CHỦ đề 8 hoàn tất chủ đề nhân tố ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 04:04

Các thành viên nhóm: Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Hữu Bình Nguyễn Hữu Thạnh Khưu Đinh Minh Thương Phan Thị Diệu Thu Huỳnh Ngọc Giàu Trần Mỹ Giàu Ngô Thị Thuỳ Dương Đặng Ngân Nhi Nguyễn Thanh Bình Huỳnh Thị Kim Anh Lê Nguyễn Như Huỳnh Lê Trung Tính CHỦ ĐỀ 8: N H I TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: Trên thực tế, nhà tư không quan tâm đến Ữ lợi nhuận, mà quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận tỷ số tính theo phần trăm giá trị thặng dư toàn tư ứng trước - P’ = × 100 (%) Lợi nhuận hình thức chuyển hóa giá trị thặng dư, nên tỷ suất lợi nhuận chuyển hóa tỷ suất giá trị thặng dư, chúng có mối quan - hệ chặt chẽ với Sự khác tỷ suất lợi nhuận (p’) tỷ suất giá trị thặng dư (m’): • Về chất: o m’ biểu mức độ bóc lột nhà TB LĐ o Còn p’ nói lên mức doanh lợi đầu tư TB • Về lượng: p’ ln ln nhỏ m’ P’ = × 100 (%) m’ = × 100 (%) - Tỷ suất lợi nhuận cho nhà tư biết đầu tư vào đâu có lợi Do đó, việc thu lợi nhuận theo đuổi tỷ suất lợi nhuận động lực thúc đẩy nhà tư bản, mục tiêu cạnh tranh nhà tư II  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: Tỷ suất giá trị thặng dư: Sau vạch rõ chất bóc lột chủ nghĩa tư bản, C.Mác nghiên cứu trình độ quy mơ bóc lột, tức nghiên cứu tỷ suất khối lượng giá trị thặng dư - Tỷ suất giá trị thặng dư tỷ số tính theo phần trăm giá trị thặng dư tư khả biến tương ứng để sản xuất giá trị thặng dư m’ = × 100 (%) - Tỷ suất giá trị thặng dư cao tỷ suất lợi nhuận lớn ngược lại - Tỷ suất giá trị thặng dư rõ tổng số giá trị sức lao động tạo ra, cơng nhân hưởng bao nhiêu, nhà tư chiếm đoạt Tỷ suất giá trị thặng dư rõ ngày lao động, phần thời gian lao động thặng dư mà người công nhân làm cho nhà tư chiếm phần trăm so với thời gian lao động tất yếu làm cho - Tỷ suất giá trị thặng dư nói lên trình độ bóc lột nhà tư cơng nhân làm th, chưa nói rõ quy mơ bóc lột Để phản ánh quy mơ bóc lột, C.Mác sử dụng phạm trù khối lượng giá trị thặng dư Ví dụ: Nếu cấu giá trị hàng hoá 800c + 200v + 200m m’ = 100%, p’ = 20% Nếu cấu giá trị hàng hoá 800c + 200v + 400m m’ = 200%, p’ = 40% Do tất thủ đoạn nhằm nâng cao trình độ bóc lột giá trị thặng dư thủ đoạn nâng cao tỷ suất lợi nhuận - Khối lượng giá trị thặng dư tích số tỷ suất giá trị thặng dư tổng tư khả biến sử dụng M = m V hay M = V Trong đó: v: tư khả biến đại biểu cho giá trị sức lao động V: Tổng tư khả biến đại biểu cho giá trị tổng số sức lao động Chủ nghĩa tư phát triển khối lượng giá trị thặng dư tăng,  trình độ bóc lột sức lao động tăng Cấu tạo hữu tư bản: Trong q trình tích lũy tư bản, tư tăng lên quy mơ, mà khơng ngừng biến đổi cấu tạo C Mác phân biệt cấu tạo kỹ thuật, cấu tạo giá trị cấu tạo hữu tư - Về mặt hình thái vật, tư bao gồm tư liệu sản xuất sức lao động để sử dụng tư liệu sản xuất Tỷ lệ số lượng tư liệu sản xuất số lượng sức lao động sử dụng tư liệu sản xuất q trình sản xuất gọi cấu tạo kỹ thuật tư - Về mặt giá trị, tư chia thành hai phần tư bất biến (c) tư khả biến (v) Tỷ lệ số lượng giá trị tư bất biến số lượng giá trị tư khả biến cần thiết để tiến hành sản xuất gọi cấu tạo giá trị - tư Cấu tạo hữu tư cấu tạo giá trị tư cấu tạo kỹ thuật tư định phản ánh biến đổi cấu tạo kỹ thuật - tư Cùng với phát triển chủ nghĩa tư bản, tác động thường xuyên tiến khoa học - công nghệ, cấu tạo kỹ thuật tư ngày tăng, kéo theo tăng lên cấu tạo giá trị tư bản, nên cấu tạo hữu tư ngày tăng lên Sự tăng lên cấu tạo hữu tư biểu chỗ tư bất biến tăng tuyệt đối tương đối, tư khả biến - tăng tuyệt đối, lại giảm xuống cách tương đối Sự giảm xuống cách tương đối lư khả biến làm cho cầu sức lao dộng giảm cách tương đối Vì vậy, số cơng nhân lâm vào - tình trạng thất nghiệp Sự tăng lên cấu tạo hữu tư làm cho khối lượng tư liệu sản xuất tăng lên, tăng lên máy móc, thiết bị điều kiện để tăng suất lao dộng, nguyên liệu tăng theo suất lao động Như vậy, cấu tạo hữu tư tăng lên q trình tích lũy nguyên nhân trực tiếp gây nạn thất nghiệp chủ nghĩa tư Còn nguyên nhân sâu xa nạn thất nghiệp lại quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Ví dụ: Nếu cấu tạo hữu tư 70c + 30v + 20m p’ = 30% Nếu cấu tạo hữu tư 80c + 20v + 20m p’ = 20% Thơng thường, cấu tạo hữu tư tăng suất giá trị thặng dư tăng lên, khơng thể tăng đủ bù đắp mức giảm tỷ suất lợi nhuận  Tốc độ chu chuyển tư bản: Nghiên cứu tuần hoàn tư nghiên cứu mặt chất vận động tư bản, nghiên cứu chu chuyển tư nghiên cứu mặt lượng hay nghiên cứu tốc độ vận động tư - Chu chuyển tư tuần hoàn tư xét q trình định kỳ đổi mới, diễn liên tục lặp lặp lại không ngừng Chu chuyển - tư phản ánh tốc độ vận động nhanh hay chậm tư Thời gian, chu chuyển tư thời gian tính từ tư ứng hình thái định thu hình thái ban đầu, có - kèm theo giá trị thặng dư Tốc độ chu chuyển tư khái niệm dùng để vận động nhanh - hay chậm, tư ứng trước Nếu tốc độ chu chuyển tư lớn, tần suất sản sinh giá trị thặng dư năm tư ứng trước nhiều lần, giá trị thặng dư - theo mà tăng lên làm cho tỷ suất lợi nhuận tăng Đơn vị tính tốc độ chu chuyển tư số vòng số lần chu chuyển tư thực khoảng thời gian định, chẳng hạn năm Ta có cơng thức tính số vòng chu chuyển tư sau: n = Trong đó: (n) số vòng (hay lần) chu chuyển tư (CH) thời gian năm (ch) thời gian cho vòng chu chuyển tư Như vậy, tốc độ chu chuyển tư tỉ lệ nghịch thời gian vòng chu - chuyển tư Muốn tăng tốc độ chu chuyển tư phải giảm thời gian sản xuất thời gian lưu thơng Ví dụ: Nếu tốc độ chu chuyển tư năm vòng: 80c + 20v + 20m p’ = 20% Nếu tốc độ chu chuyển tư năm vòng: 80c + 20v + (20 + 20) m p’ = 40%  Tiết kiệm tư bất biến: Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư tư khả biến không đổi, tư bất biến nhỏ tỷ suất lợi nhuận lớn Vì theo cơng thức: P’ = × 100 (%) Rõ ràng m v không đổi, c nhỏ p’ lớn Vì vậy, thực tế để nâng cao tỷ suất lợi nhuận, nhà tư tìm cách để tiết kiệm tư bất biến sử dụng máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nhà kho, phương tiện vận tải với hiệu cao nhất: kéo dài ngày lao động, tăng cường độ lao động, thay nguyên liệu đắt tiền nguyên liệu rẻ tiền, giảm chi tiêu bảo hiểm lao động, giảm chi tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, giảm tiêu hao vật tư lượng tận dụng phế liệu, phế phẩm, phế thải để sản xuất hàng hố  Tóm lại: Bốn nhân tố nhà tư sừ dụng, khai thác cách triệt để, để đạt tỷ suất lợi nhuận cao Song với đặc điểm, điều kiện khác nhau, nên lượng tư đầu tư vào ngành sản xuất khác nhau, tỷ suất lợi nhuận đạt lại khác Vì vậy, nhà tư sức cạnh tranh kịch liệt với dẫn tới việc hình thành lợi nhuận bình quân END ...CHỦ ĐỀ 8: N H I TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: Trên thực tế, nhà tư không quan tâm đến Ữ lợi nhuận, mà quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận tỷ số tính theo phần trăm... 100 (%) Lợi nhuận hình thức chuyển hóa giá trị thặng dư, nên tỷ suất lợi nhuận chuyển hóa tỷ suất giá trị thặng dư, chúng có mối quan - hệ chặt chẽ với Sự khác tỷ suất lợi nhuận (p’) tỷ suất giá... tư II  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ SUẤT LỢI NHUẬN: Tỷ suất giá trị thặng dư: Sau vạch rõ chất bóc lột chủ nghĩa tư bản, C.Mác nghiên cứu trình độ quy mơ bóc lột, tức nghiên cứu tỷ suất khối lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề 8 hoàn tất chủ đề nhân tố ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận, CHỦ đề 8 hoàn tất chủ đề nhân tố ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay