Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

93 24 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 10:50

Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG XUÂN HẢI HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY BƯỞI CẤP HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG XUÂN HẢI HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY BƯỞI CẤP HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số ngành: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướngdẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ YẾN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cho học vị khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Phú Thọ, tháng 01 năm 2018 Người thực Đặng Xuân Hải ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, điều tra số liệu hoàn thành luận văn, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều tập thể cá nhân ngồi trường Trước tiên tơi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Yến trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình nghiên cứu luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND huyện Đoan Hùng, phòng, ban ngành huyện xã nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nghiên cứu hoàn thành đề tài Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình quan tâm, động viên, đóng góp ý kiến q báu cho tơi q trình hồn thiện đề tài Xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, tháng 01 năm 2018 Tác giả Đặng Xuân Hải iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hộ, hiệu kinh tế sản xuất bưởi 1.1.2 Các quan điểm hiệu kinh tế 1.1.3 Hiệu kinh tế trồng 1.1.4 Nội dung đánh giá hiệu kinh tế trồng 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trồng 1.1.6 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh tế trồng 12 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 13 1.2.1 Tình hình sản xuất thị trường bưởi giới Việt Nam 13 1.2.2 Kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh tế hộ trồng bưởi số địa phương Việt Nam 15 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho hộ trồng bưởi huyện Đoan Hùng 19 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu 20 CHƯƠNG 21 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 21 NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng nghiên cứu .21 2.2 Phạm vi nghiên cứu 21 iv 2.3 Nội dung nghiên cứu 21 2.4 Phương pháp nghiên cứu 21 2.4.1 Phương pháp tiếp cận 21 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 22 2.4.3 Phương pháp thu thập thông tin 23 2.4.4 Phương pháp xử lý thông tin 23 2.4.5 Phương pháp phân tích 23 2.4.6 Hệ thống tiêu nghiên cứu 24 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Đoan Hùng 26 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng 30 3.1.3 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội đến hiệu kinh tế hộ trồng bưởi huyện Đoan Hùng 41 3.2 Thực trạng trồng bưởi huyện Đoan Hùng 42 3.2.1 Diện tích, suất sản lượng bưởi huyện Đoan Hùng 42 3.2.2 Tình hình tiêu thụ bưởi Đoan Hùng 45 3.2.3 Tình hình sản xuất bưởi hộ điều tra 48 3.3 Kết hiệu kinh tế sản xuất bưởi nhóm hộ .57 3.3.1 Kết hiệu kinh tế sản xuất bưởi nhóm hộ 57 3.3.2 Tình hình tiêu thụ bưởi hộ điều tra 58 3.3.3 Kết hiệu sản xuất bưởi hộ điều tra 62 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trồng bưởi cấp hộ gia đình huyện Đoan Hùng 65 3.4.1 Tuổi bưởi 65 3.4.2 Chi phí .66 3.4.6 Một số nhân tố khác 68 3.4.7 Những điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức hộ điều tra sản xuất bưởi Đoan Hùng 68 v 3.5 Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất bưởi Đoan Hùng cấp hộ gia đình 70 3.5.1 Định hướng 70 3.5.2 Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất bưởi hộ gia đình 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 Kết luận 74 Kiến nghị .75 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.2 Sản lượng bưởi cam Việt Nam từ năm 2010-2016 14 Bảng 3.1 Tình hình lao động sử dụng lao động huyện năm 2014 - 2016 31 Bảng 3.2 Dân số mật độ dân số xã huyện năm 2016 36 Bảng 3.3 Thực trạng sở hạ tầng huyện năm 2016 38 Bảng 3.4 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện năm 2014 - 2016 37 Bảng 3.4 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện năm 2014 - 2016 40 Bảng 3.5 Diện tích, suất, sản lượng bưởi huyện Đoan Hùng qua năm (2014-2016) 42 Bảng 3.6 Diện tích trồng bưởi Sửu bưởi Bằng Luân 43 Bảng 3.7 Diện tích bưởi Đoan Hùng vùng giai đoạn 2014-2016 44 Bảng 3.8 Sản lượng giá trị bưởi Đoan Hùng qua hộ điều tra năm 2016 45 Bảng 3.9 Giá bán bưởi Đoan Hùng thị trường 45 Bảng 3.10 Đặc điểm kênh tiêu thụ bưởi Đoan Hùng trực tiếp 46 Bảng 3.11 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 49 Bảng 3.12: Tình hình cấu thu nhập năm 2017 hộ điều tra 51 Bảng 3.13: Tình hình sản xuất quy mơ hộ điều tra 53 Bảng 3.14: Chi phí sản xuất cho bưởi Đoan Hùng KTCB năm 2017 55 Bảng 3.15: Tình hình đầu tư thâm canh cho bưởi qua nhóm điều tra năm 2017 56 Bảng 3.16: Kết hiệu kinh tế sản xuất bưởi Đoan Hùng bình quân 57 Bảng 3.17: Tình hình tiêu thụ bưởi hộ 59 Bảng 3.18: Kết hiệu sản xuất bưởi hộ điều tra tính bình quân 64 Bảng 3.19 Năng suất bưởi Đoan Hùng theo độ tuổi 66 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ đồ 3.1: Chuỗi cung sản phẩm bưởi Đoan Hùng .60 viii DANH MỤC VIẾT TẮT BQ Bình qn CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa DT Diện tích DVNN Dịch vụ nơng nghiệp ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức lương thực giới GT Giá trị IUCN Hội bảo trợ thiên nhiên liên hợp quốc KH&CN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹ thuật KT - XH Kinh tế - xã hội NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NS Năng suất NXB Nhà xuất PTKTTCS Phát triển kinh tế theo chiều sâu SHTT Sở hưu trí tuệ SKHCN Sở khoa học công nghệ SL Số lượng SPCN Sản phẩm công nghiệp SX Sản xuất TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân 70 bưởi Đoan Hùng nói riêng Bên cạnh giúp nâng cao suất đem lại hiệu kinh tế cao 3.4.3.4 Thách thức Là trồng chịu chi phối nhiều thời tiết khí hậu, nên biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến q trình sản xuất bưởi Đoan Hùng Những điều làm ảnh hưởng đến suất hiệu kinh tế bưởi Đoan Hùng, đồng thời tác động lớn đến tâm lý hộ gia đình ngại rủi ro, khơng dám đầu tư phát triển Bưởi loại trồng nhiều sâu bệnh, nên gây nhiều khó khăn cho hộ gia đình q trình chăm sóc Khí hậu dần thay đổi phần làm tăng lượng sâu bệnh Qua phân tích cho ta thấy: điểm mạnh lớn bưởi Đoan Hùng bưởi có thương hiệu thị trường Điểm yếu lớn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn Cơ hội lớn phát triển ngành sản xuất ăn tạo môi trường sản xuất tốt thị trường tiêu thụ ổn định ngày mở rộng Và thách thức lớn việc sản xuất bưởi Đoan Hùng nguy sâu bệnh hại ngày tăng biến đổi khí hậu 3.5 Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất bưởi Đoan Hùng cấp hộ gia đình 3.5.1 Định hướng Tập trung phát triển bưởi Đoan Hùng số lượng chất lượng Tiếp tục rà soát vườn bưởi trồng, cải tạo quy hoạch để có biện pháp cụ thể phù hợp đạo sát nhằm nâng cao chất lượng vườn bưởi trồng vườn Mặc khác quy hoạch số vùng sản xuất ngắn ngày nến đủ điều kiện chuyển sản trồng bưởi ăn khác Chặt bỏ vườn tạp không cần thiết gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển bưởi Trong sản cuất thâm canh tiếp tục phối hợp, hợp tác với tổ chức, chương trình, dự án chuyên gia nhằm đưa giải pháp sớm khắc phục tượng bưởi hoa đậu thấp, phòng trị lọ sâu bệnh nguy hiểm, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến nước vào thâm canh sản xuất Phối hợp với trung tâm khuyến nông, trung tâm bảo tồn giống trồng để bảo tồn phát triển giống bưởi quý 71 Đồng thời tập trung đạo thương hiệu bưởi Đoan Hùng hoạt động ngày hiệu Tiếp tục tìm kiếm thị trường tiềm góp phần đưa thương hiệu bưởi Đoan Hùng xa Phấn đấu đến năm 2020 tồn huyện có 1800 bưởi Đoan Hùng, tập trung chủ yếu xã vùng trọng điểm: Hương Trạch, Đoan Hùng, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy mở rộng phát triển xã vùng phụ cận ( gồm Gia Phố, Hương Giang, Hương Long, Hương Bình, Hòa Hải, Hương Xn, Phú Gia, Hương Vĩnh, Phú Phong, Hà Linh, Hương Trà, …) 3.5.2 Một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất bưởi hộ gia đình 3.5.2.1 Giải pháp quy hoạch phát triển sản xuất Huyện Đoan Hùng chứa nhiều tiềm khí hậu đất đai để phát triển bưởi Đoan Hùng chưa người dân khai thác hết, diện tích đất chưa sử dụng cao, vườn tạp hoa màu không đem lại hiệu trồng nhiểu Nên để mở rộng phát triển sản xuất phải: - Khai thác tận dụng hết diện tích đất chưa sử dụng, vùng đất đai phù hợp để bưởi Đoan Hùng nên đem vào vùng quy hoạch trồng bưởi - Tập trung cải tạo vườn tạp, chặt bỏ tạp, quy hoạch mở rộng diện tích trồng bưởi Đoan Hùng vườn hộ - Chuyển đổi diện tích ngắn ngày hiệu thấp sang trồng bưởi ăn khác - Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác đạo hướng dẫn biện pháp thâm canh chăm sóc để nâng cao sản lượng chất lượng vườn bưởi trồng Đồng thời quyền địa phương cần có sách giao lại đất chưa sử dụng cho người dân 3.5.2.2 Giải pháp kỹ thuật Đối với trồng áp dụng kỹ thuật trồng trọt hợp lý yếu tố quan trọng giúp nâng cao suất hiệu kinh tế trồng Đặc biệt bưởi yếu tố kỹ thuật cần thiết Muốn đạt kết cao phải ý khâu từ chọn giống trồng, bón phân, chăm sóc, thụ phấn bao quả… Nhìn chung kỹ thuật trồng bưởi hộ dân chưa cao không đồng 72 Chủ yếu hộ thực biện pháp cần thiết như: bón phân, phòng trừ sâu bệnh, làm cỏ, tỉa cành, tưới nước Trong năm gần đây,có số hộ tích cực thực thụ phấn đậu bao Để nâng cao suất hiệu kinh tế cần thực giải pháp sau: Về phía hộ nơng dân: - Cần tích cực thực biện pháp kỹ thuật: bón phân liều lượng thời điểm, phòng trừ sâu bệnh hợp lý, cung cấp nước thường xuyên cho - Đến mùa hoa, tích cực thực biện pháp thụ phấn cho bưởi để nâng cao tỷ lệ đậu Thực bao để tránh sâu hại ánh nắng mặt trời làm hỏng - Tích cực tham gia vào lớp tập huấn kỹ thuật trung tâm khuyến nơng, phòng nơng nghiệp, hội nơng dân tổ chức Về phía huyện: - Cử cán khuyến nông, cán kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật cho hộ nông dân Chuyển giao kỹ thuật theo định kỳ giai đoạn sinh trưởng trồng - Đến mùa hoa đậu thường xuyên cử cán thực tế để hướng dẫn giúp đỡ nông dân 3.5.2.3 Giải pháp sở hạ tầng Là huyện miền núi nên sơ hạ tầng huyện gặp nhiều khó khăn, sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển sản xuất bưởi gặp nhiều khó khăn Nhiều tuyến đường hư hỏng, người dân chưa có kho bảo quản Để khắc phục khó khăn cần có số giải pháp sau: - Sửa chữa nâng cấp hệ thống đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm - Thiết kế xây dựng kho chứa, kho bảo quản sản phẩm phù hợp với điều kiện hộ dân 3.5.2.4 Giải pháp thị trường thương hiệu Bưởi Đoan Hùng Cục Sở Hữu Trí Tuệ thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ cấp văn tên gọi xuất xứ hàng hóa dẫn địa lý nên có thương hiệu riêng thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn Các doanh nghiệp chưa hoạt động thực có hiệu quả, lượng bưởi thu mua Chủ 73 yếu người dân phải tiêu thụ sản phẩm Bán sản phẩm cho tư thương phần làm thất thoát lợi nhuận người dân, tư thương thường ép giá đặc biệt vào mùa mưa lũ nhiều hộ gia đình phải chịu lỗ hàng chục triệu đồng mưa lũ khơng thể bảo quản Để phát triển thị trường đưa thương hiệu bưởi Đoan Hùng xa cần thực số giải pháp sau:  Giải pháp thị trường: - Chính quyền địa phương cần cung cấp thơng tin xác, đầy đủ thị trường cho hộ nông dân - Nhà nước cần can thiệp vào trình tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng tư thương ép giá Quan tâm dẫn người dân cách bảo quản sản phẩm để tránh hư hỏng, gây tình trạng hoang mang bán sản phẩm dồn dập thị trường - Tìm kiếm doanh nghiệp tổ chức tiêu thụ ổn định đặc biệt theo mối liên kết từ đầu tư đến bao tiêu sản phẩm - Tìm kiếm thị trường ổn định thơng qua nhiều kênh thông tin khác - Phát triển hợp tác xã trồng bưởi địa bàn huyện, để có tập thể đứng tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho hộ  Giải pháp phát triển thương hiệu: - Tích cực giới thiệu sản phẩm khơng nước mà nước khu vực giới - Thực biện pháp khôi phục, bảo tồn phát triển giống bưởi Đoan Hùng địa bàn huyện 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu hiệu kinh tế sản xuất bưởi Đoan Hùng hộ gia đình huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, tơi có số kết luận sau: - Qua năm diện tích bưởi Đoan Hùng ngày tăng Quy mô trồng bưởi hộ điều tra tương đối lớn quy mơ mở rộng Nhóm hộ quy mơ lớn có tổng số bưởi/hộ lớn nhất, đạt 1.638,4 cây/hộ; nhóm hộ quy mơ trung bình có trung bình 633 cây/hộ; nhóm hộ quy mơ nhỏ trung bình có 208,8 cây/hơ diện tích trồng bưởi nhóm hộ - Bưởi ăn đem lại hiệu kinh tế cao cho hộ gia đình Với mức đầu tư cho bưởi thời kì kiến thiết bình quân 60,05 triệu đồng Trong có chênh lệch lớn nhóm hộ quy mơ lớn nhóm hộ quy mơ nhỏ Chi phí sản xuất KTCB cho bưởi nhóm hộ quy mơ lớn 67,7 triệu đồng, nhóm hộ quy mơ trung bình tốn 59,27 triệu đồng cho bưởi KTCB nhóm hộ quy mơ nhỏ 53,18 triệu đồng/ha Tính cho trồng trọt: Đối với hộ trồng bưởi thu nhập hỗn hợp hộ quy mơ lớn 48.743,73 nghìn đồng cao nhóm hộ đầu tư trung bình 13.640,53 nghìn đồng Nhóm hộ quy mơ trung bình cho bưởi đạt 35.103,20 nghìn đồng cao nhóm hộ quy mô nhỏ 3.747,25% Qua cho thấy hiệu kinh tế bưởi mang lại cao, cao nhiều loại trồng khác địa phương mức thu nhập cao đầu tư tốt kỹ thuật - Các hộ gia đình huyện Đoan Hùng có nhiều hội thuận lợi đất đai, khí hậu, kinh nghiệm, thị trường… để phát triển mở rộng quy mơ sản xuất bưởi Tuy nhiên bên cạnh có điểm yếu khó khăn Vì để tận dụng hội thuận lợi khắc phục điểm yếu khó khăn đề xuất số giải pháp sau nhằm nâng cao hiệu sản xuất hộ dân: + Giải pháp quy hoạch phát triển sản xuất + Giải pháp kỹ thuật + Giải pháp sở hạ tầng + Giải pháp thị trường thương hiệu 75 Kiến nghị Để mở rộng quy mô phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng hộ gia đình tơi xin đưa số kiến nghị sau: Đối với nhà nước cấp quyền: - Nhà nước cần có đầu tư cho nghiên cứu phát triển giống ăn có múi nói chung giống bưởi nói riêng theo hướng bệnh, suất, chất lượng cao Có chương trình phổ biến kỹ thuật, nghiên cứu bảo tồn giống ăn quý Có chương trình nghiên cứu nguyên nhân tỉ lệ đậu bưởi Đoan Hùng thấp sâu bệnh ngày nhiều Nhà nước cần có sách hỗ trợ người dân việc mở rộng thị trường, bảo vệ phát triển thương hiệu bưởi Đoan Hùng Cấp phép cho doanh nghiệp thu mua bưởi , tạo điều kiện đồng thời giám sát để doanh nghiệp hoạt động có hiệu Tìm kiếm mối đầu cho sản phẩm bưởi - Với cấp lãnh đạo tỉnh Phú Thọ: cần có sách hỗ trợ huyện phát triển sản xuất bưởi hổ trợ hoàn thiện hệ thống giao thông, hệ thống chợ, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, đồng thời giúp đỡ huyện quảng bá thương hiệu bưởi Đoan Hùng Tỉnh cần có chương trình đầu tư hỗ trợ vốn, khoa học cơng nghệ để xây dựng kế hoạch phát triển, mở rộng quy mơ sản xuất bưởi Đoan Hùng - Về phía địa phương: huyện Đoan Hùng cần có sách ưu tiên cho phát triển bưởi Đoan Hùng tạo điều kiện vốn vay cho hộ nông dân, cung ứng kịp thời giống loại vật tư phục vụ sản xuất Tổ chức tốt lớp tập huấn kỹ thuật tiến khoa học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất bưởi địa phương Tích cực mở rộng quảng bá thương hiệu bưởi Đoan Hùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hướng tới thị trường khu vực giới cần quan tâm đến công tác bảo quản sau thu hoạch Đồng thời cần phát triển hợp tác xã trồng bưởi địa bàn huyện, góp phần hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ người dân trồng bưởi - Đối với người trồng bưởi: cần phải luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt thực tốt quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm sản xuất có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giữ uy tín với khách hàng 76 Phải tự học tập, tìm hiểu để hồn thiện quy trình sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho bưởi Đoan Hùng Bên cạnh hỗ trợ nhà nước địa phương hộ phải chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ,khơng nên để thụ động chịu ép giá thương lái Tích cực tham gia vào tổ hợp tác trồng bưởi, để trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường hỗ trợ nhiều mặt khác TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hồng Bình (2006), Kỹ thuật trồng bưởi- bảo quản chế biến, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Công ty cổ phần xây dựng phát triển nông thôn Phú Thọ (2003), Báo Cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư phát triển bưởi đặc sản huyện Đoan Hùng giai đoạn 2003, 2005, Tài liệu nội Phòng Kinh tế Đoan Hùng (2016), Báo cáo đánh giá kết chương trình cải tạo diện tích vườn giai đoạn 2014 - 2016 đến 2020, Tài liệu nội Phòng Nông nghiệp huyện Đoan Hùng Báo cáo năm 2014 - 2016 Phòng thống kê huyện Đoan Hùng (2014), Niên giám thống kế năm 2014, Tài liệu nội Phòng Thống Kê Đoan Hùng (2015), Niên giám thống kê năm 2015, Tài liệu nội Phòng Thống Kê Đoan Hùng (2016), Niên giám thống kê năm 2016, Tài liệu nội Nguyễn Thị Minh Phương (2008), Bảo quản chế biến hoa tươi, NXB Tri Thức, Hà Nội Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó (2005), Ứng dụng cơng nghệ sinh học trồng ăn quả, NXB Lao động, Hà Nội 10 Nguyễn Công Tiệp (2012), Phát triển sản xuất tiêu thụ bưởi Diễn số tỉnh miền Bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 11 Trạm Khuyến nông huyện Đoan Hùng, Báo cáo năm 2014 - 2016 12 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2009), Kinh tế học vi mô, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 13 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2009), Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 14 Trường Đại học kinh tế quốc dân (2002), Phân tích sách Nơng nghiệp, nơng thơn, NXB Thơng kê, Hà Nội 15 Trường Đại học kinh tế quốc dân (2002), Kinh tế nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 16 UBND huyện Đoan Hùng (2014), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014, tài liệu nội 17 UBND huyện Đoan Hùng (2015), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2015, tài liệu nội 18 UBND huyện Đoan Hùng (2016), Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, tài liệu nội PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ TRỒNG BƯỞI Người điều tra: Đặng Xuân Hải I Thông tin chung chủ hộ Họ tên chủ hộ:………………… ………Tuổi.… ….Giới tính… …… Trình độ văn hố… Địa chỉ: Thôn………………….Xã Đoan Hùng- Phú Thọ Loại hình sản xuất hộ: Thuần nơng: [] Chuyên ngành nghề dịch vụ: [] Kiêm ngành nghề: [] Điều kiện kinh tế hộ:…………………… …………………………… Số gia đình:……… … ;Nam:…… ….;Nữ: …… Số lao động gia đình: .LĐ; Nam:…… ….;Nữ: …… Ngành nghề lao động gia đình: - Sản xuất nơng nghiệp: người - Công nhân: người - Công chức: người - Nghề khác: người Số lao động làm nơng nghiệp gia đình:………; Nam:……; Nữ: … II Thơng tin tình hình sản xuất bưởi hộ Hộ trồng bưởi từ năm nào:……, trồng bưởi nguyên liệu từ năm … Tổng diện tích đất canh tác hộ:…………………………………… Tổng diện tích đất trồng bưởi:…………………………………………… Loại đất trồng bưởi - Đất lúa [] - Đất bãi - Đất khác [] [] Gia đình tham gia lớp tập huấn sản xuất bưởi chưa? Có: Khơng: Nếu có nội dung gì: - Kỹ thuật làm đất [] - Kỹ thuật gieo trồng [] - Kỹ thuật chăm sóc [] - Thu hoạch [] - Kỹ thuật bảo quản [] Các lớp tập huấn tổ chức trong: - Thời gian bao lâu:……… ; Ở đâu:……….……… - Đơn vị tổ chức:……………………………………………… Xin ông, bà cho biết gia đình gieo trồng giống bưởi nào? - Bưởi sửu [] - Bưởi Bằng Luân [] - Khác: Chi phí sản xuất bưởi ngun liệu (tính bình qn 1sào) ĐVT: 1000đ ST T Khoản mục chi phí a Giống b Vật tư - Phân bón - Chăm sóc (thuê) - Trừ sâu - Vận chuyển - Khác - Giá trị cơng cụ, máy móc c Cơng lao động gia đình Tổng Số tiền Số cơng ngày 10 Tình hình tiêu thụ sản phẩm hộ/năm Giá bán (1000đ/kg) Số Địa điểm bán lượng Đầu Giữa Cuối (kg) vụ vụ vụ Thành tiền (1000đ) - Tại ruộng - Tại nhà cho tư thương lái nước - Tại nhà cho thương lái nước - Tại HTX cho công ty chế biến - Tại chợ - Nơi khác Tổng 11 Thời điểm tiêu thụ: Trước tết: Sau tết: 12 Giống mua đâu - Đại lí tư nhân [] - HTX dịch vụ [] - Công ty cung cấp [] 13 Vốn cho hộ GĐ sản xuất - Vốn tự có [ ] - Vốn vay [ ] - Cty hỗ trợ [ ] III Một số câu hỏi mở rộng Theo ông, bà trồng bưởi có thuận lợi khó khăn gì? * Thuận lợi - Phù hợp với điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu) [] - Dễ trồng [] - Dễ bán [] - Ý kiến khác ………………………………………………………… * Khó khăn - Khơng có thị trường tiêu thụ ổn định - Giá không ổn định [] [] - Giống [] - Kỹ thuật [] - Tốn nhiều công [] - Sâu bệnh nhiều [] - Thiếu thông tin thị trường [] - Khác……………………………………………………………… * Ảnh hưởng - Giảm thu nhập [] - Không mở rộng quy mô [] - Không yên tâm sản xuất [ ] Theo ông, bà yếu tố ảnh hưởng đến giá bán gì? - Giống [] - Chất lượng sản phẩm [] - Mùa vụ [] - Khác…… …………………………………………………… Theo ông (bà) nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm hộ - Khơng có hợp đồng cụ thể [] - Phương thức tốn Cơng ty - Thị trường tiêu thụ [] [] - Khác.………………………………………………………………… Ơng/bà có hài lòng với phương thức tốn khơng? - Có - Khơng [] [] Tại sao? …………… Phương thức nhận tốn gì? Phương thức tốn Nhận Đối tượng tồn sau bán Nhận Nhận sau Hình nhiều thức phần bán lần khác - Công ty chế biến - Tư thương - Chợ, người tiêu dùng Xin ông, bà cho biết gia đình có tham gia ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ bưởi nguyên liệu với cá nhân/ tổ chức: - Công ty chế biến [] - Tư thương/người thu gom [ ] - Nhà khoa học [] - HTXNN [] - Cá nhân/tổ chức khác:……………………………… Xin ông/bà vui lòng cho biết cụ thể gia đình liên kết hoạt động nào? Tiêu thụ sản phẩm [] Chế biến sản phẩm [] Mua yếu tố đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV…) [] Chuyển giao khoa học kỹ thuật [] Hoạt động khác (đề nghị ghi rõ): …………………………… …… Xin ơng/bà vui lòng cho biết gia đình có đảm bảo hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm bưởi khơng? Có: Khơng: Xin ơng/bà vui lòng cho biết ngun nhân việc không đảm bảo hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm? - Thiếu sản lượng - Giá bán thấp giá thị trường [] [] - Cần tiền mặt [] 10 Ơng, bà có kiến nghị với doanh nghiệp thu mua sản phẩm - Ổn định đầu [] - Đảm bảo giá ổn định [] - Ứng trước giống, vật tư cho sản xuất [] - Thanh toán tiền sản phẩm kịp thời [] - Tăng giá giá thị trường tăng [] - Khác…………………………………………………………….…… 11 Theo ơng, bà nhà nước cần có sách để thúc đẩy sản xuất bưởi nguyên liệu phát triển? - Đảm bảo giá đầu ổn định [] - Hỗ trợ giống [] - Hỗ trợ sở hạ tầng cho sản xuất [] - Hỗ trợ KHKT [] - Khác………………………………………………………………… 12 Đánh giá cuả chủ hộ tình hình sản xuất bưởi nay: …………………………….………………………………………………… 13 Kiến nghị chủ hộ: (cơ sở hạ tầng, vốn, kỹ thuật, hình thức hỗ trợ Nhà nước…)…………………………………………………………… Ngày…… tháng… năm 201 Chủ hộ điều tra ... xuất hiệu kinh tế hộ trồng bưởi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ trồng bưởi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh. .. NÔNG LÂM ĐẶNG XUÂN HẢI HIỆU QUẢ KINH TẾ CÂY BƯỞI CẤP HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số ngành: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướngdẫn... tế hộ trồng bưởi huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ năm 2016 - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế hộ trồng bưởi - Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hộ trồng bưởi địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Hiệu quả kinh tế cây bưởi cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay