Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

111 22 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 14:28

Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO THỊ HỒNG LỤA QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯỜNG ĐỒNG QUANG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO THỊ HỒNG LỤA QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯỜNG ĐỒNG QUANG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ BẮC THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tất số liệu kết nghiên cứu luận văn tơi xin cam đoan hồn tồn trung thực, thân thu thập từ nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu, phân tích, đánh giá Số liệu chưa sử dụng để bảo vệ đề tài học vị Trong trình thực nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn tác giả gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ Thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc cụ thể Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn Đào Thị Hồng Lụa ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên nghiên cứu thực đề tài, Bản thân nhận giúp đỡ lớn vô quý báu đơn vị, tập thể cá nhân, xin trân thành cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, phận sau đại học, thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập thực đề tài Đặc biệt xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình, khoa học PGS TS Đỗ Thị Bắc suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân thành cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND phường Đồng Quang, thành phố Thái Ngun; Phòng Tài chính- kế hoạch thành phố, phòng, ban, ngành có liên quan giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ gia đình, bạn bè đã, đồng nghiệp cổ vũ, động viên tạo điều kiện tốt cho suốt trình tham gia học tập thực luận văn Xin trân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 02 năm 2018 Tác giả luận văn Đào Thị Hồng Lụa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯỜNG 1.1 Lý luận chung ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 1.1.2 Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước 1.2 Lý luận ngân sách xã quản lý ngân sách xã 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm ngân sách xã quản lý ngân sách xã 1.2.2 Vị trí vai trò quản lý ngân sách xã 11 1.2.3 Nội dung quản lý ngân sách xã 13 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách xã 28 1.3 Kinh nghiệm quản lý ngân sách xã, phường ở Việt Nam học kinh nghiệm rút 30 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý ngân sách xã, phường ở Việt Nam 30 iv 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút quản lý ngân sách xã vận dụng phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 34 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 37 2.2.3 Phương pháp phân tích 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 38 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu kinh tế - xã hội địa phương 38 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá kết quản lý ngân sách phường 38 2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quản lý ngân sách phường 39 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯỜNG ĐỒNG QUANG, TP THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 41 3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 41 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 41 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 43 3.1.3 Đánh giá thuận lợi, khó khăn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 48 3.2 Thực trạng quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 49 3.2.1 Tổ chức máy quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 49 v 3.2.2 Thực trạng quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 52 Kết quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 57 3.2.3 Đánh giá cán hệ thống phân cấp ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 72 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 76 3.4 Đánh giá chung quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 78 3.4.1 Những mặt đạt 78 3.4.2 Những mặt hạn chế 79 3.4.3 Nguyên nhân 79 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯỜNG ĐỒNG QUANG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 81 4.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 81 4.1.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 81 4.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 81 4.1.3 Mục tiêu hoàn thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 82 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 83 4.2.1 Phấn đấu hoàn thiện hệ thống cứ, định mức lập dự toán phân bổ dự toán ngân sách phường Đồng Quang 83 vi 4.2.2 Cần tăng cường quản lý chấp hành dự toán NS phường Đồng Quang .84 4.2.8 Cần khuyến khích phát triển KT - XH địa bàn phường Đồng Quang 90 4.3 Kiến nghị 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 98 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND : Ủy ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân KT-XH : Kinh tế - Xã hội NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương NSX : Ngân sách phường UBND : Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng mẫu điều tra 36 Bảng 3.1 Kết thu ngân sách phường Đồng Quang năm 2014 - 2016 57 Bảng 3.2 Tình hình thực khoản thu ngân sách phường Đồng Quang hưởng 100% 59 Bảng 3.3 Tình hình thực khoản thu phân chia theo tỷ lệ % mà ngân sách phường Đồng Quang hưởng 60 Bảng 3.4 Tình hình khoản thu bổ sung ngân sách phường Đồng Quang năm 2014 - 2016 61 Bảng 3.5 Tình hình chi ngân sách phường Đồng Quang năm 2014 - 2016 63 Bảng 3.6 Tình hình thực khoản chi ngân sách phường Đồng Quang năm 2014 - 2016 64 Bảng 3.7 Báo cáo toán thu ngân sách phường năm 2016 70 Bảng 3.8 Báo cáo toán chi ngân sách phường năm 2016 71 Bảng 3.9 Đánh mức độ quan tâm hiểu biết quản lý ngân sách phường Đồng Quang 73 Bảng 3.10 Đánh giá mức độ tin tưởng quản lý ngân sách phường Đồng Quang 73 Bảng 3.11 Đánh giá lập dự toán địa bàn phường Đồng Quang 74 Bảng 3.12 Đánh giá chấp hành dự toán ngân sách phường Đồng Quang 74 Bảng 3.13 Đánh giá toán ngân sách phường Đồng Quang 75 Bảng 3.14 Đánh giá kiểm tra, tra QLNS phường Đồng Quang 76 Bảng 4.1 Dự kiến kế hoạch thu ngân sách phường Đồng Quang giai đoạn 2018 - 2020 82 Bảng 4.2 Dự kiến kế hoạch chi ngân sách phường Đồng Quang giai đoạn 2018 - 2020 83 86 pháp tăng thu ngân sách, chi ngân sách phải tiến hành đổi mới, hoàn thiện Các khoản chi phải kiểm soát đầy đủ chặt chẽ theo nguyên tắc Luật NSNN Đảm bảo nguyên tắc chi tiết kiệm, hiệu cấu chi hợp lý Đối với chi thường xuyên: Cần xếp, củng cố máy quyền đảm bảo máy quản lý vừa gọn nhẹ vừa hiệu quả, nhằm tiết kiệm cho chi quản lý hành chính, thực khốn chi để hạn chế đến mức tối đa khoản chi không cần thiết như: mua sắm, hội nghị, tiếp khách, điện thoại… khoản chi tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm góp phần nâng cao thu nhập cho cán cơng chức phường Đối với chi đầu tư phát triển: Cố gắng tập trung chi ở mức hợp lý, chi có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải Mọi khoản chi tiêu ngân sách phường phải kiểm soát chặt chẽ qua kho bạc Nhà nước nhằm thực cho mục đích, kế hoạch, yêu cầu Chống chi tiêu bừa bãi, lãng phí tiền nhân dân Tất khoản chi phải thực công khai, ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán Cần hạn chế việc cấp phát ngân sách hình thức rút tiền mặt, cho rút tiền mặt với khoản chi nhỏ tăng cường phương thức toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hố, dịch vụ cho quyền phường Cần tập trung nguồn lực, có trọng điểm việc chi đầu tư phát triển, tránh dàn trải, manh mún, hiệu 4.2.3 Phấn đấu hoàn thiện toán ngân sách phường Đồng Quang Quyết toán ngân sách có vai trò quan trọng Nếu làm tốt khâu tốn đánh giá xác kết trình thực phản ánh mặt chưa công tác thu chi, từ đề sách hợp lý, biện pháp khả thi cho quy trình ngân sách ngược lại Vì để có chất lượng, cần đảm bảo hoạt động thu, chi tài theo dõi, hạch toán rõ ràng theo quy định Luật NSNN Mẫu biểu báo cáo, mẫu sổ sách cần khoa học, đơn giản dễ tổng hợp, Ban tài phường cần trình phòng Tài Kế hoạch thành phố thẩm định báo cáo toán sớm trước đưa HĐND phường duyệt Giải toán dứt điểm khoản liên quan đến chi ngân sách năm, khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, xử lý khoản tạm thu ngân sách 87 đến cuối năm: Về nguyên tắc, khoản tạm thu, tạm giữ theo định cấp có thẩm quyền Báo cáo tốn ngân sách phường cần đánh giá tình hình thực dự tốn ngân sách phường so sánh tiến độ thực ngân sách kỳ so với kỳ trước năm trước tổng số khoản thu, chi Lý giải rõ ràng nguyên nhân tăng, giảm số toán so với dự toán đầu năm, điều góp phần xây dựng dự tốn điều hành dự tốn năm sau có sở thực tiễn hơn, tránh tình trạng bổ sung ngân sách dẫn tới cân đối ngân sách phường 4.2.4 Hồn thiện cơng khai toán ngân sách phường Đồng Quang Sau toán ngân sách phường, ủy ban nhân dân phường tổ chức cơng khai tốn ngân sách phường loa truyền thanh, niêm yết trụ sở ủy ban nhân dân phường, nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản lý sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp nhân dân theo quy định pháp luật; phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 4.2.5 Cần thường xuyên kiểm tra, tra quản lý ngân sách phường Đồng Quang Kiểm tra ngân sách nội dung quan trọng công tác quản lý ngân sách phường Để nâng cao hiệu huy động sử dụng ngân sách phường phải không ngừng tăng cường cơng tác kiểm tra, tra, góp phần kiểm nghiệm tính phù hợp văn pháp quy, chế độ sách quản lý NSNN, phát sơ hở, bất hợp lý chế độ sách để kịp thời kiến nghị, bổ sung, sửa đổi Kiện toàn hệ thống kiểm tra tài chính, tăng cường quyền hạn trách nhiệm tổ chức kiểm tra, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, phải giỏi chun mơn, có kinh nghiệm cơng tác, có lĩnh, phải có chế độ đãi ngộ thoả đáng kịp thời khen thưởng cho người có thành tích xuất sắc cơng tác kiểm tra Xử lý nghiêm minh kẻ thoái hoá biến chất nhằm làm nâng cao sức mạnh đội ngũ cán kiểm tra tài 88 4.2.6 Cần tăng cường cải tạo, nuôi dưỡng nguồn thu, chế quản lý nguồn thu Chính quyền địa phương sử dụng tổng hợp kỹ hỗ trợ khai thác thu để hoạt động tổ chức khai thác thu ngân sách phường thực có hiệu Theo đó, cần lập kế hoạch xác định vấn đề trọng tâm khai thác nguồn thu ngân sách phường (mục đích khoản thu gì? Làm người dân phường hiểu trí với mục đích khoản thu…) Định kỳ tổ chức tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời tổ chức cá nhân thực tốt công tác thu ngân sách - Nguồn thu hữu Thuế, phí lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê nhà, thu vi phạm hành chánh,… thu khác; thu cố định phường, khoản thu để lại quản lý chi ngân sách Tổ chức lại hệ thống thu NSNN theo nguyên tắc khoản thu nguồn thu ngành thuế quản lý thống Tất các khoản thu nguồn thu ngành thuế phát biên lai Trường hợp đặc biệt cần ủy nhiệm cho ngành, tổ chức cá nhân, phải có quy định rõ ràng, cụ thể phương thức thu, thời hạn nộp tiền báo cáo theo định kỳ để tránh tình trạng tham ô tiền thuế - Nguồn thu tiềm ẩn Nguồn thu tiềm ẩn: Thu vay, thu viện trợ, thu hợp tác lao động, nguồn thu vận động nhân dân (trái phiếu), nhà doanh nghiệp, cơng ty, xí nghiệp, … để đầu xây dựng cơng trình cơng cộng, thực sách xóa đói, giảm nghèo Nguồn thu từ hợp tác lao động, tiềm lao động nước ta lớn Trong giai đoạn tới cần mở rộng hợp tác lao động, chiếm vị trí quan trọng điều kiện nước ta Nếu phát triển hoạt động hợp tác lao động quốc tế, ảnh hưởng kinh tế, xã hội tích cực Huy động nhân dân, nhà doanh nghiệp, cơng ty, xí nghiệp,… tạo thêm nguồn lực tài để nhằm tăng cường đầu tư cho cơng trình cơng 4.2.7 Phấn đấu tăng cường cơng tác đào tạo cán quản lý ngân sách phường Đồng Quang - Một tồn quản lý trình độ cán quản lý ngân sách phường yếu, chưa đồng Vì cần nhanh chóng nâng cao lực trình độ cho đội ngũ cán phường 89 - Con người nhân tố quan trọng định đến hiệu công tác Cùng với q trình phát triển chung, chế sách tài biến đổi ngày phức tạp, đòi hỏi trình độ cán quản lý ngày cao Do phải thường xuyên đào tạo lại đội ngũ cán chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị đạo đức nghề nghiệp Đối với Chủ tịch UBND phường chủ tài khoản ngân sách Do vậy, tiêu chuẩn cán quản lý tài chính, pháp luật, Chủ tịch UBND phường phải có am hiểu định quản lý kinh tế nói chung quản lý tài nói riêng Vậy Chủ tịch UBND thường xuyên tham gia lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng quản lý ngân sách, tập huấn Luật Ngân sách, Luật thuế, Luật phí lệ phí văn hướng dẫn thi hành, văn Trung ương, tỉnh xây dựng dự toán, quản lý thu - chi ngân sách Cán làm cơng tác tài - kế tốn: Quan tâm mời thêm giáo viên trường chuyên nghiệp tài chính, kế tốn tập huấn thêm nghiệp vụ hạch toán kế toán, cán Sở Tài hướng dẫn văn liên quan chế độ, sách tài ngân sách, cán Chi cục thuế hướng dẫn Luật thuế, Luật phí - lệ phí văn hướng dẫn thi hành Về nghiệp vụ kế toán: Sẽ tập huấn cách mở sổ kế toán, cách ghi chép sổ kế toán, chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ, lên hệ thống báo biểu toán, cách hạch toán nghiệp vụ khó thường gặp, cách chữa sổ kế tốn nhằm bổ sung thiếu sót mà cán tài - kế toán phường gặp phải Đưa tập gắn liền với thực tế để thực hành Tổ chức thảo luận nhóm với giáo viên hướng, tổ chức kiểm tra kỳ để đánh giá nhận thức cán làm cơng tác kế tốn, tìm điểm yếu để bổ sung kiến thức trình tập huấn Với chế độ sách quản lý - thu chi tài chính: Cán Chi cục thuế tập huấn sách thuế mới, loại phí, lệ phí phát sinh phường cách thức tổ chức thu Cán Sở Tài truyền đạt chế độ sách Trung ương tỉnh, sách ban hành, cách thức quản lý đầu tư xây dựng hiểu chế ưu đãi tỉnh, huyện nhằm khai thác tốt sách ưu đãi để phát triển kinh tế xã hội địa phương 90 Bên cạnh việc đào tạo, nâng cao trình độ cán cần phải quan tâm đến tư cách đạo đức cán làm cơng tác kế tốn Các cán cần có tư cách niêm khiết, chí cơng vơ tư, phục vụ tập thể, nhiệm vụ Bên cạnh Uỷ Ban kiểm tra, đại biểu, thường trực HĐND luôn phải theo dõi giám sát việc quản lý Ngân sách phát hiện, xử lý kịp thời Để tạo dựng đội ngũ cán đủ đức, đủ tài cần phải có biện pháp giáo dục, đào tạo khoa học cho lực lượng lực lượng cũ 4.2.8 Cần khuyến khích phát triển KT - XH địa bàn phường Đồng Quang 4.2.8.1 Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng địa bàn Diện tích đất chưa sử dụng tồn phường nhiều nên phấn đấu sớm đưa đất vào sử dụng Diện tích đất nơng nghiệp địa bàn phường chiếm gần 20,3% diện tích đất tự nhiên quy hoạch manh mún, hiệu đầu tư chưa cao, thời gian tới cần đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất cụ thể sau Đẩy mạnh quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới, tăng cường thu hút đầu tư triển khai thực dự án địa bàn, Dự án Đang triển khai Dự án Havico, dự án triển khai thực xong tạo hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, xây dựng nhà nghỉ khách sạn, nhà hàng, khu văn phòng cho thuê thuận lợi cho thu hút dịch vụ, kinh doanh tạo nguồn thu thuế vào ngân sách địa bàn phong phú đa dạng, tạo diện mạo thị cho phường, giảm đáng kể diện tích đất nông nghiệp manh mún Tiếp tục nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông đô thị địa bàn phường, hệ thống giao thông dân sinh, tạo thuận lợi cho nhân dân lại lưu thông buôn bán kinh doanh thuận lợi 4.2.8.2 Nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh xố đói giảm nghèo Thực biện pháp tài để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo điều kiện cho mở rộng nguồn thu ngân sách phường Trong chế nay, ảnh hưởng nên kinh tế thị trường nên phân hố giàu nghèo ở nơng thơn diễn nhanh chóng Mặt khác, để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh vấn đề vốn vấn đề thiết người nông dân, vấn 91 đề trở nên đặc biệt quan trọng người nơng dân, vấn đề trở nên đặc biệt quan trọng hộ có mức sống trung bình, nghèo ở nơng thơn Các hộ nơng dân khó khăn khơng có tài sản chấp, ngồi hình thức mở rộng tín chấp cho người nghèo thơng qua tổ chức xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ làm để xem xét thay cho chấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn sản xuất, mở rộng ngành nghề góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống người nông dân, phát triển kinh tế - xã hội Bên cạnh đó, phường phải tăng cường cơng tác kiểm tra tài để đưa cơng tác tài theo chế độ sách Nhà nước Có sách miễn giảm thuế cho hộ bỏ vốn du nhập ngành nghề địa phương, tạo điều kiện cho họ phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập Mặt khác cần phải trọng công tác thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm từ cá nhân điểm hình để phổ biến rộng rãi cho dân làm, nhằm nâng cao suất trồng tăng thu nhập cho nhân dân 4.3 Kiến nghị Nhiệm vụ thu chi ngân sách phường Đồng Quang phức tạp liên quan trực tiếp đến lợi ích người dân Để thực có hiệu chức nhiệm vụ mình, ngân sách phường Đồng Quang thiết phải có hệ thống kế tốn thống nhất, phù hợp với thực tế phải tổ chức tốt máy quản lý công tác ghi chép kế toán, báo cáo, cụ thể như: - Ban Tài phường thực lập dự tốn, chấp hành dự toán toán ngân sách phường Để thực cơng việc đòi hỏi phải có cán chun trách có trình độ, có kinh nghiệm thực tế, nắm vững chế độ, sách từ mở hệ thống sổ sách ghi chép kế toán ngân sách phường theo chế độ hành - Hàng tháng, Chủ tịch UBND phường nghe cán Tài báo cáo tình hình số tồn quỹ ngân sách phường, tình hình quản lý biên lai, chứng từ, đối chiếu số tổng hợp để lập báo cáo cuối tháng, cuối quý Sau lần nghe báo cáo, Chủ tịch UBND phường phải có nhận xét cho ý kiến đạo thực tháng Cán Tài có nhiệm vụ lập hệ thống khoản thu, 92 chương trình thu cụ thể để thơng báo công khai trước nhân dân Mọi khoản thu phải thực sách chế độ, có biên lai chứng từ theo mẫu quy định, người tiến hành trực tiếp cơng tác thu phải có tinh thần trách nhiệm cao, tránh tình trạng nể nang dẫn tới khơng hồn thành nhiệm vụ - Cơng tác xây dựng dự tốn ngân sách phường hàng năm phải phản ánh tương đối đầy đủ nguồn thu, lường hết khoản chi đảm bảo pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế Không ngừng nâng cao ý thức cơng tác lập dự tốn, lập kế hoạch thực dự toán toán ngân sách phường chế độ Đi đôi với công tác không ngừng trau dồi kiến thức vi tính để thực chế độ kế toán ngân sách phường máy vi tính vừa tiết kiệm thời gian, vừa phải đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý hành - Để đảm bảo cho hoạt động thu, chi ngân sách phường đạt kết tốt, cần có chủ trương tăng cường pháp chế đảm bảo pháp luật nghiêm minh tới quan hệ tài Đồng thời có biện pháp xử lý người không chấp hành sách chế độ, khơng thực nghĩa vụ Nhà nước, có hành vi chống đối người thi hành công vụ 93 KẾT LUẬN Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên có vai trò quan trọng việc cung cấp nguồn lực để đảm bảo cho hoạt động máy quyền cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương Cùng với việc thực công đổi kinh tế, quản lý ngân sách phường nước đổi Nhờ đó, góp phần nâng cao vai trò hiệu sử dụng ngân sách Đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước địa bàn phường Đồng Quang, đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý ngân sách nhà nước phường Đồng Quang, thành phố Thái Ngun Trong q trình thực đề tài có thuận lợi Ban tài phường Đồng Quang, phòng Tài - kế hoạch thành phố Thái Nguyên ban ngành đoàn thể địa bàn phường Đồng Quang hợp tác tích cực, cung cấp nhiều tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài giúp cho việc tổng hợp đánh giá thuận lợi Mặc dù trình thực gặp khơng khó khăn là: nguồn kinh phí để thực hạn hẹp; đội ngũ cán tài - kế tốn thay đổi nhiều qua năm, để thu thập ý kiến điều tra So với mục tiêu ban đầu đề luận văn đáp ứng yêu cầu đánh giá công tác quản lý ngân sách nhà nước phường Đồng Quang Thực trạng quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên năm 2014-2016 Trong năm qua công tác quản lý ngân sách địa bàn phường Đồng Quang có nhiều cố gắng, đảm bảo nguồn tài cho đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng nhiều cơng trình điện đường, trường, trạm đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế xã hội địa phương Tuy nhiên trình tổ chức công tác quản lý ngân sách phường Đồng Quang nhiều bất cập, hạn chế yếu kém, tồn chung ngân sách phường nước ta cụ thể: Cơng tác lập thực dự tốn thu ngân sách chưa sát so với thực tế, chất lượng dự tốn chưa cao, cơng tác quản lý ngân sách lỏng lẻo Năm 2014 94 khoản thu ngân sách hưởng 100% thực thu đạt 197,8trđ vượt dự toán 131,9%, năm 2016 thu đạt 299,9trđ vượt 434,6% Về chi ngân sách phường năm 2014 dự toán chi 3.719,1trđ thực 3.206,8trđ đạt 86,2% Đến năm 2016 dự toán bám sát vào thực tế, chi đạt 98,5% so với dự toán đầu năm Dự kiến đến năm 2020 tổng thu ngân sách phường Đồng Quang đến năm 2020 dự kiến thu 6.636,91 triệu đồng tăng bình quân năm 146,4% chi ngân sách phường Đồng Quang 6.635,4triệu đồng tăng bình quân 158,9% Để quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên dự kiến đến năm 2020 thành thực cần thực tốt giải pháp sau: Phấn đấu hoàn thiện hệ thống cứ, định mức lập dự toán phân bổ dự toán ngân sách Phường Đồng Quang; Cần tăng cường quản lý chấp hành dự toán ngân sách phường Đồng Quang; Phấn đấu hồn thiện tốn ngân sách phường Đồng Quang; Hồn thiện cơng khai tốn ngân sách phường Đồng Quang; Cần thường xuyên kiểm tra, tra quản lý ngân sách phường Đồng Quang; Cần tăng cường cải tạo, nuôi dưỡng nguồn thu, chế quản lý nguồn thu; Phấn đấu ăng cường công tác đào tạo cán quản lý ngân sách phường Đồng Quang Cần khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội địa bàn phường Đồng Quang 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Ban Tài phường Đồng Quang (2014 - 2016), Báo cáo toán ngân sách phường; Ban Tài phường Đồng Quang (2014 - 2016), Báo cáo tổng hợp toán ngân sách phường; Ban Tài phường Đồng Quang (2014 - 2016), Tổng hợp dự toán ngân sách phường; Bộ Tài (2003), Hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/06/2003 Chính phủ, Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ Tài (2005), Ban hành chế độ kế tốn ngân sách tài xã, Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ Tài (2005), Hướng dẫn quy chế cơng khai tài ngân sách nhà nước, Thơng tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ Tài (2008), Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ Tài (2010), Quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu phân chia khoản thu ngân sách cấp quyền,Thơng tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ tài (2011), Hướng dẫn sửa đổi chế độ kế tốn ngân sách tài xã, Thơng tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 Bộ trưởng Bộ Tài chính; 10 Bộ Tài (2016), Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính; 11 Bộ Tài (2016), Quy định quản lý ngân sách phường hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 12 Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình Quản lý tài cơng, NXB Học viện Tài chính, Hà Nội; 96 13 Chính phủ (2003), Ban hành quy chế xem xét, định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn ngân sách địa phương, Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 Chính phủ; 14 Chính phủ (2016), Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ; 15 Phạm Hồng Đức (2002), Hồn thiện chế phân cấp ngân sách cấp quyền địa phương, Luận án tiến sĩ Kinh tế Trường Đại học Tài Kế tốn Hà Nội; 16 HĐND TP Thái Nguyên (2014 - 2016), Nghị phát triển kinh tế xã hội; 17 HĐND tỉnh Thái Nguyên (2010), Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu Ngân sách cấp quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015, Nghị số 13/2010/NQ-HĐND, ngày 20/07/2010; 18 Bùi Thị Mai Hoài (2007), Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam kinh tế thị trường, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 19 Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách nhà nước, NXB Thống kê, Hà Nội; 20 Lê Chi Mai (2006), Phân cấp ngân sách cho quyền địa phương thực trạng giải pháp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 21 Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành (2009), Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 22 Phòng Tài TP Thái Ngun (2014 - 2016), Tổng hợp báo cáo toán ngân sách phường; 23 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2002), Luật Ngân sách Nhà nước, số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; 24 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2015), Luật Ngân sách Nhà nước, 83/2015/QH13 ngày 25tháng năm 2015; 25 Thành ủy Thái Nguyên, 2015 Nghị Đại hội Đảng TP Thái Nguyên lần thứ XIX Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015; 26 UBND phường Đồng Quang (2015), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; 97 27 UBND phường Đồng Quang (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; 28 UBND phường Đồng Quang (2017), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI (2007), Thực dân chủ xã, phường, thị trấn, Pháp lệnh số 34/2007PL/UBTVQH11 ngày 20/4/2007; II Website 30 Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Nguyên: http://www.thainguyen.gov.vn/wps/portal; 31 Cổng thông tin điện tử TP Thái Nguyên: http://www thainguyencity.gov.vn 98 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH PHƯờNG Tất thông tin phiếu điều tra sử dụng vào mục đích thống kê nghiên cứu Tôi cam kết không công khai thông tin mà cá nhân cung cấp I Thông tin cá nhân Họ tên người trả lời: Giới tính: (Nam/Nữ) Địa Email Điện thoại liên lạc II Phần đánh giá Ông/ bà cho biết mức độ quan tâm hiểu biết quản lý ngân sách phường nào? a Có biết b Có biết khơng quan tâm c Hồn tồn khơng biết d Khơng biết e Khơng quan tâm 2.Ơng/bà vui lòng cho biết mức độ tin tưởng quản lý ngân sách phường địa bàn thực cách hợp lý? a Rất tin tưởng b Tin tưởng c Bình thường d Không tin tưởng e Không quan tâm Thực yêu cầu lập dự toán? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định Chưa đạt yêu cầu Không xác định Dựa lập dự toán? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu 99 Thực quy trình lập dự tốn ngân sách phường? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt u cầu Khơng xác định Trình duyệt toán dự toán NSX? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định Thực lập dự tốn ngân sách phường có minh bạch khơng? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định Chưa đạt yêu cầu Không xác định Sự phân bổ dự toán ngân sách? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chấp hành dự toán ngân sách phường phân bổ giao dự toán Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định 10 Quản lý chấp hành dự toán phân bổ giao dự toán? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định 11 Kiểm soát, toán khoản chi phân bổ giao dự toán Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định 12 Tổ chức máy kế toán toán ngân sách phường? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định Chưa đạt yêu cầu Không xác định Chưa đạt u cầu Khơng xác định 13.Khóa sổ kế toán ngân sách? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu 14.Quyết toán ngân sách? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu 15 Kiểm tra quản lý ngân sách phường? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định 16.Thanh tra quản lý ngân sách phường Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định 17 Hoạt động tra, kiểm tra quản lý NSX thực nào? Thường xuyên Không thường xuyên Đột xuất Định kỳ Không xác định 18 Thực niêm yết cơng khai tốn ngân sách phường? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định 19 Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm quản lý ngân sách phường? Rất tốt Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Không xác định 100 20 Xin ơng/bà có ý kiến quản lý ngân sách phường Đồng Quang? Xin trân trọng cảm ơn./ ... hưởng đến quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 76 3.4 Đánh giá chung quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ... thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 81 4.1.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. .. thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 81 4.1.3 Mục tiêu hoàn thiện quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý ngân sách phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay