Đề cương Lịch sử văn minh thế giới

14 83 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 12:15

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ VĂN MINH Phương pháp nghiên cứu LSVM: 1.1 Khái niệm bản: - Lịch sử xảy khứ, nói cách khác s ự ghi chép l ại kh ứ - Văn hóa tổng thể giá trị vật chất tinh th ần mà người sáng t ạo trình lịch sử (từ người xuất trái đất) - Văn đẹp, minh sáng, văn minh tức trạng thái khai hóa làm khỏi tr ạng thái nguyên thủy, tức tiến loài người v ề vật ch ất tinh th ần t nhà nước xuất Có thể nói tiến thuộc tính văn minh văn minh xuất kể từ có nhà nước Văn hóa có trước, văn minh có sau - Thế giới khái niệm dùng để khơng gian mang tính tồn cầu, có quy mơ trái đất Vì vậy, văn minh giới tiến nằm phạm vi trái đất, khơng kể đến văn minh ngồi trái đất - Vậy LSVMTG phân ngành khoa học lịch s có đ ối tượng nghiên c ứu nh ững thành tựu đỉnh cao thể tiến người xã h ội loài ng ười k ể t nhà nước xuất đến nay, thể sở hạ tầng ki ến trúc th ượng tầng c xã hội 1.2 Phương pháp luận chủ nghĩa MLN: - Phương pháp vật biện chứng có đặc trưng coi vật hay tượng trạng thái ln phát triển xem xét mối quan h ệ v ới s ự v ật tượng khác - Chủ nghĩa vật lịch sử kết vận dụng phương pháp luận ch ủ nghĩa vật biện chứng phép biện chứng vật vào vi ệc nghiên cứu đ ời s ống xã h ội lịch sử nhân loại, lý giải tiến hóa xã hội loài người b ằng s ự phát tri ển trình độ sản xuất Trình độ sản xuất thay đổi ến quan h ệ s ản xu ất thay đổi dẫn đến mối quan hệ xã hội thích ứng với quan h ệ s ản xu ất với tư tưởng nảy sinh từ quan hệ xã h ội thay đ ổi kéo theo thay đổi hệ thống pháp lý trị 1.3 Phương pháp khoa học lịch sử: LSVM sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử sau: - Phương pháp lịch sử phương pháp tái trung thực tranh khứ s ự v ật, tượng theo trình tự thời gian khơng gian di ễn (q trình đời, phát triển, tiêu vong) - Phương pháp logic phương pháp nghiên cứu tổng quát ki ện, tượng lịch sử, loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên, không để làm bộc l ộ ch ất, tính tất y ếu quy luật vận động phát triển khách quan s ự ki ện, hi ện t ượng l ịch s “ẩn mình” yếu tố tất nhiên lẫn ngẫu nhiên phức tạp  Hai phương pháp giúp nhà khoa học mô t ả l ịch s c s ự v ật, hi ện t ượng, từ đến vạch chất, quy luật phát triển chúng N ếu ph ương pháp lịch sử có nhiệm vụ khơi phục tranh khứ sinh đ ộng phong phú c thực phương pháp logic có nhiệm v ụ tìm logic, t ất y ếu bên - - o o o o o “bức tranh khứ” để vạch b ản ch ất, quy lu ật v ận đ ộng, phát tri ển khách quan thực Phương pháp lịch đại cho phép nghiên cứu khứ lần theo giai đoạn phát triển trước Đối với tượng đối v ới m ỗi h ệ th ống đ ều chứa đựng yếu tố giai đoạn trước giai đoạn ti ếp sau, m đường, nhằm vạch khuynh hướng phát triển, nh hi ểu rõ đ ược nh ững việc qua Một cách hi ểu khứ d ựa vào nh ững m ối liên hệ nhân tượng Phương pháp đồng đại mở khả nhận thức rộng lớn Thực chất xác định tượng, q trình khác xảy m ột th ời ểm (có liên quan đến nhau) Phương pháp giúp bao quát toàn v ẹn đầy đủ trình lịch sử ; so sánh xảy m ột th ời gian, n ước khác nhau, vùng khác m ột nước, tổ ch ức đ ảng khác nhau, so sánh trình có tính chất khác x ảy m ột lãnh thổ 1.4 Cấu trúc văn minh:  Văn minh tiếng Anh “civilization”, s ố nhiều dùng để ch ỉ n ền văn khác nhau, số dùng để văn minh nói chung  Nền văn minh bao gồm đặc điểm: thành tựu đỉnh cao (ti ến bộ), không gian (địa bàn hoạt động), chủ nhân thành tựu (C dân), th ời gian (quá trình hình thành phát triển); cấu tạo yếu tố: sở hình thành thành tựu văn minh CSHT TTVM có mối quan hệ hữu chặt chẽ, CSHT làm vững TTVM, TTVM củng cố thêm CSHT  CSHT gồm yếu tố: Điều kiện tự nhiên: sinh vật (thực vật động vật), địa hình, khí h ậu, th ổ nh ưỡng, thủy văn Trong quan trọng địa hình khí hậu Cư dân: xác nhận chủ nhân văn minh Lịch sử hình thành phát triển (trải qua thời kì/giai đo ạn l ịch s n ội dung thời kì) Trình độ tổ chức sản xuất (kinh tế) Trình độ quản lí xã hội nhà nước  TTVM bao gồm yếu tố: o Chữ viết hệ thống kí hiệu ghi lại tiếng nói người, cư dân giới quy định khác nên hình thành chữ viết khác o Văn học: sử thi, thơ, kịch… o Sử học o Nghệ thuật: hội họa (màu sắc), điêu khắc (đường nét ánh sáng) ki ến trúc (đường nét, màu sắc ánh sáng) o Khoa học tự nhiên: thiên văn học (một chuyên ngành chuyên nghiên cứu thiên thể chuyển động chúng bầu tr ời); lịch pháp (ph ương pháp để tính lịch, đo đếm thời gian theo chu kì thiên văn); tốn h ọc (hình h ọc, s ố h ọc, đại số học); vật lí học; hóa học; y học o Tín ngưỡng tơn giáo : xuất phát từ nhu cầu muốn tìm ra, giải thích chất giới Triết học – tư tưởng Luật pháp: xuất từ nhu cầu ổn định cộng đồng 1.5 Ý nghĩa: Đây đường ngắn nghiên cứu LSVM văn minh cách có hệ thống Ai Cập: Khoa học tự nhiên đạt thành tựu khoa học r ực r ỡ, có thành tựu tiêu biểu là: 2.1 Thiên văn học:  TVH ngành học chuyên nghiên cứu thiên th ể quy lu ật chuy ển đ ộng thiên thể  TVH người AC cổ đại xuất phát từ nhu cầu chung nhận bi ết s ự lên xu ống mực nước họ cư dân NN, qua họ phát tượng thiên văn gắn liền với lên xuống mực nước sông Nile  Thiên văn học AC phát tri ển thuận lợi nhờ có ều ki ện tự nhiên đ ể quan sát bầu trời (bầu trời xanh, ngày nắng nhiều, mưa, độ ẩm thấp, nhiệt độ cao… ) có nơi cao mà nơi khác khơng có đ ược (quan sát t KTT) AC có đội ngũ nhà thiên văn học chuyên nghi ệ, tức tăng l ữ làm công việc tôn giáo đền thờ (thần mặt trời) quan sát thiên văn, mang tính cha truyền nối, truyền từ đời sang đời khác  Người AC mặt tôn giáo họ tôn thờ thần Ra – Thần Mặt tr ời, vị th ần đ ược thờ cúng suốt lịch sử Ai Cập, cúng ngày lần (bình minh, ng ọ, hồng hơn)  Có thành tựu thiên văn học o Nhận biết chòm từ s ớm (sao B ắc Đ ẩu), nh ận bi ết đ ược phương Bắc o Trong thời kì Trung VQ người AC tìm 12 cung hoàng đ ạo vẽ b ản đồ 12 cung hồng đạo vòm đền đài cổ o Nhận biết hành tinh hệ mặt trời (K, M, T, H, T TĐ quay quanh hệ mặt trời) o Chế tạo sử dụng đồng hồ Mặt trời hoạt động cách đo bóng m ặt trời, cơng cụ đơn giản để tính thời gian, sau đồng hồ nước 2.2 Lịch pháp  Xuất phát từ nhu cầu cần nhận biết lên xuống mực nước sông Nile nên người AC quan sát bầu trời lâu để tìm tượng báo hi ệu  Từ việc quan sát đó, người AC phát vào sáng mùa thu, nhìn th sáng lên đường chân trời, Sirius – Thiên Lang, nước sơng Nile bắt đầu dâng lên Chu kì Sirius chu kì chuy ển động trái đất xung quanh mặt trời Cũng từ họ tính năm có 12 tháng, tháng có 30 ngày, cộng với ngày cuối năm tượng tr ưng cho v ị thần quan trọng thần thoại Ai Cập Người AC chia năm làm mùa tương ứng với nhịp mùa sông Nile: mùa cát – mùa nước – mùa thu hoạch  Có thể nói, người AC cư dân gi ới bi ết t ới l ịch pháp dùng dương lịch 2.3 Về toán học: 2.3.1 Số học: o o Người AC biết đến phép tính từ s ớm (cộng, trừ, nhân, chia), chủ yếu phép cộng, trừ  Ngoài ra, họ biết đến sử dụng hệ đếm thập phân, chưa bi ết chữ số nên dùng kí hiệu  Thành tựu đạt xuất pháp từ nhu cầu đo đạc lại l ượng đ ất sau mực nước sông Nile rút đi, đưa ruộng đánh thuế… 2.3.2 Hình học:  Người AC biết đến cơng thức để tính chu vi, diện tích th ể tích c hình bản, diện tích hình tam giác, thể tích hình cầu hay th ể tích c hình tháp có đáy hình vng, để từ xây dựng nên kim tự tháp  Họ tìm số pi = 3.16, c ống hiến lớn c người AC c ổ đại, th ể mối tương quan chu vi chiều cao kim tự tháp 2.3.3 Đại số học:  Bắt đầu phát triển thời kì Trung Vương Quốc Tân Vương Quốc  Tìm cấp số nhân, cấp số cộng giải phương trình b ậc 2.4 Y học:  Người AC cổ đại đến y học mà bi ết đến chuyên khoa y học (nội khoa, ngoại khoa, mắt, răng, dày…), ghi nhận lại gi papyrus tường đền đài  Người AC cổ đại bước đầu nêu lên vấn đề lí luận y học, từ tìm hiểu chức quan nội tạng, ghi chép c ẩn th ận ý đến kinh nghiệm phương pháp chữa trị, chia làm loại: ch ữa đ ược, chữa khơng thể chữa  Thông qua việc ướp xác, họ tiếp cận với phẫu thuật nên có ki ến th ức v ề giải phẫu học từ sớm, biết đến nguyên nhân bệnh tật người hoạt động khơng bình thường mạch máu  Các thầy thuốc biết dùng phẫu thuật để chữa s ố bệnh  Ngoài thành tựu y học rực rỡ người AC không th ể không k ể đ ến kỹ thuật ướp xác, nhiên có người giàu quyền lực ướp xác Ấn Độ: mảnh đất tôn giáo tri ết học, m ặt g ắn bó ch ặt chẽ với *Tơn giáo: 3.1 Tín ngưỡng tơn giáo ngun thủy:  Hơn nửa kỉ người Aryan di cư xuống bán đảo Ấn Độ ph ải đ ối di ện v ới nhiều tượng thiên nhiên dội hoàn toàn xa l nên người ta nghĩ đ ến diện lực lượng siêu nhiên hình thành tín ng ưỡng “v ạn v ật hữu linh”, tôn giáo nguyên thủy Ấn Độ  AD có vật thiêng (totem): khỉ, voi, hổ, rắn, bò  Người AD thờ cúng đa thần, ước tính có 333.333 vị thần  Trong quan trọng thần Lửa, vị thần tượng trưng cho ng ười chủ gia đình (người đàn ơng gia đình) 3.2 Đạo Bà La Mơn:  Bàlamơn tơn giáo khơng có người sáng lập, khơng có tổ chức giáo h ội ch ặt chẽ, hình thành sở tổng hợp tín ngưỡng dân gian trước  Đạo Bàlamơn thờ ba vị thần Brahma (Sáng tạo), Shiva (Phá h ủy) Vishnu (Bảo tồn), ba vốn sùng bái m ột s ố đ ộng v ật: voi, kh ỉ, đ ặc biệt bò  Về mặt xã hội, đạo Bàlamôn công cụ đắc lực bảo vệ cho ch ế đ ộ đẳng c ấp (Varna) Trong giai đoạn này, tầng lớp tăng lữ Bàlamôn giữ vai trò chủ đ ạo thao túng xã hội nhà nước  Kinh Veda kinh thức tôn giáo  Tôn giáo phát triển mạnh mẽ Ấn Độ, nh ưng đ ạo Ph ật xu ất hi ện (th ế k ỷ VI tr.CN) đạo Bàlamơn bị suy yếu thời gian dài 3.3 Đạo Phật:  Đạo Phật sản phẩm xã hội Ấn Độ khoảng nửa đầu th ế k ỉ I TCN, đ ời tình hình kinh tế - xã hội lúc o Kinh tế: Sản xuất phát triển, xã hội AD bị phân hóa mạnh mẽ, nhân dân lao đ ộng AD bị phá sản ngày nhiều, khiến họ phần lớn bị biến thành nơ l ệ, thêm vào nơ lệ chiến tranh, phận gi ữ v ị trí nh ưng ph ải tr thành người ăn xin o Xã hội: Khi đời sống nhân dân ngày khốn cùng, đạo BLM c ủng c ố, giáo lí luật lệ ngày chặt chẽ, nghi lễ cúng bái ngày ph ức t ạp T ầng l ớp BLM ngày củng cố, đẳng cấp ngày ăn sâu vào xã h ội AD Ng ười dân AD ngày ốn ghét kẻ bóc lột họ, trước hết Brahma ch ế đ ộ đ ẳng c ấp BLM  Từ đó, xã hội bắt đầu xuất trào l ưu tư tưởng có ểm chung chống lại BLM trực tiếp gián tiếp, PG trào lưu tư tưởng  Theo truyền thuyết, người sáng lập đạo Phật Thái tử T ất Đ ạt Đa (hay g ọi Phật Thích Ca Mâu Ni) (624 – 544 TCN), thọ 80 tuổi, hoàng tử n ước Kapilavastu, đơng bắc Ấn Độ Năm 29 tuổi, hồng tử xuất gia tu Năm 35 tu ổi, ông nghĩ cách giải thích chất tồn tại, nguồn g ốc m ọi khổ đau cho r ằng tìm đường cứu vớt, giải  Phật cho khơng có tồn vĩnh viễn, m ọi v ật đ ều v ận đ ộng bi ến đ ổi không ngừng = “vơ thường”, đơn vị nhỏ “Sát na”  Chính khơng tồn vĩnh viễn nên khơng có ngã ng ười: “vô ngã”  Chú trọng nghiệp báo (karma) ln hồi, nhấn mạnh tính nhân  Hòn đá tảng học thuyết Phật giáo “Tứ diệu đế” (4 chân lí kì diệu) o Thứ khổ đế, xác định khổ = điều mà người không toại nguyện sống o Thứ hai tập đế, chân lý nguyên nhân gây nên khổ, ch ỉ nguyên nhân tạo nên khổ (tham, sân, si) o Thứ ba diệt đế, chân lý chấm dứt nỗi khổ, nh ận th ức c ần thi ết ph ải loại bỏ khổ khỏi sống người, loại tr nguyên nhân tạo nên khổ  Thứ tư đạo đế, chân lý đường diệt khổ, đường gọi Bát chánh đạo hiểu khái quát suy nghĩ, nói hành động đắn Mục đích cuối giác ngộ để vươn đến ni ết bàn (tr ạng thái hồn tồn khỏi tham, sân, si) thành Phật Phật giáo cho đẳng cấp xã hội nguồn gốc xuất thân ều kiện để cứu vớt người (tư tưởng bình đẳng) Học thuyết Phật giáo nguyên thủy khuyên người phải biết từ bỏ ham muốn, tránh điều ác, làm điều thiện để cứu vớt không th ừa nhận th ần linh hay Thượng đế, không cần nghi thức cúng bái, hiến sinh t ầng l ớp thầy cúng Ngồi có thuyết quan trọng khác thuyết duyên khởi, vô tạo gi ả… Tam Tạng Kinh Điển gồm có phần luật, lệ, hình, lời gi ải đáp Ph ật giới xung quanh Quá trình truyền bá đạo Phật gắn liền với kì đại hội Phật giáo Đạo Phật đời thời điểm hưng thịnh BLM chế độ đẳng cấp nhờ giáo lí đề cao lòng từ bi người, chống l ại định ki ến đ ẳng c ấp, v ới tinh thần bác ái, ĐP nhanh chóng chinh phục đơng đảo dân AD (từ vua chúa thần dân) Sau Phật tịch, giáo lí đạo Phật sưu tập, ch ỉnh lí h ệ thống hồn chỉnh kinh Phật thông qua kết tập kinh ển Phật giáo o ĐHKT lần thứ I: diễn thời gian ngắn sau Đức Ph ật viên t ịch, t ập trung nhớ ghi chép lại lời Phật cho đời phần Kinh tạng, Lu ận T ạng Lu ật Tạng, có tham gia 500 vị A La Hán o ĐHKT lần thứ II: diễn khoảng 100 năm sau đại h ội l ần th ứ nh ất., tổ chức để giải tranh cãi nghiêm tr ọng “mười ều” Điều đề cập đến số tu sĩ phạm phải mười giới khinh Vì hội thảo bàn luận gi ới lu ật nhiều kinh, luận thời kết tập Tam Tạng l ần th ứ hai đ ược gọi thời kỳ mang tư tưởng xét lại Luật nghi o ĐHKT lần thứ III (253 TCN) bảo trợ vua Ashoka n ằm tr ục xuất tu sĩ suy thoái giả dối, người theo quan ểm dị giáo hoàn thành kinh điển Vua Ashoka tuyên bố Phật giáo quốc giáo, xây d ựng nhiều chùa, tháp, phái Tăng sĩ, người tinh thông Pháp Lu ật c Đức Phật đến truyền bá Phật pháp chín quốc gia khác (Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Sri Lanca…) o ĐHKT lần thứ IV tổ chức Sri Lanka vào cuối TKI đầu th ế kỉ TK2 SCN s ự bảo trợ Vua Vattagamani Ơng tiếp tục khuyến khích mang giáo lí truy ền bá sang nước khác Hội nghị tổ chức để rút gọn lại toàn Tam tạng nhằm viết thành văn bản, xem xét lần cuối kho tàng tạng kinh ển cho khắc vào đồng đỏ, cất giữ vào bảo tháp ĐP truyền bá sang quốc gia phía Bắc phía Tây Ấn Đ ộ, PG đ ược truy ền sang Tây Tạng, TQ quốc gia Đông Nam Á Nội PG bắt đầu xuất giáo lí cải cách Ph ật Giáo, t ạo nên Ph ật giáo đại thừa o          Từ cuối kỉ I đầu kỉ II, Phật giáo từ tơn giáo địa phương đ ến phát triển khỏi Ấn Độ, truyền bá sang quốc gia ph ương Đông ph ương Tây Ấn Độ thành tôn giáo giới  Sau 1000 năm truyền bá từ kỉ V trở đi, Phật giáo Ấn Độ có nh ững bi ểu hi ện suy thối o Giáo lí đạo Phật phát tri ển nhiều kinh khác nên ngày uyên thâm vượt khỏi hiểu biết quần chúng o Đạo BLM sau thời gian suy thoái chỉnh sửa giáo lí đ ể phù h ợp v ới tình hình xã hội Ấn Độ từ hình thành nên tơn giáo Hindu Giáo (AD giáo) phát triển tảng đạo BLM o Từ kỉ trở Hồi Giáo từ Tây Nam Ấn Độ bắt đầu xâm nh ập vào gây ảnh hưởng đến AD  Do ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ dần bị suy thoái Trung Hoa:  Cũng giống dân tộc khác giới, người Trung Hoa cổ đại thờ cúng tất tượng tự nhiên  Sau để tưởng nhớ người trước, người Trung Hoa bắt đầu thờ cúng tổ tiên  Tư tưởng Trung Hoa hình thành vào thời nhà Thương  Khi đó, xuất khái niệm thượng đế thần linh, cho th ượng đ ế định tất Vì có việc người khơng th ể gi ải nên tìm cách hỏi thần linh từ xuất bói tốn  Người TH giết súc vật tạ ơn thần linh hay giết người để hiến tế thần linh  Vào thời nhà Chu quan niệm mê tín gi ữ nguyên, thay Th ượng đ ế = “Thiên”, vua Thiên tử, tội giết vua khơng thể dung thứ  Bên cạnh xuất học thuyết giải thích th ế gi ới, không tin vào trời định tất o Học thuyết Bát quái đời, cho vật chất định gi ới o Giữa thời Chu, học thuyết Ngũ hành đời, giải thích hình thành giới Tất vạn vật phát sinh từ năm nguyên tố luôn trải qua năm trạng thái gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim Th ủy H ọc thuyết diễn giải sinh hoá vạn vật qua hai nguyên lý c b ản “Sinh” gọi Tương sinh “Khắc” hay Tương khắc m ối t ương tác quan hệ chúng o Cuối thời Chu, học thuyết Âm dương đời, cho Âm Dương thứ vật chất cụ thể mà thuộc tính nằm tất vật Nó giải thích biến hóa phát triển s ự v ật Âm Dương chuyển động vạn vật xoay chuyển  Tất học thuyết dùng yếu tố vật chất đ ể gi ải thích th ế gi ới, coi tư tưởng vật mang tính thơ sơ người Trung Hoa cổ đại  Thời Đông Chu (Xuân Thu) dựa vào quan điểm “trời” nh s ự đ ấu tranh quần chúng nhân dân vai trò người trở nên quan trọng  Thời kì bắt đầu xem trọng người hành đ ộng nh gi ết người hiến tế chôn theo người sống (tuẫn táng) bị lên án kịch liệt  Thời Tây Chu tương đối ổn định, sang Đông Chu chư hầu lên đánh giành quyền bá chủ, thời kỳ loạn lạc với hàng lo ạt cu ộc thơn tính nước chư hầu, hình thành cục diện Thất bá Ngũ bá  Trong XH, tượng bề giết vua, giết cha, em giết anh… diễn nhiều Đạo đức suy đồi, trật tự kỉ cương đảo lộn Sự suy vi nhà Đông Chu kéo theo băng hoại lễ nhạc, điển chương nên xã h ội đ ứng tr ước câu hỏi phải theo đường nào?  Nhiều tri thức Trung Hoa đòi ổn định xã hội, tạo nên phong trào “trăm hoa đua nở” (Bách gia tranh minh)., “nhà nhà đua ti ếng”, từ trường phái tri ết h ọc “Bách gia chi tử” đời (xuất 100 trường phái tri ết học khác đòi lên tiếng ổn định xã hội)  Trong đó, trường phái Nho, Mặc, Đạo Pháp gia đ ể l ại nh ững d ầu ấn định tiến trình trị quốc bình thiên hạ nhà hành pháp Trung Quốc o Nho giáo: tập trung vào Nhân Lễ (học thuyết Khổng – Mạnh), sáng lập Khổng, người nước Lỗ Ông sưu tập, chỉnh lý tác phẩm Thi, Th ư, Lễ, Nhạc, Dịch Xuân thu (Nhạc bị thất truyền) Trong học thuy ết, Khổng Tử đề cập đến nhiều nội dung, khái quát gồm bốn mặt chủ yếu, triết học, đạo đức, đường lối trị nước giáo dục Các hệ sau nhiều nhà nho khác phát tri ển học thuyết làm cho Nho h ọc ngày hoàn chỉnh trở thành hệ tư tưởng thống Trung Hoa th ời trung đại o Mặc gia: Nhân (không phân biệt giai cấp) – Nghĩa (kiêm ái, làm l ợi cho ng ười khác), trường phái đối lập với Nho giáo Khổng Tử, Mặc T sáng lập o Pháp gia: Pháp gia xuất từ thời Xuân Thu, trường phái chủ tr ương dùng pháp luật để trị nước Người khởi xướng tư tưởng Quản Tr ọng, người nước Tề sống vào khoảng nửa đầu kỷ VII tr.CN Kế thừa ông có nhiều nhà pháp gia sau đó, đặc biệt Hàn Phi, người tập h ợp tư tưởng nhà Pháp gia trước viết thành sách Hàn Phi Tử Theo đó, Hàn Phi đề xuất hệ thống trị lấy Pháp, Thế Thuật làm n ội dung Áp dụng đường lối Pháp gia, nhà Tần củng cố đất nước, phát tri ển thành chư hầu giàu mạnh thời Chiến quốc để sau th ống nh ất Trung Hoa  Thế nhưng, trường phái lại nhấn mạnh hình pháp, phủ nhận đạo đức, tình cảm, thủ tiêu văn hóa giáo dục – ngược lại s ự phát tri ển c văn minh làm cho mâu thuẫn xã hội phát tri ển Và m ột nguyên nhân quan trọng làm cho nhà Tần sụp đổ nhanh chóng o Đạo gia: Lão Tử sáng lập, khái niệm “đạo” ngu ồn gốc c v ạn v ật có trường phái “vơ vi”, “xuất thế”, vua nhà Hán thời đầu, nới l ỏng tư tưởng xã hội dùng Đạo gia trị nước Có ảnh hưởng đến lĩnh vực trị, kinh tế, triết học, văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, dưỡng sinh, y khoa, hoá học, vũ thuật địa lý Trung Quốc  Đến thời Hán Vũ đế xây dựng chế độ tập quyền, “bãi truất Bách gia, độc tôn Nho học” Trong nhà triết học tâm Đổng Tr ọng Thư phát tri ển Nho gia mặt triết học, người có cơng tái phát tri ển xây dựng n ền móng, khn pháp xã hội, đưa khn mẫu: tam cương, ngũ thường, Tam tòng tứ đức cho mơ hình chuẩn mực xã hội  Điều làm cho Nho gia nhuốm màu s ắc th ần h ọc tr thành Nho giáo Sau đó, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng sử dụng s thống trị cho ch ế độ phong kiến Trung Hoa 2000 năm lịch sử, ảnh hưởng l ớn đến nước phương Đơng có Việt Nam Hy – La:  Hy Lạp La Mã cổ đại hai quốc gia thu ộc khu v ực Đ ịa Trung H ải, n giao châu Á, Phi, Âu, biên gi ới có ba m ặt ti ếp giáp v ới bi ển t ạo nên đ ịa hình mở - văn minh mở  Văn minh Hy Lạp – La Mã văn minh hết s ức phong phú, đa d ạng, hoàn thiện rực rỡ tất lĩnh vực, cội ngu ồn văn minh phương Tây  Do hiểu cách đầy đ ủ văn minh ph ương Tây ngày với điều kiện tiếp cận qua văn minh Hy – La  Nhìn chung, văn minh Hy – La cổ đ ại phát tri ển n ền t ảng chi ếm h ữu nô lệ điển hình  Trong đó, nơ lệ chiếm 90% dân cư, đóng vai trò l ực lượng lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thủ công nghiệp thương nghiệp  Đồng thời, văn minh Hy – La phát tri ển t ảng có kinh t ế hàng hóa phát triển mạnh với cấu kinh tế bao g ồm kinh t ế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp, kinh tế thương mại (mậu dịch hàng hải) kết hợp với kinh tế trị tiên tiến  Lao động nơ lệ làm cho q tộc ly khỏi lao động chân tay có ều ki ện hoạt động sáng tạo thành tựu văn minh rực r ỡ hai n ền văn minh  Nền văn minh Hy – La cổ đại nằm gần với văn minh c ổ đ ại ph ương Đông Ai Cập, Lưỡng Hà có điều kiện để kế thừa tồn thành tựu văn minh phương Đông, tạo nên thành tựu hết s ức r ực rỡ văn minh Hy – La  Có thể nói, khơng có chế độ chiếm hữu nơ lệ Hy – La khơng có n ền văn minh Châu Âu đại 5.1 Khoa học tự nhiên: Người Hy Lạp có cống hiến lớn lĩnh v ực Đây nơi sản sinh nhà khoa học khổng lồ, kiến thức uyên bác để lại nhiều thành tựu lớn lao kho tàng khoa học nhân lo ại, đ ặc bi ệt lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn…  Thales (642 – 548 TCN): o Là người đặt móng cho khoa học triết học sinh gia đình thương nhân giàu có Milet (Tiểu Á), có q trình sống làm  việc lâu Ai Cập trước quê hương thành lập trường phái khoa học Milet o Ông nhiều nơi, kế thừa lại thành tựu thiên văn h ọc c n ền văn minh Lưỡng Hà o Ơng rằng: Mọi đường kính chia đơi m ột đ ường tròn; Các góc đáy tam giác cân nhau; Góc n ội ti ếp n ửa hình tròn m ột góc vng… o Ơng người đo chiều cao Kim tự tháp nh ơng tìm ngun lý đồng dạng tỷ lệ thức dự báo cách xác ngày x ảy nguyệt o Được người đời sau ghi nhận “Nhà toán học đầu tiên, nhà thiên văn h ọc đầu tiên”  Hecataeus (550 – 476 TCN) vẽ đồ th ế gi ới đ ầu tiên, v ề m ặt đ ịa lí nhiều sai sót lại có giá trị lịch sử cao  Pythagore (580 – 500 TCN): o Là người đem lại nhiều biến đổi cho toán h ọc th ế gi ới, tổng k ết nh ững tri thức số học, thiết lập nhiều công thức, định lý ch ứng minh chúng suy luận logic khơng phải trực giác o Ơng cho tượng tự nhiên vũ trụ có quy luật c nó, trái đất có hình cầu chuyển động theo quỹ đạo định o Đóng góp ơng bao gồm định lí Pythagore, định nghĩa v ề ểm, đ ường, cho trái đất hình tròn chuyển động theo quỹ đạo nh ất đ ịnh (Sau Copecnic, nhà bác học Ba lan phát triển thành thuy ết "nh ật tâm" tiếng)…  Euclite (330 - 275 TCN) o Ơng để lại cho hậu cơng trình nghiên cứu bất hủ o Những tác phẩm tiêu biểu ơng: Catropque hay hình h ọc tia ph ản chiếu; Những kiện; Phép chia hình; Quang h ọc; đặc bi ệt b ộ Elements Tiên đề Euclite…  Eurathosthène (284 - 192 TCN) người tính đ ược đ ộ dài kinh tuyến trái đất 39.000km; người tính xác độ nghiêng trục trái đất 23 độ 27’  Aristarque (310 - 230 TCN) tính tốn thể tích m ặt tr ời, m ặt trăng, trái đất khoảng cách chúng cho kết qu ả chưa xác Ơng người khẳng định trái đất quay xung quanh mặt tr ời  Archimede (285 – 212 TCN): o Là người đặt móng cho ngành học ứng dụng vào đòn b ẩy, ròng rọc o Phát minh nguyên lý đòn bẩy o Là tác giả định luật tiếng mang tên ông v ề sức đẩy n ước trọng lượng vật nước o Là người đưa phương pháp tính diện tích hình nón hình c ầu, tính trị số Pi nằm hai số x 10/71 x 1/7 Đến thời kì Hy Lạp hóa, văn minh Hy Lạp tiếp xúc toàn di ện v ới văn minh phương Đơng, tầm nhìn người Hy Lạp mở rộng 5.2 Y học  Y học Hy Lạp cổ đại giải phóng y học khỏi đường mê tín d ị đoan, đặt sở cho y học  Có danh y mà coi thủy tổ y khoa phương Tây sau  Etculatét, người đề xuất phương pháp trị bệnh đ ơn gi ản nh ưng hiệu nghiệm  Đặc biệt Hippocrates (460 – 377 TCN): o Được coi ông tổ khoa học y dược, gạt bỏ quan ni ệm tơn giáo mê tín thần bí, đề phương pháp trị bệnh hiệu khoa học o Quan điểm ông đạo đức, trách nhi ệm người th ầy thu ốc, tác đ ộng môi trường (vệ sinh ăn uống…) thể, dịch thể, điều trị bệnh nhi khoa phụ nữ, bệnh gãy xương… ngày v ẫn giá tr ị Ơng cho đau phải dùng thuốc, cần thi ết ph ải dùng đ ến phẫu thuật để trị bệnh o Bộ sách giáo khoa mười tập ông đ ể l ại cho hậu th ế kho tàng vô giá v ề kiến thức y học o Để tôn vinh cống hiến ông, phương Tây, bác sỹ tr ường phải đọc “Lời thề Hippocrates” 5.3 Tôn giáo: Kito giáo  Đạo Kito xuất miền Đông đế quốc La Mã kỉ I, s ản ph ẩm c chế độ chiếm hữu nô lệ  Vào năm 63 TCN, người La Mã đánh chi ếm vùng Palestine bi ến thành phần lãnh thổ đế quốc thiết lập chế độ cai trị bóc lột hà khắc  Vì vậy, cư dân nơi dậy đấu tranh gặp thất bại  Đời sống người dân khơng lối nên họ trơng ch vào gi ải thoát c lực siêu nhiên  Trong bối cảnh đó, tư tưởng trường phái triết học khắc kỷ tr nên thịnh hành  Trường phái triết học cho thể xác người gánh nặng linh hồn, đời gian đầy tội lỗi khúc nhạc dạo đầu cho cu ộc s ống thực giới bên kia, sống người phải nhẫn nh ục, ch cứu vớt  Song song ảnh hưởng Do Thái giáo tiên tri đ ời m ột Đấng Cứu Thế cứu vớt lồi người  Trước Kito giáo xuất có tơn giáo đ ộc th ần đ ạo Do Thái, hình tượng thiêng liêng người Do Thái giáo Thiên Chúa kinh thánh Do Thái giáo Cựu Ước Kito giáo k ế th ừa điều biến Cựu Ước trở thành phận kinh thánh c Kito giáo   Như vậy, giáo lí đạo Do Thái, tư tưởng khắc kỉ đ ời s ống cực kh ổ khơng có lối nhân dân miền Đơng La Mã nh ững ti ền đ ề d ẫn đến đời Kito giáo  Theo truyền thuyết, người sáng lập Ki-tô giáo Jesus Christ, t ự x ưng Thiên Chúa Đức Chúa Trời  Năm 29 tuổi, Chúa Jesus bắt đầu truy ền đạo đ ến năm 33 tu ổi ơng b ị quyền La Mã hành hình thập tự  Trong buổi đầu Kito giáo tôn giáo nh ững nô l ệ, th ợ th ủ công, dân nghèo… nhân dân bị đế quốc La Mã áp thống trị  Trong lúc thuyết giảng Chúa Jesus kêu gọi tuyên truy ền s ự bình đ ẳng người với người, người nô lệ với người tự do, tuyên truyền v ề đạo đức Thựong Đế lòng tin vào Thiên Chúa, yếu tố m ới vi ệc phủ nhận trật tự chế độ chiếm hữu nô lệ  Với nhà nước La Mã ông cho rằng, đời th ế gian đ ầy r ẫy t ội ác người hy vọng cứu vớt đế quốc La Mã, quái vật khổng lồ độc ác, bị tiêu diệt, tin vào ều sau sống sung sướng Vương quốc Chúa, niềm an ủi lớn người nghèo khổ  Trong buổi ban đầu, Kito giáo khơng có nghi lễ phiền tối, khơng có điều kiêng kị nghiêm ngặt đặc biệt không phân biệt chủng tộc  Các tín đồ Kito giáo buổi ban đầu tập trung l ại công xã Kito giáo, gồm dân nghèo, thợ thủ cơng, nơ lệ… mà m ỗi người s ống tương thân tương ái, trì sống bình đẳng, đồng thời lên án ng ười giàu có kẻ bóc lột  Ở buổi đầu, điều mang ý nghĩa cu ộc v ận đ ộng xã h ội, góp phần vào việc thu hút hình thành Ki-tơ giáo  Giáo lý đạo Ki-tô thể kinh Tân ước Cựu ước , luật lệ thể hi ện Mười điều răn  Quá trình truyền bá đạo Kito giáo có th ể chia làm giai đo ạn  Giai đoạn 1: từ kỉ I đến đầu kỉ IV, giai đoạn Kito giáo b ị đàn áp r ất khốc liệt  Lúc sinh thời số lượng tín đồ tin theo Jesus Christ khơng nhi ều, ch ỉ có m ột phận miền Đông Palestin  Nhưng sau JC bị hành hình giáo đ mang giáo lí c JC truy ền bá bên ngồi, nhờ thời gian ngắn Hy Lạp Milet ti ểu Á xuất tổ chức Kito giáo (người có cơng lớn thánh Paul Paulo)  Năm 62, thánh Paulo sang Roma truy ền đạo ơng nh ận có số lượng lớn tín đồ  Trong buổi đầu, người La Mã theo đa thần giáo nên hết s ức khoan dung với Kito giáo  Tuy nhiên, người Kito giáo lên án người giàu khẳng định La Mã di ệt vong Vì vậy, giới cầm quyền vơ căm ghét Kito giáo, k ết lu ận tín đ Kito giáo quân phiến loạn mà đàn áp khốc liệt Mặc dù vậy, s ố l ượng tín đ Ki-tô giáo không ngừng tăng lên  Do chế độ chiếm hữu nô lệ phát tri ển, mâu thu ẫn xã h ội gay g ắt, mâu thu ẫn chủ nô – nô lệ ngày trở nên căng thẳng, người nơ lệ khơng tự tìm đường giải trở thành tín đồ Kito giáo cứu cánh  Các tín đồ sống công xã thực chất h ội c tế, giúp đ ỡ ng ười nghèo tìm cơng ăn việc làm nơi sống  Cuộc vận động Kito giáo mang ý nghĩa xã hội h ết s ức thi ết th ực, t ập trung đông đảo quần chúng nhân dân lao động  Sau 200 năm truyền bá, tồn La Mã có kho ảng 1800 giáo đ ường, tín đồ miền Đơng chiếm 1/12 dân số, miền Tây chiếm 1/15 dân s ố, ch ỉ thiểu số thành phần dân cư Nhưng h ọ có hai ều không th ể coi thường    Thứ nhất, vào thời điểm khơng có tơn giáo đơng Thứ hai sau 200 năm đàn áp không thành, gi ới c ầm quy ền thay đ ổi, mu ốn h ội nhập với Kito giáo biến Kito giáo thành ph ận gu ồng máy c giai cấp thống trị lệnh ngưng đàn áp tín đồ tơn giáo vào năm 311 Giai đoạn 2: diễn kỉ IV, giai đoạn mà Kito giáo thừa nhận v ề mặt pháp lí thừa nhận tôn giáo đế quốc La Mã  Trong thời kì kỉ IV, Kito giáo bị đàn áp Sang th ế k ỉ sau, quyền La Mã bắt đầu thay đổi sách  Vào năm 311, Hồng đế Galerius trước chết, ban chi ếu ch ỉ đình ch ỉ vi ệc sát hại tín đồ Kito giáo  Đây lần Kito giáo thừa nhận mặt pháp lí đ ược bình đẳng với tơn giáo khác  Năm 313, hồng đế Constantinus I ban hành sách luật Milano đ ể xây d ựng lại lần cuối địa vị hợp pháp Kito giáo nhằm mục đích l ợi d ụng Kito giáo, biến thành phận guồng máy giai cấp thống trị  Năm 325, Hồng đế Constantinus I triệu tập cơng đồng đ ầu tiên c Kito giáo Nicea có 300 đại diện thay mặt cho toàn th ể tổ chức toàn La Mã  Trong đại hội giải hai vấn đề: xây dựng lại giáo lí c đ ạo Kito ch ấn ch ỉnh lại tổ chức xã hội  Kể từ sau đại hội Nicea, Kito giáo dần tr thành b ộ ph ận giai c ấp thống trị Năm 337, trước chết hoàng đế Constantinus chịu rửa tội tr thành vị hoàng đế theo đạo Kito  Sau trình truyền bá nửa kỉ, đến cuối kỉ IV, kho ảng năm 392 – 394, Kito giáo công nhận quốc giáo đế quốc La Mã  Đây kiện lịch sử lớn lao có tác đ ộng h ết s ức m ạnh mẽ đến đời sống trị, xã hội, văn hóa tư tưởng người Châu Âu  Nhưng từ tính chất tiến ban đầu Kito giáo khơng n ữa giáo hội trở thành công cụ giai cấp thống trị, giáo sĩ trở thành quan lại Nhà nước   Chính sau này, suốt th ời kì trung đ ại, giáo h ội Kito giáo sau giáo hội Thiên Chúa giáo (năm 1054) trở thành ch ỗ dựa h ết s ức v ững ch ắc cho chế độ phong kiến Châu Âu ... ịa hình mở - văn minh mở  Văn minh Hy Lạp – La Mã văn minh hết s ức phong phú, đa d ạng, hoàn thiện rực rỡ tất lĩnh vực, cội ngu ồn văn minh phương Tây  Do hiểu cách đầy đ ủ văn minh ph ương... tạo thành tựu văn minh rực r ỡ hai n ền văn minh  Nền văn minh Hy – La cổ đại nằm gần với văn minh c ổ đ ại ph ương Đông Ai Cập, Lưỡng Hà có điều kiện để kế thừa tồn thành tựu văn minh phương... trình lịch sử ; so sánh xảy m ột th ời gian, n ước khác nhau, vùng khác m ột nước, tổ ch ức đ ảng khác nhau, so sánh q trình có tính chất khác x ảy m ột lãnh thổ 1.4 Cấu trúc văn minh:  Văn minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Lịch sử văn minh thế giới, Đề cương Lịch sử văn minh thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay