TÀI LIỆU ôn THI và bộ đề MINH họa tốt NGHIỆP GDCD 2017 2018

224 28 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 23:19

TÀI LIỆU ÔN THI GDCD 2018PHỤ LỤCNỘI DUNGTRANGPHẦN I HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH1GIÁO DỤC CÔNG DÂN 111Bài 1. CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ1LÍ THUYẾT1BÀI TẬP THỰC HÀNH2Bài 2: HÀNG HOÁ TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG6LÍ THUYẾT6BÀI TẬP THỰC HÀNH6Bài 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ12LÍ THUYẾT12BÀI TẬP THỰC HÀNH13Bài 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 16LÍ THUYẾT 16BÀI TẬP THỰC HÀNH 17Bài 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 20LÍ THUYẾT20BÀI TẬP THỰC HÀNH 21Bài 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 24LÍ THUYẾT24BÀI TẬP THỰC HÀNH 25Bài 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC30LÍ THUYẾT 30BÀI TẬP THỰC HÀNH 32Bài 8. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 35LÍ THUYẾT35BÀI TẬP THỰC HÀNH 37Bài 9. NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 39LÍ THUYẾT39BÀI TẬP THỰC HÀNH41Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 44LÍ THUYẾT44BÀI TẬP THỰC HÀNH46Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM51LÍ THUYẾT 51BÀI TẬP THỰC HÀNH52Bài 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG58LÍ THUYẾT 58BÀI TẬP THỰC HÀNH59Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ62LÍ THUYẾT 62BÀI TẬP THỰC HÀNH64Bài 14: CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH72LÍ THUYẾT 72BÀI TẬP THỰC HÀNH74BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI77LÍ THUYẾT 77BÀI TẬP THỰC HÀNH79GIÁO DỤC CÔNG DÂN 1281BÀI 1: PHÁP LUẬT VỚI ĐỜI SỐNG81LÍ THUYẾT 81BÀI TẬP THỰC HÀNH82BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT90LÍ THUYẾT 90BÀI TẬP THỰC HÀNH 91BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT99LÍ THUYẾT 99BÀI TẬP THỰC HÀNH 100BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI102LÍ THUYẾT 102BÀI TẬP THỰC HÀNH 103BÀI 5: BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO113LÍ THUYẾT 113BÀI TẬP THỰC HÀNH 114BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN118LÍ THUYẾT 118BÀI TẬP THỰC HÀNH 120BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ129LÍ THUYẾT 129BÀI TẬP THỰC HÀNH 130BÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN135LÍ THUYẾT 135BÀI TẬP THỰC HÀNH 136BÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC139LÍ THUYẾT 139BÀI TẬP THỰC HÀNH 149PHẦN 2: THỰC HÀNH CHUNG143GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 01143GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 02146GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 03149GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 04153GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 05156GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 06159GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 07162GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 08165GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 09168GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐỀ 10171ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20162017174Mã đề thi 301174Mã đề thi 302177Mã đề thi 303180Mã đề thi 304183Mã đề thi 305186Mã đề thi 306189Mã đề thi 307192Mã đề thi 308195Mã đề thi 309198Mã đề thi 310201ĐỀ THI MINH HỌA 2018204HÀ TĨNH207TUYÊN QUANG 211VĨNH PHÚC214BỘ GD ĐÀO TẠO 218PHỤ LỤC212 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 PHẦN I : HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH I GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Bài CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ A LÍ THUYẾT Sản xuất cải vật chất a) Thế sản xuất cải vật chất? Là tác động người vào tự nhiên, biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu b) vai trò sản xuất cải vật chất - SX VC sở tồn xã hội vì: SX cải VC để trì tồn người xh loài người - SX cải VC định hoạt động xh Vì: Thơng qua lđ SX VC, người cải tạo, phát triển hoàn thiện thể chất tinh thần - Lịch sử lồi người q trình phát triển, hồn thiện phương thức sản xuất, trình thay PTSX cũ Phương thức sản xuất tiến * KL : SX VC sở tồn xã hội, quan điểm vật lịch sử Nó sở để xem xét, giải quan hệ Kinh tế, trị, văn hóa XH.(nó qđ toàn vận động xh) Các yếu tố trình sản xuất a) Sức lao động - Là toàn lực thể chất tinh thần người vận dụng vào q trình SX - Thể lực trí lực hai yếu tố thiếu hoạt động lao động người - Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người làm biến đổi yếu tố tự nhiên cho phù hợp với yêu cầu người - Nói sức lao động Vì: SLĐ kết hợp với TLSX có q trình lđ; KL : LĐ hoạt động chất người, tiêu chuẩn phân biệt người với loài vật Hoạt động tự giác, có ý thức, biết chế tạo cấu lđ phẩm chất đặc biệt người b) Đối tượng lao động - Là yếu tố giới tự nhiên mà lđ người tác động vào nhằm biến đổi cho phù hợp với mục đích người - ĐTLĐ gồm loại: + Loại có sẵn TN + Loại trải qua tác động lao động c) Tư liệu lao động - Là vật hay hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền dẫn tác động người lên ĐTLĐ, nhằm biến đổi ĐTLĐ thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu người - TLLĐ gồm loại: + CƠ CẤU LĐ (cày, cuốc, máy móc ) + Hệ thống bình chứa (ống, thùng, hộp ) + Kết cấu hạ tầng SX (đường xá, bến cảng, sân bay ) - Tính độc lập tương đối “TLLĐ” với “ĐTLĐ” kết hợp với tạo thành TLSX Khái quát sau: SLĐ + TLLĐ = sản phẩm - Vai trò: cấu lđ yếu tố quan trọng, định nhất, thể trình độ phát triển KT – XH quốc gia Kết cấu hạ tầng, điều kiện cần thiết SX, phải trước bước * Mối quan hệ yếu tố: - Ba yếu tố (SLĐ, ĐTLĐ, TLLĐ) có quan hệ chặt chẽ với trình SX Trong đó, SLĐ chủ thể sáng tạo TLLĐ ĐTLĐ bắt nguồn từ TN, nên đồng thời với phát triển SX phải quan tâm bảo vệ để tái tạo TNTN, đảm bảo phát triển bền vững Phát triển kinh tế ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân, gia đình xã hội a) Phát triển kinh tế TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 - Phát triển KT tăng trưởng KT gắn liền với cấu KT hợp lý, tiến công xã hội b) Ý nghĩa phát triển kinh tế cá nhân gia đình xã hội - Đối với cá nhân Phát triển KT tạo điều kiện để người có việc làm thu nhập ổn định, sống ấm no; đáp ứng nhu VC, tt cầu ngày phong phú; có điều kiện học tập, hoạt động xh, phát triển người tồn diện - Đối với gia đình Phát triển KT tiền đề, sở quan trọng để thực tốt chức gia đình - Đối với xã hội + Phát triển KT làm tăng thu nhập quốc dân phúc lợi xh, chất lượng sống cộng đồng + Tạo đk giải công ăn việc làm, giảm thất nghiệp tệ nạn xh + Là tiền đề VC để phát triển VH, GD, YT đảm bảo ổn định KT, CT, XH + Tạo tiền đề VC để củng cố QPAN giữ vững chế độ trị, tăng cường hiệu lực quản lý NN, củng cố niềm tin nd vào lãnh đạo Đảng + Là đk để khắc phục tụt hậu KT, xây dựng KT độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng XHCN B BÀI TẬP THỰC HÀNH Nhận biết Câu Muốn tồn tại, người phải có thức ăn, đồ mặc, nhà Để có thứ đó, người phải lao động để tạo cải vật chất Điều thể ý sau sản xuất cải vật chất? A Vai trò B Ý nghĩa C Nội dung D Phương hướng Câu Các yếu tố trình sản xuất gồm A sức lao động, đối tượng lao động,công cụ lao động B sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động C sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động D sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất Câu Sản xuất cải vật chất định hoạt động xã hội A vai trò sản xuất cải vật chất B ý nghĩa sản xuất cải vật chất C nội dung sản xuất cải vật chất D phương hướng sản xuất cải vật chất Câu Sản xuất cải vật chất sở tồn xã hội A vai trò sản xuất cải vật chất B ý nghĩa sản xuất cải vật chất C nội dung sản xuất cải vật chất D phương hướng sản xuất cải vật chất Câu Sự tác động người vào tự nhiên biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu gọi A sản xuất kinh tế B thỏa mãn nhu cầu C sản xuất cải vật chất D q trình sản xuất Câu Tồn lực thể chất tinh thần người vận dụng trình sản xuất gọi A sức lao động B lao động C sản xuất cải vật chất D hoạt động Câu Hoạt động có mục đích, có ý thức người làm biến đổi yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu người gọi A sản xuất cải vật chất B hoạt động C tác động D lao động Câu Những yếu tố tự nhiên mà lao động người tác động vào nhằm biến đổi cho phù hợp với mục đích người gọi A tư liệu lao động B công cụ lao động C đối tượng lao động D tài nguyên thiên nhiên Câu Sức lao động người A lực thể chất người vận dụng vào trình sản xuất B lực tinh thần người vận dụng vào trình sản xuất C lực thể chất tinh thần người D lực thể chất tinh thần người vận dụng vào trình sản xuất TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 Câu 10 Loại qua chế biến sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy A đối tượng lao động B công cụ lao động C phương tiện lao động D tư liệu lao động Câu 11 Loại có sẵn tự nhiên quặng lòng đất, tôm cá sông biển A đối tượng lao động B công cụ lao động C phương tiện lao động D tư liệu lao động Câu 12 Một vật hay hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền dẫn tác động người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu người nội dung khái niệm sau đây? A Tư liệu lao động B Công cụ lao động C Đối tượng lao động D Tài nguyên thiên nhiên Câu 14 Tư liệu sản xuất gồm loại sau đây? A Công cụ lao động B Công cụ phương tiện lao động C Phương tiện lao động D Người lao động công cụ lao động Câu 15 Tư liệu lao động chia thành loại? A loại B loại C loại D loại Câu 16 Đối tượng lao động phân thành loại? A loại B loại C loại D loại Câu 17 Hệ thống bình chứa sản xuất thuộc yếu tố trình sản xuất? A Đối tượng lao động B Tư liệu lao động C Công cụ lao động D Nguyên vật liệu nhân tạo Câu 18 Kết cấu hạ tầng sản xuất thuộc yếu tố trình sản xuất? A Đối tượng lao động B Tư liệu lao động C Công cụ lao động D Nguyên vật liệu nhân tạo Câu 19 Sản xuất cải vật chất giữ vai trò A động lực thúc đẩy xã hội phát triển B tảng xã hội loài người C sở cho tồn phát triển xã hội D sở cho tồn Nhà nước Câu 20 Xét đến cùng, vận động phát triển toàn mặt đời sống xã hội A người định B sản xuất vật chất định C nhà nước chi phối D nhu cầu người định Câu 21 Thông qua hoạt động sản xuất cải vật chất, người ngày A có nhiều cải B sống sung sướng, văn minh C nâng cao trình độ D hồn thiện phát triển tồn diện Câu 22 Trong yếu tố q trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng định A đối tượng lao động B công cụ lao động C phương tiện lao động D tư liệu lao động Câu 23 Sự tăng trưởng kinh tế gắn với cấu kinh tế hợp lí, tiến đảm bảo cho A phát triển kinh tế bền vững B phát triển kinh tế diễn mạnh mẽ C tăng trưởng kinh tế bền vững D phát triển lành mạnh xã hội Câu 24 Khả lao động A lực sáng tạo B sức khoẻ người lao động C sức lao động D sức sản xuất Câu 25 Sự tiêu dùng sức lao động thực A sức lao động B lao động C người lao động D hoạt động Thông hiểu Câu Sản xuất cải vật chất giữ vai trò sau đến hoạt động xã hội? A Quan trọng B Quyết định C Cần thiết D Trung tâm Câu Trong tư liệu lao động, yếu tố sau quan trọng nhất? A Tư liệu sản xuất B Cơng cụ lao động C Hệ thống bình chứa D Kết cấu hạ tầng Câu Trong yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố giữ vai trò quan trọng TÀI LIỆU ƠN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 A cơng cụ sản xuất B hệ thống bình chứa C kết cấu hạ tầng sản xuất D máy móc, kĩ thuật, cơng nghệ Câu Yếu tố không thuộc tư liệu lao động? A Công cụ lao động B Người lao động C Kết cấu hạ tầng sản xuất D Các vật thể chứa đựng, bảo quản Câu Trong tư liệu lao động, phận định đến suất lao động yếu tố đây? A Công cụ lao động B Nguyên vật liệu cho sản xuất C Kết cấu hạ tầng sản xuất D Các vật thể chứa đựng, bảo quản Câu Phát triển kinh tế có ý nghĩa sau cá nhân? A Tạo điều kiện cho người có việc làm thu nhập B Cơ sở thực xây dựng hạnh phúc C Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế D Thực dân giàu, nước mạnh Câu Tất loại đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp A có tác động người B có cơng dụng định C có nguồn gốc từ tự nhiên D người sáng tạo Câu Theo C.Mác,chúng ta dựa vào đâu để phân biệt thời đại kinh tế khác lịch sử? A Đối tượng lao động B Sản phẩm lao động C Người lao động D Tư liệu lao động Câu 10 Muốn thúc đẩy phát triển sản xuất trước tiên phải chăm lo đầu tư phát triển A nguồn tài B nguồn tài nguyên thiên nhiên C nguồn lực người D giáo dục đào tạo Câu 11 Sự tăng trưởng kinh tế biểu A phát triển kinh tế B tiến công xã hội C phát triển xã hội D phát triển bền vững Câu 12 Người lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động yếu tố A lực lượng sản xuất B tư liệu sản xuất C công cụ sản xuất D phương thức sản xuất Câu 13 Đối tượng lao động tư liệu lao động kết hợp lại thành A phương thức sản xuất B lực lượng sản xuất C trình sản xuất D tư liệu sản xuất Câu 14 Người lao động với tư liệu sản xuất kết hợp thành A phương thức sản xuất B lực lượng sản xuất C trình sản xuất D tư liệu sản xuất Câu 15 Lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất kết hợp thành A phương thức sản xuất B lực lượng sản xuất C trình sản xuất D tư liệu sản xuất Câu 16 Sản xuất cải vật chất định hoạt động xã hội A nguyên nhân, động lực thúc đẩy tiến xã hội B tiền đề, sở thúc đẩy việc mở rộng hoạt động khác xã hội C hạt nhân, đòn bẩy thúc đẩy mở rộng đa dạng hoạt động xã hội D trung tâm, liên kết hoạt động xã hội Câu 17 Trong yếu tố cấu thành tư liệu lao động cơng cụ lao động quan trọng nhất, để phân biệt A hoạt động kinh tế B quan hệ kinh tế C mức độ kinh tế D thời đại kinh tế Câu 18 Trong yếu tố trình sản xuất, sức lao động yếu tố giữ vai trò quan trọng, định A biểu trình độ phát triển tư liệu sản xuất.B kết trình độ phát triển tư liệu sản xuất C hệ trình độ phát triển tư liệu sản xuất.D kết tinh trình độ phát triển tư liệu sản xuất Câu 19 Căn để phân biệt đối tượng lao động tư liệu lao động A thuộc tính vật gắn với mục đích sử dụng sản xuất TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN NĂM 2017-2018 B mục đích sử dụng gắn với chức vật sản xuất C chức vật đảm nhận gắn với đặc trưng sản xuất D đặc tính vật gắn với chức sản xuất Câu 20 Khẳng định không vai trò tăng trưởng kinh tế? A Để củng cố quốc phòng, an ninh.B Để tạo thêm việc làm, giải thất nghiệp C Là điều kiện để khắc phục tình trạng đói nghèo.D Giúp quốc gia phát triển hoàn toàn độc lập với giới bên ngồi Câu 21 Khẳng định khơng mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế? A Muốn phát triển kinh tế phải tăng trưởng kinh tế B Có thể có tăng trưởng kinh tế khơng có phát triển kinh tế C Tăng trưởng kinh tế tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế D Tăng trưởng kinh tế khơng có vai trò phát triển kinh tế Vận dụng Câu Đối tượng lao động người thợ may A máy khâu B kim C vải D áo, quần Câu Đối tượng lao động người thợ mộc A gỗ B máy cưa C đục, bào D bàn ghế Câu Với người thợ xây, đâu công cụ lao động? A Thước, bay, bàn chà B Gạch, ngói C Tôn lợp nhà D Xà gồ Câu Công cụ lao động người thợ mộc A gỗ B sơn C đục, bào D bàn ghế Câu công cụ lao động người thợ may A máy khâu B áo quần bán chợ C vải D áo, quần Câu Hoạt động sau coi lao động ? A Anh B xây nhà B Ong xây tổ C H nghe nhạc D Chim tha mồi tổ Câu Doanh nghiệp H kinh doanh mở rộng qui mô sản xuất góp phần giải việc làm cho hàng nghìn lao động, giảm tỉ lệ người thất Việc làm doanh nghiệp H thể vai trò phát triển kinh tế A gia đình B xã hội C tập thể D cộng đồng Câu M tốt nghiệp đại học không chịu làm mà tham gia tụ tập bạn bè ăn chơi Việc làm M không thực trách nhiệm công dân lĩnh vực đây? A Phát triển kinh tế B Giữ gìn truyền thống gia đình C Củng cố an ninh quốc phòng D Phát huy truyền thống văn hóa Vận dụng cao Câu H quan sát thấy gia đình anh K xây nhà với nhiều vật dụng để ngổn ngang như: gạch, đá, cát, giàn giáo, xà gồ, thước, bàn chà, bay Vậy, đâu đối tượng lao động người thợ xây nhà? A Gạch, đá, cát B Giàn giáo, xà gồ C Thước, bàn chà, bay D Gạch đá, cát, giàn giáo, xà gồ Câu H quan sát thấy gia đình anh K xây nhà với nhiều vật dụng để ngổn ngang như: gạch, đá, cát, giàn giáo, xà gồ, thước, bàn chà, bay Vậy, đâu công cụ lao động người thợ xây nhà? A Gạch, đá, cát B Giàn giáo, xà gồ C Thước, bàn chà, bay D Gạch đá, cát, giàn giáo, xà gồ Câu Ngày học may, N bỡ ngỡ với nhiều vật dụng người thợ may Nào chỉ, kim, phấn vẽ, kéo, thước dây, vải Vậy, đâu đối tượng lao động người thợ may? A Vải B Vải, thước dây C Kim, chỉ, phấn D Kim, chỉ, phấn, thước dây Câu Đang học sinh 11, sau buổi học M, N H không tham gia giúp đỡ gia đình việc nhà M lấy lí bận học để ngủ, N lấy lí bận học để chơi game, H nói bận học để chơi K bạn học lớp góp ý cho M, N, H cần phải biết lao động giúp đỡ gia đình việc phù hợp M, N, H không chịu thay đổi Theo em A quan niệm M, N, H sau học cần phải giải trí cho thoải mái TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 B quan niệm M, N, H sai sau học nên giúp đỡ gia đình việc phù hợp C quan niệm M, N sai sau học không nên ngủ chơi game D quan niệm N, H sai khơng nên chơi game nói dối cha mẹ Bài 2: HÀNG HỐ - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG A LÍ THUYẾT Hàng hố a) Hàng hố gì? HH sản phẩm lao động thoả mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi mua – bán - HH phạm trù lịch sử, đk SX HH sản phẩm coi HH HH dạng vật thể (hữu hình) dạng phi vật thể (HH dịch vụ) b) Hai thuộc tính hàng hố * Giá trị sử dụng hàng hoá - Giá trị sử dụng HH công dụng sản phẩm thoả mãn n/c người - Giá trị sử dụng HH phát dần ngày đa dạng, phong phú với phát triển LLSX KH – KT - Giá trị sử dụng cho người SX HH mà cho người mua, cho xh; Vật mang giá trị sử dụng đồng thời vật mang giá trị trao đổi * Giá trị hàng hoá - Giá trị HH biểu thông qua giá trị trao đổi HH Giá trị trao đổi quan hệ số lượng, hay tỉ lệ trao đổi HH có giá trị sử dụng khác - Giá trị HH LĐ xã hội người SX HH Giá trị HH nội dung, sở giá trị trao đổi Tiền tệ a) Nguồn gốc chất tiền tệ? - Tiền xuất kết trình phát triển lâu dài SX, trao đổi HH hình thái giá trị b) Chức tiền tệ Thước đo giá trị,Phương tiện lưu thông,Phương tiện cất trữ,Phương tiện toán, Tiền tệ giới Thị trường a) Thị trường gì? *Thị trường lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ - Thị trường xuất phát triển thị trường gắn liền với đời phát triển SX lưu thông HH + Thị trường dạng giản đơn (hữu hình) gắn với khơng gian, thời gian định: (Các chợ, tụ điểm mua bán, cửa hàng ) + Trong kinh tế thị trường đại: Việc trao đổi HH, dịch vụ diễn linh hoạt thơng qua hình thức mơi giới trung gian, quảng cáo, tiếp thị để khai thông quan hệ mua – bán kí kết hợp đồng kinh tế - Các nhân tố thị trường là: hàng hố, tiền tệ, người mua, người bán Từ hình thành quan hệ: hàng hoá - tiền tệ, mua – bán, cung – cầu, giá hàng hoá b) Các chức thị trường - Chức thực (hay thừa nhận) giá trị sử dụng giá trị hàng hoá Thị trường nơi kiểm tra cuối chủng loại, hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng HH Vì vậy, người SX mang HH thị trường, HH phù hợp nhu cầu thị hiếu xh bán (giá trị HH thực hiện) - Chức thông tin - Chức điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng B BÀI TẬP THỰC HÀNH Nhận biết Câu Sản phẩm lao động thoả mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi mua bán A hàng hóa B tiền tệ C thị trường D lao động Câu Hàng hóa có thuộc tính sau đây? A Giá trị, giá trị sử dụng B Giá trị thương hiệu TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 C Giá trị trao đổi D Giá trị sử dụng Câu Giá trị xã hội hàng hóa xác định A thời gian lao động cá biệt người sản xuất hàng hóa tốt B thời gian lao động cá biệt người sản xuất nhiều hàng hóa tốt C thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa D thời gian lao động hao phí bình qn người sản xuất hàng hóa Câu Giá trị sử dụng hàng hóa hiểu A cơng dụng định thỏa mãn nhu cầu người B cơng dụng thỏa mãn nhu cầu vật chất C công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần D công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán Câu Công dụng định thỏa mãn nhu cầu người A giá trị hàng hóa B giá trị sử dụng hàng hóa C giá trị lao động D giá trị sức lao động Câu Hiện tượng lạm phát xảy A nhà nước phát hành thêm tiền B nhu cầu xã hội hàng hóa tăng thêm C đồng nội tệ giá D tiền giấy đưa vào lưu thông vượt số lượng cần thiết Câu Hàng hoá sản phẩm lao động thoả mãn nhu cầu người thông qua A sản xuất, tiêu dùng B trao đổi mua – bán C phân phối, sử dụng D q trình lưu thơng Câu Hàng hố có thuộc tính sau đây? A Giá trị giá trị trao đổi B Giá trị trao đổi giá trị cá biệt C Giá trị giá trị sử dụng D Giá trị sử dụng giá trị cá biệt Câu Giá trị hàng hoá biểu thông qua A giá trị sử dụng B cơng dụng C giá trị cá biệt D giá trị trao đổi Câu 10 Giá trị trao đổi quan hệ số lượng, hay tỉ lệ trao đổi hàng hố có giá trị sử dụng A khác B giống C ngang D Câu 11 Lao động xã hội người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá gọi A giá trị hàng hoá B thời gian lao động xã hội cần thiết C tính có ích hàng hoá D thời gian lao động cá biệt Câu 12 Cơng dụng sản phẩm thoả mãn nhu cầu người A giá trị B chức C giá trị sử dụng D chất lượng Câu 13 Quan hệ số lượng hay tỉ lệ trao đổi hàng hố có giá trị sử dụng khác A giá trị B giá trị sử dụng C giá trị cá biệt D giá trị trao đổi Câu 15 Giá đồng tiền nước tính đồng tiền nước khác gọi A mệnh giá B giá niêm yết C số hối đoái D tỉ giá hối đoái Câu 16 Khi trao đổi hàng hoá vượt khỏi biên giới quốc gia tiền tệ làm chức A phương tiện lưu thơng B phương tiện tốn C tiền tệ giới D giao dịch quốc tế Câu 17 Tiền rút khỏi lưu thông cất trữ, cần đem mua hàng thực chức A phương tiện lưu thông B phương tiện toán C tiền tệ giới D giao dịch quốc tế Câu 18 Tiền dùng để chi trả sau giao dịch, mua bán thực chức A phương tiện lưu thơng B phương tiện tốn C tiền tệ giới D giao dịch quốc tế Câu 19 Người ta bán hàng để lấy tiền dùng tiền để mua hàng thực chức A phương tiện lưu thơng B phương tiện tốn C tiền tệ giới D giao dịch quốc tế Câu 20 Khi tiền giấy đưa vào lưu thông vượt số lượng cần thiết dẫn đến tượng A giảm phát B thiểu phát C lạm phát D giá trị tiền tăng lên Câu 21 Khi lạm phát xảy giá hàng hố TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 A giảm B không tăng C tăng lên D giảm nhanh Câu 22 Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn để xác định giá số lượng hàng hoá, dịch vụ gọi A sàn giao dịch B thị trường chứng khoán C chợ D thị trường Câu 23 Các nhân tố thị trường A hàng hoá, tiền tệ, giá B hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán C tiền tệ, người mua, người bán D hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán Câu 24 Thị trường nơi kiểm tra cuối chủng loại, hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng hàng hoá, coi chức thị trường đây? A Chức thực thực giá trị sử dụng giá trị hàng hố B Chức thơng tin C Chức điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng D Điều tiết sản xuất lưu thơng hàng hố Câu 25 Giá trị hàng hóa A lao động xã hội người sản xuất hàng hóa.B lao động người sản xuất kết tinh hàng hóa C lao động xã hội người sản xuất kết tinh hàng hóa.D lao động người sản xuất hàng hóa Thơng hiểu Câu Mục đích cuối mà người sản xuất hàng hóa hướng đến A giá B lợi nhuận C cơng dụng hàng hóa D số lượng hàng hóa Câu Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến hàng hóa A giá hàng hóa B lợi nhuận C cơng dụng hàng hóa D mẫu mã hàng hóa Câu Giá trị hàng hóa biểu thơng qua yếu tố đây? A Giá trị trao đổi B Giá trị số lượng, chất lượng C Lao động xã hội người sản xuất D Giá trị sử dụng hàng hóa Câu Nói hàng hóa phạm trù lịch sử A hàng hóa đời tồn kinh tế hàng hóa B hàng hóa xuất sớm lịc sử phát triển lồi người C hàng hóa đời gắn liền với xuất người lịch sử D hàng hóa đời thước đo trình độ phát triển sản xuất hoạt động thương mại lịch sử loài người Câu Yếu tố định giá hàng hoá? A Quan hệ cung - cầu hàng hoá B Giá trị sử dụng hàng hoá C Giá trị hàng hoá D Xu hướng người tiêu dùng Câu Đâu chức tiền tệ ý sau đây? A Phương tiện toán B Phương tiện mua bán C Phương tiện giao dịch D Phương tiện trao đổi Câu Đâu chức tiền tệ ý sau đây? A Phương tiện lưu thông B Phương tiện mua bán C Phương tiện giao dịch D Phương tiện trao đổi Câu Đâu chức tiền tệ ý sau đây? A Thước đo kinh tế B Thước đo giá C Thước đo thị trường D Thước đo giá trị Câu Đâu chức tiền tệ ý sau đây? A Thước đo kinh tế B Thước đo giá C Thước đo thị trường D Tiền tệ giới Câu 10 Yếu tố nói lên tiền tệ hàng hóa đặc biệt? A Vì tiền tệ xuất sản xuất hàng hóa phát triển B Vì tiền tệ đời kết trình phát triển lâu dài hình thái giá trị C Vì tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung cho tất hàng hóa D Vì tiền tệ hàng hóa khơng vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 Câu 11 Tiền tệ thực chức thước đo giá trị A tiền dùng để chi trả sau giao dịch mua bán B tiền rút khỏi lưu thông cất trữ lại C tiền dùng để đo lường biểu giá trị hàng hoá D tiền dùng làm phương tiện lưu thông Câu 12 Tiền tệ thức chức phương tiện cất trữ A tiền dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa B tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy q trình mua bán hàng hóa diễn thuận lợi C tiền dùng để chi trả sau giao dịch mua bán D tiền rút khỏi lưu thông vào cất trữ Câu 13 Tiền tệ thức chức tiền tệ giới A tiền dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa B trao đổi hàng hóa vượt khỏi biên giới quốc gia C tiền dùng để chi trả sau giao dịch mua bán D tiền rút khỏi lưu thông vào cất trữ Câu 14 Tiền tệ thức chức phương tiện cất trữ A tiền dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa B tiền làm mơi giới q trình trao đổi hàng hóa C tiền dùng để chi trả sau giao dịch mua bán D tiền rút khỏi lưu thông vào cất trữ Câu 15 Thị trường bao gồm nhân tố đây? A Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ B Hàng hóa, người mua, người bán C Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán D Người mua, người bán, tiền tệ Câu 16 Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, nhân tố sau định? A Người sản xuất B Thị trường C Nhà nước D Người làm dịch vụ Câu 17 Thị trường có mối quan hệ đây? A Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán B Hàng hóa, người mua, người bán C Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán, cung cầu, giá D Người mua, người bán, cung cầu, giá Câu 18 Một chức thị trường A kiểm tra hàng hóa B trao đổi hàng hóa C thực D đánh giá Câu 19 Một chức thị trường A đánh giá hàng hóa B trao đổi hàng hóa C thực hàng hóa D thơng tin Câu 20 Một chức thị trường A đánh giá hàng hóa B trao đổi hàng hóa C thực hàng hóa D điều tiết hàng hóa Câu 21 Sản phẩm lao động mang hình thái hàng hố đối tượng A có giá trị sử dụng B xã hội thừa nhận C mua – bán thị trường D đưa để bán thị trường Câu 22 Công dụng sản phẩm làm cho hàng hố có A giá trị B giá trị sử dụng C giá trị trao đổi D giá trị thị trường Câu 23 Cùng với phát triển sản xuất, tiến khoa học – kĩ thuật, công dụng hàng hố phát dần A khơng ngừng khẳng định B ngày đa dạng, phong phú C ngày trở nên tinh vi D không ngừng hoàn thiện Câu 24 Trong kinh tế hàng hố, giá trị hàng hố tính đến hàng hố A sản xuất B đem trao đổi C bán cho người mua D đem tiêu dùng Câu 25 Tiền tệ thực chức sau tiền dùng để đo lường biểu giá trị hàng hóa? A Thước đo giá trị B Phương tiện lưu thông C Phương tiện cất trữ D Phương tiện tốn TÀI LIỆU ƠN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 Câu 26 Cơng thức H-T-H, đó, H-T trình bán, T-H trình mua, người ta bán hàng lấy tiền dùng tiền mua hàng thể chức tiền tệ? A Thước đo giá trị B Phương tiện lưu thông C Phương tiện cất trữ D Phương tiện toán Câu 27 Khi người mua hàng thị trường, em chọn trường hợp sau để có lợi nhất? A Cung cầu B Cung nhỏ cầu C Cung lớn cầu D Cung nhỏ cầu nhiều Câu 28 Khi người bán hàng thị trường, em chọn trường hợp sau để có lợi nhất? A Cung cầu B Cung nhỏ cầu C Cung lớn cầu D Cung lơn cầu nhiều Câu 29 Sự phát triển chức tiền tệ phản ánh phát triển A sản xuất lưu thơng hàng hố B lượng hàng hoá sản xuất C lượng vàng dự trữ D lượng ngoại tệ Nhà nước nắm giữ Câu 30 Theo quy luật lưu thông tiền tệ, số lượng tiền vàng mức cần thiết cho lưu thơng hàng hố tiền vàng A cất trữ nhiều B đưa vào lưu thông nhiều C giảm giá trị D giảm số vòng luân chuyển Câu 31 Khi lạm phát xảy sức mua tiền tệ A mạnh lên B tăng lên C không giảm D giảm Câu 32 Theo quy luật lưu thông tiền tệ, số lượng tiền vàng nhiều mức cần thiết cho lưu thơng hàng hố tiền vàng A cất trữ nhiều B lưu thông nhiều C tăng giá trị D tăng số vòng luân chuyển Câu 33 Thông qua thị trường, giá trị sử dụng giá trị hàng hố A thơng qua B thực C phản ánh D biểu Câu 34 Bên cạnh chức thừa nhận chức điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng, thị trường có chức A thực B kiểm tra C mua – bán D thông tin Câu 35 Trên thị trường, giá hàng hóa thấp cao gí trị A tác động người mua B tác động cung - cầu C tác động cạnh tranh D tác động người bán Câu 36 Thị trường nơi kiểm tra cuối chủng loại, mẫu mã, hình thức hàng hóa Những hàng hóa phù hợp bán thể chức thị trường? A Thừa nhận giá trị giá trị sử dụng hàng hóa B Thơng tin C Điều tiết sản xuất D Mã hóa Câu 37 Thị trường cung cấp thông tin, quy mô cung cầu, chất lượng, cấu, chủng loại hàng hóa, điều kiện mua bán thể chức thị trường? A Thừa nhận giá trị giá trị sử dụng hàng hóa B Thơng tin C Điều tiết sản xuất D Mã hóa Câu 38 Nội dung chức thị trường? A Chức thực thực giá trị sử dụng giá trị hàng hoá B Chức thông tin C Chức điều tiết, kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng D Điều tiết sản xuất lưu thơng hàng hố Vận dụng Câu Chị A trồng rau để bán lấy tiền dùng tiền mua gạo Vậy tiền thực chức đây? A Phương tiện toán B Phương tiện giao dịch C Thước đo giá trị D Phương tiện lưu thông Câu Tháng 09 năm 2016, USD đổi 22 300 VNĐ, điều gọi 10 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 C quan hệ kinh tế quan hệ tình cảm D quan hệ sở hữu quan hệ nhân thân Câu 116 Mọi doanh nghiệp bình đẳng tìm kiếm thị trường, khách hàng ký kết hợp đồng Là nội dung bình đẳng A phát triển kinh doanh B chủ động kinh doanh C quan hệ khách hành D tự chủ đăng ký kinh doanh Câu 117 Sự tác động người vào tự nhiên biến đổi yếu tố tự nhiên để tạo sản phẩm phù hợp với nhu cầu gọi A sản xuất kinh tế B thỏa mãn nhu cầu C sản xuất cải vật chất D trình sản xuất Câu 118: Để thay đổi nội dung hợp đồng lao động chị M cần nguyên tắc giao kết hợp đồng? A Tự do, cơng bằng, bình đẳng B Tự do, tự nguyện, bình đẳng, khơng trái thỏa hiệp C Công bằng, dân chủ, không trái với thỏa hiệp D Tự thực hợp đồng lao động Câu 119: Do tồn nhiều chủ sở hữu với tư cách đơn vị kinh tế độc lập, tự sản xuất, kinh doanh A nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh B tính chất cạnh tranh C nguyên nhân giàu nghèo D nguyên nhân đời hàng hóa Câu 120 Gần đây, dư luận xúc hành vi bạo lực cô bảo mẫu sở mầm non tư thục Mầm Xanh quận 12, TP.HCM Nếu người nhà cháu, em chọn lựa cách ứng xử cho phù hợp với quy định pháp luật? A Nhờ người đánh bảo mẫu trận cho giận B Đăng tải việc lên facebook cho người biết C Tố cáo hành vi bảo mẫu lên quan cơng an D Khơng quan tâm chuyện người lớn SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC NĂM 2018 Bài thi: Khoa học xã hội Môn thi thành phần: Giáo dục công dân (Thời gian làm 50 phút không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 101 - Họ tên: Số báo danh: Câu 81 Sản xuất cải vật chất tác động người vào A tự nhiên B xã hội C trị D dân số Câu 82 Khẳng định khơng nói chất tiền tệ? A Tiền tệ hàng hóa chuyên biệt B Là hàng hóa đặc biệt C Có giá trị giá trị sử dụng D Do lao động xã hội tạo Câu 83 Khuyến cáo quan chức diện tích trồng hồ tiêu phạm vi nước tăng nhanh dẫn đến cung vượt cầu Trước tình hình đó, anh M phá bỏ héc ta cà phê để trồng tiêu, anh K giữ nguyên 210 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CƠNG DÂN NĂM 2017-2018 diện tích trồng hồ tiêu gia đình tìm cách tăng suất, chất lượng hồ tiêu Còn anh H S vội phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng chanh dây Trong trường hợp này, vận dụng sai chức thị trường? A Anh M K B Anh K S C Anh M, H S D Anh M, K, H, S Câu 84 Người sản xuất muốn chiến thắng đứng vững thương trường để thu nhiều lợi nhuận, họ phải tìm cách A cải tiến kỹ thuật B kêu gọi đầu tư C tìm nguồn cứu trợ D tuyên bố giải thể Câu 85 Thời điểm nay, giá thịt lợn xuống thấp nên chị M chuyển sang sử dụng thịt lợn nhiều thực đơn gia đình Việc làm chị M chịu tác động điều tiết quy luật giá trị? A Sản xuất B Lưu thông C Tiêu dùng D Phân hóa Câu 86 Thấy cửa hàng bán quần áo may sẵn F khách nên M gợi ý đăng tải lên mạng xã hội để quảng cáo P giúp F chia sẻ viết cho nhiều người khác Anh K buôn bán quần áo mạng xã hội nên nhờ chị R Y nói xấu F làm cho uy tín chị bị giảm sút, việc kinh doanh bị thua lỗ L chia sẻ viết R L cho H Trong trường hợp này, hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh? A Mình K B Anh K, R Y C Chị R Y D Anh K, R, Y L Câu 87 Cầu khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua thời kì xác định tương ứng với giá A thu nhập xác định C khả xác định B nhu cầu xác định D sản xuất xác định Câu 88 Việc làm nội dung công nghiệp hoá, đại hoá? A Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất B Xây dựng cấu kinh tế hợp lý, đại C Tăng cường địa vị chủ đạo quan hệ sản xuất D Củng cố tăng cường khối đoàn kết toàn dân Câu 89 Thành phần kinh tế sau giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ lĩnh vực, vị trí then chốt kinh tế quốc dân? A Kinh tế tập thể B Kinh tế tư nhân C Kinh tế tư Nhà nước D Kinh tế nhà nước Câu 90 Yếu tố sau sở để khẳng định tính đắn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa nước ta? A Điều kiện lịch sử dân tộc B Nguyện vọng quần chúng nhân dân C Xu phát triển thời đại D Kinh nghiệm nước trước Câu 91 Trong phát triển xã hội loài người, kiểu nhà nước xuất sớm nhất? A Xã hội chủ nghĩa B Chiếm hữu nô lệ C Phong kiến D Tư chủ nghĩa Câu 92 Chị K tham gia lớp tập huấn dinh dưỡng để ni dạy tốt Chị A góp phần thực phương hướng sách dân số? A Nâng cao hiểu hiết dân số B Làm tốt công tác tuyên truyền C Xã hội hóa cơng tác dân số D Kế hoạch hóa gia đình Câu 93 Mỗi quy tắc xử thể thành A quy phạm pháp luật B số quy định pháp luật C nhiều quy định pháp luật D nhiều quy phạm pháp luật Câu 94 Pháp luật nhà nước ban hành bảo đảm thực sức mạnh A quyền lực nhà nước B ý chí cộng đồng C hệ thống trị D lực lượng vũ trang Câu 95 Nội dung đặc trưng pháp luật? A Tính quy phạm phổ biến B Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính chặt chẽ mặt hình thức D Tính cụ thể nội dung 211 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 Câu 96 Bức tường nhà chị H bị hỏng nặng anh Đ hàng xóm xây nhà Sau trao đổi quy định pháp luật trách nhiệm người xây dựng cơng trình, anh Đ cho xây lại tường nhà chị H Trong trường hợp pháp luật thể vai trò đây? A Là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội B Là phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực C Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân D Bảo vệ quyền tự cơng dân Câu 97 Ơng A đưa hối lộ cho anh B cán hải quan để hàng hóa nhập nhanh mà khơng cần làm thủ tục hải quan nhiều thời gian Phát hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ A B, K yêu cầu A phải đưa cho khoản tiền khơng tố cáo A B A đưa khoản tiền cho K để chuyện yên Y bạn K biết chuyện K nhận tiền A kể lại với vợ K Trong tình có hành vi vi phạm pháp luật đạo đức? A A B B K A C K, A, B D B K Câu 98 Sử dụng pháp luật cá nhân, tổ chức sử dụng đắn quyền mình, làm pháp luật A cho phép làm B quy định làm C bắt buộc làm D khuyến khích làm Câu 99 Vi phạm hình hành vi A nguy hiểm cho xã hội B nguy hiểm C đặc biệt nguy hiểm D nguy hiểm Câu 100 Hình thức chịu trách nhiệm kỉ luật sau không giáo viên vi phạm? A Cảnh cáo B Khiển trách C Chuyển công tác D Cải tạo không giam giữ Câu 101 Hình thức chịu trách nhiệm hình sau không người vi phạm? A Hạ bậc lương B Cảnh cáo C Cải tạo không giam giữ D Phạt tù Câu 102 Trong đốt nương để làm rẫy, bất cẩn nên ông H làm cháy 15ha rừng đặc dụng Trách nhiệm pháp lý áp dụng ông H là? A hành B hình C kỉ luật D dân Câu 103 Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu nên chị V em gái G đưa tin đồn thất thiệt vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng Chồng chị N tức giận xông vào nhà mắng chửi bị chồng chị V đánh gãy chân Những phải chịu trách nhiệm pháp lí? A Vợ chồng chị V, em gái G chồng chị N B Vợ chồng chị V chị G C Vợ chồng chị V G D Vợ chồng chị V,G chồng chị V Câu 104 Nội dung quyền bình đẳng cơng dân trước pháp luật? A Xây dựng bảo vệ tổ quốc B Đóng góp quỹ từ thiện C Nộp thuế kinh doanh D Bầu cử ứng cử Câu 105 Bình đẳng vợ chồng thể mối quan hệ đây? A Tài sản sở hữu B Nhân thân tài sản C Dân xã hội D Nhân thân lao động Câu 106 Mọi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác bình đẳng việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác A quan hệ quốc tế đa phương B cạnh tranh lành mạnh C đổi quy trình kinh doanh D áp đặt giá hàng hóa Câu 107 Nội dung sau khơng phải mục đích nhân ? A Xây dựng gia đình hạnh phúc B Củng cố tình yêu lứa đôi C Tổ chức đời sống vật chất gia đình D Thực nghĩa vụ cơng dân Câu 108 Nội dung nguyên tắc hợp đồng lao động? A Tự do, tự nguyện, bình đẳng B Khơng trái với pháp luật C Không trái với thoả ước lao động tập thể D Giao kết qua khâu trung gian Câu 109 Sau thời gian nghỉ thai sản, chị B đến công ty làm việc nhận định chấm dứt hợp đồng lao động giám đốc công ty Trong trường hợp này, giám đốc công ty vi phạm nội dung quyền bình đẳng lao động đây? A Giao kết hợp đồng lao động B Giữa lao động nam lao động nữ 212 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 C Tự sử dụng sức lao động D Tự lựa chọn việc làm Câu 110 Anh X gia đình, sau cha mẹ qua đời, anh X vợ gọi em gái K đến bàn bạc việc phân chia tài sản Vì nên anh X nhận ngơi nhà cha mẹ để lại em gái K khoản tiền 100 triệu đồng với trách nhiệm phải tổ chức đợt cúng dỗ cho cha mẹ Bất bình điều chị K kể với chồng H anh H thuê người đến để đánh anh X việc phân chia tài sản hậu anh X bị gãy tay Những đay vi phạm nội dung quyền bình đẳng nhân gia đình? A Anh X, chị K anh H B Anh X chị K C Anh X vợ D Chị K, anh H vợ anh X Câu 111 Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển kinh tế tất vùng, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thể bình đẳng dân tộc A kinh tế B văn hóa C trị D xã hội Câu 112 Bố chị T không cho Chị T kết hôn với anh A anh A người theo đạo Thiên Chúa Trong trường hợp này, bố chị T vi phạm nội dung quyền bình đẳng lĩnh vực đây? A Kinh tế B Chính trị C Tơn giáo D Văn hóa Câu 113 Theo quy định pháp luật, khơng bị bắt khơng có định Toà án, định phê chuẩn Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội tang, nội dung quyền bất khả xâm phạm A thân thể công dân B sức khỏe công dân C chỗ công dân D danh dự công dân Câu 114 Chỗ công dân nơi bất khả xâm phạm, không có quyền tuỳ tiện vào chỗ người khác khơng người A đồng ý B chuẩn y C chứng nhận D cấm đoán Câu 115 Hành vi sau không xâm phạm quyền pháp luật bảo hộ nhân phẩm, danh dự cơng dân? A Nói điều khơng người khác B Nói xấu, tung tin xấu người khác C Trêu đùa làm người khác bực D Chửi bới, lăng mạ người khác Câu 116 Cơ quan sau khơng có thẩm quyền lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam? A Viện kiểm sát nhân dân cấp B Cơ quan điều tra cấp C Tòa án nhân dân cấp D Ủy ban nhân dân cấp Câu 117 Anh A vay tiền B đến hẹn trả mà A không trả Anh B nhờ người bắt nhốt anh A để gia đình đem tiền trả nợ thả anh A Hành vi anh B vi phạm nội dung quyền bình đẳng cơng dân? A Bất khả xâm phạm thân thể B Quyền tự ngôn luận C Bất khả xâm phạm vềchỗ D Danh dự nhân phẩm Câu 118 Thấy B chơi với người yêu tên S muộn, V cho B tán tỉnh S nên bắt nhốt B phòng trọ Mặc cho S khuyên can V khơng thả B mà gọi thêm bạn M N đến Cả V, M N đánh B thả cho B Những vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân? A Anh V B Anh V, anh M N C Anh B, V, M N D Anh M N Câu 119 Quyền bầu cử quyền ứng cử quyền dân chủ cơng dân lĩnh vực trị, thơng qua nhân dân thực thi hình thức dân chủ A gián tiếp B trực tiếp C tập trung D hình thức Câu 120 Trường hợp không thực quyền bầu cử? A Người thi hành án phạt tù B Người điều trị bệnh viện C Người bị nghi ngờ vi phạm pháp luật D Người công tác biên giới, hải đảo SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: GDCD – LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề 213 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 Mã đề 601 Câu 1: Thành phần kinh tế giữ vai trò “cầu nối” để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội nước ta? A Kinh tế tư nhân B Kinh tế tư nhà nước C Kinh tế nhà nước D Kinh tế có vốn đầu tư nước Câu 2: Theo quy định pháp luật, người có hành vi vi phạm dân phải chịu trách nhiệm A kỉ luật B hành C dân D hình Câu 3: Nội dung khơng thuộc quyền bình đẳng kinh doanh? A Tự chủ đăng kí kinh doanh B Chủ động kí kết hợp đồng kinh doanh C Hợp tác cạnh tranh lành mạnh D Tự ý thay đổi địa kinh doanh Câu 4: Trường hợp thể nội dung dân chủ lĩnh vực trị? A Bạn T viết gửi báo Tiền phong B Bà Q mở lớp dạy hát ca trù C Chị K dự hội thao “Phụ nữ khỏe đẹp” D Anh G khám, chữa bệnh theo yêu cầu Câu 5: Lĩnh vực có vai trò quan trọng việc gìn giữ, phát triển truyền bá văn minh nhân loại? A Giáo dục đào tạo B Khoa học công nghệ C Văn hóa giáo dục D Dân số việc làm Câu 6: Cơng dân vi phạm hình trường hợp đây? A Chiếm đoạt vũ khí quân dụng B Tiết lộ bí mật kinh doanh C Chia tài sản trái với di chúc D Đánh võng điều khiển xe máy Câu 7: Nội dung khơng thuộc quyền bình đẳng dân tộc lĩnh vực trị? A Quyền thảo luận, góp ý kiến B Quyền bầu cử, ứng cử C Quyền sáng tác nghệ thuật D Quyền tham gia quản lí nhà nước Câu 8: Những yếu tố tự nhiên mà lao động người tác động vào gọi A đối tượng lao động B công cụ lao động C phương tiện lao động D tư liệu lao động Câu 9: Quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe nội dung dân chủ lĩnh vực A văn hóa B xã hội C trị D kinh tế Câu 10: Mọi doanh nghiệp tự chủ kinh doanh để nâng cao hiệu khả cạnh tranh nội dung quyền bình đẳng A kinh doanh B quản lí thị trường C quan hệ liên ngành D lao động Câu 11: Việc phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tơn giáo cơng dân Việt Nam Nhà nước A trì B củng cố C đảm bảo D tôn tạo Câu 12: Công dụng sản phẩm làm cho hàng hóa có A giá trị B giá trị sử dụng C giá trị xã hội D giá trị trao đổi Câu 13: Thành phần kinh tế dựa hình thức sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất A kinh tế tư nhà nước B kinh tế tập thể C kinh tế tư nhân D kinh tế có vốn đầu tư nước Câu 14: Giải kịp thời vấn đề lí luận thực tiễn sống đặt nhiệm vụ A giáo dục đào tạo B quốc phòng an ninh C giải việc làm D khoa học công nghệ Câu 15: Nhà nước xây dựng sở vật chất cho trường học thể nội dung phương hướng A nâng cao chất lượng cho giáo dục B ưu tiên đầu tư cho giáo dục C mở rộng quy mơ cho giáo dục D xã hội hóa nghiệp giáo dục Câu 16: Dựa vào nội dung pháp luật để cơng dân thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình? A Bản chất pháp luật B Đặc trưng pháp luật C Vai trò pháp luật D Chức pháp luật Câu 17: Văn hóa dân tộc Việt Nam bảo tồn phát huy thể nội dung quyền bình đẳng dân tộc 214 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 A xã hội B giáo dục C trị D văn hóa Câu 18: Pháp luật nhà nước ban hành bảo đảm thực sức mạnh quyền lực nhà nước thể đặc trưng A tính quyền lực, bắt buộc chung B tính kỉ luật nghiêm minh C tính chặt chẽ hình thức D tính quy phạm phổ biến Câu 19: Nội dung ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội? A Tạo điều kiện giải công ăn việc làm B Tạo điều kiện cho người có việc làm ổn định C Tiền đề vật chất để phát triển văn hóa D Đảm bảo ổn định kinh tế Câu 20: Theo quy định pháp luật, mức độ sử dụng quyền nghĩa vụ công dân phụ thuộc vào A nguyện vọng người B hoàn cảnh người C niềm tin người D thói quen người Câu 21: Bạn N phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến hành động xâm phạm an ninh quốc gia ơng T với quyền nơi gần Hành động bạn N thể nội dung dân chủ lĩnh vực A giáo dục B xã hội C văn hóa D trị Câu 22: Anh X sản xuất 40 kilôgam pháo nổ Trong trường hợp này, anh X không thực pháp luật theo hình thức đây? A Áp dụng pháp luật B Thi hành pháp luật.C Sử dụng pháp luật D Tuân thủ pháp luật Câu 23: Do nghi ngờ chồng anh T có quan hệ bất với L quan, chị Q ép buộc anh T phải nghỉ việc quan Con gái anh T biết chuyện khuyên bố dừng mối quan hệ để gia đình khỏi bị tan vỡ Anh T nghe xong vừa đánh vừa lăng mạ gái nói bố L khơng có quan hệ bất chính, gia đình khơng có quyền can thiệp vào chuyện người lớn Những vi phạm quyền bình đẳng nhân gia đình? A Anh T chị Q B Anh T gái C Chị Q gái D Chị Q cô L Câu 24: Sau chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật, chị G quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh Trong trường hợp này, chị G bình đẳng A nghĩa vụ B quyền C bổn phận D trách nhiệm Câu 25: Anh Q cho thuê nhà tầng mà anh thừa kế trước kết hôn vợ anh không đồng ý Anh Q khơng vi phạm quyền bình đẳng vợ chồng quyền A chiếm hữu tài sản riêng B quản lí tài sản riêng C sử dụng tài sản riêng D định đoạt tài sản riêng Câu 26: Anh H cho chị S thuê nhà để bán hàng ăn với thời hạn ba năm trả tiền trước Được hai năm, thua lỗ nên vợ chồng chị S tự ý cho ông K thuê lại với thời hạn năm, trả tiền trước với giá cao thuê Anh H biết chuyện, gặp chị S yêu cầu bồi thường chồng chị S xông đánh anh H Những chủ thể vi phạm quyền bình đẳng giao kết hợp đồng lao động? A Anh H chị S B Vợ chồng chị S C Chồng chị S ông K D Vợ chồng chị S anh H Câu 27: Chị L dùng tay sử dụng điện thoại di động điều khiển xe máy chạy đường vi phạm pháp luật đây? A Kỉ luật B Hình C Dân D Hành Câu 28: Ủy ban nhân dân xã Y tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân Bộ luật Dân năm 2015 Khi người góp ý kiến, anh L ghé sát tai anh P ngồi bên cạnh nói: “Ơi dào, Bộ luật Dân ban hành, việc lãnh đạo định Ai góp ý góp tơi ngồi nghe” Anh P nói: “Góp ý cho có thơi nội dung luật coi định từ trước rồi” Trong trường hợp anh L anh P không thực quyền dân chủ công dân lĩnh vực trị? A Thực thi quyền dân chủ phán B Thảo luận vấn đề chung Nhà nước C Bàn bạc vấn đề quan trọng địa phương 215 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 D Tự bày tỏ ý kiến, nguyện vọng Câu 29: Chị K bán 100 dê giống thu 200 triệu đồng 30 triệu đồng mua xe máy, 50 triệu đồng để xin việc cho gái, 80 triệu đồng gửi ngân hàng, 40 triệu đồng dùng để sửa nhà Số tiền chị K thực chức phương tiện cất trữ? A 50 triệu đồng B 40 triệu đồng C 80 triệu đồng D 30 triệu đồng Câu 30: Cảng Tiên Sa, hầm đường Hải Vân, sân bay Nội Bài thuộc yếu tố A công cụ lao động B phương tiện lao động C tư liệu lao động.D đối tượng lao động Câu 31: Anh M muốn tìm sản phẩm điện tử có giá hợp lí, chất lượng tốt, giao hàng toán nhanh Anh truy cập vào siêu thị online ww.vatgia.com, để dễ dàng tìm kiếm thơng tin với hàng nghìn gian hàng, hàng trăm nghìn sản phẩm điện tử, dịch vụ giải trí Kết hợp với nhiều cơng cụ tìm kiếm cực nhanh, dễ dàng giúp anh tìm sản phẩm mong muốn, xác, thời gian ngắn Anh M sử dụng chức thị trường? A Chức điều tiết, kích thích sản xuất hàng hóa B Chức môi giới thúc đẩy quan hệ mua - bán C Chức thông tin cho người mua, người bán D Chức thực giá trị sử dụng giá trị hàng hóa Câu 32: Anh N yêu hoa biết cách để trồng hoa tuylip Anh N chuẩn bị vụn xơ dừa, trấu hun, phân chuồng mục, đất phù sa, xử lý mầm bệnh biện pháp xơng hóa chất trước trồng Chậu trồng nhựa cứng nhựa mềm Trước trồng, gói củ tuylip vào túi giấy cho vào tủ lạnh khoảng – 10 tuần sau đem trồng Những yếu tố trình trồng hoa tuylip anh N đối tượng lao động có sẵn tự nhiên? A Sức lao động anh N, đất phù sa, củ tuylip, trấu hun B Vụn xơ dừa, túi giấy, củ tuylip, chậu nhựa, tủ lạnh C Vụn xơ dừa, trấu hun, phân chuồng mục, đất phù sa, củ tuylip D Cách trồng hoa anh N, vụn xơ dừa, trấu hun, hóa chất Câu 33: Anh P trồng 10 giò phong lan đột biến để bán, 10 chậu hoa hồng đổi màu đem biếu, 15 cam để ăn quả, lan ý để nhà Số anh P trồng hàng hóa? A 10 chậu hồng đổi màu B lan ý C 15 cam D 10 giò phong lan đột biến Câu 34: Hai anh em M anh N lái xe ô tô chở hàng lên tỉnh Q để bán Do phóng nhanh, vượt ẩu anh N đâm vào sau xe container lái xe container chờ nhân viên sốt vé trạm thu phí M tử vong chỗ, anh trai M thấy liền túm lấy anh N đánh trọng thương Những phải chịu trách nhiệm hình sự? A Anh trai M, N lái xe container B Anh N, lái xe container nhân viên soát vé C Anh N anh trai M D Anh N nhân viên soát vé Câu 35: Xuất phát từ nhu cầu thị trường bảo vệ mơi trường giấy chứa hợp chất gây ô nhiễm, nhà máy giấy S dựa công nghệ sinh học đưa giải pháp để sản xuất bột giấy không gây ô nhiễm cách sử dụng loại nấm phân hủy để tạo bột Các enzyme dùng để nâng cao chất lượng sợi chất lượng giấy Việc nhà máy giấy S dựa vào công nghệ sinh học nêu thực nội dung phương hướng để phát triển khoa học công nghệ? A Xây dựng tiềm lực cho khoa học công nghệ B Tạo thị trường cho khoa học công nghệ C Đổi chế quản lí khoa học công nghệ D Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm Câu 36: Sở y tế K tiến hành kiểm tra sở thẩm mỹ G phát có số sai phạm khám, chữa bệnh quảng cáo khám, chữa bệnh Sở y tế K yêu cầu sở thẩm mỹ G nộp phạt dừng hoạt động Trong trường hợp này, pháp luật thể vai trò đây? A Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội B Là phương tiện để Nhà nước trấn áp hoạt động kinh doanh C Là công cụ để Nhà nước bảo vệ giai cấp cầm quyền 216 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 D Là công cụ để Nhà nước bảo vệ lợi ích công dân Câu 37: Các nhà khoa học trường Đại học K nghiên cứu chế tạo thành công nam châm đất chất lượng cao, ứng dụng chế tạo sản phẩm đồng hồ đo nước, công tơ điện… Các nhà khoa học trường Đại học K thực phương hướng để phát triển khoa học công nghệ? A Tạo thị trường cho khoa học công nghệ B Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm C Đổi chế quản lí khoa học cơng nghệ D Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ Câu 38: Khi giá áo thu đông tăng lên, nhà sản xuất cung cấp nhiều mẫu áo thu đông để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Trong trường hợp này, thị trường thực chức đây? A Chức kích thích sản xuất hàng hóa B Chức điều tiết tiêu dùng hàng hóa C Chức kích thích tiêu dùng hàng hóa D Chức hạn chế sản xuất hàng hóa Câu 39: Chị M nhân viên công ty S, chị tiết lộ định hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh công ty cho công ty khác gây tổn thất nghiêm trọng tài sản Chị M phải chịu trách nhiệm pháp lí đây? A Kỉ luật hành B Hình dân C Dân hành D Kỉ luật hình Câu 40: Anh G chia tài sản không với nội dung di chúc bố để lại Em trai anh G vào quy định Bộ luật Dân khiếu nại lên Tòa án giải Trong trường hợp này, pháp luật thể vai trò đây? A Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân B Bảo vệ quyền tài sản công dân C Phương tiện để Nhà nước phát huy quyền lực D Phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội - HẾT 217 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 218 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 219 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 220 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 PHỤ LỤC NỘI DUNG PHẦN I HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 TRANG 1 Bài CƠNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÍ THUYẾT BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài 2: HÀNG HỐ - TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG LÍ THUYẾT BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THƠNG HÀNG HỐ 12 LÍ THUYẾT 12 BÀI TẬP THỰC HÀNH 13 221 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 Bài 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THƠNG HÀNG HỐ 16 LÍ THUYẾT 16 BÀI TẬP THỰC HÀNH 17 Bài 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THƠNG HÀNG HỐ 20 LÍ THUYẾT 20 BÀI TẬP THỰC HÀNH 21 Bài 6: CƠNG NGHIỆP HỐ, HIỆN ĐẠI HỐ ĐẤT NƯỚC 24 LÍ THUYẾT 24 BÀI TẬP THỰC HÀNH 25 Bài 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRỊ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 30 LÍ THUYẾT 30 BÀI TẬP THỰC HÀNH 32 Bài CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 35 LÍ THUYẾT 35 BÀI TẬP THỰC HÀNH 37 Bài NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 39 LÍ THUYẾT 39 BÀI TẬP THỰC HÀNH 41 Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 44 LÍ THUYẾT 44 BÀI TẬP THỰC HÀNH 46 Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 51 LÍ THUYẾT 51 BÀI TẬP THỰC HÀNH 52 Bài 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUN VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG 58 LÍ THUYẾT 58 BÀI TẬP THỰC HÀNH 59 Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, VĂN HỐ 62 LÍ THUYẾT 62 BÀI TẬP THỰC HÀNH 64 Bài 14: CHÍNH SÁCH QUỐC PHỊNG VÀ AN NINH 72 LÍ THUYẾT 72 BÀI TẬP THỰC HÀNH 74 BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 77 LÍ THUYẾT 77 222 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 BÀI TẬP THỰC HÀNH 79 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 81 BÀI 1: PHÁP LUẬT VỚI ĐỜI SỐNG 81 LÍ THUYẾT 81 BÀI TẬP THỰC HÀNH 82 BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 90 LÍ THUYẾT 90 BÀI TẬP THỰC HÀNH 91 BÀI 3: CƠNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 99 LÍ THUYẾT 99 BÀI TẬP THỰC HÀNH 100 BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CƠNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 102 LÍ THUYẾT 102 BÀI TẬP THỰC HÀNH 103 BÀI 5: BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TƠN GIÁO 113 LÍ THUYẾT 113 BÀI TẬP THỰC HÀNH 114 BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 118 LÍ THUYẾT 118 BÀI TẬP THỰC HÀNH 120 BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 129 LÍ THUYẾT 129 BÀI TẬP THỰC HÀNH 130 BÀI 8: 135 PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG DÂN LÍ THUYẾT 135 BÀI TẬP THỰC HÀNH 136 BÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC 139 LÍ THUYẾT 139 BÀI TẬP THỰC HÀNH 149 PHẦN 2: THỰC HÀNH CHUNG 143 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 01 143 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 02 146 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 03 149 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 04 153 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 05 156 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 06 159 223 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017-2018 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 07 162 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 08 165 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 09 168 GIÁO DỤC CÔNG DÂN- ĐỀ 10 171 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016-2017 174 Mã đề thi 301 174 Mã đề thi 302 177 Mã đề thi 303 180 Mã đề thi 304 183 Mã đề thi 305 186 Mã đề thi 306 189 Mã đề thi 307 192 Mã đề thi 308 195 Mã đề thi 309 198 Mã đề thi 310 201 ĐỀ THI MINH HỌA 2018 204 HÀ TĨNH 207 TUYÊN QUANG 211 VĨNH PHÚC 214 BỘ GD & ĐÀO TẠO 218 PHỤ LỤC 212 224 ... hợp lí, đại, hiệu tạo cấu kinh tế A Nông nghiệp – công nghiệp B Công nghiệp – nông nghiệp C Công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ đại D Nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ đại Câu 13 Điều tiêu... hợp lí, đại, hiệu tạo cấu kinh tế A nông nghiệp – công nghiệp B công nghiệp – nông nghiệp C công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ đại D nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ đại Câu 22 Đi đôi với... mạnh mẽ công nghệ thông tin Câu Một tác dụng cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta 27 TÀI LIỆU ÔN TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2017- 2 018 A phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn THI và bộ đề MINH họa tốt NGHIỆP GDCD 2017 2018, TÀI LIỆU ôn THI và bộ đề MINH họa tốt NGHIỆP GDCD 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay