Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

371 24 0
  • Loading ...
1/371 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 23:57

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 331 Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Chuyển ngữ: Hạnh Chơn Biên tập: Bình Minh Giảng ngày: 18 tháng 03 năm 2011 Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện _Úc Châu Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem “Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải”, trang 387, bắt đầu xem từ câu cuối hàng thứ hai “Tam, hành khổ” Điều thứ ba tam khổ Hành khổ Phi khổ phi lạc, nhân niệm niệm thiên lưu, cố danh vi hành Chung quy biến diệt, cố viết hành khổ” Đây thiên nhân cõi trời vơ sắc giới Nên Phật nói Tam giới khổ Ở dục giới, ba loại khổ đầy đủ Chính khổ khổ, hoại khổ, hành khổ Cõi trời sắc giới, khơng có khổ khổ, định họ chế ngự tập khí phiền não Họ chưa đoạn, mà chế ngự Chỉ cần có định phiền não khơng khởi hành, nên họ khơng có bát khổ, khổ khổ Họ có hoại khổ hành khổ Cao chư thiên cõi trời vô sắc giới Ngay thân thể khơng có, nên gọi họ linh giới, họ khơng có thân thể Họ khơng cần chổ cung điện phòng nhà Họ khơng cần thứ này, nên khơng có hoại khổ Nhưng họ có hành khổ Hành khổ nghĩa là, cảnh giới họ khơng thể trì vĩnh viễn Chư thiên cõi trời vô sắc giới, họ tu vơ sắc giới định Còn sắc giới thiên tu tứ thiền Chư thiên cõi trời vơ sắc giới có tứ định, hợp lại gọi tứ thiền bát định Cơng phu thiền định họ có kỳ hạn, có hạn chế thời gian Cao trời phi tưởng phi phi tưởng Định cơng họ trì tám vạn đại kiếp Hết tám vạn đại kiếp định họ Chỉ cần định, tập khí phiền não lại xuất Nên họ khơng thể vĩnh viễn trì khơng thay đổi, nên gọi hành khổ Đức Phật dạy, tam giới khổ Trong kinh Pháp Hoa so sánh tam giới nhà lửa, nghĩa nói khu vực không an ổn Trời phi phi tưởng, sau tám vạn đại kiếp phải bị tiêu diệt Cuối bị biến diệt Trong mắt phàm phu chúng ta, thời gian tám vạn đại kiếp dài Nhưng cảnh giới họ, tám vạn đại kiếp sát na Như người gian nhìn trùng phù du mặt nước, chúng lại mặt nước, thọ mạng phù du có tiếng đồng hồ Mấy tiếng đời chúng Chúng thấy người gian sống đến 100 tuổi, thấy chư thiên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng vậy, khác biệt Q vị xem, cõi nhân gian chúng ta, người sống đến tám chín mươi tuổi, họ cảm thấy 100 năm nhanh Giống khảy mong tay Đúng Cho nên lãnh hội được, chư thiên cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Trong cảm giác họ, tám vạn đại kiếp sát na Cảm nhận không giống Nên đức Thế Tơn mà tổng kết, gian vô thường, gian khổ, không Vô thường, khổ, không Thật bất khả đắc Điều khơng đạt Nếu khơng gặp Phật pháp, gặp giáo huấn thánh hiền khơng Vì giáo huấn thánh hiền khơng rốt ráo, giúp sanh thiên mà thơi Như trời Dục giới, trời Sắc giới, trời Vô sắc giới Thánh hiền gian chưa khỏi luận hồi lục đạo Nên gặp Phật pháp, phước báo lớn! Có gặp Gặp phải nói bổ sung thêm câu, phải thật giả Vì giả vơ ích, gặp thật niềm vui lớn! Thật giúp ta giải vấn đề luân hồi lục đạo, giúp liễu sanh thoát tử, khỏi ba cõi Đây đại nhân duyên, việc nhỏ Từ khả mà nhìn, kệ khai kinh có nói: “trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được.” Cư sỹ Bành Tế Thanh cho biết, việc vô lượng kiếp đến nay, hy hữu khó gặp ngày Vậy ta gặp được! Chúng ta quay đầu nhìn lại, cư dân cư trú địa cầu Giới khoa học dự tính, có khoảng 65 ức đến 67 ức Nhiều nhân vậy, có người đời nghe Phật pháp? Quá Chúng ta ngày dùng công cụ khoa học kỷ thuật cao vệ tinh, internet, đĩa Khiến số người có hội nghe Phật pháp nhiều Nếu khơng có thứ này, quý vị thử nghĩ xem, người nghe pháp? Thật khó Đem Phật pháp viết thành kinh điển, viết thành giải lưu thông số lượng không nhiều Quý vị trang quyền có in, ngàn hai ngàn Nhưng tồn giới có đến 65 ức người, ngàn sách tính vào đâu? Quá Huống gì, hai ngàn in ra, có hai ngàn người xem chăng? Hai ngàn sách xuất bản, có hai trăm người xem khơng tệ Đây phần mười, mười sách có người xem Nếu văn tự khó chút, nghĩa lý thâm sâu chút Người ta xem không hiểu, không hứng thú Như người xem ngày ít, đến đáng thương Đừng tưởng ngày người niệm Phật nhiều Quý vị tỷ mỷ quan sát mà xem, người thật niệm Phật khơng nhiều, người giả niệm nhiều Như gọi chân niệm Phật? Chân niệm Phật tâm cầu sanh tịnh độ Giả niệm Phật cầu danh văn lợi dưỡng gian Cầu thăng quan phát tài, cầu gia đình bình an Đây giả niệm Phật, chân niệm Phật Năng lượng thật giả khác biệt lớn Thật tâm niệm Phật lượng lớn Cho nên người thật niệm Phật đơng, thiên tai địa cầu hố giải Đây thật không giả chút Giới khoa học cho số liệu Coi nhân sống địa cầu, tổng nhân số có 65 ức người Giới khoa học nói, tổng nhân số số bậc hai trăm phần trăm Đại khái có tám ngàn người Nếu tồn giới có tám ngàn người thật niệm Phật, thiên tai địa cầu giảm nhẹ mức độ lớn Thật niệm Phật chế tâm chổ, khơng phải tâm tán loạn Giả niệm Phật tâm tán loạn, lượng tập trung Trên giới tìm tám ngàn người chăng? Thành phố nhỏ Đồ Văn Ba này, thành thị có mười vạn người, tìm tám người chăng? Khó, khó Cho nên nói khơng thể giải Trong Phật pháp có lý luận chánh Vì thiên tai hưng khởi? Có đạo lý Dùng phương pháp để hố giải? Biết, khơng có người thực Số người có hiệu quả, khơng thắng cộng nghiệp Số người cộng nghiệp đông, thiên tai lớn nên khơng thắng Bảo vệ khơng vấn đề gì, bảo vệ giới thật khơng có lực Chúng ta ngày khuyên chư vị đồng học tịnh độ Chỉ khuyên vị đồng học, mổi ngày ti vi, mạng internet, xem chia sẻ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Hy vọng người phát tâm, chổ mình, gia đình mình, đạo tràng thật thực hành Phát tâm vơ thượng bồ đề lòng chun niệm Ở gian buông bỏ vạn duyên, không nghĩ đến điều Nhất tâm nghĩ đến giới Cực Lạc, nghĩ đến Phật A Di Đà Chúng ta dùng lượng Trong Phật pháp nói dùng công đức này, hồi hướng cho cư dân địa cầu Hồi hướng cho sơn hà đại địa giảm nhẹ thiên tai Còn việc hố giải biết, lực không đủ, nên hy vọng thiên tai giảm nhẹ Thời gian thiên tai rút ngắn lại Điều làm Các bạn đồng học qua mạng internet vệ tinh toàn cầu thật chịu phát tâm, thật khởi tác dụng Việc đợi, mà phải thực Khi giảng kinh nhắc nhở, tơi mổi ngày coi sinh mạng ngày cuối Ngày mai tơi khơng gian Ngày cuối phải làm gì? Bng bỏ vạn dun, tâm niệm Phật Ngồi việc niệm Phật khơng có việc khác Đây chân thật cơng đức Mổi ngày ngồi việc niệm Phật ra, tơi phải đọc kinh Vì học tập giải kinh Vô Lượng Thọ Mổi ngày dùng khoảng ba bốn tiếng học kinh Hàng ngày đọc, hàng ngày học tập, hết lần đến lần khác Bốn tiếng người chia Như ngày hết tám tiếng, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ Vui điều nên khơng thấy mệt, ngày không luống qua cách vô ích Cảnh giới bên ngồi khơng tiếp xúc, cần có người nhắc đến lòng tơi liền hiểu rỏ Khơng dám nói chiếu kiến pháp giới, có cảm ứng Sở dĩ người khơng thể bng bỏ, khơng biết thật tướng pháp Nên họ buông bỏ Khi hiểu rỏ chân tướng pháp, dể dàng buông bỏ Bng bỏ đại tự tại, bng bỏ chân giải thốt, bng bỏ đại trí tuệ Lợi ích việc bng bỏ nhiều! Nhưng lục đạo chúng sanh người tin q Họ khơng tin tưởng, nên phải làm gương cho họ xem Giống chư Phật Bồ Tát Chúng ta xem tiếp bên dưới, “Thượng chi tam khổ” Ở nói ba loại khổ, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ “Cực Lạc vĩnh ly.” Trong giới Cực Lạc “Như Sớ Sao viết” Sớ Sao trước tác Liên Trì Đại sư “Bỉ quốc ly dục tịnh, tắc vô khổ khổ” Bỉ quốc giới Cực Lạc Ở tất người vãng sanh ly dục, thông tin quan trọng Nếu ngũ dục lục trần, tham sân si mạn nghi chưa rời được, tâm khơng tịnh Tâm khơng tịnh khơng thể vãng sanh Như biết, mổi người vãng sanh đến giới Cực Lạc buông bỏ Tất pháp xuất gian hồn tồn bng bỏ, tâm tịnh tiền Nên giới Cực Lạc khơng có khổ khổ, khổ khổ từ dục mà có Một số người gọi tình dục, tình mê Khi giác ngộ khơng gọi tình, gọi trí tuệ Nên trí tuệ tình cảm thể mà hai tác dụng Mê biến thành tình chấp, ngộ biến thành trí tuệ Một thứ khởi hai loại tác dụng không giống mê ngộ “Y chánh thường nhiên, tắc vô hoại khổ” Chúng ta dùng cõi trời sắc giới để làm ví dụ Trời sắc giới thường nhiên, giống gian Nếu xây dựng ngơi cung điện hoa lệ đường hồn Xây hồn thành, cung điện dùng năm? Kiến trúc thời cổ đại ưa chuộng, xây dưng ngơi nhà chí phải dùng 300 năm Họ phải chăm sóc thời đại, 100 năm tính bốn đời, 300 năm mười đời Người xưa nói dụng cụ gia đình gọi hồng mộc gia cụ, bàn ghế bàn dường phản Hồng mộc gia cụ dùng 100 năm Người xưa biết tiết kiệm Tiết kiệm mỹ đức tánh đức, không giống người ngoại quốc Người ngoại quốc coi trọng mỹ quan, nên họ thường thay đổi Nhà cửa khơng tránh khỏi gió táp mưa sa Còn tứ hợp viện thời xưa, có nhà tồn đến 1000 năm, sử dụng tốt Tuy ngàn năm, hai ngàn năm phải hư hoại Hư hoại có phải mười năm mười năm hư? Khơng phải, mà cũ ngày Đây vô thường, hành khổ, hoại khổ Thân thể vậy, sống trăm năm ngày già Biến hòa ngày Tích luỹ đến 10 năm, quý vị xem, năm thứ mười năm hồn tồn khơng giống 20 năm với 10 xem lại không nhau, gọi hoại khổ, hành khổ trì Nhưng giới Cực Lạc, y báo hay chánh báo vĩnh viễn bất biến Phật A Di Đà kiến lập đạo tràng đến mười kiếp Thời gian dài biết bao! Ngày mười kiếp với lúc kiến lập giống nhau, khơng có chút sai biệt nào, khơng có hoại khổ Vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn không hư hoại Thứ ba “Siêu qúa tam giới, tắc vô hành khổ” Tam giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới Sắc giới hoại khổ, vô sắc giới hành khổ Vượt tam giới, ba loại khổ hồn tồn khơng có Nói cách khác, vãng sanh giới tây phương Cực Lạc, tôn giáo tây phương gọi vĩnh sanh Trong thuật ngữ Phật pháp gọi bất sanh bất diệt Sanh đến giới tây phương Cực Lac bất sanh bất diệt Đối với khứ, cư trú lục đạo luân hồi thời gian dài Đoạn thời gian dài này, dùng lời người gian để nói lục đạo họ có tình cảm sâu dày Ở có nhiều người có duyên Bây ta đạt vĩnh sanh, bất sanh bất diệt Dĩ nhiên ta hy vọng họ đạt Ta giúp đỡ họ chăng? Được! Chúng ta thực có lực giúp họ Họ đâu? Bất luận họ đâu, ta thấy rỏ ràng, nhận biết họ Họ không quen ta, ta quen họ Cho nên thấy duyên thành thục định phải đến độ họ Như gọi duyên thành thục? Q vị nói với họ mà họ tin tưởng, họ lý giải được, gọi có duyên Khi họ hiểu rỏ, họ thực hành Đó gọi duyên thành thục Duyên thành thục hay khơng thành thục, chỗ họ có chịu thực hành hay không Không chịu thực hành chưa thành thục, chịu thực hành thành thục Người thành thục đáng mừng, đời họ thành Phật Thành Phật vị tu hành cao Phàm phu đời thành Phật không dể Ngồi pháp mơn tịnh độ ra, pháp mơn khác, đời đạt đến địa vị ít, gặp Trong đời đạt đến cảnh giới A la hán, đạt đến cảnh giới Như Lai khơng dễ Nếu gặp pháp mơn tịnh độ, phải thật nhận thức kinh Vô Lượng Thọ, thấu triệt danh hiệu Phật A Di Đà Dùng chân tâm niệm, định vãng sanh Sanh đến giới Cực Lạc làm A Duy Việt Trí Bồ Tát Tuy chưa thành Phật, giống thành Phật Vừa đến giới Cực Lạc liền đạt Đúng trúng thưởng Lúc trí tuệ, thần thông, đạo lực, tướng hảo quang minh gần giống Phật A Di Đà, giống Quả báo thù thắng biết bao! Người khơng có thiện căn, Phật đến giảng cho họ, họ nghe đời mà không hiểu Đây thật không giả chút Hàng ngày Phật Bồ Tát ngồi chung chổ, ngồi đến 100 năm nghe không hiểu Hạng người đại đa số, thiểu số Nên Phật độ người có duyên Người có duyên khẳng định đời tu, mà nhiều đời nhiều kiếp, đời đời kiếp kiếp, có duyên sâu với Phật A Di Đà tây phương tịnh độ Họ dể dàng cảm động Tuy có nghiệp chướng, nghiệp chướng không chướng ngại họ Họ bị cảm động Điều chứng minh, thiện phước đức nhân duyên sâu dày Đời hội vãng sanh, có phần Gợi ý thiện phước đức nhân duyên, nhân dun Nhân dun mổi người khơng giống Nghiệp chướng nặng, phát khởi khó khăn Vì sao? Phải hn tu thời gian dài Giống gổ ngâm nước, ngâm nhiều năm, thấm ướt Bây đem ra, dùng bó củi muốn đốt Khó Làm đốt cháy được? Bó lửa đốt xong, lại đốt tiếp bó khác Cần phải có tâm kiên nhẫn, đốt vạn bó, mười vạn bó, trăm vạn bó, đốt cháy Phải huân tu thời gian dài, thời gian khơng dài đốt khơng cháy Bản thân tơi ví dụ Nên điều cảm nhận sâu săc Tôi tiếp xúc Phật Pháp khơng khó Thầy Phương giảng cho tơi triết học kinh Phật xong, liền tin tưởng, thật tiếp nhận Những quan niệm sai lầm trước đó, cho Phật giáo mê tín, tơn giáo, quan niệm sai lầm, sửa đổi lại hết, thật muốn học Nhưng tiếp nhận Pháp môn tịnh độ, học Phật mười năm sau tiếp nhận Trong kinh nói pháp mơn pháp khó tin, mà tơi tin Tơi hết mười năm tiếp nhận nó, thật không đơn giản chút nào! Đối với nhiều vị pháp sư ngang hàng, người bạn già tuổi gần Họ đại pháp sư, thông tông thông giáo Chúng gặp nhau, bàn luận đến tịnh độ, họ khơng tin Điều tơi lý giải, tơi học giáo, thích đại kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Rất hứng thú Nhưng Tịnh độ không, không chịu tiếp xúc Thầy giáo người chuyên tu tịnh độ, đệ tử Ấn Quang đại sư Tặng “Ấn Quang Đại Sư Văn Sao” Sáu mươi năm trước, bốn cuốn, bìa thường bốn Chánh biên hai cuốn, tục biên hai Tôi đọc, sau đọc xong Tịnh độ khơng xích nữa, không dám coi thường, không muốn học Tôi nói với q vị, nhân dun tơi quay tịnh độ Tôi giảng kinh Lăng Nhiêm, kinh Lăng Nghiêm giảng nhiều lần Giảng qua đại ý kinh Pháp Hoa, giảng qua kinh Hoa Nghiêm Trong hội Hoa Nghiêm, thấy ngài Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện cầu sanh tịnh độ Thấy hai vị Bồ tát này, hai vị Bồ Tát khiến người ta ngưỡng mộ nhất_Văn Thù Phổ Hiền Các ngài lãnh đạo 41 vị pháp thân đại sĩ Hoa Tạng Hải Hội, đến giới Cực Lạc lễ bái Phật A Di Đà Lạy Phật A Di Đà làm thầy, theo Phật A Di Đà học tập Lúc tin Nếu tơi khơng thấy việc này, tơi chưa tin Thầy Lý dùng nhiều phương tiện thiện xảo để dụ dổ tôi, không thành công Cuối thực đạt Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm dẫn dắt quay tịnh độ Mới thật nhận thức kinh số tất kinh giáo, mà Đức Thế Tơn nói suốt 49 năm Là pháp môn vô thượng Triển khai kinh này, chữ câu có vơ lượng nghĩa Lần học sách này, dự định thời gian 1200 đồng hồ Bây giảng đến 600 giờ, gần nửa giáo trình lớn Quý vị học trường, hai tiếng đồng hồ học phần Có mơn học mà chiếm hết 600 học phần chăng? Tìm khơng thấy “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”, dự định thời gian bao nhiêu? Hai vạn Có trường đại học giới, có mơn học vạn học phần chăng? Chính kinh Hai vạn giờ, tơi hồn thành bốn ngàn Tôi nghĩ giảng xong kinh này, tiếp tục giảng Nhưng giảng xong hay khơng chưa định Sống ngày giảng ngày, mà vui mệt, vui Đây nói rỏ giới Cực Lạc khơng có ba loại khổ Đoạn bên giảng tám khổ Tám khổ thực tế nói khổ khổ Trong khổ khổ phân tám loại lớn “Hựu bát khổ giả, nãi nhân gian chi khổ” Điều nói thiết thực khổ nhân gian Thế tám loại? Sanh, lão, bệnh, tử, biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh, tổng cộng có tám loại Loại thứ “sanh cư thai ngục” sanh khổ Con người đầu thai, người mẹ mang thai mười tháng Mười tháng giống địa ngục vậy, khổ khơng nói hết Mẹ uống lý nước lạnh, cảm thọ địa ngục hàn băng Mẹ uống bát canh nóng, địa ngục bát nhiệt Mẹ khởi tâm động niệm, ngơn ngữ tạo tác, bụng mẹ cảm nhận hết Nên người xưa dạy từ bụng mẹ, người học lễ nghi hiểu Khi người phụ nữ mang thai, mười tháng tâm niệm phải đoan chánh Ngôn hành cử cần phải lý pháp Vì sao? Vì người mẹ truyền đến cho thai nhi Đây gọi thai giáo Tâm niệm đoan chánh, tương lại thai nhi tư tưởng chánh Đều người mẹ dạy Lời nói hành động đoan trang, không trái với lễ giáo Khi đứa trẻ đời, tướng mạo thân thể đoan chánh Dễ dạy nghe lời Ngày xưa gọi thai giáo Đứa trẻ đời, mở mắt thấy Tai biết nghe Tuy khơng biết nói chuyện, bắt đầu học tập, bắt chước Nên Đệ Tử Quy gia giáo người xưa, dạy trẻ nhỏ đọc Đệ Tử Quy quy củ làm người Bắt đầu học từ đâu? Từ vừa chào đời, người xưa nói: “Giáo nhi anh hái”, vừa chào đời dạy Cha mẹ thầy nó, nên ngơn hành cử cha mẹ, trước mặt đứa trẻ phải đoan trang, phải trang trọng Vì sao? Vì đứa trẻ nhìn thấy nghe thấy chúng học Ba năm- ngàn ngày Đây gọi cội rễ giáo dục Ngạn ngữ có câu: “Tam tuế khán bát thập, thất tuế khán chung thân” Ba năm ba tuổi, cội rể giáo dục ngàn ngày phải dạy cắm cho tốt, đến tám mươi tuổi không thay đổi Giáo dục giáo dục thánh hiền Chỉ có Trung Quốc có, người ngoại quốc khơng hiểu Giáo dục Trung Quốc phổ biến, có vạn năm lịch sử Có văn tự ghi lại năm ngàn năm, năm ngàn năm trước khơng có văn tự ghi lại Các bậc tổ tơng hiểu nên dạy Phật Bồ Tát người dạy nên Đại thánh đại hiền người dạy nên Chỉ xem ta dạy Hiện quên lãng giáo dục thánh hiền Truyền thống tốt đẹp người xưa họ không cần Bây dạy bọn trẻ? Truyền hình dạy chúng Quý vị xem, vừa đời mở mắt đối diện ti vi Ti vi dạy chúng điều gì? Dạy chúng bạo lực, sắc tình, sát đạo dâm vọng Lớn lên đến tuổi học Trường học nước ngồi tơi biết, trường tiểu học Trung Quốc chưa xem qua Trường học nước ngồi vào lớp dạy vi tính rồi, trẻ tiếp xúc vi tính Trong vi tính trò chơi q nhiều, có trò chơi giết người Từ nhỏ chúng học điều Đối với lý niệm phương pháp dạy học bậc thánh hiền, trái ngược 180 độ, nên dạy cho người hư hỏng Dạy người hư, giống ngày này, quý vị thấy thiên tai Nhật Bản Tơi nghe có hai vị quan viên Nhật Bản, quan viên cấp cao Ý hai vị nói hồn tồn tương đồng, nghiệp bất thiện chiêu cảm nên Thiên tai nghiệp bất thiện chiêu cảm Lời nói Trong kinh Phật nói Khu vực nhỏ này, người tạo thiện nghiệp, khu vực khơng có thiên tai Tơi Nhật Bản tham dự qua hai lần hội nghị hồ bình giới liên hiệp quốc tổ chức Thật có, hai lần Cương Sơn Tôi với huyện trưởng Cương Sơn, thị trưởng thị trấn nhỏ Chúng tơi kết dun sâu Tơi thích thị trấn Cương Sơn nhỏ Đối với họ tôn trọng Con người nơi thị trấn nhỏ giữ bổn phận, không tham dục, tri túc thường lạc Sinh hoạt tiết kiệm, thật Giữa người với người có lễ phép, khơng phải giả, khơng phải vờ vịt Cung kính người khác phát xuất từ nội tâm Thị trấn nhỏ làm ngồi đường khơng nhặt rơi, đêm khơng đóng cửa Chúng tơi nghe nói, có tình hình Khơng ngờ ngày Cương Sơn Nhật Bản thấy Người địa nói với tôi, thị trấn nhỏ họ, 400 trăm năm khơng có thiên tai Tơi gọi điện hỏi người bạn Cương Sơn, ơng ta nói lần Nhật bị thiên tai chỗ họ không bị Con người khu vực nhỏ tâm lương thiện, ngôn hành thiện Xung quanh bị thiên tai họ không bị Đây điều hiển nhiên bày trước mắt sao? Điều khơng tin tin điều gì? Họ làm để xem Trước vài năm, tiểu trấn Thang Trì, làm thí nghiệm học tập Đệ Tử Quy Trong hai ba năm, quanh huyện có thiên tai, khu vực khơng có thiên tai Nên lời Đức Phật nói với thật Rỏ ràng động đất Tứ Xuyên Điều rỏ ràng Động đất Tứ Xuyên, Sơn Đông bị ảnh hưởng động đất Giang Tô bị ảnh hưởng động đất Huyện nhỏ Thang Trì bị ảnh hưởng, huyện nhỏ không bị ảnh hưởng đến Điều kỳ la Vì họ nói từ Tứ Xun đến Sơn Đông, định phải thông qua An Huy Nhưng huyện An Huy không bị ảnh hưởng động đất Đây điều quan viên địa phương nói với tơi, chổ họ khơng Phía nam Giang Tây bị ảnh hưởng hết Người tin tưởng lời Phật dạy có phước báo thế, tin tưởng khó Đúng kinh Di Đà nói, khơng thể thiếu thiện phước đức nhân duyên mà sanh vào nước Nếu khơng có thiện phước đức sâu dày, khó tiếp nhận, khó tin tưởng Tám khổ khổ nhân gian “Sanh cư thai ngục”, sanh khổ Quý vị xem đứa trẻ sanh khóc Vì khóc? Bởi khổ nên khóc, khơng khổ chúng phải vui mừng Q vị có thấy đứa trẻ sinh mà vui cười chăng? Không thấy Như quý vị biết, chúng đời đau khổ Sanh khổ mổi người trãi qua, qn khơng nhớ “Lão yếm long chung, thị lão khổ” Người trẻ tuổi lão khổ Quý vị xem, Hồ Tiểu Lâm 50 tuổi, khổ cha Anh ta nói với tơi, dẫn vợ đến Cựu Kim Sơn, Cựu Kim Sơn, đến Singapore Đến Singapore tham quan du lịch, đến tham quan viện bảo tàng người lớn tuổi Trong có nhiều cơng cụ làm khổ người già Sau tham quan cảm nhận được, người già khổ Đi đứng hành động bất tiện, giống thân mang theo bao cát ba mươi ký Trên chân cột bao cát ba mươi cân mà thử xem Người 80 tuổi đứng Anh ta hoàn toàn không biết! Sau hiểu rỏ, học truyền thống văn hoá trở báo hiếu, thật khó có Bốn tháng trước phụ thân mất, thật làm tròn hiếu đạo, gia đình cảm động Phụ thân người già tân tiến, mẫu thân Nhìn thấy ưu điểm truyền thống văn hoá, thật hồi đầu, hiểu cách làm tròn chữ hiếu Đối với cha già quan tâm chu đáo, làm điều Tâm lương phát khởi, họ biết công ơn sanh thành dưỡng dục cha mẹ Người già mắt hoa tai điếc, cơng răng, cơng khí quản suy yếu Sống gian thật đau khổ Sau chiến tranh giới lần thứ hai, có nhiều quốc gia giàu mạnh, hưng khởi nghiệp phúc lợi người lớn tuổi Nước Mỹ dẫn đầu Đối với sinh hoạt vật chất người già, họ quan tâm chu đáo Khi nghĩ hưu, nhà nước chu cấp chi phí sinh hoạt hàng tháng cho họ Nhà nước nuôi người già Trên giới nhiều quốc gia có chế độ Tơi hoằng pháp khắp quốc tế, quan tâm việc Nên mổi lần đến địa phương xem, nghiệp phúc lợi người già Và thấy Âu Châu làm tốt Âu Châu lợi dụng đất nhiều người ít, nên chung cư người cao tuổi Âu Châu làm tốt Môi trường người cao tuổi giống công viên Thật có, tơi thấy lòng hoan hỷ Quan tâm chăm sóc phủ người cao tuổi, mổi ngày 100 ngàn tiền Âu châu Nên sống vật chất tốt quốc gia khác, thiếu sinh hoạt tinh thần Khơng sánh truyền thống gia đình cổ xưa ta Già có gia tộc ni Ni già dạy trẻ hai nhiệm vụ lớn gia đình Điều người ngoại quốc miên viễn khơng tưởng tượng Người già hưu hưởng niềm vui thiên luân Niềm vui thiên luân này, nói với người ngoại quốc họ khơng hiểu Họ khơng hiểu gọi thiên ln Đó cháu đầy nhà, đại gia tộc Trẻ gia đình có đến năm sáu mươi người, người lớn trẻ nhỏ vây quanh người già Đó thật vui, thật có lạc thú Giống viện dưỡng lão Âu Châu Nếu viện dưỡng lão vườn trẻ hợp lại chổ Người già hàng ngày nhìn thấy trẻ con, trẻ hàng ngày nhìn thấy người già, xem người già ơng bà Người già u thương trẻ em, trẻ em học tơn kính người già Đây biện pháp cứu chữa tốt Để người lớn tuổi không xa rời người bọn trẻ, khơng xa rời trẻ con, sống họ vui vẻ Giáo dục phương diện tinh thần phải đặc biệt quan tâm ý Giáo dục tôn giáo môn học mà người lớn tuổi thích Để người già thật sống qua ngày tháng hạnh phức mỹ mãn tuổi chiều Lúc già họ hoan hỷ, họ vui vẻ, cơng đức to lớn, tiếc khơng biết Nhưng người học Phật hiểu rỏ Người già lâm chung lòng bình an Khơng có lo lắng, khơng có vướng bận, khơng có ốn hận Nhất định sanh vào chổ tốt cõi trời cõi người Nếu họ lâm chung oán hận đầy người Đời xã hội họ cống hiến nhiều, lúc già không người quan tâm Chỉ cần họ có ốn hận, đại đa số đoạ vào địa ngục, súc sanh Quý vị thử nghĩ xem, lúc tuổi già giúp họ tâm tình vui vẻ Cũng nói giống đem họ từ ác đạo mà đưa lên thiên đường Công đức lớn nhiêu! Tôi tham quan viện dưỡng lão, họ mời nói chuyện Tơi tán thán nhân viên phục vụ đây, họ thiên sứ, họ người phàm Tận tâm tận lực, hiếu thảo người già cha mẹ Chính họ đem người già từ ác đạo đưa lên thiên đường, công đức lớn Còn người niệm Phật giúp họ vãng sanh, từ phàm phu đưa họ đến Phật đạo thành Phật Công đức to lớn Không có so sanh với cơng đức Những việc này, đạo lý có Phật hiểu Thứ ba “bệnh thọ khổ thống” khổ bệnh Kinh nghiệm bệnh khổ có Đặc biệt người thời Vì sao? Ẩm thực không sạch, nước không Người thật đáng thương, khơng khí khơng lành Tơi vừa xem phần tư liệu Phần tư liệu viết trận động đất Nhật Bản, nhà máy điện hạt nhân Phúc đảo Vật chất bị chảy ngồi trơi đến Bắc Châu Mỹ Đây trơi theo luồng gió, phát xạ Đây việc phiền phức Bây nhiều người lo lắng, sợ động đất ảnh hưởng đến núi Phú Sĩ Núi Phú Sĩ núi lửa, sợ núi lửa bộc phát Thủ tướng tiết lộ nguy cơ, dự tính kỹ, “Đơng Nhật Bản toàn huỷ diệt” Đây tiêu đề, Thủ tướng Nhật Bản nói Họ sợ núi lửa Phú Sĩ này, bộc phát, liên đới đến nhiều núi lửa bộc phát Như đơng Nhật Bản tiêu Nhà máy điện hạt nhân tiết khí thải này, đồng nghĩa phóng xạ nguyên tử đơn Nó theo gió bay đi, tổn hại người lớn Nhìn ảnh hưởng ngày Nếu khơng ngừng có núi lửa bộc phát, phóng xạ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản, ảnh hưởng bắc bán cầu Bây Châu Mỹ ảnh hưởng Châu Âu không tránh khỏi Sự việc phiền phức Hiện giới có nhiều quốc gia tiên tiến, có nhà máy điện hạt nhân Một nhà máy điện hạt nhân, đồng nghĩa có viên đạn nguyên tử đó, động đất phá hoại Trong kinh Phật dạy, sinh mạng vơ thường, quốc độ nguy hiểm Bây dùng lời Phật dạy kinh để hình dung giới này, khơng sai chút Tai nạn hoá giải? Thật hố giải, người khơng tin tưởng Phương pháp nào? Chân thật niệm Phật Dùng tâm chân thành thành tâm niệm Phật, không tin Niệm Phật có hiệu lớn tin tưởng Tại tin tưởng? Vì thấu triệt lý luận Về thấy nhiều chứng, khơng phải giả Một người niệm Phật, người niệm Phật chân chánh, người thành tâm thành ý tâm niệm Phật Mấy năm trước tiểu viện Sơn Tây, 40 người mắc bệnh ung thư, bị bệnh viện tun bố tử hình Thọ mạng hai ba tháng Chính họ biết, nên thật bng bỏ Thành tâm niệm câu Phật cầu sanh tịnh độ, niệm đến ba tháng tái khám, tế bào ung thư khơng Đây cơng đức niệm Phật! Mười năm trước Lưu Tố Vân bị lao da ban đỏ, nghiêm trọng ung thư Bác sĩ nói với ta, bị bệnh lúc tử vong Khun ta nên có tâm lý chuẩn bị, ta bng bỏ tất thật tâm niệm phật Mỗi ngày nghe kinh mười tiếng, ngồi mười tiếng nghe kinh lại niệm Phật Cô ta niệm ba đến năm tháng tái khám, bệnh khơng còn, mụn độc lành Đến sẹo mặt khơng nhìn thấy Bác sĩ kinh ngạc, cô mà lành bệnh? Cơ dùng thuốc gì? Cơ ta nói, tơi khơng dùng thuốc cả, niệm Phật thơi Bác sĩ tin ta nói, bác sĩ dựa vào đâu mà tin ta? Suốt đời ta chưa nói dối, điều làm Suốt đời nói lời chân thật Từ trước đến chưa nói vọng ngữ Nên đông bắc người biết cô ta, lời ta nói tin Niệm Phật niệm tốt Trong kinh Phật có đạo lý Các nhà lượng tử lực học thừa nhận đạo lý Ý niệm thay đổi cảnh giới bên ngồi, nên ý niệm thay đổi tổ chức tế bào thân thể Ý niệm bất thiện biến thành bệnh độc Ý niệm tịnh thiện độc bệnh phục hồi trở lại bình thường, tất tự nhiên Không cần dùng thuốc Đã có khơng người chứng minh cho thấy điều Trong kinh nói khơng trị thân thể chúng ta, mà giúp mơi trường Mơi trường địa cầu có thiên tai, ý thức tập thể hố giải thiên tai Nhưng phải thật tâm niệm Phật Tâm chân thành niệm Phật hố giải thiên tai địa cầu Nên lần hai vị quan chức người Nhật cơng khai nói với người, thiên tai từ đâu mà có? Do tâm hành động bất thiện cảm vời nên Nếu tâm hành động thiện khơng có thiên tai Thứ tư “tử bi phân tán”, tử khổ Thân thể bốn đại bị phân tán, với quyến thuộc đời bị phân tán Đời sau người tuỳ theo nghiệp lực mà ln chuyển, tự khơng làm chủ Người có định lực tự làm chủ Người khơng có định lực khơng làm chủ Nếu đời hành thiện, tâm thiện hành động thiện, sanh đến chỗ thiện Tâm hành động bất thiện sanh đến chỗ bất thiện Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỗ bất thiện Còn người niệm Phật chơn chánh sanh đến giới Cực Lạc Người có tơn giáo tín ngưỡng tơn giáo chân chánh, họ sanh lên thiên đường Giả khơng Sanh lão bệnh tử điều tất người không tránh khỏi Bất luận nam nữ già trẻ, phú quý bần tiện tất phải chịu quy luật sanh lão bệnh tử Ngoài điều ra, thứ năm biệt ly khổ Ái tắc dục hợp thiên ly Người mà ta thích, việc mà ta thích, vật mà ta thích, ta muốn khơng xa rời, định phân ly “Thường sở thân chi nhơn, quai vi ly tán, bất đắc cộng xứ, thị danh biệt ly khổ” Tình hình trước mắt, khơng có cách khác Một đời ln muốn có hồn cảnh an định để tu tập cho tốt, khơng có dun Trong đời tơi chỗ lâu Singapore Ba năm rưỡi, phải biệt ly Đủ duyên hợp, hết duyên Hợp tan vô thường Ngày xưa Mỹ, Canada Nơi thành phố lớn này, năm quanh vòng Mỗi nơi thời gian dài Uân Ca Hoa, lần tháng Còn chổ khác khoảng tuần đến hai tuần, mười thành thị Muốn nơi định không Chỗ mời phải đến chỗ Đến Âu Châu, khu vực khác giới phải đi, không lâu dài Hai năm HongKong thời gian dài chút, khoảng năm Phật pháp tuỳ dun, khơng miễn cưỡng chút Nơi có dun đến nơi Nhưng tu thành có lực này, chưa thành tựu, dun khơng có Dun bất đắc dĩ Nếu khơng có phước báo, xem bậc cổ đức xưa nay, núi mười năm khơng hạ sơn Khơng cần nói điều khác, công phu thiền định họ đáng để người khác kính phục Nhân định tâm họ tịnh, tâm tịnh trí huệ sanh Cùng đạo lý đó, thiên tai dồn dập, quan trọng gì? Quan trọng ta phải định Trong đại thiên tai, tâm phải định không bị loạn Loạn lo lắng, sợ hải Định sanh trí huệ, trí tuệ giải vấn đề Lo sợ giải vấn đề Nên thiên tai lớn, tâm phải định, phải giữ bình tĩnh Khơng bi hồn cảnh bên ngồi làm rối loạn Thứ sáu “Oán tắc dục đào thiên ngộ Thường sở oán cừu tắng ác chi nhân, dục cầu viễn ly, nhi phản tập tụ, thị danh oán tắng hội khổ” Người ghét, việc ghét Ln muốn thật xa nó, lại thường gặp Đây gọi oán tắng hội khổ Lúc nhỏ học trường, bạn học tốt ln thích ngồi cạnh nhau, vị trí lại xếp xa Còn người ta ghét, lại ngồi chung chổ Nên sau nghe giảng điều kinh Phật, nghĩ lại điều từ nhỏ có Hồi tưởng lại, nếm trải đời n thân trái chủ tìm đến ln Thứ bảy “Cầu tắc dục đắc thiên thất Thế gian thiết vật, tâm sở lạc giả, cầu chi nhi bất đăc, thị danh cầu bất đắc khổ” Loại thứ bảy cầu khơng Vì cầu khơng được? Vì thương mà phải biệt ly? Vì ghét mà phải gặp nhau? Cuộc đời số mạng, hồn tồn khơng phải người Con người thật thấu triệt đạo lý này, hiểu thấu suốt tâm định Tâm định lìa khổ vui Người với người có dun, người với hồn cảnh có dun, người với tất vạn vật có nhân duyên Số mạng có định có, muốn bỏ khơng bỏ Mạng khơng có, dù có dùng phương pháp không đạt Những thứ dùng thủ đoạn phi pháp đạt được, xem số mạng có, khơng phải oan uổng sao? Nếu số mạng khơng có, dùng thủ đoạn phi pháp đạt tai hoạ theo đến Thủ đoạn phi pháp đạt mà khơng có tai hoạ, ta hưởng thụ Điều nói lên số mạng ta có Số mạng ta có phước báo, phước báo lớn Dùng phương pháp khơng thích đáng đạt được, khiến cho phước báo ta bị giảm Ví dụ số mạng ta có cải trăm ức, ta dùng thủ đoạn phi pháp đạt Khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, thực tế đạt bao nhiêu? 50 ức Chúng ta cảm thấy vừa lòng, giỏi q Mà khơng biết rằng, số mạng vốn 100 ức, hết nửa rồi, sai Nếu làm người chánh trực, không cẩu thả Mỗi ý nghĩ muốn giúp người khác, muốn quan tâm người khác Số mạng họ vốn 100 ức, tăng lên 150 ức Vì sao? Vì tâm hành vi họ tốt Đây đạo lý chân thật Người xưa thường nói, thiệt thòi phước, chiếm lợi ích tai hoạ Nên lợi ích khơng chiếm Người bị thiệt thòi sao? Thiệt thòi tiêu tai nạn, tiêu nghiệp chướng, tránh khỏi nhiều tai nạn Như khơng phải phước Người xưa nói câu có đạo lý “xả tài tiêu tai” Tổn thất tài sản, tiêu trừ tai nạn, tiêu trừ nghiệp chướng Trong đạo Phật nói nghiệp chướng tiêu trừ, việc tốt việc xấu Nếu thấu triệt đươc điều Kinh Phật nói, người người tốt, việc việc lành Nếu nhìn điều này, cảnh giới nâng lên mức độ cao, cảnh giới Phật Bồ Tát, cảnh giới phàm phu Cảnh giới phàm phu chút lợi tâm, chân tâm Một động liền sanh chuyển tướng, chuyển tướng thức thứ bảy Chuyển tướng tứ đại phiền não thường tương tuỳ Đây thật bản, Cái thứ ngã kiến, cho có thân, gọi ngã kiến, thứ ngã kiến Thứ hai ngã ái, ngã tham Yhứ ba ngã mạn, ngã mạn sân nhuế ý nghĩa ngạo mạn Thứ tư ngã si Nên mạn si tham sân si, vi tham sân si phiền não từ sanh có, khó đoạn Mạt na thức Từ mạt na thức sanh cảnh giới tướng, kiến phần, tướng phần A lại da Cảnh giới tướng tướng phần A lại da Tướng phần vũ trụ bên ngồi, kiến phần nguồn gốc sinh mạng Nghiệp tướng A lại da chấn động, nhà khoa học gọi lượng, kiến phần gọi tin tức, tướng phần gọi vật chất Những thứ khởi lên Nhưng phải biết, tự tánh khơng có thứ này, tất giả Chỉ có tự tánh thật Thật gì? Thật bất động, vọng động, vĩnh viễn động, chấn động Khơng chấn động, khơng có Giống sóng vậy, sóng mặt nước, sóng định phải động, khơng động khơng có sóng, nước bình lặng Nước bình lặng gọi tự tánh, khởi gợn sóng gọi A lại da Dùng ví dụ q vị dễ lãnh hội Sóng nước, nước sóng A lại da tự tánh, tự tánh A lại da Bản tướng A lại da bất động, động gọi A lại da Nên ngạo mạn sanh có Hữu ngã, ln cảm thấy người Dù người khác có giỏi cảm thấy họ khơng mình, họ ln đề cao tánh Phật pháp phải đoạn Vì vậy? Vì khơng đoạn tâm bình đẳng khơng sanh khởi Đoạn tận tham tâm tịnh xuất Đoạn tận mạn sân nhuế ngạo mạn đoạn tận, tâm bình đẳng sanh khởi Đoạn tận nghi si, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh tiền Những thứ chướng ngại, chướng ngại minh tâm kiến tánh, chướng ngại thành Phật, q vị muốn sao? Còn khơng bng bỏ sao? Nếu khơng bng bỏ đâu phải người học Phật? Mục đích học Phật khơng phải muốn thành Phật sao? Muốn thành Phật mà không buông bỏ học Phật giả Thật học Phật định phải biết Có thứ này, vốn Phật, lăn lộn tam đồ lục đạo, chịu khổ não vô lượng vô biên Đều bị tham sân si mạn nghi hại Không thể trách người khác, tự tánh mang đến Tự tánh khơng có, sau biến thành A lại da sanh thứ Căn từ ngã kiến sanh ra, ngã kiến ngã ái, ngã mạn, ngã si sau khơng có, từ ngã kiến sanh ra, điều định phải hiểu Tu hành lần đoạn sạch, phải năm năm kia, định phải khống chế nó, chỗ cơng phu đắc lực q vị Khơng thể phóng dật, khơng thể để tăng trưởng, để tăng trưởng hỏng, cơng phu tu hành hồn tồn bị huỷ diệt Người tu hành thành tựu hay khơng dựa vào q vị có chế phục thứ hay không Cái sau nghi “Ư đế lý dự vi tánh” Nghi đây, nói đơn giản hồi nghi giáo huấn thánh hiền, hoài nghi giáo huấn Phật Bồ Tát, hỏng Quý vị nên biết, Chư Phật Bồ Tát, thánh hiền, điều họ nói dạy tồn tự tánh hiển lộ ra, thứ thật, trí tuệ chân thật Trong kinh nói ba loại chân thật “Chân thật chi tế”, chân tướng thật chân thật Danh từ khác Kinh Bát Nhã gọi thật tướng pháp, chân tướng tất pháp Q vị khơng thể khơng biết, biết khơng hồi nghi Nên cần có chút hồi nghi khơng thể học điều Thầy gặp mặt học sinh này, nhìn thấy học sinh Đối với lý khơng rõ Như phải dạy nào? Không thể dạy Thấy thái độ học sinh trơi nổi, thơi, từ bỏ Người dạy? Họ nhìn thấy tuyệt đối khơng thể từ bỏ Như Ấn Quang đại sư nói, họ có tâm thành kính, cung kính chân thành, phần thành kính, phần lợi ích, dạy thật tốt cho phần, hai phần thành kính dạy họ hai phần, dạy nhiều vơ dụng, họ tiếp thu khơng được, mười phần thành kính dạy họ chín phần có lỗi với họ, họ tiếp thu phần Quý vị keo kiệt pháp Đây thầy học sinh, dạy học chừng mực không giống Chúng tơi theo thầy Lý mười năm, có 20 học sinh, thầy học sinh dạy khơng giống Sau chúng tơi biết, tánh học sinh khơng giống nhau, nên thầy tuỳ người mà dạy Vì dạy học khơng có pháp cố định Ngộ tánh cao phải dùng ngộ tánh tốt họ, hy vọng ngộ nhập cảnh giới Ký ức tốt ngộ tánh khơng tốt, dạy họ đọc nhiều, nhớ nhiều chút, nên từ từ Quan trọng ngộ tánh, người ngộ tánh thật chút, gọi nói ký tánh Bất đắc dĩ phải học lần thứ hai Tơi học tập từ nhỏ ngộ tánh cao, nghe điều bạn đồng học nghe khơng hiểu mà tơi hiểu Học kinh với thầy Lý Chúng dự thính, thầy lần dạy người, người khác ngồi bên cạnh nghe Tơi ngồi sau nghe hiểu hết, tơi học nhiều người thầy dạy Nên lớp đó, đại khái chưa đến tháng trở thành trợ giáo Khi bạn đồng học không hiểu, không giám hỏi thầy, thầy đánh mắng, đánh mắng không dạy, đánh mắng mà dạy khơng sao, đằng đánh mắng mà khơng dạy Ép q vị làm gì? Ép khơng thể không cố gắng nghe giảng, nghe lần thứ hai Các bạn học gặp khó khăn nên sau đến tìm tơi, tơi nói cho họ lần thứ hai, nói gần giống thầy Mức độ tiến nhanh, thật pháp hỷ sung mãn Nên sáu phiền não này, học đến Bên 20 tuỳ phiền não, học vào tiết sau Điều định phải hiểu rõ ràng minh bạch, để q trình học tập kinh giáo khơng có chướng ngại Hết rồi, hôm học đến Hết tập 359 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 360 Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Chuyển ngữ: Hạnh Chơn Biên tập: Minh Tâm Thời gian:04.04.2011 Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện _Úc Châu Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 426 hàng thứ ba Trong Tiên Chú nói phiền não: “Não, tâm sở danh Tiểu phiền não địa pháp chi nhất” Tiểu phiền não có mười loại Vì gọi tiểu tuỳ phiền não? Vì mười phiền não loại khởi khác nhau, phạm vi khơng lớn, khơng trung tuỳ Trung tuỳ bao trùm điều bất thiện, có Đại tuỳ nhiễm hết tất tâm, nghĩa tám thức 51 tâm sở Chúng ta xem mười tiểu tuỳ trước, y theo thứ tự pháp số Thứ phẫn, thường nói phẫn nộ Thứ hai hận, tánh nghiêm trọng gần giống với tướng Thứ ba não, thường nói, hận đó, não người Có não hận liền với nhau, có phẫn hận liền với Phú che đậy, làm điều bất thiện lại cố gắng che dấu, không để người khác biết gọi phú Thứ năm cuống, cuống cuồng vọng, có nghĩa lừa gạt Thứ sáu xiểm, thông thường gọi xu nịnh Thứ bảy kiêu, kiêu mạn Thứ tám hại, có ý, vô ý làm tổn hại người khác Thứ chín tật đố Thứ mười san lận, Mình có khơng đành lòng cho người khác Nó với tham thường nói liên kết với nhau, gọi san tham Tham tham cầu, khơng đạt hy vọng đạt được, đạt khơng nỡ giúp người khác Những thứ gọi tiểu tuỳ phiền não Đừng tưởng tiểu tuỳ nên coi thường Thật chướng ngại lớn Khi lâm mạng chung, phiền não khởi hành, niệm Phật khơng thể vãng sanh Nên sinh hoạt ngày dễ đụng chạm thứ Tốt sống ngày, phải cẩn thận chế phục Khi phiền não khởi lên, dùng môt câu Phật hiệu để thay Như cổ nhân thường nói, khơng sợ niệm khởi, sợ giác chậm, giác ngộ phải nhanh Tịnh tông, giác ngộ khởi câu Phật hiệu, chánh giác Tịnh độ tông Trên thực tế nói đến 26 tâm sở phiền não, thiện tâm sở vậy, ý niệm thiện ác khởi lên, dùng câu Phật hiệu để chế phục nó, bình thường huấn luyện Ngạn ngữ có câu: “luyện binh ngàn ngày dùng lúc” Bình thường khơng luyện, lâm mạng chung khơng nắm chắc, có thiện hữu trợ niệm không đáng tin cậy Thiện hữu trợ niệm người bình thường phải có cơng phu, thật chế phục phiền não, định vãng sanh Thật cầu sanh Tịnh độ điều khơng thể khơng coi trọng, không lưu tam Lâm chung theo phiền não, thật phiền phức Đó gọi gì? Là tuỳ nghiệp lưu chuyển, tự khơng làm chủ, nên luân lạc lục đạo Thiện niệm, thiện tâm sở Khi lâm chung mà thiện tâm sở xuất hiện, vào ba đường lành Phiền não tâm sở khởi hành, vào ba đường ác nên việc phiền phức Từ vô thỉ kiếp đến lục đạo nên tập khí phiền não thâm cố đế Cảnh giới bên thường gọi cảnh giới phong động Lấy cảnh giới ví gió, tâm ví nước Gió vừa động, nước liền bị thổi mà gợn sóng Tâm sở bất thiện, gợn sóng 26 loại tâm sở phiền não, chắn khởi lên với phiền não, nên gọi tuỳ phiền não Nó tuỳ theo phiền não mà khởi tác dụng Những điều dùng thuật ngữ để nói, điều thuộc tượng tâm lý Pháp tướng thức nói tâm lý học Phật giáo, nói thấu triệt tường tận Khoa tâm lý học trường đại học nghiên cứu điều pháp tướng tơng nói Pháp tướng nói tỷ mỷ rõ ràng Trung tuỳ phiền não có hai loại “Biến bất thiện cố”, tất bất thiện định có Thứ gọi vô tàm, thứ hai vô quý Vơ tàm, vơ q, ngạn ngữ thường nói người khơng có lương tâm, lương tâm tuyệt diệt Vơ tàm, dùng cách nói thơng thường nhà Phật sám hối Tạo điều bất thiện khơng có tâm sám hối, thuộc vơ tàm Tục ngữ nói khơng có lương tâm, có lương tâm họ biết sám hối Tuy khống chế khơng tập khí phiền não nên làm sai, sau khí làm sai họ hối hận, tàm Q dư luận trích, họ khơng chịu trách người khác, vô quý Người khác trích làm sai, thường nói tàm quý Tàm quý nói đơn giản lương tâm chưa Người lương tâm, cứu được, chóng quay đầu Nếu lương tâm khơng có, vơ tàm vơ q, khó hồi đầu Làm sai nhiều việc họ cho bình thường, họ khơng cảm thấy họ sai, nên hai loại gọi trung tuỳ Đại tuỳ “biến nhiễm tâm cố” Nhiễm nhiễm ô, tâm A lại da, Mạt na, Ý thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân gọi bát thức Bát thức gọi tâm vương Bất loại tám loại này, tám tâm bị nhiễm ơ, nên gọi đại tuỳ Loại thứ bất tín Bất tín tức không tin thiện pháp Họ tin ác không tin thiện, cho tự tư tự lợi đúng, tổn lợi người đúng, họ tin điều này, luân lý, đạo đức, nhân hay giáo huấn thánh hiền, giáo huấn Phật Bồ Tát họ khơng tin, thơng thường nói họ khơng có thiện Tâm người vốn thiện, lại trở nên vậy? Đến họ không tin họ người thiện, mà cho thiện nhân gạt người Từ cho thấy, điều giáo dục có liên quan lớn Hiện không tin thời này, xã hội có người tin Phật, tin thánh nhân? Người bên ngồi nói q vị mê tính Quý vị lại tin điều này! Khi học Phật, trẻ Ở phòng làm việc xem kinh Phật, cấp đồng thấy nói, thứ xem, tuyệt đối khơng mê, mê vào sai Khơng biết người khun tơi Sau tơi từ bỏ công việc để xuất gia, người cảm thấy tiếc nói rằng: Quý vị xem người đó- vào tơi, mê q vậy! Khơng có nói đường tơi xác, đường tơi đúng, khơng có, khơng có nói Chỉ có người, thầy Phương Đơng Mỹ Sau xuất gia, mặc áo quần người xuất gia đến thăm thầy, đến nhà thăm thầy, vừa gặp mặt thầy nói: Anh làm thật à! Tơi nói phải! Chẳng phải thầy nói học Phật hưởng thụ cao đời người à! Tơi khơng làm chăng? Chỉ thầy nói: Đúng! Anh làm đúng! Chỉ thầy nói, ngồi Đến năm già, người bạn hưu Khi gặp lại họ nói rằng: đường thầy đúng! Quý vị xem sau 30 năm họ giác ngộ, nói đường Quý vị xem họ năm sáu mươi tuổi hưu, 85 tuổi chưa nghĩ hưu, nghành nghề khơng có nghĩ hưu, làm có sức Trong nhà Phật thường nói, hồ thượng già có giá trị, người tơn trọng Đích thực nghành nghề Nghành nghề gì? Giáo dục xã hội, thuộc giáo dục thuộc nghành giáo dục xã hội Khổng Phu tử 30 năm học nghiệp thành tựu “mười lăm tuổi chuyên tâm vào việc học, ba mươi tuổi tự lập, bốn mươi tuổi khơng mê hoặc, năm mươi tuổi nhận mệnh trời, sáu mươi tuổi hoàn hảo tri hành, bảy mươi tuổi hoàn hảo cách xử thế” Quý vị xem, cảnh giới ông không ngừng nâng cao lên Thực ơng lập chí lớn, nhân dân mà lập mệnh, trì việc học người xưa, mở mang thái bình cho thiên hạ Chu Cơng người lòng ơng ngưỡng mộ nên muốn học Chu Cơng Ơng chu du nước, hy vọng có vị vương hầu mời ơng giúp họ trị quốc bình thiên hạ Mười năm không dùng ông Đây nhân duyên, vận mệnh mà người Trung quốc nói Khổng Tử khơng có mạng làm quan, cầu quan cầu khơng Đến năm 68 tuổi, lớn tuổi mà khơng có người tri ngộ nên bỏ ý niệm trở quê dạy học, bồi dưỡng nhân tài đời sau 68 tuổi bắt đầu dạy học, 73 tuổi đi, thực tế ông dạy học năm Dạy học năm, hậu tôn xưng Đại Thánh Chí Thánh Tiên Sư Tơi nói Phu Tử lúc nằm mơ khơng ngờ đến Nếu nghĩ đến có thành tựu này, tơi tin ông làm giống Đức Thế Tôn, 30 tuổi bắt đầu dạy học rồi, ông không ngờ! Sự nghiệp giáo dục vĩ đại Nếu ông làm quan, cao làm đến Chu Công, ảnh hưởng không lớn, phạm vi ảnh hưởng không lớn, thời gian ngắn Đức Thế Tôn người thông minh, ngài xuất thân vương tử Nếu không xuất gia trở kế thừa vương vị, ngài khơng làm vậy! Ngài dùng thân Phật, xuất gian để giáo hoá chúng sanh Ở quý vị định phải hiểu rõ Phật, Bồ Tát, La hán danh xưng học vị giáo dục Phật giáo Học vị cao gọi Phật Hai chữ Phật Đà dịch thành chữ hán có nghĩa giác giả người đại triệt đại ngộ Người Ấn Độ tôn xưng Phật đà, người giác ngộ Ngài thần, tiên mà Ngài người, đại triệt đại ngộ nên tôn xưng ngài Phật Đà Bồ Tát: đại sư Huyền Trang dịch giác hữu tình Ngài hữu tình chúng sanh họ giác ngộ, giác mà không mê nên gọi Bồ Tát Cũng có nghĩa chưa đến đại triệt đại ngộ, đến đại triệt đại ngộ gọi Phật, Bồ tát giác ngộ, chưa đạt đến đại triệt đại ngộ gọi Bồ Tát Bồ Tát học, chưa tốt nghiệp Như học vị thạc sĩ trường vậy, lên có học vị tiến sĩ mà họ chưa học chưa tốt nghiệp A la hán học vị thứ ba, A la hán dịch chữ hán có nghĩa vô học, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp tiểu học nhà Phật, học xong chương trình tiểu học tiểu thừa, Tiểu thừa tiểu học Học xong chương trình tiểu thừa, tốt nghiệp nên gọi vơ học Nó danh xưng ba học vị Nên A La hán, Bồ Tát, Phật thần, tiên nhân Thông thường xã hội xem ngài thần, sai Đến ý nghĩa không rõ ràng Nếu hiểu thật sự, biết Phật giáo hoàn toàn giáo dục Thông thường quý vị xưng với người xuất gia hồ thường Sai, họ làm có tư cách để gọi hồ thượng? Hồ thượng, ngơi chùa, đạo tràng, có người xưng hồ thượng, ngồi khơng thể gọi hoà thượng Hoà thượng tiếng Ấn Độ, dịch thành chữ hán nghĩa thân giáo sư, ngang với hiệu trưởng trường đại học Hiệu trưởng gọi hồ thượng Còn người gọi hoà thượng, trường đại học gọi giáo thọ đạo, ơng ta hồ thượng q vị Khơng trực tiếp dạy q vị tôn xưng Nên danh tự danh nghĩa xưng hô không biết, thông thường người xuất gia gọi pháp sư, đúng, tơn trọng, khách khí Như thường gọi giáo thọ, họ giáo thọ trường Giáo thọ không định phải người dạy ta môn học Trong trường giáo thọ nhiều Nếu xưng A xà lê lại khác, A xà lê giáo thọ, người dạy tôi, học với ông nên gọi A xà lê Khơng dạy tơi, gọi pháp sư Hồ thượng tơn kính nhất, thân giáo sư Những điều phải hiểu, hiểu ta biết rõ việc, học tập không phạm sai lầm, phải thật hiểu rõ ràng minh bạch Cổ nhân tuyệt, người xưa dạy từ nhỏ, họ ghi nhớ từng phút tôn sư trọng đạo, hiếu dưỡng phụ mẫu Đối với cha mẹ không tin, thầy giáo không tin, không tin thầy khơng học điều Khơng tin cha mẹ, giáo dục cắm rễ quý vị định chưa chắn Biết hiếu thảo cha mẹ, hoàn toàn thuận tùng cha mẹ Như học cắm rễ chặt chẽ Nhưng giáo dục thời đại lãng quên giáo dục truyền thống 200 năm Một trăm năm đời nhà Thanh, Từ Hy thái hậu chấp chánh truyền thống giáo dục khơng tơn trọng, Phật giáo không tôn trọng Quý vị xem Từ Hy thái hậu tự xưng lão Phật gia, khơng tôn trọng Phật Lão Phật gia lớn bất cự vị Phật Điều làm gương khơng tốt, khiến xã hội hồi nghi Phật giáo Nói cách khác, phá hoại Phật giáo bà ta người khởi đầu Các triều đại đế vương khơng khơng tơn kính Phật giáo Một số vị cao tăng Phật giáo phong làm quốc sư Đối với bậc cổ đức này, đế vương tự xưng đệ tử Chỉ có Từ Hy lên đầu Phật, xưng lão Phật gia Tội sâu nặng, khởi đầu thật không tốt, thay bà ta đưa chủ ý này, bà ta làm theo Tuy khơng tơn trọng, khơng phá hoại nó, khơng diệt Phật pháp, không tôn trọng Sau nhà Thanh nước, đến năm dân quốc Chính sách nhà nước tôn giáo không ủng hộ khơng phản đối, họ lập sách vậy, để tự sanh tự diệt, quốc gia khơng hộ trì Trụ chống đỡ Phật giáo khơng còn, thói hư tật xấu bắt đầu nảy sanh việc dạy học Cuối đời nhà Thanh, pháp sư giảng kinh thuyết pháp có vài người, đến năm dân quốc hơn, kháng chiến sau khơng nữa, từ bỏ kinh giáo Nói cách khác, Phật giáo từ giáo dục biến chất thành tơn giáo Hiện nói Phật giáo tôn giáo không thừa nhận, đích xác tơn giáo Người học Phật Trong xã hội nay, Phật giáo có sáu hình thức bất đồng sinh tồn xã hội Thứ truyền thống Phật giáo Đức Thế Tơn, dạy học Một đời đường này, đường Chương Gia đại sư định, tơi nghe lời y giáo phụng hành Cũng vậy, tơi có hứng thú nắm vững không buông Nếu làm viện Phật tụng kinh bái sám, không làm từ lâu, hồn tục, khơng phải lý tưởng học tập tôi, Mới đầu học với thầy Phương Đông Mỹ, khoảng ba năm chịu ảnh hưởng thầy lớn Hoàn toàn xem Phật giáo triết học, sau phát vượt triết học Những năm già, thầy Phương học thâm nhập Khi theo thầy học, thầy 40 tuổi Tấm hình chụp học với thầy Thầy nói với tơi Kinh Phật có phần cao đẳng triết học, phần mê tín Khi thầy dạy dạy Bộ phận triết học? Tánh tông triết học, tướng tông triết học Hai tông tánh tướng, thiền tông triết học Ngồi thầy để khơng quan tâm đến, chun tìm kinh điển tơng Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Pháp tướng thức, Thiền tông Thầy xem sách tông phái này, nên thầy có lựa chọn Đến năm già hoàn toàn tiếp nhận Ban đầu cho triết học Đây cửa lớn Phật pháp, có nguy nga tráng lệ nên khơng bước vào Về sau vào rồi, thấy khơng phải mê tín, mà Phật pháp thù thắng, việc dạy học thù thắng Khi học, khơng có hứng thú với Tịnh độ tơng, cho mê tín, cho pháp mơn Phật giáo dành cho bà già, khơng có đạo lý Khơng ngờ chư vị cổ đức thời Tuỳ Đường, người thật có học vấn tu theo pháp mơn Đây giả Hoa Nghiêm, Pháp Hoa tất dẫn trở Cực Lạc Xem đến chúng tơi cảm thấy thật kinh ngạc Đích thực Pháp tướng, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa có giá trị cao triết học kinh điển rốt quy tịnh độ Đây đạo lý gì? Điều cần phải nổ lực nghiên cứu, cuối kết luận Tịnh độ nơi trở đại thừa Tịnh độ thành tựu cứu cánh viên mãn đại thừa Làm để thành tựu Hoa Nghiêm? Niệm Phật thành tựu, nhập cảnh giới Hoa Nghiêm Nếu khơng thật tu thứ ta học tri thức Triết học, khoa học tri thức nên không nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm Nhập cảnh giới nó, Hoa Nghiêm tu pháp giới quán, tu thành? Pháp Hoa tu Ma Ha quán, khơng dễ, khó! Nên giới có nhiều trường đại học, có mơn học Tơi có nhân dun tham quan trường Hán học Âu Châu, Luân Đôn nước Anh Tôi thấy đại học Ngưu Luật, đại học Kiếm Kiều, đại học Luân Đôn, vấn khoa Hán học giao lưu với vị giáo thọ, thấy điểm tương đồng giống ba năm lúc học với Thầy Phương, xem triết học kinh Phật tri thức để nghiên cứu Họ đường này, thật Phật học khơng phải tri thức, trí tuệ, thực tiễn Từ nhận thức thực hành, họ đem điều học được, hồn tồn ứng dụng sống cơng tác xử sự, đối nhân, tiếp vật Phật pháp biểu Là thực học, huyền học, khơng phải nói khơng Thật lợi ích Chúng ta học thâm nhập, hai ba mươi năm sau phát hiện, học Phật đích thực thầy Phương nói, thật học vấn vĩ đại giới, mà học vấn thực dụng Chẳng trách tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói, giải vấn đề xã hội kỷ 21, có học thuyết Khổng Mạnh Phật pháp đại thừa Phật pháp đại thừa Trung quốc, Ấn Độ khơng Tiến sĩ Thang Ân Tỷ tu học uyên bác thâm nhập, chẳng thể khơng khâm phục Lời khơng dễ nói Khi vấn nước Anh, đem lời nói ơng nói lại lần với học sinh lớp hán học Tất bạn đồng học này, bao gồm giáo thọ họ Tôi nói lời tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói, quý vị tin chăng? Là người nước Anh nói đấy! Khơng trả lời tơi người nhìn tơi cười Trái lại tơi nói, Thang Ân Tỷ nói sai sao? Quý vị có cho ông ta nói sai chăng? Cũng không trả lời Sau tơi giải thích với người, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói khơng sai, đọc hiểu sai Vì vậy? Vì thứ mà quý vị nghiên cứu, toàn văn hoá truyền thống xưa Kinh điển Nho giáo, kinh điển Đạo giáo kinh điển Phật giáo Có bạn học nói với tơi rằng, viết luận văn tiến sĩ Kinh Vơ Lượng Thọ Lúc tơi hỏi Kinh Vơ Lượng Thọ có chín loại dịch khác nhau, anh dùng nào? Anh ta dùng hội tập Hạ Liên Cư Tôi nói anh chọn Còn người dùng học thuyết Mạnh tử viết luận văn Thêm bạn học khác nói với tơi, dùng Vương Duy, nhà văn học thời nhà Đường Thật có! Người nước ngồi nói lưu lốt tiếng Bắc Kinh Có thể xem thể văn cổ đọc sách cổ Trung Quốc, chẳng thể không khâm phục! Thời gian giao lưu với họ tiếng đồng hồ, thời gian không dài, phải nắm thời gian nói với họ Hiện tu học, vấn đề xảy đâu? Một mặt thái độ, mặt phương pháp Thái độ quan trọng, phải tôn sư trọng đạo Tôn sư tôn trọng học thuật quý vị Nếu khơng tơn trọng mơn học học làm gì? Đây điều kiện thứ Điều kiện thứ hai phương pháp, phương pháp Tam Tự Kinh nói “giáo chi đạo, quý dĩ chuyên” Dạy học quý chổ chuyên cần Hiện nhà trường xếp học, giáo trình xen kẽ, sáng vị thầy dạy, chiều đổi vị thầy khác dạy môn khác, nên tinh thần ý chí học tập khơng thể tập trung, lúc học nhiều thứ, học tạp loạn Như tâm khơng chun khơng thể thâm nhập Vì thứ ta học sơ sài Người xưa không dùng phương pháp Họ dùng sách, chưa nghiên cứu hoàn tất sách khơng học sách khác Tinh lực họ dùng điểm, sâu vào chuyên mơn Họ định, khai ngộ Học tập ngày nay, nỗ lực không đạt tam muội, không khai ngộ nên học tri thức khơng phải trí huệ Ở phương đông Ấn Độ Trung Quốc, người xưa học tập quan trọng khai trí huệ Ví chương trình học tập thâm nhập mơn, phương pháp, giới luật Quý vị tuân thủ phương pháp này, giới sanh định, nhờ định phát tuệ, mục đích Trí huệ khai qn thơng điều học, mà đến điều chưa học vừa nhìn thơng suốt, thơng kinh tất kinh thơng Khơng thể thơng hết, hiểu thấu thứ giống ta học Như học khơng cảm thấy khó khăn Sau họ nghe tơi diễn giảng, tơi tin có lợi ích, quan niệm phương pháp học tập cho họ Mục đích học tập khơng phải tri thức, mà trí huệ Trí huệ giải tất vấn đề, mà khơng có thói hư tật xấu Tri thức có giới hạn, giải vấn đề giới hạn, khơng rộng rãi, khơng viên mãn, mà có di chứng sau Nên phương pháp cổ nhân hay, người không biết, không nhận thức Các bậc cao tăng thạc đức đi, không người giảng dạy, khơng có đem điển tịch kinh điển này, làm gương cho thấy Về hàng hậu học tin có người, người chư Phật Bồ Tát tái sanh, đại thánh đại hiền theo nguyện lực mà tái sanh Chúng ta cần lấy đạo truyền thống văn hố, đốt lên khơng tắt truyền đến đời sau, tương lai định có ngày rạng rỡ Có thể giúp xã hội trở an định, hồi phục hoà bình, hồi phục sống bình thường hạnh phúc mỹ mãn Giúp địa cầu hoá giải thiên tai Điều khơng phải giả Chúng ta tu học có lien quan với thiên tai địa cầu? Thật có liên quan Trong kinh Hoa Nghiêm nói thấu triệt, thật cảnh tuỳ tâm chuyển Hiệu đạt thân tâm chúng ta, nhiên đem Phật pháp đại thừa thực hành thân tâm, khiến thân thể mạnh khoẻ trường thọ, khơng để già yếu, đầu óc sáng suốt, khơng chút mê Có thể nhìn vấn đề cách thấu triệt, nguyên nhân hậu vấn đề thấu suốt Đây điều Thang Ân Tỷ nói: học thuyết Khổng Mạnh Phật pháp đại thừa giải vấn đề Chúng ta học, “Học dĩ trí dụng” Thực tơi nói, Phật pháp sanh niềm hứng thú tin tưởng vào câu nói thầy Phương Tơi thực câu nói thầy Thầy hoan hỷ Học Phật hưởng thụ tối cao đời người Hưởng thụ tối cao phải địa vị, làm quan lớn, phát tài nhiều Vậy gì? Là an vui Nhân sinh an lạc, hưởng thụ cao Làm bạn với bậc thánh hiền xưa, triển khai Tứ Khố Toàn Thư làm bạn với bậc thánh hiền Triển khai Đại Tạng Kinh làm bạn với chư Phật Bồ Tát Chúng ta dùng tâm khiêm tốn để theo chư Phật Bồ Tát, theo bậc thánh hiền An vui biết bao! Niềm an vui tìm khơng có, khơng phải dùng tiền mua được, khơng phải quan cao tước dày gặp được, an vui vơ Suốt đời điều mà thấy an vui khơng cảm thấy mệt nhọc Lòng tin học kiên định, nguyện lực học kiên cố Học mươi năm, biết sanh từ đâu? Thân thể sau chết đâu? Khơng có chút vướng bận Nhân sinh làm có niềm an vui này! Phật pháp dùng sáu chữ để tổng kết toàn thể vũ trụ Tánh tướng Tánh thể, tướng tượng Lý Thấu hiểu muôn muôn pháp Thấu hiểu tướng, thấu hiểu đạo lý Trong nhân phức tạp, biết hết, hiểu hết Trồng thiện nhân thiện Chẳng không làm điều bất thiện, mà đến ý niệm bất thiện khơng có Tâm địa lương tự tại, lục tiếp xúc với cảnh giới lục trần, sanh trí huệ khơng sanh phiền não Đây điều thầy Phương nói, hưởng thụ cao đời người Nên khơng tin khơng cách khác, thật gọi đại phiền não, khơng phải tiểu phiền não Trí huệ, phương pháp, kinh nghiệm ngàn năm thánh hiền tổng kết điển tịch Nếu tin tưởng học tập, tất trở thành sao? Khơng tin, khơng cần thật kiến văn hẹp hòi, điều biết ít, khơng có kinh nghiệm Tồn dựa vào kinh nghiệm nhân sinh sống 60 năm, có 60 năm kinh nghiệm Còn sống 80 năm có 80 năm kinh nghiệm Cổ nhân đọc sách thánh hiền kinh nghiệm ngàn năm, sánh được! Kinh Phật bao trùm biến pháp giới hư không giới, cục Hạn chế giới khoa học, thực tế nói xem nói rằng, giới hạn đại thiên giới Bên ngồi đại thiên giới họ khơng tìm thấy, tuyệt Chỉ sợ chưa đến đại thiên giới Vì vậy? Một đại thiên giới mười ức hệ ngân hà Khoa học đến hệ ngân hà chưa thấu triệt, mười ức hệ ngân hà Đây đơn vị nhỏ Phật giáo Đến giới Hoa Tạng, hệ ngân hà Vô lượng vô biên vô số vô tận Quý vị nói lãnh vực mà học lớn bao, bao hàm tất cả, dung chứa tất thứ đại thiên giới Trong kinh Phật thường dùng khơng thể nghĩ bàn để hình dung Nên lòng tin mẹ công đức nguồn gốc chánh đạo, trưởng dưỡng tất thiện căn, không tin không Không tin điều khơng học Nếu tin vào tự tư tự lợi, tin vào danh văn lợi dưỡng, tin điều này, tin thất tình ngũ dục Như hoàn toàn tạo nghiệp Tin cạnh tranh, không tin khiêm nhường Đức Phật dạy nhẫn nhường định khơng có tranh giành Nên học Phật nghĩa phải học nhường Nhường có chịu thiệt chăng? Khơng Càng nhường nhiều, xả nhiều 60 năm kinh nghiệm phong phú, quý vị cần, cho quý vị hết, khoảng hai năm sau, thứ tơi nhiều điều xả bỏ Trong kinh điển nói khơng sai chút nào, cải bố thí nhiều Phương pháp tu học, tơi giới thiệu cho người, pháp bố thí Pháp bố thí làm tăng trưởng thơng minh trí huệ, năm cảnh giới khơng giống Tơi nghe nói nhiều người có lưu giữ băng đĩa thu âm, ghi âm giảng Quý vị xem giảng mười năm trước, 20 năm trước khác nhiều 20 năm trước giảng kinh Vô Lượng Thọ, bắt đầu giảng từ đầu, hết thời gian? Hơn 100 tiếng Bây quý vị xem, hai ba mươi năm sau, lần giảng kinh Vô Lượng Thọ thời gian gấp mười lần, 1200 tiếng Như giống được? Trí tuệ, kiến giải năm khơng tương đồng, mà an vui Vơ bố thí đạt sức khoẻ trường thọ Giảng kinh dạy học, ba loại bố thí hồn thành lúc Nên thật lãnh hội Trong gian người thật thông minh, họ chọn nghành nghề, nghề tốt dạy học làm giáo viên tốt Tơi khơng thích làm hiệu trưởng, làm hiệu trưởng phải lo lắng, có nghiệp vụ hành chánh Làm giáo viên tự tại, lương bổng không cao sống tạm Cuộc sống đơn giản thân tâm mạnh khoẻ Cuộc đời Đức Thế Tơn ngày ăn bữa, trường thọ mạnh khoẻ Hiện không ăn tối, cơm sáng trưa ăn ít, khơng ăn vặt Hằng ngày khơng có điều lo lắng, ngày đọc kinh, đọc sách, để dành bốn tiếng để chia sẻ người Mỗi ngày đọc sách khoảng bốn tiếng, thêm bốn tiếng chia sẻ, an vui biết bao! Các bạn đồng tu nơi đến tham vấn, Luận Ngữ nói, “có hữu phương xa đến, mà không vui sao” Học mà thực hành có vui Cuộc sống tơi học mà thực hành nên khơng có vui việc Đây sống thần tiên Mọi người thường tiếp xúc hâm mộ, nên vô cảm ơn thầy, thầy dạy tôi, thầy điểm đường này, ngành nghề tơi khơng có sống hạnh phúc mỹ mãn thế, không đạt Chọn ngành nghề Chương Gia đại chọn cho tơi Lúc tơi sống Đài Loan, khơng có lo lắng sau Có thể bng bỏ vạn dun, chun tâm học kinh giáo Cuộc sống khổ cực bồi dưỡng nên đạo tâm, đạo tâm kiên cố Đối với xuất gian, khơng có chút ý niệm tham luyến Vì vậy? Nên biết “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, “nhất thiết hữu vi pháp mộng huyễn bào ảnh” Thiên tai không ảnh hưởng ảnh hưởng đến người khác Hoá giải thiên tai có niệm Phật Tu pháp mơn khác khơng kịp, cần phải có thời gian Pháp môn niệm Phật vô thù thắng Nên đặc biệt chọn kinh để chia sẻ với người, giúp người phá mê khai ngộ, đoạn mê sanh tín Quý vị thật tin, thật phát nguyện vấn đề quý vị giải quyết, giải thù thắng đến giới Cực Lạc làm Phật Đến giới Cực Lạc thật khơng phải giả Đến ngày với vị đẳng giác Bồ Tát, không đọc kinh điển, với họ, kinh điển Còn đến giới Cực Lạc, kinh Phật, người thật Chư đại Bồ Tát với họ Quý vị nghĩ xem tự biết bao, hoan hỷ biết bao! Trong kinh Đức Thế Tôn giới thiệu tường tận Đây hướng dẫn quảng cáo giới tây phương Cực Lạc Chúng ta xem tiếp Thứ hai giải đãi, điều phiền phức Biết người học tập thành tựu giải đãi Nên chùa thời xưa, khơng có, thời xưa người học tập, theo chúng, nương chúng, khơng thể biếng nhác Thời khóa có quy định, sáng người thức dậy, thức dậy tiêu chuẩn thông thường Ngày xưa từ bỏ công việc, chưa xuất gia, nhà tranh với Sám Vân pháp sư, nhà tranh khơng có đèn điện, điện nước khơng có, nhà núi Buổi tối thắp đèn dầu, thắp đèn dầu thời kỳ kháng chiến Dùng đèn cỏ tim đèn Một sợi tim đèn, ánh sáng giống hạt đậu vậy, ánh sáng nhỏ Nói cách khác, phòng ánh sáng soi đủ để thấy vách tường Buổi tối ngủ? ngủ, sáng thức dạy Thức dậy, Phật đường nhỏ có hai đèn sáp Cơng phu khuya quy định lạy Phật 300 lạy Rất tốt! Thể dục đấy! Tôi núi năm tháng, lạy mười vạn lạy Một ngày 800 lạy Sáng sơm 300 lạy, trưa ăn cơm trưa xong kinh hành, sau lạy Phật 200 lạy Buổi tối 300 lạy Bài tập ngày lạy Phật 800 lạy, thời gian người tụng niệm không nhiều, suốt ngày nhiều tiếng đồng hồ, thời khố đơn giản vào buổi tối Lạy Phật người tự lạy riêng, không yêu cầu người tập trung, tình trạng sức khỏe người khơng giống Có người lạy nhanh, có người lạy chậm Ngồi cơng việc ra, tơi nhà tranh chăm sóc sinh hoạt cho năm người Ba người xuất gia, Chu Kính cư sĩ thêm tơi năm Chúng năm người nhà tranh Lúc tơi nhỏ nhất, 30 tuổi Nên việc nhà bếp dọn dẹp toàn nhà tranh tơi làm Tơi trồng rau, nấu bếp lò khơng cần chặt củi Muốn lượm củi đốt núi cành rớt xuống nhiều Trên núi có dòng suối, gánh nước khổ Chúng tơi nghĩ cách chặt tre, sau đục thủng mắt tre, ống nối ống kia, làm giống nước máy vậy, chảy xuống, tốt, dùng nước dễ dàng Một ống nước vậy, tre nối thành ống nước, thường bị thú rừng phá hư, chúng nhảy qua nhảy lại làm gảy ống nước Nên hai ngày phải lên núi kiểm tra nối lại Trên núi có thú rừng Trong đời tôi, chưa xuất gia sống nửa năm đời sống người xuất gia, có ích, sống chân thật đơn giản Trên núi tịnh, âm Người xung quanh, cách người thơn ba dặm đường, nên không nghe âm thanh, thật gọi tu Nửa năm sau, Sám Vân Pháp sư khuyến khích tơi học giảng Thầy nói tơi thích hợp dạy học, nên đến Đài Trung thân cận Thầy Lý Thầy Lý vừa mở lớp bồi dưỡng nhân tài giảng kinh, lớp học kinh Liên Xã Đài Trung Lớp 20 người Tôi đến Đài Trung tham dự lớp vào đường học kinh giáo Tham dự lớp đề nghị Sám Vân pháp sư Trên thực tế thầy Lý người khuyến khích tơi nhiều Muốn học khơng giám, học điều khó thứ chúng tơi học Thầy dùng phương tiện thiện xảo nói với tơi: Khi lớp vào học anh nên đến xem thử Tơi nói: Được! Đi tham quan ngồi hàng sau Khi nghe xong tiết học này, tơi nói với Thầy: Được! Tơi tham dự lớp Thì lớp khoảng hai phần ba học sinh, trình độ quốc văn khơng tơi, lòng tin tơi khởi lên đầy đủ Lớp học thầy mở hai năm, huấn luyện khoảng 20 người giảng kinh Liên Xã Đài Trung bắc Đài Bắc, có hai mươi cấu chi nhánh Họ có lớp niệm Phật, học sinh luân lưu đến có cấu để giảng kinh, tháng lần Nhiều năm không ngừng, việc phải luyện tập Giảng kinh gián đoạn, tốt ngày giảng, không giải đãi Ngày ngày giảng, ngày có thính chúng Nếu không siêng chuẩn bị, dự bị giảng lên bục giảng khơng giảng Thính chúng đốc thúc chúng ta, định phải nổ lực chuẩn bị Mới đầu học giảng kinh giảng tiếng, đại khái dùng kinh nghiệm mình, cần dùng 40 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, lên bục giảng giảng tiếng Tôi tiến nhanh, năm sau lên bục giảng giảng khoảng hai tiếng có khoảng ba tiếng chuẩn bị đủ Giảng năm sáu năm sau, ngày chuẩn bị tám tiếng giảng đến tuần Ngày nhẹ nhàng thoải mái, nhẹ nhàng thoải mái dễ dàng giải đãi Như phải làm sao? Giảng đại kinh, giảng sâu Vì phải cần thời gian dài để chuẩn bị Hiện giảng kinh, ngày đọc bốn tiếng Nhưng thứ tơi đọc bốn tiếng đó, giảng tuần Một ngày bốn tiếng có hiệu tốt Phải có thời gian tiếp khách Kinh, định gián đoạn, cần phải học, cần đọc Tập thành thói quen học không chán, dạy không mệt Điều Khổng Lão phu tử nói Người làm cơng tác giáo dục phải thực hai câu Niềm vui đó, thật an vui! Khi trẻ đích thực thể lực tốt, tinh thần tốt Có đọc kinh đọc đến trời sáng mà không biết, thời gian lại qua nhanh vậy, chút sáng Như việc vậy, tháng có hai ba lần Qn đi, khơng biết mệt mỏi Nói giải đãi, phương pháp đối trị lên bục giảng kinh, bắt buộc không làm Không dùng phương pháp khó Tơi khơng nghĩ phương pháp thứ hai Đối lập với giải đãi tinh Chúng ta tinh khơng dám bàn, trị lành giải đãi, dùng phương pháp Bên phóng dật, trước có nói đến Thứ 16 hôn trầm Hôn trầm không nhấc tinh thần Ngủ gục, nghe kinh ngủ gục Khi niệm Phật, chí nhiễu Phật họ ngủ gục Như thật có lĩnh, họ vừa vừa ngủ Đứng ngủ khó, đằng họ mà ngủ Hiện tượng nhiều, thường nhìn thấy Phương pháp tốt để đối trị hôn trầm, để họ hoạt động Phương pháp tốt hoạt động để họ lạy Phật Khi lạy Phật miệng niệm Phật đừng phát âm thanh, phát âm tổn thương âm khí Khơng phát âm nên thường gọi Kim Cang trì Lạy Phật miệng động khơng phát âm Sám trừ nghiệm chướng Phật lực gia trì Bên trạo cử, trạo cử thân tâm không an định, vọng niệm nhiều Bình thường tự khơng biết Khơng ngồi thiền khơng sao, vừa ngồi thiền vọng niệm lại q nhiều, khơng chế phục Tình trạng khơng phải bình thường khơng có vọng niệm, bình thường có vọng niệm lơ nên không phát hiện, tịnh tâm lại thấy rõ Để quý vị nghe kinh tịnh tâm, phát vọng niệm nhiều Giờ tịnh niệm Phật niệm Phật đường, ngồi xuống, lúc phát Đây phiền não, vậy? Vì chướng ngại nổ lực chướng ngại ta tu định Đương nhiên chướng ngại ta khai ngộ Bên thất niệm Thất niệm gì? Là quên Chúng ta phát tâm niệm Phật, niệm hương Trong đạo tràng, hương dài 1tiếng 30 phút, hương ngắn tiếng, Nhưng dùng hương dài đa phần thời gian tiếng rưỡi Niệm khoảng mười phút quên mất, nghĩ đến chuyện khác, đến nhớ lại Thời gian thất niệm dài, số lần thất niệm nhiều Như công phu không đắc lực Vọng tượng nghiêm trọng xen lẫn vào trong, muốn tu khơng tu Tình trạng lúc tơi trẻ có, thường có Dùng phương pháp để đối trị? Dùng phương pháp giống phương pháp đối trị giải đãi, nên nghiên cứu kinh giáo khơng bị thất niệm Niệm Phật trì không bị thất niệm Nghiên cứu kinh giáo, tinh thần ý đến hàng chữ Như không thất niệm, phương pháp hay, dùng phương pháp tiếng qua sát na vậy, qua nhanh Thường làm điều này, có đến trời sáng, tinh thần tốt, công việc ngày mai khơng chậm trễ Thứ mười chín bất chánh tri, bất chánh tri tà kiến Trong có điều gì? Phần nhiều thành kiến, tự cho Điều phiền phức Phàm phu tri kiến hồn tồn trái với tánh đức Có phương pháp hay để đối trị bất chánh kiến nghe kinh, đọc kinh, nghiên cứu sớ bậc cổ đức, từ mà có chánh tri chánh kiến Học tập khơng có người đạo thật khó khăn Chúng ta khơng biết bắt đầu đọc từ đâu, đặc biệt muốn đọc hỏng Vì vậy? Vì quý vị khơng phải bất chánh tri biết q tạp, nhiều Điều làm phá hoại chánh tri kiến Không sai, kinh điển, sớ bậc cổ đức, cần nên biết, Đức Phật thuyết pháp đối tượng không giống Chúng ta biết nhiều độ khơng mình, khơng giúp người khác Vì khơng đạt tam muội, khơng thể khai ngộ Lúc nói, khơng có khai ngộ, thứ đạt tri thức Trí thức kinh luận, khơng phải trí huệ kinh luận Điều sai biệt lớn! Trí huệ kinh luận chánh tri chánh kiến Tri thức khơng phải, tri thức q vị dùng sai Trí huệ không dùng sai Khi tri thức dùng sai, hậu di chứng phiền phức khơng nói hết Khơng phải tự tư tự lợi người bất lợi Đây điều dễ Thiện tri thức cho ta đường đáng Khơng phải thiện trí thức dù có cầu họ, họ vào đường bất chánh, vào đường cong ngõ hẹp Đây việc bình thường, thấy nhiều Nhưng đằng sau trách nhiệm nhân Khổng Tử nói hay “tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri”, làm mặt Không biết mà cho biết, hại hại người Như phải chịu trách nhiệm nhân Tơi biết nói với q vị, khơng biết không Tôi học tiếp, sưu tầm tài liệu Hiểu tơi nói tiếp với q vị, khơng có mặt Đây thái độ học vấn xác Cái cuối tán loạn Tán loạn tinh thần ý chí khơng thể tập trung Vọng tưởng vọng niệm nhiều Hiện tượng xã hội phổ biến Trong mười năm lại đây, phát sinh viên, tơi thường tiếp xúc với sinh viên, đến trường thấy sinh viên tâm tán loạn Người thật tâm đọc sách cầu học không nhiều, đa phần đối phó với thi cử Đối phó với thi cử dễ, giáo thọ dễ dàng Đề thi nói trước cho quý vị, tất đủ điểm Thầy giáo rõ ràng, mục đích đến trường quý vị gì? Lấy văn Giúp q vị dễ dàng lấy văn bằng, việc có học kiến thức hay không, thầy không chịu trách nhiệm Mỗi người lấy thứ cần Thầy giáo cần điều gì? Cần thời gian, học phí, cần cơng việc để ni gia đình Mỗi người muốn thứ cần nên hợp tác qua lại Hiện nhà trường Đây điều trước thầy Phương_chẳng qua lúc tốt_Nhưng có tượng này, khơng phổ biến, phổ biến Học sinh thời khơng dạy được, khơng có cách để dạy Chúng ta không dễ dàng, học sinh kiến nghị lên nhà trường khơng mời dạy Như sống sinh hoạt ta thành vấn đề Ngày xưa học trò tơn trọng thầy, thầy giáo tơn học sinh Thật điên đảo Nên sợ không dám đến trường, đến Phật học viện khơng dám dạy Hình tơi dạy học viện khoảng ba bốn năm, sau khơng dạy Như giới thiệu xong 20 loại tuỳ phiền não Nếu quý vị muốn hiểu tường tận, tham khảo Tam Tạng Pháp Số Trong Tam Tạng Pháp Số điều có giải tài liệu tham khảo tốt cho việc tu học Phật pháp Chúng ta đọc tiếp đoạn giải “Tiên Chú viết, não, tâm sở danh” Chính tiểu tuỳ phiền não “Tiểu phiền não địa pháp chi nhất”, mười tiểu tuỳ phiền não “Vơ minh, phóng dật, giãi đãi, bất tín, trầm, trạo cử thử lục giả, danh vi đại phiền não địa pháp” Đại tuỳ có tám loại, đưa sáu loại Tám loại giới thiệu “Vị tự kỷ nhân tự thân, tri ác vi ác nhi bất cải Chấp trước chí bảo” Bảo có nghĩa mãn Đại tuỳ phiền não này, tự khơng biết Biết! Biết nào? Biết rõ cố ý phạm, không làm Biết tám loại không tốt Đây việc ác mình, vẫm tuỳ thuận, khơng thay đổi Chấp trước điều gì? Chấp trước đến viên mãn “Bất dụng tha nhân chi gián ngôn” Người khác khuyến cáo, không tiếp nhận Trong q khứ có người khuyến cáo, khơng có khuyến cáo Vì vậy? Bởi khuyên nhủ kết oán với họ, họ hận chúng ta, nên không dám khuyên nhủ Ngày lúc giảng kinh, giảng đến điều này, nên đem giảng rõ ràng minh bạch Cũng khuyến cáo người, định Người nói khơng có sai lầm, người nghe khơng trách tơi Vì kinh nói vậy, chư vị tổ sư nói Như Hồng Niệm Tổ thích Đại Kinh Giải Trong dẫn chứng 193 loại kinh luận Ơng nói bậc thánh hiền nói, khơng phải tơi nói Ơng dụng tâm cực khổ, làm giải tập đại thành Khiến từ sách này, nhìn thấy nhiều khai thị giáo huấn cổ nhân “Đãn tự áo não phiền muộn dã” Quả nhiên áo não phiền muộn Hay nói cách khác, người chút lương tâm, lương tâm chưa hết, tự cống cao ngã mạn Bên ngồi khơng tiếp nhận lời khuyến cáo ai, tự cho chút lương tâm_chưa hết lương tâm “Hựu vi nhị thập tuỳ phiền não chi nhất” Đây đại tuỳ phiền não Bên “tham, sân, si, man, nghi, ác kiến danh vi phiền não Tùng phiền não lưu xuất giả, danh vi tuỳ phiền não” Tuỳ phiền não từ phiền não mà sanh khởi “Vị truy tưởng khứ chi hành sự, chi vật bất mãn ý, tự áo não chi tinh thần tác dụng dã” Đây nói rõ nguồn gốc tuỳ phiền não Đại khái tình trạng Nghĩ khứ, nghĩ tại, nghĩ đến vị lai, mà kinh Kim Cang Đức Phật dạy, tâm khứ bất khả đắc, tâm bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc Vì nghĩ điều để làm Quá khứ qua Đến Không Tử cách xử đối nhân tiếp vật có câu danh ngơn, thời đại nay, đáng cho học tập Chính “thành bất thuyết” Việc làm xong, khơng nên nói hay phê bình Những điều cho việc không tốt, khơng nói, khơng nhắc đến Nhưng việc tốt đương nhiên tán thán, điều khơng có để nói, việc khơng tốt khơng cần phải nói Nói thêm kết oán thù “Toại bất gián” Tuy việc không tốt họ làm, mà họ làm định thành cơng Như nên khơng cần khuyên họ, điều có lý “Ký vãng bất cữu” Mọi việc bất thiện qua khơng cần nhắc đến, khơng cần truy cứu Như sống hồ mục với người khác, người khác tín nhiệm Người ta thật người tốt, người có lương tâm, họ gặp chuyện khơng thể giải quyết, nên đến thỉnh giáo, quý vị khun cáo họ Nếu họ khơng đến thỉnh giáo tốt đừng nhắc đến Quan trọng lấy đức phục nhân, lấy đức cảm phục người khác, giúp người hồi đầu hướng thiện Đặc biệt tình nay, thiên tai nghiêm trọng, để độ mình? Làm để giúp người khác? Trên thực tế, độ việc lớn nhất, giúp người khác việc thứ yếu Phương pháp có một, phương pháp đáng tin cậy, phương pháp thành cơng niệm Phật cầu sanh Tịnh độ Ngồi nên bng bỏ hết Vì vậy? Vì khơng kịp Bao nhiêu người khuyên chúng ta, đến nhà khoa học đưa cảnh cáo nghiêm trọng Năm 2011 năm 2012 năm 2013 khơng dễ qua Dự tính ba năm động đất nhiều, mà cấp bảy, xảy đại sóng thần, núi lửa bộc phát, thêm vào bệnh dịch, khí hậu biến hố, lương thực khan Có nguy lương thực, nguy nguồn lượng, nguy nguồn nước, nghĩa khơng có nước Các nhà khoa học đưa ra, họ có liệu cứ, thứ chúng sanh tạo nghiệp bất thiện mà cảm vời cộng nghiệp chúng sanh! Đối với điều khơng cần nói nhiều Chỉ nên siêng nổ lực niệm Phật Sau đọc sách biết, niệm Phật đích thực có vơ lượng cơng đức Niệm Phật thật giải vấn đề Lý luận Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt học luận văn Hiền Thủ quốc sư, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hồn Ngun Qn Những đạo lý nói với điều nhà lượng tử lực học ngày nói khơng có khác biệt Ngày hiểu đạo lý niệm Phật, phương pháp niệm Phật, hiệu niệm Phật, cần hành trì, thật có lợi ích Rất hiển nhiên, khiến hoàn cảnh xã hội, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác dun trì tâm bình thường, giữ gìn tâm tịnh Đây điều đáng nể Khơng bị cảnh bên ngồi nhiễu loạn, khơng bị cảnh giới bên ngồi làm ảnh hưởng Cơng phu làm Như học Phật khơng uổng phí Chúng ta xem đoạn sau câu “Hựu Duy Thức Thuật Ký” Cuốn sách trước tác ngài Khuy Cơ, học trò ngài Huyền Trang Khuy Cơ người truyền thừa ngài Huyền Trang Pháp tướng tông ngài Huyền Trang truyền cho ngài, ngài kiến lập Pháp tướng tông Kiến lập tông phái đại thừa Nên tổ sư khai sơn Pháp tướng tông ngài Khuy Cơ, khơng phải ngài Huyền Trang Học trò ngài Huyền Trang kiến lập nên tông phái Ngài Khuy Cơ giải thích phiền có nghĩa nhiễu Làm xáo trộn, làm bất hoà ý chữ phiền Ý não tức loạn Trong lòng hỗn loạn, não Ngài giải thích hình tướng hai chữ “Viễn ly não loạn chi hoạn, cố viết vô chư não hoạn” Điều người tổn thương lớn Vì vậy? Người thường không biết, điều ngẫu nhiên phát hiện, suốt đời thầy Lý ăn ngày bữa, sinh hoạt đơn giản Thầy trì suốt đời, điều khơng thể khơng khâm phục Một ngơi nhà nhỏ, Đài Loan gọi Thập Ngũ Bình, tức nhà nhỏ Nhà thầy lớn khoảng phòng thu hình Phòng khách, chỗ thờ, chỗ nghỉ ngơi, nhà bếp đó, nhà thầy lớn thơi, khơng tính phòng làm phía trước Thầy mươi năm tự nấu ăn, tự giặt áo quần, tự chăm sóc 95 tuổi đồng ý cho hai người học trò đến chăm sóc Ở nói lên điều gì? Chứng minh thân thể tốt, khơng cần người chăm sóc Thực tế mà nói thầy làm gương cho Suốt đời cực khổ không quan tâm, nghĩ đến thầy Như tâm bình thản trở lại Nếu thầy từ lâu, làm chủ, làm trú trì Ba bốn mươi tuổi có bốn người thị giả chăm sóc sinh hoạt ngày cho họ Chúng tơi 85 tuổi mà khơng có người nào, bình thường nói khơng tin, khơng có người chăm sóc Nhưng nghĩ đến thầy cảm thấy an ủi Thầy 95 tuổi cần người chăm sóc Đợi tơi 95 tuổi, có hai người đến chăm sóc vừa Thầy làm gương để noi theo Bây không giống Ngày xưa có gia giáo, lòng người nhân hậu Biết cách hiếu thảo cha mẹ, biết cách hiếu kính sư trưởng Hiện khơng còn, khơng dạy Điều phải nên dạy từ nhỏ, sau lớn lên không dễ dạy Nên Đài Trung dạy học, người 40 tuổi thầy khơng dạy Thời gian tu học quý vị qua, 40 tuổi thầy dạy Hơn 40 tuổi đến tìm, thầy tiếp đãi khách quý Bên nói: “Nãi chí đắc bất thối chuyển, trực chí thành Phật Cố vân, trú bất thối chuyển, chí thành Phật đạo, vĩnh ly phiền não” Phiền não làm tổn hại người điều gì? Năng lượng tiêu hao 95 phần trăm tiêu hao phiền não Nếu tâm địa tịnh, dù lượng cơng việc có lớn, lượng tiêu hao Nên tơi phát hiện, suốt đời thầy Lý ăn ít, lượng cơng việc thầy năm người làm Khi theo thầy học, thầy 70 tuổi Tôi theo thầy 10 năm, từ 70 đến 80 tuổi Lượng công việc nhiều vậy, mà ẩm thực thế, nên kết luận báo cáo với thầy Tôi nói thân thể máy, ăn uống bổ sung lượng, tiêu hao lượng lớn vọng niệm Thầy hồn tồn đồng ý, điều xác Nên lao tâm lao lực tiêu hao lượng không nhiều Tiêu hao lớn phiền não Khi đoạn phiền não, cảm thấy nhẹ nhàng an vui, cần tiếp thu chút lượng đủ Hết rồi, hôm học đến Hết tập 360
- Xem thêm -

Xem thêm: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay