Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Sức Bền Chuyên Môn Cho Đội Bóng Đá Nam Tỉnh Bình Phước

104 26 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo TRẦN THẾ ANH “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHUN MƠN CHO ĐỘI BĨNG ĐÁ NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oo0oo TRẦN THẾ ANH “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN CHUN MƠN CHO ĐỘI BĨNG ĐÁ NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC” Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 60140103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Hồng Quang TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Học viên cao học LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn chân thành tơi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu, q thầy tồn thể cán bộ, công nhân viên trường Đại học Thể dục thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy hướng dẫn Tiến sĩ Trần Hồng Quang tận tình động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giảng dạy lớp Cao học 19, dành nhiều tâm huyết để truyền thụ cho kiến thức quý báu, làm tiền đề cho việc nghiên cứu luận văn Tác giả MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm mơn bóng đá .3 1.1.1 Nguồn gốc mơn bóng đá 1.1.2 Tính chất đặc trưng mơn bóng đá .4 1.1.3 Đặc điểm đặc trưng hoạt động tập luyện bóng đá .6 1.2 Đặc điểm sinh lý – tâm lý cầu thủ bóng đá 14 1.2.1 Đặc điểm sinh lý cầu thủ bóng đá: .14 1.2.2 Đặc điểm tâm lý 15 1.3 Huấn luyện bóng đá nguyên tắc huấn luyện 16 1.3.1 Khái niệm 16 1.3.2 Những nguyên tắc huấn luyện 17 1.4 Tổng quan tập TDTT 21 1.4.1 Các khái niệm liên quan đến tập TDTT 21 1.4.2 Phân loại tập thể chất: 23 1.4.3 Cách thức tiến hành biên soạn tập: .24 1.5 Huấn luyện sức bền bóng đá 25 1.5.1 Thể lực huấn luyện bóng đá .28 1.5.2 Vai trò phát triển sức bền bóng đá .29 1.5.3 Phát triển sức bền chuyên môn 30 1.6 Cơ sở sinh lý tố chất sức bền 30 CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 36 2.1 Phương pháp nghiên cứu 36 2.1.1 Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu: 36 2.1.2 Phương pháp vấn phiếu (Anket) - tọa đàm 36 2.1.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm: .36 2.1.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 40 2.1.5 Phương pháp toán thống kê: .40 2.2 Đối tượng - tổ chức nghiên cứu 42 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu .42 2.2.2 Tổ chức nghiên cứu: 42 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN .44 3.1 Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng sức bền chuyên môn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước .44 3.1.1 Lựa chọn Test đánh giá sức bền chuyên môn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước .44 3.1.2 Đánh giá thực trạng sức bền chuyên môn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước 54 3.2 Nhiệm vụ 2: Xây dựng hệ thống tập phát triển sức bền chuyên mơn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước 58 3.2.1 Sơ lựa chọn, tổng hợp tập phát triển sức bền chun mơn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước .60 3.2.2 Phỏng vấn lựa chọn tập phát triển sức bền chuyên môn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước: 64 3.2.3 Xây dựng chương trình ứng dựng tập phát triển sức bền chuyên môn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước: 71 3.3 Nhiệm vụ 3: Đánh giá hiệu tập phát triển sức bền chuyên môn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .79 KẾT LUẬN 79 KIẾN NGHỊ: 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT HLV Huấn luyện viên BĐ Bóng đá TDTT Thể dục thể thao LVĐ Lượng vận động XPC Xuất phát cao VĐV Vận động viên TLC Thể lực chung TLCM Thể lực chuyên môn LVĐ Lượng vận động TĐTL Trình độ tập luyện DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1.Thời gian trung bình trì gắng sức tĩnh (phút) nhóm khác với trọng lượng mang vác 80, 60 ,40 20% sức mạnh tối đa (theo Tốpbin) 34 Bảng 2.1: Phân loại thể lực theo nhóm tuổi đánh giá thực test Cooper (theo tài liệu Viện khoa học TDTT 2001) 38 Bảng 2.2: Lượng hấp thụ Oxy tối đa (VO2max) tính theo thành tích chạy 12 phút 38 Bảng 3.1: Tổng hợp kết vấn lựa chọn test đánh giá sức bền chuyên môn sau 49 Bảng 3.2: Kiểm định kết vấn test đánh giá sức bền chun mơn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước (n=30) qua lần vấn .50 Bảng 3.3: Hệ số tin cậy test đánh giá sức bền chun mơn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước 52 Bảng 3.4: Thực trạng sức bền chuyên môn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước 54 Bảng 3.5: Kết vấn tập phát triển sức bền chun mơn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước 66 Bảng 3.6: Phân bổ tập phát triển sức bền chuyên môn theo giai đoạn kế hoạch huấn luyện năm 2015 - 2016 71 Bảng 3.7 Kết so sánh trước sau thực nghiệm cầu thủ đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước (n = 19) .sau 73 Bảng 3.8 Kết so sánh trước sau thực nghiệm thủ mơn đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước (n = 4) sau 75 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Hệ số biến thiên tiêu sức bền chuyên môn 56 Biểu đồ 3.2: Hệ số biến thiên tiêu sức bền chuyên môn 58 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ % trình độ đối tượng vấn 65 Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ % thâm niên công tác đối tượng vấn 65 Biểu đồ 3.5: Nhịp tăng trưởng cầu thủ bóng đá nam tỉnh Bình Phước 75 Biểu đồ 3.6: Nhịp tăng trưởng nhóm thủ mơn bóng đá nam tỉnh Bình Phước 77 77 tập lựa chọn phát huy tác dụng tích cực trọng việc nâng cao sức bền chun mơn vận động viên đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước Ngồi phát triển sức bền chun mơn nhóm thủ mơn đội bóng đá nam tỉnh Bình Phước, thơng qua chương trình thực nghiệm thể qua biểu đồ 3.6 Biểu đồ 3.6: Nhịp tăng trưởng nhóm thủ mơn bóng đá nam tỉnh Bình Phước 3.3.3 Bàn luận Trước thực nghiệm kiểm tra ban đầu sức bền chuyên môn nhóm đối tượng nghiên cứu tiến hành thực nghiệm để dễ dàng so sánh kết lập test sau thực nghiệm Với điều kiện thực tế đội tuyển bóng đá nam tỉnh Bình Phước, VĐV phải tham gia thi đấu giải bóng đá Hạng quốc nhiều yếu tố khác nên việc xác định phương pháp thực nghiệm so sánh tự đối chiếu Sau năm tiến hành thực nghiệm huấn luyện áp dụng tập chọn với 8/8 test chun mơn nhóm cầu thủ 7/7 test chun mơn nhóm 78 thủ mơn, thấy rõ sức bền chun mơn nhóm nghiên cứu bước đầu có khác biệt so với thời điểm trước thực nghiệm (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Sức Bền Chuyên Môn Cho Đội Bóng Đá Nam Tỉnh Bình Phước, Nghiên Cứu Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Sức Bền Chuyên Môn Cho Đội Bóng Đá Nam Tỉnh Bình Phước

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay