Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

113 36 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 10:52

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TRỌNG THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TRỌNG THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THỊ THANH NHÀN THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn:“Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Ngun” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, số liệu, tài liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng hoàn toàn trung thực Các kết nghiên cứu tơi thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Tôi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp, học vị trường đại học sở đào tạo khác Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Văn Trọng ii LỜI CẢM ƠN Mục tiêu nghiên cứu hồn thành Qua cho tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên, người trực tiếp trang bị cho kiến thức làm tảng cho q trình nghiên cứu Cảm ơn thầy phòng Quản lý đào tạo sau đại học - Trường đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh tạo điều kiện để tơi hồn thành khố học trình bày luận văn Qua tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Hồng Thị Thanh Nhàn người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực Xin cảm ơn nhiệt tình xun suốt q trình nghiên cứu Tôi xin cảm ơn hợp tác giúp đỡ lãnh đạo, phòng chun mơn đồng nghiệp Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ nhiều tư liệu kinh nghiệm quý báu giúp thực thành công luận văn Cảm ơn quý Doanh nghiệp tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình tiến hành điều tra khảo sát để có liệu viết luận văn Và cuối cùng, xin cảm ơn đến gia đình người bạn, người chia sẻ, định hướng động viên tơi Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt huyết lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy đọc giả Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Đặng Văn Trọng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 1.1.1 Một số vấn đề chung doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Tăng trưởng tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại 10 1.2 Cơ sở thực tiễn học kinh nghiệm tăng trưởng tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại 27 1.2.1 Kinh nghiệm thực tế đơn vị công tác 27 1.2.2 Bài học kinh nghiệm số ngân hàng thương mại 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 31 2.2.3 Phương pháp thống kê kinh tế 31 2.2.5 Phương pháp phân tích so sánh 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 32 Chương 3: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 35 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 35 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 36 3.1.3 Đặc điểm địa bàn có ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam -chi nhánh Thái Nguyên 37 3.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2016 ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 39 3.2 Thực trạng tăng trưởng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 43 3.2.1 Đặc điểm khách hàng DNNVV ngân nhàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 44 3.2.2 Kết kinh doanh DNNVV Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên năm 2016 48 3.2.3 Tăng trưởng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 54 v 3.2.4 Chất lượng tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Techcombank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2016 65 3.3 Đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng DNNVV ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 69 3.3.1 Kết đạt 69 3.3.2 Một số hạn chế tồn 70 3.3.3 Các yếu tố tác động tới tăng trưởng tín dụng nguyên nhân hạn chế 70 Chương 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TECHCOMBANK THÁI NGUYÊN 75 4.1 Định hướng mục tiêu tăng trưởng tín dụng ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên đến năm 2020 75 4.1.1 Định hướng tăng trưởng tín dụng ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên đến năm 2020 75 4.1.2 Mục tiêu tăng trưởng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 78 4.2 Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái Nguyên 79 4.2.1 Cải tiến quy trình, đơn giản hố thủ tục cho vay DNNVV để đẩy nhanh tốc độ thẩm định hồ sơ vay vốn 79 4.2.2 Thực tốt sách tín dụng DNNVV 80 4.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82 4.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ thực tốt sách chăm sóc khách hàng 84 4.2.5 Không ngừng mở rộng thị phần, nâng cao uy tín, vị lực cạnh tranh so với ngân hàng đối thủ 85 4.2.6 Nâng cao chất lượng thẩm định quản lý chặt chẽ hồ sơ vay vốn 86 vi 4.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt nội để nâng cao chất lượng tín dụng 89 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 89 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ NHNN Việt Nam 90 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam 93 4.3.3 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 95 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DSCV Doanh số cho vay FDI Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước KHĐVV Khách hàng vay vốn MSME Doanh nghiệp nhỏ vừa có quy mơ doanh thu nhỏ 20 tỷ đồng/năm NFI Thu nhập từ phí NFX Thu nhập từ hoạt động mua bán ngoại tệ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NII Thu nhập từ lãi NPL Nợ hạn từ 90 ngày SME Doanh nghiệp nhỏ vừa có quy mơ doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm đến 200 tỷ đồng/năm TCB/ Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TLTT Tỷ lệ tăng trưởng TMCP Thương mại cổ phần TOI Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh USD Đô la Mỹ USME Doanh nghiệp nhỏ vừa có quy mơ doanh thu lớn 200 tỷ/năm viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng phân loại DNNVV Bảng 3.1 Kết kinh doanh Techcombank Thái Nguyên giai đoạn 2013-2016 39 Bảng 3.2 Dư nợ cho vay ngân hàng địa bàn tỉnh Thái Nguyên 41 Bảng 3.3 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016 44 Bảng 3.4 Cơ sở khách hàng thời điểm 31/12/2016 46 Bảng 3.5 Kết kinh doanh SME năm 2016 48 Bảng 3.6 Cơ cấu dư nợ khách hàng SME thời điểm 31/12/2016 49 Bảng 3.7 Cơ cấu TOI theo cấu phần sản phẩm dịch vụ 51 Bảng 3.8 Cơ cấu TOI theo phân khúc khách hàng 52 Bảng 3.9 Cơ cấu TOI theo ngành nghề kinh doanh 52 Bảng 3.10 Dư nợ cho vay DNNVV Techcombank chi nhánh Thái Nguyên 55 Bảng 3.11 Số lượng khách hàng vay vốn qua năm 57 Bảng 3.12 Cơ cấu dư nợ DNNVV theo thời hạn cho vay 58 Bảng 3.13 Cơ cấu dư nợ DNNVV theo ngành qua năm 60 Bảng 3.14 Tỷ lệ nợ không đủ tiêu chuẩn SME qua năm 65 Bảng 3.15 Tình hình nợ khơng đủ tiêu chuẩn SME qua năm 66 87 động sản xuất kinh doanh DNNVV Đánh giá nghiêm túc, khách quan tính hiệu khả thi phương án kinh doanh Ngồi báo cáo tài mà khách hàng cung cấp, cần cập nhật thêm thông tin khách hàng từ kênh khác để có kết luận xác tình hình tài hoạt động kinh doanh khách hàng Mặt khác, để làm tốt công tác thẩm định cần phải xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp thị trường ngành, sản phẩm dịch vụ phải có cơng cụ hỗ trợ hiệu chương trình phân tích tín dụng máy tính nhằm rút ngắn thời gian xử lý liệu Ngoài ra, chi nhánh nên thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cho cán nhân viên nghiệp vụ kế tốn doanh nghiệp, phân tích tài doanh nghiệp, thẩm định phương án, dự án đầu tư… Nên có buổi gặp mặt định kỳ quản lý cấp cao khối tín dụng nhân viên nhằm trao đổi nghiệp vụ chuyên môn rút kinh nghiệm từ kết đạt mặt chế thường gặp phải Trong bước định cho vay, chi nhánh cần quan tâm đến số vấn đề sau - Cho vay nhu cầu phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nên mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng DNNVV có tình hình tài lành mạnh, có uy tín có nhu cầu luân chuyển vốn thường xuyên Theo đó, thời hạn khoản vay phải xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh - Định kỳ hạn nợ, xác định thời điểm số tiền thu nợ phải phù hợp khả thu hồi vốn tốc độ luân chuyển dòng tiền doanh nghiệp Đối với việc quản lý, theo dõi khoản vay - Nguyên tắc kiểm tra, kiếm soát sau vay theo nguyên tắc bốn mắt, tức có tham gia kiểm tra chéo người có nhiều kinh nghiệm ban lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra sau vay, đảm bảo yếu tố khách quan, trung thực - Đột xuất định kỳ hàng tháng thực kiểm tra sau vay khách 88 hàng để kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng cách thường xuyên đánh giá điều kiện mà khách hàng cam kết Việc giúp nhận dạng sớm khách hàng lâm vào tình trạng khó khăn chi nhánh đánh giá gặp khó khăn Từ đó, có giải pháp kịp thời ngăn chặn rủi ro xảy Một khoản nợ có vấn đề thường có dấu hiệu điển hình như: doanh nghiệp khơng thực thực không đầy đủ cam kết với ngân hàng, đặc biệt toán lãi định kỳ, toán nợ gốc đáo hạn, doanh số hoạt động tài khoản tiền gửi doanh nghiệp ngân hàng giảm có biểu luân chuyển vốn bất thường, khoản toán qua ngân hàng khơng thường xun, tồn kho hàng hóa cơng nợ phải thu gia tăng đột biến… - Khi xuất dấu hiệu bất thường trên, nhân viên tín dụng kết hợp với cán quản lý rủi ro phải tiếp cận doanh nghiệp thường xuyên hơn, trực tiếp trao đổi để tìm hiểu rõ nguyên nhân Nếu khó khăn mang tính tạm thời xuất phát từ nguyên nhân mở rộng quy mô hoạt động đầu tư mới, thu hồi công nợ chậm so với kế hoạch nên xem xét cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp sở bổ sung thêm tài sản đảm bảo theo dõi sát khoản phải thu khách hàng để thu hồi gốc lãi hạn Mặt khác, phải theo dõi khoản gốc, lãi đến hạn, thông báo sớm để khách hàng có kế hoạch tốn Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thêm tài sản chấp, cầm cố nhận thêm bảo lãnh tình xấu khách hàng khơng khả chi trả Khi đó, tranh thủ ủng hộ quan chức để xử lý nợ xấu Giảm dần dư nợ không mở rộng cho vay doanh nghiệp trạng xấu - Đối với việc theo dõi quản lý khoản vay, yêu cầu định kỳ đầu tháng, nhân viên tín dụng phải lập kế hoạch thu nợ cho toàn dư nợ đến hạn thông báo cho khách hàng Việc giúp khách hàng có kế hoạch tài 89 cân đối dòng tiền đảm bảo nguồn trả nợ cho ngân hàng, tránh phát sinh nhảy nợ hạn 4.2.7 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội để nâng cao chất lượng tín dụng Kinh doanh ngân hàng nói chung, tín dụng ngân hàng nói riêng ln kèm với rủi ro Rủi ro Ngân hàng bao gồm: - Rủi ro tín dụng; - Rủi ro hoạt động; - Rủi ro thị trường Chất lượng việc phòng ngừa, phát rủi ro phụ thuộc nhiều vào chất lượng hoạt động phận kiểm soát tuân thủ Do vậy, phận cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát sai phạm hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Trong thời kỳ, kiểm tra cần có đề cương cụ thể về: - Nội dung kiểm tra: Cần ý việc cho vay đảo nợ, giải ngân tiền mặt, nhóm khách hàng liên quan, chấp kho hàng; - Phương thức kiểm tra: Cần kết hợp kiểm tra hồ sơ giấy kiểm tra thực tế khoản vay có nghi ngờ; - Đồng thời, đề xuất chế tài xử phạm nghiêm khắc, đích đáng với cá nhân, phận có vi phạm nhằm nâng cao trách nhiệm nhân viên thẩm định, cho vay Mặt khác, phận kiểm soát tuân thủ thường xuyên có đợt kiểm tra chéo chi nhánh khác khu vực đơng Bắc Trong q trình kiểm tra đó, chắn phát nhiều sai phạm khác chi nhánh Thái Nguyên nên đề xuất lên phận kiểm soát tuân thủ phổ biến sai phạm thấy chi nhánh khác làm học kinh nghiệm cho toàn thể cán nhân viên tránh vấp phải lỗi tương tự 4.3 Kiến nghị bên có liên quan 90 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ NHNN Việt Nam Để việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV chi nhánh Thái Nguyên đạt hiệu cao, cố gắng chi nhánh, cần hỗ trợ Chính phủ NHNN Việt Nam Một số kiến nghị là: * Hình thành khung pháp lý phù hợp với sách hỗ trợ khác đảm bảo cho phát triển bền vững DNNVV Việc tạo lập khung khổ pháp lý quán điều kiện quan trọng làm sở cho việc hoạch định tổ chức thực sách hỗ trợ DNNVV Trên tinh thần đó, cần tập trung vào số giải pháp sau: - Một là, sớm ban hành luật điều chỉnh DNNVV với mục đích bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp cho DNNVV xác định trách nhiệm quan nhà nước tổ chức việc hỗ trợ doanh nghiệp Trong q trình xây dựng luật, cần có tiến hành soạn thảo đồng thời văn hướng dẫn cụ thể để áp dụng sau có hiệu lực Các văn phải đảm bảo tính ổn định lâu dài, tính đồng quán để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào sản xuất kinh doanh - Hai là, nên thống quan đầu mối quản lý DNNVV Hiện nay, việc quản lý nhà nước DNNVV, đặc biệt DNNVV quốc doanh nhiều bộ, ngành chức thực hiện, dẫn đến chồng chéo, làm giảm hiệu quản lý hỗ trợ doanh nghiệp Trong đó, hầu phát triển giới có quan làm đầu mối quản lý DNNVV tổ chức đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển DNNVV Việt Nam cần phải có quan lý thống DNNVV, quan trực thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, đầu mối giúp Chính phủ thực việc hoạch định chiến lược phát triển DNNVV, tham mưu cho Chính phủ chương trình hỗ trợ DNNVV tài chính, tư vấn thơng tin, thị trường, cơng nghệ thay mặt Chính phủ thực sách hỗ trợ DNNVV 91 nước - Ba là, nhanh chóng kiện tồn tổ chức để hiệp hội DNNVV Việt Nam vào hoạt động cách hiệu thực cầu nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với ngân hàng, doanh nghiệp với phủ quan hữu quan Phần lớn DNNVV chưa nhận thức mức độ ảnh hưởng trực tiếp q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, cần đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức hội nhập cho DNNVV, để doanh nghiệp hiểu rõ hội thách thức hội nhập đất nước nói chung doanh nghiệp nói riêng Nên thiết lập nhiều kênh thông tin nhằm giúp DNNVV tìm hiểu thị trường nước ngồi nước, tìm kiếm đối tác hội kinh doanh Mặt khác, cần có sách hỗ trợ DNNVV nâng cao khả tiếp cận sử dụng có hiệu nguồn vốn tín dụng, cụ thể là: - Hỗ trợ phát triển DNNVV môi trường kinh doanh an toàn, hiệu quả: Để đảm bảo tăng trưởng nhanh phát triển bền vững kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng mơi trường kinh doanh cần hoàn thiện, đặc biệt sách tài thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Vì vậy, nhà nước cần tạo hành lang pháp lý vừa thơng thống điều hành vừa chặt chẽ quản lý để doanh nghiệp tham gia thị trường cách bình đẳng - Hỗ trợ mặt sản xuất kinh doanh chủ trương phát triển khu cơng nghiệp đơi với sách trợ giá thuê đất, tạo điều kiện để DNNVV yên tâm bỏ vốn đầu tư, có kế hoạch kinh doanh lâu dài ổn định - Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp, cần xây dựng chế tài quy định xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh nhằm mục đích trục lợi, ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động kinh 92 doanh doanh nghiệp khác * Xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo mơi trường thơng thống an tồn cho hoạt động tín dụng - Tiếp tục xây dựng hồn thiện chế sách hệ thống văn pháp quy bao gồm nghị định phủ, định thủ tướng phủ, định thơng tư thống đốc NHNN để có đủ khuôn khổ pháp lý cần thiết cho việc thực tốt Luật NHNN Luật TCTD, bảo đảm cho hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, động, an toàn Đổi phương thức thủ tục tín dụng theo hướng tạo thuận lợi hội bình đẳng cho đơn vị, hộ kinh doanh thuộc thành phần kinh tế có dự án đầu tư kinh doanh khả thi vay vốn ngân hàng - Nhanh chóng hồn chỉnh ổn định sách vĩ mơ góp phần làm thơng thống kinh tế tạo sở cho ổn định phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng * Nâng cao chất lượng thơng tin phòng ngừa rủi ro Thơng tin khách hàng đóng vai trò quan trọng việc ngăn ngừa hạn chế rủi ro Trong tình hình nay, kinh tế ngày phát triển, số lượng doanh nghiệp ngày nhiều, quan hệ kinh tế thương mại ngày đa dạng phức tạp nhu cầu thơng tin khách hàng trở nên quan trọng có ý nghĩa thực tiễn hết Do đó, đòi hỏi tất thơng tin tín dụng phải thỏa mãn: Tính cập nhật, xác đầy đủ Tuy nhiên, thực tế tình hình thơng tin tín dụng nhiều hạn chế, lượng thông tin chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động tín dụng số lượng lẫn chất lượng Để chấn chỉnh tăng cường hiệu hoạt động thơng tin phòng ngừa rủi ro, NHNN cần đưa biện pháp nhằm khuyến khích, bắt buộc NHTM tham gia vào trung tâm để thực chức cung cấp số liệu số dư (tiền gửi, tiền vay) biến động dư nợ khách hàng cách đầy đủ, kịp thời, đáp ứng u cầu thơng tin cập nhật, xác Bên cạnh đó, cần mở rộng thành viên trung tâm bao gồm 93 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn từ thu thập thơng tin quan hệ kinh tế thương mại, thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, làm sở cho việc Marketing Ngân hàng, mở rộng hoạt động tín dụng(CIC) Từng bước hồn thiện mơ hình hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng, có quy chế hoạt động phù hợp, thống đảm bảo thực có hiệu vai trò chức nhiệm vụ trung tâm Ngồi ra, không ngừng cải tiến công nghệ, đổi nâng cao chất lượng chương trình, phần mềm ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thơng tin tín dụng * Tăng cường việc quản lý giám sát doanh nghiệp Điều tra phân loại DNNVV để có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động hiệu ngành nghề tiềm năng, khuyến khích mở rộng Các quan thuế, thống kê, tài cần kiểm sốt chặt chẽ việc tuân theo Pháp lệnh kế toán doanh nghiệp, tránh tình trạng hạch tốn ghi sổ tuỳ tiện; thực chế độ kiểm toán thường niên làm sở số liệu để ngân hàng tính tốn xác định mức vốn đầu tư 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Ngân hàng Techcombank cần có quy trình, quy chế, quy định riêng cho vay DNNVV cho thủ tục đơn giản hoá Hiện nay, văn quy định tín dụng dùng chung cho tất loại hình doanh nghiệp Do vậy, yêu cầu coi đủ doanh nghiệp lớn rườm rà, không cần thiết khó thực DNNVV Nếu ban hành quy định riêng cho vay DNNVV tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời hội kinh doanh đồng thời đảm bảo tính pháp lý hồ sơ tín dụng - Xây dựng luồng ý kiến đánh giá/quan điểm phê duyệt tín dụng bên thứ bao gồm có thành viên lãnh đạo cấp cao khối kinh doanh nhằm mục đích tổng hòa quan điểm rủi ro khối kinh doanh khối quản trị rủi ro sở lợi ích mang lại từ khách hàng 94 - Mặt khác, ngành nghề kinh doanh khác lại có đặc thù riêng Do vậy, ngân hàng Techcombank cần có quy định riêng, xây dựng sản phẩm riêng, chuyên biệt cho ngành cụ thể đưa thông tin phân tích nhằm hỗ trợ chi nhánh trình định thẩm định cho vay Bộ phận phát triển sản phẩm thực tổng hợp kết sau triển khai sản phẩm, định khảo sát lấy ý kiến đóng góp phận trực tiếp bán đồng thời đưa giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm hoàn thiện sản phẩm phù hợp - Thực triển khai sản phẩm chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất tới người tiêu thụ sản phẩm cuối nhằm tạo gói tài giải pháp tài tổng hợp với mục đích tối đa hóa lợi ích cho ngân hàng Điều giúp doanh nghiệp tháo gỡ nhiều khó khăn hỗ trợ lãi suất ưu đãi, khả giới hạn tài sản đảm bảo doanh nghiệp lớn Bên cạnh ngân hàng kiểm sốt dòng tiền doanh nghiệp, đảm bảo an tồn tín dụng Ví dụ triển khai gói tín dụng tài trợ cho doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, tài trợ cho nhà phân phối cấp nhà sản xuất, đồng thời tài trợ vốn cho nhà phân phối cấp đại lý, cửa hàng, hộ kinh doanh bán thức ăn chăn nuôi cuối tài trợ cho cá nhân, hộ gia đình, trang trại chăn ni vay vốn để kinh doanh Hoặc gói tài trợ tín dụng cho đại lý ủy quyền Việt Nam phân phối xe ô tô nhãn hiệu Toyota bao gồm lắp ráp nước nhập khẩu, tài trợ đại lý phân phối cấp tỉnh thành cuối cho vay cá nhân, tổ chức mua xe ô tô phục vụ mục đích lại kinh doanh - Thực hỗ trợ nguồn kinh phí chăm sóc khách hàng thường xun, dịp lễ tết, kỷ niệm ngày thành lập, hội nghị tri ân khách hàng, triển khai chương trình, dự án xúc tiến đầu tư, tiếp xúc doanh nghiệp phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên 95 - Thực tìm kiếm thu hút nguồn vốn giá rẻ nhằm tăng khả cạnh tranh giá, tối đa hóa lợi nhuận Ban hành gói lãi suất ưu đãi để cạnh tranh, đặc biệt nhóm khách hàng USME Hỗ trợ phê duyệt giảm lãi suất cho khách hàng quan trọng cần chăm sóc thuyết phục khách hàng từ ngân hàng khác - Về định giá tài sản đảm bảo cần tuyển dụng nhân công ty định giá độc lập ngồi chi nhánh, người địa bàn có chun mơn tốt, am hiểu thị trường, gắn bó lâu dài địa bàn Điều chỉnh cách tính đơn giá đất vườn cho phù hợp với thị trường 4.3.3 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Để tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng, đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh mình, DNNVV cần phải đảm bảo thực việc sau: - Trước tiên, thân DNNVV phải tự nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng phương án kinh có hiệu quả, khả thi sở có định hướng rõ ràng thị trường đầu vào, đầu Phương án kinh doanh phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh tiềm lực phát triển doanh nghiệp tương lai - Để tháo gỡ rào cản đảm bảo tiền vay nay, DNNVV phải bước tạo uy tín với ngân hàng lực kinh doanh, hiệu sử dụng vốn Để làm tốt việc này, đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi từ tư đến hành động cụ thể như: Nâng cao lực quản trị điều hành doanh nghiệp; thực nghiêm túc chế độ hạch tốn kế tốn, báo cáo tài công khai, minh bạch; sản xuất kinh doanh tuân thủ pháp luật Sự khẳng định tạo dựng uy tín quan hệ tín dụng quan hệ kinh doanh không giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay mà tạo điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển môi trường cạnh tranh - Cần tạo nét độc đáo riêng cho sản phẩm với mẫu mã chất 96 lượng không ngừng cải thiện Luôn quan tâm đến chất lượng dịch vụ hậu nhằm nâng cao uy tín tạo ấn tượng tốt khách hàng Đẩy mạnh việc xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm mở rộng giữ vững thị phần Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn dài hạn đôi với việc xác định rõ thị trường mục tiêu thích hợp cho doanh nghiệp - Các DNNVV cần có lộ trình bổ sung vốn chủ sở hữu nhiều hình thức Xây dựng dự án đầu tư phù hợp với lực vốn, công nghệ người Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý điều kiện hội nhập tồn cầu hóa Chủ động tiếp cận dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ tín dụng nói riêng, trọng phương án lựa chọn công nghệ tiên tiến nhằm cao chất lượng phát huy sức cạnh tranh sản phẩm Cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường marketing - Nâng cao khả liên kết với doanh nghiệp lớn liên kết với Bên cạnh đó, DNNVV nên tham gia vào hiệp hội có tổ chức để tập hợp lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng khả ứng phó với bất thường thị trường điều kiện hội nhập tồn cầu hóa kinh tế Các hiệp hội vừa đại diện, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp thành viên, vừa nơi hội tụ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành hoạt động doanh nghiệp Ngoài ra, hiệp hội cầu nối doanh nghiệp với tổ chức quốc tế Đặc biệt thông qua hiệp hội, DNNVV có nhiều khả tìm hiểu tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng dễ dàng - Cần quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực phải xem yếu tố quan trọng định thành cơng doanh nghiệp Bên cạnh đó, cần xây dựng sách lương, thưởng phù hợp nhằm trì đội ngũ lao động có trình độ, gắn bó với doanh nghiệp, hết lòng phát triển bền vững doanh nghiệp 97 98 KẾT LUẬN Cùng với phát triển thị trường kinh tế giai đoạn việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh nói chung khách hàng doanh nghiệp nói riêng Techcombank quan trọng cần thiết Với mục đích đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng DNNVV chi nhánh Thái Nguyên giúp DNNVV tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tác giả sâu nghiên cứu tìm hiểu thực trạng yếu tố tác động tới tăng trưởng tín dụng đối vớiDNNVV Thực trạng việc tăng trưởng tín dụng khách hàng DNNVV Techcombank tồn nhiều yếu kém, tốc độ tăng trưởng chậm, chí âm, cấu tín dụng chưa phù hợp, danh mục khách hàng dàn trải theo nhiều ngành nghề, quy mơ nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tính bền vững Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố xuất phát từ Techcombank Trong giới hạn nghiên cứu đề tài tác giả sâu nghiên cứu yếu tố nội Techcombank nhằm đưa giải pháp cải thiện sách, sản phẩm phù hợp với thị trường Trên sở để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng cần thực giải pháp mang tính cấp bách trước mắt lâu dài.Thực nâng cao chất lượng dịch vụ nữa, bổ sung nguồn nhân lực, đào tạo tinh nhuệ, truyền lửa nhiệt huyết khâu bán hàng, mở rộng liệu khách hàng quản lý phễu bán hàng hiệu Một số giải pháp triển khai thời gian tới việc kiến nghị đề xuất xây dựng mô hình, quy trình thẩm định nhằm rút ngắn thời gian thẩm định, song song với đề xuất cải tiến phận phát triển sản phẩm, xây dựng chế sách ưu đãi cho khách hàng tốt truyền thống, quy mô lớn bảo đảm tiền vay…Tuy nhiên trình triển 99 khai kế hoạch thực thi chiến lược gặp nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ Do vấn đề nghiên cứu vấn đề tương đối rộng phức tạp Với thời gian nghiên cứu hạn hẹp trình độ hạn chế nên viết khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp thầy cơ, đọc giả để viết hồn chỉnh 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thùy Dương Trần Hải Yến (2012), Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam 2011: Bằng chứng định lượng Phan Thị Thu Hà (2002), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2009), Ngân hàng thương mại NXB Thống kê Lưu Thị Hương (2005), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2008), Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng, NXB Tàichính Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Mỹ Dung (2012), Giáo trình nhập mơn tài tiền tệ, NXBGD Nguyễn Văn Lê (2014), luận án tiến sỹ kinh tế, tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc Hội thông qua ngày 16/06/2010 Ngân hàng Nhà nước Thái Nguyên, Báo cáo hoạt động kinh doanh NHTM hàng năm 2015 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định 1627/2001/QĐ - NHNN ngày 31/12/2001 việc Ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 101 12 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (2012, 2013, 2014,2015,2016), Báo cáo thường niên 13 Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (2012, 2013, 2014,2015,2016), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 14 Nguyễn Quốc Nghi (2010), "Các nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Cần Thơ", Tạp chí ngân hàng, số 23 15 Mai Thị Lệ Oanh (2010), Luận văn thạc sĩ “Giải pháp phát triển tín dụng đơi với doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Đơng Sài Gòn” 16 Nguyễn Văn Tiến (2011), giáo trình ngân hàng thương mại NXB Thống Kê 17 Tài liệu lưu hành nội khác Techcombank 18 Thủ tướng phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐCP việc " Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa" , Hà Nội 19 Crowley J (2008), Tăng trưởng tín dụng khu vực Trung Đơng, Bắc Phi khu vực Trung Á 20 Website: http:www.cafef.vn 21 Website: http:www.newzing.vn 22 Website: http:www.pcivietnam.org 23 Website: http:www.techcombank.com.vn ... TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 35 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Thái. .. mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - chi nhánh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TRỌNG THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay