Đề cương Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại học Thương Mại

39 34 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 21:00

Đề cương ôn tập Đường lối ĐHTM Chương 1: Câu 1: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam.Câu 2: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên Tháng 21930.Chương 2: Câu 1: So sánh Luận cương chính trị Tháng 10 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên.Câu 2: Phân tích sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng giai đoạn 19301945.Chương 3:Câu 1: Phân tích phương châm “kháng chiến toàn dân” và “kháng chiến toàn diện” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (19461954)Câu 2: Tại sao nghị quyết 15 (11959) Đảng khẳng định muốn giải phóng miền Nam phải bằng con đường bạo lực cách mạng.Câu 3: Phân tích nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ cách mạng hai miền được Đảng xác định tại Đại hội III (1960).Chương 4:Câu 1: Phân tích đặc trưng CNH thời kì trước đổi mớiCâu 2: Lợi thế của VN khi tiến hành CNH thời kỳ trước đổi mới. Nhận xét những lợi thế đó trong điều kiện ngày nay.Câu 3: Phân tích lợi thế của VN khi tiến hành CNH thời kì trước đổi mớiCâu 4: Tại sao Đảng ta lại chủ trương gắn CNH với HĐH. Sự gắn kết này có phải đặc điểm riêng cảu VN không? Tại sao?Câu 5: Tại sao chủ trương gắn CNH, HĐH với phát triển kinh tế tri thứcCâu 6: Kinh tế tri thức là gì? Trình bày hiểu biết về kinh tế tri thức.Câu 7: Về nguông nhân lực : Ưu nhược điểm của nguồn nhân lực ở VN hiện nay Vai trò nhân lực trong CNH, HĐH Tại sao nguồn nhân lực là yếu tố con người cơ bản trong sự phát triển nhanh bền vững Nhân lực VN hiện nay đã đáp ứng đủ yêu cầu CNH, HĐH VN hiện nay chưa?Câu 8: Vai trò của khoa học và công nghệ với giáo dục, đào tạo trọng sự nghiệp CNH, HĐHCâu 9: Toàn cầu hóa và sự hội nhập quốc tế tác động như thế nào tới quá trình CNH, HĐH nước ta hiện nay.Câu 10: chủ trương cảu Đảng về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.Chương 5:Câu 1: Tính tất yếu khách quan của phát triển thị trường ở VN hiện nay.Câu 2: ưu nhược điểm của kinh tế thị trường Câu 3: hạn chế của cơ chế KHH tập trung với cơ chế thị trườngCâu 4: Anh chị hiểu như thế nào về kinh tế tri thức định hướng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nayCâu 5: Tư duy chiến lược của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIIICâu 6: Tư duy chiến lược của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội XICâu 7: đặc trưng của kinh tế thị trường ở VN so với kinh tế thị trường ở nước ta so với thế giớiCâu 8: phân tích đặc trung cơ bản của cơ chế KHH tập trung thời kì trước đổi mới Chương 7: Câu 1: đề cương văn hóa 1943Câu 2: văn hóa vừa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu động lực của sự phát triểnCâu 3: văn hóa thống nhất đa dạng trong các cộng đồng các dân tộc VNCâu 4: văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcCâu 5: kết hợp mục tiêu kinh tế và xã hội Câu 6: chủ trương khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi xóa đói giảm nghèoCâu 7: tại sao giải quyết việc làm trở thành vấn đề cơ bản của đảng hiện nayCâu 8: giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu trong xây dựng, phát triển văn hóa.Chương 8: Câu 1: toàn cầu hóa đang phát triển với quy mô hình thức và mức độ biểu hiện khác nhau. Chứng minh Câu 2: TCH đang phát triển với những thời cơ và thách thức, ưu điểm và hạn chế. Hãy chứng minh Chương I Tại nói Đảng Cộng sản Việt Nam đời điều tất yếu? ♦ Diễn biến quốc tế : + CNTB chuyển từ tự cạnh tranh sang độc quyền buôn bán (chủ nghĩa đế quốc)→ bóc lột nhân dân ngày tăng lên, đế quốc tăng cường áp dân tộc thuộc địa →mâu thuẫn dân tộc thuộc địa chủ nghĩa đế quốc ngày gay gắt + chủ nghĩa Mác-Lênin đời làm thay đổi tư người nhân tiến lên đòi quyền lợi + cm tháng 10 Nga thành công, Quốc tế Cộng sản đời tạo tiếng vang không nhỏ cổ vũ mạnh mẽ phong trào chống đế quốc, ủng hộ phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản công nhân quốc tế ♦ Diễn biến nước: + thực dân Pháp thi hành sách thực dân bóc lột nhân dân ta vô tàn bạo + mâu thuẫn nông dân với địa chủ phong kiến , nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày gay gắt + phong trào yêu nước diễn ngày sôi nổi, lên khắp nơi chưa có phương hướng hoạt động rõ ràng nên bị thất bại => cần đường lối đắn để dẫn dắt nhân dân ta đấu tranh giàng độc lập => Đảng Cộng sản Việt Nam đời tất yếu so sánh Cương lĩnh tháng Luận cương tháng 10 ♦Giống : Về văn mang nội dung giống + Phương hướng chiến lược : xác định tính chất cách mạng Việt Nam cánh mạng tư sản dân quyền thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn TBCN tiến tới xây dựng xã hội cộng sản.→ phản ánh xu thời đại nguyện vọng đông đảo người dân + nhiệm vụ cách mạng : chống đế quốc , chống phong kiến giành độc lập dân tộc + lực lượng cách mạng : công nhân nông dân Khác : Cương lĩnh tháng Chiến lược, sách lược cách mạng Nhiệm vụ cách mạng Quan hệ với cm giới Nhận xét chung Luận cương tháng 10 Cách mạng Đông Dương lúc Tiến hành tư sản dân quyền đầu cách mạng tư sản dân cách mạng thổ địa cách quyền, sau thẳng tiến lên mạng để tới xã hội cộng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời sản kỳ tư chủ nghĩa Đánh đổ phong kiến đế Đánh đổ đế quốc Pháp, phong quốc có mối quan hệ sâu sắc kiến tư sản phản cách mạng với Cách mạng Việt Nam Cách mạng Việt Nam có mối phận cách mạng khăng khít quan hệ với Đông Dương cách mạng giới cách mạng giới _Là cương lĩnh giải phóng dân _chưa nhận tức mâu tộc sáng tạo , kết hợp thuẫn chủ yếu xã hội đắn vấn đề giai cấp dân tộc _không đưa cờ dân tộc _Độc lập tự tư tưởng lên hàng đầu , nặng đấu cốt lõi tranh giai cấp _không đánh giá khả giai cấp tiểu tư sản, tư sản dân tộc Chương II Sự chuyển hướng đạo chiến lược Đảng giai đoạn 1939-1945 Vì Đảng đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu Phân tích chuyển hướng đạo chiến lược cách mạng 39-45 Tại giai đoạn nà đảng đặt cách mạng lên hàng đầu? 1.Hoàn cảnh lịch sử chuyển hướng đạo chiến lược Đảng a)Tình hình giới -Chiến tranh giới thứ bùng nổ: +1/9/1939 Đức công Ba Lan +3/9/1939 Anh,Pháp tuyên chiến với Đức,Đức chiếm nước Châu Âu +Nhật đẩy mạnh xâm lược TQ,tiến sảt biên giới Việt-Trung +Bọn thực dân Pháp Đông Dương tăng cường đàn áp bắt người yêu nước cách mạng b)Tình hình nước -Pháp thi hành sách thời chiến trắng trợn,chúng phát xít hóa máy thống trị,thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng nhân dân ta -Chúng ban bố lệch tổng động viên,thi hành sách “kinh tế huy” nhằm vơ vét sức người sức để phục vụ chiến tranh -22.9.1940 Nhật tiến vào Lạng Sơn,cho quân đổ vào Hải Phòng.Ngày 23.9,Pháp kí hiệp định đầu hàng Nhật.Những sách tàn bạo Nhật-Pháp làm cho nhân dân ta phải chịu cảnh cổ tròng.Mâu thuẫn dân tộc ta với đế quốc,phát xít Nhật-Pháp ngày trở lên gay gắt hết,đòi hỏi phải giải cấp bách -Cách mạng Đông Dương trải qua tổng diễn tập,khí cách mạng sôi sục 2.Nội dung chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược Đảng -Thông qua văn kiện:Thông cáo ĐCS Đơng Dương(29.9.39):”Hồn cảnh Đơng Dương bước đến vấn đề giải phóng dân tộc -Khi chiến tranh giới thứ II bùng nổ,BCH TƯ Đảng họp nhiều HN: +HN TW 6(11.39),họp Hoocmon -Bà Điểm- Gia Định Đ/c Nguyễn Văn Cừ chủ trì +HN TƯ 7(11.40),tại Đình Bảng -Bắc Ninh Đ/c Trường Chinh chủ trì +HN TW 8(5.41).tại Pắc Pó-Cao Bằng Nguyễn Ái Quốc chủ trì Trên sở diễn biến chiến tranh giới thứ hai vào tình hình cụ thể nước,BCH TW định chuyển hướng đạo chiến lược sau: +Tất Hội nghị Đảng khẳng định nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam đắn không thay đổi lúc đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu,nhiệm vụ dân chủ hay chống phong kiến +HN TW 8:Khẳng định khởi nghĩa vũ trang giành quyền nhiệm vụ trọng tâm.Trong giai đoạn phải chuẩn bị mặt lực lượng trị,căn địa,lực lượng vũ trang để có thời tiến hành tổng khởi nghĩa giành quyền -BCH TW đặc biệt quan tâm đến cơng tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao lực tổ chức lãnh đạo Đảng,chủ trương gấp rút đào tạo cán bộ,cán lãnh đạo đẩy mạnh công tác vận động quần chúng 3.Ý nghĩa -Sự chuyển hướng đạo chiến lược hoàn toàn đắn ,phù hợp với thực tiễn VN nhằm giải mục tiêu số CMVN độc lập dân tộc, khẳng định tư tưởng gpdt HCM nêu Cương lĩnh trị đâu tiên(2.30) đắn -Với tinh thần độc lập,tự chủ,sáng tạo BCH TW hoàn chỉnh chuyển hướng đạo chiến lược nhằm giải mục tiêu số cách mạng độc lập dân tộc đề nhiều chủ trương đắn để thực mục tiêu số -Đường lối tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc,xây dựng lực lượng trị quần chúng thành thị nông thôn,xây dựng địa cách mạng lực lượng vũ trang,là cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi nghiệp đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập cho dân tộc tự cho nhân dân -Đảng đạo vũ trang cho nhân dân,từng bước tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân,công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang diễn sối khắp địa phương nước cổ vũ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng quần chúng vùng lên đấu tranh giành quyền -Sự chuyển hướng đạo chiến lược thởi kì có ý nghĩa định đến chiều hướng phát triển đấu tranh cách mạng,dẫn đến thành công tổng khởi nghĩa CMT8 CHƯƠNG Câu 1: Phân tích phương châm “kháng chiến tồn dân” “kháng chiến toàn diện” kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) Vận dụng ngày  Phân tích phương châm “kháng chiến toàn dân” “kháng chiến toàn diện” Đường lối toàn quốc kháng chiến Đảng ta kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đề phương châm tiến hành kháng chiến: Tiến hành chiến tranh nhân dân, thực kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức -Kháng chiến tồn dân: “bất kì đàn ơng đàn bà khơng chia tơn giáo, đảng phái, dân tộc, người già người trẻ Hễ người Việt Nam phải đừng lên đánh thực dân Pháp”, thực người dân chiến sĩ, làng xóm pháo đài -Kháng chiến toàn diện: Đánh địch mặt: trị, qn sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao Trong đó: + Về trị: Thực đồn kết nhân dân, tăng cường xây dựng Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân Đoàn kết với Miên, Lào, dân tộc u chuộng tự do, hòa bình + Về quân sự: Thực vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch giải phóng dân đất đai, thực du lích chiến tiến lên vận dộng chiến, đánh quy, “ triệt để dùng du kích, vận động chiến Bảo tồn lực lượng kháng chiến lâu dài Vừa đánh vừa vó trang thêm, Vừa đánh vừa đào tạo thêm cán ” +Về kinh tế: Tiêu thổ kháng chiến, xây dựng dựng kinh tế tự cung tự cấp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp cơng nghiệp quốc phòng +Về văn hóa: Xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng văn hóa dân chủ mói theo nguyên tắc: dân tộc, khoa học đại chúng + Về ngoại giao: Thực thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực “Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp”, sẵn sàng đàm phán Pháp công nhận Việt Nam độc lập  Vận dụng ngày Vận dụng quan điểm toàn dân, toàn diện Đảng ta công đổi nay: 1, Vận dụng quan điểm tồn dân: Nhà nước ban hành nhiều sách nhằm khơi dậy phát huy sức sáng tạo tầng lớp nhân dân, chăm lo, củng cố khối đại đồn kết dân tộc, ln lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống Tổ quốc, dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào ngồi nước Khơng phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tơn giáo, tín ngưỡng Đảng ta xây dựng sức mạnh quốc phòng dựa sức mạnh kết hợp nước, khối đại đoàn kết toàn dân lãnh đạo Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại Ngày 19/8 hàng năm chọn làm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, đồng thời khẳng định lãnh thổ quốc gia với dân tộc khác tôn trọng chủ quyền Việt Nam 2, Vận dụng quan điểm toàn diện: Vận dụng tư tưởng trên, Đảng ta thực cơng đổi tồn diện mặt, phương diện đất nước: Về kinh tế: Phát triển đầy đủ ngành nghề, đa dạng thành phần, tập trung phát triển mạnh, đầu tư khắc phục điểm hạn chế Về văn hóa: Xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, hội nhập tiếp thu có sàng lọc văn hóa quốc tế, trì văn hóa cổ truyền dân tộc Về xã hội: Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Hướng người dân tới lối sống lành mạnh, tích cực Về trị: tích cực xây dựng Đảng lành mạnh, vận động tuyên truyền người dân cảnh giác với thủ đoạn âm mưu diễn biến hòa bình với đất nước, chống thù giặc ngồi, xây dựng đất nước hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc Về ngoại giao: sẵn sàng bạn, đối tác có trách nhiệm tổ chức giới Về quân sự: xây dựng quốc phòng tồn dân Chương IV Câu : phân tích đặc trưng cơng nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới?(Đỗ Thị Mai) Cơng nghiệp hóa q trình thay lao động thủ cơng lao động máy móc q trình chuyển từ nước nơng nghiệp sang nước cơng nghiệp Nhìn chung thời kỳ 1960-1985 Đảng ta nhận thức tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu cũ với đặc trưng sau đây: Cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín, hướng nội thiên phát triển cơng nghiệp nặng • Cơng nghiệp hóa theo mơ hình kinh tế khép kín hướng nội: Đặc trưng điều kiện khách quan đem lại Tình hình nước Việt Nam trước đổi mới: Chiến tranh bao vây cấm vận nước tư bản, nhận hợp tác số nước hệ thống XHCN Vì vậy, khó lựa chọn mơ hình cơng nghiệp hóa khác Mặt khác, sau đất nước thống mong muốn xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, khơng có điều kiện quan hệ kinh tế với bên ngồi • Thiên phát triển cơng nghiệp nặng: Do tình hình thực tiễn Việt Nam nước nông nghiệp nghèo nàn, tỷ trọng công nghiệp khơng đáng kể Tình hình kinh tế trị đòi hỏi phải có cơng nghiệp nặng phát triển Vì vậy, đường lối tiến hành CNH đề cao vai trò cơng nghiệp nặng Chủ yếu dựa vào lợi lao động, tài nguyên đất đai nguồn viện trợ nước xã hội chủ nghĩa, chủ lực thực cơng nghiệp hóa Nhà nước doanh nghiệp nhà nước; việc phân bổ nguồn lực để cơng nghiệp hóa chủ yếu chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp, khơng tơn trọng quy luật thị trường Nóng vội, giản đơn, chủ quan ý chí, ham làm nhanh, làm lớn, không quan tâm đến hiệu kinh tế xã hội Câu 2: Lợi Việt Nam tiến hành CNH trước đổi Nhận xét lợi điều kiện ngày nay?(Đỗ Thị Mai)  Lợi Việt Nam tiến hành CNH trước đổi mới: Trên giới cách mạng khoa học công nghệ phát triển vào trình độ ngày cao, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế giới, quốc tế hoá kinh tế đời sống xã hội Đây thời thuận lợi cho phép khai thác yếu tố nguồn lực bên ngồi(vốn, cơng nghệ thị trường ) nguồn lực bên đất nước có hiệu quả, thực cơng nghiệp hố, đại hoá rút ngắn, kết hợp với bước nhảy vọt, vừa tăng tốc vừa chạy trước đón đầu Nhà nước tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố sau có lợi người sau Chúng ta tiến hành khắc phục thất bại mà nước trước gặp phải Lợi dụng hội thẳng vào công nghệ tiên tiến thích hợp với Việt nam, đạt phát triển nhanh bền vững Nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển giao lưu kinh tế Nằm bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Việt nam cửa ngõ đầu mối giao thông tuyến đường quốc tế quan trọng nơi diễn hoạt động kinh tế sôi động coi khu vực phát triển động Do đó, có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại có điều kiện thu thập xử lý thơng tin nhanh chóng Tài ngun thiên nhiên đất nước đa dạng phong phú, không giàu song phát triển kinh tế đa dạnag, tạo thuận lợi cho giai đoạn đầu trình phát triển Nước ta có 3260km bờ biển, vùng biển thềm lục địa thuộc chủ quyền quốc gia rộng gấp lần diện tích đất liền, tiềm to lớn đa dạng Nằm cửa ngõ giao lưu quốc tế hát triển loại hình vận tải cảnh, dịch vụ hang hải, viễn thông quốc tế… Về tài nguyên người, nước ta có nguồn lao động dồi dào, đặc biệt nước ta có nguồn nhân lực trẻ lớn, cần cù chăm chỉ, ham học hỏi Đây nguồn lực quan góp phần phát triển đất nước, cầu nối Việt Nam với giới chuyển giao trí thức, công nghệ, quan hệ quốc tế Việt Nam có quan hệ rộng rãi với nước giới (đặc biệt nước xã hội chủ nghĩa), vị thế, độc lập dân tộc công nhận ngày nâng cao khu vực Nước ta nhận nguồn viện trợ (khơng hồn lại) lớn từ nước XHCN, Liên Xô  Nhận xét lợi điều kiện ngày nay: - Nguồn lao động dồi trình độ tay nghề Hiện nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt khai thác mức không hiệu Bối cảnh quốc tế khu vực vừa tạo thời thuận lợi, vừa đặt thử thách, nguy Đặc biệt “nguy tụt hậu” xa kinh tế so với nhiều nước khu vực thử thách to lớn gay gắt xuất phát ta thấp, lại phải lên từ môi trường cạnh tranh liệt Nước ta lại nằm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương biển Đơng, nơi diễn biến phức tạp, nơi “tiềm ẩn số nhân tố gây ổn định Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tự động hóa dây chuyền sản xuất giữ vai trò định thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, vấn đề nước ta nhiều hạn chế, đặc biệt việc vận hành sử dụng công nghệ cao cho có hiệu Đi lên từ sản xuất nhỏ tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật với công nhân nước ta vấn đề khó khăn Lợi nước ta q trình tồn cầu hóa xu hội nhập quốc tế tạo cho nước ta nhiều hội Câu 3: Phân tích lợi Việt Nam tiến hành CNH thời kì đổi mới?(Đỗ Thị Mai) Bước vào thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi: Trên giới cách mạng khoa học công nghệ phát triển vào trình độ ngày cao, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế giới, quốc tế hoá kinh tế đời sống xã hội Đây thời thuận lợi cho phép khai thác yếu tố nguồn lực bên ngồi(vốn, cơng nghệ thị trường ) nguồn lực bên đất nước có hiệu quả, thực cơng nghiệp hố, đại hoá rút ngắn, kết hợp với bước nhảy vọt, vừa tăng tốc vừa chạy trước đón đầu Nhà nước tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố sau có lợi người sau Chúng ta tiến hành khắc phục thất bại mà nước trước gặp phải Lợi dụng hội thẳng vào cơng nghệ tiên tiến thích hợp với Việt nam, đạt phát triển nhanh bền vững Nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển giao lưu kinh tế Nằm bán đảo Đông Dương gần trung tâm Đông Nam Việt nam cửa ngõ đầu mối giao thông tuyến đường quốc tế quan trọng nơi diễn hoạt động kinh tế sôi động coi khu vực phát triển động Do đó, có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại có điều kiện thu thập xử lý thơng tin nhanh chóng Sự kiện Việt nam trở thành thành viên thức ASEAN ngày28/07/1995 Mỹ bỏ lệnh cấm vận ngày 03/02/1994 mở hướng phát triển kinh tế Việt nam Chúng ta có thêm điều kiện thuận lợi để hội nhập kinh tế với khu vực giới Hệ thống pháp luật ổn định, hợp lý, đặc biệt luật đầu tư bước sửa đổi, bổ sung hồn thiện Điều tạo mơi trường thuận lợi cho việc thực quan hệ kinh tế quốc tế, hợp đồng với nước Câu :tại lại gắn chủ trương cơng nghiệp hóa với đại hóa.sự gắn kết có phải đặc điểm Việt Nam khơng ?.Vì sao?(Đỗ Thị May) Trả lời: a) Khái niệm CNH,HĐH: - CNH trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động dựa phát triển công nghiệp khí - HĐH q trình ứng dụng trang bị thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đại vào trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế xã hội - CNH, HĐH trình chuyển đổi tồn diện hoạt động kinh tế quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, đại nhằm tạo suất lao động xã hội cao b) CNH phải gắn liền với HĐH vì: * Trên giới - Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thành tựu khoa học tiên tiến đời - Quá trình tồn cầu hóa phát triển mạnh mẽ * Trong nước: - Nền KT nông nghiệp lạc hậu, sử dụng cơng cụ thơ sơ, ko có áp dụng thành tựu tiên tiến TG vào sản xuất - Chiến tranh kéo dài hậu chiến tranh tàn phá nặng nề - Lũ lụt hạn hán xảy hàng năm, tàn phá cải - Sự quản lý nhà nước yếu kém, thời ký bao cấp => Vì VN CNH muộn muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với nước phát triển CNH phải gắn liền với HĐH c) Sự gắn kết xu hướng phát triển Việt Nam Vi: Nước ta lên Chủ Nghĩa Xã Hội từ nước nông nghiệp lạc hậu, sở vật chất kĩ thuật thấp kém, trình độ lực lượng sản xuất chưa cao, quan hệ sản xuất chưa hoàn thiện Vì vậy, cơng nghiệp hố - đại hố (CNH-HĐH) xu hướng khách quan, phù hợp với xu thời đại hoàn cảnh đất nước góp phần tạo dựng sở vật chất kĩ thuật cho Chủ Nghĩa Xã Hội, hoàn thiện quan hệ sản xuất Do CNH-HĐH có ý nghĩa vơ to lớn với nước ta nên có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà kinh tế sinh viên nghiên cứu đề tài nhằm đưa giải pháp thúc đẩy nhanh trình CNH-HĐH Trong số cơng trình có khơng cơng trình có tác dụng lớn q trình CNH-HĐH nước ta Tại lại chủ trương gắn CNH,HĐH với phát triển kinh tế tri thức?(Phan Hồng Mến) • Vai trò tất yếu tri thức phát triển kinh tế: Đặc trưng kinh tế tri thức thị trường chất xám Trong đó, người vốn quý Tri thức yếu tố định sản xuất, sáng tạo đổi động lực thúc đẩy sản xuất phát triển Công nghệ trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu việc nâng cao suất, chất lượng, công nghệ thông tin ứng dụng cách rộng rãi Muốn nâng cao suất lao động xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm phải có tri thức, phải làm chủ tri thức, phải biết vận dụng, quản lý tri thức cạnh tranh đồng thời đảm bảo phát triển bền vững Chính nước ta, từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, muốn tiến lên CNXH, thiết phải trải qua CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức • Yếu tố thời đại: Trong trình CNH-HĐH, nước ta có thuận lợi nước sau, học hỏi kinh nghiệm thành cơng nước trước để rút ngắn thời gian Việt Nam thực q trình bối cảnh lồi người bắt đầu chuyển sang phát triển kinh tế tri thức, với bùng nổ tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ gen, công nghệ nano, công nghệ vật liệu mới, Việc chuyển kinh tế nước ta sang hướng phát triển dựa vào tri thức trở thành u cầu cấp thiết khơng thể trì hoãn Kinh tế tri thức? Hiểu biết kinh tế tri thức?(Phan Hồng Mến) • Kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất lượng đời sống Tri thức phận nguồn lực quan trọng nhất, định lực lượng sản xuất đại, mà trình độ phát triển lực lượng sản xuất lại đóng vai trò định phát triển xã hội • Đặc điểm kinh tế tri thức: Tri thức nguồn vốn vơ hình to lớn, quan trọng đầu tư phát triển, kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức - Sáng tạo động lực phát triển Nền kinh tế có tính chất tồn cầu hóa, mạng thơng tin trở thành kết cấu hạ tầng quan trọng xã hội kinh tế thị trường công cụ, chế quản lý sang coi kinh tế thị trường chỉnh thể, sở kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Vậy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Đại hội IX xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường vừa dựa sở chịu dẫn dắt chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội” Trong kinh tế đó, mạnh “thị trường” sử dụng để “phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất - kĩ thuật chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, tính “định hướng xã hội chủ nghĩa” thể ba mặt quan hệ sản xuất: sở hữu, tổ chức quản lý phân phối, nhằm mục đích cuối “dân giàu, nước mạnh, tiến lên đại xã hội nhân dân làm chủ, nhân ái, có văn hóa, có kỉ cương, xóa bỏ áp bất công, tạo điều kiện cho người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc” Nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước hết khơng phải kinh tế kế hoạch hóa tập trung, khơng phải kinh tế thị trường tư chủ nghĩa chưa hoàn toàn kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa chưa có đầy đủ yếu tố xã hội chủ nghĩa Tính “định hướng xã hội chủ nghĩa” làm cho mơ hình kinh tế thị trường nước ta khác với kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Đại hội X: Kế thừa tư Đại hội IX, Đại hội X làm sáng tỏ thêm nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường nước ta, thể bốn tiêu chí là: + Về mục đích phát triển: mục tiêu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nhằm thực “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất không ngừng nâng cao cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích người vươn lên làm giàu đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo bước giả + Về phương hướng phát triển: phát triển kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng tiềm thành phần kinh tế, cá nhân vùng miền…phát huy tối đa nội lực để phát triển nhanh kinh tế Trong kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, công cụ chủ yếu để nhà nước điều tiết kinh tế, định hướng cho phát triển mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” + Về định hướng xã hội phân phối: thực tiến công xã hội bước sách phát triển; tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo, giải tốt vấn đề xã hội mục tiêu phát triển người hạn chế tác động tiêu cực kinh tế thị trường + Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa thể qua chế độ phân phối chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, phúc lợi xã hội Đồng thời để huy động nguồn lực kinh tế cho phát triển, thực phân phối theo mức đóng góp nguồn lực khác + Về quản lý: phát huy vai trò làm chủ xã hội nhân dân Bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết kinh tế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Tiêu chí thể khác biệt kinh tế thị trường tư chủ nghĩa với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực kinh tế thị trường, bảo đảm quyền lợi đáng người Hoàn thiện nhận thức chủ trương kinh tế nhiều thành phần, Đại hội X khẳng định: “trên sở ba chế độ sở hữu (tồn dân, tập thể, tư nhân) hình thành nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, tư tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư tư nhân), kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng điều tiết kinh tế, tạo môi trường điều kiện thúc đẩy thành phần kinh tế phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, động lực kinh tế” câu 7: Đặc trưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặc trưng phản ánh rõ tính định hướng xhcn Việt Nam khác với giới?(Trần Thị Mỵ) Kinh tế hàng hóa kinh tế có phân cơng lao động trao đổi hàng hóa, dịch vụ người với người khác Nó trái với kinh tế tự cung tự cấp người ta tự sản xuất sản phẩm tự tiêu dùng Kinh tế hàng hóa phát triển đến mức độ định (trình độ cao) kinh tế thị trường Kinh tế thị trường tồn có đồng thời hai điều kiện: phân công lao động xã hội tách biệt tương đối mặt kinh tế chủ thể kinh tế - Phân công lao động xã hội với tư cách sở chung sản xuất hàng hóa khơng mà trái lại phát triển chiều rộng chiều sâu Phân công lao động khu vực, địa phương ngày phát triển Sự phát triển phân cơng lao động thể tính phong phú, đa dạng chất lượng ngày cao sản phẩm đưa trao đổi thị trường Việc chuyên môn sản xuất không sản phẩm với mà chi tiết sản phẩm - Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế chủ thể Trong kinh tế nước ta tồn nhiều hình thức sở hữu, đa thành phần Do đó, tồn nhiều chủ thể kinh tế độc lập, có lợi ích riêng nên quan hệ kinh tế họ thực quan hệ hàng hóa- tiền tệ - Cơ chế thị trường: lấy thị trường làm thước đo, quản lí theo phương thức vĩ mô - Định hướng XHCN: + Về mục tiêu phát triển KTTT: Giải phóng sức sản xuất, động viên nguồn lực nước để thực CNH, HĐH; xây dựng sở vật chất kĩ thuật CNXH, phát triển lực lượng sản xuất đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp mặt: sở hữu, quản lý phân phối nhằm thực dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh + Về phương thức phát triển: Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế( thành phần: nhà nước, tư nhân, tập thể, vốn đầu tư nước ngoài, tư nhà nước- liên doanh), kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo + quản lý, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp luật, chiến lược, kế hoạch, sách đồng thời sử dụng chế thị trường, hình thức kinh tế phương pháp quản lý kinh tế thị trường để kích thích sản xuất, giải phóng sức lao động, phát huy tính tích cực hạn chế mặt tiêu cực, khuyết tật chế thị trường, bảo vệ lợi ích nhân dân lao động toàn thể nhân dân + phân phối: thực đa dạng hóa hình thức phân phối theo kết lao động, hiệu kinh tế, mức đóng góp vốn nguồn lực khác thông qua phúc lợi xã hội * Đặc trưng phản ánh rõ tính định hướng xhcn Việt Nam khác với giới: Về phương thức phát triển: Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế( thành phần: nhà nước, tư nhân, tập thể, vốn đầu tư nước ngoài, tư nhà nước- liên doanh), kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo Phân tích yếu tố chế kế hoạch hóa tập trung Việt Nam trước đổi mới(Tăng Thị Nga ) Sau chiến thắng miền Bắc, dựa vào xu khách quan yêu cầu cấp bách xây dựng sở vật chất- kỹ thuật phục vụ cho giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc, Đảng định đưa miền Bắc tiến lên theo định hướng XHCN Nhà nước XHCN xây dựng theo quan niệm lúc giờ: chế quản lí kinh tế chế kế hoạch hóa tập trung Cơ chế kế hoạch hóa tập trung (bàn tay hữu hình hay chế mệnh lệnh): chế kinh tế vận động kiểm sốt Nhà nước yếu tố sản xuất phân phối thu nhập Nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động kinh tế, không coi trọng quy luật thị trường + Chế độ sở hữu: Chế độ sở hữu toàn dân tập thể tư liệu sản xuất đóng vai trò mơ hình phát triển: thừa nhận sở hữu toàn dân, điều tiết theo chế kế hoạch hóa, tập trung tất vai trò vào tay Nhà nước Chỉ có kinh tế quốc doanh hoàn toàn, kinh tế Nhà nước kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo, thành phần kinh tế khác không trọng Các đơn vị kinh tế chủ yếu: cơng ty nhà nước, xí nghiệp hợp tác xã + Chế độ phân phối: Phân phối tảng kế hoạch Nhà nước xây dựng, triển khai, điều phối không phân phối theo quy luật kinh tế thị trường quy luật giá trị, quy luật cung- cầu… Nhà nước tính tốn “số liệu kiểm tra” phân bổ tiêu cho bộ, ngành, tỉnh Sau đó, số liệu chuyển xuống cấp thấp cục, vụ, xí nghiệp,… Mỗi sở phải tự xây dựng kế hoạch trình lên cấp - cách cân đối “số liệu kiểm tra” đưa xuống với “số liệu điều tra” sở Kế hoạch cuối đưa sau cấp xem xét “số liệu điều - tra” kế hoạch cấp Kế hoạch trở thành tiêu pháp lệnh giao lại xuống Chương 6: Động lực chủ yếu để phát triển đất nước giai đoạn nay(Trịnh Thị Minh ) Yếu tố đại đoàn kết toàn dân: Bài học kinh nghiệm rút từ truyền thống đoàn kết: Lấy dân làm gốc truyền thống, biểu sinh động đọng tập trung quan điểm đại đoàn kết tồn dân Đảng Đó nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Thực tiễn đất nước: Việc thực đại đoàn kết toàn dân từ xưa đến yếu tố định thắng lợi nghiệp dựng nước giữ nước Mối quan hệ máu thịt nơng, cơng trí thức mật thiết, nhân tố gắn kết tự nhiên tạo nên bền vững sức mạnh khối Nhất bối cảnh tình hình giới có biến động phức tạp nhanh chóng Đại đồn kết tồn dân có ý nghĩa quan trọng: -việt Nam quốc gia đa dân tộc, tôn giáo - nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, góp phần giữ vững, ổn định trị- xã hội đất nước - lực thù địch cách mạng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhân quyền để kích động, chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thời xu tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế Cơ hội mở rộng thị trường thường thương mại, cari thiện cán cân thương mại toán quốc tế góp phần ổn định tiền tệ tỷ giá hối đối Cơ hội mở rộng thị trường tài chính, đa dạng hóa việc huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế Thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế, đổi công nghệ, tiếp thu tri thức kinh nghiệm quản lý tiên tiến nhân loại Thúc đẩy sản xuất nước phát triển,duy trì tăng trưởng kinh tế cao ổn định, giải tích cực đề việc làm thu nhập cho người lao động Chương VII Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943(Trần Thị Thúy Nga )  Nội dung đề cương văn hóa - Vị trí: xác định văn hóa ba mặt trận (kinh tế-chính trị-văn hóa) cách mạng Việt Nam - Đề cương văn hóa năm 1943 đề ba nguyên tắc văn hóa mới: + Dân tộc hóa: chống ảnh hưởng nô dịch thuộc địa khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập + Đại chúng hóa: chống chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại rời xa quần chúng Đề cương văn hóa đời đòi hỏi nhân dân ta phải tiến hành cách mạng khôi phục văn hóa làm cho dân ta biết chữ, biết đọc, biết viết,biết thưởng thức tham gia sang tạo nghệ thuật để văn hóa thực phục vụ quần chúng nhân dân + Khoa học hóa: chống lại tất làm cho văn hóa phản tiến bộ, trái khoa học.Cần phải xây dựng văn hóa dựa nguyên tắc khoa học, cụ thể lấy chủ nghĩa Mác- Le nin làm kim nam cho suy nghĩ hành động nhân dân, tiến hành khoa học hóa văn hóa Muốn cho nguyên tắc thắng phải kịch liệt chống xu hướng văn hóa bảo thủ, triết trung, lập dị, bi quan, thần bí, tâm… Đồng thời phải chống lại kiểu văn hóa q trớn - Tính chất: văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc hình thức, dân chủ nội dung.Chính cách mạng tiến Đơng Dương giai đoạn Xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa phong phú đa dạng mục tiêu cuối mà Đảng ta đặt để toàn Đảng toàn dân phấn đấu  Ý nghĩa đề cương văn hóa thời kì đổi mới: Đề cương văn hóa năm 1943 có ý nghĩa vơ to lớn dân tộc Việt Nam Nó tuyên ngôn, cương lĩnh Đảng văn hóa năm 40 kỉ XX mà ảnh hưởng ảnh hưởng sâu rộng tới tận sau Đề cương văn hóa đỉnh cao trí tuệ thời đại, nhận thức sâu sắc tình hình đương thời dự báo tương lai Đến đề cương văn hóa nguyên giá trị nội dung đề cương phù hợp Văn hóa mặt trận với mặt trận kinh tế trị để thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nước nhà Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, động lực phát triển.(Trần Thị Thúy Nga) - Văn hóa tảng tinh thần xã hội Văn hóa phản ánh thể cách tổng quát, sống động mặt sống diễn khứ diễn Văn hóa tảng tinh thần xã hội thấm nhuần người cộng đồng, truyền lại, tiếp nối phát huy qua hệ Vì vậy, chủ trương làm cho văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội để giá trị văn hóa trở thành tảng tinh thần bền vững xã hội, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội - Văn hóa động lực thúc đẩy phát triển Nguồn lực nội sinh phát triển dân tộc thấm sâu văn hóa Sự phát triển dân tộc phải vươn tới mới, tiếp nhận mới, tạo tách khỏi cội nguồn Cội nguồn quốc gia, dân tộc văn hóa Kinh nghiệm đổi nước ta chứng tỏ rằng, thân phát triển kinh tế không nhân tố túy kinh tế tạo Hàm lượng văn hóa lĩnh vực đời sống người cao khả phát triên kinh tế - xã hội thực bền vững nhiêu - Văn hóa mục tiêu phát triển Mục tiêu xây dựng xã hội Việt Nam “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” mục tiêu văn hóa Phát triển, phát huy tối đa nhân tố người, coi trọng người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển Phát triển hướng tới mục tiêu văn hóa – xã hội đảm bảo bền vững trường tồn Phát triển tồn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế Xử lí tốt mối quan hệ kinh tế văn hóa để văn hóa thực tảng tinh thần xã hội, động lực phát triển kinh tế, xã hội hội nhập quốc tế Câu 3:văn hóa Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt (Trần Thị Nga ) -khái niệm:văn hóa tồn giá trị vật chất tinh thần tao phục vụ than cho người văn hóa việt nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc việt hòa quyện bình đẳng ,sự phát triển độc lập văn hóa dân tộc sinh sống lãnh thổ Việt Nam -văn hóa Việt Nam đa dạng: +văn hóa Việt Nam có văn hóa phiong phú đa dạng tất khía cạnh người Việt có 54 dân tộc có phong tục đắn ,tốt đẹp từ bai đời ,có lễ hội nhiều ý nghĩa sinh hoặt cộng đồng ,những niềm tin bền vững tin ngưỡng +đa dạng không gian:sự khác biệt cấu trúc địa hình ,khí hậu phân bố dân tộc ,dân cư tạo vùng văn hóa có đặc trưng riêng Việt Nam Từ nơi văn hóa Việt Nam đồng Sông Hồng người việt chủ đạo với văn hóa làng xã ,văn minh lúa nước đến sắc thái văn hóa dân tộc miền núi tây bắc đông bắc Từ vừng đất nam với kết hợp văn hóa người hoa ,người khmer đến đa dạng văn hóa tộc người tây nguyên +đa dang vè thời gian:với lịch sử có hang nghìn năm người việt với hội tụ sau dân tộc khác ,từ văn hóa địa người việt cổ từ thời hồng bàng đến ảnh hưởng văn hóa từ bên ngồi hang nghìn năm Với ảnh hưởng Trung Quốc Đông Nam Á đến ảnh hưởng pháp từ kỉ 19,phương tây kỉ 20 tồn cầu hóa kỉ 21 -văn hóa Việt Nam thống cộng đồng dân tộc việt +dân tộc Việt Nam hình thành sớm phải thực chiến tranh giữ nước từ tạo nên đặc trưng văn hóa tư tưởng lòng nồng nàn yêu nước +một yếu tố thường coi đặc trưng văn hóa Việt Nam nhìn nhận từ bên ngồi bao gồm kính tổ tiên ,tơn trọng giá trị cộng đồng gia đình ,nghệ thuật , quan điểm thủ công mĩ nghệ ,lao động cần cù hiếu học… Kết luân: 50 dân tộc Việt Nam đát nước ta có giá trị sắc văn hóa riêng Cac giá trị sắc thái bổ sung cho làm phong phú văn hóa Việt Nam thống củng cố thống dân tộc Câu 4:nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc.(Trần Thị Nga ) *khái niệm:Nghị hội nghị TW khoá VII nêu rõ : “tiên tiến yêu nước tiến mà nội dung cốt lỏi lý tưởng độc lập dân tộc CNXH theo CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất người, hạnh phúc phát triển phong phú, tự do, toàn diện người mối quan hệ hài hoà cá nhân cộng đồng, giữ XH tự nhiên Tiên tiến không nội dung tư tưởng mà hình thức biểu hiện, phương tiện chuyển tải nội dung - Như vậy, VH tiên tiến cụ thể hố khiá cạnh sau : + Tiên tiến trình độ học vấn, trình độ KH cơng nghệ:vd nghành khoa học nghiên cứu phát triển ,có cơng trình nghiên cứu khoa học ,sản xuất ngày tiên tiến khoa học, ….theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa… + Tiên tiến tư tưởng, đạo đức, tinh thần, tình cảm lối sống:vd du nhập phong cách lối sống nước ngồi, khơng hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan,… + Tiên tiến kết hợp đại truyền thống hình thức nội dung:vd lễ hội có pha lẫn chút nước ngồi điểm đến du lịch du khách hàng năm… .*Văn hóa Việt Nam đậm đà sắc dân tộc: - Bản sắc VH dân tộc đặc trưng VH, đời sống tinh thần dân tộc ấy, dân đồng, yêu thương quý trọng người; + Tinh thần tôn trọng lẽ phải yêu quý đẹp, hay:ln ln chọn lọc tinh túy từ ăn vùng miền,phong tục đặc sắc vùng làm đại diện cho dân tộc,có điểm đến tiếng vùng cho du khách thăm quan,… + Sự tế nhị tâm hồn phong cách giao tiếp:mỗi vùng miền có phong cách giao tiếp riêng:người bắc ngang phong cách cổ điển đậm đà ,người miền trung duyên dáng nhẹ nhàng,người miền nam động …trong phong cách giao tiếp - Nói VH đậm đà sắc dân tộc VN nói đến hoạt động VH, sinh hoạt VH, sáng tạo VH, tác phẩm VH phải thể rõ nét sâu sắc giá trị tinh thần dân tộc Những giá trị đến lưu lại nhân dân, XH, qua di sản lịch sử VH - Bản sắc VH dân tộc VN bao gồm thống tính đa dạng phong phú VH VN tức bao gồm sắc thái giá trị VH dân tộc anh em đất nước VN, vùng, địa phương nước =>kết luận:để xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc,chúng ta chủ trương vừa bảo vệ sắc dân tộc,vừa mở rộng giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại ,chọn lọc hay ,cái tiến dân tộc khác để bắt kịp phát triển thời đại CÂU Kết hợp mục tiêu kinh tế xã hội (Dương Thị Nga) Văn hóa mục tiêu phát triển Mục tiêu xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” mục tiêu văn hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 xác định: “phát huy tối đa nhân tố người, coi người chủ thể , nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển” Đồng thời nêu rõ yêu cầu:” tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực tiến cơng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống nhân dân” Để làm cho văn hóa trở thành động lực mục tiêu phát triển, chủ trương phát triển văn hóa phải gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển kinh tế - xã hội cụ thể là: + phát triển tồn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế xử lý tốt mối quan hệ kinh tế văn hóa + xác định mục tiêu, giải pháp phát triển văn hóa phải hướng đến mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, làm cho phát triển văn hóa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội hội nhập quốc tế + xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phải đồng thời xác định mục tiêu văn hóa hướng đến xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh Xây dựng văn hóa kinh tế chủ động đưa yếu tố văn hóa xâm nhập vào hoạt động kinh tế - xã hội Cau Chủ trương khuyến khích làm giàu hợp pháp xóa đói giảm nghèo(Trần Thị Mến ) Ở nước ta nay, việc xố đói, giảm nghèo hướng mạnh tới thu hẹp khoảng cách giàu nghèo Đây vấn đề có liên quan tới cơng bằng, bình đẳng xã hội, ảnh hưởng tới ổn định trị Đại hội lần thứ VIII, Đảng ta xác định, thực kinh tế thị trường phải “thừa nhận thực tế phân hoá giàu nghèo định xã hội”, coi tượng xã hội hữu, chi phối đời sống xã hội Đại hội rõ, khuyến khích tầng lớp nhân dân vươn lên làm giàu, đẩy mạnh xố đói, giảm nghèo, hạn chế phân hoá giàu nghèo gắn với mục tiêu “phải ln ln quan tâm bảo vệ lợi ích người lao động, vừa khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp, coi trọng xố đói giảm nghèo, bước thực công xã hội, tiến tới làm cho người, nhà giả” Đại hội lần thứ IX, có bước phát triển mới: “Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đồng thời sức xố đói giảm nghèo, tạo điều kiện sở hạ tầng lực sản xuất để vùng, cộng đồng tự phát triển, tiến tới thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội” Như vậy, Đảng ta có cách nhìn ngày tồn diện đưa chủ trương, biện pháp thiết thực để xố đói, giảm nghèo, hạn chế phân hố giàu nghèo sở tiến hành đồng giải pháp phát triển sở hạ tầng gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội; trọng đẩy mạnh việc thực tiến bộ, công xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường trợ giúp với đối tượng yếu thế; tập trung triển khai có hiệu chương trình kinh tế - xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác xố đói, giảm nghèo, góp phần hạn chế phân hoá giàu nghèo, thời gian tới cần tập trung vào số vấn đề sau: Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước việc khuyến khích làm giàu, đẩy mạnh xố đói, giảm nghèo, hạn chế phân hoá giàu nghèo Tập trung triển khai đồng chương trình xố đói, giảm nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm tính bền vững kể trước mắt lâu dài tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hai là, phát huy tối đa nội lực, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xố đói, giảm nghèo hạn chế phân hố giàu nghèo Do đó, nguồn lực để chi cho việc xố đói, giảm nghèo chủ yếu phụ thuộc vào nội lực, từ sức mạnh nhân dân, sức mạnh đất nước Việc phát huy nội lực, tranh thủ, phát huy tối đa nguồn lực cá nhân cộng đồng vô quan trọng cần quan tâm nhằm nâng cao chất lượng hiệu cơng tác xố đói, giảm nghèo, hạn chế phân hố giàu nghèo điều kiện Ba là, có chủ trương, biện pháp tích cực, đắn, cơng khai, minh bạch để giải vấn đề đói nghèo, hạn chế phân hố giàu nghèo với nội dung, hình thức Đòi hỏi phải tiếp tục sửa đổi, hồn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp cứu trợ xã hội đa dạng, linh hoạt, có khả bảo vệ, giúp đỡ thành viên xã hội, nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, vượt qua khó khăn rủi ro đời sống Để xố đói, giảm nghèo bền vững, hạn chế phân hố giàu nghèo, ngồi quan tâm lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải có tham gia cộng đồng, có chia xẻ, đóng góp người giàu vươn lên người nghèo, hộ gia đình nghèo Trong điều kiện nay, làm tốt cơng tác xố đói, giảm nghèo, hạn chế phân hố giàu nghèo góp phần thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Câu Vấn đề việc làm tạo thành vấn đề xã hội với Đảng thực tiễn (Trịnh Thị Minh) Vấn đề việc làm xác định vấn đề Đảng Vì: Việc làm yếu tố ảnh hưởng đến ổn định phát triển xã hội Mức sống gia đình, quốc gia cao hay thấp chủ yếu dựa vào việc lànm.Xuất phát từ thực trạng thực tế tình trạng thất nghiệp ngày cao, vấn đề việc làm trở thành vấn đề nóng quan tâm, vấn đề Đảng vấn nạn xã hội Đối với nước ta, giải việc làm giải vấn đề cấp thiết xã hội, đồng thời tiền đề quan trọng để sử dụng nguồn lao động có hiệu quả, góp phần chuyển đổi cấp lao động giúp đáp ứng nhu cầu q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế yếu tố định để phát huy nhân tố nguời Hiện nay, phải đối mặt với thách thức to lớn, cạnh tranh diễn ngày gay gắt, số doanh nghiệp không đủ thực lực kinh tế, quản lý có nguy bị phá sản, người lao động thất nghiệp, thiếu việc làm Chất lượng nguồn lao đọng chưa đáp ứng yêu cầu, gây trở ngại trình hội nhập Di chuyển lao động từ nông thôn thành thị, vào khu công nghoepej di chuyển nước kéo theo nhiều vấn đề xã hội nhạy cảm như: chảy máu chất xám… Thực trạng: Sau gần 30 năm thực công đổi đất nước, vấn đề việc làm nước ta bước giải theo hướng tuân theo quy luật khách quan kinh tế hàng hóa thị trường lao động, góp phần đưa kinh tế nước ta phát triển đạt đưọc thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Tuy nhiên, thực trạng vấn đề việc làm nước ta có nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế Điều thể khía cạnh: Ở khía cạnh cung - cầu lao động, việc làm cân đối lớn, cung lớn cầu Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm chậm, tỷ lệ sử dụng lao động nông thôn thấp, đạt trên, 70% Số doanh nghiệp đầu dân số thấp nên khả tạo việc làm thu hút lao động hạn chế, lĩnh vực nông nghiệp nông thơn Tình trạng thiếu việc làm cao, sách tiền lương, thu nhập chưa động viên người lao động gắn bó tận tâm với cơng việc Ở khía cạnh quản lý nhà nước thị trường lao động, việc làm vai trò điều tiết Nhà nước quan hệ cung cầu lao động hạn chế Sự kiểm soát, giám sát thị trường lao động, việc làm chưa chặt chẽ Chưa phát huy vai trò “tòa án lao động” giải tranh chấp lao động Cải cách hành hiệu thấp thân người lao động xã hội Cơ cấu lao động chưa phù hợp với chuyển đổi cấu kinh tế theo yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Tỷ lệ lao động qua đào tạo đào tạo nghề thấp Kỹ tay nghề, thể lực yếu, kỷ luật lao động, tác phong làm việc công nghiệp chưa cao Các văn Nhà nước hướng dẫn thực luật lao động, việc làm thị trường lao động chưa thực đầy đủ nghiêm minh, gây áp lực cho vấn đề giải việc làm Khả cạnh tranh yếu, lĩnh vực u cầu lao động có trình độ cao Cơ cấu ngành nghề đào tạo chuyên môn kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu kinh tế đòi hỏi Câu : Giáo dục –đào tạo khoa học công nghệ quốc sách hang đầu xây dựng phát triển văn hóa(Đỗ Thị May) Tầm quan trọng của giáo dục đào tạo ,khoa học công nghệ -Đại hội VI(1986) hội nghị TW II khóa VIII(12/1986) khẳng định: +Giáo dục đào tạo ,kh cn quốc sách hang đầu +Là động lực phát triển kinh tế + Là điều kiện cần để giữ vững dân tọc xây dựng thành công CNXH + Khoa học công ghệ nội dung then chốt hoạt động ngành cao cấp nhân tố phát triển kinh tế củng cố QPAN b ) chủ trương Giáo dục đào tạo -Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện -chuyển dần mơ hình sang mơ hình mở -đổi mạnh mẽ giáo dục mầm non với giáo dục phổ thong -phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục nghề nghiệp,tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề,trung cấp nghề khu công nghiệp,các vùng kt động lục cho xuất lao động -đổi hệ thống giáo dục đại học sau đại học,chú trọng bồi dưỡng đào tạo nhân tài -đảm bảo đủ số lượng chất lượng đội ngũ giáo viên tất cấp học bặc học ,hoàn thiện hệ thống đánh giá kt chất lượng giáo dục -thực xã hội hóa giáo dục:huy động nguồn lực vật chất trí tuệ xã hộị cho nghiệp giáo dục phối hợp chặt chẽ giáo dục với ban ngành tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động giáo dục -tăng cường hợp tác quốc tế giáo dục đào tạo : tiệm cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến ;có chế phù hợp với chương trình nc đầu tư hợp tác -phát triển khoa học xã hội ,tiếp tịc góp phần làm sang tỏ vấn đề lí luận đường lên chủ nghãi xh nươc ta - phát triển khoa học tự nhiện khoa học công nghệ tập trung nghiên cứu định hướng ứng dụng đặc biệt lĩnh vực có nhu cầu mạnh -đổi chế giáo dục khao học công nghệ: đẩy manhjc ó chọn lọc nhập cơng nghẹ mua sang chế,kết hợp cơng nghệ nội sinh ,nhanh chóng đổi nâng cao trình độ cơng nghệ, nâng cao chất lượng khả thương mai sản phẩm,đẩy mạnh đổi cn doanh nghiệp Chương 8: (Nguyễn Thị Thanh Nga) Chứng minh tồn cầu hóa phát triển với quy mơ, hình thức, mức độ khác Khái niệm tồn cầu hóa: tồn cầu hóa gia tăng mạnh mẽ mối quan hệ gắn kết, tác động phụ thuộc lẫn nhau, gia tăng nhanh chóng hoạt động kinh tế vượt qua biên giới quốc gia, mở rộng quy mô tăng cường độ hoạt động khu vực, quốc gia phạm vi toàn cầu vận động phát triển - Quy mô: + Mở rộng giao thương với nước tất lĩnh vực + Đưa khoa học- kỹ thuật, thành tựu công nghệ nước vào ngành nghề, lĩnh vực đời sống xã hội + Tạo quan hệ với nước toàn giới, khơng phân biệt chế độ trị, xã hơi, phát triển hay phát triển Mức độ: tốc độ nhanh, lan rộng khắp giới, len vào tất thể chế trị giới, lĩnh vực từ vi mô đến vĩ mô - Hình thức biểu hiện: tồn cầu hóa tất lĩnh vực, với hình thức khác + Gia tăng thương mại quốc tế với tốc độ cao tốc độ tăng trưởng kinh tế giới + Gia tăng luồng tư quốc tế bao gồm đầu tư trực tiếp từ nước + Gia tăng luồng liệu xuyên biên giới thông qua việc sử dụng công nghệ Internet, vệ tinh liên lạc điện thoại + Gia tăng trao đổi văn hoá quốc tế, chẳng hạn việc xuất văn hoá phẩm phim ảnh hay sách báo + Tồn cầu hố tác động đến ý thức người, khiến người ý đến vấn đề có ảnh hưởng tồn cầu vấn đề nóng lên khí hậu, khủng bố, bn lậu ma tuý vấn đề nâng cao mức sống nước nghèo + Làm mờ ý niệm chủ quyền quốc gia biên giới quốc gia thông qua hiệp ước quốc tế dẫn đến việc thành lập tổ chức WTO OPEC + Gia tăng việc lại du lịch quốc tế + Phát triển hạ tầng viễn thơng tồn cầu + Phát triển hệ thống tài quốc tế + Gia tăng thị phần giới tập đoàn đa quốc gia + Gia tăng vai trò tổ chức quốc tế WTO, WIPO, IMF chuyên xử lý giao dịch quốc tế Chứng minh tồn cầu hóa phát triển với thời cơ, thách thức, ưu nhược điểm khác Tại đại hội đại biểu lần thứ XI, Đảng ta nhận định: “ Tồn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển quy mô, mức độ hình thức biểu với tác động tiêu cực, hạn chế, hội, thách thức đan xen tồn cầu hóa tới phát triển kinh tế”.ta thấy nhận định Tác động tích cực: - Kinh tế: + Thơng qua tự hóa thương mại, thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ, tạo hội để nguồn lực phát triển kinh tế, mở rộng thơng tin, trao đổi hàng hóa mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất + Thúc đẩy cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ nước với hàng hóa nước ngoài, buộc kinh tế phải chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp, mở rộng kinh tế tri thức, cải tiến kỹ thuật, tăng suất lao động, phát triển kinh tế đại, hiệu quả, thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa + Tạo môi trường thuận lợi việc nắm bắt thông tin, tri thức mới, giao lưu văn hóa giới sở giúp nâng cao, cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, chuẩn hóa tài chín quốc gia, nâng cao lực cạnh tranh + Tiếp thu thành tựu khoa học- kỹ thuật, công nghệ nhân loại, kinh nghiệm quản lý Chính trị: đổi chế quản lý, mở rộng thắt chặt quan hệ ngoại giao với nước, khẳng định nâng cao vị quốc gia trường quốc tế Văn hóa- xã hội: có hội tiếp xúc giao lưu với văn hóa khác giới, nâng cao trình độ dân trí, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến, tăng nhanh q trình thị hóa Tác động tiêu cực Kinh tế: tượng chảy máu chất xám, kéo theo biến tướng nạn săn đầu người, khả cạnh tranh làm thị trường, lạm phát dễ xảy ra, tiềm ẩn nguy khủng hoảng kinh tế, tài tiền tệ,giảm sức cạnh tranh hàng hóa nước, buôn lậu quốc tế, gia tăng khoảng cách giàu nghèo nước Chính trị: thu hẹp quyền lực phạm vi tác động nhà nước, chủ quyền quốc gia bước bị suy giảm, khơng có lĩnh trị vững vàng dễ bị kích động, lơi kéo, chống phá nhà nước, diễn biến hòa bình, bị kẻ xấu lợi dụng Văn hóa- xã hội: nhiễm mơi trường, tiếp thu văn hóa khơng có chọn lọc dẫn đến tượng lai tạp làm sắc văn hóa dân tộc, tăng khoảng cách giàu nghèo, bất công xã hội  Thực tế cho thấy nước muốn tránh khỏi nguy bị biệt lập, tụt hậu, phát triển phải tích cực, chủđộng tham gia vào q trình tồn cầu hóa, đồng thời phải có lĩnh cân nhắc cách cẩn trọng yếu tố bất lợiđể vượt qua Cơ hội: Tự hóa thương mại, hàng rào thuế quan bị xóa bỏ giảm xuống, hàng hóa lưu thơng rộng rãi, có điều kiện phát triển ngoại thương, điều kiện cho công ty đa quốc gia xuất nước, tăng cường quan hệ kinh tế với nước ngồi Có thể nhanh chóng đón đầu cơng nghệ đại, áp dụng vào trình phát triển kinh tế xã hội, có điều kiện nâng cao trình độ, trí thức cho đội ngũ lao động, tăng suất chất lượng sản phẩm Thực chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động khai thác thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nước khác Cùng liên kết với nước khác để phát triển, học hỏi, liên kết với phát minh, sáng chế khoa học, cải tiến trình sản xuất kinh doanh Thách thức: bước vào thời kỳ hội nhập bên cạnh tác động tích cực, tiêu cực, hội để phát triển nước ta đứng trước thách thức cần giải quyết: Khi tham gia vào tồn cầu hóa đòi hỏi phải giải vấn đề tự chủ kinh tế, quyền lực chủ quyền quốc gia, nguy mặt hàng nước bị áp đảo chi phối hàng hóa nước ngồi, giảm tính cạnh tranh hàng nội địa Có thể chịu ản hưởng nhiều lối sống không lành mạnh sống thử, sống q phóng khống, làm xó mòn đạo đức, khơng phù hợp với phong tục tập quán truyền thống đạo đức dân tộc ta - Phân hóa giàu nghèo, buôn lậu, trốn thuế tội phạm xuyên quốc gia Gây áp lực nặng nề với tự nhiên: ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, chuyển giao cơng nghệ lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp với điều kiện tự nhiên, tàn phá môi trường - khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh ... sâu rộng tới tận sau Đề cương văn hóa đỉnh cao trí tuệ thời đại, nhận thức sâu sắc tình hình đương thời dự báo tương lai Đến đề cương văn hóa nguyên giá trị nội dung đề cương phù hợp Văn hóa... để toàn Đảng toàn dân phấn đấu  Ý nghĩa đề cương văn hóa thời kì đổi mới: Đề cương văn hóa năm 1943 có ý nghĩa vơ to lớn dân tộc Việt Nam Nó tuyên ngôn, cương lĩnh Đảng văn hóa năm 40 kỉ XX mà... kinh tế cao ổn định, giải tích cực đề việc làm thu nhập cho người lao động Chương VII Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943(Trần Thị Thúy Nga )  Nội dung đề cương văn hóa - Vị trí: xác định văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại học Thương Mại, Đề cương Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại học Thương Mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay