Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)

124 72 1
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 10:51

Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO ĐỨC QUANG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO ĐỨC QUANG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN DUY DŨNG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Duy Dũng Các số liệu, tài liệu nêu luận văn trung thực, đảm bảo tính xác, khách quan khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đào Đức Quang ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học luận văn này, tơi nhận hướng dẫn chu đáo, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến quý thầy cô thời gian vừa qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Duy Dũng dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn giúp đỡ hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán nhân viên Công ty cổ phần Hồng Hà chia sẻ thẳng thắn giúp tơi có tài liệu quý báu để hoàn thiện luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi nghiên cứu nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đào Đức Quang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm, mục tiêu vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Nội dung quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2 Cơ sở thực tiễn quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 19 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực công ty xây dựng HADO GROUP 19 1.2.2 Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực công ty xây dựng số 22 1.2.3 Bài học kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần Hồng Hà 23 Kết luận chương 24 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 iv 2.2.1 Thu thập số liệu 25 2.2.2 Phương pháp phân tích 26 2.2.3 Các tiêu phân tích 27 2.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 29 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ 33 3.1 Một số nét khái quát Công ty cổ phần Hồng Hà 33 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 3.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần Hồng Hà 34 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Hồng Hà 36 3.2 Đặc điểm lao động tổ chức lao động công ty Cổ phần Hồng Hà 40 3.2.1 Đặc điểm lao động 40 3.2.2 Kết sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2016 42 3.3 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Hồng Hà 43 3.3.1 Thực trạng công tác hoạch định lao động 43 3.3.2 Thực trạng cơng tác phân tích công việc 45 3.3.3 Thực trạng công tác tuyển dụng lao động 46 3.3.4 Thực trạng công tác đào tạo, phát triển 49 3.3.5 Thực trạng công tác lương bổng đãi ngộ 55 3.3.6 Thực trạng công tác quan hệ lao động 59 3.4 Đánh giá cán nhân viên công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Hồng Hà 61 3.4.1 Công tác hoạch định nguồn nhân lực 62 3.4.2 Cơng tác phân tích cơng việc 63 3.4.3 Công tác tuyển dụng lao động 63 3.4.4 Công tác đào tạo, phát triển 64 v 3.4.5 Công tác lương bổng đãi ngộ 65 3.4.6 Công tác quan hệ lao động 68 3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần Hồng Hà 69 3.5.1 Ảnh hưởng nhân tố bên 69 3.5.2 Ảnh hưởng nhân tố bên 70 3.6 Đánh giá chung tình trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Hồng Hà 73 3.6.1 Ưu điểm 73 3.6.2 Những mặt tồn 76 3.6.3 Nguyên nhân hạn chế 79 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ 81 4.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 81 4.1.1 Sự cần thiết yêu cầu đặt công tác quản trị nguồn nhân lực công ty thời gian tới 81 4.1.2 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 81 4.1.3 Mục tiêu hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần Hồng Hà 82 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực công ty Cổ phần Hồng Hà 83 4.2.1 Hồn thiện cơng tác hoạch định nguồn nhân lực 83 4.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực 85 4.2.3 Xây dựng quy trình đánh giá thực cơng việc tổ chức đánh giá thực công việc cách định kỳ 88 4.2.4 Thực công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh 92 vi 4.2.5 Đảm bảo chế độ đãi ngộ phúc lợi cho người lao động 96 4.2.6 Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp 99 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 106 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần CTCP Công ty cổ phần HĐQT Hội đồng quản trị NNL Nguồn nhân lực QL Quốc lộ QTNNL Quản trị nguồn nhân lực TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Cơ cấu tổ chức lao động Công ty Cổ phần Hồng Hà 40 Bảng 3.2: Nguồn nhân lực từ năm 2014 - 2016 42 Bảng 3.3: Bảng phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà giai đoạn 2014-2016 43 Bảng 3.4: Số lượng CBNV điều tra đánh giá công tác hoạch định nguồn nhân lực 44 Bảng 3.5: Tình hình tuyển dụng lao động cơng ty cổ phần Hồng Hà 46 Bảng 3.6: Nhân viên cử đào tạo kinh phí đào tạo giai đoạn 2014 - 2016 50 Bảng 3.7: Trách nhiệm công tác cán công nhân viên sau đào tạo 53 Bảng 3.8: Cơ cấu nhân lực theo thâm niên công tác 54 Bảng 3.9: Thu nhập bình qn cán cơng nhân viên CTCP Hồng Hà 56 Bảng 3.10: Đánh giá cán bộ, nhân viên công tác hoạch định nguồn nhân lực 62 Bảng 3.11: Đánh giá cán bộ, nhân viên cơng tác hoạch định, phân tích cơng việc 63 Bảng 3.12: Đánh giá cán bộ, nhân viên công tác tuyển dụng lao động 63 Bảng 3.13: Đánh giá CBNV công tác đào tạo phát triển nhân lực 64 Bảng 3.14: Đánh giá cán bộ, nhân viên lương thưởng phúc lợi 65 Bảng 3.15: Khảo sát cán bộ, nhân viên phúc lợi đáng hưởng 66 Bảng 3.16: Khảo sát cán bộ, nhân viên phúc lợi công ty cần cải thiện 67 Bảng 3.17: Đánh giá cán bộ, nhân viên quan hệ lao động 68 Bảng 3.18: Đánh giá cán bộ, nhân viên cán quản lý 69 Bảng 3.19: Một số tiêu phản ánh hiệu quản lý nguồn nhân lực CTCP Hồng Hà (2014 - 2016) 76 Bảng 4.1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Công ty CP Hồng Hà (2018 - 2020) 84 Bảng 4.2: Bảng đánh giá thành tích dành cho cán công nhân viên CTCP Hồng Hà 91 99 Để phát huy tính sáng tạo người lao động, việc vận động tổ chức phong trào thi đua đơn vị cần phải đáp ứng yêu cầu sau: Thứ nhất, phải thấm nhuần tư tưởng thi đua tất yếu khách quan, nảy sinh lao động tập thể, gắn liền với phong trào quần chúng, biện pháp quan trọng để xây dựng nhân tố mới, thông qua phong trào thi đua biến thành trường học đặc biệt để đào tạo xây dựng đội ngũ, đồng thời thi đua biện pháp tích cực để thực tốt công tác quản lý, sở để khen thưởng cách đích thực có tác dụng động viên giáo dục nêu gương Thứ hai, đề sách thi đua khen thưởng cho phù hợp, tạo phong trào thi đua sâu rộng, liên tục nhiều mặt, từ quản lý, sản xuất kinh doanh đến văn hoá, văn nghệ thể thao, tạo thêm nhiều khí sơi nổi, tạo thêm sức khoẻ để thực tốt công việc giao Đồng thời, biện pháp, hình thức tổ chức động viên thi đua đa dạng, phong phú, khơi dậy tính tự giác, sáng tạo, vượt khó cán cơng nhân viên Thứ ba, phong trào thi đua phải trì thường xuyên, liên tục nơi, lúc, hoàn cảnh Thứ tư, việc xây dựng mục tiêu, nội dung phong trào thi đua bám sát chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước Ngành; tiêu nội dung thi đua phải thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm đơn vị 4.2.6 Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Trước tiên, Cơng ty cần xem xét lại sách tuyển dụng lâu dài Để có nguồn nhân lực có chất lượng cao việc đánh giá, sàng lọc nhân cần thiết Chính sách tuyển dụng lâu dài tốt tạo cho người lao động yên tâm công tác Tuy nhiên dễ gây tính ì cho nhân viên Những nhân chất lượng, qua nhiều lần đào tạo, giáo dục mà khơng có kết phải đào thải 100 Hình thức xử lý kỷ luật cách cho “ngồi chơi xơi nước” có hại, tạo nên bất cơng Cơng ty, làm giảm sút kỷ luật lao động ảnh hưởng tới tồn hoạt động khác cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Đại hội công nhân viên chức hàng năm có quyền định vấn đề sau: - Phương hướng phát triển, kế hoạch biện pháp nâng cao lực sản xuất kinh doanh Công ty - Nội quy đơn vị - Nguyên tắc phân phối thu nhập tập thể lao động theo sách Nhà nước biện pháp chăm lo đời sống phúc lợi nhân viên - Các vấn đề thuộc quyền làm chủ tập thể người lao động Công ty - Quyết định định hướng phát triển sàng lọc nhân trường hợp cá biệt Công ty cần phân biệt rõ ràng vai trò mục tiêu hoạt động Cơng đồn với vai trò mục tiêu hoạt động quản trị nguồn nhân lực Hoạt động quản trị nguồn nhân lực hoạt động Công đồn cần phối hợp chặt chẽ với khơng nên gộp hai hoạt động làm hai hoạt động khác Một người lãnh đạo hoạt động Cơng đồn khơng nên đồng thời người lãnh đạo hoạt động quản trị nguồn nhân lực Vì dẫn đến nhầm lẫn mục tiêu với vấn đề xử lý mối quan hệ nhân phát sinh Ngoài để hoàn thiện mối quan hệ lao động doanh nghiệp Cơng ty nên tìm hiểu quan điểm nhân viên thông qua việc định điều tra nhân viên Công ty Kết điều tra giúp lãnh đạo Công ty biết nhận định nhân viên vấn đề: Sự hấp dẫn, khó khăn cơng việc thực hiện, hình ảnh, uy tín Cơng ty, mơi trường làm việc, tác phong lãnh đạo, quan hệ nhân viên, hội đào tạo, thăng tiến, phân phối thu nhập 101 Phát động thành phong trào thi đua sâu rộng tồn đơn vị nhóm tổ, trung tâm trực tiếp thực hiện, sáng tạo nhiều phương diện Có phận trực tiếp thu nhận ý kiến góp ý nhân viên toàn mạng lưới để ngày hoàn thiện dịch vụ, thể lệ quy trình Để phát huy tính sáng tạo người lao động, việc vận động tổ chức phong trào thi đua đơn vị cần phải đáp ứng yêu cầu sau: Thứ nhất, phải thấm nhuần tư tưởng thi đua tất yếu khách quan, nảy sinh lao động tập thể, gắn liền với phong trào quần chúng, biện pháp quan trọng để xây dựng nhân tố mới, thông qua phong trào thi đua biến thành trường học đặc biệt để đào tạo xây dựng đội ngũ, đồng thời thi đua biện pháp tích cực để thực tốt công tác quản lý, sở để khen thưởng cách đích thực có tác dụng động viên giáo dục nêu gương Thứ hai, đề sách thi đua khen thưởng cho phù hợp, tạo phong trào thi đua sâu rộng, liên tục nhiều mặt, từ quản lý, sản xuất kinh doanh đến văn hoá, văn nghệ thể thao, tạo thêm nhiều khí sơi nổi, tạo thêm sức khoẻ để thực tốt công việc giao Đồng thời, biện pháp, hình thức tổ chức động viên thi đua đa dạng, phong phú, khơi dậy tính tự giác, sáng tạo, vượt khó cán cơng nhân viên Thứ ba, phong trào thi đua phải trì thường xuyên, liên tục nơi, lúc, hoàn cảnh Thứ tư, việc xây dựng mục tiêu, nội dung phong trào thi đua bám sát chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước Ngành; tiêu nội dung thi đua phải thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm đơn vị 102 KẾT LUẬN Hoạt động QTNNL yếu tố giúp doanh nghiệp thành công, yếu tố không trực tiếp tạo sản phẩm dịch vụ có vai trò việc nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm Để điều hành tốt “cỗ máy” sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải xây dựng cho đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Trong 15 năm hình thành phát triển, Cơng ty cổ phần Hồng Hà cờ đầu ngành phát triển xây dựng, nộp ngân sách cho Nhà nước Công ty cổ phần Hồng Hà ý thức công tác giáo dục trị tư tưởng nhiệm vụ trọng tâm, cần tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế quan, đơn vị Công tác đào tạo phát triển CTCP Hồng Hà thực tốt, trình độ người lao động bước đầu đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD điều kiện cạnh tranh Tuy nhiên Cơng ty cổ phần Hồng Hà tồn hạn chế công tác quản trị nguồn nhân lực Sau phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực Cơng ty, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, nhân tố ảnh hưởng, thành tựu, hạn chế nguyên nhân Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Cơng ty Trong lưu ý tới giải pháp sau: - Phân tích công việc, xây dựng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc, làm sở cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực - Hoàn thiện việc hoạch định nguồn nhân lực nhằm đánh giá tình hình nhân lực tại, dự báo cho tương lai làm sở cho việc quản trị nguồn nhân lực hướng - Hoàn thiện đánh giá nhân viên nhằm khuyến khích nhân viên làm sở để phát triển nhân viên theo hướng, mục tiêu, chiến lược Công ty 103 - Cải tiến chế độ đãi ngộ để trở thành cơng cụ mạnh mẽ kích thích động viên nhân viên làm việc giữ chân nhân viên giỏi, khuyến khích lao động sáng tạo Luận văn thực với cố gắng, tâm cao nhằm đạt kết tốt, song khơng tránh khỏi thiếu xót hạn chế Rất mong nhận tham gia góp ý Thầy cơ, ban lãnh đạo Cơng ty đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh áp dụng thực tế khả thi 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung (2012), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh “Đầu tư quản lý Nguồn nhân lực - Những học kinh nghiệm, thách thức giải pháp” Tạp chí Thông tin dân số, ủy ban quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình số 2/2010 Đào Xuân Độ (2014), Giải pháp nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực nhà máy Z113/ tổng cục cơng nghiệp quốc phòng, luận văn thạc sĩ, ĐH Kinh tế quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2013), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất đại học Kinh tế Quốc dân Trần Xuân Cầu & Mai Quốc Thành (2012), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Nhà xuất ĐH Kinh tế quốc dân Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lê Huyền (2011), Phương pháp kỹ quản lý nhân sự, Nhà xuất Lao động Xã hội Lê Anh Cường, Phương pháp kỹ quản trị nhân sự, Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, NXB Lao động Xã hội Nguyễn Thị Thanh Giang (2011), Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cơng ty bưu Việt Nam, luận văn thạc sĩ, Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng Lê Thị Ái Lâm (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo Kinh nghiệm Đông Á, Nhà xuất Khoa học Xã hội 10 Trần Thị Thúy Nga, Phạm Ngọc Sáu (2006), Tuyển dụng đãi ngộ nhân tài (Cẩm kinh doanh), Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 11 Lương Minh Nhựt (2009), Quản trị nguồn nhân lực công ty cơng trình thị Tân An thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh 105 12 Lê Quân (2008), Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương đánh giá thành tích của doanh nghiệp, Nhà xuất kinh tế quốc dân 13 Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Giáo dục 14 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2012), Quản lý nguồn lực doanh nghiệp, NXB lao động Hà Nội 15 Một số trang web tham khảo: https://www.backan.gov.vn/ 106 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty cổ phần Hồng Hà THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên cá nhân: 1.2 Đơn vị/bộ phận thuộc Công ty cổ phần Hồng Hà bạn cơng tác …………………………………………………………………… ………… 1.3 Giới tính: Nữ: Nam: 1.4 Thời gian công tác bạn Công ty cổ phần Hồng Hà Dưới 12 tháng 1-5 năm 6-10 năm Trên 15 năm 1.5 Bạn vui lòng cho biết vị trí tại đơn vị Cán quản lý: Chuyên viên/Nhân viên: 1.6 Bạn vui lòng cho biết trình độ chun mơn Trung cấp, cao đẳng Đại học Từ Thạc sĩ trở lên Khác CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC Gồm nội dung, bạn vui lòng đánh dấu “x” vào ô trống phù hợp với mức độ đồng ý nội dung Mức độ đánh giá T T Câu hỏi Kế hoạch nhân lực xây dựng vào thực trạng nguồn nhân lực tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Rất Đồng ý đồng ý Khơng có ý kiến Khơng đồng ý Rất không đồng ý 107 Mức độ đánh giá T T Câu hỏi Nhân viên biết tới kế hoạch nhân lực công ty Nhân viên tham gia vào trình xây dựng kế hoạch nhân lực Kế hoạch nhân lực đơn vị phù hợp hiệu Rất Đồng ý đồng ý Khơng có ý kiến Khơng đồng ý Rất khơng đồng ý CƠNG TÁC PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC Gồm nội dung, bạn vui lòng đánh dấu “x” vào trống phù hợp với mức độ đồng ý nội dung Mức độ đánh giá TT Câu hỏi Luôn nắm rõ công việc, trách nhiệm, quyền hạn Nắm rõ cơng việc, trách nhiệm, quyền hạn nhân viên khác tổ chức Bản phân công công việc rõ ràng, dễ hiểu Hệ thống tiêu đánh giá công việc rõ ràng dễ vận dụng Rất Không Rất Đồng Khơng đồng có ý khơng ý đồng ý ý kiến đồng ý 108 CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG Gồm nội dung, bạn vui lòng đánh dấu “x” vào ô trống phù hợp với mức độ đồng ý nội dung Mức độ đánh giá TT Câu hỏi Việc tuyển dụng có chất lượng Đơn vị thường có bảng dự báo nhu cầu nhân lực Các tiêu chí tuyển dụng ứng viên thiết lập rõ ràng trước tuyển dụng Cấp trực tiếp nhân viên tương lai tham gia vào tuyển dụng có quyền phủ lựa chọn cuối Thông tin tuyển dụng công bố rộng rãi Khơng Rất Đồng ý có ý đồng ý kiến Không đồng ý Rất không đồng ý 109 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Gồm nội dung, bạn vui lòng đánh dấu “x” vào trống phù hợp với mức độ đồng ý nội dung Mức độ đánh giá TT Câu hỏi Cơ quan cung cấp đầy đủ khóa huấn luyện cho bạn q trình làm việc Cơng việc bạn sử dụng hết kiến thức kỹ đào tạo Sau khóa đào tạo bạn đánh giá viết báo cáo kết đào tạo Cơ quan khuyến khích bạn thử nghiệm ý tưởng mới, cách làm việc Bạn tin ln có hội cho bạn học hỏi phát triển nghề nghiệp Cơ quan ln khuyến khích bạn nâng cao kiến thức trau dồi kỹ nghề nghiệp Rất Không đồng Đồng ý có ý ý kiến Khơng đồng ý Rất khơng đồng ý 110 CƠNG TÁC LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ 6.1.Gồm nội dung, bạn vui lòng đánh dấu “x” vào ô trống phù hợp với mức độ đồng ý nội dung Mức độ đánh giá TT Câu hỏi Bạn tin mức lương bạn cạnh tranh so với thị trường lao động nước Bạn hài lòng với sách tăng lương phúc lợi khác Nếu có người đề nghị với Anh/Chị công việc tương tự chỗ khác, khả từ chối lời mời là? Rất đồng ý Rất Khơng Khơng Đồng khơng có ý đồng ý đồng kiến ý ý 6.2 Theo bạn, phúc lợi bạn đáng hưởng Trợ cấp nhà Trợ cấp lại/Chi phí xăng dầu Kiểm tra sức khỏe Căng - tin/Bữa ăn cung cấp Các chương trình hỗ trợ nhân viên Chế độ thưởng cho thành tích Thưởng dịp lễ Chương trình hỗ trợ cho việc phát triển trình độ học vấn nhân viên Khác (ghi rõ):……………………………………………………… 111 6.3 Với phúc lợi mà bạn nhận được, hãy lựa chọn trường hợp bạn cảm thấy đơn vị cần phải cải thiện thêm Căng - tin/Bữa ăn cung cấp Ngày nghỉ hàng năm Nghỉ phép có lương Nghỉ bệnh Ngày nghỉ cho chương trình huấn luyện đào tạo Các chương trình hỗ trợ nhân viên Ví dụ: Chương trình cho nhân viên vay vốn Chế độ thưởng cho thành tích Thưởng dịp lễ Chương trình hỗ trợ cho việc phát triển trình độ học vấn nhân viên 10 Khác (ghi rõ):…………………………………………………… CÔNG TÁC QUAN HỆ LAO ĐỘNG 7.1 Đánh giá của cán bộ, nhân viên quan hệ lao động Gồm nội dung, bạn vui lòng đánh dấu “x” vào trống phù hợp với mức độ đồng ý nội dung Mức độ đánh giá Câu hỏi TT Rất đồng ý Công việc bạn thú vị đầy thử thách Trách nhiệm công việc bạn định nghĩa rõ ràng Bạn có quyền tự định cách thức hồn thành cơng việc cách hiệu Đồng ý Khơng có ý kiến Không đồng ý Rất không đồng ý 112 Mức độ đánh giá TT Câu hỏi Rất đồng ý Bạn cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc tài ngun khác để hồn thành cơng việc cách hiệu Mức độ căng thẳng công việc bạn chấp nhận Bạn cân sống cá nhân cơng việc Bạn hài lòng với điều kiện làm việc (phòng ốc, bàn ghế, quang cảnh, khơng khí xung quanh, sở làm việc v.v…) Đồng ý Khơng có ý kiến Khơng đồng ý Rất khơng đồng ý 7.2 Đánh giá của cán bộ, nhân viên cán quản lý Gồm nội dung, bạn vui lòng đánh dấu “x” vào trống phù hợp với mức độ đồng ý nội dung Mức độ đánh giá TT Câu hỏi Người quản lý trực tiếp bạn tham khảo ý kiến cấp trước đưa định Khi giao việc cho bạn, người quản lý trực tiếp cung Rất đồng ý Đồng ý Khơng Khơng Rất có ý đồng không kiến ý đồng ý 113 Mức độ đánh giá TT Câu hỏi Rất đồng ý Đồng ý Không Khơng Rất có ý đồng khơng kiến ý đồng ý cấp đầy đủ thông tin công việc gồm: mục đích, mục tiêu cơng việc, u cầu cơng việc, thời gian hoàn thành vv Người quản lý trực tiếp lắng nghe tôn trọng ý kiến bạn Người quản lý trực tiếp hỗ trợ động viên bạn công việc Nói chung, bạn hài lòng với người quản lý trực tiếp Cảm ơn bạn tham gia trả lời vấn tôi! ... nhân lực công ty cổ phần Hồng Hà Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực công ty cổ phần Hồng Hà Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH... đến công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp 29 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ 33 3.1 Một số nét khái quát Công ty cổ phần. .. nguồn nhân lực quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng xác định yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Hồng Hà - Đưa số giải pháp quản trị nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ), Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hồng Hà (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay