Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non

77 26 0
 • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 15:43

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ HÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TH.S LÊ THỊ NGUYÊN HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Th.S Lê Thị Nguyên – Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, ngƣời tận tâm hƣớng dẫn, động viên giúp đỡ tác giả suốt trình thực đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ tận tình Ban Giám Hiệu, thầy giáo cháu nhỏ trƣờng mầm non Đại Mỗ B, Từ Liêm, Hà Nội, viện nghiên cứu truyền thống phát triển – trung tâm Nắng Mai, Từ Liêm, Hà Nội tạo điều kiện cho tác giả điều tra, khảo sát thực trạng thực nghiệm sƣ phạm Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa toàn thể thầy cô giáo Khoa Giáo dục Tiểu học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập nghiên cứu Hà Nội, Ngày 10 tháng năm 2014 Tác giả NGUYỄN THỊ HÀ LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Những số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực Đề tài chƣa đƣợc công bố công trình khoa học Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2014 Tác giả NGUYỄN THỊ HÀ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Hội chứng rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 10 1.2.1 Khái niệm phân loại rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 10 1.2.2 Chuẩn đoán rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 13 1.2.3 Phát sớm dấu hiệu rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 17 1.2.4 Nguyên nhân giải thích chế gây rối loạn phổ tự kỉ 18 1.2.5 Can thiệp trị liệu cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 21 1.2.6 Phƣơng thức giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 23 1.3 Phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lớp học hòa nhập mầm non 26 1.3.1 Các khái niệm 26 1.3.2 Đặc điểm giao tiếp trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi MN 28 1.3.3 Nội dung giáo dục phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ mầm non 32 1.4 Thực trạng phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ mầm non 33 1.4.1 Mục đích khảo sát thực trạng 33 1.4.2 Nội dung khảo sát thực trạng 33 1.4.3 Phƣơng pháp khảo sát thực trạng 34 1.4.4 Đánh giá kết khảo sát: 35 CHƢƠNG 2: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON 39 2.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 39 2.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính tổng thể toàn diện can thiệp hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ 39 2.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức dựa nhu cầu khả trẻ rối loạn phổ tự kỉ 39 2.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đa dạng linh hoạt 41 2.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính cá nhân hóa giáo dục hòa nhập 41 2.2 Một số biện pháp rèn kĩ giao tiếp 41 2.2.1 Biện pháp phát âm mẫu âm vị 41 2.2.2 Biện pháp can thiệp theo sở thích, tạo nhu cầu giao tiếp 43 2.2.3 Biện pháp giao tiếp hệ thống thẻ tranh Pesc 44 2.2.4 Biện pháp giao tiếp sử dụng hệ thống kí hiệu quy ƣớc 46 2.2.5 Phát triển giao tiếp thông qua kết hợp hoạt động chơi, tập hoạt động nghệ thuật 47 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM KHOA HỌC 51 3.1 Mục đích thực nghiệm 51 3.2 Tổ chức thực nghiệm 51 3.3 Tiến hành thực nghiệm: 52 3.3.1 Đánh giá mức độ giao tiếp T.A 52 3.3.2 Sử dụng biện pháp tác động 53 3.3.3 Đánh giá kết thực nghiệm 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 1, Kết luận 56 Kiến nghị 57 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Khi đứa trẻ sinh đời, khơng thể chọn cho thể khỏe mạnh hay thể ốm yếu Chính vậy, bên cạnh cháu bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn có khơng nhỏ đứa trẻ may mắn gặp phải khiếm khuyết thể chất tâm lý Và đứa trẻ cần tới quan tâm, giúp đỡ toàn xã hội, chúng cần đƣợc phát can thiệp sớm để có điều kiện tốt hòa nhập vào sống bình thƣờng Một loại khiếm khuyết gây hậu không tốt trẻ ấy, hội chứng RLPTK TK rối loạn phát triển thần kinh kéo dài (Pervasive developmental disorder – PDD), vừa rối loạn chức bắt nguồn từ cấu tạo sinh học rối loạn thần kinh Các rối loạn ảnh hƣởng đến khả giao tiếp ngƣời môi trƣờng ngƣời xung quanh Đáng ý, TK không triệu chứng đơn lẻ mà biểu nhiều rối loạn tính cách hành vi Các rối loạn gọi chung RLPTK (Autistic spectrum disorder – ASD) Các rối loạn thể nhiều mức độ khác nhau: có ngƣời giao tiếp với chút hạn chế, nhƣng có ngƣời hồn tồn khơng thể giao tiếp với ngƣời khác Không phải với tự kỉ có triệu chứng giống Nhiều ngƣời rối loạn phổ tự kỉ có khả xuất sắc với trực giác, âm nhạc, học tập Khoảng 40% có trí tuệ trung bình trung bình Thực chất, ngƣời mắc phải rối loạn phổ tự kỉ tự hào với khả xuất chúng cách nhìn nhận giới riêng họ Theo nhà khoa học chuyên nghiên cứu Tự kỉ, nhiều nhân vật xuất chúng biểu triệu chứng Tự kỉ, ví dụ nhƣ Albert Einstein hay Thomas Edison Tuy nhiên, phần đông ngƣời với chứng tự kỉ có khả nhận thức vơ hạn chế sống độc lập Khoảng 25% ngƣời với ASD khơng giao tiếp lời nói mà qua cách khác Tại Việt Nam, khái niệm RLPTK thực đƣợc biết đến cách rộng rãi từ năm kỉ XXI, nghiên cứu RLPTK hạn chế Việc cơng nhận RLPTK nhƣ dạng khó khăn cần đƣợc hỗ trợ đặc biệt giáo dục chƣa thực thống Theo nghiên cứu nƣớc ta nhƣ giới tỉ lệ trẻ khuyết tật chiếm số lƣợng không nhỏ (khoảng 10% tổng số trẻ em đƣợc sinh ra) Vì cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật vấn đề quan tâm chung toàn xã hội, nỗi niềm canh cánh, nỗi lo âu nhiều bậc cha mẹ phụ huynh Giao tiếp trình hoạt động trao đổi thơng tin ngƣời nói ngƣời nghe nhằm đạt đƣợc mục đích Thơng qua GT ngƣời trao đổi tiếp nhận thông tin, tình cảm, cảm xúc Giao tiếp họat động mang tính xã hội, nhu cầu ngƣời Nhƣ vậy, đời sống tâm lý ngƣời phải lấy giao tiếp làm sở Giao tiếp nhu cầu xã hội bản, xuất sớm đời sống ngƣời Riêng với trẻ RLPTK giao tiếp chìa khóa để trẻ hòa nhập với sống Hơn muốn trẻ RLPTK có cải thiện mặt khác c ần thi ết phai phát triển cho trẻ KNGT Hiện lớp học GV quan tâm tới trẻ bị RLPTK Tuy nhiên lớp học có số lƣợng trẻ đông, trẻ bị RLPTK phải học tập sinh hoạt với nhiều trẻ khác nên giáo viên đủ thời gian để chăm sóc quan tâm, khơng phải giáo viên có đủ hiểu biết kiên nhẫn để chăm sóc giáo dục trẻ Trẻ RLPTK nhƣ trẻ em khác, cần có yêu thƣơng, quan tâm, chăm sóc gia đình xã hội Hơn nữa, với xu hƣớng gia tăng tỉ lệ trẻ tự kỉ việc giáo dục chăm sóc trẻ lại trở nên cần thiết hết Quan tâm tới vấn đề có số tác giả nhƣ Nguyễn Nữ Tâm An, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Thanh…tuy nhiên chƣa có cơng trình sâu vào việc phát triển GT cho trẻ RLPTK lứa tuổi MN Những lý nêu để ngƣời nghiên cứu lựa chọn đề tài: “ Phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non” Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ mắc hội chứng RLPTK mầm non, góp phần tích cực vào việc giáo dục hòa nhập cho trẻ RLPTK nói riêng trẻ mắc rối loạn phát triển nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn phải giải nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu sở lý luận thực tiễn việc phát triển GT cho trẻ mắc hội chứng RLPTK - Đề xuất biện pháp phát triển GT cho trẻ bị RLPTK MN - Minh họa số biện pháp đề xuất thử nghiệm để đánh giá hiệu Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đặc điểm giao tiếp yếu tố ảnh hƣởng đến KNGT trẻ RLPTK lứa tuổi MN mơi trƣờng lớp học hòa nhập Khách thể nghiên cứu: Các hoạt động giao tiếp trẻ mắc RLPTK trƣờng MN hòa nhập (học tập, sinh hoạt, vui chơi…) Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK lứa tuổi 3-6 tuổi, mơi trƣờng mầm non hòa nhập Địa bàn khảo sát: Trung tâm Nắng Mai, Từ Liêm, Hà Nội Trƣờng mầm non Đại Mỗ B, Từ Liêm, Hà Nội Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phƣơng pháp nghiên cứu lí luận 6.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1 Phƣơng pháp quan sát 6.2.2 Phƣơng pháp vấn 6.3 Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp 6.4 Phƣơng pháp thực nghiệm khoa học Giả thuyết khoa học Nếu biện pháp phát triển KNGT cho trẻ RLPTK đƣợc vận dụng linh hoạt hoạt động trẻ lớp học hòa nhập; đƣợc sử dụng phối hợp can thiệp theo nhóm, cá nhân, lớp, cách hệ thống thƣờng xuyên liên tục khả GT trẻ bƣớc đƣợc cải thiện phát triển, tiến tới mở rộng GT cộng đồng Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận nột dung đề tài bao gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non Chƣơng 2: Biện pháp phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ Chƣơng 3: Thực nghiệm khoa học CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trẻ tự kỉ có mặt lâu xã hội loài ngƣời Dù cho đến năm 1943, sau công bố bác sĩ Leo Kanner (ngƣời Mỹ gốc Áo), ngƣời ta thực biết đƣợc diện đứa trẻ nhƣ Tới năm 1944 Asperger, bác sỹ nhi khoa ngƣời Áo giới thiệu nhóm trẻ có khiếm khuyết giống nhƣ bác sĩ Kanner mô tả nhƣng mức độ nhẹ hơn, khả nói tốt trẻ tự kỷ, hội chứng đƣợc lấy tên ơng để đặt - hội chứng Asperger Cũng từ có nhiều nhóm bác sĩ nghiên cứu để tìm nguyên nhân nhƣ phƣơng pháp điều trị nhƣng kết hạn chế Đã có nhiều giả thuyết giải thích nguyên tự kỉ, hành vi thực trẻ bị tình trạng đƣợc quan sát mơ tả chi tiết hơn.Và sau nhiều phƣơng pháp trị liệu, giáo dục đời góp phần giúp cải thiện chất lƣợng sống trẻ tự kỉ Leo Kanner mô tả điểm đặc biệt số trẻ nhƣ: khó phát triển quan hệ xã hội với ngƣời xung quanh, chậm phát triển ngơn ngữ, giao tiếp khơng có khả sử dụng ngơn ngữ nói đƣợc, có hành vi trùng lặp rập khn, thiếu trí tƣởng tƣợng, giỏi học vẹt, bị ám ảnh trùng lặp diện mạo bên ngồi bình thƣờng Ngồi ra, trẻ bị ảnh hƣởng trì hỗn phát triển( chậm hình thành kĩ nhận thức so với trẻ bình thƣờng) gặp nhiều khó khăn tƣơng tác thích nghi với thay đổi từ mơi trƣờng Thậm chí có trẻ hình thành kĩ nhận thức, thích nghi xã hội, vận động nhƣng sau kĩ lại biến Nhà trƣờng gia đình trẻ cần xây dựng mơi trƣờng sống vui chơi học tập lành mạnh cho trẻ, cần phát huy nguồn lực vật chất từ quan, đoàn thể, cá nhân xã hội để xây dựng sở vật chất , trang thiết bị đồ dung dạy học cho phù hợp Nhà trƣờng GV tổ chức lớp trao đổi câu lạc chia sẻ với ai, đặc biệt cha mẹ trẻ để có thêm hội đến gần với trẻ, nhƣ giúp cho họ có nhìn đắn cách sử dụng phƣơng pháp dạy dỗ trẻ cho trẻ phát triển thật tốt 58 PHỤ LỤC Bảng đánh giá mức độ Tự kỷ trẻ em (C.A.R.S) Họ tên : Giới : Nam … Nữ:… Số hồ sơ: Ngày sinh Ngày đánh giá: Ngƣời đánh giá: Chỉ dẫn: Mỗi lĩnh vực thang CARS có ô trống dƣới mức độ để ghi kết quan sát đƣợc tƣơng ứng với mức độ Sau quan sát trẻ đánh giá kết tƣơng ứng với mục mức độ Tại mục, khoanh tròn vào số ứng với tình trạng mơ tả trẻ Chúng ta trẻ có tình trạng nằm hai mức độ việc cho điểm 1,5; 2,5 3,5 Mỗi mức độ có góc tiêu trí đánh giá ngắn gọn 1,5 2.5 3,5 I QUAN HỆ VỚI MỌI NGƢỜI Bình thường: Có thể thấy đƣợc số tƣợng bẽn lẽn, nhắng nhít khó chịu bị yêu cầu làm 1,5 việc Mức độ nhẹ: Trẻ tránh tiếp xúc với ngƣời lớn ánh mắt, trở nên nhắng nhít có tác động ngƣời lớn, bẽn lẽn không phản ứng với ngƣời lớn, bám chặt vào bố mẹ 2.5 Mức độ trung bình: Thỉnh thoảng trẻ thể tách biệt Để thu hút ý trẻ, cần nỗ lực liên tục mạnh mẽ 3.5 Mức độ nặng: trẻ cách biệt không nhận thức đƣợc việc ngƣời lớn làm Trẻ hầu nhƣ không đáp ứng khởi đầu quan hệ với ngƣời lớn III ĐÁP ỨNG TÌNH CẢM 59 II BẮT CHƢỚC Bình thường: trẻ bắt chƣớc âm thanh, lời nói, hành động phù hợp với khả Mức độ nhẹ: trẻ bắt chƣớc đƣợc hành động đơn giản nhƣ vỗ tay lời nói Thỉnh thoảng trẻ bắt trƣớc có khích lệ ngƣời khác Mức độ trung bình: trẻ bắt chƣớc có giúp đỡ thƣờng xuyên ngƣời lớn Mức độ nặng: trẻ khơng bắt chƣớc âm thanh, lời nói, hành động có khích lệ giúp đỡ ngƣời lớn IV CÁC BIỆN PHÁP CƠ THỂ 1,5 2.5 3.5 Bình thường: Trẻ thể với tình mức độ tình cảm thơng qua nét mặt điệu thái độ 1,5 Mức độ nhẹ: Trẻ đơi thể tình cảm khơng bình thƣờng với thẻ loại mức độ tình cảm Phản ứng đội không liên quan đối tƣợng việc xung quanh Mức độ trung bình: Trẻ biểu 2.5 khơng bình thƣờng với tình Phản ứng trẻ hạn chế mức không liên quan đến tình huống; làm nhăn nhó, cƣời to, trở lên máy móc dù khơng có xuất đối tƣợng việc gây xúc động 3.5 Mức độ nặng: Phản ứng trẻ phù hợp với tình huống; trẻ tâm trạng thay đổi sang tâm trạng khác Ngƣợc lại, trẻ thể nhiều tâm trạng khác khơng có thay đổi V SỬ DỤNG ĐỒ VẬT 60 Bình thường: Trẻ chuyển động thoải mái, nhanh nhẹ phối hợp động tác nhƣ trẻ bình thƣờng lứa tuổi Mức độ nhẹ: Trẻ thể số hiểu biết khác thƣờng nhỏ Ví dụ động tác lặp lặp lại, hợp tác kém, có số động tác bất thƣờng Mức độ trung bình: Trẻ nhìn chằm chằm vào chỗ thể Tự kích động, đu đƣa, ngón tay lắc lƣ, xoay tay nhón chân Mức độ nặng: Trẻ nhìn chằm chằm vào chỗ thể Tự kích động, đu đƣa, ngón tay lắc lƣ, xoay tay nhón chân… mức độ liên tục thành thục VI THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI 1.5 2.5 3.5 1.5 Bình thường: Trẻ thể ham thích đồ chơi đồ vật khác phù hợp với khả sử dụng đồ chơi cách 1.5 Mức độ nhẹ: Trẻ thể ham muốn khơng bình thƣờng vào đồ chơi sử dụng đồ chơi khơng phù hợp với tính cách trẻ em (Ví dụ đập mút đồ chơi) 2.5 Mức độ trung bình Trẻ ham thích đồ chơi, đồ vật chiếm giữ đồ chơi, đồ vật cách khác thƣờng Trẻ tập trung vào phận không bật đồ chơi, bị thu hút vào phản xạ ánh sáng liên tục di chuyển vài phận đồ vật, chơi riêng với đồ vật 3.5 Mức độ nặng: Trẻ có hành động nhƣ với mức độ cƣờng độ lớn Rất khó bị đánh lạc hƣớng/ lãng quên có hành động nhƣ VII SỰ PHẢN ỨNG BẰNG THỊ GIÁC Bình thường: Trẻ thể phản ứng thị giác bình thƣờng phù hợp với lứa tuổi Thị giác phối hợp với giác quan khác khám phá đồ vật 1.5 Mức độ nhẹ: Đơi trẻ phải đƣợc 61 Bình thường: Trẻ đồng ý thay đổi bình thƣờng Trẻ chấp nhận thay đổi mà không rơi vào tâm trạng lo lắng Mức độ nhẹ: Khi ngƣời lớn thay đổi hoạt động, trẻ thực đƣợc thay đổi nhƣng khơng thực Mức độ trung bình: Trẻ chống lại thay đổi cách rõ ràng, tiếp tục với hoạt động cũ khó bị đánh lạc hƣớng Trẻ trở nên cáu giận buồn phiền thói quen thơng thƣờng bị thay đổi Mức độ nặng: Trẻ phản ứng gay gắt với thay đổi Nếu bị buộc phải thay đổi, trẻ trở nên cáu giận, không hợp tác phản ứng cách khó chịu VIII SỰ PHẢN ỨNG BẰNG THÍNH GIÁC Bình thường: Các biểu thính giác trẻ phù hợp với trẻ bình thƣờng Thính giác đƣợc dùng với giác quan khác Mức độ nhẹ: Trẻ phản ứng 2.5 3.5 nhắc lại việc nhìn lại đồ vật Trẻ thích nhìn vào gƣơng ánh đèn chúng bạn, chăm nhìn lên bầu trời tránh nhìn vào mắt ngƣời lớn 2.5 Mức độ trung bình: Trẻ thƣờng xuyên phải đƣợc nhìn vào trẻ làm Trẻ nhìn chằm chằm vào bầu trời, né tránh nhìn vào mắt ngƣời lớn giao tiếp, nhìn vào đồ vật từ góc độ bất thƣờng giữ độ vật gần với mắt 3.5 Mức độ nặng: Trẻ tránh không nhìn vào mắt ngƣời lớn đồ vật cụ thể thể hình thức khác biệt tƣợng khác biệt thị giác nói IX VỊ GIÁC, KHỨU GIÁC VÀ XÚC GIÁC Bình thường: Trẻ khám phá đồ vật phù hợp với lứa tuổi xúc giác thị giác 1.5 2.5 3.5 1.5 với số tiếng động âm nhiên chậm Những tiếng động, âm cần đƣợc lặp lại để gây ý trẻ Trẻ bị phân tán âm từ bên ngồi Mức độ trung bình: Trẻ khơng có phản ứng với âm tiếng động lần nghe Mức độ nặng: Trẻ phản ứng với âm mức độ khác thƣờng Trẻ giật che tai nghe thấy âm thƣờng ngày nhƣ: tiếng nhạc, tiếng máy xay, tiếng cắt gạch X SỰ SỢ HÃI HOẶC HỒI HỘP Bình thường: Trẻ thể sợ hãi hồi hộp phù hợp với trẻ bình thƣờng tuổi 1.5 Mức độ nhẹ: Trẻ nhét đồ vật vào mệng, ngửi nếm đồ vật mà đồ vật khơng đƣợc phép; phản ứng với khó chịu nhẹ 2.5 Mức độ trung bình: Trẻ bị khó chịu mức độ trung bình sờ, ngửi nếm đồ vật bình thƣờng 3.5 Mức độ nặng: Trẻ khó chịu với việc ngửi, nếm đồ vật Trẻ hồn tồn bỏ qua cảm giác khó chịu XI GIAO TIẾP BẰNG LỜI Bình thường:Giao tiếp lời bình thƣờng phù hợp với độ tuổi tình 1.5 Mức độ nhẹ: Trẻ nói chậm lời nói có nghĩa Tuy nhiên đơi xuất lập lại máy móc phát 62 Mức độ nhẹ: Trẻ thể nhiều sợ hãi so với trẻ bình thƣờng tình tƣơng tự Mức độ trung bình: Trẻ thường xuyên thể sợ hãi tình tƣơng tự Mức độ nặng: Trẻ nhiều sợ hãi so với trẻ bình thƣờng tình tƣơng tự XII GIAO TIẾP KHƠNG LỜI Bình thường: Giao tiếp khơng lời phù hợp với tình cụ thể Mức độ nhẹ: Trong tình đối thoại sử dụng lời trẻ khơng nói; Ví dụ trẻ thƣờng tay âm bị đảo lộn trật tự câu Thỉnh thoảng trẻ dùng số từ khác thƣờng, không rõ nghĩa 2.5 3.5 1.5 2.5 3.5 2.5 Mức độ trung bình: khơng nói giao tiếp nói lẫn lộn lời nói có nghĩa khơng có nghĩa Lặp lại máy móc phát âm khơng có trật tự câu (đảo lộn) Trong giao tiếp có câu hỏi thừa khơng chủ đề 3.5 Mức độ nặng: Trẻ thƣờng sử dụng lời nói khơng có nghĩa Thỉnh thoảng kêu thét lên tiếng kỳ lạ: tiếng kêu động vật, tiếng khóc em bé… XIII MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG Bình thường: Trẻ hoạt động nhanh nhẹn chậm so với trẻ bình thƣờng lứa tuổi 1.5 Mức độ nhẹ: Trẻ hiếu động có dấu hiệu lƣời chậm chuyển động Điều ảnh hƣởng nhỏ đến kết hoạt động trẻ 2.5 Mức độ trung bình: Trẻ hiếu động khó kiềm chế Trẻ hoạt động mệt mỏi không muốn ngủ đêm Ngƣợc lại số trẻ cần phải thúc giục nhiều vận động 3.5 Mức độ nặng: Trẻ thể hiếu động thụ động ngƣợc lại kéo tay ngƣời lớn tới mà muốn có trẻ phải nói nhờ lấy hộ lời Mức độ trung bình: Trẻ không diễn đạt lời điều mà trẻ cần mong muốn Trẻ không hiểu đƣợc giao tiếp không lời ngƣời khác Mức độ nặng: Trẻ diễn đạt lời điều mà trẻ cần mong muốn Trẻ hiểu đƣợc giao tiếp không lời ngƣời khác XIV MỨC ĐỘ VÀ SỰ NHẤT QN CỦA PHẢN XẠ THƠNG Bình thường: Trẻ MINH có mức độ hiểu biết nhƣ trẻ bình thƣờng Mức độ nhẹ: Trẻ khơng thơng minh nhƣ trẻ bình thƣờng tuổi; kỹ chậm lĩnh vực Mức độ trung bình: Trẻ khơng thơng minh nhƣ trẻ bình thƣờng tuổi, nhiên trẻ có khả gần nhƣ bình thƣờng số lĩnh vực có liên quan đến vận động trí não Mức độ nặng: trẻ làm tốt trẻ bình thƣờng tuổi nhiều lĩnh vực Tóm tắt thang điểm đánh giá Mục I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV Tổng Điểm Đánh giá mức độ Tự 15 – 29.5đ không tự kỷ 30 – 36.5đ Tự kỷ 37 - 39,5 đ Tự kỷ kỷ nhẹ đến nặn vừa g 63 37 đến 60đ Tự kỷ nặng PHỤ LỤC Sổ tay chẩn đoán thống kê rối nhiễu tâm thần DSM-IV Một trẻ đƣợc chẩn đốn tự kỷ có dấu hiệu từ mục 3.1, 3.2, 3.3 dấu hiệu từ mục 3.1, dấu hiệu mục 3.2 dấu hiệu mục 3.3 3.1 Khiếm khuyết chất lƣợng quan hệ xã hội: có dấu hiệu • Khiếm khuyết sử dụng hành vi không lời - Không giao tiếp mắt đƣợc hỏi - Khơng tay vào vật mà trẻ thích - Không kéo tay ngƣời khác để yêu cầu - Khơng biết xòe tay xin/ khoanh tay để xin - Không biết lắc đầu phản đối/ gật đầu đồng tình - Khơng biểu nét mặt đồng ý/ không đồng ý - Không chào hỏi điệu (vẫy tay, giơ tay) • Kém phát triển mối quan hệ bạn hữu tương ứng với lứa tuổi - Không chơi trẻ khác rủ - Không chủ động rủ trẻ khác chơi - Không chơi nhóm trẻ - Khơng biết tn theo luật chơi • Thiếu chia sẻ quan tâm, thích thú - Khơng biết khoe đƣợc cho đồ vật/ đồ ăn - Khơng biết khoe đồ vật mà trẻ thích - Khơng biểu nét mặt thích thú đƣợc cho 64 • Thiếu quan hệ xã hội thể tình cảm - Khơng thể vui bố mẹ - Không âu yếm với bố mẹ - Không nhận biết đƣợc có mặt ngƣời khác - Không quay đầu lại đƣợc gọi tên - Không thể vui buồn - Tình cảm bất thƣờng không đồng ý 3.2 Khiếm khuyết chất lƣợng giao tiếp: có dấu hiệu • Chậm/ khơng phát triển kĩ nói so với tuổi: (nếu trẻ nói đƣợc có khiếm khuyết khởi xƣớng trì hội thoại) - Khơng tự gọi đối tƣợng giao tiếp - Khơng tay vào vật mà trẻ thích - Khơng trì hội thoại lời - Khơng nhận xét, bình luận - Khơng biết đặt câu hỏi • Sử dụng ngôn ngữ trùng lặp, rập khuôn ngôn ngữ lập dị - Phát chuỗi âm khác thƣờng - Phát số từ lặp lại - Nói câu tình - Nhại lại lời nói ngƣời khác nghe thấy khứ - Nhại lại lời nói ngƣời khác vừa nghe thấy • Thiếu kỹ chơi đa dạng, giải vờ, bắt chước mang tính xã hội phù hợp với tuổi - Không biết chơi với đồ chơi - Chơi với đồ chơi cách bình thƣờng (mút, ngửi, liếm, nhìn) 65 - Ném, gặp, đập đồ chơi - Không biết chơi giả vờ - Không biết bắt chƣớc hành động - Không biết bắt chƣớc âm 3.3 Có hành vi bất thƣờng: có dấu hiệu • Bận tâm bao trùm, thích thú mang tính định hình bất thường cường độ độ tập trung - Thích đồ chơi/ đồ vật - Thích mùi vị - Thích sở vào bề mặt • Bị hút không cưỡng lại hành động nghi thức 66 - Bị hút vào đồ chơi/ đồ vật - Mê mẩm với thao tác đồ dùng nhà - Say xƣa quay bánh tơ, xe đạp, đồ vật • Cử động chân tay lặp lại rập khn - Thích đu đƣa thân mình, chân tay - Thích nhón mũi chân - Thích vê xắn, vặn tay, đập tay - Nghiện soi ngắm tay • Bận tâm dai dẳng với chi tiết vật - Nghiên cứu đồ vật, đồ chơi - Nghiện mê mẩm chơi - Ngắm phần vật • Với điều kiện chậm có rối loại chức lĩnh vực sau, xuất trước tuổi (1) Quan hệ xã hội (2) Ngôn ngữ sử dụng giao tiếp xã hội (3) Chơi mang tính biểu tƣợng tƣởng tƣợng • Các rối loạn khơng rõ giải thích hội chứng Rett hội chứng Mất hòa nhập trẻ em 67 PHỤ LỤC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ TỰ K Ỉ Họ, tên trẻ:………… Nam/Nữ: … Ngày sinh:……… Lớp: ………… Trƣờng…………………Ngày ghi phiếu……… Địa điểm:……… Ngƣời ghi phiếu:…………Chức vụ:………… Cách tiếnhành: Đánh dấu (٧) vào có số điểm tƣơng ứng - điểm: trẻ khơng thực đƣợc kể có trợ giúp không chịu thực - điểm: trẻ thực hay thể nhờ có trợ giúp (cầm tay trẻ làm, gợi ý cử hay lời nói: làm mẫu, nhắc lời…) - điểm: trẻ thực hay thể mà khơng cần trợ giúp Điểm Tiêu TT Kĩ chí Lắng nghe ngƣời khác nói chuyện Nhìn vào đối tƣợng giao tiếp Tập Tập trung vào dẫn đối tƣợng giao tiếp I trung 4.Nhìn vào đồ vật thời gian ngắn ý Tập trung vào nhiệm vụ lắng nghe đƣợc hƣớng dẫn Bắt chƣớc hành động ngƣời khác Bắt chƣớc âm ngƣời khác Bắt II Bắt chƣớc lời nói ngƣời khác chƣớc Bắt chƣớc cử ngƣời khác 10 Bắt chƣớc điệu ngƣời khác (biểu lộ tình cảm) 11 Đáp ứng yêu cầu ngƣời khác 12 Chờ đến lƣợt hoạt động Luân III 13 Lần lƣợt thực hành động hoạt động/ hội phiên thoại 14 Lần lƣợt sử dụng đồ vật 15 Khởi đầu hội thoại chờ ngƣời giao tiếp đáp lại 16 Hiểu dẫn lời kết hợp với cử chỉ, hành động 17 Hiểu đƣợc dẫn lời nói 18 Hiểu tranh, đồ vật vào tranh, đồ vật đƣợc IV Hiểu nêu tên 19 Hiểu đƣợc cử thể cảm xúc 20 Hiểu tình chơi giả vờ đơn giản 21 Đáp ứng với ngƣời lớn cách nhìn mặt quay theo tiếng 22 Sửđộng dụng cử chỉ/lời nói/hành động để chào chia tay, Sử cảm ơn, xin lỗi dụng V 23 Sử dụng cử chỉ/lời nói/hành động để yêu cầu, từ chối ngôn 24 Sử dụng cử chỉ/lời nói/hành động để đƣa thơng tin, ngữ trả lời câu hỏi cử chỉ/lời nói/hành động để thu hút ý, 25 Sử dụng trì giao tiếp 68 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính thưa Q thầy giáo! Để tìm hiểu thực trạng khả giao tiếp trẻ RLPTKK – tuổi; qua tìm biện pháp phù hợp nhằm phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK – tuổi xin Q thầy vui lòng cho biết số thông tin sau: (đánh dấu x vào ý phù hợp, ghi ý kiến vào phần đƣợc để trống) Anh (chị) thƣờng dựa vào dấu hiệu để nhận biết khả giao tiếp trẻ RLPTK? - Trẻ nghe hiểu nội dung giao tiếp - Trẻ biết trả lời câu hỏi đƣa - Trẻ biết nói câu đầy đủ thành phần chủ ngữ vị ngữ - Trẻ sử dụng từ xác - Trẻ nói ngữ cảnh - Trẻ thể cử chỉ, nét mặt phù hợp vơi snội dung giao tiếp Theo anh (chị) việc phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTKTK - Rất cần thiết - Chƣa cần thiết - Không cần thiết Anh chị thƣờng dùng hội để phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK? ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… Khi xác định nội dung phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ RLPTK anh (chị) thƣờng dựa vào sau đây: - Vốn kinh nghiệm trẻ - Hứng thú trẻ nội dung giao tiếp - Đặc điểm giao tiếp trẻ - Chƣơng trình quy định mốc phát triển khả giao tiếp trẻ - Ngoài nội dung anh (chị) dựa vào khác 69 Xin cho biết hình thức dạy học anh (chị) sử dụng để phát triển giao tiếp cho t rẻ RLPTK - Dạy học lớp - Dạy học cá nhân - Dạy học theo nhóm Để giúp trẻ phát triển kĩ giao tiếp, anh (chị) làm gì? ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… Anh (chị) thƣờng dùng phƣơng tiện trực quan phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK? - Đúng - Không Trong trình phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ RLPTK anh (chị) thƣờng sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện trực quan nào? - Vật thật - Tranh ảnh - Mơ hình - Băng đĩa - Các đồ vật khác Anh (chị) sử dụng phƣơng tiện trực quan nhằm mục đích gì? - Lơi ý trẻ - Kích thích tham gia tích cực trẻ - Hình thành mẫu câu cho trẻ - Củng cố, mở rộng, xác hố mơ hình câu, nhóm từ - Gây hứng thú, kích thích giao tiếp tự nhiên - Phát huy tƣ ngôn ngữ 10 Theo kinh nghiệm thực tế dạy trẻ anh (chị) cho biết kiểu giao tiếp khơng bình thƣờng trẻ RLPTK? - Khơng nhìn vào mắt ngƣời khác - Kéo tay - Khơng nói - Nói sai cấu trúc ngữ pháp câu - Ý kiến khác …………………………………………………………………………… 11 Trong điều kiện thực tại, (anh) chị làm để khắc phục phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK? ……………………… ………………………………………………………… 70 12 Anh (chị) nêu biện pháp anh chị sử dung nhằm phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK? ……………………… ………………………………………………………… ……………………… ………………………………………………………… 13 Trong điều kiện thực tế công việc dạy trẻ RLPTK đơn vị anh (chị) tạo đƣợc mơi trƣờng kích thích trẻ RLPTK – tuổi giao tiếp không? - Có - Khơng 14 Anh (chị) nêu khó khăn thƣờng gặp việc phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK? - Cơ sở vật chất chƣa thuận lợi - Thiếu đồ dùng trực quan phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK - Thiếu trang thiết bị phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK - Giáo viên chƣa có kinh nghiệm phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK Lý khác: 15 Theo anh (chị) muốn phát triển giao tiếp cho trẻ RLPTK cần có yêu cầu điều kiện gì? ……………………… ………………………………………………………… 16 Anh (chị) cho biết số thông tin cá nhân anh (chị) Nơi công tác: …………………………………………… ……………… Trình độ đào tạo: ……………Thâm niên cơng tác: Số năm dạy trẻ RLPTK: ………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn cộng tác anh (chị)! 71 72 ... phổ tự kỉ 18 1.2.5 Can thiệp trị liệu cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 21 1.2.6 Phƣơng thức giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 23 1.3 Phát triển kĩ giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lớp... loại rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 10 1.2.2 Chuẩn đoán rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 13 1.2.3 Phát sớm dấu hiệu rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 17 1.2.4 Nguyên nhân giải thích chế gây rối loạn phổ tự. .. VÀ THỰC TIỄN CỦA PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Hội chứng rối loạn phổ tự kỉ trẻ em 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non, Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay