Khái niệm và phân loại rủi ro

7 26 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 04:00

A. Lý thuyếtI.Khái niệm và phân loại rủi ro. Cho ví dụKhái niệm rủi ro:Rủi ro là tình huống của môi trường khách quan và hoạt động của con người trong đó tồn tại khả năng xảy ra sự sai lệch bất lợi có thể hoặc không thể đo lường được so với kết quả được dự tính hay mong chờPhân loại rủi ro:1.Theo tính chất của rủi roRủi ro suy đoán: thiệt hại kèm theo lợi ích, cơ hộiRủi ro thuần túy: chỉ có thiệt hại2.Theo phạm vi ảnh hưởng của rủi roRủi ro cơ bản: có ảnh hưởng rộng lớnRủi ro riêng biệt: chỉ ảnh hưởng hẹp với từng cá nhân, tổ chức3.Theo nguyên nhân của rủi roRủi ro bởi các nguyên nhân khách quan: khó dự báo và khắc phụcRủi ro bởi các nguyên nhân chủ quan: có thể chủ động khắc phục4.Theo phạm vi của môi trường hoạt độngMôi trường bên trong các doanh nghiệpMôi trường bên ngoài: các môi trường vĩ môi, đối tác, khách hàng,…5.Theo đối tượng rủi ro:Rủi ro về tài sảnRủi ro về nhân lựcRủi ro về trách nhiệm pháp lý6.Theo các ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanhII.Nguyên nhân của rủi ro kinh doanh và nhân tố làm gia tăng mức độ rủi ro? Mối liên hệ rủi ro với chi phí và lợi ích kinh doanh? Cho ví dụ cụ thế1.Nguyên nhân:a.Nhóm nguyên nhân từ bên ngoài:Các nguyên nhân từ môi trường thiên nhiên: bão lũ, động đất, núi lửa, sóng thần,....Các nguyên nhân từ môi trường chính trị: chế độ xã hội, chính sách, thể chế của nhà nướcCác nguyên nhân từ môi trường văn hóa – xã hộiCác nguyên nhân từ môi trường pháp luậtCác nguyên nhân liên quan đến sự phát triển kỹ thuật, công nghệCác nguyên nhân bên ngoài khác: cháy nổ, cạnh tranh,…b.Nhóm nguyên nhân từ nội bộ, doanh nghiệpSự sai lầm trong công tác chiến lược kinh doanhSai lầm trong khi ra các quyết định quản lý, điều hành kinh doanhNăng lực cạnh tranh thấpYếu kém về trình độ quản lý doanh nghiệpNhững nguyên nhân nội bộ khác2.Nhân tố làm gia tăng mức độ rủi ro:a.Các nhân tố có tính đạo đứcb.Các nhân tố thuộc về tinh thầnc.Các nhân tố có tính chất môi trường hay pháp lý3.Mối liên hệ:a.Các chi phí phát sinh trực tiếp từ hậu quả bất lợi do rủi ro đem lại:Thiệt hại về giá trị các tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng hay những giảm sút về lợi nhuận, thậm chí thua lỗNguồn thu nhập không có cơ hội nhận đượcCác chi phí bồi thườngCác chi phí vô hình khácb.Chi phí trong quá trình khác phục những tổn thất do rủi ro mang lạiChi phí khoanh lại tổn thấtChi phí khắc phục rủi roc.Chi phí phòng ngừa rủi rod.Chi phí xã hội và tổn thất về tinh thần I A Lý thuyết Khái niệm phân loại rủi ro Cho ví dụ Khái niệm rủi ro: Rủi ro tình mơi trường khách quan hoạt động người tồn khả xảy sai lệch bất lợi đo lường so với kết dự tính hay mong chờ Phân loại rủi ro: Theo tính chất rủi ro - Rủi ro suy đốn: thiệt hại kèm theo lợi ích, hội - Rủi ro túy: có thiệt hại Theo phạm vi ảnh hưởng rủi ro - Rủi ro bản: có ảnh hưởng rộng lớn - Rủi ro riêng biệt: ảnh hưởng hẹp với cá nhân, tổ chức Theo nguyên nhân rủi ro - Rủi ro nguyên nhân khách quan: khó dự báo khắc phục - Rủi ro nguyên nhân chủ quan: chủ động khắc phục Theo phạm vi môi trường hoạt động - Môi trường bên doanh nghiệp - Môi trường bên ngồi: mơi trường vĩ mơi, đối tác, khách hàng,… Theo đối tượng rủi ro: - Rủi ro tài sản - Rủi ro nhân lực - Rủi ro trách nhiệm pháp lý Theo ngành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh II Nguyên nhân rủi ro kinh doanh nhân tố làm gia tăng mức độ rủi ro? Mối liên hệ rủi ro với chi phí lợi ích kinh doanh? Cho ví dụ cụ Nguyên nhân: a Nhóm nguyên nhân từ bên ngồi: - Các ngun nhân từ mơi trường thiên nhiên: bão lũ, động đất, núi lửa, sóng thần, - Các ngun nhân từ mơi trường trị: chế độ xã hội, sách, thể chế nhà nước - Các ngun nhân từ mơi trường văn hóa – xã hội - Các nguyên nhân từ môi trường pháp luật - Các nguyên nhân liên quan đến phát triển kỹ thuật, cơng nghệ - Các ngun nhân bên ngồi khác: cháy nổ, cạnh tranh,… b Nhóm nguyên nhân từ nội bộ, doanh nghiệp - Sự sai lầm công tác chiến lược kinh doanh - Sai lầm định quản lý, điều hành kinh doanh - Năng lực cạnh tranh thấp - Yếu trình độ quản lý doanh nghiệp - Những nguyên nhân nội khác Nhân tố làm gia tăng mức độ rủi ro: a Các nhân tố có tính đạo đức b Các nhân tố thuộc tinh thần c Các nhân tố có tính chất mơi trường hay pháp lý Mối liên hệ: a Các chi phí phát sinh trực tiếp từ hậu bất lợi rủi ro đem lại: - Thiệt hại giá trị tài sản bị mát hư hỏng hay giảm sút lợi nhuận, chí thua lỗ - Nguồn thu nhập khơng có hội nhận - Các chi phí bồi thường - Các chi phí vơ hình khác b Chi phí q trình khác phục tổn thất rủi ro mang lại - Chi phí khoanh lại tổn thất - Chi phí khắc phục rủi ro c Chi phí phòng ngừa rủi ro d Chi phí xã hội tổn thất tinh thần III Trình bày khái niệm, nhiệm vụ, vai trò quản trị rủi ro? Nội dung bước quy trình quản trị rủi ro kinh doanh? khái niệm Quản trị rủi ro trình tiếp cận xử lí rủi ro cách hệ thống, khoa học, tồn diện thơng qua hoạt động nhân diện đo lường rủi ro, xây dựng thực kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro xảy ra, tiến hành việc kiểm soát, giảm thiểu tổn thất gây cho doanh nghiệp xảy rủi ro dự phòng tài tính để bù đắp tổn thất nhiệm vụ, vai trò - Xây dựng sách chiến lược quản lý rủi ro doanh nghiệp - Thiết kế định hướng quản lý rủi ro cấp độ chiến lược chức - xây dựng văn hóa nhận thức rủi ro doanh nghiệp có việc đào tạo quản lý rủi ro kinh doanh - Xây dựng sách tổ chức quản lý rủi ro nội phận chức doanh nghiệp - Thiết kế rà sốt quy trình quản lý rủi ro - Điều phối hoạt động chức khác có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro kinh doanh - Xây dựng quy trình ứng phó với rủi ro có chương trình dự phòng trì hoạt động kinh doanh thường xun - Chuẩn bị báo cáo quản lý rủi ro, trình hội đồng quản trị đối tượng liên quan doanh nghiệp Quy trình quản trị rủi ro Nhận dạng, phân tích – đo lường rủi ro ro Kiểm sốt rủi Tài trợ rủi ro xuất IV Các phương pháp nhận dạng( phát hiện) rủi ro? Sử dụng lưu đồ nhận dạng loại rủi ro gặp phải cơng việc thức tế? phương pháp nhận diện rủi ro - phương pháp dựa rủi ro xảy khứ - phương pháp lưu đồ - phương pháp hệ thống an tồn Phân tích rủi ro phương pháp lưu đồ V Trình bày quy trình phát rủi ro? Một số phương pháp cụ thể nhận dạng, phân tích rủi ro kinh doanh? Liên hệ thực tế? Quy trình phát rủi ro B1: Định hướng B2: Phân tích tài liệu B3: Phỏng vấn B4: Khảo sát, điều tra trực tiếp B5: Phân tích rủi ro kết hợp nhận dạng rủi ro Các phương pháp cụ thể nhận dạng, phân tích rủi ro kinh doanh - Phân tích báo cáo tổng kết kế hoạch báo cáo tài - Thanh tra trường - Phân tích hợp đồng - Làm việc với phận khác doanh nghiệp - Làm việc với đối tượng doanh nghiệp VI Các biện pháp kiểm soát tài trợ rủi ro? Kiểm soát rủi ro: - Né tránh rủi ro - Ngăn ngừa tổn thất rủi ro - Giảm thiểu tổn thất rủi ro - Chuyển giao chia sẻ rủi ro - Đa dạng hóa rủi ro - Chấp nhận rủi ro Tài trợ rủi ro - Tự khắc phục rủi ro - Chuyển giao tài trợ rủi ro Các rủi ro Nguyên nhân Chậm trễ, lỡ hội, khơng thực Chính trị khơng ổn định đề án kế hoạch đầu tơ, mở rộng kinh doanh Khơng hồn thành chiến lược, kế Luật pháp ban hành không kịp thời, không rõ ràng, hoạch kinh doanh đề ra, hợp đồng không quán, không cụ thể, không minh bạch ký kết Kinh doanh không ổn định, vững Chính sách, pháp luật thay đổi đột ngột theo hướng khơng có lợi cho doanh nghiệp(thuế, lãi xuất, tỷ giá, xuất nhập khẩu, lao động, tiền lương….) Nhiều chi phí hành chính, hiệu thấp Bất cập điều hành vĩ mô Nhà nước Nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động quản lý kinh doanh doanh nghiệp Thủ tục hành rườm rà, gây cản trở kinh doanh, tham nhũng,… Thất thoát tài sản tín nhiệm Năng lực quản lý doanh nghiệp yếu nhận thị trường, chí thua lỗ, phá sản thức vận dụng luật pháp kinh doanh quản lý kinh doanh - - - - - - - - - Dấu hiệu bao gồm: Tính ổn định trị pháp luật: Chỉ số ổn định trị pháp luật bao gồm tần số thay đổi nhà nước, mức báo động, biểu tình phản đối phủ, bất bình đòi hủy bỏ pháp luật ( số biểu tình, số người bị tai nạn bạo động 100.000 dân) Các yếu tố không ổn định kinh tế giảm tốc độ phát triển kinh tế (GDP,…) lạm phát, thâm hụt ngân sách, tăng tỷ lệ người thất nghiệp, giảm tỷ lệ tăng GNP bình quân đầu người, … Mục tiêu tiêu nhằm xác định kinh tế tình trạng tốt hay khơng cần có thay đổi để cải thiện tình trạng quốc gia Các yếu tố chủ quan rủi ro tài chính, pháp luật xác định nhận thức chung quan điểm quôc gia doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Quyền sở hữu khơng chắn: Rủi ro trị, pháp luật, kinh tế xảy chủ tài sản bị trói buộc cách sử dụng tài sản Việc xác định gồm hành động thay đổi sách thuế thay đổi cạnh tranh loại hình doanh nghiệp, … Thất vồn: Dấu hiệu cụ thể để đo lường mức độ rủi ro trị thất thoát vốn trầm trọng Biện pháp phòng ngừa: Nắm vững chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, sách kinh tế, kinh doanh quản lý Nhà nước Đào tạo đội ngũ cán nhân viên động, giỏi nghiệp vụ quản lý kinh doanh, … Sử dụng tư vấn pháp luật quản lý , kinh doanh xây dựng, thực tới chiến lược kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp Đề phòng cách tốt để quản lý rủi ro trị - pháp luật – kinh tế, cần tránh , nhiều cơng ty làm vậy cách xem xét việc đầu tư nước nước trị, kinh tế bất ổn Bảo hiểm: lựa chọn khác đề phòng bảo hiểm Bằng cách bảo hiểm tài sản khu vực có rủi ro trị - pháp luật – kinh tế, cơng ty tập trung vào quản lý việc kinh doanh bỏ qua rủi ro trị - pháp luật – kinh tế, để chi trả cho tài sản nước ngồi cơng ty nội địa Thỏa thuận mơi trường đầu tư: Ngồi bảo hiểm, số cơng ty cố tiếp cận với quyền nước, quốc gia chủ nhà trước cam kết đầu tư, xác định quyền hạn trách nhiệm hai bên, biết thỏa thuận nhượng bộ, hiểu biết cụ thể quy tắc địa phương nơi công ty hoạt động Chiến lược tài nhằm giảm thiểu rủi ro trị - pháp luật – kinh tế Các công ty nên xếp tài trợ theo hướng mà tác động rủi ro cơng ty ln mức kiểm sốt Việc sử dụng tài trợ để giảm thiểu rủi ro trị - pháp luật – kinh tế gồm kỹ thuật tránh hay giảm thiểu tác động rủi ro kiểm sốt tỷ gúa, khắc phục lạm phát Nó bao gồm kỹ thuật tài tự thay đổi thực rủi ro sung cơng hay hành động trị trực tiếp khác Câu 2: 2.1 Rủi ro môi trường văn hóa Trong kinh doanh, đặc biệt kinh doanh quốc tế, hiểu biết thấu đáo đặc điểm văn hóa đối tác mình, tránh rủi ro, tổn thất, ngược lại gặp nhiều rủi ro, khó khăn, trở ngại.Dưới số ví dụ điển hình: Về ngơn ngữ: Nếu khơng hiểu biết ngôn ngữ đối tác, gặp nhiều nhiều khó khăn khâu giao tiếp, bàn bạc, làm ăn với họ Ngay biết sử dụng ngôn ngữ đối tác, chưa nhuần nhuyễn, chưa hiểu thành ngữ, cách ví von, nói bóng nói gió, gặp khó khăn Về tơn giáo: Tơn giáo ảnh hưởng lớn đến niềm tin, lối sống, thói quen,… người Do khơng tìm hiểu kỹ tơn giáo đối tác, gặp rủi ro lớn kinh doanh 2.2 Các biện pháp phòng ngừa rủi ro mơi trường văn hóa - Muốn phòng ngừa rủi ro văn hóa, với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình, phải hiểu biết văn hóa khác biệt văn hoá đối tác kinh doanh Khi nhận biết khác biệt, cần tìm cách thay đổi để thích nghi với khác biệt văn hóa, tránh rủi ro - Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo văn hóa kinh doanh cho cán bộ, nhân viên quản lý, người trực tiếp thực hoạt động kinh doanh diah nghiệp dịa phương khác nước nước ngồi Thường ý đến chương trình sau: • Khái niệm mơi trường: cung cấp thơng tin khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý, người, nhà cửa, trường học, đặc biệt điểm lưu ý văn hóa tiếp xúc với người dân địa phương • Định hướng văn hóa: Nghiên cứu tình văn hóa tiếp xúc với người dân địa phương • Chương trình hấp thụ văn hóa: thiết kế đặc biệt để hiểu biết sâu khuynh hướng văn hóa cách tiếp xúc với nhân vật tiêu biểu cho yếu tố văn hóa văn hóa khác • Đào tạo ngơn ngữ: trước hết cần huấn luyện cách sử dụng ngôn ngữ để chào hỏi, gọi thức ăn, làm thủ tục hành chính, nói chuyện điện thoại … nhằm giúp nhân viên có khả tự thích nghi với văn hóa thâm nhập địa bàn tốt • Huấn luyện nhảy cảm: thiết kế giúp nhân viên nhận thức hoạt động môi trường kinh doanh cho hiệu • Chương trình thực nghiệm: gửi nhân viên đến nơi mà họ làm việc, để họ có điều kiện tiếp xúc làm quen với mơi trường văn hóa Câu 3: Các đặc điểm biểu rủi ro thông tin cách phòng ngừa - Các biểu rủi ro thơng tin • Thiếu kiến thức thị trường, thị trường mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp thâm nhập • Thiếu thơng tin thay đổi cơng nghệ sản xuất sản phẩm thị trường • Thiếu thơng tin phía đối tác dẫn đến bị đối tác lừa khơng tốn khơng thực đơn hàng • Thiếu thơng tin thay đổi giá sản phẩm thị trường - Các biện pháp phòng ngừa: • Thu thập thơng tin xử lý, phân tích rủi ro ngành: việc xác định nhân tố rủi ro tại, hay thời điểm tương lai gây tác động tiêu cực • Tổ chức máy thống kê, kế toán: đảm bảo đủ số nhân viên cần thiết, ý vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ chuyên môn, trang bị phương tiện kỹ thuật đại • Thực nề nếp, có chất lượng: sơ kết, tổng hợp định kỳ mặt toàn diện hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, kiện toàn chế độ báo cáo định kỳ không thường xuyên, công tác thu thập thông tin xử lý, công tác truyền tin, chế độ văn thư, lưu trữ doanh nghiệp,… Câu 4: Các biểu rủi ro cạnh tranh biện pháp phòng ngừa - Các biểu hiện: • Thiếu thơng tin sản phẩm cơng nghệ đối thủ cạnh tranh • Sự cạnh tranh hàng giả hàng nhái thị trường • “ Quá say xưa” “ Ngủ quên” chiến thắng doanh nghiệp không tự đổi thực lực để nâng cao lực cạnh tranh Cạnh tranh thiếu lành mạnh đối thủ cạnh tranh - Các biện pháp phòng tránh: • Xây dựng chiến lược kinh doanh hướng, lâu dài thích nghi với tác động hàng ngày mơi trường kinh doanh\ • Xây dựng thực tốt chiến lược Marketing Mix toàn diện 4P • Thực tốt công tác Marketing đảm bảo đầy đủ cập nhật thông tin cho kinh doanh • Tăng cường sử dụng nguồn lực kinh doanh hiệu • Nâng cao lực quản lý, trước hết cho ban lãnh đạo doanh nghiệp • B Bài tập Câu 1: a Tỉ suất sinh lời kì vọng danh mục đầu tư là: Ep( R) =  Ep( R)= 0.4*0.1+0.6*0.12  Ep( R)= 0.112 b tỉ suất sinh lời kì vọng danh mục đầu tư là: Ep( R) =  Ep( RP=1.5*0.12  Ep( R)= 0.18 Câu 2: a mức sinh lời kì vọng cổ phiếu: E(Ri) =  E(Ri)= (-0.1*0.2)+(0*0.3)+(0.15*0.25)+(0.2*0.15)+(0.25*0.1)  E(Ri)= 0.0725 b Phương sai: =>`  0.1224 Câu 3: a tỉ suất lợi nhuận bình quân: A= (-10+18.5+38.67+14.33+33)/5=18.9 B=(-3+21.29+44.25+3.67+28.3)/5=18.902 Tỉ suất lợi nhuận bình quân danh mục cổ phiếu: Ep( R) =  Ep( R) = 0.6*0.189+0.4*0.18902  Ep( R) = 0.18901 b => ... trợ rủi ro? Kiểm soát rủi ro: - Né tránh rủi ro - Ngăn ngừa tổn thất rủi ro - Giảm thiểu tổn thất rủi ro - Chuyển giao chia sẻ rủi ro - Đa dạng hóa rủi ro - Chấp nhận rủi ro Tài trợ rủi ro -... báo cáo quản lý rủi ro, trình hội đồng quản trị đối tượng liên quan doanh nghiệp Quy trình quản trị rủi ro Nhận dạng, phân tích – đo lường rủi ro ro Kiểm sốt rủi Tài trợ rủi ro xuất IV Các phương... rủi ro? Nội dung bước quy trình quản trị rủi ro kinh doanh? khái niệm Quản trị rủi ro trình tiếp cận xử lí rủi ro cách hệ thống, khoa học, tồn diện thơng qua hoạt động nhân diện đo lường rủi ro,
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm và phân loại rủi ro, Khái niệm và phân loại rủi ro

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay