Phát Triển Thị Trường Dịch Vụ Gia Công Xuất Khẩu Hàng May Mặc Của Tổng Công Ty May Hƣng Yên – Công Ty Cổ Phần

118 35 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THU PHƢƠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƢNG YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI NGUYỄN THU PHƢƠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƢNG YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN NGÀNH : KINH DOANH THƢƠNG MẠI MÃ SỐ : 60.34.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS PHAN THỊ THU HOÀI HÀ NỘI, NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Học viên thực Luận văn Nguyễn Thu Phƣơng ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu viết luận văn nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo nhà trường cán Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phan Thị Thu Hoài, giảng viên Trường Đại Học Thương Mại, người trực tiếp hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Đào Tạo, Ban Chủ nhiệm Khoa Sau đại học trường Đại Học Thương Mại tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn cán nhân viên Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần cho tơi ý kiến đóng góp quý báu tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thu Phƣơng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn .5 CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY KINH DOANH 1.1 Khái quát phát triển thị trƣờng 1.1.1 Khái niệm thị trường 1.1.2 Các yếu tố cấu thành thị trường .7 1.1.3 Khái niệm phát triển thị trường .9 1.2 Dịch vụ gia công xuất hàng may mặc 1.2.1 Khái niệm dịch vụ gia công xuất hàng may mặc .9 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ gia công xuất hàng may mặc .10 1.2.3 Phân loại dịch vụ gia công xuất hàng may mặc 11 1.3 Các nội dung phát triển thị trƣờng cơng ty kinh doanh .14 1.3.1 Phân tích tình thị trường 14 1.3.2 Mục tiêu phát triển thị trường công ty kinh doanh 21 iv 1.3.3 Chiến lược phát triển thị trường công ty kinh doanh 24 1.3.4 Các giải pháp chức nhằm phát triển thị trường công ty kinh doanh 29 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƢNG YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN 33 2.1 Khái quát Tổng Công Ty May Hƣng Yên – Công ty cổ phần 33 2.1.1 Giới thiệu chung Tổng Công Ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần 33 2.1.2 Cơ cấu hoạt động Tổng công ty may Hưng Yên- Công ty cổ phần 33 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty năm gần 34 2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển thị trƣờng dịch vụ gia công xuất hàng may mặc Tổng công ty may Hƣng Yên – Công ty cổ phần .39 2.2.1 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 39 2.2.2 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp .42 2.3 Thực trạng thị trƣờng phát triển thị trƣờng dịch vụ gia công xuất hàng may mặc Tổng công ty may Hƣng Yên – Công ty cổ phần .53 2.3.1 Thực trạng thị trường dịch vụ gia công xuất hàng may mặc Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần 53 2.3.2 Thực trạng mục tiêu phát triển thị trường Tổng Công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần 59 2.3.3 Thực trạng chiến lược phát triển thị trường Tổng Công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần 60 2.3.4 Thực trạng lĩnh vực chức phát triển thị trường Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần .63 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển thị trƣờng dịch vụ gia công xuất hàng may mặc Tổng công ty may Hƣng Yên – Công ty cổ phần .72 2.4.1 Thành công .72 2.4.2 Hạn chế 73 2.4.3 Nguyên nhân 74 v CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƢNG YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN 76 3.1 Dự báo thay đổi điều kiện môi trường thị trường dệt may thời gian tới 76 3.1.1 Dự báo thay đổi điều kiện mơi trường có ảnh hưởng đến triển vọng thị trường dệt may .76 3.1.2 Dự báo triển vọng thị trường dệt may thời gian tới .80 3.2 Giải pháp phát triển thị trƣờng dịch vụ gia công xuất hàng may mặc Tổng Công Ty May Hƣng Yên – Công Ty Cổ Phần .85 3.2.1 Mục tiêu phát triển phát triển thị trường dich vụ gia công xuất hàng may mặc Tổng Công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần 85 3.2.2 Đề xuất chiến lược phát triển thị trường dịch vụ gia công xuất hàng may mặc cho Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần .87 3.2.3 Giải pháp chức phát triển thị trường dịch vụ gia công xuất hàng may mặc công ty 88 3.3 Một số kiến nghị 98 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 98 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội dệt may Tập đoàn dệt may Việt Nam 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu sản phẩm gia công công ty 33 Bảng 2.2: Báo cáo tài HUGACO từ năm 2013-2015 .35 Bảng 2.3: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh HUGACO 36 Bảng 2.4: Kim ngạch xuất HUGACO từ 2013-2015 38 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động HUGACO từ năm 2013-2015 39 Bảng 2.6: Ma trận hình ảnh đối thủ cạnh tranh dịch vụ gia công xuất hàng may mặc 52 Bảng 2.7: Tỷ trọng thị trường dịch vụ gia công HUGACO .53 Bảng 2.8: Sản lượng nguyên phụ liệu Hàn Quốc cung cấp cho Hugaco từ năm 20132015 53 Bảng 2.9: Sản lượng gia công hàng may mặc xuất vào số nước thành viên EU Hugaco năm 2015 .57 Bảng 2.10: Số lượng khách hàng đặt gia công Hugaco từ năm 2013-2015 .61 Bảng 2.11: Năng lực sản xuất số sản phẩm gia công Hugaco 64 Bảng 2.12: Tổng sản lượng gia công sản phẩm may mặc Hugaco từ 65 năm 2013-2015 65 Bảng 2.13: Sản lượng gia công sản phẩm may mặc HUGACO năm 2015 68 Bảng 2.14: Phí gia cơng theo dịch vụ CMT mặt hàng may mặc Hugaco 69 Bảng 3.1: Các mục tiêu cụ thể ngành dệt may đến năm 2030 83 Bảng 3.2: Chỉ tiêu kế hoạch từ năm 2016 đến năm 2018 Hugaco .86 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Tổng Công Ty May Hưng Yên – CTCP .34 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Các thị trường dịch vụ gia công Hugaco .37 Biểu đồ 2.2: Các thị trường xuất sản phẩm gia công HUGACO 38 Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2010-2015 42 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu vốn Hugaco từ năm 2013-2015 66 HÌNH VẼ Hình 1.1: Ma trận BCG .25 Hình 1.2: Ma trận ANSOFF 27 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Từ đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BH Bảo hiểm CTCP Công ty cổ phần ĐVT Đơn vị tính HĐQT Hội đồng quản trị KH-XNK Kế hoạch – Xuất nhập NXB Nhà xuất QLCL Quản lý chất lượng QĐ Quyết định TP Thành phố TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMDV Thương mại dịch vụ TCHC Tổ chức hành XK Xuất viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt AEC ASEAN Từ đầy đủ ASEAN Economic Community Association of Southeast Asian Nations Nghĩa từ Cộng đồng kinh tế ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Ma trận quan hệ tăng trưởng thị phần CM Cutting & Making Pha cắt chế tạo CMP Cutting, making, packaging Pha cắt, chế tạo, đóng gói Cutting, making, packaging and Pha cắt, chế tạo, đóng gói phí CMPQ quota fee hạn ngạch CMT Cut-Make-Trim Cắt may hoàn thiện EU European Union Liên minh châu Âu European Union-Vietnam Free Hiệp định thương mại tự Việt EVFTA Trade Area Nam - EU FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước Trong ngành may dịch vụ FOB FOB Free On Board dịch vụ mua nguyên liệu bán thành phẩm FTA Free Trade Area Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GNP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân Hung Yen Garment Corporation- Tổng công ty may Hưng Yên HUGACO Joint Stock Company CTCP Là dịch vụ làm tất khâu sản OBM Original Brand Manufacturing xuất thành phẩm tự phân phối với thương hiệu công ty ODA Official Development Assistance Hỗ trợ phát triển thức ODM Original Design Manufacturing Dịch vụ tự thiết kế, sản xuất Dịch vụ cắt may hoàn thiện OEM Original Equipment Manufacturer thiết bị cơng ty R&D Research & Development Nghiên cứu & Phát triển SBU Strategic Business Unit Đơn vị kinh doanh chiến lược Trans-Pacific Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình TPP Partnership Agreement Dương Vietnam Textile & Apparel VITAS Hiệp hội dệt may Việt Nam Association Hiệp định thương mai tự Việt VKFTA Vietnam – Korea Free Trade Area Nam – Hàn Quốc WB World Bank Ngân hàng Thế giới BCG Boston Consulting Group 94  Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ gia cơng Sản phẩm công ty sản phẩm gia công xuất khẩu, nguyên phụ liệu cung cấp khách hàng công ty phải nhập Mẫu mã sản phẩm đặt theo mẫu mà khách hàng cung cấp Tuy nhiên để nâng cao vị tăng lợi nhuận, cơng ty cần chủ động nguồn nguyên phụ liệu, tìm kiếm nguồn cung cấp nước, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn Công ty cần: - Với nguyên liệu cung cấp khách hàng, công ty cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nguyên phụ liệu đó, có đảm bảo đủ tiêu chất lượng, an tồn hay khơng? Được sản xuất đâu? có sản xuất khu vực hưởng ưu đãi thuế không? Trường hợp công ty chủ động nguyên liệu đầu vào, công ty cần tham gia vào hội chợ ngành dệt may, siêu thị dệt may – cung ứng nguyên phụ liệu để tìm kiếm nguồn cung ổn định, chất lượng với giá cạnh tranh - Đầu tư cải tiến máy móc trang thiết bị cơng nghệ quy trình sản xuất máy móc có ảnh hưởng lớn tới chất lượng sản phẩm Máy móc lạc hậu, khơng đồng gây hỏng hóc, tốn chi phí sửa chữa, ảnh hưởng đến sản xuất, chất lượng sản phẩm tạo Do đó, đầu tư đại hóa thiết bị biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lực sản xuất - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo quản lý chặt chẽ từ khâu đầu đến khâu cuối nhằm hạn chế tối đa sai sót trình sản xuất lỗi vải, lỗi chỉ, đường may… - Công ty cần trọng vào khâu thiết kế Cần tuyển dụng đội ngũ thiết kế có lực Đầu tư, hỗ trợ thiết bị máy móc chuyên dụng trợ giúp cho đội ngũ thiết kế, khuyến khích sáng tạo nhân viên Kết nối với viện mẫu thời trang Fadin, nhà thiết kế… để cập nhật xu hướng, nhu cầu may mặc giới  Giảm chi phí gia cơng Phí gia cơng yếu tố cạnh tranh mạnh Mục tiêu doanh nghiệp gia cơng sản phẩm may mặc nói chung Hugaco nói riêng sản xuất sản phẩm chất lượng với phí gia cơng hợp lý, cạnh tranh Tuy nhiên phí gia cơng Việt Nam cao so với đối thủ cạnh tranh 95 Nguyên nhân chưa chủ động nguồn nguyên phụ liệu, phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu nước dẫn đến giá trị gia tăng thấp làm cho phí gia cơng cao so với nước chủ động nguyên liệu Nguyên phụ liệu bông, xơ, sợi Việt Nam q ít, khơng đáp ứng đủ cho doanh nghiệp Do cơng ty cần quan tâm đến: - Nguồn cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào Mua đâu có chất lượng đảm bảo mà giá có lợi Tạo mối quan hệ bạn hàng gắn bó với nhà cung cấp nguyên phụ liệu ngồi nước Với nhà cung cấp khơng nằm nước hưởng ưu đãi từ Hiệp định, cơng ty nhà cung cấp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu Việt Nam, làm tăng tỷ lệ nội địa hóa Nhờ vậy, giá trị gia tăng sản phẩm tăng lên, góp phần làm tăng sức cạnh tranh sản phẩm thị trường - Cải tiến công nghệ, áp dụng quy trình quản lý tiêu chuẩn quốc tế để q trình sản xuất tiết kiệm nguyên vật liệu nhất, tránh tình trạng dư thừa, hạn chế sản phẩm lỗi, hỏng, quản lý lao động chặt chẽ…để tăng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm - Ngồi ra, cơng ty cần tính tốn hợp lý chi phí cho việc chiêu thị, quảng cáo sản phẩm dịch vụ cho đạt hiệu nhất, tránh lãng phí Nếu quảng cáo, khuyến mại tràn lan mà không phù hợp với thị trường nước ngồi khơng khơng có tác dụng mà gây tốn cho cơng ty Việc tính tốn hợp lý giúp cơng ty tiết kiệm khơng nhỏ khoản chi phí  Phát triển mở rộng hệ thống phân phối dịch vụ gia công Để thâm nhập sâu vào thị trường dịch vụ gia công xuất khẩu, công ty cần thiết lập hệ thống phân phối phù hợp dựa yếu tố nhu cầu thị trường, mật độ dân cư, kênh phân phối đối thủ cạnh tranh, tiềm lực tài thân cơng ty, …từ lập kế hoạch đưa sách hợp lý - Đặt cửa hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ, chi nhánh công ty thị trường dịch vụ gia công xuất nhằm thiết lập mạng lưới phân phối, thu thập xử lý thông tin thị trường hiệu Tuy nhiên, việc đầu tư cho công tác tốn nên trước tiên công ty cần đặt chi nhánh thị trường nhằm 96 tìm kiếm khách hàng, thu thập cung cấp thơng tin nhanh chóng, thiết lập mối quan hệ gắn bó với khách hàng thị trường - Tiếp tục trì việc liên kết với công ty logistic nước để chuyển hàng đến cảng cho khách cách nhanh chóng - Khi lựa chọn trung gian tham gia vào kênh phân phối sản phẩm thị trường dịch vụ gia công, công ty cần soản thạo tiêu chuẩn bên trung gian, đặc biệt mức độ trung thành họ việc phân phối sản phẩm Xây dựng hệ thống sách trung gian dựa kỳ vọng trung gian tham gia kênh phân phối yêu cầu công ty đặt cho kênh phân phối  Nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến thương mại dịch vụ gia công Hoạt động xúc tiến thương mại đặc biệt quan trong kinh doanh, dịch vụ gia công trọng đến hoạt động Để hoạt động xúc tiến thương mại đạt kết cao, Hugaco cần tập trung vào vấn đề sau: - Trong thời buổi công nghệ nay, Internet công cụ quảng bá hiệu Vì cơng ty cần củng cố cho website, xếp mục cách khoa học, tìm kiếm thơng tin dễ dàng để qua quảng bá thương hiệu, loại hình dịch vụ, hình ảnh sản phẩm cung cấp thông tin công ty giúp củng cố tương tác với khách hàng muốn tìm hiểu cơng ty qua web Thương mại điện tử tất yếu kinh doanh đại, dần thay thương mại truyền thống Công ty cần xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ mạng để đạt mục tiêu kinh doanh - Đầu tư cho hoạt động quảng cáo để thu hút ý khách hàng sản phẩm dịch vụ Hugaco Lựa chọn dịch vụ gia công để quảng cáo phải dịch vụ chủ lực cơng ty Có thể sử dụng hình thức quảng cáo thơng qua tạp chí chun ngành, gửi mail, báo ảnh, tờ rơi, cataloge, internet,… - Tham gia hội chợ triển lãm may mặc, hội chợ thời trang, thiết bị phụ tùng, nguyên phụ liệu ngành dệt may Đây hội tốt để doanh nghiệp học hỏi, tiếp xúc với doanh nghiệp gia công xuất hàng may mặc khác, công ty sản xuất nguyên phụ liệu nước giới Hơn nữa, hội để cơng ty tìm kiếm đối tác, khách hàng hay nhà cung cấp cho công ty Đồng 97 thời, thông qua việc tham gia hội chợ triển lãm ngồi nước, cơng ty giới thiệu cho khách hàng thương hiệu, sản phẩm dịch vụ, lực sản xuất…của Tuy nhiên để tránh việc chiêu thị không đem lại hiệu cao, công ty cần lựa chọn tham gia hội chợ triển lãm uy tín Hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ thời trang quốc tế… - Mở chi nhánh, văn phòng đại diện thị trường dịch vụ gia công lớn Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông để chủ động tìm kiếm khách hàng đồng thời trực tiếp quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng - Xây dựng hoàn thiện dịch vụ trước, sau bán, giải đáp thắc mắc có biện pháp hỗ trợ khách hàng thông qua dịch vụ sửa chữa sản phẩm, chiết khấu giảm giá với đơn hàng lớn hay đối tác lâu năm, khách hàng thường xuyên - Tận dụng giúp đỡ, ủng hộ Chính phủ, quan ngoại giao Việt Nam thị trường dịch vụ gia công xuất Tham gia chương trính xúc tiến thương mại để tìm kiếm đối tác - Một yếu tố vơ quan trọng việc xây dựng thương hiệu Thương hiệu coi yếu tố sống doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ Công ty cần xây dựng thương hiệu thị trường dịch vụ gia công Để làm điều trước hết công ty cần tạo lòng tin, uy tín với bạn hàng, đối tác có, từ dần khẳng định thương hiệu Hugaco doanh nghiệp gia công xuất hàng may mặc uy tín, chất lượng  Đảm bảo thời gian giao hàng theo hợp đồng Đúng thời hạn giao hàng giúp doanh nghiệp giữ chữ tín tăng khả cạnh tranh thị trường việc xuất hàng hóa gia cơng Để đảm bảo giao hàng hẹn, cơng ty cần hồn thiện cơng tác tổ chức sản xuất, có kế hoạch sản xuất cụ thể, vào mùa vụ Tổ chức sản xuất theo dây chuyền khép kín, khơng tách nhiều nhiều cơng đoạn nhỏ tốn thời gian không hiệu Công ty cần tiếp tục nghiên cứu hồn thiện cơng tác tổ chức, công đoạn sản xuất, phân công lao động để sử dụng có hiệu nguyên vật liệu, máy móc sức lao 98 động cơng ty Bên cạnh đó, Tổng công ty cần liên kết chặt chẽ với công ty thành viên để san sẻ lượng hàng phải đảm bảo lô hàng sản xuất tiêu chuẩn chất lượng giao hạn  Tăng cường mối liên kết với đối tác Một giải pháp hữu hiệu để phát triển thị trường dịch vụ gia cơng xuất tăng cường mối liên kết với đối tác Cơng ty cho đối tác tham gia góp vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty bán cổ phẩn cho đối tác Điều giúp tạo mối quan hệ bền chặt, tạo động lực thúc đẩy cho đối tác Đối tác có trách nhiệm mục tiêu chung hợp tác phát triển 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Nhà nước cần tăng cường hành lang pháp lý, tạo chế sách thuận lợi khn khổ pháp luật để giúp doanh nghiệp dệt may mở rộng thị trường dịch vụ gia cơng Xem xét, rà sốt lại hệ thống luật, quy định thiếu sót, chưa hồn chỉnh đổi mới, bổ sung cho phù hợp với điều kiện nhằm tạo môi trường kinh doanh cơng bằng, bình đẳng thành phần kinh tế, nâng cao khả cạnh tranh dịch vụ gia công thị trường quốc tế Nhà nước cần kết hợp với Bộ ban ngành xây dựng chiến lược thị trường dịch vụ gia công xuất tổng thể chiến lược chung kinh tế Tiến hành nghiên cứu thị trường để có hướng chuyển dịch cấu kinh tế nhằm đảm bảo dịch vụ gia cơng phát triển vàà có khả cạnh tranh Nhà nước cần hoàn thiện chế quản lý việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy phép, thủ tục hải quan…trong lĩnh vực quản lý xuất nhập Ổn định môi trường pháp lý để doanh nghiệp yên tâm hoạt động kinh doanh sản xuất Giảm thuế nhập số nguyên phụ liệu hay may móc mà nước chưa sản xuất được, công ty phải nhập từ nước ngồi Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp cách giảm thuế cho thành phẩm xuất Như tạo lợi cho dịch vụ gia công Việt Nam Cần xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ gia công gần với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Lấy tiêu chuẩn chất lượng quốc tế làm sở để xây dựng 99 hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam Đối với sản phẩm gia công, để chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ khâu đầu vào, Nhà nước cần xây dựng chế giám sát nghiêm ngặt việc sử dụng hóa chất sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ cho doanh nghiệp may Các doanh nghiệp gia cơng xuất nói chung doanh nghiệp gia cơng hàng dệt may xuất nói riêng có nhu cầu vốn lớn để đầu tư, đổi công nghệ, sở vật chất, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, xây dựng, quảng bá thương hiệu…Nguồn vốn lớn giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu Do Nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp dệt may với lãi suất ưu đãi đầu tư vào máy móc thiết bị đại việc thu hồi vốn sớm chiều Cải cách thủ tục cho vay linh hoạt để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cách kịp thời Tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngồi nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất Việt Nam tham gia sâu rộng vào Hiệp định giới Nhà nước cần điều chỉnh luật, quy định cho phù hợp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ gia nhập khối hợp tác đa quốc gia, Hiệp định song phương, hiệp định thương mại tự do… Khuyến khích thành phần kinh tế ngồi nước đầu tư thơng qua hình thức liên doanh, liên kết, cổ phần hóa hay doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước Xây dựng dự án đầu tư lĩnh vực nguyên phụ liệu dệt, nhuộm, xơ sợi nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu doanh nghiệp may nước tăng tỷ lệ nội địa hóa Xây dựng khu cơng nghiệp chuyên cho ngành dệt may có đủ điều kiện sở hạ tầng, đảm bảo yêu cầu môi trường lao động Trong năm tới để phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại đẩy mạnh hoạt động gia cơng xuất bên cạnh việc đảm bảo kinh tế trị ổn định bền vững, Chính phủ cần giữ quan hệ hòa bình hợp tác hữu nghị với nước 100 khu vực giới, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế 3.3.2 Kiến nghị với Hiệp hội dệt may Tập đoàn dệt may Việt Nam Hiệp hội dệt may Việt Nam phối hợp Tập đồn dệt may Việt Nam Vinatex cần tích cực việc hỗ trợ, giúp đỡ cho doanh nghiệp ngành thời điểm hội nhập quốc tế sâu rộng Phối hợp chặt chẽ đồn đám phán Chính phủ buổi đàm phàn thương mại để đưa ý kiến sâu sát, có đàm phán có lợi cho ngành Bên cạnh Tập đồn Hiệp hội cần thay mặt cho doanh nghiệp kêu gọi giúp đỡ Chính phủ cải cách chế độ hành để phù hợp với việc hội nhập Cần tập trung nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Tìm hiểu hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu để đưa giải pháp phù hợp Tăng cường liên kết doanh nghiệp với Khi mà cạnh tranh với nước gia công may mặc nước ngày gay gắt, doanh nghiệp nước lại phải liên kết hỗ trợ lẫn Các doanh nghiệp nước ta liên kết rời rạc phía nước ngồi họ liên kết chặt chẽ Do Hiệp hội cần làm cầu nối hội viên doanh nghiệp với quan quản lý nhà nước Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm cầu nối cho nhà đầu tư nước ngồi có nhu cầu đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, dự án đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu dệt may, dệt, nhuộm, phụ tùng thiết bị, công nghệ xử lý nước thái… Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, xử lý phản hồi doanh nghiệp để nắm vướng mắc doanh nghiệp sau đề xuất lên quan quản lý Đặt trọng tâm vào công tác đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt khâu thiết kế, quản lý sản xuất, tiếp thị…Kêu gọi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp việc đào tạo nguồn nhân lực Tổ chức buổi đào tạo, tập huấn giảng dạy chuyên gia nước Tiếp tục phối hợp với trường cao đẳng, đại học, trung cấp nghề việc giảng dạy để tốt nghiệp, ngồi lí thuyết em phải có thực hành, phải biết xử lý tình thực tế Thành lập trường đào tạo chuyên môn cho ngành dệt may từ quản trị, hành đến tác nghiệp, sản xuất, thiết kế, kỹ thuật…nhằm chun mơn hóa, đào tạo 101 KẾT LUẬN Dịch vụ gia công xuất sản phẩm may mặc ngành công nghiệp mũi nhọn Việt Nam, đóng góp khơng nhỏ vào thu nhập GDP Để đạt thành cơng tích cực, mang tới triển vọng phát triển ngành dịch vụ gia công xuất hàng may mặc phải kể đến nỗ lực doanh nghiệp dệt may nói chung Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP nói riêng Tuy nhiên, với hội phát triển mạnh mẽ thị trường dịch vụ gia cơng, Tổng cơng ty may Hưng n gặp phải thách thức đến từ cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp gia công hàng may mặc ngồi nước Điểm yếu Tổng cơng ty là: loại hình dịch vụ chưa đa dạng hóa, xúc tiến thương mại chưa tốt, hoạt động marketing chưa đầu tư hiệu quả, công tác nghiên cứu phát triển yếu kém, Do để phát triển thị trường dịch vụ gia công xuất hàng may mặc mình, cơng ty cần nghiên cứu đưa chiến lược phát triển thị trường dịch vụ gia cơng cụ thể, phù hợp với tình hình khả công ty Đưa giải pháp triển cụ thể nhân lực, tài chính, sản xuất, R&D…nhằm triển khai chiến lược cách hiệu Tìm hiều nhu cầu sản phẩm dịch vụ bên đặt gia công để nghiên cứu đa dạng hóa loại hình dịch vụ gia cơng, đáp ứng yêu cầu để trì khách hàng đồng thời kết nối, hợp tác với khách hàng Tăng cường cho công tác xúc tiến thương mại, hoạt động marketing để khách hàng biết đến công ty sản phẩm, dịch vụ cơng ty Từ điều này, cơng ty thâm nhập sâu vào thị trường, phát triển sản phẩm Nhờ phát triển, mở rộng thị trường dịch vụ gia công xuất hàng may mặc mình, trì gia tăng thị phần thị trường 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thương (2014), Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội Hồ Thị Thanh Bình (2014), Chiến lược phát triển thị trường Tổng công ty may Đức Giang, Trường Đại Học Thương Mại Nguyễn Thanh Hải (2016), Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương-TPP: Cơ hội thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Phát triển số 224 Thu Hoài (2015), Kết sản xuất kinh doanh Dệt may Việt Nam rơi vào tháng cuối năm, Tạp chí cơng thương Trần Thị Thu Huyền (2013), Xúc tiến thương mại vĩ mô nhằm phát triển thị trường xuất hàng may mặc Việt Nam nay, Trường Đại Học Thương Mại GS.TS Nguyễn Bách Khoa (2011), Giáo trình Marketing thương mại, NXB Thống kê GS.TS Nguyễn Bách Khoa (2004), Chiến lược kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê GS.TS Nguyễn Bách Khoa, PGS.TS Phan Thị Thu Hoài (2003), Marketing thương mại quốc tế, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Hoàng Long (2015), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Thống kê 10 PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, TS Nguyễn Đức Nhuận (2012), Phát triển chiến lược marketing xuất vào thị trường Mỹ doanh nghiệp ngành may Việt Nam, NXB Thống kê 11 Nguyễn Thị Thu Trang (2011), Phát triển thị trường cho hàng dệt may Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 12 Philip Kotler (1997), Quản trị Marketing, NXB Thống kê 13 Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 103 14 PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (2012), Phát triển chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp ngành may Việt Nam, NXB Thống kê 15 http://hugaco.vn/ 16 http://www.vinatex.com/ 17 http://www.vietnamtextile.org.vn/ 18 http://tapchicongthuong.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CƠNG TY MAY HƢNG N – CƠNG TY CỔ PHẦN Q trình hình thành phát triển Tổng Cơng Ty May Hưng Yên – Công Ty Cổ Phần Tổng Công ty cổ phần May Hưng Yên – CTCP thành lập từ 19/05/1966 tiền thân Xí nghiệp may xuất Hải Hưng trực thuộc TOCONTAP – Bộ Ngoại Thương Tháng 08/1978 đổi thành Xí nghiệp may Hưng Yên theo định số 440/QĐ-TCLC Bộ công nghiệp nhẹ; Trực thuộc Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam Tháng 12/2004 Công ty may Hưng Yên chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần may Hưng Yên theo định số 94/204/QĐ-BCN Bộ Công Nghiệp Từ ngày 01/01/2005 Cơng ty hoạt động theo mơ hình Công Ty Cổ Phần Ngày 17/05/2011 Công ty đổi tên thành Tổng Công Ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần Trong trình phát triển, cố gắng tập thể cán công nhân nhà quản lý, công ty đạt nhiều giải thưởng quan trọng như:  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000  Hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14000  Cúp bạc giải thưởng chất lượng Việt Nam  Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao  Huy chương vàng chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm áo jacket  Tại hội chợ Export Việt Nam Made in Việt Nam, công ty trao tặng Cúp Sen vàng Siêu cúp thương hiệu mạnh phát triển bền vững  Duy trì áp dụng hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000  Cúp vàng Hội nhập kinh tế quốc tế  Đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt may & Da giày Việt Nam”  Bằng khen Bộ Công Thương  Cờ thi đua Chính phủ Trong suốt 50 năm xây dựng trưởng thành, Tổng Công ty May Hưng n ln nỗ lực kinh doanh nhằm góp phần vào phát triển ngành dệt may Việt Nam nói chung Trong 10 năm trở lại đây, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chuyển đổi mạnh mẽ mặt, phát triển vượt bậc chất lượng Tính đến nay, Tổng Cơng ty đầu tư góp vốn vào 10 cơng ty thành viên, cơng ty liên kết với cơng ty khác với tổng số vốn đầu tư 87.826 triệu đồng Doanh thu năm 2011 đạt 313 tỷ đồng đến năm 2012 doanh thu đạt gần 346 tỷ đồng tăng 10,5 % Năm 2013 doanh thu đạt gần 403 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng Sang năm 2014 doanh thu đạt 471 tỷ đồng tăng 16,8% Năm 2015 đạt 475 tỷ đồng Lĩnh vực kinh doanh công ty Ngành, nghề kinh doanh: - Sản xuất, gia công mặt hàng may mặc; - Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh; - Bán buôn quần áo đồng phục quần áo may sẵn loại, bán buôn vải giả da, bán buôn vải sợi loại; - Vận tải hàng hóa đường bộ; - Bán lẻ vải, len, sợi, khâu hàng dệt khác cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh; - Đại lý, môi giới, đấu giá; - Bán buôn phụ liệu may mặc; - Giáo dục nghề nghiệp; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; - Xây dựng nhà loại; - In ấn; - Dịch vụ liên quan đến in; - Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy bìa; - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Cơ cấu tổ chức cơng ty Các phòng ban: Phòng Kế hoạch – Xuất nhập khẩu, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế tốn, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Quản lý chất lượng Các xí nghiệp: Xí nghiệp May I, Xí nghiệp May II Các Cơng ty thành viên:  Cơng ty cổ phần may xuất Ninh Bình  Công ty cổ phần Châu Giang – Hưng Yên  Công ty cổ phần thương mại Gunyoung  Công ty cổ phần may Sơn Động  Công ty cổ phần Phú Hưng  Công ty cổ phần Bảo Hưng  Công ty cổ phần may thương mại Mỹ Hưng  Công ty cổ phần may Hưng Việt  Công ty cổ phần may dịch vụ Hưng Long  Công ty cổ phần Tiên Hưng Hệ thống cửa hàng bán lẻ Hưng Yên:  Cửa hàng kinh doanh Số 8, Đường Bạch Đằng, Phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên  Cửa hàng kinh doanh Số 10, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Cơ cấu tổ chức quản lý  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao HUGACO tất Cổ Đơng có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông định vấn đề Luật pháp điều lệ công ty quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức năm lần  Hội đồng quản trị: Hoạt động kinh doanh công việc HUGACO phải chịu quản lý đạo thực Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nghĩa vụ trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng Cổ Đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc Cán quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền theo chế đề cập Quy chế quản trị nội Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Pháp Luật, Điều lệ, quy chế nội HUGACO định Đại hội đồng Cổ Đông quy định  Ban kiểm soát: Là quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý cấp cao việc quản lý điều hành HUGACO, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài cơng ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc  Ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc điều hành định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT việc thực quyền nhiệm vụ giao Các Phó tổng giám đốc Giám đốc điều hành người giúp Tổng giám đốc nhiệm vụ theo phân công ủy quyền Tổng giám đốc  Các phòng ban nghiệp vụ: Các phòng ban nghiệp vụ có chức tham mưu giúp việc cho Ban Tổng giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức chuyên môn đạo Ban Giám đốc Cơng ty có phòng nghiệp vụ với chức quy định sau: - Phòng Kế hoạch – Xuất nhập khẩu: Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi mã hàng, làm thủ tục xuất hàng, thủ tục tốn xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan… - Phòng Kỹ thuật: có chức hoạch định chiến lược phát triển khoa học công nghệ, nâng cấp thay máy móc thiết bị, tham gia giám sát hoạt động đầu tư máy móc cơng ty cơng trình đầu tư xây dựng bản… - Phòng Kế tốn: có chức việc lập kế hoạch sử dụng quản lý nguồn tài Cơng ty, phân tích hoạt động kinh tế, tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn theo chế độ kế toán thống kê chế độ quản lý tài Nhà nước - Phòng Tổ chức hành chính: có chức việc tổ chức máy quản lý Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo sử dụng đội ngũ cán nhân viên, thực chế độ sách nhân viên… - Phòng quản lý chất lượng: quản lý chất lượng sản phẩm công ty PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MỘT SỐ MÁY MĨC THIẾT BỊ CỦA TỔNG CƠNG TY MAY HƢNG YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên thiết bị Số lƣợng (chiếc) Máy may kim tốc độ cao với phận cắt 1202 tự động Máy may kim cố định 197 Máy vắt sổ 15 Máy vắt sổ 35 Máy vắt sổ 33 Máy vắt sổ 273 Máy may kim cố định 307 Máy may mũi zic zắc 11 Máy đính cúc tốc độ cao 85 Máy may nhăn 21 Máy may khuy thẳng tốc độ cao 33 Máy đóng nút tốc độ cao 33 Máy may kim 99 Máy may khóa dán 21 Máy may mũi giấu 22 Máy may kim 16 Máy kiểm tra độ chịu nước Máy mini Máy lộn cổ áo sơ mi Máy tạo dáng áo Máy ép keo 14 Dao cắt thẳng 20 Dao cắt cố định 22 Dao cầm tay 33 Máy thêu 96 Bàn nước 165 Máy thùa tốc độ cao 23 Máy may lỗ khóa 14 Máy cắt lazer Máy nén khí 19 (Nguồn : Phòng Kỹ Thuật)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát Triển Thị Trường Dịch Vụ Gia Công Xuất Khẩu Hàng May Mặc Của Tổng Công Ty May Hƣng Yên – Công Ty Cổ Phần, Phát Triển Thị Trường Dịch Vụ Gia Công Xuất Khẩu Hàng May Mặc Của Tổng Công Ty May Hƣng Yên – Công Ty Cổ Phần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay