123doc tu vung tieng anh danh cho ky thi toeic

249 36 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 08:41

TỪ VỰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO KỲ THI TOEIC Abandon (v) : từ bỏ, bỏ The development program had to be abandoned when the company ran out of cash Chương trình phát triển phải bị hủy bỏ cơng ty cạn kiệt tiền Abandonment (n) : bỏ rơi, tình trạng ruồng bỏ This agreement will provide for the abandonment of the transaction at any time prior to consummation thereof Hợp đồng cung ứng cho trường hợp hủy bỏ giao dịch lúc Abeyance (n) : đình chỉ, hỗn lại The proposal is in abeyance Đề nghị tình trạng bị bỏ xó Abide (v) : tơn trọng, tuân theo Both parties agree to abide by the award of the arbitrator Cả hai bên đồng ý tuân theo định quan tòa Able (adj) : có lực, có tư cách We are financially able to accept this order Chúng ta có lực mặt tài để nhận đơn đặt hàng Ability (n) : khả We have full confidence in your sales ability Chúng ta tin tưởng vào khả bán hàng anh Aboard (adv) : nước ngoài, khắp nơi Most of our profits comes from sales abroad Hầu hết khoản lợi nhuận từ việc bán sản phẩm nước (n) : nước Orders from aboard are rather heavy recently Các đơn đặt hàng từ nước nhiều thời gian gần Abrogate (v) : hủy bỏ, bãi bỏ This agreement shall not be abrogated Thỏa thuận không bị hủy bỏ Abrogation (n) : bãi bỏ, trừ Most members of the Board of Directors suggested the abrogation of these treaties Hầu hết thành viên ban giám đốc đề nghị việc bãi bỏ thỏa thuận 10 Absence (n) : vắng mặt, thiếu Owning to my absence from the office, I failed to write back in time Vì tơi vắng mặt văn phòng nên không viết thư trả lời hẹn 11 Absent (adj) : v ắ n g , t h i ế u The penalty clause is absent in the draft contract Điều khoản phạt bị thiếu thảo hợp đồng 12 Absorb (v) : n u ố t , g ộ p v o Most little shops have been absorbed into big business Hầu hết cửa hàng nhỏ bị nuốt chửng tập đồn cơng ty lớn 13 Absorption (n) : việc sát nhập, nhập chung công ty They are considering the absorption of small firms into a big one Họ xem xét việc sát nhập công ty nhỏ thành công ty lớn 14 Abstract (n) : b ả n t ó m t ắ t You should make an abstract of the company accounts every month Anh nên làm tóm tắt tài khoản công ty hàng tháng 15 Abuse (v) & (n) : lạm dụng, lạm dụng We should not abuse advertising in our sales of products Chúng ta không nên lạm dụng quảng cáo việc bán sản phẩm 16 Accede (v) : đống ý, tán thành We are not in a position to accede your proposal of sole agency at present Chúng tơi khơng có quyền chấp nhận lời đề nghị bạn việc làm đại lý độc quyền vào lúc 17 Accelerate (v) : t h ú c m a u , g i ụ c g ấ p Please your best to accelerate the preparation of the goods we ordered Hãy cố gắng khẩn trương chuẩn bị số sản phẩm mà đặt hàng 18 Accept (v) : c h ấ p t h u ậ n We regret that we cannot accept your offer at the price you quoted Chúng tiếc chấp thuận ông đề nghị 19 Acceptable (adj) : c ó t h ể c h ấ p n h ậ n We considered your price too high to be acceptable to us Chúng cân nhắc kĩ giá ông đưa cao, chấp thuận 20 Acceptance (n) : s ự t n t h n h They indicated their acceptance by raising their hands Họ bộc lộ tán thành cách giơ tay lên 21 Access (n) : t i ế p c ậ n Acquisitions provide a quick and easy way to gain access to new markets Việc sát nhập công ty mang lại cách tiếp cận thị trường nhanh chóng dễ dàng 22 Accessible (adj) : tiếp cận được, tới This is the only accessible port in the area Đây cảng tiếp cận khu vực 23 Accommodate (v) : thích ứng, điều tiết, thích nghi We regret that at present we cannot accommodate you in this respect Chúng tơi tiếc khơng thể thích ứng với ơng khía cạnh 24 Accommodation (n) : hòa giải, dàn xếp, thích nghi The two sides hoped to reach some sort of accommodation on the pay issue Cả hai bên hy vọng đến dàn xếp ổn thỏa phần việc trả lương accommodation address : địa tạm accommodation bill : hối phiếu khống 25 Accord (v) : c h o , b a n c h o We believe you will accord this proposal of ours your serious attention Chúng tin tưởng ông dành cho lời đề nghị quan tâm thật 26 Accordance (n) : phù hợp, theo You may take it that the quality of our shipment will be in exact accordance with that of the sample Ông thấy chất lượng chuyến hàng theo mẫu 27 Account (n) : toán, kê khai Have you kept an account of expenses? Anh có giữ cơng tác phí khơng? (v) : toán, kê khai The representatives have to account for all their expenses to the sales manager Các đại diện phải kê khai tất phí tổn cho trưởng phòng kinh doanh 28 Accumulate (v) : chồng chất, tích lũy Please calculate losses accumulated over the past year Hãy tính tốn phí tổn chồng chất năm qua 29 Accurate (adj) : đ ú n g đ ắ n , c h í n h x c The sales department made an accurate forecast of sales Bộ phận bán hàng có dự báo xác việc bán sản phẩm 30 Achieve (v) : đ t đ ợ c We plan to achieve completion of this project by the end of this year Chúng tơi lập kế hoạch để hoàn thành dự án vào cuối năm 31 Acquire (v) : thu được, giành They acquired, two US companies after they bought several European enterprises Họ có hai cơng ty Mỹ sau mua lại số doanh nghiệp Châu Âu 32 Active (adj) : linh lợi, chủ động Oil shares are very active Cổ phiếu dầu hỏa linh động 33 Adapt (v) : thích hợp, thích nghi We should adapt our terms of trade to the new circumstances Chúng ta nên sửa cảc điều khoàn giao dịch cho thích ứng với cảc tình 34 Additional (adj) : thêm vào, phụ vào, tăng thêm Additional duty will have to be paid Các thuế phụ phải tốn 35 Adequate (adj) : thòa đáng, tương xứng The supply was not adequate to the demand Cung không tương xứng với cầu 36 Adhere (v) : bám chặt vào, tôn trọng We always adhere to the contract Chúng bám sát vào hợp đồng 37 Adjourn (v) : dời lại, hoãn lại The chairman adjourned the meeting until two o'clock in the afternoon Chủ tịch dời họp lại lúc chiều 38 Adjust (v) : điều chỉnh, dàn xếp Owing to the sharp advance in cost, we have to adjust our selling prices to the new situation Vì việc tăng giá mạnh, buộc phải điều chỉnh lại giá thành sản phẩm cho thích hợp với tình 39 Adjustment (n) : v i ệ c đ i ề u c h ỉ n h The present price fluctuation in the world market has necessitated the adjustment of our price Sự dao động giá thị trường giới đòi hỏi phải có điều chỉnh giá 40 Admit (v) : thừa nhận, thú nhận They admitted that they didn't perform the contract Họ thừa nhận không thực hợp đồng 41 Adopt (v) : chấp nhận, thông qua The proposal was adopted unanimously at the board meeting Đề nghị trí thơng qua buổi họp hội đồng quản trị 42 Advance (v) : c ả i t i ế n It is impossible for us to advance the shipment of your order Cải tiến phương thức giao hàng cho đơn đặt hàng ông (n) : đặt tiền trước We require you to pay an advance of 30% of the price before supplying your order Chúng tơi dề nghị tốn 30% trước cung cấp hàng 43 Advantage (n) : lợi You will agree that our price is reasonable when you come to know the advantages of our products Ông đồng ý là, giá phù hợp, phải dựa theo ưu điềm, mạnh sản phẩm 44 Advertise (v) : q u ả n g c o They are advertising their goods extensively and heavily Họ sức quảng cáo dòng sản phẩm cách tràn ngập 45 Advertisement (n) : m ẫ u q u ả n g c o We put an advertisement on television Chúng cho mẫu quảng cáo lên ti vi 46 Advice (n) : hướng dẫn, giấy báo The shipping advice has already been faxed to you Bảng hướng dẫn giao hàng gửi fax đến ông 47 Advisable (adj) : thích hợp, đáng theo We consider it advisable to allow partial shipments in the contract Chúng tơi thấy việc thích hợp để chấp nhận giao hàng đợt theo hợp đồng 48 Advise (v) : khuyên They strongly advised me to accept the offer Họ mực khuyên chấp nhận lời đề nghị 49 Advocate (v) : biện hộ, tán thành We advocate adopting the reasonable international practice in a more flexible way Chúng tán thành việc áp dụng thực tiễn giới theo cách linh hoạt 50 Affiliate (v) : gia nhập, liên kết The two banks are affiliated by a common ownership of stock Hai ngân hàng có liên kết có chung quyền sở hữu cổ phiếu The L/C is to be opened by us or our affiliate in Hongkong 30 days before the shipping schedule Tín dụng thư mở hay công ty chi nhánh Hồng Kông 30 ngày trước lên lịch giao hàng 51 Affiliation (n) : chi nhánh We have a number of affiliations throughout the country Chúng tơi có nhiều chi nhánh khắp nước 52 Affirmative (adj) : khẳng định, We hope you can give us an affirmative reply Chúng hi vọng ông cho câu trả lời chắn 53 Afford (v) : có thề, đủ sức, đủ khả I can't afford to lose the goodwill of our customers Tơi khơng thể phụ tín nhiệm khách hàng 54 Agency (n) : đ i l ý The firm has agencies all over the world Công ty có đại lý tồn cầu 55 Agent (n) : n g i đ i l ý The agent is not normally liable on the contract Nhà đại lý thường chịu trách nhiệm hợp đồng 56 Aggregate (n) : khối, toàn bộ, tổng số The aggregate of the expenses in this department was $2,500 last month Tồn chi phí cho phận tháng qua 2.500 đôla Mỹ (adj) : tập hợp lại, gộp chung, toàn thể What was the aggregate number of the orders we received last month? Đâu tổng số đơn đặt hàng nhận tháng vừa qua? (v) : tập hợp lại, kết hợp lại Our overseas sales aggregated to $7 million last year Tổng doanh thu bán hàng nưởc triệu đơla Mỹ năm ngối 57 Agree (v) : đồng ý, chấp nhận The auditor's figures not agree with those of the accountants department Số liệu kiểm tốn viên khơng thống với số liệu phòng tài vụ 58 Agreement (n) : hợp đồng, hiệp định, giao kèo The supermarket chain has signed an agreement with a Japanese trading company Một chuỗi siêu thị kí hợp đồng với công ty giao dịch Nhật Bàn 59 Aim (n) : m ụ c t i ê u The company has achieved all its sales aims Công ty đạt tất cà mục tiêu kinh doanh (v) : nhắm, tập trung vào We aim for high quality and a good sale Chúng hướng tới chất lượng cao sản phẩm dịch vụ bán hàng tốt 60 Allocate (v) : p h â n b ổ , c ấ p c h o They are allocated an exchange quota of $100,000 for the current year Họ cấp hạn ngạch ngoại hối 100.000 đôla Mỹ cho năm 61 Allocation (n) : phân bổ, cấp cho số tiền định vào việc We've already spent our allocation for the year Chúng chi hết số tiền cấp cho năm 62 Allow (v) : cho phép, chấp nhận We can allow % discount at most Chúng chấp nhận chiết khấu 3% tối đa 63 Allowance (n) : t i ề n t r ợ c ấ p We are prepared to grant you a generous allowance off the price Chúng chuẩn bị cấp cho ông khoản tiền khấu trừ không nhỏ 64 Alter (v) : thay đổi, sửa đổi You cannot alter the terms of the contract after you have signed it Ông thay đổi điều khoản hợp đồng sau kí kết 65 Alteration (n) : s ự t h a y đ ổ i We made some alterations to the terrns of the contract Chúng ta đưa số thay đổi điều khoản hợp đồng 66 Alternative (n) : lựa chọn hai If you cannot meet the delivery date, we will have no alternative but to cancel this order Nếu ông đáp ứng thời hạn giao hàng, chúng tơi khơng lựa chọn việc hủy đơn hàng (adj) : thay phiên Party A shall have the right to offer the agency to other clients or take alternative measures without being bound by this agreement Bên A có quyền đề nghị người môi giới cho khách hàng họ hay lựa chọn hai mà không bị ràng buộc thỏa thuận 67 Amend (v) : cải thiện, bổ sung Please amend your L/C to allow partial shipments and transshipment Hãy bổ sung thư tín dụng phép giao hàng chuyển theo tàu đợt 68 Amendment (n) : sửa đổi, bổ sung If you find it necessary to make amendments to the contract, please contact us without any delay Nếu ông thấy cần thiết phải sửa đổi hợp đồng, liên hệ với chúng tơi (đừng trì hỗn) 69 Amount (n) : tổng số, lượng đáng kể You can pay in one amount or by installment Ơng trả hết lượt hay trả góp (v) : lên tới, lên đến Their investment amounts to $5 million Khoản đầu tư họ lên tới triệu đơla Mỹ 70 Analysis (n) : phân tích, phân tích Please write an analysis of the present market situation Hãy viết phân tích tình hình thị trường 71 Announce (v) : tuyên bố, thông báo The shipping company announced to us the estimated time of arrival of the steamer Công ty vận chuyển báo cho thời gian ước lượng nồi hấp chuyển đến 72 Announcement (n) : l i c ô n g b ố , g i ấ y b o The manager made an announcement to the staff Giám đốc đưa thông báo tới nhân viên 73 Annual (adj) : t h n g n i ê n The total annual turnover of our store is $90,000 Tổng doanh thu hàng năm cửa hàng 90.000 đôla Mỹ 74 Answer (n) : thư trả lời, trả lời Our enquiry about office equipment has got no answer Đề nghị thiết bị văn phòng khơng nhận hồi âm (v) : trả lời, đáp lại I am sorry for not answering your letter in time Tơi xin lỗi không trả lời thư anh sớm 75 Anticipate (v) : liệu trước, đoán trước We anticipated a delay of three weeks in supplying your order Chúng lường trước việc trễ hạn cung cấp hàng ba tuần 76 Anticipation (n) : đốn trước, dự tính, mong đợi In anticipation of your order, we have reserved stock for you Liệu trước đơn đặt hàng ông, dự trữ sản phẩm kho cho ông 77 Apology (n) : lời xin lỗi, tạ lỗi Please accept our sincere apologies for the inconvenience caused to you by this error Hãy nhận lời xin lỗi chân thành chúng tơi bất tiện ông phải chịu sai sót gây 78 Appealing (adj) : lôi We have improved the packing of our goods so as to make them more appealing to customers Chúng tơi cải tiến việc bao bì sản phẩm cho lơi khách hàng 79 Appear (v) : xuất hiện, The company appeared to he doing well Cơng ty hoạt động tốt 80 Application (n) : đơn xin First, you should fill out an application for a job Trước tiên, anh nên điền vào đơn xin việc 81 Apply (v) : áp dụng, xin You must apply to a bank for an L/C to be opened as soon as possible Anh phải xin ngân hàng mở thư tín dụng sớm tốt 82 Appoint (v) : bồ nhiệm, chọn, định The company have appointed Mr Smith to go to England for more order Công ty định ông Smith đến Anh để giải số đơn đặt hàng 83 Appointment (n) : s ự b ổ n h i ệ m The firm was having a hard time on his appointment as manager Công ty trải qua thời kì khó khăn mà ông ta bổ nhiệm làm quản lí 84 Appraisal (n) : ước giá, định giá His appraisal of the stock is too high Định giá ông ta cho cổ phiếu cao 85 Appraise (v) : định giá, đánh giá He asked the expert to appraise the land Ồng ta nhờ chuyên gia định giá miếng đất 86 Appreciate (v) : cảm kích, đánh giá cao We appreciated your confidence in our products Chúng tơi cảm kích với niềm tin ơng dành cho sản phẩm 87 Appreciation (n) : s ự t ă n g g i These shares show an appreciation of 10 % Những cổ phiếu tăng giá thêm 10% 88 Approach (v) : đ ế n g ầ n , t i ế p c ậ n As the selling season is approaching, prompt shipment is absolutely necessary Khi mùa bán hàng đến gần, giao hàng nhanh chóng cần thiết 89 Approach (n) : tiếp cận, tiếp xúc để đặt vấn đề We have had an approach from a Japanese company to buy our car division Chúng công ty Nhật Bản tiếp cận với đề xuất mua phân xưởng xe 90 Approval (n) : tán thành, phê chuẩn 10 1811 Undergo (v) : trải qua The building must undergo modern changes Tòa nhà phải trải qua thay đổi mang tính chất đại 1812 Underlying (adj) : phía All the terms of the underlying contract shall constitute an integral part of this agreement Những điều khoản phía hợp đồng tạo nên tính tồn cho hợp đồng 1813 Undersell (v) : b n h g i We undersell all the other manufacturers Chúng bán giá thấp tất nhà sản xuất khác 1814 Understand (v) : hiểu We understand that the success of this deal will require special cooperation from you Chúng hiểu thành công thương vụ làm ăn cần đến hợp tác đặc biệt anh 1815 Understanding (n) : điều kiện We signed the contract on the understanding that delivery would be made this week Chúng ký hợp đồng với điều kiện anh thực giao hàng vào tuần 1816 Undertake (v) : bắt đầu làm We will undertake an investigation of the market next month Chúng bắt đầu nghiên cứu thị trường tháng tới 1817 Undertaking (n) : nhiệm vụ To start a new business with little capital is rather a large undertaking Bắt đầu kinh doanh với số vốn ỏi nhiệm vụ lớn 1818 Underwrite (v) : bảo lãnh The bankers underwrote our company's bonds Chủ ngân hàng nhận bảo lãnh cho giấy nợ công ty 1819 Undue (adj) : đáng, mức We hope that you have not been caused any undue inconvenience Chúng hy vọng anh chịu bất tiện đáng an undue debt : nợ chưa đáo hạn 1820 Unduly (adv) : khơng đáng, q mức thích đáng We found that the price you set is unduly high Chúng thấy mức giá anh đưa cao 1821 Unemployed (adj) : thất nghiệp He has been unemployed for over half a year Anh ta thất nghiệp nửa năm 1822 Unemployment(n) : tình trạng thất nghiệp Unemployment is a symbol of inflation Tình trạng thất nghiệp dấu hiệu lạm phát 1823 Unexpired (adj) : hiệu lực The letter of credit is unexpired Thư tín dụng hiệu lực 1824 Unfair (adj) : không công Unfair competition has been controlled Cạnh tranh khơng cơng kiểm sốt 1825 Unfavorable (adj) : bất lợi The unfavorable exchange rate hit the country's exports Tỷ lệ thâm hụt hối đoái ảnh hưởng đến kim ngạch xuất quốc gia 1826 Unfit (adj) : k h ô n g p h ù h ợ p We cannot accept the half rotten vegetables because they are unfit for human consumption Chúng khơng thể nhận rau hỏng chúng không phù hợp với nhu cầu tiêu thụ người (v) : khơng thích nghi Years of work in the South unfitted her for life in the North Lâu năm làm việc miền Nam làm cho cô khơng thích nghi với sống miền Bắc 1827 Unfortunate (adj) : đáng tiếc This delay in delivery is most unfortunate Sự chậm trễ giao hàng lần điều đáng tiếc 1828 Unfulfilled (adj) : chưa làm xong The order is still unfulfilled Đơn đặt hàng chưa làm xong 1829 Uni t(n) : k h ố i , c ụ m Referring to your L/C, we point out that the unit of quantity does not conform to the contract Theo thư tín dụng ơng, chúng tơi phát khối lượng hàng không tương ứng với hợp đồng 236 1830 Unite (v) : hợp lại The directors united with the managers to reject the takeover bid Các giám đốc hợp lại với quản lý bác bỏ việc ngã giá mua lại quyền tiếp quản công ty 1831 Universal (adj) : vạn The kind of machine has a universal use Loại máy có cơng dụng vạn 1832 Unlimited (adj) : không hạn chế The bank offered the company unlimited credit Ngân hàng dành cho công ty khoản vay không hạn chế 1833 Unload (v) : dỡ hàng They are unloading the ship The company is unloading large quantities of securities Họ dỡ hàng Công ty dỡ số lượng lớn vật chấp 1834 Unpaid (adj) : chưa trả tiền, chưa toán Upon your failure to pay any of the installments, the entire amount remaining unpaid shall become due Số tiền trả làm nhiều kỳ anh chưa tốn nên tồn số tiền lại đến kỳ toán 1835 Unprofitable (adj) : khơng có lời We have already eliminated a number of unprofitable orders Chúng loại số đơn đặt hàng khơng có lãi 1836 Unreasonable (adj) : vơ lý We stop the cooperation with the company because of their unreasonable delay in delivery Chúng kết thúc hợp tác kinh doanh với cơng ty trì hỗn giao hàng vơ lý họ 1837 Unsettled (adj) : chưa giải Your debts are still unsettled Khoản nợ anh chưa giải 1838 Until (prep) : đ ế n k h i Our offer remains valid until May 31 Lời đề nghị chúng tơi giá trị đến ngày 31 tháng (conj) : Goods ordered from our old catalogue can be supplied only until stocks are exhausted Hàng đặt mua từ danh mục sản phẩm cũ chúng tơi cung cấp kho hàng dự trữ cạn kiệt 1839 Update (n) : s ự c ậ p n h ậ t The general manager asked for an update of our sales figures Tổng giám đốc yêu cầu cập nhật số doanh thu (v) : đại hoá We kept updating our computer systems Chúng tơi khơng ngừng đại hóa hệ thống máy tính 1840 Upgrade (v) : t h ă n g c h ứ c The company will upgrade me after three years' employment Công ty thăng chức cho sau năm làm việc 1841 Up to date (adj) : cập nhật We keep our information up to date Chứng liên tục cập nhật thông tin 1842 Upturn (n) : s ự t ă n g c a o The annual profits of our company are undergoing an upturn Lợi nhuận hàng năm không ngừng tăng cao 1843 Upward (adj) : lên The stock market has an upward tendency recently Thị trường chứng khốn có khuynh hướng lên 1844 Urge (v) : cố thuyết phục We urged you to make your decision at early date Chúng cố thuyết phục anh đưa định vào thời gian sớm (n) : thúc đẩy mạnh mẽ We feel an urge to develop business with you Chúng cảm thấy thúc đẩy mạnh mẽ để hợp tác kinh doanh với anh 1845 Use (v) : sử dụng Our agent promised to use his best efforts to promote sales of the products in the territory 238 Đại lý bán hàng hứa cố gắng để thúc đẩy doanh số sản phẩm khu vực (n) : hiệu lực If it arrives too late for the season, the order will be of no use to us Nếu hàng đến trễ, mà nói đơn hàng chẳng có tác dụng 1846 Useful (adj) : có lợi, có ích We hope this information will prove useful to you Chúng hy vọng thơng tin có ích cho ông 1847 Usual (adj) : thông thường, thường lệ It is our usual practice to have payment effected by irrevocable L/C payable by draft at sight Đây cách thức giao dịch thông thường chúng tôi, thực chi trả thư tín dụng khơng thể thu hồi, tốn hối phiếu xuất trình 1848 Utility (n) : lợi ích As a good enterprise, it must care about the development of utilities of the society Là doanh nghiệp tốt phải quan tâm đến lợi ích xã hội 1849 Utilization (n) : tận dụng The reason why we could succeed is the effective utilization of resources Lý chúng tơi thành cơng sử dụng cách hiệu nguồn tài nguyên 1850 Utilize (v) : tận dụng We must utilize all available resource and energy Chúng ta phải tận dụng triệt để nguồn tài nguyên lượng 1851 Utmost (adj) : tận cùng, We will exercise our utmost care in packing your order Chúng cẩn thận q trình đóng hàng cho ông (n) : mức tối đa, cực điểm This is really the utmost we can supply at a time Vào thời điểm mức tối đa mà chúng tơi cung cấp cho ơng 1852 Vacancy (n) : chỗ trống (cần lao động) Our company has no vacancies Công ty không chỗ trống 1853 Vacant (adj) : bỏ không, bỏ trống His retirement has left the position of sales manager vacant Ông ta hưu, bỏ trống vị trí giám đốc 1854 Vacate (v) : xin thơi He vacated his job as the vice director in this company Ơng ta xin thơi chức vụ phó chủ tịch cơng ty 1855 Vacation (n) : kỳ nghỉ Most college students will look for the jobs before the vacations Hầu hết sinh viên thường tìm việc làm thêm trước nghỉ lễ 1856 Valid (adj) : có giá trị, hiệu lực His passport was not valid Hộ chiếu khơng hiệu lực 1857 Validate (v) : xác nhận hợp lệ The bank has already validated his signature Ngân hàng xác nhận chữ kỷ hợp lệ 1858 Validity (n) : giá trị pháp lý The validity of this invoice has expired Giá trị pháp lỷ hóa đơn hết hiệu lực 1859 Valuable (adj) : quan trọng, có giá trị Today they will auction a valuable work of art Ngày hôm họ bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật có giá trị 1860 Valuation(n) : giá tính, định giá The valuation of $400,000 was well above what we expected Mức định giá 400.000 đôla nhiều chúng tơi mong đợi 1861 Value(n) : giá trị The value of the house, exceeds its price Giá ngơi nhà vượt q giá (v) : định giá The jewelry is being valued for the mortgage 240 Những loại trang sức định giá đề cầm cố 1862 Variable (adj) : h a y t h a y đ ổ i Prices are variable according to the rate of exchange Giá hay thay đổi theo tỷ suất hối đoái (n) : thay đổi Have you taken all the variables into consideration? Anh xem xét tất thay đổi chưa? 1863 Variance (n) : s ự k h ô n g ă n k h p There is a wide variance between the two sets of figures Có không ăn khớp hai số liệu 1864 Variation (n) : s ự d a o đ ộ n g There have always been variations in the price of cars Giá xe ô tô thường hay dao động 1865 Varied (adj) : gồm nhiều loại khác The store carries a varied selection of merchandise Cửa hàng có lượng đa dạng hàng hóa 1866 Variety (n) : s ự k h c b i ệ t A great variety of our new products are on display at the fair Một lượng lớn sản phẩm trưng bày hội chợ triển lãm 1867 Vary (v) : thay đổi The prices of vegetables vary with the season Giá rau thay đổi theo mùa 1868 Vehicle (n) : xe tải Goods vehicles can park in the loading bay Xe tải chở hàng đỗ vịnh chất hàng 1869 Venture (n) : việc kinh doanh His latest venture is in stocks Việc kinh doanh chơi cổ phiếu (v) : mạo hiểm He ventured all his money in the computer software Anh ta mạo hiểm dồn tất số tiền vào phần mềm máy tính 1870 Verbal (adj) : miệng, dùng lời Would you please give us a verbal offer first? Xin vui lòng đưa cho đơn hàng miệng trước không? 1871 Verification (n) : s ự c h ứ n g n h ậ n The shipment was allowed into the country after verification of the documents by the customs Chuyến hàng phép vào nước sau hải quan xác nhận giấy tờ 1872 Verify (v) : thẩm tra, xác nhận The responsibility of the bank is to verify that the exporter's documents confirm to the L/C Trách nhiệm ngân hàng xác nhận chứng từ xuất hợp thức hóa với tín dụng thư 1873 Vest (v) : trao quyền The general manager is vested with authority to act for the company Tổng giám đốc giao quyền điều hành công ty 1874 Veto (n) : quyền phủ quyết, bác bỏ The chairman put a veto on this plan Chủ tịch hội đồng quản trị bác bỏ kế hoạch (v) : bác bỏ The general manager vetoed the sales plan Tổng giám đốc bác bỏ dự án bán hàng 1875 View (n) : nhận xét The chairman takes the view that the credit should never be longer than thirty days Chủ tịch hội đồng quản trị nhận xét công ty không nên cho khách hàng thiếu nợ lâu 30 ngày 1876 Violate (v) : vi phạm If one party violates the contract, the other has the right to claim the termination of the contract Nếu bên vi phạm hợp dồng, bên có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng 1877 Violation (n) : vi phạm Violation of any term of this agreement shall cause the termination of the agreement Vi phạm hạng mục hợp đồng gây việc hủy hợp đồng 242 1878 Virtue (n) : ưu điểm We should make good use of the virtues of the market economy Chúng ta cần phải biết tận dụng tốt ưu điểm kinh tế thị trường 1879 Visa (n): thị thực All foreign visitors require a visa Tất du khách nước ngồi u cầu phải có thị thực entry visa : thị thực nhập cảnh tourist visa : thị thực du lịch transit visa : thị thực cảnh 1880 Visible (adj) : hữu hình visible balance : cán cân hữu hình visible exports : xuất hữu hình visible imports : nhập hữu hình 1881 Visit (v) : tham quan The exhibition was largely visited Có nhiều người đến tham quan triển lãm (n) : chuyến tham quan The general manager is going to be on a business visit to New York Tổng giám đốc thực chuyến tham quan mang tính chất cơng việc đến New York 1882 Vital (adj) : thiếu Packaging is of vital importance in ensuring the safety of cargo Đóng bao bì việc quan trọng khơng thể thiếu để đảm bảo an tồn hàng hóa 1883 Void (adj) : hiệu lực, khơng có giá trị This contract was declared void Hợp đồng xem hiệu lực 1884 Volume (n) The volume of trade between the two countries has increased Khối lượng giao dịch hai nước gia tăng 1885 Voluntary (adj) : tự nguyện We are voluntary to give up the order Chúng tự nguyện hủy đơn đặt hàng 1886 Vote(n) : biểu The board insisted that the proposal be put to the vote Ban giám đốc trí thực biểu cho đề nghị (v) : b ầ u c He was voted chairman Ông ta bầu cử làm chủ tịch công ty 1887 Voyage (n) : chuyến The cargo will be loaded at the beginning of the voyage Hàng hóa chất lên tàu vào lúc bắt đầu chuyến 1888 Vulnerable (adj) : dễ bị nguy hiểm While at sea, a cargo is vulnerable to many dangers Ở ngồi khơi, hàng hóa dễ gặp phải nguy hiểm 1889 Wage (n) : tiền lương, tiền công He is earning a good wage Anh ta kiếm tiền công hậu hĩnh 1890 Want (n) : nhu cầu Before we put forward a new project, we must study the want of the market Trước đặt dự án mới, phải nghiên cứu nhu cầu thị trường 1891 Warehouse (n) : kho hàng The warehouse is packed with returned goods Kho hàng xếp chặt hàng bị trả lại (v) : đóng gói, đóng kiện We have arranged to warehouse the rest of the goods Chúng tơi xếp đóng kiện số hàng lại 1892 Warn (v) : c ả n h b o He warned the shareholders that the dividend might be cut Ơng ta cảnh báo cổ đơng cổ tức bị cắt bớt 1893 Warrant (v) : chứng nhận All the machines are warranted Tất máy móc chứng nhận, (n) : giấy phép 1894 Warranty (n) : giấy bảo hành The air conditioner is outside its warranty 244 Máy điều hòa nhiệt độ hết hạn bảo hành 1895 Waste (n) : r c t h ả i A lot of companies try to recycle their industrial waste Rất nhiều công ty cố gắng tái chế lại rác thải công nghiệp (adj) : bỏ đi, vô giá trị You should not throw away the waste paper here and there Anh không nên vứt giấy không dùng (v) : lãng phí We waste so much time because the machine keeps breaking down Chúng ta lãng phí nhiều thời gian máy hỏng liên tục 1896 Way (n) : c c h t h ứ c The simplest way to enter a foreign market is through exporting Cách đơn giản để thâm nhập vào thị trường nước ngồi thơng qua xuất hàng hóa 1897 Weakness (n) : tình trạng yếu The whole stock market is still in weakness Cả thị trường chứng khốn tình trạng yếu 1898 Wealth (n) : t í n h c h ấ t c ó n h i ề u They send us a wealth of valuable information Họ gửi cho nhiều thơng tin có giá trị 1899 Week (n) : tuần lễ The meeting will be postponed until this time next week Cuộc họp bị hoãn tuần sau 1900 Weigh (v) : cân nhắc We should weigh the advantages and disadvantages of this project before the decision Chúng ta nên cân nhắc điểm thuận lợi bất lợi dự án trước định 1901 Well (adv) : tốt We are very well connected with all the customers Chúng tơi có quan hệ tốt với khách hàng 1902 Whole (adj) : toàn The whole market is active significantly Toàn thị trường sơi động 1903 Wholesale (n) : bán Our company deals only in wholesale Chúng phân phối hàng bán sỉ (adj) : số lượng lớn Please quote us your prices for wholesale quantities Vui lòng thơng báo giá ông cho khối lượng hàng sỉ 1904 Wide (adj) : rộng lớn We can offer you a wide range of sizes and types from stock Chúng tơi dành cho bạn đủ loại chứng khoán 1905 Will (n) : di chúc Because he did not make a will, his money will be divided equally between his wife and his two sons Bởi ông ta không làm di chúc tiền chia đồng cho vợ hai ông ta 1906 Win (v) : giành Our company has just won a contract worth millions Công ty vừa dành hợp đồng trị giá hàng triệu 1907 Wild (v) : làm việc hết công suất The government ordered the factory to be wound up Chính phủ lệnh cho nhà máy làm việc hết công suất 1908 Wire (n) : điện báo I have just received a wire from my customer this morning Sáng vừa nhận điện báo khách hàng (v) : đánh điện báo Please wire the general manager to say that we have signed the contract Vui lòng đánh điện báo cho tổng giám đốc biết ký hợp đồng 1909 Wish (v) : muốn 246 We will deliver free of all charges if you wish Chúng tơi vận chuyển miễn phí ông muốn 1910 Withdraw (v) : rút She withdrew $1,000 from her account Cô ta rút khỏi tài khoản 1.000 đôla 1911 Withdrawal (n) : rút lại Once the contract comes into effectiveness, withdrawal of any party won’t he allowed Một hợp đồng có hiệu lực, bên khơng phép rút lại hợp đồng 1912 Withhold (v) : bị giữ lại We have to withhold payments because of the delay in the execution of works Chúng phải giữ lại số tiền chi trả chậm trễ việc thực công việc 1913 Within (prep) : vòng Please send us the copy of the contract within this week Xin vui lòng gửi cho chúng tơi hợp đồngtrong vòng tuần 1914 Witness (n) : chứng This contract is made in two original copies, one copy to be held by each party in witness thereof Hợp đồng chia làm hai gốc, bên giữ làm chứng (v) : nói lên The numerous orders witnessed the superior quality of our products Số lượng đơn đặt hàng nhiều nói lên chất lượng sản phẩm cao cấp 1915 Work (v) : làm việc My sister works as an accountant in a company Chị tơi kế tốn cho cơng ty (n) : cơng việc I usually go home from work at p.m Tôi thường trở nhà vào khoảng tối sau xong công việc 1916 Workload (n) : lượng công việc We need to employ more workers to reduce the workload of those already employed Chúng cần phải thuê thêm nhân công để giảm bớt lượng công việc cho công nhân 1917 Worth (n) : giá trị We always try and get my money's worth Chúng luôn cố gắng tiêu tiền cách có giá trị (adj) : đáng giá It is not worth the price to buy the machine Thật không đáng mua máy với giá 1918 Wrap (v) : gói, bao Each piece of china should be wrapped in soft paper Mỗi mảnh đồ sứ nên bao giấy mềm 1919 Wrapping (n) : giấy gói If we use more wrapping we must increase our production costs Nếu sử dụng thêm nhiều giấy gói phải tăng chi phí sản xuất 1920 Wreck (v) : bị vỡ We are trying to salvage the wrecked tanker Chúng ta phải cứu nạn tàu chở dầu bị vỡ (n) : cứu hộ Investors lost a lot of money in the wreck of the investment company Các nhà đầu tư nhiều tiền công cứu nguy cho công ty đầu tư 1921 Writing (n) : kiểu viết, lối viết If there is any change for the contract, please inform us in writing as soon as possible Nếu có thay đổi hợp đồng; vui lòng thông báo cách viết thư cho sớm tốt 1922 yield (v) : mang lại The shares could not yield a high rate of interest Cổ phiếu mang lại tỉ lệ lợi tức cao (n) : sản lượng The harvest produced a high yield this year Năm sản lượng lúa cao 248 1923 Zero (n) : điểm thấp nhất, số không The sales figures show zero growth Doanh số bán hàng không tăng lên (v) : trị số không Zero the timer before measuring Chỉnh thiết bị bấm số không trước đo 1924 Zone (n) : khu vực Today you are going to visit our biggest industrial zone Hôm ông tham quan khu vực công nghiệp lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc tu vung tieng anh danh cho ky thi toeic, 123doc tu vung tieng anh danh cho ky thi toeic

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay