Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng

74 59 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:04

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân, kết trình nghiên cứu lý luận thực tế nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng Các kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Hải Phòng, ngày 09 tháng năm 2016 Tác giả KS Nguyễn Kim Thi i LỜI CẢM ƠN Đề tài: “Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng” kết q trình tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết thực tiễn địa phương Trong trình thực luận văn này, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ từ thầy, cô, bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp luận văn hồn thành, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, thầy, cô trường tạo điều kiện giúp tơi hồn thiện luận văn Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Văn Cương, người nhiệt tình góp ý, hướng dẫn tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Mặc dù cố gắng nỗ lực, song q trình tìm hiểu, nghiên cứu khơng tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận đóng góp chân thành quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vị nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu Luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH Y TẾ 1.1 Cơ sở lý luận nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực tổ chức 1.2 Cơ sở lý luận quản lý nguồn nhân lực tổ chức 1.2.1 Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 1.2.2 Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực tổ chức 1.2.3 Vai trò, ý nghĩa nguồn nhân lực tổ chức 1.2.4 Nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực tổ chức 10 1.3 Nội dung công tác quản lý nguồn nhân lực tổ chức 11 1.3.1 Công tác quy hoạch nguồn nhân lực 11 1.3.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 13 1.3.3 Công tác sử dụng nguồn nhân lực 16 1.3.4 Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 19 1.3.5 Công tác đãi ngộ, thăng tiến nguồn nhân lực 20 Chương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ HẢI PHÒNG TỪ NĂM 2011-2015 23 iii 2.1 Tổng quan ngành y tế Hải Phòng 23 2.1.1 Khái quát ngành y tế Hải Phòng 23 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển ngành y tế Hải Phòng 26 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ ngành y tế Hải Phòng 28 2.1.4 Cơ cấu tổ chức ngành y tế Hải Phòng 29 2.1.5 Nội dung hoạt động ngành y tế Hải Phòng 30 2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế Hải Phòng từ năm 2011-2015 32 2.2.1 Đánh giá thực trạng cấu lao động ngành y tế Hải Phòng 32 2.2.2 Thực trạng cơng tác quy hoạch nguồn nhân lực y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 -2015 35 2.2.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực y tế thành phố Hải Phòng 37 2.2.4 Thực trạng cơng tác sử dụng nguồn nhân lực y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 39 2.2.5 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 -2015 41 2.2.6 Thực trạng công tác đãi ngộ nguồn nhân lực 44 2.3 Đánh giá chung công tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế Hải Phòng từ năm 2011-2015 46 2.3.1 Những mặt mạnh cần phát huy nguyên nhân 46 2.3.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục nguyên nhân 47 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ HẢI PHÒNG TỚI NĂM 2020 50 3.1 Mục tiêu kế hoạch hoạt động ngành y tế Hải Phòng tới năm 202050 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế Hải Phòng tới năm 2020 54 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quy hoạch nguồn nhân lực 54 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực 56 3.2.3 Hồn thiện cơng tác sử dụng nguồn nhân lực 59 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 60 3.2.5 Hồn thiện sách đãi ngộ nguồn nhân lực 62 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt BV BS CK DS-KHHGĐ KCB KTXH NĐ NQ NNL NVYT QĐ QLNL TD TP TT TTYT TYT UBND YDHCT YS Giải thích Bệnh viện Bác sĩ Chuyên khoa Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Khám chữa bệnh Kinh tế xã hội Nghị định Nghị Nguồn nhân lực Nhân viên y tế Quyết định Quản lý nhân lực Tuyển dụng Thành phố Thông tư Trung tâm y tế Tuyến y tế Ủy ban nhân dân Y dược học cổ truyền Y sĩ v DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Tên bảng Tổng số NNL ngành y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Trình độ chun mơn NNL ngành y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Chất lượng cán y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Dự báo nhu cầu NNL đến năm 2020 Nhu cầu NNL y tế công lập theo lĩnh vực chuyên môn vi Trang 36 37 39 52 53 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 2.1 Biểu đồ cấu lao động ngành y tế TP Hải Phòng năm 2015 33 2.2 Biểu đồ cấu lao động ngành y tế đơn vị nghiệp TP 34 2.3 Hải Phòng năm 2015 Biểu đồ cấu lao động ngành y tế đơn vị y tế sở TP 34 2.4 Hải Phòng năm 2015 Biểu đồ cấu lao động biên chế đơn vị hành 34 2.5 ngành y tế TP Hải Phòng năm 2015 Biểu đồ tổng số NNL ngành y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2011- 36 2.6 2015 Biểu đồ trình độ tiến sĩ, thạc sĩ y tế TP Hải Phòng giai đoạn 38 2.7 2011-2015 Biểu đồ trình độ đại học, cao đẳng y tế TP Hải Phòng giai đoạn 38 2.8 2011-2015 Biểu đồ trình độ trung học y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2011- 38 2.9 2015 Biểu đồ biến động tỷ lệ trưởng, phó phòng, khoa cấp tỉnh có trình 40 2.10 độ sau đại học TP Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Biểu đồ biến động tỷ lệ TYT xã, phường có cán làm cơng tác 40 YDHCT TP Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày cơng nghiệp hóa diễn mạnh mẽ Việt Nam đà phát triển mạnh mẽ, không nằm ngồi guồng quay Để cơng nghiệp hóa đại hóa thành cơng, Việt Nam cần nắm bắt khai thác thật tốt nguồn lực có, đặc biệt NNL Việt Nam nước đông dân, có tiềm nguồn lao động dồi dào, lao động trẻ, khỏe, động Để phát triển cần tận dụng tối đa lợi để vươn lên sánh bước bạn bè giới NNL nhân tố quan trọng cấu thành nên tổ chức Đây coi nhân tố có vai trò định đến thành cơng tổ chức Con người có khả sáng tạo vô tận, với thể lực trí lực mình, người làm chủ hoạt động đời sống Xã hội phát triển, NNL ngày có vị trí quan trọng Theo đó, quản lý NNL góp phần giúp sử dụng NNL thật hiệu để tận dụng phát huy tối đa vai trò vào phát triển KTXH Trong giai đoạn xã hội chuyển dần sang kinh tế tri thức, vai trò yếu tố công nghệ hay vốn giảm bớt, thay vào vai trò NNL NNL sáng tạo, động góp phần quan trọng vào cơng đổi nước ta Từ trước đến nay, người ln giữ vai trò quan trọng, định quốc gia NNL thể trí lực thể lực Trong sức khỏe định chất lượng sống cơng việc Chính thế, chăm sóc sức khỏe điều cần đặc biệt quan tâm Y tế ngành đảm nhận sứ mệnh cao Ngành y tế từ thời chiến đến thời bình, ln có sứ mệnh to lớn chăm lo sức khỏe người Ngày nay, người ngày có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho gia đình cho thân y tế hoạt động thiếu Hơn nữa, thời tiết nhiệt đới gió mùa Việt Nam, khơng khí nóng ẩm, khí hậu khắc nghiệt, thời tiết biến động thất thường Chính thế, loại dịch bệnh có điều kiện để bùng phát Ngành y tế có chức đẩy lùi bệnh dịch, tìm phương án để chăm sóc sức khỏe cho người Để góp phần thực tốt sứ mệnh này, NNL yếu tố góp phần tạo nên thành công Để thực mục tiêu mà ngành y tế xây dựng triển khai, cần xây dựng nên đội ngũ NNL y tế thực chất lượng, đáp ứng điều kiện luôn thay đổi ngành đất nước Thành phố Hải Phòng thành phố lớn nước, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa xã hội khu vực phía Bắc nước Đồng thời, TP Hải Phòng TTYT quan trọng nước Tuy nhiên, điều kiện xã hội phát triển không ngừng, bệnh tật xuất thường xuyên nên ngành y tế TP Hải Phòng gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu KCB nhân dân Đặc biệt, NNL y tế TP chưa đáp ứng phát triển Chính thế, việc nâng cao chất lượng NNL y tế địa phương vấn đề then chốt lúc Địa phương cần xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển NNL để đảm bảo NNL đáp ứng phát triển không ngừng xã hội Với yêu cầu cấp thiết trên, chọn đề tài “Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng” để nghiên cứu, xem xét đánh giá nhằm đưa giải pháp tối ưu góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý NNL y tế TP Hải Phòng nước nói chung, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động quản lý NNL y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2011-2015, từ đề xuất biện pháp có sở khoa học thực tiễn để hồn thiện cơng tác quản lý NNL ngành y tế Hải Phòng tới năm 2020 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận NNL nội dung công tác quản lý NNL tổ chức Từ phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý NNL ngành y tế TP Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Trên sở đó, tác giả đưa biện pháp, đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý NNL TP Hải Phòng Đối tượng phạm vị nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý NNL lĩnh vực y tế 3.2 Phạm vi nghiên cứu Khơng gian: Thành phố Hải Phòng; Thời gian: Giai đoạn 2011-2015 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu mà tác giả luận văn sử dụng phương pháp đánh giá định tính định lượng, phương pháp phân tích, so sánh Ngồi sử dụng phương pháp thu thập ý kiến quần chúng nhân dân Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn cơng trình khoa học có ý nghĩa lý luận thực tiễn, nguồn tài liệu quý giá giúp cho TP Hải Phòng nắm bắt tình hình quản lý NNL y tế địa phương, nhận thức hạn chế để tìm phương pháp khắc phục; từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng NNL ngành y tế địa phương Kết cấu Luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm chương: Chương Cơ sở lý luận công tác quản lý nguồn nhân lực nội dung công tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế Chương Đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng từ năm 2011-2015 Chương Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng tới năm 2020 BS: gồm tiến sĩ y khoa, thạc sĩ y, BS CK II, BS CK I, BS Dược sĩ: gồm tiến sĩ dược, thạc sĩ dược, dược sĩ CK II, dược sĩ CK I dược sĩ đại học (dân số ước đến năm 2020 là: 2.052.023 người) Bảng 3.2 Nhu cầu NNL y tế công lập theo lĩnh vực chun mơn Khối chun NNL có Dự kiến NNL mơn KCB Y tế dự phòng Trạm Y tế Tổng cộng Số cần bổ sung năm 2020 8.166 948 1.506 10.620 6.517 713 1.100 8.330 1.649 235 406 2.290 (Nguồn: Sở Y tế Hải Phòng) - Dự kiến vào năm 2020, khối KCB có 1.500 BS, số cần bổ sung 284 người; 4.500 cán chuyên môn y khác, số cần bổ sung 632 người Khối y tế dự phòng: Dự kiến đến năm 2020, có 285 BS, số cần bổ sung 114 người Tuyến xã cần 244 BS, số cần bổ sung 91 người (chưa tính số thay cho nghỉ hưu, chuyển công tác, mất) Tăng cường chuyên môn nghiệp vụ cho NNL y tế, thỏa mãn yêu cầu phát triển KTXH, hòa nhập y tế đại - Phấn đấu đạt 15% BS, dược sĩ có trình độ tiến sỹ CK II, BS nội trú; 50% BS, dược sĩ có trình độ thạc sỹ, CKI; 30% y tá/điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học Dự kiến đến năm 2020, có 354 BS, dược sĩ có trình độ tiến sỹ CK II, BS nội trú; 1.180 BS, dược sĩ có trình độ thạc sỹ, CK I có 1.350 y tá/điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có trình độ đại học trở lên - Đảm bảo thực đào tạo cho viên chức ngành y tế tối thiểu 48 tiết học năm liên tục Nâng cao văn hóa ứng xử, thái độ làm việc, cư xử với nhân dân hoạt động KCB 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế Hải Phòng tới năm 2020 53 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quy hoạch nguồn nhân lực Những năm vừa qua, ngành y tế có quan tâm đầu tư cho quy hoạch NNL y tế, song số thiếu sót bất cập Chính vậy, thời gian tới, lãnh đạo ngành y tế Hải Phòng cần sát cơng tác Trong tiến trình quy hoạch NNL, cần phải chủ động, có tầm nhìn chiến lược, có định hướng, chương trình cụ thể nhằm xây dựng NNL ngành y tế không trước mắt mà cho thời kỳ tương lai Công tác phải dựa sở kế thừa NNL ngành y tế thực cách hiệu Việc tiến hành quy hoạch NNL triển khai theo lộ trình định Các đơn vị quản lý ngành y cần nắm bắt lộ trình phát triển, nhu cầu NNL cho thời đoạn, dựa vào xây dựng nên kế hoạch cụ thể nhằm sử dụng tốt NNL có NNL tương lai Công tác quy hoạch NNL hoạt động vĩ mơ, cần có tầm nhìn dài hạn, bao quát từ trình dự báo nhu cầu NNL, phân tích, tính tốn thực trạng NNL có, đưa định tuyển chọn NNL, sử dụng nhận xét trình sử dụng NNL… Trong năm tiếp theo, ngành y tế giữ vai trò to lớn cho q trình phát triển KTXH đất nước Ngày nay, thứ phát triển kéo theo mơi trường nhiễm, nảy sinh nguy sức khỏe, dịch bệnh ngày bùng phát Cơng nghệ phát triển, ngành y tế có bước tiến tìm phương pháp chữa bệnh mới, đại, chăm sóc tốt sức khỏe người dân Tuy vậy, bệnh tật ngày phức tạp, phát sinh nhiều biến thể lường trước Vì ngành y tế cần xác định rõ biến động tương lai để xây dựng cho ngành phương hướng phát triển cho phù hợp Đồng thời nhận thấy dân số TP Hải Phòng khơng ngừng tăng lên qua thời gian, để đảm bảo chất lượng phục vụ ngành y tế, đảm bảo số lượng NNL đầy đủ, chất lượng NNL tốt, đảm bảo tương ứng số lượng cán ngành y với dân số địa phương, hạn chế tình trạng thiếu hụt đội ngũ y BS, không đáp ứng nhu cầu KCB có người dân 54 Ngành y tế hàng năm cần quan tâm tổ chức buổi tổng kết, đánh giá chất lượng NNL ngành y tế, đánh giá cấu NNL, đánh giá cán y tế thái độ làm việc, lực, nhận thức, cách cư xử,… từ tính tốn xu hướng phát triển NNL tương lai Quy hoạch NNL bước chuẩn bị lực lượng lao động để tiến hành định hướng phát triển mà ngành y tế đề Bởi vậy, cần xác định điểm xuất phát cho công tác quy hoạch NNL, thông qua nắm vững xu hướng, kế hoạch tương lai ngành Các định hướng phát triển NNL ngành y tế là: - Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, xây dựng tăng cường chất lượng đội ngũ y BS, dược sĩ, điều dưỡng,… có đủ lực, trình độ, trọng NNL có chất lượng cho khu vực nơng thơn, khu vực có phát triển - Tiến hành đào tạo đón đầu phù hợp với chiến lược phát triển, chuẩn bị tốt đội ngũ cho việc tiếp cận kỹ thuật đại, tân tiến; Phân cơng, bố trí cán thật hợp lý, khoa học, triển khai việc ứng dụng công nghệ vào quản lý để tăng chất lượng KCB, hạn chế gây phiền phức tham gia KCB - Đồng thời, ngành y tế TP Hải Phòng cần triển khai tốt việc dự báo nhu cầu NNL tương lai Việc dự báo nhu cầu NNL cần tiến hành cách nghiêm túc, xác dựa tổng hợp cứ: phương hướng phát triển tương lai, thực trạng NNL có ngành Để thực tốt quy hoạch NNL, cần tiến hành thực sách sau: Lập kế hoạch NNL: Lãnh đạo ngành quan chuyên môn cần triển khai lập kế hoạch NNL Việc cần thực theo trình tự rõ ràng Trên sở đó, lãnh đạo ngành cần phải xác định nhu cầu NNL cho ngành y tế địa phương năm Công tác dự báo nhu cầu NNL: Dựa đường lối, phương hướng phát triển, lãnh đạo ngành địa phương cần đưa dự báo nhu cầu NNL tương 55 lai để xây dựng kế hoạch NNL y tế cho phù hợp, tận dụng lợi phát huy hiệu Dự báo nhu cầu NNL cần rõ ràng số lượng loại nhân lực cần thiết cho vị trí Việc dự báo định tính nhu cầu NNL giúp cho lãnh đạo ngành có điều kiện để lập kế hoạch thực chi tiết khoa học Công tác dự báo cung ứng NNL: NNL cung cấp cho ngành y tế Hải Phòng chủ yếu đào tạo sở, đơn vị hàng đầu y khoa Thực tốt việc dự báo cung ứng NNL giúp NNL y tế Hải Phòng ln đầy đủ, chất lượng, đảm bảo u cầu phát triển Nguồn cung NNL từ sở đào tạo y dược, hệ thống ngành y tế tuyến khác hay địa phương khác có luân chuyển Cơng tác quan trọng, có xác định nguồn cung NNL giúp cho việc quy hoạch đạt hiệu Đánh giá kiểm tra việc thực quy hoạch NNL: Trên sở công tác quy hoạch NNL thực hiện, lãnh đạo ngành triển khai việc đánh giá thực hiện, tìm hiểu nguyên nhân thiếu sót, rút kinh nghiệm, để giai đoạn hiệu hơns, đảm bảo hoạt động quy hoạch NNL hiệu 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực Để tăng cường chất lượng y tế nay, tăng cường chất lượng NNL vấn đề cấp thiết Hiện nước phát triển tỷ lệ là 30 BS/1 vạn dân, Việt Nam 7,5 BS/1 vạn dân Rõ ràng thiếu NNL y tế NNL y tế khan thời gian qua thách thức cho y tế nước ta Hải Phòng Chính cơng tác TD NNL y tế cần phải thực thật tốt để phát huy ý nghĩa Cơng tác TD cơng tác quan trọng với ngành lĩnh vực Quá trình TD thành công mang lại cho địa phương NNL y tế đầy đủ chất lượng, đảm bảo chất lượng KCB Công tác TD thực tốt hiệu giảm bớt khó khăn cho cơng tác đào tạo Vì TD tốt giúp tổ chức có NNL tốt từ ban đầu, đủ điều kiện lực, trình độ, bố trí làm việc nhanh chóng tiếp cận cơng việc hồn thành tốt, hạn chế việc phải đào tạo lại, gây tốn Vì cần tiến hành TD NNL cách khách quan, nghiêm minh khoa học 56 Công tác TD NNL ngành y tế Hải Phòng tương đối tốt, nhiên để tốt cần áp dụng giải pháp sau: - Lấy quy hoạch NNL làm tảng cho việc TD: Công tác TD phải dựa công tác quy hoạch NNL để thực Quy hoạch NNL giúp xác định nhu cầu, cung NNL cho ngành y tế địa phương năm tiếp tới Công tác TD vơ quan trọng, tạo lập NNL có chất lượng, đáp ứng điều kiện cơng việc Chính thế, TD cần tiến hành cơng bằng, chặt chẽ dựa tảng công tác quy hoạch NNL; - Mở rộng, đa dạng hóa nguồn TD: Có nhiều nguồn TD khác nhau, kể đến là: + TD qua cán nhân viên làm việc ngành Theo kênh TD này, cán nhân viên ngành vào vị trí TD để đưa ý kiến đề bạt nhân cho đơn vị Hình thức có ưu điểm lớn tiết kiệm chi phí TD, đơn giản hóa cơng tác TD, loại bỏ bớt khó khăn khâu sàng lọc hồ sơ Song nguồn TD từ phương pháp không bảo tốt mặt chất lượng NNL, đề bạt tiến cử mang tính chất chủ quan, cá nhân Đây hình thức TD chủ yếu dùng công tác TD NNL ngành y tế địa bàn Song để hoạt động TD qua kênh phát huy tác dụng, lãnh đạo ngành cần có biện pháp quản lý chặt, cần có hình thức kiểm tra, xét duyệt kỹ trước TD, không nên phụ thuộc vào đề bạt tiến cử cán nhân viên Khi có tiến cử đề bạt, cần tiến hành vấn, đáp ứng yêu cầu đề tiến hành thử việc, kiểm tra trước vào làm việc thức, đảm bảo hiệu TD + TD qua kênh thơng tin truyền thơng: Theo hình thức này, đơn vị phát sinh nhu cầu TD, thông tin vị trí TD thơng báo phương tiện truyền thông Phương pháp giúp ứng viên có hội để tiếp cận với nguồn thông tin TD, đảm bảo TD vị trí u cầu Tuy nhiên nhược điểm mà mang lại chi phí cho việc TD tốn kém, công tác sàng lọc hồ sơ vất vả 57 Để đảm bảo hình thức TD có hiệu quả, phát sinh nhu cầu TD, cần chi tiết, rõ ràng tiêu chí vị trí TD, độ tuổi, cấp, chuyên môn, kinh nghiệm thực tế,… để công tác sàng lọc hồ sơ đơn giản + TD thông qua trung tâm mơi giới việc làm Hình thức tin dùng lợi ích mang lại cho nhà TD người lao động Theo hình thức này, nhà TD cung cấp cho trung tâm môi giới việc làm thơng tin vị trí TD Trung tâm môi giới vào thông tin tiến hành sàng lọc lựa chọn hồ sơ đảm bảo đáp ứng yêu cầu Sau nhà TD cần tiến hành vấn trực tiếp lựa chọn lao động đáp ứng tốt yêu cầu Kênh TD tiện lợi, hạn chế khó khăn cho nhà TD việc sàng lọc, kiểm duyệt hồ sơ, đảm bảo chất lượng hồ sơ Nhược điểm cách TD chi phí tốn - Hồn thiện quy trình TD vấn đề cốt lõi: Quy trình TD lãnh đạo ngành y tế TP Hải Phòng xây dựng cụ thể Cơng tác TD bao gồm công việc: thông báo TD, nhận hồ sơ, lập danh sách, tiến hành sàng lọc hồ sơ, vấn, kiểm tra, đánh giá, TD, thử việc, định TD thức Khi tiến hành TD cần tuân thủ trình tự mà ngành xây dựng nên để tránh ảnh hưởng đến chất lượng NNL - Đảm bảo cơng bằng, khách quan TD: Trong quy trình TD NNL y tế địa phương, định bị yếu tố tâm lý chủ quan chi phối nhiều Đây sở cho gian lận, tiêu cực Để việc TD thật công bằng, cần kiểm sốt chặt chẽ khâu q trình TD, đặc biệt khâu sàng lọc hồ sơ, không để xảy tiêu cực tiến hành TD, ảnh hưởng đến chất lượng NNL - Tăng cường vai trò quản lý quan nhà nước công tác TD sử dụng NNL y tế 3.2.3 Hoàn thiện công tác sử dụng nguồn nhân lực 58 Việc bố trí sử dụng NNL y tế cần đặc biệt trọng Đối với NNL y tế trẻ, trường sau TD tiến hành đào tạo lại, đào tạo nâng cao kiến thức trình đào tạo chưa đủ để hồn thành tốt cơng việc Sau q trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu đề lao động tiến hành xếp vào công việc Việc xếp, phân công lao động vào vị trí sử dụng lao động cần thực nghiêm túc Mỗi nhân viên bố trí vào CK, CK tiếp nhận chịu trách nhiệm quản lý Cụ thể cần: - Thực tốt việc tổ chức cán Cân đối nhu cầu NNL theo lĩnh vực theo tuyến, ưu tiên TD NNL có trình độ chun sâu, kỹ thuật cao NNL cho TYT sở đơn vị y tế dự phòng - Có sách thu hút NNL y tế, trọng chuyên gia đầu ngành, cán chuyên môn kỹ thuật, chuyên gia quản lý y tế… - Xây dựng làm tốt sách thu hút nhằm thu hút NNL có chất lượng đầu quân cho y tế địa phương Xây dựng chế độ nhằm khuyến khích thu hút NNL cho TYT dân số, BV CK Lao, Phong, Tâm thần TYT sở Linh hoạt, đa dạng lựa chọn hình thức đào tạo; - Có sách hỗ trợ BS từ tuyến bổ sung cho tuyến thực Đề án 1816 - Thực sách “đi nghĩa vụ” BS trường đào tạo theo nhu cầu Theo hình thức này, TP chi trả phần kinh phí học tập từ sinh viên trúng tuyển Điều kiện ràng buộc sau trường, BS phân công làm việc tuyến y tế huyện thuộc vùng núi, vùng khó khăn tối thiểu 3-5 năm - Thực tốt luân chuyển có thời gian cán bộ, kết hợp sách ưu đãi cho cán y tế luân chuyển đến công tác TYT huyện, vùng khó khăn - Thực cơng đề bạt, bố trí chức vụ lãnh đạo nhằm động viên nhân viên y tế hăng say làm việc, trau dồi y đức nghề nghiệp - Thực luân chuyển cán lãnh đạo quản lý đơn vị: thời gian từ 03 đến 05 năm nhằm học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý đơn vị 59 - Thực luân chuyển bác sỹ tuyến xã đơn vị tuyến huyện, từ tuyến huyện tuyến TP - Thực tốt việc đánh giá cán bộ, đánh giá cơng khai, có hiệu Đồng thời làm tốt khen thưởng cán có lực, xuất sắc, có nhiều cống hiến thực nhiệm vụ 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Từ năm 2008 đến nay, vấn đề đào tạo y BS ngành y tế đặc biệt lưu tâm, xem tiêu để cấp chứng hành nghề Nhận thức tầm quan trọng, ngành y tế Hải Phòng xác định học tập BV điều kiện lý tưởng NNL y tế Trong q trình làm việc BV, tích cực học tập, trau dồi kỹ nghề nghiệp Một số BV Hải Phòng có trung tâm đào tạo, liên kết với sở đào tạo y khoa để tiến hành đào tạo thực tiễn, ứng dụng Người hoạt động lĩnh vực y tế bên cạnh kỹ nghiệp vụ cần đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp lớn, liên hệ trực tiếp đến tính mạng người Chính lý trên, cán nhân viên ngành y phải ý thức học tập suốt đời Việc đào tạo trường, thời gian qua giúp nước bước đầu thỏa mãn yêu cầu NNL ngành y Tuy nhiên, sau tốt nghiệp, y BS có trình độ chun mơn, kiến thức nền, họ cần phải tiếp tục học tập, cần đào tạo liên tục để làm tốt cơng tác KCB Ngồi ra, để tăng cường chất lượng y tế quan trọng chất lượng NNL ngành y tế ngành y tế Hải Phòng trọng triển khai lớp đào tạo, chương trình hội nghị, hội thảo buổi sinh hoạt chuyên môn BV để y BS cung cấp kiến thức tiếp cận tiến ngành y Những lớp đào tạo ngắn hạn nơi y BS chia sẻ kinh nghiệm, giải nhiều vấn đề chuyên môn giúp kiến thức y khoa trải đồng hơn, tiếp nhận cập nhật Đào tạo liên tục, học tập suốt đời không nhiệm vụ người hành nghề mà giải pháp sống để đưa ngành y tế Việt Nam bắt kịp với y học giới 60 Đồng thời phân tích phần TD NNL, nhận thấy vai trò ý nghĩa việc đào tạo NNL trẻ, lãnh đạo ngành cần có phương hướng phát triển NNL trẻ, gắn với ứng dụng công nghệ KCB cho cộng đồng Linh hoạt lựa chọn hình thức đào tạo nước đào tạo nước Đào tạo nước hướng tới chuẩn hóa nghiệp vụ sư phạm y học cho NNL làm công việc quản lý Thực tốt việc định hướng CK cho NNL sau đợt đào tạo Tiến hành đào tạo sau đại học; nâng trình độ chun mơn trình độ quản lý lãnh đạo BV trực thuộc Sở Y tế; cập nhật kiến thức y học cho NNL y tế ngồi cơng lập Đào tạo nước ngồi tập trung nâng cao trình độ Nâng cao tiêu chuẩn cán theo tiêu chuẩn châu Âu Kế hoạch triển khai theo hướng cử BS tham gia vào chương trình đào tạo hợp tác quốc tế y khoa, tiếp thu công nghệ mới, đại y học giới, nâng cao chất lượng y tế nước nhà Đồng thời, ngành y tế Hải Phòng cần đổi đào tạo NNL ngành y tế Việc làm cần thiết, nhằm mục đích đổi chất lượng NNL, thỏa mãn nhu cầu KCB Trong tương lai, y tế Hải Phòng cần đẩy mạnh biện pháp liên kết với sở đào tạo y khoa hàng đầu, tạo hội cho sinh viên y khoa thực hành, học tập CK, tạo điều kiện tiếp thu kiến thức thực tế, sớm nắm bắt công việc Đồng thời, ngành y tế cần siết chặt công tác cấp chứng hành nghề, đảm bảo chất lượng đội ngũ NNL ngành y, tránh tình trạng đào tạo ạt, thừa nhiều người có BS thiếu bác sỹ thực thụ Ngành y tế thực định BV làm đối tác với trường y khoa Bên cạnh y tế Hải Phòng thực việc đặt hàng đào tạo với đơn vị, sở đào tạo y khoa Việc đào tạo đặt hàng tiến hành đào tạo theo nhu cầu, mục đích bố trí cơng tác ngành y, đáp ứng đúng, đủ NNL thiếu Đa dạng hình thức đào tạo, đào tạo chỗ, đào tạo liên kết với sở, đơn vị tạo Y - Dược Đẩy mạnh bổ sung NNL y tế cho TYT sở, hệ thống DS-KHHGĐ 61 - Xây dựng quy hoạch, quy chế rõ ràng ngành y tế, từ xác định tiêu, đến việc TD NNL, đào tạo, phân công, xếp công tác Đào tạo cân đối chuyên ngành, trọng mũi nhọn phát triển cán quản lý, trọng tiếp cận kỹ thuật đại, tân tiến, thực đào tạo nước lẫn nước Kết hợp TD đào tạo để bổ sung NNL cho khu vực y tế sở, NNL cho TYT hải đảo, vùng khó khăn, lĩnh vực chuyên khoa thiếu NNL - Đổi mới, nâng cấp trường đại học y dược Hải Phòng, tăng cường đào tạo chuyên ngành y dược, đáp ứng nhu cầu NNL y tế Cải tiến đổi chương trình đào tạo, trọng đào tạo thực tiễn cho sinh viên y khoa - Hướng dẫn đơn vị tuyến TP xây dựng Đề án để mở triển khai đào tạo liên tục, thực tốt chức đào tạo, đảm bảo nghiệp vụ cần thiết cho NNL y tế Hải Phòng vùng lân cận Đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật y tế cho TYT địa phương - Sắp xếp hợp lý đào tạo sử dụng NNL Xây dựng môi trường làm việc hiệu Đơn vị quản lý cán học phải có giải pháp điều chỉnh khen thưởng kịp thời để động viên học viên tích cực học tập Học viên phải báo cáo định kỳ kết trình học cho đơn vị quản lý - Chú trọng đào tạo chỗ, khu vực hải đảo, miền núi - Tiến hành xã hội hóa cơng tác y tế Tiến hành đào tạo, cập kiến thức với nước để tiếp cận nhanh với thành tựu y học Đưa đào tạo ngoại ngữ, tin học vào kế hoạch đào tạo, tăng cường hiểu biết cho NNL 3.2.5 Hồn thiện sách đãi ngộ nguồn nhân lực Hiện có tình trạng “chảy máu” bác sỹ Các BS, NNL có lực, kinh nghiệm tập trung tuyến chế độ đãi ngộ chưa thực tốt, chưa thỏa mãn nhu cầu NNL Tình trạng BS, dược sĩ đơn vị y tế công bỏ việc làm việc cho đơn vị y tế tư nhân ngày nhiều khiến NNL y tế ngày thiếu hụt trầm trọng 62 Để thay đổi tình hình này, ngành y tế TP Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm đến chế độ, sách cho đội ngũ NNL ngành, đảm bảo giữ NNL có lực, đảm bảo yêu cầu phát triển ngành địa phương Cùng với thực tốt sách thu hút, ngành y tế tiếp tục tranh thủ đầu tư Chính phủ, tiến hành thu hút đầu tư hạ tầng y tế, đảm bảo tiêu sở vật chất, trang thiết bị Qua tạo dựng điều kiện làm việc hiệu giúp đội ngũ BS cập nhật, tiếp xúc với kỹ thuật để phát huy lực, nghiệp vụ Các BV cần tăng cường mở dịch vụ khám BV; phẫu thuật theo yêu cầu để tăng thêm thu nhập đáng cho BS Ngành y tế Hải Phòng ban hành sách riêng để thu hút NNL y tế Cụ thể, NNL có trình độ tự nguyện cơng tác BV cơng địa phương hưởng nhiều hỗ trợ ưu đãi ngành địa phương lương thưởng hợp lý, ưu đãi mua nhà, mua đất, ưu đãi vay vốn,… Chế độ đãi ngộ NNL ngành y tế thể nhiều khía cạnh Yếu tố tiền lương Tiền lương trả cho cán y BS cần đảm bảo đòi hỏi đời sống ngày thân họ gia đình họ, bảo đảm thu nhập đủ để chi trả sống có tiết kiệm Ngồi tiền lương, tiền thưởng nguồn thu cán y tế Tiền thưởng nhằm mục đích kích thích làm việc, công tác NNL tổ chức, đồng thời phản ánh đánh giá cao tổ chức cố gắng đóng góp NNL Vì đặc thù riêng ngành, cán thường xuyên phải tham gia buổi trực, phẫu thuật,… Khi ngành y tế cần có chế độ phụ cấp thích hợp cho đội ngũ lao động, cụ thể loại phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật,… Kiến nghị số giải pháp sau để đãi ngộ NNL y tế hiệu hơn: * Ban hành sách đãi ngộ TP: - Chi trả kinh phí học tập cho cán cử học; 63 - Hỗ trợ tăng thêm khoản phụ cấp đặc thù ngành y tế phụ cấp thâm niên, bảo hiểm nghề nghiệp trường hợp nhiễm dịch bệnh làm việc - Trợ cấp, hỗ trợ tiền cán y tế có ý định mua nhà, mua đất; hỗ trợ cho cán làm việc nơi có điều kiên khó khăn để họ chun tâm vào cơng việc - TP Hải Phòng cần sớm thay đổi quy định đào tạo, bồi dưỡng NNL y tế cho phù hợp * Làm tốt công tác khen thưởng, đề bạt cán ngành y tế: - Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, nhân viên để khích lệ, động viên y bác sĩ giỏi, có cống hiến cho y tế địa phương, có ý thức trau dồi, rèn luyện y đức * Chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng: Khi cử học, cán hưởng khoản lương thưởng bình thường; hưởng chế độ bảo hiểm; chi trả phí lại, cơng tác phí theo luật định; - Xây dựng chế độ BS luân phiên công tác tháng/năm, từ TP xuống TYT cấp dưới, hàng tháng hưởng trợ cấp 1,0 mức lương tối thiểu chung - Tiếp tục thực chế độ sách với người công tác, làm việc huyện đảo Bạch Long Vỹ theo Quyết định số 409/QĐ-UB ngày 31/5/1994 UBND TP việc ban hành qui định tạm thời số chế độ sách theo chế độ tiền lương người làm việc huyện Bạch Long Vỹ 64 KẾT LUẬN Y tế có vai trò lớn đất nước Vai trò thể suốt trình lịch sử đất nước, từ thời chiến Để nâng cao vị trí quốc gia, khơng cần trọng phát triển KTXH, mà y tế cần quan tâm phát triển Để xây dựng ngành y tế ngành phát triển, tiến xa nữa, tiếp cận với tiến y tế đại, NNL yếu tố thiếu NNL y tế nòng cốt phát triển Nhận thức vai trò quan trọng đội ngũ NNL ngành y tế trình nghiên cứu thực trạng NNL y tế TP Hải Phòng, đề tài “Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng” mạnh dạn đề xuất biện pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán NNL ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng ngành y tế TP Hải Phòng tới năm 2020 Trong q trình nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn xin đưa số ý kiến đề xuất quyền địa phương lãnh đạo ngành y tế Hải Phòng sau: - Hồn thiện cơng tác quy hoạch NNL, tạo tảng cho hoạt động quản lý NNL; - Đổi quy trình TD cán NNL ngành y tế; - Hồn thiện quy trình đạo tạo bồi dưỡng NNL y tế; - Chú trọng đến chế độ sách đãi ngộ NNL ngành y tế Những giải pháp mà luận văn đề xuất hi vọng sở hữu ích giúp cấp quyền lãnh đạo ngành sử dụng việc quản lý NNL ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng y tế nước nhà địa phương 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Quốc Chánh (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 14/8/2013 Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường công tác quản lý hoạt động y tế địa bàn; quản lý đánh giá chất lượng sở KCB, tiêu chuẩn đội ngũ cán ngành y tế thành phố; Nguyễn Thanh Hội (2002), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống kê; Nguyễn Đắc Hưng (2007), Phát triển nhân tài chấn hưng đất nước, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Văn Điềm (2012), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Học viện Hành quốc gia (2005), Quản lý và phát triển nguồn nhân lực quan hành nhà nước, Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Nicholas Henry - Public Adminnistration and Public afairss Nghị số 10/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 Hội đồng nhân dân khóa XIV, kỳ họp thứ nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành TTYT vùng duyên hải Bắc Bộ Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 16/3/2012 Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020 Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015-2020) 10 Quyết định số 172/2007/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng việc “Phê duyệt Đề án Qui hoạch tổng thể phát triển nghiệp y tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020” 66 11 Quyết định 1550/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 Ủy ban nhân dân TP việc ban hành Kế hoạch hành động thực Nghị số 10/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 Hội đồng nhân dân TP nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành TTYT vùng duyên hải Bắc Bộ 12 Sở Y tế Hải Phòng (2000) Lịch sử ngành y tế Hải Phòng (1955-2000); 13 Thơng báo Kết luận số 55-TB/TU ngày 23/12/2011 Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết năm thực Nghị số 04-NQ/TU Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân tình hình mới; 14 UBND TP Hải Phòng (2016), Báo cáo tình hình quản lý thực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thành phố 67 ... 3.2.1 Hồn thi n cơng tác quy hoạch nguồn nhân lực 54 3.2.2 Hồn thi n cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực 56 3.2.3 Hoàn thi n công tác sử dụng nguồn nhân lực 59 3.2.4 Hồn thi n cơng... hành thật cần thi t thời gian gấp, đồng thời thơng tin TD cần phải có tin cậy, đối tượng 15 giới thi u cần phải cá nhân có uy tín Khi việc TD qua kênh cắt bớt chi phí khơng cần thi t cho bước... lương theo hệ số - Tăng cường sở vật chất, bổ sung nhiều trang thi t bị mới, sửa chữa trang thi t bị cũ hỏng, đảm bảo đủ điều kiện tối thi u máy móc cho KCB 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng, Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay