KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

99 20 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:03

BỘ Y TẾ KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Giai đoạn 2014-2020 tầm nhìn 2030 HÀ NỘI - 2014 MỤC LỤC SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HTTTYT TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ 2.1 Cấu phần HTTTYT 2.1.1 Nguồn lực Hệ thống thông tin 2.1.2 Chỉ số 2.1.3 Nguồn số liệu 2.1.4 Quản lý số liệu 2.1.5 Các sản phẩm thông tin 2.1.6 Phổ biến sử dụng 10 2.2 Thực trạng Hệ thống thông tin y tế 11 2.2.1 Những thành tựu đạt 11 2.2.1.1 Nguồn lực: 11 2.2.1.2 Chỉ số 15 2.2.1.3 Nguồn thông tin 16 2.2.1.4 Quản lý liệu 17 2.2.1.5 Các sản phẩm thông tin 17 2.2.1.6 Phổ biến sử dụng thơng tin 18 2.2.2 Những khó khăn tồn 19 2.2.2.1 Nguồn lực 19 2.2.2.2 Hệ thống tiêu thống kê y tế 22 2.2.2.3 Nguồn số liệu 22 2.2.2.4 Quản lý số liệu 25 2.2.2.5 Sản phẩm thông tin 26 2.2.2.6 Phổ biến sử dụng thông tin 26 2.2.2.7 Ứng dụng CNTT truyền thống HTTTYT 28 CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN 29 3.1 Trong ngắn hạn: 30 3.1.1 Chuyển dịch đầu tư 30 3.1.2 Kiện toàn tổ chức nâng cao lực cho cán thống kê yếu tố chủ chốt 31 3.1.3 Phương tiện 31 3.1.4 CNTT&TT 31 3.1.5 Xây dựng kho liệu tích hợp 32 3.1.6 Chuẩn hóa số 32 3.1.7 Thiết lập sở liệu trực tuyến 32 3.2 Trong trung hạn 32 3.3.1 Xây dựng bệnh án điện tử 33 3.3.2 Tăng cường chất lượng thông tin phục vụ lãnh đạo quản trị 33 3.3.3 Tăng cường chất lượng thông tin nhân lực y tế 34 3.3.4 Tăng cường chất lượng thơng tin tài 35 3.3.5 Tăng cường thông tin Dược- Trang thiết bị -Công nghệ 36 3.3.6 Tăng cường thông tin cung ứng dịch vụ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HTTTYT ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 4.1 Tầm nhìn đến năm 2030 4.2 Sứ mệnh 4.3 Mục tiêu 4.3.1 Mục tiêu tổng quát 4.3.2 Mục tiêu cụ thể DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẦU RA THEO CÁC MỤC TIÊU KINH PHÍ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 37 39 39 39 39 39 40 41 63 79 97 CÁC TỪ VIẾT TẮT HTTTQL Hệ thống thông tin quản lý y tế HTTTYT Hệ thống thông tin y tế EC Liên minh châu Âu SKBMTE Sức khỏe bà mẹ trẻ em CNTT Công nghệ thông tin SKSS Sức khỏe sinh sản BHYT Bảo hiểm y tế TCTK Tổng cục Thống kê BYT Bộ Y tế WHO Tổ chức Y tế giới HMN Hiệp hội, đo lường y tế CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia KHTC Kế hoạch tài DSKHHGĐ Dân số Kế hoạch hóa gia đình QLKCB Quản lý Khám, chữa bệnh JAHR Báo cáo Tổng quan ngành y tế hàng năm TYT Trạm y tế xã/phường TTYT Trung tâm Y tế TCMR Tiêm chủng mở rộng YTDP Y tế dự phòng HMIS Hệ thống thông tin thống kê Y tế quản lý SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HTTTYT Hệ thống thông tin y tế phận hệ thống thông tin Quốc gia trụ cột ngành y tế với chức thu thập, lưu trữ,xử lý, phân tích, phiên giải, chuyển tải phổ biến thông tin Hệ thống thông tin Y tế không cung cấp thông tin hoạt động lĩnh vực y tế mà cung cấp thơng tin liên quan đến sức khỏe người Chính sản phẩm Hệ thống đóng vai trò quan trọng quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch hoạch định sách ngành Trong năm qua, với phát triển ngành, Hệ thống thơng tin y tế có nhiều cố gắng đạt thành tích đáng kể Thơng tin từ hệ thống phát huy tác dụng quan trọng việc phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch hoạch định sách chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Nội dung hệ thống tiêu, phương pháp thu thập xử lý bước tiếp cận với tiêu chuẩn Quốc tế Tuy nhiên, trước nhu cầu thông tin y tế phục vụ cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe tình hình hội nhập với nước khu vực Thế giới, hệ thống thông tin Y tế bộc lộ nhiều mặt hạn chế bất cập Q trình đổi cơng tác thơng tin y tế chậm, chưa tương xứng với đổi phát triển kinh tế, xã hội đất nước Ngành Hoạt động hệ thống tiểu hệ thống mạnh mún, thiếu đồng thống Việc ứng dụng thành tựu khoa học đại khâu từ thu thập, lưu trữ, xử lý, tổng hợp, phân tích đến việc phổ biến, lưu trữ thông tin chưa đẩy mạnh Sự phối hợp chia sẻ thông tin Hệ thống thông tin Y tế tổng hợp với tiểu hệ thống hệ thống thông tin Y tế với hệ thống thông tin Bộ/Ngành chưa thực chặt chẽ Mạng lưới Y tế tư nhân phát triển nhanh, song việc thu thập thông tin hoạt động sở chưa thực nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng số liệu Những hạn chế bất cập khơng thể giải thời hạn ngắn mà đòi hỏi phải có lộ trình phát triển Hệ thống thơng thơng tin y tế Chính vậy, việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin y tế Việt Nam giai đoạn 2014- 2020 tầm nhìn 2030 cần thiết nhằm xây dựng hệ thống thống tin y tế Việt Nam đồng bộ, thống theo hướng tin học hóa, đáp ứng nhu cầu thông tin quốc gia quốc tế Góp phần thực thành cơng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Cơ sở để xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin đến năm 2020 tầm nhìn 2030 dựa trênnhững điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức nhu cầu ngành thông tin báo cáo kết đánh giá thực trạng Hệ thống thông tin y tế nhóm đánh giá EC thực hiện; Những kiến nghị báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2013; Mười điểm chiến lược phát triển hệ thống thông in vùng Tổ chức y tế Thế giới, Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống Y tế giai đoạn 2011- 2020 tầm nhìn 2030; Đề án đổi đồng hóa hệ thống tiêu thơng kê Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày tháng năm 2010 vàChiến lược phát triển Thống kê Việt nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030 Bản Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin y tế giai đoạn 2014 -2020 tầm nhìn 2030 thực chất Kế hoạch tổng thể toàn diện đa ngành, đa nguồn lần đượcxây dựng Trong trình xây dựng kế hoạch có đóng góp Vụ, Cục, Tổng cục Bộ Y tế ngành liên quan như: Tổng Cục Thống kê, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt nam nhóm đối tác điều phối Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế Các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn can thiệp Kế hoạch bắt nguồn từ việc phân tích đánh giá thực trạng cầu phần Hệ thống thông tin y tế hoạt động ưu tiến để tăng cường sáu trụ cột ngành y tế TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ Xuất phát từ tầm quan trọng thông tin quản lý, điều hành hoạch định sách nên ngày từ thành lập, Bộ y tế quan tâm tới việc xây dựng củng cố Hệ thống thông tin Thống kê Y tế Mạnh lưới thông tin thống kê bao phủ nước, gắn liền với mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế Do đặc thù cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế bao gồm nhiều lĩnh vực khác như: Lĩnh vực điều trị, dự phòng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kinh doanh sản xuất dược, đào tạo phục hồi chức v.v Để đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ y tế nhằm thực mục tiêu, chiến lược ngành y tế giải vấn đề ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, Chính phủ Việt nam đầu tư triển khai nhiều chương trình mục tiêu y tế quốc gia chương trình phòng chống Lao, chương trình sốt rét, chương trình Bướu cổ, chương trình phòng chống phong, chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình sức khoẻ sinh sản, chương trình dinh dưỡng, chương trình sức khoẻ tâm thần, chương trình phòng chống sốt xuất huyết, chương trình vệ sinh an tồn thực phẩm , chương trình các, vụ, viện, bệnh viện chuyên khoa, quản lý đạo chương trình Lao bệnh viện Lao bệnh Phổi; chương trình Sốt Rét viện Sốt Rét KST& CT; chương trình Bướu cổ bệnh viện Nội Tiết; chương trình phòng chống Phong viện Da Liễu; Chương trình tiêm chủng mở rộng chương trình phòng chống sốt xuất huyết Viện Vệ Sinh Dịch Tế trung ương; Chương trình sức khỏe sinh sản vụ SKBMTE; Chương trình phòng chống suy Dinh Dưỡng viện Dinh dưỡng; Chương trình sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Tâm Thần Trung ương; chương trình an tòan thực phẩm cục an tòan thực phẩm, chương trình phòng chống HIV/AIDS cục phòng chống HIV/AIDS Do yêu cầu quản lý, đánh giá tiến độ đạo chun mơn chương trình, lĩnh vực nên chương trình, lĩnh vực có hệ thống thông tin riêng (hệ thống coi tiểu hệ thống) Thông tin phục vụ phân tích, đánh giá hoạt động cung cấp dịch vụ y tế tồn ngành tình trạng sức khỏe người dân Hệ thống thông tin thống kê y tế thực Hệ thống cònđược gọi hệ thống thông tin tổng hợp hay Hệ thống thông tin quản lý y tế (HTTTQL) Hệ thống thông tin quản lý y tế coi xương sống hệ thống báo cáo liệungành y tế, vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế làm đầu mối đạo thực Hệ thống thông tin Y tế bao gồm cấu phần chính, là: Nguồn lực; Chỉ số; Nguồn số liệu; Quản lý số liệu; Sản phẩm thông tin; Phổ biến sử dụng số liệu: 2.1 2.1.1 Cấu phần HTTTYT Nguồn lực Hệ thống thông tin Nguồn lực Hệ thống thông tin nhằm đảm bảo Hệ thống thông tin vận hành phát triển Nguồn lực thông tin bao gồm: - Các sách Thơng tin Xây dựng ban hành sách thơng tin nói chung thơng tin y tế nói riêng nguồn lực quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin sở y tế cơng lập ngồi cơng lập sở ngồi ngành y tế Chính sách thơng tin y tế cần phải thể chế hóa, xác định vai trò trách nhiệm cho đơn vị ngành y tế ngành y tế với ngành liên quan việc kết nối, chia sẻ cung cấp thơng tin, đồng thời quy định tính bảo mật, an ninh số liệu tiếp cận số liệu Chính sách thơng tin y tế phải xác định đạo đức việc thu thập, phổ biến sử dụng thông tin đảm bảo số liệu cung cấp trung thực, khách quan minh mạch - Nguồn lực tài chính: Hệ thống thơng tin Y tế hoạt động hoạt động có hiệu quả, có đóng góp lớn việc đầu tư tài cho thu thập, phân tích sử dụng số liệu Đầu tư tài cho Hệ thống thơng tin Y tế khơng đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, in ấn biểu mẫu tiền công cho người làm thơng tin mà phải đầu tư để tiến hành điều tra thu thập số liệu mà báo cáo định phúc tra lại số liệu báo cáo định kỳ Như đầu tư tài cho lĩnh vực thông tin tùy thuộc mức độ phát triển hệ thống Y tế nói chung Hệ thống thơng tin y tế nói riêng nhu cầu thơng tin quốc gia mà đầu tư tài cho thích hợp Trong “Lời Kêu gọi Hành động” Hội nghị Quốc tế tổ chức Băng Cốc (2010) Diễn đàn Cấp cao tổ chức Busan, Hàn Quốc (2011) khuyến nghị cần phải huy động nguồn lực nguồn đầu tư cho 5% tổng ngân sách ngành y tế dành để phát triển HTTTYT đất nước, số dành 2% để xây dựng hệ thống đăng ký sinh tử Theo báo cáo Mạng lưới lường y tế HMN năm 2006, chi phí hàng năm HTTTYT tồn diện ước tính khoảng từ US$ 0.53 đến US$ 2,99/đầu dân - Nguồn nhân lực HTTTYT cải tiến/tiến không ý đến khâu đào tạo, triển khai, thù lao phát triển nghiệp nguồn nhân lực tất cấp Ở cấp quốc gia cần có chuyên gia dịch tễ học, chuyên gia thống kê, dân số học, quản lý sở liệu, quản lý phân tích hệ thống Những người làm lĩnh vực thông tin y tế tuyến phải có kinh nghiệm thu thập, xử lý kiểm tra, giám sát chất lượng số liệu Bên cạnh phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống HTTTYT cần tăng cường đào tạo sử dụng phân tích số liệu nhằm đảm bảo số liệu trở thành chứng Việc đào tạo không cho lĩnh vực quản lý, cung cấp dịch vụ y tế mà cho lĩnh vực sản xuất thơng tin để kích thích họ quan tâm đến chất lượng số liệu - Cơ sở hạ tầng Các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế đơn vị quản lý cấp quốc gia địa phương cần trang bị sở hạ tầng thơng tin như: máy tính, đường truyền Internet, hòm thư điện tử v.v Lý tưởng tất sở phải có khả kết nối với Đối với quan thống kê y tế cấp quốc gia khu vực, tỉnh cần trang bị phương tiện giao thông truyền thông (Telecommunication) tạo điều kiện thu thập số liệu biên soạn số liệu kịp thời tuyến địa phương -Điều phối đạo Thông tin y tế thu thập từ lĩnh vực y tế, chương trình y tế quốc gia Bộ/ngành liên quan cần có Ủy ban đại diện Quốc gia để hướng dẫn, đạo việc phát triển trì HTTTYT nhằm đảm bảo thông tin chia sẻ sử dụng có hiệu quả, tránh chồng chéo Ủy ban phải có đại diện cấp cao thuộc vụ, cục, viện chương trình BYT, Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt nam (BHXH) 2.1.2 Chỉ số Mục đích hoạt động Hệ thống thông tin Y tế không phục vụ cho việc quản lý, điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ y tế mà phục vụ phân tích, đánh giá hoạch định sách Chính thơng tin Y tế khơng bó hẹp ngành Y tế mà bao gồm nhiều thơng tin liên quan từ bộ/ngành khác Nhìn chung, thơng tin để tính tốn số chia làm nhóm chính, cụ thể: - Thơng tin liên quan đến sức khỏe, bao gồm: Thông tin Dân số, thông tin kinh tế- xã hội, môi trường, hành vi di truyền hay yếu tố nguy Các thông tin môi trường hoạt động hệ thống Y tế - Thông tin hoạt động hệ thống Y tế, bao gồm: * Thông tin đầu vào qúa trình liên quan sách, tổ chức, nguồn lực tài chính, sở hạ tầng y tế, trang thiết bị phương tiện cho hoạt động cung cấp dịch vụ y tế * Thông tin đầu phản ánh sẵn có chất lượng dịch vụ y tế, kết hoạt động hệ thống Y tế, kể độ bao phủ dịch vụ y tế - Thơng tin tình hình sức khỏe tỷ suất mắc bệnh, tỷ suất tử vong, tỷ lệ tàn tật, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ khỏe mạnh Tiêu chuẩn để chọn số số liên quan đến sức khỏe xác định tuyến quốc gia thường xuyên sử dụng cho lập kế hoạch, theo dõi đánh giá tình hình thực mục tiêu toàn ngành chương trình y tế quốc gia Chỉ số tuyến quận/huyện xã số phục vụ quản lý điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ y tế Chỉ số phải chuẩn hóa định nghĩa, phương pháp thu thập theo tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc tế Khi chọn số không nên chọn nhiều mà nên tập trung vào số bản, thật cần thiết Bộ số phải phân cấp phù hợp với tuyến Các số chọn phải có giá trị đáng tin cậy, cụ thể: Phải có độ nhạy, có khả lượng giá/đo lường số phải hợp lý, có ích cho việc đưa định tuyến thu thập số liệu tuyến cao 2.1.3 Nguồn số liệu Để đáp ứng nhiều nhu cầu thơng tin khác nhau, khơng thể có phương pháp thu thập nguồn số liêu Nguồn số liệu phù hợp, tùy thuộc vào nhu cầu thơng tin, nguồn kinh phí, phối hợp khả thu thập, quản lý phổ biến số liệu Nguồn số liệu Hệ thống thông tin Y tế bao gồm: hai nguồn (1) Xuất phát từ ước tính dựa dân số (Tổng điều tra dân số điều tra, giám sát hộ gia đình) (2) Dựa vào hệ thống ghi chép báo cáo định kỳ sở y tế điều tra khảo sát sở y tế Các loại thông tin liên quan đến sức khỏe hoạt động y tế, bao gồm: - Thông tin Dân số, Kinh tế-xã hội Môi trường thu thập từ tổng điều tra dân số, đăng ký hộ điều tra hộ gia đình giám sát dựa dân số Thông tin Dân số, Kinh tế, Xã hội Môi trường hệ thống Thống kê Nhà nước ( TCTK) thực - Thông tin hoạt động cung cấp dịch vụ y tế thông thường thu thập báo cáo định kỳ từ sổ sách, biểu mẫu báo cáo sở y tế tuyến điều tra chuyên sâu điều tra y tế để thu thập thông tin mà báo cáo định kỳ không thu thập phúc tra lại số liệu báo cáo định kỳ Thơng tin tình hình mắc chết bệnh gây dịch thu thập thông qua hệ thống giám sát dịch 2.1.4 Quản lý số liệu Quản lý số liệu gồm loạt quy trình phục vụ việc thu thập, chuyển tải thông tin (luồng thông tin), lưu trữ, phân tích phân phối số liệu Số liệu xác đầy đủ điều kiện quan trọng quản lý số liệu Số liệu thu thập điều phải có phương pháp tiếp cận hợp lý quản lý Trước hết, cần có từ điển siêu số liệu Tiếp theo, quy trình lưu trữ số liệu Quy trình lưu trữ số liệu phù hợp đòi hỏi phải có cấu lơ-gic thiết kế chặt chẽ cho phép khai thác sử dụng số liệu dễ ràng thuận tiện Đồng thời phải đảm tính bảo mật, an ninh số liệu Số liệu cần phân tích trình bày hợp lý, bao gồm tính tốn số chuẩn bị bảng, biểu sơ đồ Cuối cùng, số liệu phải có sẵn cho tất sử dụng chúng 2.1.5 Các sản phẩm thông tin Kết sản xuất thông tin sản phẩm thông tin Sản phẩm thông tin hệ thống thông tin y tế đề cập đến số liệu Số liệu sản phẩm thơ Bản thân số liệu có giá trị chúng làm sạch, kiểm sốt phân tích có giá trị cao Ở giai đoạn số liệu trở thành thông tin Một số thông tin bị hạn chế, thơng tin chưa lồng với thông tin khác để đánh giá dạng vấn đề mà hệ thống y tế phải đối mặt Ở giai đoạn thông tin trở thành chứng 10 Số TT Đầu 2.1 Y tế ngành: Chỉ số, cơng cụ, khóa tập huấn, quy trình quản lý liệu, mã hóa chuẩn áp dụng sở y tế ngành Sử dụng thống nhát danh mục số y tế quốc gia, công cụ thu thập báo cáo số liệu giấy Đào tạo chỗ thống kê bản, theo dõi đánh giá, vi tinh, tài liệu hướng dẫn, thẩm định kiểm tra chất lượng số liệu Quy định thực tốt thời hạn báo cáo sở y tế ngành theo lịch báo cáo BYT Tổng cục Thống kê 2.2 Đơn vị phụ trách HTTTQLYT BYT chịu trách nhiệm lưu trữ, Báo cáo CSDL tổng hợp, phân tích phổ biến số liệu y tế hàng năm KHTC/Phòng Thống kê ngành liệu quốc gia 2.3 Tổ chức điều tra chất lượng số liệu sở y tế ngành tư nhân Áp dụng phương pháp điều tra quốc tế (ví dụ: PRISM phương pháp tương tự) Kết điều Báo cáo đánh giá chất lượng số Vụ KHTC/Phòng Thống kê, tra sử dụng để thiết kế chương trình đào tạo xây dựng liệu đối tác phát triển quy trình phù hợp.(có tham khảo kết điều tra chất lượng số liệu BYT) 2.4 Tổ chức kiểm kê sở y tế tư nhân lợi nhuận phi lợi nhuận (loại dịch vụ, nhân lực hoạt động sở Có báo cáo kiểm kê độ bao phủ khách hàng) Vụ KHTC/Phòng Thống kê, Văn phòng Bộ 2.5 Mã hóa sở y tế : Điều tra, xây dựng mã số cho sở Có mã số riêng cho CSYT y tế Vụ KHTC/Phòng Thống kê, TCTK 2.6 Chỉ số, cơng cụ, gói liệu tối thiểu lựa chọn từ HTTTQLYTcho khu vực tư nhân: Khuyến khích đào tạo chỗ áp dụng quy trình liên quan tất sở tư nhân Các quy định thời hạn báo cáo phù hợp với lịch BYT Tổng cục Thống kê Chỉ số Phương tiện xác minh Tên số lượng CSYT công ngành khác sử dụng Đơn vị quản lý y tế quy định tiêu chuẩn quy ngành khác trình báo cáo BYT Vụ Vụ KHTC/Phòng Thống kê Các số cơng cụ giấy chuẩn hóa sử dụng Điều tra CSYT CSYT ngành khác 85 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh Công cụ biểu mẫu quy Các số, cơng cụ, khóa tập huấn, quy trình quản lý liệu, mã 2.7 trình HTTTYT thống Điều tra CSYT hóa chuẩn áp dụng sở y tế tư nhân nước Mục tiêu Tăng cường lực quản trị thông qua cải thiện giám sát tỷ lệ tử vong, phân tích ngun nhân tử vong sử dụng thơng tin để hoạch định sách NN tử vong: Hồn thiện cơng cụ điều tra ngun nhân tử Có mẫu điều tra nguyên nhân tử vong cộng đồng sau triển khai thí điểm Tổ chức khóa 3.1 vong cộng đồng tài liệu Điều tra CSYT đào tạo để giới thiệu công cụ cho cán y tế xã huyện hướng dẫn toàn quốc 3.2 Chứng tử vong: Rà soát, ban hành giấy chứng tử theo chuẩn quốc tế Tổ chức đào tạo chỗ cho cán bệnh viện toàn Giấy chứng tử y khoa sử Điều tra CSYT quốc công cụ điều tra nguyên nhân tử vong cộng đồng dụng giấy chứng tử 3.3 Tiếp tục mở rộng thẩm định tử vong mẹ Thực việc thẩm Số ca thẩm định thực định tử vong chu sinh Xây dựng kế hoạch triển khai đào Hệ thống liệu SKBMTE Số khóa đào tạo tổ chức tạo cho cán lựa chọn 3.4 Cải tiến sổ thu thập liệu tử vong nguyên nhân tử vong (sổ A6/YTCS) đưa vào áp dụng rộng rãi Phân tích nguyên nhân tử vong hàng năm Thực phân tích gánh nặng bệnh tật quốc gia 3.5 Tổ chức họp hội đồng thẩm định nguyên nhân tử vong Số họp thẩm định tử vong Hệ thống liệu Vụ huyện giám đốc Trung tâm Y tế huyện chủ trì tổ chức KHTC/Phòng Thống kê 3.7 Điều tra giám sát tử vong Điều tra giám sát tử vong phương pháp lấy mẫu cộng thực Báo cáo điều tra giám sát đồng, tập trung vào số tử vong trẻ < tuổi, tử vong trẻ < Các số quốc tế tử vong tử vong tuổi tử vong mẹ bắt đầu 2015 định kỳ nhắc lại năm cập nhật năm lần Có sổ ghi chép nguyên nhân tử vong chuẩn Báo cáo tử vong hàng năm quốc gia viết Hệ thống liệu Vụ KHTC/Phòng Thống kê, (các) nghiên cứu gánh nặng bệnh tật xuất 86 Số TT Đầu 3.7 Điều tra Y tế Quốc gialần 2: Tổ chức điều y tế quốc gia lần để thu thập thống tin quan trọng mà hệ thống báo cáo định kỳ điều tra khác thực Kết điểu tra sử dụng phấn tích đánh giá thực trạng sức khỏe tác động hoạt động y tế đến sức khỏe người dân Ngoài kết điều tra sở để phúc tra lại số liệu báo cáo định kỳ Chỉ số Phương tiện xác minh THƠNG TIN, NHÂN LỰC Y TẾ, TÀI CHÍNH, SẢN PHẨM Y TẾ Mục tiêu Tăng cường phát triển nhân lực y tế, công tác lập kế hoạch thực thông qua cải tiến sở liệu kiểm kê tiêu chuẩn, nâng cao lực tính chun nghiệp cơng tác thống kê Xây dựng CSDL nhân lực y tế áp dụng chuẩn quốc tế CSDL nhân lực y tế vận Hệ thống liệu Vụ 4.1 định nghĩa phân loại Thông tin nhân lực y tế chia hành TCCB sẻ, sử dụng số liệu cho đơn vị liên quan 4.2 Cập nhật thay đổi nhân lực y tế vào CSDL Nhân lực phân tổ theo dân tộc, tuổi, giới tính, trình độ, ngạch, bậc lương, Có số liệu thay đổi nhân Hệ thống liệu Vụ chức vụ vùng/miền Khi có thay đổi nhân lực lực y tế TCCB cập CSDL nhân lực Số liệu nhân lực công bố tháng lần 4.3 Mở rộng CSDL nhân lực y tế bao phủ toàn sở y tế công lập tư nhân Vụ TCCB hàng năm báo cáo Bộ (Vụ KHTC) danh Có báo cáo tháng sách nhân lực cập nhật 4.4 Mở rộng độ bao phủ toàn sở y tế danh mục kiểm kê chứng CSDL nhân lực y tế bao phủ hành nghề KCB CSDL Bộ (Cục QLKCB) CSDL Báo cáo điều tra CSYT tồn CSYT cơng tư nhân phù hợp với CSDL tương lai Vụ TCCB 4.5 CSDL đăng ký chứng Thiết lập chế cấp thẻ hành nghề cho sở y tế công thuộc hành nghề vận hành CSDL Cục QLKCB ngành tư nhân; phối hợp với CSDL Bộ (Cục đảm bảo độ bao phủ phạm Vụ TCCB QLKCB) vi BYT 87 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh 4.6 CSDL đăng ký chứng Hệ thống liệu Cục Thiết lập sở liệu trường y bao gồm trường Y tư hành nghề vận hành QLKCB, Vụ TCCB nhân đảm bảo độ bao phủ phạm TCTK vi toàn quốc 4.7 Đào tạo liên tục: Danh sách sở đào tạo y khoa liên tục Số khóa giáo dục quy Hệ thống liệu Vụ nước vi tính hóa Xây dựng tiêu chí đánh giá, hàng năm, có số liệu đầu cho TCCB, trường Y Cục giám sát chất lượng đào tạo thực minh bạch nhà quản lý y tế KHCNĐT 4.8 Xây dựng nghề thống kê y tế: mô tả công việc cán thống kê chế độ khuyến khích/đãi ngộ cho cán thống Gói quyền lợi xây dựng kê xây dựng thực 4.9 Xây dựng chương trình đào tạo chỗ cho cán thống Có liệu số lượng loại kê y tế Công bố rộng rãi chương trình đào tạo, phương pháp dạyBáo cáo đánh giá đào tạo chỗ thực học Các khóa học phân cấp tổ chức tuyến Hệ thống liệu Vụ KHTC/Phòng Thống kê Xây dựng chương trình đào tạo thống kê y sinh học, tin học Số sinh viên cấp chứng Hệ thống liệu 4.10 y tế cho sinh viên cử nhân YTCC trường y tế lựa hàng năm trường Y chọn Miền Bắc, trung miền Nam Xây dựng, chỉnh sửa môn học/học phần thống kê y sinh Có liệu số lượng loại Hệ thống liệu 4.11 học, tin học y tế trường y , y tế công cộng nước để đào tạo quy trường Y, Cục KHCNĐT cấp chứng chỉ, đại học thạc sĩ Bộ Y tế ưu tiên học bổng quốc tế thống kê y sinh học, quản lý thông tin y tế, CNTT y tế, nhân học y tế Số học bổng cấp hàng 4.12 Cục KHCNĐT chuyên ngành tương tự (Vụ KHTC/Phòng Thống kê, Cục CNTT năm đề xuất danh sách) Cán làm HTTTYT tuyến quốc gia tuyến tỉnh, Hợp đồng dài hạn hàng Vụ KHTC/Phòng Thống kê, 4.13 đào tạo chun mơn nước nước (chứng năm với cán có trình Vụ TCCB chỉ, cử nhân, thạc sĩ ngành liên quan thống kê y tế) độ thống kê 88 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh Việc tuyển dụng cán thống kê y tế CNTT y tế Hợp đồng ngắn hạn hàng khuyến khích bệnh viện đơn vị hành nghiệp 4.14 năm với cán có trình cấp Có quy định cấp quốc gia mức độ lực yêu độ thống kê cầu, thời gian làm việc để hạn chế chuyển ngành khác Chức danh nghề nghiệp thống kê y tế: BYT phối hợp Bộ liên Chức danh nghề nghiệp thống Hệ thống liệu Vụ quan xây dựng chức danh quy định số lượng cán thống kê 4.15 kê y tế xây dựng cơng KHTC/Phòng Thống kê, Vụ tối thiểu mức độ lực yêu cầu sở KCB, y tế dự bố TCCB, Cục KHCNĐT phòng đơn vị hành nghiệp Mục tiêu Cải thiện sách, phân phối nguồn lực lập kế hoạch thông qua vi tính hóa thơng tin tài 5.1 Cập nhật CSDL: Số liệu nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách phân cấp cho Sở Y tế, viện trợ đối tác CSDL nguồn kinh phí Vụ KHTC phát triển nguồn thu từ từ bệnh nhân v.v…và chi phí y tế vận hành theo khoản, mục chi cập nhật vào CSDL… 5.2 Hoàn thành biên soạn ICD-9-CM (volum 3) Tổ chức khóa đào tạo sổ tay hướng dẫn mã hóa, quy trình bệnh Có ICD-9-CM tập viện nước 5.3 Tổ chức triển khai sử dụng mã quy trình dịch vụ kỹ thuật y khoa chuẩn thống BYT, BHXHVN bệnh viện Mã Có mã chuẩn cho thuật ngữ Báo cáo đánh giá CSYT dành cho thuật ngữ y khoa dần áp dụng y khoa bệnh viện 5.4 Thiết kế, triển khai thí điểm hồn thiện CSDL trực tuyến tích hợp liệu tốn BHXHVN vào CSDL trực tuyến Có CSDL dành cho bệnh nhân Hệ thống liệu Cục bệnh viện (sử dụng chung cho bệnh nhân không bảo hiểm bảo hiểm không bảo hiểm QLKCB BHXHVN y tế) 5.5 Dữ liệu toán BHXHVN thu thập Các bệnh viện có liệu thống phần mềm HMS2 đối chiếu trao đổi thường xuyên với Báo cáo đánh giá CSYT bệnh nhân CSDL BYT cấp tỉnh huyện 5.6 Quy trình tốn tính Từng bước áp dụng chế tính tiền cho bệnh nhân theo nhóm tiền theo ca bệnh (DRG) Báo cáo đánh giá CSYT bệnh (DRG) sau mã ICD-9-CM thức sử dụng áp dụng Cục QLKCB 89 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh Xây dựng thể chế hóa tồn quốc liệu trực tuyến Có liệu trực tuyến Hệ thống liệu Vụ khoản thu chi bệnh viện theo yêu cầu Vụ KHTC Bộ Tài khoản thu chi bệnh viện KHTC Bộ Tài chính Mục tiêu Cải thiện cơng tác lập kế hoạch nguồn lực thông qua nâng cấp hệ thống vi tính sở sản phẩm thuốc vaccine 5.7 6.1 Dược phẩm: Bộ số quản lý dược hoàn tất phân loại theo tiêu chí WHO Mã hóa dược phẩm bắt đầu Có số quản lý dược triển khai với thuốc thiết yếu mở rộng toàn dược phẩm Có mã riêng cho loại thuốc tồn quốc 6.2 Danh mục thử nghiệm lâm sàng: Kiểm kê nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng hiệu an toàn sử dụng thuốc Xây dựng CSDL quốc gia kết nghiên cứu Các cán nghiên cứu viên, quản lý y tế, nhà tài trợ truy cập liệu Thể chế hóa sách phổ biến kết nghiên cứu tăng cường sức khỏe 6.3 Xây dựng phần mềm trực tuyến mẫu báo cáo giám sát để Có CSDL trực tuyến để giám Hệ thống liệu Cục theo dõi chất lượng tính an tồn sản phẩm y tế sát dược QLD 6.4 Xây dựng CSDL Dược phẩm: danh sách nhà cung cấp, liệu CSDL dược phẩm vận Hệ thống liệu Cục giá thị trường thủ tục đấu thầu Các công ty cung hành tuyến trung ương QLD ứng, phân phối, nhà thuốc toàn quốc 6.5 Dược phẩm: Chất lượng số liệu việc chia sẻ thơng tin dược Có thơng tin chất lượng Hệ thống liệu Cục phẩm cải thiện để phục vụ hoạch định sách, lập kế dược phẩm cho cán quản QLD hoạch công tác quản lý cấp bệnh viện lý bệnh viện 6.6 CSDL dược bệnh viện nhằm kiểm sốt đơn thuốc, quản lý thuốc Có CSDL quản lý dược bệnh Hệ thống liệu Cục yêu cầu mua sắm viện QLD 6.7 Trang thiết bị Y tế: Đánh giá hoàn thiện CSDL trực tuyến CSDL trang thiết bị y tế Hệ thống liệu Cục mã hóa TTB y tế Cục QLKCB mở rộng áp dụng tất bệnh viện vận hành QLD bệnh viện thông qua chương trình chia theo giai đoạn Danh mục thử nghiệm lâm sàng Hồ sơ liệu Cục QLD, ban hành hàng năm Văn phòng BYT, trường Có quy định phổ biến kết Y 90 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh EPI: CSDL trực tuyến chương trình Tiêm chủng mở rộng Dữ liệu tiêm chủng mở rộng Hệ thống liệu dần thay biểu giấy Dữ liệu vắc xin giám sát số hóa tuyến huyện chương trình TCMR số hóa tuyến huyện theo xã tồn quốc THÔNG TIN, CUNG ỨNG DỊCH VỤ (TRẠM Y TẾ, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, Y TẾ DỰ PHỊNG, BỆNH VIỆN) Mục tiêu Xây dựng tiêu chuẩn vi tính hóa ngành y tế kể từ tuyến sở, tiếp tục cải thiện chất lượng tích hợp thông tin Xây dựng kiến trúc tổng thể: Các hoạt động lộ trình Hệ thống liệu Cục Tài liệu KTTT hoàn thiện 7.1 xây dựng phê duyệt Áp dụng kiến trúc tổng thể với lĩnh CNTT, Vụ KHTC, Cục xây dựng vực QLKCB 6.8 7.2 “Sơ đồ mô tả” luồng liệu Xây dựng, hồn thiện “sơ đồ mơ tả” luồng thơng tin yêu cầu Hệ thống liệu Cục mối quan hệ cá nhân liệu rõ ràng Tiến hành đánh giá chuẩn thuật ngữ y CNTT, Vụ KHTC, Cục luồng xây dựng tế sử dụng cấp QLKCB trí 7.3 Xây dựng sách hướng dẫn thực CNTT TT về: a) Hệ thống liệu Cục Có sách tính tương tác tính tương tác, chuẩn hóa tích hợp; b) lộ trình phát triển y tế CNTT, Vụ KHTC, Cục chuẩn hóa phần mềm điện tử QLKCB 7.4 Xây dựng kho liệu xã: Xây dựng phần mềm xã Giám Kho liệu trực tuyến lựa sát, bảo dưỡng phần cứng, phần mềm để trì hoat động chỗ Vụ KHTC, Cục CNTT chọn lắp đặt từ xa 7.5 Xây dựng kho CSDL trực tuyến 11.138 trạm y tế xã (2020) Số TYT xã vi tính hóa Hệ thống liệu SYT Các tỉnh thành có kế hoạch tăng cường triển khai chương trình theo huyện TTYT huyện thơng qua chương trình năm 7.6 Cơng cụ: Số hóa dần số liệu giấy nhập vào kho liệu Số cơng cụ giấy bị xóa bỏ Hệ thống liệu Vụ Thiết kế triển khai giao diện tự động chuyển số liệu Có nhờ nhập số liệu trực tiếp vào KHTC/Phòng Thống kê, quy định thời gian quy trình nộp số liệu trực tuyến qua kho liệu Cục QLKCB, Cục YTDP Internet Intranet 7.7 Mobil phôn: Trang bị ĐTDĐ cho nhân viên y tế thôn cộng đồng để thu thập thông tin cho kho liệu xã Tổ chức Ứng dụng ĐTDĐ phổ Báo cáo đánh giá CSYT đào tạo chỗ báo cáo số liệu hàng ngày/hàng tuần trạm y biến toàn quốc tế 91 Số TT 7.8 Đầu Chỉ số Chỉ số - cơng cụ: Rà sốt số, liệu, công cụ thu thập-báo cáo số liệu giấy từ tuyến xã trở lên để chuẩn hóa liệu điện tử Điều chỉnh hợp lý hóa luồng thông tin Danh mục số theo tuyến Sổ tay hướng dẫn chi số-công cụ: Tổ chức đào tạo chỗ để hướng dẫn cách điền xử lý số liệu tất tuyến toàn quốc Phương tiện xác minh Hệ thống liệu Vụ KHTC/Phòng Thống kê, Cục CNTT, Cục QLKCB Bộ công cụ giấy mớiLuồng Sổ tay hướng dẫn chi số-công cụ: Tổ chức đào tạo chỗ để số liệu cải tiến hướng dẫn cách điền xử lý số liệu tất tuyến tồn Có sổ tay hướng dẫn người sử quốc dụng 7.9 Xây dựng kho liệu: Bộ Y tế (Phòng thống kê): với nhiệm vụ kiểm tra tính đầy đủ, kịp thời xác số liệu chương trình, hợp lý hóa luồng số liệu, tổng hợp số liệu Số Trung tâm Thơng tin Vụ KHTC/Phòng Thống kê, chương trình Vụ/Cục thu thập từ cấp, tích hợp xây dựng theo năm ITA liệu lựa chọn vào kho liệu, phân tích số liệu sản xuất báo cáo chuẩn hàng tháng cho Sở Y tế, huyện, bệnh viện cán y tế Tăng cường lực cán quản lý, vận hành kho liệu Số loại nhân lực có trình độ Hệ thống liệu Vụ 7.10 nâng cao, bao gồm:cán thống kê HTTTQLYT, bổ sung cho Trung KHTC/Phòng Thống kê, Vụ CTMTQG đơn vị cấp quản lý tâm Thông tin TCCB Nguồn lực Tài trang thiết bị văn phòng huy động Ngân sách trang thiết bị văn Hệ thống liệu Vụ 7.11 từ HTTTQLYT, CTMTQG chương trình khác tăng phòng lượng hóa KHTC/Phòng Thống kê, hàng năm Trung tâm Thông tin Cục QLKCB, Cục YTDP 92 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh Các tiêu chuẩn quốc tế kho liệu xây dựng Phần mềm, phần cứng: Các Trung tâm thông tin sử dụng phần Trung tâm Thơng tin Nhiệm vụ Vụ KHTC/Phòng Thống kê, 7.12 mềm kho liệu trực tuyến Đảm bảo cung cấp đủ phần cứng, cán quy định công Cục CNTT, Văn phòng BYT trang thiết bị cho hệ thống TTYT bốĐịa điểm đặt máy chủ định Số họp phân tích số liệu Triển khai sử dụng số liệu: phân tích báo cáo định kỳ tuyến định kỳ tổ chức lãnh 7.13 tỉnh, tuyến huyện Sử dụng thông tin lập kế hoạch hàng Báo cáo đánh giá đạo SYT đơn vị y tế tuyến năm phân bổ ngân sách nguồn lực huyện Mục tiêu Mở rộng độ bao phủ hoạt động giám sát ngành y tế, bao gồm y tế tư nhân, tăng tính kịp thời chất lượng chương trình y tế cơng cộng, kể bệnh không lây nhiễm tàn tật 8.1 Phần mềm khai báo bệnh truyền nhiễm gây dịch: Huyện báo cáo trực tuyến hàng ngày, tuần 12 bệnh thuộc nhóm A, số liệu phân theo xã huyện Sau trạm y tế xã vi tính hóa trạm y tế xã báo cáo trực tuyến cho Cục YTDP 8.2 Có CSDL giám sát bệnh Có phần mềm khai báo bệnh truyền nhiễm theo tên, báo cáo giám Hệ thống liệu Cục thuộc nhóm B C với liệu sát hàng tháng ca mắc tử vong bệnh thuộc YTDP, Cục CNTT, Vụ ca mắc/tử vong nhóm B C KHTC/Phòng Thống kê tuyến 8.3 Phần mềm khai báo ca mắc tử vong bệnh truyền nhiễm Bác sĩ gia đình áp dụng CSDL Vụ KHTC/Phòng Thống kê, thuộc nhóm dần áp dụng sở y tế tư nhân ca mắc/tử vong Cục CNTT 8.4 Báo cáo bùng phát dịch: TTYT huyện tăng cường điều phối báo cáo bùng phát dịch từ cộng đồng (ví dụ: báo cáo trưởng thơn/bản, nhân viên y tế thơn bản) Năng lực ứng phó kiểm Số vụ dịch bùng phát báo Lãnh đạo SYT đơn vị y soát dịch tăng cường thơng qua việc vi tính hóa trạm y tế xã cáo TTYT huyện tế tuyến huyện hệ thống báo cáo DTDĐ Cán quản lý tuyến tỉnh huyện hỗ trợ quy trình Có CSDL giám sát bệnh Hệ thống liệu Cục thuộc nhóm A với liệu YTDP, Cục CNTT, Vụ ca mắc/tử vong KHTC/Phòng Thống kê tuyến 93 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh 8.5 Lãnh đạo SYT đơn vị y TTYT huyện: Trung tâm y tế huyện lập đồ yếu tố Số đồ rủi ro sức khỏe tuyến tế tuyến huyện, báo cáo nguy yếu tố rủi ro sức khỏe (trong địa bàn huyện huyện đánh giá 8.6 Mô đun liệu trực tuyến để Xây dựng mô đun liệu trực tuyến để ghi nhận trường hợp ghi nhận thương tích (đã thí Hệ thống liệu Cục tai nạn thương tích Xây dựng sách theo dõi đánh giá điểm) hoàn thiện Số bệnh QLMTYT, Cục QLKCB, thương tích Mơ đun dần áp dụng tồn quốc viện chun khoa có CSDL Cục CNTT thương tích vận hành 8.7 Mô-đun liệu trực tuyến để ghi nhận bệnh nghề nghiệp (đã Hệ thống liệu Cục Bệnh nghề nghiệp: Xây dựng mô-đun liệu trực tuyến để ghi thí điểm) hồn thiện QLMTYT, Cục QLKCB, nhận ca mắc/chết bệnh nghề nghiệp Mức độ bao phủ CSDL (%) Cục CNTT theo tỉnh/thành huyện 8.8 Mức độ bao phủ CSDL (%) Hệ thống liệu Cục Sức khỏe môi trường: Một mô đun CSDL xây dựng để quản lý chất thải bệnh QLMTYT, Cục QLKCB, quản lý chất thải rắn, khí lỏng sở y tế viện toàn quốc Cục CNTT 8.9 Bệnh khơng lây: Xây dựng hồn thành sở liệu Có mơ đun CSDL để ghi nhận bệnh không lây nhiễm, bao gồm: Tim mạch đái tháo đường Hệ thống liệu Cục ca tim mạch đái tháo (Bệnh viện trung ương phối hợp Cục QLKCB, YTDP QLKCB, Cục CNTT đường QLMTYT) Ung thư: Xây dựng số cho hệ thống báo cáo sở liệu ung thư Bệnh viện chuyên khoa ung thư đầu mối phối hợp với Mức độ bao phủ CSDL ghi 8.10 dịch vụ xét nghiệm khoa lâm sàng Thí điểm mô đun nhận ca mắc/tử vong ung phần mềm để ghi nhận tên đặc tính ca mắc,tử vong, thư hoàn thiện đưa vào sử dụng 94 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh TB: Cơ sở liệu trực tuyến chương trình Lao mở rộng từ bệnh viện lao tuyến tỉnh đến tồn đơn vị phòng chống lao bệnh viện huyện (800 đơn vị ) Dữ liệu Số bệnh viện Lao tuyến huyện 8.11 bệnh nhân số hóa tuyến huyện Tuyến tỉnh kiểm tra chất nhập số liệu vào máy lượng quán số liệu Tuyến trung ương tổng hợp số để theo dõi đánh giá tiến độ chương trình 8.12 Các chương trình phòng chống Lao áp dụng mã ICD-10 Tỉ lệ % ca mắc/tử vong tất ca mắc tử vong Lao mã hóa theo ICD-10 Phòng chống HIV/AIDS: có liệu mẫu báo cáo giấy báo cáo điện tử Phần mềm CSDL trực tuyến Có CSDL trực tuyến phòng triển khai 30% số huyện cho phép theo dõi người nhiễm Hệ thống liệu Cục 8.13 chống HIV/AIDS tất HIV mở rộng tới toàn huyện Rà sốt cập nhật Phòng chống HIV/AIDS huyện văn pháp luật (bên cạnh Quyết định 28/2008/QĐ-BYT 09/2013/QĐ-BYT) Bà mẹ trẻ em-sức khỏe sinh sản: triển khai thí điểm số tỉnh, huyện trạm y tế xã phần mềm ghi nhận tên đặc điểm 8.14 phụ nữ mang thai đến khám thai, sinh chăm sóc sau sinh Hồn thiện mở rộng áp dụng toàn quốc Đảm bảo tính tương tác với CSDL trực tuyến tồn quốc Dinh dưỡng: Bảng câu hỏi điều tra hàng năm chương trình 8.15 Dinh dưỡng bổ sung thêm nội dung vi chất dinh dưỡng để đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng béo phì Mục tiêu Chuẩn hóa sổ sách bệnh viện, thuật ngữ y tế, quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động bệnh viện Chất lượng dịch vụ: Sổ tay hướng dẫn tiêu chí chuẩn 9.1 chất lượng bệnh viện kết đánh giá số hóa mơ đun CSDL Phần mềm ghi nhận tên phụ nữ có thai thí điểm Hệ thống liệu Vụ Có CSDL trực tuyến tất SKBMTE huyện Các số vi chất dinh Hệ thống liệu dinh dưỡng đưa vào nội dung dưỡng điều tra hàng năm Kết đánh giá chất lượng Hệ thống liệu Cục dịch vụ vi tính hóa QLKCB, Cục QLYDCT 95 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh 9.2 Hoàn thiện việc xây dựng áp dụng số chất lượng Có số chất lượng dịch vụ bệnh viện sau chất lượng số liệu bệnh viện Báo cáo đánh giá CSYT dịch vụ cải thiện 9.3 Bảng hỏi hàng năm sở hạ Bảng kiểm tra bệnh viện hàng năm: số hóa CSDL hạ Hệ thống liệu Cục tầng, TTB bệnh viện vi tầng, trang thiết bị nhập trực tuyến kiểm kê giấy QLKCB, Cục QLYDCT tính hóa 9.4 Mã bệnh viện sở y tế xây dựng, có thống Hệ thống liệu Cục Có mã bệnh viện BYT, BHXHVN, Tổng cục Thống kê Bộ Tài CSDL QLKCB, Cục QLYDCT, sở y tế danh mục bệnh viện Cơ sở y tế cập nhật, trực tuyến TCTK 9.5 Nhân rộng sử dụng phân loại chẩn đoán bệnh mã ICD-10 bốn chữ số cho phạm vi toàn quốc 9.6 Một liệu tối thiểu cho bệnh án cá nhân xác định cho Có liệu tối thiểu cho bệnh loại bệnh viện dịch vụ kỹ thuật Phối hợp với BHXHVN Báo cáo đánh giá CSYT án cá nhân để đảm bảo phù hợp với hệ thống mã sử dụng 9.7 Tiêu chuẩn hóa phần mềm bệnh án điện tử xây dựng Hệ thống liệu Cục Có quy định tiêu chuẩn (Cục CNTT Cục QLKCB) Các tiêu chuẩn bệnh án điện tử QLKCB, Cục QLYDCT, đặc tính bệnh án điện tử áp dụng bệnh viện toàn quốc Cục CNTT 9.8 Bệnh án điện tử bao gồm liệu điều trị đơn thuốc (sau Bệnh án điện tử bổ sung mơ mã quy trình lâm sàng thuốc) áp dụng đun thuốc 9.9 Xây dựng danh mục mã dùng phòng xét nghiệm (LOINC) Bệnh án điện tử bổ sung kết chẩn đốn hình ảnh tích hợp phần mềm bệnh viện xét nghiệm chẩn đốn hình trực tuyến (bổ xung thêm cạnh liệu tối thiểu bệnh án điện ảnh tử) Ứng dụng phần mềm bệnh án điện tử mã nguồn mở dần Bệnh án điện tử triển khai 9.10 mở rộng từ khu vực thí điểm đến tất bệnh viện Tất khu vực y tế công theo Báo cáo đánh giá CSYT bệnh viện áp dụng chuẩn ứng dụng phần mềm giai đoạn 96 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh Bệnh án điện tử triển khai Bộ liệu tối thiểu BYT bệnh án, mã, chuẩn quốc gia tất CSYT thuộc 9.11 bệnh án điện tử áp dụng sở y tế ngành khu vực Báo cáo đánh giá CSYT ngành khác CSYT tư nhân tư nhân Có hỗ trợ theo yêu cầu thỏa thuận theo giai đoạn Mục tiêu 10 Tăng cường tiếp cận bệnh nhân/khách hàng đến thông tin sức khỏe, tăng cường an ninh, bảo mật bệnh án Có quy chế kết nối nhằm tăng cường chế “đường dây nóng” việc giải khiếu nại Các tổ chức dân xã hội “Đường dây nóng” mở đóng vai trò quan trọng chế cảnh báo Xây dựng hệ 10.1 rộng dễ dàng tiếp cận Báo cáo đánh giá thống báo cáo điện thoại, tin nhắn, thư điện tử Các nhà tồn quốc cung cấp dịch vụ, người dân truy cập vào trang thông tin điện tử BYT Cổng thông tin BYT cải thiện, hỗ trợ người dân tiếp Cổng thơng tin BYT cận thơng tin việc sử dụng “ngơn ngữ bình dân” để mô tả 10.2 tiếp cận thân thiện với Báo cáo đánh giá vụ bùng phát dịch phương pháp phòng chống bệnh người sử dụng truyền nhiễm Củng cố phương pháp bảo mật, an toàn quản lý bệnh án Hệ thống liệu Cục Có cổng điện tử để đảm bảo thông tin bệnh nhân/khách hàng Thiết lập công cụ để ngăn QLKCB, Cục QLYDCT, 10.3 tính bảo mật an tồn chặn truy cập thơng tin khu vực phân quyền cho người Cục CNTT, báo cáo đánh bệnh án có trách nhiệm giá Xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử thử nghiệm với Tiêu chuẩn đặc tính hồ Cục QLKCB, 10.4 tham gia bác sĩ gia đình, cán CSSK lưu động Dữ liệu sơ sức khỏe điện tử xác QLYDCT, Cục CNTT bệnh án điện tử bệnh viện có phần mềm định Phần mềm hồ sơ sức khỏe phổ biến toàn quốc thông Hồ sơ sức khỏe điện tử dần qua khóa học cho nhà cung cấp dịch vụ CSSK Bộ Y tế tổ 10.5 áp dụng tất CSYT chức triển khai theo giai đoạn mở rộng cho y tế bác sĩ gia đình ngành tư nhân Cục Cục QLKCB, Cục QLYDCT, Cục CNTT, ngành khác khu vực y tế tư nhân 97 Số TT Đầu Chỉ số Phương tiện xác minh Xây dựng Hồ sơ sức khỏe điện tử - bao gồm liệu nhân Cục QLKCB, Cục khẩu, bệnh , sử dụng thuốc, tiêm chủng, xét nghiệm, chẩn đoán Các nội dung hồ sơ sức QLYDCT, Cục CNTT, 10.6 hình ảnh, báo cáo lâm sàng, khám chữa bệnh từ xa, y học từ khỏe điện tử xây dựng ngành khác khu vực y xa (telehealth) – dựa bệnh án điện tử kho liệu quốc tế tư nhân gia Cán lâm sàng bệnh viện, trạm y tế xã bác sĩ gia đình có Bệnh án cá nhân trực tuyến có 10.7 thể tiếp cận bệnh án điện tử (được phân quyền) để sửa chữa thể tiếp cận với nhà Báo cáo đánh giá kê đơn thuốc/ dịch vụ kỹ thuật để giảm chi phí cung cấp dịch vụ y tế Bệnh án cá nhân trực tuyến có Bệnh nhân/khách hàng tiếp cận bác sĩ gia đình, trạm y tế thể tiếp cận với bệnh xã bệnh án để quản lý việc chẩn đốn, điều trị bệnh 10.8 nhân/khách hàng kèm theo tốt hơn, giảm lỗi y khoa, tăng tính xác kết biện pháp bảo mật an toàn cận lâm sàng thông tin Hệ thống liệu Cục QLKCB, Cục QLYDCT, quy định ban hành Cục CNTT, báo cáo đánh giá 98 TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Ban đạo Hệ thống thông tin y tế, Bộ Y tế (BCĐHTTTYT) đạo Vụ chức năng, Cục, Tổng cục dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, Kế hoạch tổng thể xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phát triển hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực phụ trách - Vụ Kế hoạch tài chịu trách nhiệm: * Xây dựng hoạt động cụ thể phát triển HTTTYT tổng hợp đồng thời phối hợp với vụ, Cục, Tổng cục chương trình y tế Quốc gia xây dựng triển khai hoạt động tăng cường tiếu hệ thống thông tin y tế, đảm bảo hệ thống thông tin y tế tiểu hệ thống phát triển đồng thống * Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế đơn vị đầu mối, định kỳ tổ chức đợt kiểm tra, giám sát tổng hợp tình hình thực kế hoạch tổng thể báo cáo Ban Chỉ Đạo Hệ thống thông tin y tế Đề xuất điều chỉnh nội dung kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tiễn nhu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành hoạch định sách ngành Nhà nước - Vụ Kế hoạch Tài kế hoạch tiểu Hệ thống, tổng hợp, cân đối kinh phí (chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển) đảm bảo đủ kinh phí để triển khai hoạt động phát triển HTTTYT tiểu HTTTYT 99
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ, KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay