Thực trạng giết mổ lợn, mức độ ô nhiễm vi khuẩn salmonella trên thịt lợn tại thành phố lạng sơn

87 37 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 15:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRƯỜNG NAM THỰC TRẠNG GIẾT MỔ LỢN, MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA TRÊN THỊT LỢN TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRƯỜNG NAM THỰC TRẠNG GIẾT MỔ LỢN, MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI KHUẨN SALMONELLA TRÊN THỊT LỢN TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN THỊ HỒNG PHÚC THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu Luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc hoàn thành Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Trường Nam ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập hoàn thành Luận văn, với nỗ lực thân, Tôi nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cảm ơn chân thành tới: Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS Phan Thị Hồng Phúc trực tiếp hướng dẫn, bảo Tơi tận tình suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm khoa Thầy, Cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ Tơi suốt q trình học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo công tác Viện Khoa học sống - Đại học Thái Nguyên giúp đỡ Tôi trình nghiên cứu Tơi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo cán nhân viên Trạm Thú y thành phố Lạng Sơn, thuộc Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn, giúp Tơi q trình thực đề tài Cuối Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ủng hộ, động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn Trong q trình thực Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý nhận xét q Thầy, Cơ để giúp Tơi có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sống sau Tôi xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Trường Nam iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình ngộ độc giới nước 1.1.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm giới 1.1.2 Tình hình ngộ độc thực phẩm Việt Nam 1.2 Tình hình nghiên cứu số vi khuẩn gây ô nhiễm thịt 1.2.1 Tập đồn vi khuẩn hiếu khí 1.2.2 Vi khuẩn Salmonella 1.2.3 Vi khuẩn Escherichia coli 16 1.3 Phân loại vi sinh vật có thịt 17 1.3.1 Vi khuẩn (Bacteria) 18 1.3.2 Nấm mốc (Molds) 18 1.3.3 Nấm men (Yeasts) 18 1.4.1 Yêu cầu mặt cảm quan 18 1.4.2 Yêu cầu vi sinh vật 18 1.5 Hiện tượng hư hỏng thịt vi sinh vật gây hỏng thịt 19 1.5.1 Những biến đổi thịt sau giết mổ 19 1.5.2 Hiện tượng hỏng thịt 20 1.5.3 Các dạng hư hỏng thịt vi sinh vật 20 1.6 Quá trình nhiễm khuẩn thịt 22 1.6.1 Sự nhiễm khuẩn sở giết mổ 22 iv 1.6.2 Nhiễm khuẩn thể động vật 22 1.6.3 Nhiễm khuẩn khơng khí 23 1.6.4 Nhiễm khuẩn từ nước 23 1.6.5 Nhiễm khuẩn người 24 1.6.6 Sự nhiễm khuẩn vận chuyển 24 1.6.7 Sự nhiễm khuẩn nơi bày bán 24 1.7 Tình hình nghiên cứu biện pháp hạn chế nhiễm vi sinh vật thịt sở giết mổ 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng, phạm vi, địa điểm thời gian nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 27 2.1.4 Thời gian nghiên cứu 27 2.2 Nôi dung nghiên cứu 27 2.3 Vật liệu nghiên cứu 28 2.3.1 Mẫu điều tra thực trạng, mẫu bệnh phẩm dùng phân lập vi khuẩn 28 2.3.2 Hóa chất dụng cụ nghiên cứu 28 2.3.3 Động vật thí nghiệm 28 2.4 Phương pháp nghiên cứu 43 2.4.1 Phương pháp đánh giá thực trạng giết mổ 29 2.4.2 Phương pháp lấy mẫu xét nghiệm 29 2.4.3 Phương pháp xác định vi sinh vật 29 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 33 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Thực trạng giết mổ lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 48 3.1.1 Loại hình, địa điểm xây dựng sở giết mổ lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn 34 3.1.2 Xếp loại sở giết mổ theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 36 3.1.3 Điều kiện xây dựng trang thiết bị sở giết mổ địa bàn thành phố Lạng Sơn 38 v 3.1.4 Tình hình KSGM KTVSTY địa bàn thành phố Lạng Sơn 40 3.1.5 Điều kiện xây dựng công suất giết mổ sở giết mổ lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn 42 3.1.6 Thực trạng vệ sinh thú y sở giết mổ lợn điều tra địa bàn thành phố Lạng Sơn 44 3.2 Khảo sát Coliforms nước sử dụng số sở giết mổ địa bàn thành phố Lạng Sơn 46 3.3 Mức độ ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn 48 3.3.1 Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn số sở giết mổ địa bàn thành phố Lạng Sơn 48 3.3.2 Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn chợ địa bàn thành phố Lạng Sơn theo thời gian sau giết mổ 51 3.3.3 Giám định số đặc tính ni cấy sinh hóa số chủng Salmonella phân lập từ thịt lợn 53 3.3.4 Kết xác định độc lực vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn chuột nhắt trắng 56 3.3.5 Kết xác định tính mẫn cảm với kháng sinh số chủng vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn 58 3.4 Đề xuất số giải pháp hạn chế ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn nguy ngộ độc thực phẩm vi khuẩn Salmonella 60 3.4.1 Giải pháp trước mắt 60 3.4.2 Giải pháp lâu dài 62 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 Kết luận 64 Đề nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỀ TÀI 75 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH ATTP An tồn thực phẩm BHI Brain Heart Infusion Broth BPW Buffered Pepton water CFU Colony Forming Unit cs Cộng CSGM Cơ sở giết mổ DHL Deoxycholate Hydroggen sulfide Lactose agar E.coli Escherichia coli HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 10 KHKT Khoa học kỹ thuật 11 KSGM Kiểm soát giết mổ 12 KTVSTY Kiểm tra vệ sinh thú y 13 LIM Lysine Indole Motiliti 14 LPS Lipopolysaccharide 15 LT Heat - Labile Toxin 16 MPN Most Probable Number 17 NXB Nhà xuất 18 RV Rappaports Vassiliadis 19 S Salmonella 20 ST Heat - Stable Toxin 21 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 22 TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh 23 TSI Triple Sugar Iron Agar 24 VK Vi khuẩn 25 XLD Xylose Lysine Deoxycholate vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm người nước từ 2010 - 06 tháng đầu năm 2016 Bảng 1.2 Tình hình ngộ độc thực phẩm người địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2010 - 06 tháng đầu năm 2016 Bảng 1.3 Các tiêu vi sinh vật thịt tươi 18 Bảng 1.4 Tiêu chuẩn tổ chức Y tế giới WHO (World Health Organisation) sinh vật nước uống 24 Bảng 2.1 Bảng đánh giá đường kính vòng vơ khuẩn chuẩn 33 Bảng 3.1 Loại hình, địa điểm xây dựng sở giết mổ lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn 34 Bảng 3.2 Xếp loại sở giết mổ theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 36 Bảng 3.3 Điều kiện xây dựng trang thiết bị sở điều tra 38 Bảng 3.4 Tình hình KSGM KTVSTY địa bàn thành phố Lạng Sơn 40 Bảng 3.5 Thiết kế xây dựng công suất giết mổ sở giết mổ lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn 42 Bảng 3.6 Thực trạng vệ sinh thú y sơ sở giết mổ lợn điều tra địa bàn thành phố Lạng Sơn 44 Bảng 3.7 Kết khảo sát Coliforms nước sử dụng số sở giết mổ địa bàn thành phố Lạng Sơn 46 Bảng 3.8 Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn số sở giết mổ địa bàn thành phố Lạng Sơn 48 Bảng 3.9 Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn chợ địa bàn thành phố Lạng Sơn theo thời gian sau giết mổ 51 Bảng 3.10 Giám định số đặc tính ni cấy số chủng vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn 54 Bảng 3.11 Giám định số đặc tính sinh hóa số chủng vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn 55 Bảng 3.12 Kết xác định độc lực vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn chuột nhắt trắng 56 Bảng 3.13 Kết xác định tính mẫn cảm với kháng sinh số chủng vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn 58 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn sở giết mổ 49 Hình 3.2 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn chợ 52 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ mẫn cảm với kháng sinh số chủng Salmonella 59 63 Tiến tới xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm nhà nước tư nhân quản lý, phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y cụm trang trại chăn ni thành phố, kiên xóa bỏ điểm giết mổ nhỏ lẻ tràn lan Thực nghiêm việc chấm điểm phân loại sở giết mổ theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kiên xử lý nghiêm sở giết mổ không đạt tiêu chuẩn theo quy định Nhà nước Đẩy mạnh công tác quản lý lĩnh vực thú y, chủ sở giết mổ quầy kinh doanh bán thịt phải thực nghiêm túc quy định Nhà nước Có bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng 64 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài, đưa số kết luận sau: Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 65 sở giết mổ, sở tư nhân sở hữu, 65 sở giết mổ cách khu dân cư 50 mét, cách đường giao thơng có 53 sở 500 mét 12 sở 500 mét Không đảm bảo yêu cầu theo quy định Xếp loại sở theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, tổng số sở đánh giá xếp loại 48 sở giết mổ, khơng có sở xếp loại A, 39 sở xếp loại B chiếm 81,25% sở xếp loại C chiếm 18,75% Điều kiện xây dựng trang thiết bị 65 sở giết mổ có sở có diện tích nhỏ 20m2, 13 sở 50m2, 48 sở có diện tích 20m2 đến 50m2 65 sở giết mổ bệ, sàn nhỏ 60cm Phương tiện vận chuyển có 29 sở có thùng kín, 36 sở sử dụng phương tiện khác Trong 65 sở giết mổ có 25 sở kiểm soát, chiếm tỷ lệ 38,46% Điều tra địa bàn thành phố có 124 quầy bán thịt lợn, có 97 quầy kiểm sốt, chiếm tỷ lệ 78,23% 65 sở giết mổ có thiết kế xây dựng đơn giản, công suất giết mổ con/ngày có 57 sở chiếm tỷ lệ 87,69%, số lượng giết mổ năm khoảng 45.090 Nguồn nước sử dụng giết mổ nước máy, giếng khoan, giếng khơi chưa đánh giá nguồn nước hàng năm (32 sở sử dụng nước mày; 33 sở sử dụng nước giếng khoan, giếng khơi) Có tới 49 sở thực khơng thường xun công tác vệ sinh tiêu độc 65 sở có hầm chứa, hố sinh học để xử lý nước thải, chất thải rắn thu gom chuyển xử lý, hầm chứa, hố sinh học xử lý nước thải mang tính hình thức đối phó, tải Kiểm tra 30/30 mẫu nước sử dụng số sở giết mổ không đạt tiêu chuẩn Coliforms tổng số chịu nhiệt Trong 23 mẫu thịt lợn lấy phường Vĩnh Trại xã Mai Pha không phát vi khuẩn Salmonella, phường Hồng Văn Thụ phường Chi Lăng có 1/13 mẫu 65 thịt lợn bị nhiễm chiếm tỷ lệ 7,69% xã Hồng Đồng có 1/11 mẫu bị nhiếm chiếm tỷ lệ 9,09% Tỷ lệ nhiễm Salmonella thịt lợn chợ địa bàn thành phố Lạng Sơn tăng theo thời gian sau giết mổ: Tỷ lệ nhiễm Salmonella sau giết mổ 01 6,67% sau giết mổ 08 tăng cao 26,67% 10 Các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập thể đặc tính ni cấy sinh hóa đặc trưng tài liệu ngồi nước mô tả 11 Các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập từ thịt lợn có độc lực mạnh, từ cơng cường độc vào chuột thí nghiệm vòng từ 08 - 72 gây chết từ 50% - 100% chuột thí nghiệm 12 Các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập mẫn cảm với loại kháng sinh với tỷ lệ khác nhau: Salmonella mẫn cảm mạnh với gentamycin, colistin kanamycin, tỷ lệ từ 41,67% - 58,33%; kháng thuốc mạnh với clindamycin cephalexin, với tỷ lệ 25% 16,67% Đề nghị Tiếp tục nghiên cứu tình hình nhiễm vi sinh vật, đặc biệt vi khuẩn Salmonella thực phẩm có nguồn gốc động vật lưu thơng thị trường, nghiên cứu sâu tác động công đoạn hoạt động giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm đến biến đổi thịt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Kết nghiên cứu đánh giá cách có sở khoa học thực trạng giết mổ, kinh doanh thịt lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn tình hình vệ sinh thú y sở giết mổ Đây sở đề nghị quyền địa phương bước phải có kế hoạch xây dựng sở giết mổ tập trung, đảm bảo cho việc kiểm tra trước, sau giết mổ Cơ quan quản lý cần tăng cường công tác quản lý, thực chức công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực ngành, kiểm tra giám sát chủ hộ kinh doanh giết mổ, buôn bán thịt thực quy định Nhà nước, đảm bảo tiêu chuẩn vật sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm Thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên sở giết mổ, buôn bán kinh doanh động vật sản phẩm động vật có nguy lây nhiễm ngộ độc thực phẩm cao 66 Gia súc, gia cầm phải giết mổ tập trung để thuận tiện cho việc kiểm dịch trước sau giết mổ Khi thịt xác định nhiễm khuẩn, sinh độc tố mang mầm bệnh quan chức phải xử lý theo quy định Nhà nước vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm Khu vực bán thịt phải tập trung, nơi bày bán phải làm vật liệu bền, không gỉ, không ngấm nước, dễ vệ sinh Môi trường khu vực xung quanh nơi bán thịt phải vệ sinh thường xuyên Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cho người dân nhận thức nguồn thực phẩm tiêu dùng hàng ngày Người tiêu dùng phải biết lựa chọn thực phẩm, mua thực phẩm bảo quản thực phẩm hợp lý 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Y tế (2009), Báo cáo tổng kết tình hình thực pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm Nguyễn Hữu Bình (1991), Bệnh thương hàn, Bách khoa Bệnh học, tập I, trung tâm biên soạn Quốc gia, từ điển Bách khoa Việt Nam Trương Thị Kim Châu (2003), Khảo sát tình trạng vấy nhiễm vi khuẩn khơng khí, nước, dụng cụ, sàn bề mặt quầy thịt số sở giết mổ thủ cơng Thành phố Hồ Chí Minh biện pháp can thiệp, Luận văn thạc sĩ Đại học Nơng lâm Thành phố Hồ Chí Minh Phùng Quốc Chướng (2005), “Kết kiểm tra tính mẫn cảm số thuốc kháng sinh vi khuẩn Salmonella phân lập từ vật ni Đăk Lăk”, Tạp chí KHKT Thú y, (1), tr 53 Cục Thú y, dự án EU “Tăng cường lực thú y Việt Nam”, vi sinh thịt hỏng thịt vi sinh, Tài liệu tập huấn kiểm soát giết mổ thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2002 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế Lạng Sơn (2010), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2010 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế Lạng Sơn (2011), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2011 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế Lạng Sơn (2012), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2012 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế Lạng Sơn (2013), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2013 10 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế Lạng Sơn (2014), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2014 11 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế Lạng Sơn (2015), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2015 12 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Sở Y tế Lạng Sơn (2016), Số vụ ngộ độc thực phẩm 06 tháng đầu năm 2016 13 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2010), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2010 68 14 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2011), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2011 15 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2012), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2012 16 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2013), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2013 17 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2014), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2014 18 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2015), Số vụ ngộ độc thực phẩm năm 2015 19 Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế (2016), Số vụ ngộ độc thực phẩm 06 tháng đầu năm 2016 20 Trần Quang Diên (2001), Nghiên cứu tình hình nhiễm, đặc tính gây bệnh Salmonelllagallinarum Salmonella pullorum gà cơng nghiệp chế kháng ngun chẩn đốn, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp 21 Dương Thùy Dung (2010), “Nghiên cứu ô nhiễm thịt lợn tươi số tiêu vi khuẩn địa bàn thành phố Thái Nguyên”, Luận văn thạc sĩ sinh học, Đại học Thái Nguyên 22 Nguyễn Lân Dũng, Đoàn Xuân Mượu, Nguyễn Phùng Tiến, Đặng Đức Trạch, Phạm Văn Ty (1995), Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật, tập I, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 23 Vũ Đạt, Đồn Thị Băng Tâm (1995), Đặc tính sinh học chủng Salmonella phân lập từ bê nghé tiêu chảy, Kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi - thú y 1991-1995, NXB Nông nghiệp Hà Nội 24 Nguyễn Minh Đức (2013), Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ lợn địa bàn Thành phố Hải Dương số vùng phụ cận, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 25 Trần Thị Hương Giang, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), “Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ thịt (lợn, bò, gà) số huyện ngoại thành Hà Nội”, Tạp chí khoa học phát triển 2012 - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 10 (2), tr 295 - 300 26 Trần Thị Hạnh (1994), “Vi sinh vật bột cá dùng làm thức ăn chăn nuôi Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, Số (1) 27 Trần Thị Hạnh, Nguyễn Tiến Thành, Ngô Văn Bắc, Trương Thị Hương Giang, Trương Thị Quý Dương (2009), “Tỷ lệ nhiễm Salmonella spp sở giết mổ lợn công nghiệp thủ công nghiệp”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y (2), tr 51 - 56 69 28 Trần Xuân Hạnh (1995), “Phân lập giám định vi khuẩn Salmonella lợn tuổi giết thịt”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, 29 Phạm Khắc Hiếu, Bùi Thị Tho (1998), Một số kết nghiên cứu tình hình kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh thú y, Kỷ yếu kết nghiên cứu khoa học chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, NXB Nông nghiệp Hà Nội, Tr.134 - 137 30 Cầm Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bá Tiếp (2014), “Đánh giá thực trạng giết mổ ô nhiễm vi khuẩn thịt lợn sở giết mổ thuộc tỉnh Nam Định”, Tạp chí Khoa học Phát triển, 12 (4), tr 549 - 557 31 Đỗ Ngọc Hoè (1996), Một số tiêu vệ sinh nguồn nước chăn nuôi Hà Nội, Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 32 Văn Thị Hường (2009), Nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Salmonella phân lập từ lợn sau cai sữa bị tiêu chảy chế tạo thử nghiệm vắc xin phòng bệnh, Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 33 Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Tiến Thành, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Việt Hùng (2013), “Tỷ lệ nhiễm Salmonella lợn số trang trại lò mổ thuộc tình phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Y học dự phòng, 23 (4), tr 59 - 66 34 Phạm Thị Ngọc Oanh (2009), Ứng dụng kỹ thuật PCR để nghiên cứu tình hình nhiễm vi khuẩn Salmonella spp Staphylococcus aureus thịt sản phẩm từ thịt thành phố Buôn Ma Thuột, Luận văn thạc sĩ ngành sinh học thực nghiệp, Đại học Tây Nguyên 35 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Vũ Bình Minh, Đỗ Ngọc Thuý (2000), Phân lập vi khuẩn E.coli Salmonella lợn mắc bệnh tiêu chảy, xác định số đặc tính sinh vật hoá học chủng vi khuẩn phân lập biện pháp phòng trị, Kết nghiên cứu Khoa học kỹ thuật thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 36 Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Hồng Quân (2016), “Thực trạng giết mổ, kiểm soát giết mổ ô nhiễm vi khuẩn Salmonella E.coli thịt lợn Thành phố Thái Nguyên” Khoa học kỹ thuật thú y, XXIII (2), tr 40 - 45 37 Phan Thị Hồng Phúc, Trần Thị Tâm (2016), “Thực trạng giết mổ, kiểm soát giết mổ ô nhiễm vi khuẩn Salmonella, E.coli thịt gà bán địa bàn Thành phố Thái Nguyên” Khoa học kỹ thuật thú y, XXIII (6), tr 40 - 45 70 38 Nguyễn Vĩnh Phước (1970), Vi sinh vật thú y, tập II, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 39 Nguyễn Vĩnh Phước (1976), “Các phương pháp bảo quản thú sản thực phẩm”, Vi sinh vật Thú y, tập III, Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr.232-248 40 Nguyễn Vĩnh Phước (1978), Giống Salmonella Vi sinh vật học thú y, tập II, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội 41 Nguyễn Mạnh Phương, Nguyễn Bá Tiếp, Văn Thị Hường, Cù Hữu Phú (2012), “Một số đặc điểm Salmonella spp Phân lập từ lợn sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy số trang trại nuôi theo quy mô công nghiệp miền bắc”, Tạp chí khoa học phát triển, (10), tr 315 - 324 42 Nguyễn Hồng Quân (2015), Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Salmonella, Escherichia coli thịt lợn thịt gà địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ thú y, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 43 Lê Minh Sơn (2003), Nghiên cứu số vi khuẩn gây ô nhiễm thịt lợn vùng hữu ngạn Sông Hồng, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 44 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001), Vi sinh vật Thú y, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 45 Nguyễn Thị Bích Thanh (2015), Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Escherichia coli Staphylococcus aureus thịt gà bán chợ khu vực Hà Đông, Hà Nội, đề xuất biện pháp khống chế, Luận văn Thạc sĩ Thú y, ĐH Thái Nguyên 46 Lê Thắng (1999), Khảo sát số tiêu vệ sinh thú y điểm giết mổ nhiễm khuẩn thịt lợn tiêu thụ nội địa thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 47 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 48 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh phó thương hàn lợn, Bệnh Lợn Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 49 Tô Liên Thu (1999), Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm có nguồn gốc động vật thị trường Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 71 50 Tơ Liên Thu (2005), Nghiên cứu tình trạng nhiễm số vi khuẩn vào thịt sau giết mổ Hà Nội số phương pháp làm giảm nhiễm khuẩn thịt, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 51 Đào Thị Thanh Thủy (2012), Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella số đặc điểm Salmonella thịt lợn tươi khu vực thành phố Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên 52 Dương Quốc Tiến (2015), Nghiên cứu ô nhiễm vi khuẩn Listeria Salmonella thịt lợn bán chợ thành phố Thái Nguyên, đề xuất biện pháp khống chế, Luận văn Thạc sĩ Thú y, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 53 Tiêu chuẩn Việt Nam (2002), TCVN 7046 quy định kỹ thuật thịt tươi 54 Triệu Nguyên Trung (2011), “Tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2010 hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm (theo báo cáo Bộ Y tế)”, Tạp chí Nơng nghiệp, số ngày 15/02/2011 55 Nguyễn Ngọc Tuân (2002), Vệ sinh thịt, Nhà xuất Nông nghiệp 56 Nguyễn Minh Tuấn (2002), Khảo sát chất lượng nước sử dụng sở giết mổ Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Đại học Nơng lâm Thành phố Hồ Chí Minh 57 Nguyễn Quang Tuyên, Lê Xuân Thăng (2009), “Kết xác định ô nhiễm số vi khuẩn thịt lợn khu vực thành phố Yên Bái”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, (16), tr 29-33 58 Đào Thị Xuân (2014), Nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Salmonella tác dụng chế phẩm Bio Vet đến khả sinh trưởng, phòng bệnh thương hàn gà nuôi huyện Yên Lạc, tỉnh vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sĩ thú y, trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun II TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGỒI 59 Adeyanju G T., Ishola O (2014), “Salmonella and Escherichia coli contamination of poultry meat from a processing plant and retail markets in Ibadan, Oyo State, Nigeria”, Springerplus, 12, pp - 139 60 Altekruse S F (1990), salmonella enteritidis update, Foreign - Anim - Dis Rep - U - S - Dep - Agric - Anim - Plant - Health - Insp - Serv - Vet - Serv Emergency Programs, Hyattville, Md 18(3) pp.6-7 72 61 Baker D A (1995), Application of modeling in HACCP plan development, International Journal of Food Microbiology 25: 251-261 62 Bardon J., Ondrušková J., Ambrož P (2016), “Prevalence of Salmonella in meat and meat products in Moravia in 2010-2015”, Klin Mikrobiol Infekc Lek, 22(2), pp 48-53 63 Bergey’s (1957), Manual of Determinative Bacteriology 7th ed In London 64 Bradley S G (1979), Cellular and molecular mechanisms of bacterial endotoxins, Ann.Rev.Microbiol, 33.pp.67-94 65 Bulac Burn Ellis (1989), Compendium of methods for the Microbiological Examination of food Published American public Health Association, Washington D.C., pp 62-83 66 Clark S., Cahill A., Strzaker C., Greenwood P., Gregson R (1995), Prevention by vaccination animal bacteria, Infectiuos diarrhea in the young: Proceedings of an International Seminar on Diarrhea Disease in South East Asia and the Western pacific Region, Glling, Australia, 10-15 Feb 1995/ editor, Saul Tzipori Amsterdam: Excerpt Media, pp.481487 67 Clarke R.C., Gyles L (1993), Salmonella - Pathogenesis of bacterial infections in animal Iowa State University Press Ames, pp.133-153 68 Dan S D., Tăbăran A., Mihaiu L., Mihaiu M (2015), “Antibiotic susceptibility and prevalence of foodborne pathogens in poultry meat in Romania”, J Infect Dev Ctries, (1), pp 35 - 41 69 Donado - Godoy P., Byrne B A., León M., Castellanos R., Vanegas C., Coral A., Arevalo A., Clavijo V., Vargas M., Romero Zuñiga J J., Tafur M., PérezGutierrez E., Smith W A (2015), “Prevalence, resistance patterns, and risk factors for antimicrobial resistance in bacteria from retail chicken meat in Colombia”, J Food Prot, 78(4), pp 751 - 759 70 Edwards P.R., Ewing W H (1970), Identification of Enterobacteriaceae Edion Revolucionalria, pp.168-206 71 Evans D G., Evans D J., Gorbch S L (1973), Production of vascular permeability factor by enterotoxigenic Escherichia coli isolated from man Infect Immune, pp: 725-730 72 Frost A J., Spradbrow D B (1997), Veterinary Microbiology The University 73 73 Gran F H (1986), Advance in Meat Research, Vol 2, Meat, Poultry microbiology, AVI Publishing Co, Connecticut USA 74 Helrich (1997), AOAC16th edition, Vol I Published by Association of official Analytical Chemists, Ins, Washington, Virginia, USA 75 Herbert R A (1991), Prychosotrophic Microorganisms in Spoilage and pathogenicity, Published by Academic Press, New York 76 Herry F.J (1990), Bacterial contamination of warning food and drinking in rular Banlades, pp.79-85 77 Ingram M., Simonsen B (1980), Microbial Ecology on food, Published by Academie Press, New York 78 Jamali H., Radmehr B., Ismail S (2014), “Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria, Salmonella, and Yersinia species isolates in ducks and geese”, Poult Sci., 93 (4), pp 1023 - 1030 79 Jones G.W., Robert D.K., Svinarich D.M., Whitfield H J (1982), Association of adhesive, invasive and virulent phenotypes of Salmonella typhimurium autonomous 60 - megadalton Plasmid Infection and Immunity 80 Kauffmann F (1966) The Bacteriology of Enterobacteriaceae, Munksgaard, Copenhagen 81 Krause M., Guiney (1995), Mutational Analysis of SpvR Binding to DNA in the Regulation of the Salmonella Plasmid Virulence Operon Academic Press Inc Plasmid 82 Mayer H., Rapin C., Schmidt G., Boman H.G (1976), Immunochmical studies on Lipopolysaccharide from wild type and mutants of Escherichia coli K-12, Eur J.Biochem, 66.pp.357.358 83 Michael J G., Mallan I (1981), Immune response to parent and rough mutant strains of Salmonella minosota Infection and Immunity 84 Mintz C., S., Deibel R H (1983), Effect of Lipopolysaccharide mutations on the pathogennesis of experimental Salmonella gastroenteritis Infection and Immunity, pp 236-244 85 Morris I.A., Wray C., Sojka W.J (1976), The effect of T and B lymphocyte depletion on the protection of mice vaccinated with Salmonella typhymurium, Brish J.of Exp., 57.pp.354-360 a gel E mutant of 74 86 Morse E.V., Blessman B.H., Midla D.A (1982), Salmonella survival in swine feed and meat/bone meal, Proceedinggs-of-the-United- States-Animal-HealthAssociation, 85.406 - 417, 20 ref 87 Nimri L., Abu Al-Dahab F., Batchoun R (2014), “Foodborne bacterial pathogens recovered from contaminated shawarma meat in northern Jordan”, J Infect Dev Ctries., (11), pp 1407 - 1414 88 Orskov I., Orskov F., Jann K (1977), Serology, chemistry and genetic of O and K antigens of E.coli Bacteriological Review 89 Oxoid (1982), The oxoid manuall of culture media, ingredients and other laboratory services, Oxford university press 90 Peterson J.W (1980), Salmonella toxin Pharm, pp 719- 724 91 Quinn P.J., Carter M.E, Makey B, Carter G.R (2002), Clinical veterinary microbiology Wolfe Pulishing, London WC1 H9LB, England, p 209-236 92 Radostits O.M., Blood D.C., Gay C.C (1994), Veterinayry medicine, A Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses, Set by paston press Ltd., London, Norfolk, Eighth edition 93 Selbitz H.J (1995), Grundsaetzliche Sicherheisanfornderungen bein Einsatz von lebendimpfstoffen bei lebensmittelliefernden Tieren, Berl Much Tieruzl, Wschr, 144, pp 428 - 423 94 Tompkin, R.B (1995), The Use of HACCP for Producting and Distributing Processed Meat and Poultry Products, In Advances in Meat Research, Volume 10, Hazard Analysis Critical Control Point in Meat, Poultry and Seafood, Chapman & Hall 95 Varhagen, Cooke, Avery (1991), Compeasion of media isolated Clostridium ferringens Meat Inst No2, publish No860, p.185-190 96 Winkler G., Weingberg MD (2002), More a bou other food borne illnesses 97 Yu T., Jiang X., Zhou Q., Wu Z (2014), “Antimicrobial resistance, class integrons, and horizontal transfer in Salmonella isolated from retail food in Henan, China”, J Infect Dev Ctries, 8(6), pp 705 - 711 98 Zhao Cuiwei, Beilei Ge, Juan De Villene, Robert Suldler, Emily Yeh, Shaohua Zhao, David G White, David Wagner (2001), Prevalence of Campylobacter spp, E.coli and Salmonella serovars in retail chicken, turkey, pork and beef from the Greate Washington, D.C, Area, Environmental Microbiology, pp 5431 - 5436 75 MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỀ TÀI Ảnh 1: Cơ sở giết mổ phường Hoàng Văn Thụ Ảnh 3: Cơ sở giết mổ xã Hoàng Đồng Ảnh 5: Chợ Giếng Vuông Ảnh 2: Cơ sở giết mổ phường Vĩnh Trại Ảnh 4: Cơ sở giết mổ phường Chi Lăng Ảnh 6: Chợ Đông Kinh 76 Ảnh 7: Lấy mẫu sở giết mổ Ảnh 9: Lấy mẫu chợ Đông Kinh Ảnh 8: Lấy mẫu chợ Giếng Vuông Ảnh 10: Lấy mẫu chợ Giếng Vuông Ảnh 11: Nuôi cấy vi khuẩn Salmonella 77 Ảnh 11: Nhuộm gram cho vi khuẩn Salmonella Ảnh 12: Khuẩn lạc Salmonella mơi trường XLD Ảnh 13: Thử tính di động Salmonella Ảnh 14: Phản ứng lên men đường sản sinh H2S Salmonella Ảnh 15: Bệnh tích chuột sau thử độc lực vi khuẩn Salmonella phân lập Ảnh 16: Thử tính mẫn cảm với kháng sinh hóa dược vi khuẩn Salmonella phân lập ... sở giết mổ địa bàn thành phố Lạng Sơn 46 3.3 Mức độ ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn 48 3.3.1 Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn số sở giết mổ địa... phát từ thực tế, tiến hành thực đề tài Thực trạng giết mổ lợn, mức độ ô nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn thành phố Lạng Sơn Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát thực trạng hệ thống sở giết mổ lợn cung... chăn nuôi 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Xác định thực trạng giết mổ lợn địa bàn thành phố Đánh giá trình nhiễm vi khuẩn thịt từ sở giết mổ đến chợ Kiểm tra mức độ nhiễm vi khuẩn Salmonella thịt lợn địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giết mổ lợn, mức độ ô nhiễm vi khuẩn salmonella trên thịt lợn tại thành phố lạng sơn , Thực trạng giết mổ lợn, mức độ ô nhiễm vi khuẩn salmonella trên thịt lợn tại thành phố lạng sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay