Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng ở trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm non Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

51 65 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 15:43

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ********** NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG Ở TRẺ - TUỔI TẠI TRƢỜNG MẦM NON XUÂN NỘN, XÃ XUÂN NỘN, HUYỆN ĐƠNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TĨM TẮT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Bệnh học trẻ em Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS TRẦN THỊ PHƢƠNG LIÊN HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Quá trình tìm hiểu, nghiên cứu khóa luận này, đƣợc giúp đỡ, bảo tận tình TS Trần Thị Phƣơng Liên, tơi bƣớc tiến hành hồn thành khóa luận với đề tài: Nghiên cứu thực trang bệnh sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Qua xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Trần Thị Phƣơng Liên trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Ban giám hiệu, nhân viên y tế giáo viên trƣờng Mầm non Xuân Nộn tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết khóa luận trung thực Đề tài chƣa đƣợc công bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đôi tƣợng nghiên cứu CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cấu tạo 1.1.1 Men 1.1.2 Ngà 1.1.3 Tủy 1.1.4 Xƣơng 1.2 Sâu 1.2.1 Căn nguyên bệnh sâu 1.3 Tình hình bệnh sâu Thế Giới nƣớc ta 1.3.1 Tình hình bệnh sâu giới 1.3.2 Tình hình bệnh sâu Việt Nam 1.4 Các biện pháp phòng bệnh sâu 1.4.1 Sử dụng fluor 1.4.2 Trám bít hố rãnh 10 1.4.3 Chế độ ăn hợp lý 10 1.4.4 Hƣớng dẫn vệ sinh miệng 10 1.5 Chƣơng trình nha học đƣờng 10 CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.1 Đối tƣợng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 12 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 12 2.2.1 Phƣơng pháp chọn mẫu 12 2.2.2 Chỉ số nghiên cứu 12 2.2.3 Phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu 13 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 14 3.1.Một số thông tin chung trẻ 5-6 trƣờng Mầm non Xuân Nộn năm học 2013 – 2014 14 3.1.1 Tỷ lệ phân bố trẻ theo giới 14 3.2.Thực trạng bệnh sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn năm học 2013 – 2014 15 3.2.1 Tỷ lệ sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn năm học 2013-2014 15 3.2.2 Tỷ lệ sâu theo giới trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn năm học 2013 – 2014 16 3.3 Các yếu tố liên quan 17 3.4 Bàn luận 21 3.4.1 Một số thông tin học sinh 21 3.4.2 Thực trạng sâu trẻ 5-6 tuổi Trƣờng Mầm non Xuân Nộn năm học 2013-2014 21 3.4.3 Các yếu tố liên quan 22 KẾT LUẬN 25 KIẾN NGHỊ 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT WHO (World Health Organization) : Tổ chức Y tế Thế giới RHM : Răng hàm mặt VSHM : Vệ sinh hàm mặt NHĐ : Nha học đƣờng CS (Customers service) : dịch vụ chăm sóc khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tỷ lệ phân bố trẻ theo giới Bảng 2: Tỷ lệ sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn năm học 2013-2014 Bảng 3: Tỷ lệ sâu trẻ theo giới Bảng 4: Số lần đánh trẻ ngày Bảng 5: Cách thức bà mẹ vệ sinh miệng cho trẻ Bảng 6: Thói quen ăn uống bà mẹ dành cho trẻ Bảng 7: Tỷ lệ sâu trẻ 5-6 tuổi theo trình độ học vấn mẹ Bảng 8: Tỷ lệ sâu trẻ 5-6 tuổi theo nghề nghiệp mẹ Bảng 9: Biện pháp xử trí bà mẹ trẻ bị sâu Bảng 10: So sánh với số tác giả khác nghiên cứu sâu nƣớc DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ phân bố trẻ theo giới Biểu đồ 2: Tỷ lệ sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn năm học 2013-2014 Biểu đồ 3: Tỷ lệ sâu trẻ theo giới Biểu đồ 4: Tỷ lệ sâu trẻ 5-6 tuổi theo trình độ học vấn mẹ Biểu đồ 5: Tỷ lệ sâu trẻ 5-6 tuổi theo nghề nghiệp mẹ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trẻ em nguồn nhân lực cho tƣơng lai.Việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em ngày đƣợc toàn cộng đồng quan tâm Trẻ em bị bệnh khơng ảnh hƣởng tới tính mạng, tới phát triển thể chất mà ảnh hƣởng tới phát triển tinh thần, trí tuệ trẻ Để thực tốt việc chăm sóc, ni dƣỡng bảo vệ sức khỏe cho trẻ đòi hỏi giáo viên Mầm non, nhà chuyên môn bậc cha mẹ cần có hiểu biết đặc điểm sinh lý, bệnh lý tâm vận động thời kỳ phát triển thể trẻ Cần đƣợc trang bị kiến thức, kĩ bệnh trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ để từ thể áp dụng vào cơng tác phòng bệnh, đảm bảo an tồn, phòng tránh tai nạn, biết phát sớm, xử lí bƣớc đầu chăm sóc trẻ bị ốm Sâu bệnh có từ cổ xƣa bệnh phổ biến xã hội Việt Nam mà giới Bệnh đứng thứ ba bảng xếp hạng bệnh tật WHO năm 1970 mức độ phổ biến (chiếm 90 - 99%), thời gian mắc bệnh sớm (6 tháng tuổi, sau mọc) chi phí cho việc chữa bệnh lớn Cùng với tiến y học, nguyên bệnh sâu đƣợc làm sáng tỏ giúp cho việc phòng bệnh chữa bệnh đạt hiệu cao, tỷ lệ bệnh sâu giảm xuống, nhƣ Mỹ, Australia nƣớc Bắc Âu số giảm xuống nửa so với trƣớc [5] Nhƣng ngƣời ta nhận thấy rằng, việc giảm tỷ lệ bệnh sâu tập trung nƣớc phát triển, nƣớc phát triển tỷ lệ cao có xu hƣớng tăng lên Năm 1994, WHO đánh giá bệnh sâu nƣớc ta vào loại cao giới nƣớc ta thuộc khu vực nƣớc có bệnh miệng tăng lên Năm 1977, tỷ lệ sâu trẻ tuổi Hà Nội 77%[2], theo kết điều tra sức khỏe miệng toàn quốc năm 2003, tỷ lệ sâu trẻ 84% [9] Để giải tình trạng này, ngành Răng hàm mặt từ nhiều năm đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe miệng ban đầu nhiệm vụ hàng đầu cơng tác nha học đƣờng nhiệm vụ trọng tâm với nội dung chăm sóc phòng bệnh: giáo dục nha khoa, dùng nƣớc súc miệng fluor 0,2%, trám bít hố rãnh, khám điều trị sớm bệnh miệng trƣờng học Cho đến công tác nha học đƣờng phát triển 64 tỉnh thành nƣớc, Trƣờng Mầm non Xuân Nộn triển khai công tác nha học đƣờng từ nhiều năm với nội dung giáo dục nha khoa Tuy nhiên chƣa có nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sâu kiến thức, thái độ bà mẹ với bệnh sâu Để giải vấn đề tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đơng Anh, thành phố Hà Nội” Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đơng Anh, thành phố Hà Nội - Tìm hiểu số yếu tố liên quan tới sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Đối tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Trẻ em 5-6 tuổi bà mẹ có 5-6 tuổi học trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội PHIẾU ĐIỀU TRA RĂNG MIỆNG Phiếu số: …………………… Ngày: tháng năm 2014 Khu: ………………………… Trƣờng: Mầm non Xuân Nộn Họ tên trẻ: ………………………………………… Ngày sinh: ………………………………………… Giới tính: …………………………………………… Họ tên mẹ: ………………………………… Ngày sinh: ………………………………… 1.Nghề ngiệp mẹ Nộng dung X Làm ruộng Công nhân Giáo viên, cán công chức Buôn bán, nội trợ, nghề khác Trình độ học vấn mẹ Nội dung Mù chữ Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông, THPT X Số lần đánh trẻ ngày Nội dung X Không đánh Đánh ngày lần (buổi sáng ngủ dậy) Đánh ngày lần ( Sáng ngủ dậy tối trƣớc ngủ) Cách thức bà mẹ vệ sinh miệng cho trẻ Nội dung Đồng ý Không đồng ý Không biết Sử dụng thuốc đánh Đánh theo chiều dọc Đánh theo chiều ngang Khám định kỳ cho trẻ Thói quen ăn uống bà mẹ dành cho trẻ Nội dung Sử dụng thức ăn, đồ uống có nhiều đƣờng Uống sữa trƣớc ngủ Ăn đồ q nóng, q lạnh Đồng ý Khơng đồng ý Khơng biết Biện pháp xử trí bà mẹ trẻ bị sâu Nội dung Ở nhà khơng xử trí Tự mua thuốc nhà chữa Đến khám chữa thầy lang Đến trạm y tế xã Đồng ý Không đồng ý Không biết Trƣờng: Đại học Sƣ phạm Hà Nội Khoa: Giáo dục Tiểu học Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đọc lập – Tự – Hạnh Phúc BIÊN BẢN ĐIỀU TRA SỐ LIỆU Kính gửi Trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nôn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Tên là: Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh viên lớp K36B Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục Tiểu học Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Tôi thực nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu thực trang bệnh sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” Trong q trình nghiên cứu tơi cần trƣờng cung cấp số thơng tin tình trạng bệnh sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuận Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Kính mong nhà trƣờng tạo điều kiện giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn! Xin quý vị cho biết: Số trẻ 5-6 tuổi trƣờng bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… Trong năm 2014 trƣờng tố chức khám sức khỏe cho trẻ lần? ……………………………………………………………………………… Số trẻ 5-6 tuổi bị sâu bao nhiêu? ……………………………………………………………………………… Nhà trƣờng có tố chức chƣơng trình nhằm giảm bớt tình trạng sâu trẻ không? ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xuân nộn, Ngày tháng năm 2014 Danh sách trẻ em 5-6 tuổi khu Đƣờng Nhạn, trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Họ tên tr Hà Mai Lan Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Thị Hải Yến Ngô Lệ Hoa Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Tuấn Bách Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Khắc Hoàng Nguyễn Thị Ngọc Huyền Luyện Lan H-ơng Nguyễn Đức Thái Nguyễn Trọng Nhất Đoàn Thị Hiền D-ơng Ngọc Ph-ơng Nguyễn Thị Thuỳ Chi Nguyễn Sỹ Đạt Nguyễn Thị nh 20 Nguyễn Lê Minh Châu Nguyễn Đức An Nguyễn Thị Hạnh Ngô Tiến Đạt Đoàn Quỳnh NhNguyễn Thị Hà Linh Nguyễn Văn L-ơng Ngun Kim H 26 27 9/11/2008 23/6/2008 21/4/2008 23/2/2008 06/4/2008 01/12/2008 27/10/2008 30/10/2008 14/5/2008 15/6/2008 9/2/2008 05/2/2008 Đoàn Quý Nam 19/4/2008 31/5/2008 18/4/2008 04/9/2008 L-ơng Thị Quỳnh Nga Nguyễn Thị Vinh Lê Thị Nga Nguyễn Nguyễn Nguyễn 14/11/2008 Nguyễn 03/1/2008 Hå Ngäc Hiªn 18 19 21 22 23 24 25 Ngày sinh Họ tên mẹ Nam Nữ 27/2/2008 NguyÔn ThÞ Linh 14/12/2008 Ngun ThÞ Th- ThÞ ThÞ ThÞ ThÞ H-ơng Uyên H-ờng Biên Ngô Thị Mỹ Phạm Thị Hằng Ngô Thị Ph-ợng Nguyễn Thị Son Nguyễn Thị H-ờng Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Hằng 13/4/2008 Trần Thị Thu Trang 16/12/2008 Nguyễn Thị Chòe Nguyễn Thị Thu Hiền 13/2/2008 Lê Thị Hải Nguyễn Thị Tuyên 29/4/2008 Hoàng Thị Luyến Đào ThÞ Lan 31/10/2008 Ngun ThÞ Thùc 15/11/2008 Ngun ThÞ Th-êng Ngun ThÞ Thđy 02/10/2008 Ngun ThÞ Hoa 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 NguyÔn Sü Tuấn D-ơng Ngọc Linh Ngô Văn Quyết Nguyễn Hải Anh Ngô Đức Huy Nguyễn Ngọc Nhi Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Doãn Kiên Nguyễn Hoàng Hiệp Nguyễn Thị Kim Yến Nguyễn Doãn Tuấn Đoàn Thị Nhi Đoàn Thị Cẩm Ly Nguyễn Thảo Nguyên Ngô Văn Hải Nguyễn Khắc Toàn Nguyễn Hiền Hậu Nguyễn Đức Khải Ngô Trung Hiếu Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/3/2008 06/12/2008 18/4/2008 01/8/2008 06/7/2008 29/4/2008 15/12/2008 17/12/2008 16112008 02/8/2008 Nguyễn Thị Hồng Đào Thị Nguyệt Hoàng Thị Thanh Phạm Thị Dung Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Thức Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị H Ngun ThÞ Lan 16/7/2008 Ngun 30/11/2008 Ngun 23/4/2008 Ngun 26/10/2008 Nguyễn 20/12/2008 05/3/2008 Ngô Thị Hảo Hoàng Thị Thủy 05/12/2008 Hoàng Thị Vân Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Điệp Nguyễn Thị Liên 24/7/2008 Ngô Thị Lịch 23/9/2008 14/9/2008 02/5/2008 ThÞ ThÞ ThÞ ThÞ Cam H»ng Vinh Khang Danh sách trẻ em 5-6 tuổi khu Đình Trung trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Họ tên trẻ Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Tiểu Anh Nguyễn Đức Anh Nguyễn Dỗn Bảo Châm Nguyễn Mai Chi Đồn Minh Ánh Đinh Hàn Quốc Đinh Văn Dũng Nguyễn Minh Hải Phan Hồng Nhung Nguyễn Thủy Ngân Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Nhƣ Ý Nguyễn Hải Sơn Dƣơng Ngọc Yến Nhi Nguyễn Ngọc Yến Trang Nguyễn Duy Vũ Nguyễn Thu Phƣơng Lê Phƣơng Mai Nguyễn Tuấn Dũng Nguyễn Đạt Anh Nguyễn Khắc Minh Hiếu Nguyễn Hoàng Ngân Nguyễn Thùy Cho Ngày sinh Nam Nữ 25/3/2008 12/12/2008 4/1/2008 10/4/2008 30/11/2008 21/12/2008 27/1/2008 22/9/2008 25/7/2008 2/2/2008 26/9/2008 24/1/2008 10/3/2008 30/11/2008 31/10/2008 6/12/2008 23/9/2008 28/7/2008 16/11/2008 30/6/2008 27/12/2008 4/10/2008 5/10/2008 15/11/2008 Họ tên mẹ Phạm Thị Lƣợng Lƣơng T Thúy Mai Nguyễn Thu Thủy Nguyễn Thị Thành Nguyễn T Thu trang Nguyễn T Thanh Xuân Hàn Thị Dung Phạm Thị Kim Dung Nguyễn Thị Thảo Đặng Thị Hƣơng Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thƣờng Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Giang Đoàn Thị Ánh Phạm Thị Duyệt Dƣơng Thị Cúc Nguyễn Thị Thảo Phạm Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Lợi Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn T Phƣơng Anh 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Nguyễn Ánh Dƣơng Nguyễn Đức Minh Nguyễn Hoàng Ngân Đoàn Tuấn Anh Nguyễn Tuẫn Vƣợng Nguyễn đức Mạnh Đỗ Văn Khái Đoàn Văn Sơn Nguyễn Ngọc Ly Nguyễn Duy Giang Hoàng Anh Hải Hoàng Thị Mai Anh Nguyễn Khánh Ly Hoàng Mai Trang 19/11/2008 15/7/2008 7/8/2008 20/1/2008 14/8/2008 30/1/2008 23/12/2008 5/8/2008 29/10/2008 18/1/2008 17/1/2008 17/1/2008 12/9/2008 6/3/2008 Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Tình Phạm Thị Phƣợng Trần Thị Phƣơng Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Vĩnh Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Xuyến Nguyễn Thị Xuyến Trần Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Hoa Danh sách trẻ em 5-6 tuổi khu Lƣơng Quy, trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Họ tên trẻ Nguyễn Thế Huy Trần Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Cao Việt An Ngô Nguyên Hùng Cƣờng Hồ Đức Chiến Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Đức Kiên Nguyễn Anh Tú Nguyễn Thủy Tiên Nguyễn Yến Vi Ngô Tân Dũng Vũ Đình Tú Phạm Việt Trung Phạm Hải Nam Nguyễn Mai Trang Đỗ Thái Anh Đỗ Khánh Linh Diễm Thị Hồng Ngọc Ngô Ngọc Minh Châu Nguyễn Hà Linh Ngô Nguyễn Phƣơng Uyên Hoàng Tiến Hiếu Hà Thị Kim Giang Nguyễn Diệu Linh Tạ Xuân Phong Ngày sinh Nam Nữ 21/09/08 19/8/08 26/09/08 28/01/08 10/10/08 24/12/08 15/09/08 21/03/03 30/03/08 06/01/08 27/01/08 25/01/08 17/01/08 14/06/08 14/06/08 12/9/08 18/10/08 18/05/08 2/2/2008 22/08/08 25/09/08 01/12/08 30/10/08 07/01/08 23/05/08 29/12/08 Họ tên mẹ Nguyễn Thị Linh Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thanh Nga Cao Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thanh Hảo Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Quảng Phạm Hồng Ngọc Phạm Thị Na Uyên Trần Thị Sáng Nguyễn Thị Nga Phạm Hồng Vân Phạm Hồng Vân Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Hƣờng Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Xn Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thu Huyền Ngơ Thị Hƣơng Trần Thị Trang Lê Thị Vân Trần Thị Hồng Khuyên 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Trần Quang Hải Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đặng Thùy Dƣơng Ngô Thị Phƣơng Thảo Ngô Thị Vân Anh Trần Thị Ngọc Linh Nguyễn Trần Hồng Hiếu Ngơ Quang Vinh Trần Đức Nguyên Phạm Trung Hiếu Phan Văn Kiệt 08/08/08 22/11/08 03/07/08 20/01/08 18/10/08 25/04/08 14/11/08 13/10/08 15/10/08 24/10/08 07//08/08 Nguyễn Thị Vân Anh Lê Thị Hải Hòa Đặng Thị Ngọc Tâm Nguyễn Thị Kim Lan Đặng Thị Nhàn Đỗ Thị Thu Hà Trần Thị Nhiên Nguyễn Thị Nhuần Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Loan Nguyễn Thị Hƣờng Danh sách trẻ em 5-6 tuổi khu Đƣờng Yên, trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Họ tên trẻ Hà Dƣơng Anh Nguyễn Phƣơng Anh Bùi Kiên Cƣờng Nguyễn Đông Nguyễn Sơn Nguyễn Quang Dƣơng Nguyễn Trà My Nguyễn Duy Mạnh Nguyễn Viết Quyền Nguyễn Phƣơng Thảo Dƣơng Đình Thắng Vũ Đình Văn Trần Đỗ Tuệ Linh Lê Bảo Anh Nguyễn Hồng Anh Nguyễn Thị Hà Linh Nguyễn Phƣơng Thảo Nguyễn Duy Vững Nguyễn Dỗn Hồng Phong Nguyễn Trà My Đồng Hồng Qn Nguyễn Bình An Nguyễn Thị Mai Lê Văn Đại Nguyễn Phƣơng Thảo Nguyễn Duy Khôi Nguyễn Thị Hiền Ngày sinh Nam Nữ 19/1/2008 1/10/2008 30/5/2008 13/9/2008 13/9/2008 20/9/2008 20/7/2008 20/8/2008 24/5/2008 7/4/2008 19/5/2008 30/7/2008 27/9/2008 28/3/2008 30/8/2008 25/2008 8/12/2008 30/7/2008 6/5/2008 2/8/2008 3/8/2008 1/11/2008 20/1/2008 18/7/2008 28/1/2008 23/4/2008 4/4/2008 Họ tên mẹ Nguyễn Thị Hoa Nguyễn T Lan Phƣơng Lƣu Thị Hiền Nguyễn Thị Liêm Nguyễn Thị Liêm Nguyễn Thị Thu Thủy Bùi Thị Hiền Trần Thị Lợi Hoàn Thu Hạnh Nguyễn Phƣơng Hằng Vũ Thi Thắm Nguyễn Thanh Vui Đỗ Thị Ngà Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị thƣờng Phạm Thị Lƣợng Nguyễn Thị Lƣợng Nguyễn Thị Thƣ Nguyễn Thị Yến Nguyễn Ngọc Mến Nguyễn Thị Điểm Nguyễn T Thu Hƣờng Lê Thị Mừng Nguyễn Thị Thu Lƣơng Thị Linh Nhâm Nguyễn Kim Khánh Nguyễn Thị Ánh Tuyết 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Nguyễn Thị Hiền Đoàn Văn Hoàng Nguyễn Tuấn Tiến Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Quang Hiếu Nguyễn Duy Mạnh Nguyễn Đức Công Nguyễn Anh Thƣ Lê Thị Ánh Tuyết Nguyễn Đức Lâm Đoàn Thị Minh Hằng 21/9/2008 21/6/2008 13/2/2008 28/1/2008 29/3/2008 3/10/2008 4/1/2008 1/11/2008 24/7/2008 5/10/2008 5/1/2008 Nguyễn Thị Phấn Nguyễn Thị Tuyên Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Luyến Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Tám Lê Thị Hòa Ngơ Thị Hiền Nguyễn Thị Sự Ngơ Thị Hạnh Dung Danh sách trẻ em 5-6 tuổi khu Kim Tiên, trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngày sinh Nam Nữ Phạm Minh Anh 2/4/2008 Nguyễn Hải Anh 5/12/2008 Trƣơng Kim Anh 19/6/2008 Phạm Tiến Cƣờng 19/9/2008 Phạm Văn Cƣờng 27/10/2008 Nguyễn Minh Cƣờng 19/7/2008 Phạm Ngọc Dung 19/3/2008 Ngô Đông Đô 7/8/2008 Nguyễn Kim Hiếu 27/9/2008 Phạm Văn Hải 7/3/2008 Nguyễn Đào Hải Đăng 8/9/2008 Nguyễn Hải Đăng 2008 Nguyễn Thị Ngọc Lan 11/9/2008 Nguyễn Thị Mai 12/7/2008 Nguyễn Thị Thu Phƣơng 11/7/2008 Nguyễn Minh Phú 12/4/2008 Nguyễn Kim Quang 28/4/2008 Nguyễn Thj Thanh Xuân 17/5/2008 Nguyễn Thị Yến 31/1/2008 Phạm Duy Khoa 12/12/2008 Trần Thị Ngọc Quỳnh 17/3/2008 Nguyễn Thành Trung 2008 Họ tên trẻ Họ tên mẹ Dƣơng Thị Nhung Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Nghĩa Nguyễn Thị Chiên Phạm Thị Thắm Nguyễn Thị Thảo Phạm Thị Nhi Ngô Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Hợi Nguyễn Thị Xuyên Nguyễn Thị Hà Ngơ Kim Yến Lê Thị Phƣơng Nhi Hồng Thị Hoạt Tô Thị Lan Nguyễn Kim Xuyên Nguyễn Thị Hồng Minh Hoàng Thị Thanh Nguyễn Thị Huệ Trần Quỳnh Anh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Danh sách trẻ em 5-6 tuổi khu Xuân Nộn, trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ tên trẻ Hoàng Trà My Nguyễn Phƣơng Thanh Lê Hồng Minh Hoàng Uyên Nhi Lê Thị Minh Huyền Nguyễn Thị Thùy Lình Vƣơng Văn Phong Tơ Quốc Phong Nguyễn Trung Chiến Hoàng Nhật Anh Lê Hồng Phong Hoàng Việt Quang Lê Anh Đức Lê TuấnTú Nguyễn Ngọc Tiến Nguyễn Minh Hiếu Lê Thanh Quỳnh Lê Quang Huy Hoàng Tiến Tài Nguyễn Văn Long Nguyễn Minh phƣơng Hoàng Phi Hùng Nguyễn Minh Quân Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Thế Bảo Hoàng Văn Thịnh Hoàng Quang Việt Nguyễn Đức Minh Nguyễn Trung Đức Tô Thị Ý Ngày sinh Nam Nữ 19/9/2008 3/11/2008 6/1/2008 23/8/2008 1/6/2008 23/7/2008 22/8/2008 14/2/2008 3/12/2008 30/12/2008 14/12/2008 11/1/2008 28/7/2008 28/2/2008 25/8/2008 24/11/2008 8/10/2008 15/7/2008 11/5/2008 1/1/2008 4/9/2008 9/5/2008 11/1/2008 26/9/2008 29/8/2008 18/4/2008 2/10/2008 10/9/2008 13/1/2008 7/9/2008 Họ tên mẹ Nguyễn Thị Miền Đồn Thị Thúy Ngơ Thị Hằng Nguyễn Thị Yến Hoàng Thị Tuyên Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Hảo Hồng Thị Định Tơ Thị Thơm Bùi Thị Liên Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Thu Mỵ Hoàng Thị Hƣơng Hồng Thị Hòa Ngơ Thị Hiệp Nguyễn Thị Hà Hoàng Thị Thắm Nguyễn Thị Minh Lƣơng Đinh Thị Nhâm Nguyễn Thị Hảo Lê Khánh Ly Nguyễn Thị Hiên Nguyễn Thị Thanh Hải Hoàng Thu Trang Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Mai Đan Nguyễn Thị Sƣớng Bùi Thị Hƣơng Ngà Vũ Thị Hoàn Lê Thị Nhung 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Mạnh Thắng Nguyễn Bảo Thái Dƣơng Minh Thảo Hoàng Ngọc Duy Lê Đức Mạnh Hoàng Thị Ngọc Thanh Nguyễn Tiến Trung Lê Minh Quang Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/7/2008 5/3/2008 1/10/2008 23/8/2008 6/10/2008 3/10/2008 3/10/2008 21/12/2008 14/8/2008 3/1/2008 Hoàng Thị Hiệp Lê Thị Hòa Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Nghiệp Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Liễu Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Ngọc ... hiểu thực trạng sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - Tìm hiểu số yếu tố liên quan tới sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện. .. bệnh sâu Để giải vấn đề tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu trẻ 5-6 tuổi trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Mục đích nghiên cứu. .. Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Đối tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Trẻ em 5-6 tuổi bà mẹ có 5-6 tuổi học trƣờng Mầm non Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội CHƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng ở trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm non Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng ở trẻ 5-6 tuổi tại trường Mầm non Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay