Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

117 36 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 14:31

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO HỮU QUẢNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ MỚI TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THAI NGUYEN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO HỮU QUẢNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ MỚI TẠI HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 8.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MÃO Thái Nguyên - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học nào, giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Ngày 18 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đào Hữu Quảng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều cá nhân quan, đơn vị Đến luận văn hồn thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới: Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Nông học thầy giáo, cô giáo Khoa Nông học, Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo PGS.TS Nguyễn Thị Mão, người tận tình hướng dẫn tạo điều kiện, giúp đỡ nghiên cứu thực đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập thực đề tài Phú Thọ, tháng 12 năm 2017 Học viên Đào Hữu Quảng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 1.2.2 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam 1.3 Tình hình sản xuất ngơ Phú Thọ 13 1.4 Sản xuất ngô huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 14 1.5 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngơ giới Việt Nam 14 1.5.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô giới 14 1.5.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô Việt Nam 18 Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Vật liệu nghiên cứu 26 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 27 2.4.2 Quy trình kỹ thuật 28 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi, đánh giá 29 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 33 iv Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngô thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 34 3.1.1 Giai đoạn từ gieo đến tung phấn 35 3.1.2 Giai đoạn từ gieo đến phun râu 36 3.1.3 Giai đoạn từ gieo đến chín sinh lý 37 3.2 Kết nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh lý 38 3.2.1 Chiều cao cây, chiều cao đóng bắp giống ngơ tham gia thí nghiệm 38 3.2.2 Số số diện tích giống ngơ tham gia thí nghiệm 43 3.2.3 Trạng thái cây, trạng thái bắp độ bao bắp giống ngô tham gia thí nghiệm 47 3.3 Kết đánh giá tình hình sâu bệnh hại khả chống đổ giống ngơ thí nghiệm 50 3.3.1 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại giống ngơ thí nghiệm 50 3.3.2 Khả chống đổ giống ngơ thí nghiệm 55 3.4 Các yếu tố cấu thành suất suất giống ngơ thí nghiệm 58 3.4.1 Số bắp 59 3.4.2 Chiều dài bắp 60 3.4.3 Đường kính bắp 62 3.4.4 Số hàng hạt/bắp 63 3.4.5 Số hạt/hàng 65 3.4.6 Khối lượng 1000 hạt 66 3.4.7 Năng suất lý thuyết 68 3.4.8 Năng suất thực thu 69 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 78 v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CIMMYT : Center for International Maize and Wheat Improvement - Trung tâm cải tạo ngô lúa mỳ quốc tế CNSH : Công nghệ sinh học CV : Coefficient of variation - Hệ số biến động Đ/c : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nation - Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên Hợp Quốc GMO : Change in Gene Organization - Biến đổi gen IPRI : International of Programme Research Institute Viện nghiên cứu chương trình lương thực giới KHKT : Khoa học kỹ thuật KL1000 : Khối lượng 1000 hạt LSD0.05 : Leat of Significant Difference - Sự sai khác nhỏ có ý nghĩa mức 0,05 NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu TPTD : Thụ phấn tự THL : Tổ hợp lai vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Sản xuất ngô giới giai đoạn 2010 - 2016 Bảng 1.2: Sản xuất ngô số khu vực giới năm 2016 Bảng 1.3: Sản xuất ngô số nước giới năm 2016 Bảng 1.4: Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam giai đoạn 2010- 2016 10 Bảng 1.5: Tình hình sản xuất ngô vùng năm 2016 11 Bảng 1.6: Sản xuất ngô tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2016 13 Bảng 1.7: Sản xuất ngô huyện Phù Ninh giai đoạn 2010 - 2015 14 Bảng 3.1: Các giai đoạn sinh trưởng phát triển giống ngơ thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 35 Bảng 3.2: Chiều cao giống ngơ thí nghiệm vụ Xn năm 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 39 Bảng 3.3: Chiều cao đóng bắp giống ngơ thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 41 Bảng 3.4: Số giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 44 Bảng 3.5: Chỉ số diện tích giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 46 Bảng 3.6: Trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao bắp giống ngơ thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 48 Bảng 3.7: Mức độ nhiễm sâu hại giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 51 Bảng 3.8: Mức độ nhiễm bệnh hại giống ngô thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 53 Bảng 3.9: Khả chống đổ giống ngơ tham gia thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 57 vii Bảng 3.10: Số bắp/cây giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 59 Bảng 3.11: Chiều dài bắp giống ngơ thí nghiệm Vụ xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 61 Bảng 3.12: Đường kính bắp giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 62 Bảng 3.13: Số hàng hạt/bắp giống ngơ thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 64 Bảng 3.14: Số hạt/hàng giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 65 Bảng 3.15: Khối lượng 1000 giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 67 Bảng 3.16: Năng suất lý thuyết giống ngơ thí nghiệm vụ Xuân 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 68 Bảng 3.17: Năng suất thực thu giống ngơ thí nghiệm vụ Xn 2017 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 70 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Cây ngô (Zea mays L.) ba trồng đảm bảo an ninh lương thực cho nhiều quốc gia giới Toàn giới sử dụng 17% tổng sản lượng ngô làm lương thực, nước sử dụng ngơ làm lương thực chính: Mozambique (93%), Kenya (91%), Congo (86%), Ethiopia (86%), Angola (84%), Indonesia (79%), Ấn Độ (77%)… (Ngơ Hữu Tình, 2003) [24] Khơng cung cấp lương thực cho người, ngô nguồn thức ăn quan trọng cho chăn nuôi, 66% sản lượng ngô giới dùng làm thức ăn cho chăn nuôi (Ngơ Hữu Tình,1997) [22] Ngồi ra, ngơ sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm (sản xuất rượu, tinh bột, bánh kẹo…), có khoảng 670 mặt hàng chế biến từ ngô Hàng năm, Mỹ sử dụng 18% tổng lượng ngô để sản xuất tinh bột, 37% sản xuất cồn, 5,8% sản xuất bánh kẹo (Nguyễn Thế Hùng cs, 2006) [12] Ngày nay, với phát triển vượt bậc khoa học công nghệ, ngô nguồn nguyên liệu quan trọng để chế biến Ethanol, nguồn nhiên liệu sinh học thay nguồn nhiên liệu tự nhiên như: Dầu mỏ, than đá dần bị cạn kiệt, sử dụng Ethanol làm giảm nhiễm mơi trường có lượng khí thải CO2 thấp xe chạy xăng gần nửa Từ nhận thức vai trò ngơ kinh tế giới nói chung nơng nghiệp Việt Nam nói riêng, Đảng Nhà nước ta có sách phương hướng đắn cho công tác nghiên cứu khoa học, tiếp thu thành tựu giới với mục đích trì diện tích, đột phá suất tăng nhanh sản lượng Tuy nhiên, suất ngô nước ta chưa thật ổn định vùng sinh thái, suất bình qn thấp so với khu vực, giá thành ngô nước ta cao nhiều so với nước giới, nhu cầu ngô cho thức ăn chăn nuôi chưa đáp ứng đủ Để góp 94 Duong kinh bap 08:37 Thursday, September 14, 2017 11 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 D AD TD G B265 CP111 CP501 CP511 DK6818 HT119 NK4300 PSC102 Number of Observations Read Number of Observations Used Duong kinh bap 48 48 08:37 Thursday, September 14, 2017 12 The GLM Procedure Dependent Variable: DKB Source DF Model 19 Error Mean Square F Value 3.16793333 28 2.84106667 Corrected Total 47 0.16673333 0.1134 6.00900000 Coeff Var Root MSE 0.527198 6.872456 0.318538 DF 1.64 Pr > F 0.10146667 R-Square Source R D R*D G D*G Sum of Squares Type I SS DKB Mean 4.635000 Mean Square F Value Pr > F 2.11625000 1.05812500 10.43 0.0004 0.06600833 0.06600833 0.65 0.4267 0.07061667 0.03530833 0.35 0.7091 0.88493333 0.12641905 1.25 0.3121 0.03012500 0.00430357 0.04 0.9999 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for R*D as an Error Term Source D DF Type III SS 0.06600833 Mean Square 0.06600833 F Value 1.87 Pr > F 0.3049 95 Duong kinh bap 08:37 Thursday, September 14, 2017 13 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DKB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 28 Error Mean Square 0.101467 Critical Value of t 2.04841 Least Significant Difference 0.1884 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A Mean 4.67208 4.59792 N D 24 AD 24 TD Duong kinh bap 08:37 Thursday, September 14, 2017 14 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DKB NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 28 Error Mean Square 0.101467 Critical Value of t 2.04841 Least Significant Difference 0.3767 Means with the same letter are not significantly different t Grouping B B B B B B A A A A A A A Mean 4.8183 4.7483 4.7083 4.6700 4.6367 4.6033 4.5550 4.3400 N G 6 6 6 6 CP511 CP501 CP111 DK6818 PSC102 NK4300 HT119 B265 96 Hang hat tren bap 08:37 Thursday, September 14, 2017 21 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 D AD TD G B265 CP111 CP501 CP511 DK6818 HT119 NK4300 PSC102 Number of Observations Read 48 Number of Observations Used 48 Hang hat tren bap 08:37 Thursday, September 14, 2017 22 The GLM Procedure Dependent Variable: HHTB Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Model 19 Error 28 8.93333333 Corrected Total 47 R-Square 0.766505 Source R D R*D G D*G 29.32583333 4.84 F Root MSE HHTB Mean 0.564843 13.42083 Type I SS Mean Square 10.13166667 5.06583333 0.18750000 0.18750000 0.85500000 0.42750000 17.87916667 2.55416667 0.27250000 0.03892857 F Value Pr > F 15.88 F Model 19 Error 393.3735000 28 348.5220667 Corrected Total 47 R-Square 0.530228 Source R D R*D G D*G 20.7038684 1.66 0.1079 12.4472167 741.8955667 Coeff Var Root MSE HTH Mean 10.80708 3.528061 32.64583 DF Type I SS Mean Square F Value 269.2955292 134.6477646 15.5268750 15.5268750 16.9293375 8.4646688 87.2321667 12.4617381 4.3895917 0.6270845 Pr > F 10.82 0.0003 1.25 0.2735 0.68 0.5148 1.00 0.4512 0.05 0.9998 Tests of Hypotheses Using the Type III MS for R*D as an Error Term Source D DF Type III SS 15.52687500 Mean Square 15.52687500 F Value 1.83 Pr > F 0.3083 99 So hat tren hang 20:35 Wednesday, September 14, 2017 13 The GLM Procedure t Tests (LSD) for HTH NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 28 Error Mean Square 12.44722 Critical Value of t 2.04841 Least Significant Difference 2.0862 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A Mean 33.215 32.077 N D 24 AD 24 TD So hat tren hang 20:35 Wednesday, September 14, 2017 14 The GLM Procedure t Tests (LSD) for HTH NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 28 Error Mean Square 12.44722 Critical Value of t 2.04841 Least Significant Difference 4.1725 Means with the same letter are not significantly different t Grouping B B B B B B B A A A A A A A Mean 34.302 33.705 33.623 33.223 32.763 32.452 31.070 30.028 N G CP111 CP501 CP511 DK6818 NK4300 PSC102 HT119 B265 100 Trong luong nghin hat 21 10:01 Thursday, September 14, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 D AD TD G B265 CP111 CP501 CP511 DK6818 HT119 NK4300 PSC102 Number of Observations Read Number of Observations Used 48 48 Trong luong nghin hat 22 10:01 Thursday, September 14, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: P1000 Source DF Model 19 Error 28 Source 1086.37880 17624.46083 47 R-Square 0.539418 Mean Square F Value 20641.19729 Corrected Total R D R*D G D*G Sum of Squares 0.0924 629.44503 38265.65813 Coeff Var 8.084179 DF 1.73 Pr > F Root MSE P1000 Mean 25.08874 310.3438 Type I SS 17288.57375 131.01021 158.62542 3051.33646 11.65146 Mean Square F Value Pr > F 8644.28687 13.73 F 0.3274 101 Trong luong nghin hat 23 10:01 Thursday, September 14, 2017 The GLM Procedure t Tests (LSD) for P1000 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 28 Error Mean Square 629.445 Critical Value of t 2.04841 Least Significant Difference 14.836 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A Mean 311.996 308.692 N D 24 AD 24 TD Trong luong nghin hat 24 10:01 Thursday, September 14, 2017 The GLM Procedure t Tests (LSD) for P1000 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 28 Error Mean Square 629.445 Critical Value of t 2.04841 Least Significant Difference 29.671 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A A A Mean N G 322.18 DK6818 319.38 HT119 317.00 NK4300 312.75 PSC102 305.08 B265 304.03 CP501 301.57 CP511 300.75 CP111 Nang suat ly thuyet 31 23:36 Wednesday, September 10, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class R Levels Values 123 102 D AD TD G B265 CP111 CP501 CP511 DK6818 HT119 NK4300 PSC102 Number of Observations Read Number of Observations Used 48 48 Nang suat ly thuyet 32 23:36 Wednesday, September 10, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: NSLT Source DF Model 19 Error 28 Source 98.705199 128.234508 47 R-Square 0.935999 Mean Square F Value 1875.398790 Corrected Total R D R*D G D*G Sum of Squares 21.55 F Root MSE NSLT Mean 2.140048 76.77354 Type I SS Mean Square F Value Pr > F 112.993179 56.496590 12.34 0.0001 215.858419 215.858419 47.13
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô mới tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay