ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO (TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN) QUYỂN THỨ TƯ

430 38 0
  • Loading ...
1/430 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:06

ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO (TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN) QUYỂN THỨ TƯ Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến & Huệ Trang TỊNH TÔNG HỌC HỘI ÚC CHÂU ẤN TỐNG 2006 印印印印 印印 印印印印 (印印印印) 印印印 印印印印印印印印印 印印印印印印印印印印印 MỤC LỤC QUYỂN THỨ TƯ VI KÝ Bài ký việc nghênh đón chân thân Xá Lợi Thích Ca Như Lai ……………………… 1171 Bài ký lễ rước tượng Thích Ca Như Lai ngọc điện Tỳ Lô chùa Vạn Niên núi Nga Mi ……………………………………… 1176 Bài ký duyên khởi chuyên tu Tịnh nghiệp Đại Giác Nham Tây Lâm thảo am Nam Ngũ Đài Sơn, tỉnh Thiểm Tây………… 1179 Bài ký tự trách lỗi việc chép kinh Hoa Nghiêm …………………………………… 1185 Bi ký việc trùng tu tháp Thái Tử xây lan can quanh hồ sen Phổ Đà …………… 1188 Bi ký sáng lập Bi Phường xi-măng bên đường ven biển trùng tu Hồi Lan Đình (đình ngăn sóng) Phổ Đà………………… 1191 Bi ký thuật duyên khởi Vô Trước Lão Nhân sáng lập Thường Minh Am ………………… 1194 Bi ký ghi công đức xây giếng Tiên Nhân Phổ Đà ……………………………………… 1198 Bi ký Trinh Tiết Tịnh Độ Viện thuộc Lưu Trang Trường Hưng Hóa, tỉnh Giang Tơ… 1200 10 Bài ký tịnh nghiệp trinh hiếu trinh nữ Trần Thánh Tánh…………………………… 1204 11 Bi ký lễ phóng sanh nhằm sinh nhật phu nhân cư sĩ Châu Mộng Pha Ơ Trình… 1210 12 Bài ký nêu tỏ ý nghĩa Tuần Cai Tiểu Trúc …………………………………… 1213 13 Bi ký việc tạo lan can sắt bên đường lên Phật Đảnh Sơn …………………………… 1217 14 Bi ký trùng hưng chùa Tịnh Cư Tế Nam… 1218 15 Bi ký Vạn Niên Niệm Phật Hội Thường Minh Am ………………………… 1224 16 Bài ký nơi tháp hóa thân chùa Phổ Tế Phổ Đà ………………………………… 1226 17 Bài ký nơi tháp hóa thân chùa Pháp Vũ, Phổ Đà …………………………………… 1228 18 Bài ký chuyện Lý Thái Phu Nhân Trấn Hải thắp đèn soi sáng biển………… … 1230 19 Bài ký trùng tu tháp viện ngài Bách Trượng Đại Trí Hồi Hải thiền sư ………… 1232 20 Bi ký cơng đức xây lại Ngũ Phật Trấn Mãng Tháp Tiểu Bạch Lãnh …………………… 1238 21 Bài ký huấn dụ Diệu Ngộ Luật Viện Kim Lăng ………………………………… 1244 22 Bi ký thuật duyên khởi đường Giáp Thọ …………………………………… 1247 23 Bi ký thuật duyên khởi Cư Sĩ Niệm Phật Lâm Liên Xã Cửu Giang………………… 1250 24 Bài ký chuyện thếp vàng tượng Phật Tiếp Dẫn hang đá Trung Am thuộc Bí Ma Nham núi Ngũ Đài …………… 1253 25 Bài ký chuyện vãng sanh cư sĩ Nhạc Vận Sanh …………………………… 1257 26 Bài ký chuyện vãng sanh phu nhân Uông Hàm Chương………………………… 1259 27 Bài ký chuyện vãng sanh Dương Thái Phu Nhân mẹ ông Từ ………………… 1263 28 Bài ký chuyện cảm ứng cư sĩ Lục Tây Lâm …………………………………… 1266 29 Bài ký chuyện Ô Vưu Sơn Tự dựng Tàng Kinh Các ………………………………… 1271 30 Bài ký tháp Phổ Đồng Ô Vưu Sơn ……… 1274 31 Bi ký thuật duyên khởi sáng lập Bồ Đề Tinh Xá …………………………………… 1277 32 Bi ký ghi công đức sáng lập Tây Phương Tam Thánh Điện …………………………… 1282 33 Bi ký trùng tu miếu Địa Mẫu chùa Đông Chiếu Loa Đầu Miếu ……………… 1283 34 Bài ký chuyện vãng sanh Kim Thái Đại Sư ……………………………………… 1285 35 Bài ký chuyện vãng sanh cư sĩ Triệu Tôn Nhân …………………………………… 1288 36 Bài ký chuyện vãng sanh cư sĩ Sa Kiện Am …………………………………… 1289 37 Bài ký chuyện thoát nạn cư sĩ Trầm Dực Tiên …………………………………… 1293 38 Bài ký trùng tu [cầu đình thờ tượng] Quán Âm linh cảm Quán Âm Bồ Tát Đông Quan thuộc Vĩnh Xuân……………… 1296 VII TẠP TRƯỚC Diễn thuyết phân hội Phật giáo Triều Dương, ……………………………… 1299 Diễn thuyết phân hội Phật giáo Triều Dương, 2……………………………… 1308 Diễn thuyết phân hội Phật giáo Triều Dương, 3………………………………… 1311 Diễn thuyết phân hội Phật giáo Triều Dương, 4………………………………… 1313 Nói chuyện bột vãn hồi kiếp vận …………………………………… 1315 Nói chuyện ơng Nhạc Bộ Vân cha lập Phật đường ………………………………… 1319 Phổ khuyến yêu tiếc sanh mạng lồi vật dùng xà-phòng Thanh Minh chế tạo từ dầu thực vật để giảm sát nghiệp ………………… 1320 Đề nghị biện pháp dự phòng để tiêu tai, bảo vệ sanh mạng ……………………………… 1324 Bàn nhân thánh giáo Nho Thích ……………………………… 1329 10 Phổ khuyến kiêng giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận …………………………………… 1334 11 Nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng hành trạng Phùng Bình Trai Nghi Nhân……………… 1344 12 Nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín tác phẩm Khang Mẫu Vãng Sanh Kỷ Niệm San …………… 1349 13 Nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín sách Giang Mẫu Quách Thái Phu Nhân Tây Quy Sự Lược …………………………………… 1351 14 Sự tích vãng sanh ưu-bà-di Liễu Thường nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín Phật Tánh …… 1353 15 Nêu tỏ ý nghĩa ẩn tàng Đại Từ Bi Thất … 1360 16 Nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín thực vãng sanh Diêu Phu Nhân nhà họ Mã …………… 1366 17 Nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín chuyện cư sĩ Liễu Nghĩa Tào Vân Tốn thí nhà để lập Niệm Phật Lâm …………………………………… 1370 18 Bày tỏ ý nghĩa ẩn kín lời tựa chúc thọ cho tiên sinh Cừu Trác Đình phu nhân 1373 19 Nêu bày nghĩa lý ẩn kín hành trạng Lâm Phu Nhân mẹ ông Tôn………………… 1377 20 Nêu bày ý nghĩa ẩn kín chuyện vãng sanh Tơn phu nhân mẹ ông Thôi ……… 1381 21 Nêu bày ý nghĩa ẩn kín sách Từ Bi Kính ………………………………… 1384 22 Trình bày nghĩa lý ẩn kín việc xây kèm tháp ni sư Thanh Liên thuộc am Đại Thành vào phần mộ cha mẹ họ Đường…… 1385 23 Bày tỏ ý nghĩa ẩn kín việc lập trường học nhà thờ ông Đường Hiếu Tử …… 1389 24 Duyên khởi Hội Nghiên Cứu Phật Học Cao Châu, tỉnh Quảng Đông ……………… 1394 25 Duyên khởi Thượng Hải Phật Học Biên Tập Xã ……………………………… 1398 26 Đề từ duyên khởi Thường Trai Hội … 1403 27 Duyên khởi quyên mộ xây dựng Tịnh Độ Đường Liễu Thị, Lạc Thanh …………… 1406 28 Bài văn cung thỉnh pháp sư Tịnh Quyền giảng kinh Pháp Hoa ……………………… 1408 29 Bài văn cung thỉnh pháp sư Tịnh Quyền giảng Di Đà Sớ Sao ……………………… 1409 30 Quảng cáo mở tiệm bán đồ chay Ninh Ba Công Đức Lâm ………………………… 1410 31 Bài tiểu tham dành cho lễ cử hành pháp hội Thủy Lục ………………………………… 1413 32 Bài tiểu tham dành cho vong linh ……….1415 33 Bài tiểu tham dành cho vong linh trai hội Thủy Lục ……………………………… 1417 34 Bài tiểu tham dành cho vong linh lễ cầu siêu cha mẹ ông Trương Tổng Nhung trấn Định Hải ……………………………… 1419 35 Văn tế ơng Thịnh Dần Hồi ……………… 1420 36 Văn tế cư sĩ Hàn Sơn Hy …………………… 1421 37 Văn tế bà nội ông Hồ Gia Khoa …………… 1422 38 Tán dương tượng Phật A Di Đà …………… 1424 39 Bài tán dương hình Quán Âm đầu sách Quán Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng 1424 40 Bài tán dương hình vị Tăng bị điên …… 1426 41 Tịnh Độ Vấn Đáp Lời Tựa ……………… 1427 42 Vì gia đệ tử lược nói Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện …………………………… 1431 43 Dạy bà tỳ-kheo-ni X… ………………………… 1439 44 Giới Đường Tiểu Thực Bảng ………….…… 1442 45 U Minh Giới Điệp ………………………… 1443 46 Dạy Trần Sanh ……………………………… 1446 47 Dạy nghĩa lý pháp môn Tịnh Độ cách đối trị nóng giận…………………… 1449 48 Biện định sai ngoa việc sát sanh tế lễ Chiêu Văn Cổ Hội ………………… 1456 49 Bài chúc tụng nhân việc khánh thành chùa Thế Giới Phật Giáo Cư Sĩ Lâm 1460 50 Bài tụng phổ hồi hướng việc quyên mộ khắc kinh Hoa Nghiêm ………………………… 1461 51 Đề từ cho tập sách Hám Sơn Đại Sư Lục Vịnh …………………………………… 1462 52 Đề Tâm Phật Các ……………………… 1463 53 Đề Minh Tâm Kiến Tánh Trai …………… 1464 54 Đề từ cho sách Tiên Phật Hợp Tơng ……… 1464 55 Vì chủ rạp hát X… thượng đường………… 1466 56 Lời chúc dành cho dịp xuất Đại Vân nguyệt san ………………………………… 1468 57 Diễn từ hoan nghênh hội Phật giáo Đông Doanh (Nhật Bản) đến thăm núi …………… 1469 58 Bài minh bia mộ Hồng Thái Phu Nhân mẹ ơng Lý …………………………… 1471 59 Bài ca ngợi mừng cư sĩ Phan Đối Phù bảy mươi tuổi……………… 1475 60 Ca tụng hạnh cao đẹp cư sĩ Vương Hân Phủ ………………………………………… 1476 61 Ca ngợi chuyện quy Tây Tưởng Thái Phu Nhân mẹ ông Vương ………………… 1477 62 Ca ngợi chuyện quy Tây Uẩn Không Trương Phu Nhân ………………………… 1477 63 Ca ngợi hạnh đẹp Dương Thái Phu Nhân mẹ ông Vương ……………………… 1478 64 Ca tụng điềm lành chép kinh phu nhân Cung Viên Thường ………………… 1479 65 Nêu bày ý nghĩa ẩn tàng việc khuyên trì kinh Kim Cang ………………………… 1480 66 Nêu bày ý nghĩa ẩn kín ba mươi hai ứng thân Quán Thế Âm Bồ Tát……………….… 1483 67 Đề từ cho Gia Ngôn Lục ……………… 1487 68 Đề từ cho sách Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh Tập Giải 1489 69 Bài ca tụng việc nghiền vàng để vẽ hình tượng thuộc phẩm Phổ Môn ………… 1492 VIII PHỤ LỤC Bài ký chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn … 1493 Ghi lại lời sờ voi (nói mò) Niệm Phật Tam Muội ………………………………… 1499 Nêu tỏ ý nghĩa in tạo kinh văn 550 lúc sanh dân Bàn Cổ 192, chẳng biết từ kiếp đến trải qua vô biên kiếp số [Chỉ nghĩ] thiên đế, thiên tiên chí tơn không sánh được, chẳng biết họ thượng đẳng phàm phu luân hồi lục đạo Khi thân rồi, cho hình diệt thần tiêu, chẳng biết điểm linh quang đời đời chẳng mê lầm Cha mẹ quyến thuộc cho rằng: Chẳng biết làm nào? Nào biết pháp môn dù có trải qua ngàn đời vạn kiếp, tự có cách đáp đền Thấy người lành trắc trở, tiểu nhân đắc chí, cho đạo trời khó thể nương tựa, hay túc nghiệp chiêu cảm, chẳng sai sót tơ tóc! Giáo điển đức Như Lai lớn lao thay! Thật đáng gọi thuyền Từ để vượt biển, đuốc báu cho đường tối, nhũ mẫu cho trẻ thơ, thóc gạo năm đói Cho nên lúc ngài A Nan kết tập, Phạm Vương, Đế Thích cầm giữ phan, lọng, Tứ Đại Thiên Vương giữ bốn chân tòa cao Sách gian há phảng phất phần vạn ư? In, tạo há phải dễ dàng ư? 192 Bàn Cổ: Theo thần thoại Trung Quốc người tạo dựng trời đất mn lồi từ thuở giới hỗn độn sơ khai Do vậy, Đạo Giáo tơn phong Bàn Cổ hóa thân Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn (một Tam Thanh Đạo Giáo) Theo đó, vũ trụ khối hỗn độn, Bàn Cổ tự nhiên sinh Suốt 18.000 năm, Bàn Cổ dùng rìu để tách rời trời đất, chất nhẹ bay lên thành trời, chất nặng nề, dơ bẩn chìm xuống thành đất Sợ trời đất lại sụp xuống trộn lẫn vào lần nữa, Bàn Cổ liền đầu đội trời, chân đạp đất, khiến trời ngày cao lên thước, thân Bàn Cổ ngày cao thêm thước Sau 18.000 năm, Bàn Cổ chết đi, phận thân ông ta biến thành vạn vật vũ trụ: Chân tay thân biến thành núi non, bắp thịt biến ruộng phì nhiêu, máu biến thành sơng ngòi, gân xương biến thành đường lớn, lợi biến thành ngọc thạch, da lơng biến thành cỏ v.v… Có nhà nghiên cứu cho rằng, truyền thuyết Bàn Cổ bắt nguồn từ truyền thuyết Bàn Qua dân tộc địa (như người Việt cổ chẳng hạn) sống hạ lưu Trường Giang trước người Hán tràn vào Trung Nguyên Nêu tỏ ý nghĩa in tạo kinh văn 551 10 Bài văn thệ nguyện Tây Tư Xã Chứng Thông pháp sư Long Hưng nguyên niên (1163), năm Quý Mùi, mồng Tám tháng Tư, thầy trò nhà họ Thích tồn đại chúng hội quy mạng Cực Lạc giới A Di Đà Phật, Bồ Tát hải chúng, nguyện Ngài vận lòng từ rộng lớn, rủ lòng quán sát cho chí hướng nhỏ nhặt [của chúng con] Bọn chúng (tên là…) nghĩ túc phước sâu dầy, sống Trung Hoa, cung kính xem bảy kinh Đại Tạng, bàn Tịnh Độ, y chánh trang nghiêm, cơng đức thắng diệu Nhìn lại nơi đây: Ba ác tám nạn, nhiều điều bất thiện nhóm họp Sanh - lão - bệnh - tử, thọ mạng ngắn ngủi Tự lực tu hành khó tiến dễ lùi! Bậc thánh hiền đời trước thương xót chúng nên lập pháp môn Niệm Phật này, giảng sâu dễ đạt, khêu gợi, khuyến khích cầu sanh Hiền thánh xưa vị hoằng đạo sách chất núi Tăng - tục bốn phương kết thành liên xã, đời chẳng thiếu người Mười phương chúng sanh sanh cõi nhiều mưa rào Do vậy, chúng tánh tình cao tự nhiên phát khởi, chẳng ước hẹn lại giống nhau, chí quy hướng, gởi lòng nơi Tây cảnh Đã niệm niệm chẳng quên mong hết báo thân này, vãng sanh; chúng lo tánh tình, thói quen bất đồng, việc đời trói buộc, miệng bàn Cực Lạc, ý luyến Sa Bà, chẳng hiểu lý, hạnh nguyện bị khuyết, sáng cầu nhau, tối cách biệt Do vậy, cẩn thận chọn ngày tốt lành, tụ hội gieo lòng thành, rập đầu trước phạm dung, lập lời hoằng thệ Nêu tỏ ý nghĩa in tạo kinh văn 552 Ngửa mong đức Từ Tôn duỗi cánh tay sắc vàng, xoa đảnh chúng con, động lưỡi sen hồng, ngầm thọ ký cho con, khiến cho từ đời trở chẳng làm điều ác, làm điều thiện, chẳng gặp tà sư, chẳng chánh niệm Ngày mạng chung không bịnh, không khổ, thân tâm vui sướng, theo gót Như Lai An Dưỡng, hoa sen sớm nở, ngộ Vô Sanh Nhẫn, khắp mười phương cõi nước phụng chư Phật, cứu vớt chúng sanh khổ sở khiến thành vô thượng đạo Hư khơng có tận, nguyện chẳng tận Nếu thấy nghe, thấm đượm lợi lạc! 11 Cách lưu thơng kinh sách hữu ích cho đạo nhân tâm 1) Tồn thí lưu thơng (lưu thơng cách bố thí hồn tồn): Khẳng khái bỏ khoản tiền lớn để in nhiều bộ, hồn tồn thí tặng, chẳng lấy đồng nào, công đức lớn Chuyện người có sức làm Nếu khơng có sức in ké vài phần thay người ta giảo duyệt chữ, thay người ta quyên mộ, hoan hỷ tán thán khiến tâm bố thí người ta vững vàng có cơng đức khơng lớn 2) Bán thí lưu thơng (Lưu thơng cách cúng thí phần): Hoặc giúp tiền mua giấy, giúp tiền in, giúp trình bày, sửa chữa, đăng quảng cáo, Cách lưu thông kinh sách hữu ích cho đạo nhân tâm 553 giúp chuyên chở, tùy tiện phát tâm, dùng nguyện nhỏ nhoi để giúp cho hành vi thù thắng thành tựu, gọi thí, gọi “bán thí” Tuy gọi bán thí, xuất phát từ lòng chí thành hoan hỷ, làm chuyện khơng kiêu căng, không khiếp sợ, thệ nguyện trọn vẹn, công đức thù thắng 3) Kỳ phước lưu thông (Lưu thông cầu phước): Cầu danh, cầu lợi, cầu con, cầu thọ, tùy sức ấn thí sở nguyện trọn Nếu cha mẹ mắc bệnh cầu mau lành, hứa nguyện in thí, lòng chí thành cảm động thiên địa Nguyện vừa phát liền thấy linh ứng 4) Sám hối lưu thông: Con người thánh hiền, mà không lỗi! Nhưng thiên đạo họa dâm chẳng phạt tội người hối lỗi Con người phải biết sửa lỗi sớm sám hối tội lưu thông kinh điển để chuộc tội Tận lực kiên hành túc chướng tự tiêu 5) Báo ân lưu thông: Con chịu ân sâu cha mẹ, muốn lặng gió chẳng ngừng, sức phụng dưỡng cha mẹ chẳng Đau buồn biết làm nào? Chỉ nên ấn tống kinh điển tạo phước ngầm cho người khuất, tận hết lòng hiếu thuận Thật mong khắp cõi đời ôm mối hận suốt đời193 tận lực thực hành 6) Mẫn thương lưu thông (thương kẻ chết non mà lưu thơng): Khơng dun khơng ốn chẳng thành cha 193 Ý nói nỗi hận day dứt suốt đời khơng thể phụng dưỡng cha mẹ cha mẹ sống Cách lưu thơng kinh sách hữu ích cho đạo nhân tâm 554 Dun tận lìa, ốn tiêu Đứa dĩnh ngộ khác lạ tuổi trẻ chết yểu, đâu có chuyện So với chuyện lãng phí tiền bạc để làm chuyện vơ vị chẳng in kinh tạo tượng để giúp cầu siêu, cứu bạt Phàm bậc cha anh hiền thiện nên khởi xướng phong khí 7) Cát khánh lưu thông (lưu thông kinh điển gặp dịp vui mừng, may mắn): Gặp chuyện thành danh lợi, dựng nghiệp, xây cất, nhậm chức, thăng cấp, cưới hỏi, sanh con, tiệc thọ v.v… nên kiêng giết để khỏi tạo oan nghiệt Hãy nên in kinh điển để kéo dài phước trạch 8) Quỹ tống lưu thông (lưu thông cách biếu tặng): Lễ mừng, lễ tiễn, lễ gặp mặt thứ qua lại để thể tình cảm phải dùng đến lễ vật thay kinh sách Phổ nguyện bậc hiền đạt nước nêu gương Tương lai có hiệu thay đổi phong tục không hay biết 9) Tuyên giảng lưu thông: Phàm ngày mồng Một, Rằm hay ngày nghỉ, nhà tập hợp người nhà, làng tụ họp người làng, tùy theo trình độ người mà dẫn kinh điển làm chứng để phương tiện tuyên nói, khiến người thất học thấm pháp, khiến cho giáo hóa lớn lao bậc tiên thánh phổ cập dân chúng, tướng lưỡi rộng dài, phát vô ngại biện tài Đây thiên chức phải nên thực trọn vẹn bậc tiên giác Cách lưu thơng kinh sách hữu ích cho đạo nhân tâm 555 10) Hàm độc lưu thông (lưu thông qua thư từ, bút thiếp): Bạn bè thân thiết qua lại nên giảm trừ loại hư văn vơ ích Trước hết nên dẫn lời vàng ngọc lập thân xử bậc tiên triết để khuyến khích lẫn nhau, tận hết lòng thành “mượn đá nơi núi khác để làm đá mài”194 Tùy trình độ, tùy nhược điểm người mà khuyên cho lợi ích Cuối thư liệt kê kinh sách hữu ích cho người gồm loại để người lấy làm chuẩn mực để xử 11) Thiện tả lưu thông (lưu thông kinh điển cách viết chữ đẹp): Người viết chữ đẹp có cầu xin thư pháp tuyển câu chí lý, mẫu mực kinh sách để viết Nhờ để sửa lòng người, trì đạo, cơng đức lớn Chép trọn thiên sách toàn bộ, cho lưu hành đời cơng đức vơ lượng 12) Phiên ấn lưu thông (lưu thông cách in lại, in thêm cho nhiều kinh điển, tranh tượng in): Kinh điển có lợi cho đạo nhân tâm, khơng có quyền tom góp tiền bạc in lại để rộng lưu truyền khiến cho cõi đời thực hành nhân nghĩa, chẳng bị bỏ phế, lao ngục thiên hạ trống rỗng, móng trăm năm mn kiếp ư? 13) Mậu dịch lưu thơng (lưu thơng kinh điển, tranh tượng cách buôn bán): Đối với thiện 194 Điển tích lấy ý từ câu kinh Thi ‘Tha sơn chi thạch, vi thác’ (hòn đá lấy từ núi khác, dùng làm đá mài) : Ý nói bạn bè mượn điều hay lẽ phải người khác để khuyên răn, rèn giũa cho Cách lưu thơng kinh sách hữu ích cho đạo nhân tâm 556 thư nhà xuất hàn sĩ buôn bán lưu hành rộng rãi để mở rộng mậu dịch, phát hành nơi cử hành pháp hội thù thắng, bán đô hội lớn nhằm tạo thuận tiện cho độc giả tạo phước mà thêm tiền tài 14) Lữ hành lưu thông: Gần đây, đường tàu thủy phát triển, đường xe lửa giao thông ngày thuận tiện Xa xôi ngàn dặm sớm chiều đến nơi Lữ hành thuận tiện, lữ khách ngày đông Người truyền đạo lựa dịp truyền bá đường đi, mang truyền đơn lưu thông kinh điển phát theo đường để người nhiều lợi ích mưa pháp 15) Quảng cáo lưu thông: Buôn bán lợi dụng quảng cáo mậu dịch ngày phát đạt Bậc đại sĩ nên dùng cách thức tuyên truyền pháp mẻ để giúp cho việc lưu thông đại pháp Tùy thời nghiên cứu ngành quảng cáo học, việc lưu truyền rộng rãi đạt hiệu rộng lớn 16) Công duyệt lưu thông (lưu thông cách lưu hành nơi công cộng cho người đọc): Được kinh điển mà cất gác cao mắc tội; để xuông bàn chẳng đại chúng biết đến mắc tội Những kẻ có học vấn, dùng vơ ngại biện tài, thích nhiều người tun nói khuyết điểm kinh điển dầu chẳng thể nói có tội, chẳng thể bảo không lỗi Hoằng dương đại pháp, giáo hóa dạy rộng rãi khơng Cách lưu thơng kinh sách hữu ích cho đạo nhân tâm 557 hay lập thư viện kinh sách công cộng nơi Mười sáu cách lưu thông dựa theo nguyên tắc bậc tiên hiền định, châm chước theo thời đại mà thực QUYỂN HẾT (TRỌN BỘ TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN) Dịch cảo xong ngày 14 tháng 03 năm 2006 Giảo duyệt hoàn tất ngày 26 tháng 11 năm 2006 558 CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG Nguyện sanh cõi Tây Phương, Hoa sen chín phẩm cha mẹ Hoa nở gặp Phật chứng vơ sanh, Các vị Bồ Tát bạn lành với ta Trong trình chuyển ngữ, chắn tránh khỏi sai sót khơng nên có, chúng xin thành tâm đê đầu sám hối Ngưỡng mong vị thức giả từ bi thương xót phủ chánh nhuận sắc để dịch hoàn thiện Nếu việc làm khơng lượng sức có chút cơng đức nào, xin hồi hướng đến Bổn Sư Thích Giải Thắng, tọa chủ Bửu Quang Tự, quận 7, Sài Gòn, lịch đại tổ tiên, phụ mẫu, thân quyến thuộc đạo hữu thân quý Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ tận tụy sửa chữa, giảo duyệt dịch, trình bày in Cũng xin cảm tạ hồi hướng công đức đến liên hữu thuộc Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường, Tịnh Tông Học Hội Los Angeles, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, pháp sư Ngộ Sanh, đạo hữu Tuệ Tâm hữu tình hàm thức Nguyện tất sanh Liên Bang, thân cận Phật Di Đà, viên thành Phật đạo 559 Tham có nghĩa thấy cảnh dấy lòng u thích Chúng sanh Dục Giới dâm dục mà sanh Dâm dục sanh Nếu quán sát mỗi kỹ thân mình, thân người từ ngồi vào thấy hờm đất, mồ hơi, đờm rãi, tóc, lơng, móng, răng, xương, thịt, máu, mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối xác chết, bẩn chuồng xí, sanh lòng tham vật cho được! Tham dứt tâm địa tịnh Dùng tâm tịnh niệm danh hiệu Phật, chất trộn lẫn, vải trắng ăn màu, dùng Nhân Địa Tâm khế hợp Quả Địa Giác, giảm nửa mà cơng gấp bội, lợi ích khó nghĩ suy! Sân thấy cảnh khởi tâm bực bội, chán ghét Người phú quý thường hay nóng giận Phàm chuyện muốn ý phải có người [để sai bảo], chút sai trái liền sanh phẫn nộ, nhẹ bng lời ác, nặng roi vọt đánh, cốt khối ý mình, chẳng đối hồi người khác đau lòng! Lại nữa, tâm sân khởi lên vơ ích cho người, tổn hại cho mình, nhẹ khiến cho tâm ý bực bội, xáo động; nặng gan lẫn mắt bị tổn thương Hãy nên giữ cho 560 tâm thường có khối ngun khí thái hòa bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Một niệm sân tâm khởi, trăm ngàn cửa chướng mở!” Cổ đức nói: “Sân lửa tâm, cháy trụi rừng cơng đức Muốn học đạo Bồ Đề, nhẫn nhục phòng tâm sân” Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân tu Từ Bi Quán sau: Xem chúng sanh cha mẹ khứ, chư Phật vị lai Đã cha mẹ khứ nên nghĩ đời trước họ có ân đức sanh thành, dưỡng dục, thẹn chưa thể báo đáp, há có nên chuyện trái ý nhỏ nhặt ơm lòng phẫn nộ ư? Đã vị lai chư Phật rộng độ chúng sanh Nếu ta chưa giải sanh tử, mong họ đến độ thoát! Chẳng chuyện trái ý nhỏ nhặt khơng nên nóng, chuyện táng thân mạng sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận! Vì vậy, lúc Bồ Tát xả đầu, mắt, tủy, não, xem người xin thứ thiện tri thức, coi ân nhân, coi người thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng cho Xem phẩm Thập Hồi Hướng kinh Hoa Nghiêm tự biết Lại nữa, niệm tâm tánh chư 561 Phật không hai Chỉ mê trái bổn tâm, chấp chặt Ngã Kiến nên duyên thành đối đãi Như bia để bắn lập mũi tên nhắm vào Nếu biết tâm ta vốn tâm Phật, Phật tâm không, vô sở hữu Giống hư khơng: Sâm la vạn tượng khơng chẳng bao gồm Cũng biển cả: Trăm sông nguồn nước khơng chẳng dung nạp Như trời che chở khắp, đất nâng bình đẳng, chẳng coi chuyện che chở, nâng đỡ đức Nếu ta chuyện nghịch ý nhỏ nhặt sanh nóng giận khiến cho tâm lượng thành hẹp hòi, mà tự đánh đức Tuy có đủ Phật tâm lý thể khởi tâm động niệm toàn xử theo phàm tình, coi vọng chân, biến tớ thành chủ; suy nghĩ há không hổ thẹn ư? Nếu bình thời thường nghĩ tâm lượng rộng lớn, khơng chẳng dung được, coi mn lồi mình, chẳng thấy - Điều nghịch xảy đến thuận chịu được, chuyện trái ý nhỏ nhặt mà lại sanh nóng giận ư? Ấn Quang đại sư (Trích dạy nghĩa lý pháp môn Tịnh Độ cách đối trị nóng giận) 562 Các trang nhà http://www.amtbweb.org http://www.amitabha-gallery.org http://www.amtb-aus.org http://www.amtb-dba.org http://www.amtb-la.org http://www.amtb.org.tw http://www.amtb-usa.org http://www.adidaphat.net http://www.adidaphat.us http://www.chinkung.org http://www.chuavanphat.org http://www.hoakhaikienphat.com http://www.niemphat.net http://www.quangduc.com http://www.thondida.com http://www.tinhthuquan.com http://www.tinhtonghochoi.org Tịnh Tông Học Hội Úc Châu The Amitabha Buddhist Association of Queensland 11 Toona Place Calamvale, Brisbane, Queensland 4116, Australia 563 Tel: (617)-3273-1693 Muốn lợi ích thật nơi Phật pháp phải hướng cung kính mà cầu Có phần cung kính tiêu tội nghiệp phần, tăng phước huệ phần Có mười phần cung kính, tiêu tội nghiệp mười phần, tăng phước huệ mười phần Nếu khơng cung kính khinh nhờn tội nghiệp tăng, phước huệ giảm Ấn Quang đại sư (Trích thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, thư 1) 564 Sách biếu không bán For free distribution Not for sale
- Xem thêm -

Xem thêm: ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO (TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN) QUYỂN THỨ TƯ, ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO (TĂNG QUẢNG CHÁNH BIÊN) QUYỂN THỨ TƯ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay