chủ đề nhân tố ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận

17 14 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 04:05

Nhóm Thực Hành : Nhóm Tổ Thực hành Các Thành Viên Trong Nhóm: Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Hữu Bình Nguyễn Hữu Thạnh Khưu Đinh Minh Thương Phan Thị Diệu Thu Huỳnh Ngọc Giàu Trần Mỹ Giàu Ngô Thị Thùy Dương Đặng Ngân Nhi 10.Nguyễn Thanh Bình 11.Huỳnh Thị Kim Anh 12.Lê Nguyễn Như Huỳnh KÍNH CHÀO CƠ VÀ CÁC BẠN NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN I TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: Tỷ suất lợi nhuận tỷ số tính theo phần trăm giá trị thặng dư toàn tư ứng trước P’ = ì 100 (%) V cht: M biu hin mức độ bóc lột nhà TB LĐ • Còn p’ nói lên mức doanh lợi đầu tư tb Về lượng: p’ luôn nhỏ m’ P’ = × 100 (%) & < M’ = × 100 (%) II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: M’ = × 100 (%) m’ cao p’ lớn ngược lại Tỷ suất giá trị thặng dư rõ tổng số giá trị sức lao động tạo ra, cơng nhân hưởng bao nhiêu, nhà tư chiếm đoạt Ví dụ: Nếu cấu giá trị hàng hố 800c + 200v + 200m m’ = 100%, p’ = 20% Nếu cấu giá trị hàng hố 800c + 200v + 400m m’ = 200%, p’ = 40% Do tất thủ đoạn nhằm nâng cao trình độ bóc lột giá trị thặng dư thủ đoạn nâng cao tỷ suất lợi nhuận Cấu tạo hữu tư bản: Cấu tạo hữu tư cấu tạo giá trị tư cấu tạo kỹ thuật tư định phản ánh biến đổi cấu tạo kỹ thuật tư Như vậy, cấu tạo hữu tư tăng lên q trình tích lũy ngun nhân trực tiếp gây nạn thất nghiệp chủ nghĩa tư Ví dụ: Nếu cấu tạo hữu tư 70c + 30v + 20m p’ = 30% Nếu cấu tạo hữu tư 80c + 20v + 20m p’ = 20% Thơng thường, cấu tạo hữu tư tăng suất giá trị thặng dư tăng lên, tăng đủ bù đắp mức giảm tỷ suất lợi nhuận TỐC ĐỘ CHU CHUYỂN CỦA TƯ BẢN: Tốc độ chu chuyển tư khái niệm dùng để vận động nhanh hay chậm, tư ứng trước n = Trong đó: (n) số vòng chu chuyển TB (CH) thời gian năm (ch) thời gian cho vòng chu chuyển TB Như vậy, tốc độ chu chuyển tư tỉ lệ nghịch thời gian vòng chu chuyển tư Muốn tăng tốc độ chu chuyển tư phải giảm thời gian sản xuất thời gian lưu thơng Ví dụ: Nếu tốc độ chu chuyển tư năm vòng: 80c + 20v + 20m p’ = 20% Nếu tốc độ chu chuyển tư năm vòng: 80c + 20v + (20 + 20) m p’ = 40% Tiết kiệm tư bất biến: P’ = × 100 (%) Trong thực tế để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, nhà tư tìm cách để tiết kiệm tư bất biến Tóm lại: Bốn nhân tố nhà tư sừ dụng, khai thác cách triệt để, để đạt tỷ suất lợi nhuận cao Song với đặc điểm, điều kiện khác nhau, nên lượng tư đầu tư vào ngành sản xuất khác nhau, tỷ suất lợi nhuận đạt lại khác Vì vậy, nhà tư sức cạnh tranh kịch liệt với dẫn tới việc hình thành lợi nhuận bình quân CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ...NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN I TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: Tỷ suất lợi nhuận tỷ số tính theo phần trăm giá trị thặng dư toàn tư ứng trước... lên mức doanh lợi đầu tư tb Về lượng: p’ luôn nhỏ m’ P’ = × 100 (%) & < M’ = × 100 (%) II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: M’ = × 100 (%) m’ cao p’ lớn ngược lại Tỷ suất giá trị thặng... lại: Bốn nhân tố nhà tư sừ dụng, khai thác cách triệt để, để đạt tỷ suất lợi nhuận cao Song với đặc điểm, điều kiện khác nhau, nên lượng tư đầu tư vào ngành sản xuất khác nhau, tỷ suất lợi nhuận
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề nhân tố ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận, chủ đề nhân tố ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay