9 cau tài LIỆU môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

12 24 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 16:20

TÀI LIỆU MƠN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÂU 1: Khái niệm,, sở hình ý nghĩa học tập tthcm a Khái niệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống luận điểm cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người, xây dựng nước Việt Nam hòa bình thống độc lập, dân chủ, giàu mạnh góp phần vào nghiệp cách mạng giới  Cốt lõi: độc lập tư + cnxh  Bản chất cm, khoa học: hệ thống luận điểm phản ánh vấn đề mang tính quy luật cmvn  Nguồn gốc: CN Mác-lê, giá trị văn hóa dân tộc tinh hoa nhân loại  Nội dung bản: vấn đề lien quan trực tiếp đến cmvn b Cơ sở hình thành: Khách quan  Bối cảnh lịch sử: o Xã hội: “ bế quan tỏa cảng” + phong trào đấu tranh thất bại chưa hiểu rõ chất kẻ thù o Quê hương gia đình: Nghê An: yêu ước, hiếu học, vươn lên Gia đình: nhà nho, học vấn un thâm, cha có đức có tài o Thời đại: CNĐQuốc phát triển => đấu tranh nhân dân lao động CMT10 Nga thành công => mở đầu thời đại Quốc tế III (3/1919) : Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa █ Lưu ý: 30/12/ 1920: kết thúc đại hội Tua=> bước ngoặt: từ… thành…  Tiền đề tư tưởng lý luận: o Tư tưởng văn hóa truyền thống: yêu nước, ý chí đấu tranh + nhân nghĩa, đoàn kết+ lạc quan, yêu đời + cần cù, dung cảm, thong minh, sang tạo o Tính hoa văn hóa phương đông phương tây: Nho + Phật + Lão kết hợp vs “ tự bình đẳng bác + thiên chúa giáo => nhìn nhận đc tiêu tích, chọn lọc hay o Mác –lê: giữ vai trò quan trọng vì: - Nhờ giới quan pp luận => hấp thụ chuyển hóa tích cực - Nhận diện chất kẻ thù nhận thức đc quy luật vận động lịch sử pp cách mạng => vạch đường lối cứu nước đắn [Type text] Page  Đối vs HCm, chủ nghĩa Mác- Lê sở chủ yếu nhất, cn yêu nước cội nguồn sâu xa Chủ quan ( tài năng, nghi lực bác….) - tư độc lập, sáng tạo, khả phê phán, ko bị bề làm mờ nhận định - khả hấp thụ, xử lý chuyển hóa tri thức - Khả đứa tri thực vào quần chúng nhân dân - tầm hồn nhà cách mạng chân chính, người thương dân, sẵn sang hi sinh c Ý nghĩa: Với nước nhà: soi sang đường giải phóng + kim nam Với giới: phản anh khát vọng hòa bình + pp đấu tranh + cổ vũ Câu 2: Quan điểm sáng tạo Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc là:  Quan điểm HCM quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp  Chủ nghĩa Mác Ănghen: - Vấn đề dân tộc thuộc vấn đề giai cấp xem xét giải phóng theo lập trường giai cấp - Giải phóng giai cấp tiền đề giải phóng dân tộc  Lê nin: - Đề cao đấu tranh giai cấp vơ sản phạm vi tồn giới Đặt CM GPDT phụ thuộc vào CMVS phải ưu tiên cho CMVS quốc  Quốc tế cộng sản tuyệt đối hóa vấn đề giai cấp coi nhẹ vấn đề dtộc, coi CNDT biểu chủ nghĩa hẹp hòi trái với chủ nghĩa QTVS  Hồ Chí Minh: - Cần phải kết hợp hài hòa hai vấn đề với bình diện quốc tế quốc gia, song phải đặt lợi ích dân tộc lên hết, trước hết Cơ sở vấn đề này, theo Hồ Chí Minh: - Chỉ có giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc bao hàm phần việc giải phóng giai cấp, tiền đề giải phóng giai cấp + Với Hồ Chí Minh, quyền lợi dân tộc với quyền lợi giai cấp thống nhất, quyền lợi dân tộc khơng còn, quyền lợi giai cấp, phận dân tộc không thực [Type text] Page Quan điểm sáng tạo Hồ Chí Minh giải phóng vấn đề dân tộc là: - Các Mác Anghen chưa đề cập đến cách mạng giải phóng dân tộc cho giải phóng giai cấp tiền đề để giải phóng dân tộc - Lênin quốc tế cộng sản chưa thấy hết tính chủ động sáng tạo CM thuộc địa Cho CM thuộc địa phụ thuộc vào CMVS quốc thắng lợi CMVS quốc thắng lợi Chủ trương đặt đấu tranh giải phóng dân tộc lợi ích đấu tranh giai cấp phạm vi giới * Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề GPDT: - Thứ nhất, cách mạng thuộc địa cách mạng quốc có quan hệ mật thiết với đấu tranh chống kẻ thù chung CNĐQ Người dùng hình tượng đỉa hai vòi, hàng loạt chứng xác thực khác để rõ tượng Theo Người, muốn giết đỉa phải đồng thời cắt bỏ hai vòi - Thứ hai, ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường, đảng cộng sản lãnh đạo tính chủ động, tích cực nhân dân nước thuộc địa phát triển chưa thấy họ vùng lên tự giải phóng trước cách mạng quốc nổ giành thắng lợi đồng thờì thúc đẩy trở lại cách mạng quốc - Thứ ba, phân tích vai trò thuộc địa với CNĐQ sức mạnh to lớn nhân dân dân tộc thuộc địa, Hồ Chí Minh khẳng định “nọc độc” chủ yếu nước đế quốc nằm thuộc địa nhân dân nước thuộc địa tiềm ẩn sức mạnh hết to lớn giác ngộ Luận điểm Hồ Chí Minh sáng tạo to lớn Nó sở cho hoạt động sáng tạo Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời sở lý luận thúc đẩy phong trào cách mạng giải phóng dân tộc giới phát triển Ý nghĩa: - Làm chuyển hoá phong trào yêu nước, tạo điều kiện cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam - Đặt sở xây dựng nên đường lối cách mạng giải phóng dt Đảng - Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam CÂU 3: Quan điểm sang tạo HCm chất CNXH, bước bp tiến hành vận dụng CNXH Ý nghĩa [Type text] Page a Sáng tạo:  Quan điểm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đặc trưng CNXH: + Xóa bỏ bước chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ cơng hữu XHCN để giải phóng sức sản xuất + Có đại cơng nghiệp khí, khoa học cơng nghệ đại có khả cải tạo nông nghiệp Đặc trưng Lênin khái quát thành công thức CNXH = chế độ Xơviết + Điện khí hố tồn quốc + Thực sản xuất có kế hoạch tiến tới xóa bỏ hàng hóa, tiền tệ (sau Lênin điều chỉnh sách kinh tế mới) + Phân phối theo lao động, thực công lao động hưởng thụ + Khắc phục khác biệt giai cấp, tiến tới xóa bỏ khác biệt nơng thơn với thành thị, lao động trí óc lao động chân tay; xây dựng xã hội giai cấp + Giải phóng người khỏi áp bức, bất cơng, nâng cao trình độ văn hóa nhân dân, tạo điều kiện cho người tận lực phát triển lực sẵn có + Sau thực chức trên, chức trị nhà nước bị tiêu vong  Sáng tạo HCM: Hồ Chí Minh thống với nhà kinh điển CNXH, Người trích dẫn nhiều đặc trưng chất giai đoạn chưa bước vào thời kỳ độ Song đến giai đoạn từ 1954-1964, Hồ Chí Minh phát biểu số vấn đề thể quan điểm Người CNXH Con đường tiến lên CNXH Việt Nam theo Hồ Chí Minh “khơng thể giống Liên Xơ, Liên Xơ có phong tục tập qn khác, có lịch sử, địa lý khác” + Có thể khái quát đặc trưng chủ nghĩa xã hội Việt Nam theo quan điểm Hồ Chí Minh: Thứ nhất, chế độ trị nhân dân làm chủ, quyền hành, lực lượng nơi dân Thứ hai, dân giàu nước mạnh, bước xóa bỏ bóc lột, bất cơng Thứ ba, có kinh tế phát triển cao gắn liền với phát triển khoa học kỹ thuật Thứ tư, xã hội phát triển trình độ cao văn hóa, đạo đức [Type text] Page Ngồi nói đặc trưng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh rõ chủ nghĩa xã hội xã hội có quan hệ hữu nghị, bình đẳng với quốc gia dân tộc giới, tinh thần hữu nghị hợp tác, tôn trọng độc lập, chủ quyền hai bên có lợi; CNXH cơng trình tập thể nhân dân, nhân dân tự xây dựng lấy lãnh đạo Đảng… Tóm lại, thơng qua đặc trưng CNXH cách xác lập mục tiêu nó, Hồ Chí Minh khẳng định tính ưu việt hẳn CNXH so với chế độ xã hội trước đó, Người chức xã hội CNXH giải người cách toàn diện, theo cấp độ từ giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội đến giải phóng cá nhân b Ý nghĩa: Trên sở quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH, Cương lĩnh Đảng (năm 1991) khẳng định đặc trưng CNXH nước ta: Nhân dân lao động làm chủ; có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu; có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; người giải phóng khỏí áp bức, bóc lột, bất cơng, làm theo lực, hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển tồn diện cá nhân; dân tộc nước bình đẳng, đồn kết giúp đỡ tiến bộ; có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân tất nước giới Câu 4: Những luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh Đảng CSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam đảng giai cấp cơng nhân - Hồ Chí Minh ln khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đảng giai cấp công nhân, đội tiền phong giai cấp công nhân, mang chất giai cấp công nhân Điều thể hiện: + Trong tất văn kiện, nói viết Người Đảng + Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng hoàn toàn quán triệt ngun tắc xây dựng đảng vơ sản kiểu Lênin cách gọi lẫn nội dung + Nội dung vấn đề Đảng (thành phần, mục đích, sở lý luận, tổ chức, luật phát triển Đảng), mà Hồ Chí Minh nêu lên thể rõ tính chất giai cấp công nhân Đảng Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi – Quy luật xây dựng Đảng [Type text] Page Lập luận tính tất yếu khách quan công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Hồ Chí Minh rõ: Thứ nhất, khuyết điểm, thiếu sót Đảng việc bình thường Vì vậy, chỉnh đốn Đảng khơng phải giải pháp tình mà cơng việc thường xun Thứ hai, xây dựng chỉnh đốn Đảng chế định phát triển không ngừng nghiệp cách mạng Thứ ba, xây dựng chỉnh đốn Đảng hội để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng tốt để hồn thành nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao phó Xây dựng Đảng tư tưởng - lý luận theo CN MLN - Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng phải có đảng, đảng phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân nhất, cách mạng thời đại chủ nghĩa Mác - Lênin - Chủ nghĩa Mác - Lênin Hồ Chí Minh khẳng định học thuyết khoa học cách mạng giới quan phương pháp luận, kim nam cho giai cấp công nhân lực lượng tiến đứng lên làm cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng người ( Khi khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin tảng tư tưởng kim nam cho hành động, Hồ Chí Minh yêu cầu: + Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin phải luôn phù hợp với đối tượng + Khi vận dụng phải sáng tạo, tránh giáo điều, đồng thời phải tránh xa rời nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống khuynh hướng hội, xét lại chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng phản động khác + Đảng cần ý tổng kết kinh nghiệm đảng cộng sản nước anh em thực tiễn cách mạng Việt Nam để làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác - Lênin + Đảng phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác – Lênin.) Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - Cần phải có tập thể lãnh đạo vì, theo Hồ Chí Minh, người dù tài giỏi không thấy xem xét tất mặt vấn đề, nhiều người nhiều kinh nghiệm, người thấy rõ mặt này, người thấy rõ mặt khác, góp kinh nghiệm xem xét nhiều người thấy rõ tất mặt vấn đề Hồ Chí [Type text] Page Minh kết luận: “Lãnh đạo khơng tập thể, đến tệ bao biện, độc đoán, chủ quan Kết hỏng việc’’ (T5, tr.504) - Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách phải đơi với Cần phải có cá nhân phụ trách sau bàn bạc kỹ phải giao cho người phụ trách, tránh tình trạng đùn đẩy kết khơng làm Để tránh họp hành tràn lan, Hồ Chí Minh yêu cầu việc bình thường người giải đúng, người phụ trách cần phải tự định chịu trách nhiệm định (Hồ Chí Minh thường sử dụng câu thành ngũ: “Khôn bày khôn độc” “Nhiều sãi khơng đóng cửa chùa” để nói vấn đề này) CÂU 5: Nội dung tthcm đại đoàn kết dân tộc vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thời kì đổi a Nội dung:  Đại đoàn kết dân tộc đại đoàn kết toàn dân: - Khái niệm “ DÂN”: ? - Đại đoàn kết phải tập hợp tất vào khối  Theo Hồ Chí Minh, đại đồn kết khơng phải tập hợp ngẫu nhiên, tự phát, thời, mà phải tập hợp bền vững lực lượng xã hội có định hướng, có tổ chức, có lãnh đạo dựa sở lý luận khoa học  Tư tưởng đại đồn kết Hồ Chí Minh có phạm vi rộng lớn, nhiều tầng nấc, nhiều cấp độ Trên phạm vi dân tộc, hình thức tổ chức đoàn kết Mặt trận dân tộc thống  Đại đoàn kết phải dựa sở lấy liên minh cơng nơng trí thức làm sở, làm trụ cột để đoàn kết toàn dân Mặt trận dân tộc thống => cở sở đầu? công nông lực lượng đông đâỏ Cm  Mối quan hệ Mặt trận dân tộc thống với liên minh cơng, nơng trí thức phản ánh mặt tổ chức xã hội, thể mối quan hệ biện chứng dân tộc giai cấp mà khơng thể tuyệt đối hóa mặt  Trong khối đại đồn kết, Đảng khơng phận bình đẳng, mà lực lượng lãnh đạo, linh hồn khối đại đồn kết dân tộc  Phải có lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào người b Vấn đề:  Mục tiêu: khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc, tâm chấn hưng đất nước, không bỏ lỡ hội, vận hội rửa nhục đói nghèo, lạc hậu, nhục [Type text] Page tụt hậu xa kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ so với nước khu vực giới  Nhiệm vụ: Về trị, cần tiếp tục phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh truyền thống phương Đơng “Cầu đồng tồn dị”, xóa bỏ dần mặc cảm, thiên kiến khác nhau, lấy liên minh công - nơng - trí thức làm nòng cốt, xây dựng nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh xã hội dân chủ công văn minh Về kinh tế - xã hội, phải tạo cho người dân hội bình đẳng pháp luật làm ăn kinh tế Khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, khuyến khích làm giàu đáng, đơi với việc giúp dân xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa Về sách đối ngoại, cần có nhận thức (cả mặt tích cực tiêu cực) vấn đề tồn cầu hóa từ xây dựng chiến lược hội nhập đất nước ta vào khu vực giới; thực sách đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế theo phương châm “Việt Nam muốn bạn với tất nước” hòa bình, hợp tác phát triển, đồng thời có sách lược mềm dẻo quan hệ đa dạng phức tạp giới, đảm bảo cho hòa nhập, khơng bị hòa tan CÂU 6:  Quan điểm HCM NN dân, dân, dân: - - Nhà nước dân:  nhà nước mà tất quyền lực thuộc ND, quyền hành cán phải dân ủy quyền, giao phó  vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia phải nhân dân trực tiếp định phải thông qua trưng cầu ý dân  việc nước việc chung người dân phải có trách nhiệm gánh vác phần  dân phải có quyền bầu bãi miễn đại biểu thay mặt dân tham gia vào quan quyền lực nhà nước Nhà nước dân:  dân lập  Nhà nược nhân dân xây dựng bảo vệ phê bình dám sát [Type text] Page - -  Các quan nhà nước cán công chức nhà nước phải lắng nghe ý kiến nhân dân liên hệ mật thiết với nhân dân chịu kiểm sốt nhân dân  Dân có quyền bãi miễn quan nhà nước tỏ không xứng đáng với tín nhiệm dân Nhà nước dân:  Nhà nước hướng hoạt động vào việc phụ vụ nhân dân  Mọi công chức Nhà nước cơng bộc dân, việc có lợi cho dân phải biết làm, việc hại đến dân phải tránh  Chính quyền cấp phải chăm lo cho dân  Cán công chức Nhà nước vừa người phục vụ người lãnh đạo vừa người hướng dẫn nhân dân thực đường lối chủ trương sách pháp luật đảng nhà nước  Cần phải kết hợp việc tăng cường pháp luật với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng trình xây dựng NN vì: Đạo đức pháp luật có chung chức điều chỉnh hành vi người khác nhay phương thức điều chỉnh phạm vi điều chỉnh Phạm vi: đạo đức điều chỉnh quan hệ lớn nhỏ, pháp luật điều chỉnh quan hệ lớn Pháp luật đạo đức tối thiểu đạo đức pháp luật tối đa Phương thức: đạo đức điều chỉnh hành vi người qua dư luận xã hội lương tâm người, pháp luật điều chỉnh hành vi qua cưỡng chế nhà nước CÂU 7: Trình bày phân tích quan điểm “ ĐỨc gốc HCM” Quan điểm có ý nghĩa vs việc “ lập thân, lập nghiệp”  “ đạo đức gốc Cm” HCM người đề cao sớm vấn đề đạo đức Người khẳng định đạo đức nguồn cội người, nuôi dưỡng người “ Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân.” Quan điểm đạo đức Cm xuất phát từ đặc điểm cm nước ta CM nước ta diễn điều kiện vô khó khan, người dân khơng có quyền tự dân chủ Do đó, đòi hỏi người CM phải giác ngộ, có ý chí chiến đấu cao Có phẩm chất đạo đức sang hoàn thành nghiệp CM CM VN định thắng lợi lớn hay nhỏ, bền hay không bền phụ thuộc vào đạo đức người CM Đạo đức CM không cải tạo XH cũ thành Xh mà giúp người Cm hồn thiện [Type text] Page  Như vậy, tư tưởng HCM, đức tài, phẩm chất lực thống làm TRong đó, ĐỨC LÀ GỐC  Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn CNXH Theo HCM, CNXH hấp dẫn người khác chưa phải mức sống cao, cải dồi mà phẩm chất đạo đức cao đẹp, người người  Lập thân, lập nghiệp => tự chế Câu 8:  Những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: - Trung với nước, hiếu với dân: Đây phẩm chất đạo đức bao trùm, quan trọng giữ vai trò chi phối phẩm chất đạo đức khác + Trung với nước tuyệt đối trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước, trung thành với đường lên đất nước, suốt đời phân đấu mang lại lợi ích cho nhân dân + Hiếu với dân phải lấy dân làm gốc, phải thực dân chủ, dân nắm quyền hạn, lợi ích dân, phải thân dân, lấy trí tuệ dân, gắn bó, dựa vào dân, kính trọng học hỏi dân - u thương người, sống có tình nghĩa Hồ Chí Minh xác định tình yêu thương người phẩm chất đạo đức cao đẹp Theo Hồ Chí Minh, tình u thương người có biểu phong phú: + Tình yêu thương người trước hết dành cho người khổ, người lao động + Nghiêm khắc với mà rộng lượng, tơn trọng, nâng người khác lên, không hạ thấp hay vùi dập người + Tình yêu thương người thể người có sai lầm khuyết điểm, nhận rõ tâm sửa chữa sai lầm khuyết điểm, kể người lầm đường lạc lối - Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư “Cần tức siêng chăm chỉ, cố gắng dẻo dai” “Kiệm ( ) tiết kiệm, khơng xa xỉ, khơng hoang phí, khơng bừa bãi ” [Type text] Page 10 “Liêm sạch, không tham lam tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon bất liêm” “Chính nghĩa khơng tà, thẳng thắn, đứng đắn Điều không đứng đắn, thẳng thắn, tức tà” (T.5, tr 632) “Chí cơng vơ tư “khi làm việc đừng nghĩ đến đến trước, hưởng thụ nên sau”, lòng biết Đảng, Tổ quốc, đồng bào “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” - Tinh thần quốc tế sáng Đó tơn trọng, hiểu biết, thương yêu đoàn kết với giai cấp vơ sản tồn giới, với tất dân tộc nhân dân nước, với người tiến toàn cầu, chống lại chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng phân biệt chủng tộc; chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sơvanh, biệt lập chủ nghĩa bành trướng bá quyền… Hồ Chí Minh khái quát tinh thần mệnh đề “Bốn phương vơ sản anh em” đồn kết dân tộc bị áp bức, lực lượng tiến giới, nhằm mục tiêu lớn hồ bình, dân chủ, tiến xã hội, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, hợp tác hữu nghị -  Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tuân thủ nguyên tắc: Ln sáng tạo tình TT HCM giữu vai trò đạo định hướng, suy nghĩ, hành động dân Khi vận dụng phải vào điều kiện cụ thể quan, đơn vị, cá nhân cho phù hợp CÂU 9: người trồng người  Quan điểm HCM người: Hcm xem xét người chỉnh , gắn liền với hoàn cảnh, đặc điểm, mặt đối lập HCm khẳng định: chất người mang tính XH Con người vừa sản phẩm, vừa chủ thể lịch sử HCM người có cảm thơng sâu sắc đến đau khổ nhân dân lao động, người có mong ước bậc cho dân ta có cơm ăn áo mặc, độc lập tự do, hạnh phúc HCm tin tưởng hồn tồn vào khả tự giải phóng người  Chiến lược trồng người [Type text] Page 11 o “ Trồng người” yêu cẩu khách quan, vừa cấp bách, vừa lâu dài Cm o “ Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có người XHCN” o Chiên lược trông người trọng tâm, phận hợp thành cảu chiến lược phát triển KT-XH => coi trọng nghiệp GD-ĐT Đào tạo người cách toàn diện, tất mặt o Trồng người công việc tram năm, ko nên nóng vội  Tải sao?? => câu “ đạo đức gốc” [Type text] Page 12 ... điểm tư tưởng Hồ Chí Minh CNXH, Cương lĩnh Đảng (năm 199 1) khẳng định đặc trưng CNXH nước ta: Nhân dân lao động làm chủ; có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu. .. vong  Sáng tạo HCM: Hồ Chí Minh thống với nhà kinh điển CNXH, Người trích dẫn nhiều đặc trưng chất giai đoạn chưa bước vào thời kỳ độ Song đến giai đoạn từ 195 4- 196 4, Hồ Chí Minh phát biểu số vấn... cấp phạm vi giới * Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề GPDT: - Thứ nhất, cách mạng thuộc địa cách mạng quốc có quan hệ mật thiết với đấu tranh chống kẻ thù chung CNĐQ Người dùng hình tư ng đỉa hai vòi,
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 cau tài LIỆU môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH, 9 cau tài LIỆU môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay