trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

128 21 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 20:06

Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005?a.382.b.384.c.386.d.388.2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự:a.Hợp đồng có đền bù.b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.c.Hợp đồng trao đổi tài sản.d.Hợp đồng gửi giữ.3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?a.Có.b.Không. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY 1.Có lọai hình cơng ty? a Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên b Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên, Cty hợp danh c Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty X d Cty cổ phần, Cty TNHH thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty DNTN 2.Lọai cổ phần chuyển nhượng a.Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi tự do? b.Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu X c.Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức d.Cổ phần phổ thông, lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại 3.Trong thời hạn ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thơng báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho quan thuế,thống kê: a.7 ngày X b.15 ngày c.20 ngày d.30 ngày 4.Mỗi cá nhân quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân? a.1 X b.2 c.3 d.Tùy ý Lọai hình DN có quyền phát hành lọai cổ phiếu: a.Cty TNHH b.Cty hợp danh c.Cty cổ phần X d.DNTN 6.Cty cổ phần có tư cách pháp nhân : a.Đăng kí kinh doanh b.Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh X c.Khi nộp đơn xin thành lập Cty d.a,b,c sai 7.Điểm khác biệt thành viên hợp danh(TVHD) thành viên góp vốn(TVGV) : a.TVHD phải chịu trách nhiệm tòan tài sản nghĩa vụ Cty TVGV chịu trác nhiệm số vốn góp vào Cty b.TVHD có quyền điều hành quản lí Cty TVGV khơng c.TVHD không làm chủ DNTN khác làm TVHD Cty Hợp danh khác TVGV d.Cả câu X 8.Tổ chức kinh doanh sau khơng có tư cách pháp nhân: a.Cty cổ phần b.Cty hợp danh c.DNTN X d.Cả câu sai 9.Vốn điều lệ gì? a.Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh b.Số vốn thành viên doanh nghiệp góp vào c.Số vốn thành viên, cổ đơng góp cam kết góp thời hạn định ghi vào điều lệ công ty X d.b c 10.Việc bảo đảm nhà nước doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp thể : a.Nhà nước công nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp qui định luật nảy,bảo đảm bình đẳng trước pháp luật doanh nghiệp b.Công nhận bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác DN chủ sở hữu DN c.Tài sản vốn đầu tư hợp pháp DN chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóa d.Tất X 11.Các quyền bản,quan trọng DN: a.Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề,địa bàn,hình thức kinh doanh,đầu tư,chủ động mở rộng qui mô ngành nghề kinh doanh X b.Lựa chọn hình thức,phương thức huy động phân bố sử dụng vốn c.Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng kí kết hợp đồng d.Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định pháp luật 12.Nghĩa vụ doanh nghiệp: a.Tự chủ định công việc kinh doanh b.Chiếm hữu,sử dụng,định đoạt tài sản DN c.Bảo đảm quyền lợi ích người lao động theo qui định pháp luật lao động X d.Khiếu nại tố cáo theo qui định 13.Các hành vi bị cấm DN: a.Sản xuất cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo chất lượng số lượng b.Không đảm bảo điều kiện tốt cho khách hàng c.Kê khai khơng trung thực,khơng xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh khơng kịp thời với thay đổi hồ sơ đăng kí kinh doanh X d.Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không pháp luật qui định 14.Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh: a.Khi thay đổi tên,địa trụ sở chính,chi nhánh văn phòng b.Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh c.Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy tiêu hủy hình thức d.b c X 15.Điều lệ công ty là: a.Bảng cam kết việc thực kinh doanh theo pháp luật X b.Bảng cam kết tất thành viên việc thành lập tổ chức,quản lí hoạt động công ty c.Bảng cam kết thành viên DN việc chia tỉ lệ lợi nhuận d.Bảng cam kết khách hàng 16.Tư cách chấm dứt thành viên DN trường hợp nào? a.Thành viên chuyển nhượng hết vốn góp cho người khác b.Thành viên chết c.Khi điều lệ DN qui định d.Tất X 17.Số lượng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên: a.Tối thiểu b.Không giới hạn c.Tối thiểu 2,tối đa 50 X d.Tất sai 18.Quyết định HĐQT thông qua họp : (trong Cty TNHH thành viên) a.Số phiếu đại diện 65% tổng số vốn góp thành viên dự họp chấp thuận X b.Số phiếu đại diện 50% tổng số vốn điều lệ c.Số phiếu đại diện 48.75% tổng số vốn điều lệ d.Cả a c 19.Theo định Hội Đồng thành viên Cty TNHH thành viên trở lên cơng ty tăng vốn điều lệ hình thức sau đây: a.Tăng vốn góp thành viên,tiếp nhận vốn góp thành viên b.Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên công ty c.Cả a b X d.Tất sai 20.Lọai hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn số vốn: a.Cty TNHH b.DNTN X c.Nhóm Cty d.Cty hợp danh 21.Loại hình doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ(nếu thay đổi phải thay đổi loại hình cơng ty): a.Cty TNHH thành viên X b.Cty TNHH thành viên c.Cty hợp danh d.DNTN 22.Cty hợp danh có thành viên chủ sở hữu công ty : a.2 thành viên X b.3 thành viên c.4 thành viên d.5 thành viên 23.Cty cổ phần có thành viên a.2 thành viên b.3 thành viên X c.4 thành viên d.5 thành viên 24.Trong Cty cổ phần,các cổ đơng sáng lập phải đăng kí nhất: a.10% tổng số cổ phần phổ thông b.20% tổng số cổ phần phổ thông X c.30% tổng số cổ phần phổ thông d.50% tổng số cổ phần phổ thông 25.Trong DN sau đây,loại hình DN khơng th giám đốc: a.Cty TNHH thành viên b.Cty TNHH thành viên c.Cty hợp danh X d.DN tư nhân 26.Những loại hình DN sau chuyển đổi lẫn a.CTy TNHH Cty cổ phần X b.CTy TNHH Cty hợp danh c.Cty hợp danh CTy cổ phần d.Cty hợp danh nhóm Cty 27.Đối với CTy TNHH thành viên,chủ tịch hội đồng thành viên a.Chủ sở hửu Cty định X b.Hội đồng thành viên định c.Ban kiểm soát định d.Tất 28.Cty TNHH thành viên sửa đổi điều lệ Cty,chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ phải thơng qua: a.1/2 số thành viên dự họp chấp nhận b.3/4 số thành viên dự họp chấp nhận X c.4/5 số thành viên dự họp chấp nhận d.100% số thành viên dự họp chấp nhận 29.Kiểm soát viên Cty TNHH thành viên có số lượng tử: a.1  thành viên X b.2  thành viên c.3  thành viên d.5  10 thành viên 30.CTy TNHH thành viên có thành viên : a.2  30 thành viên b.2  40 thành viên c.2  45 thành viên d.2  50 thành viên X Câu 1: Công ty TNHH thành viên trở lên có số thành viên tối đa bao nhiêu? a 40 b.50 c.60 d.70 Câu 2: Công ty TNHH thành viên trở lên theo điều 41 khoản thành viên nhóm thành viên sở hữu ? vốn điều lệ tỷ lệ khác nhỏ công ty quy định ( trừ trường hợp quy định khoản điều 41) có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải vấn đề thuộc thẩm quyền a.25% b.35% c.45% d.55% Câu 3: Công ty TNHH thành viên trở lên có thành viên thành lập Ban kiểm soát a.10 b.11 c.12 b) Quyết định chào bán cổ phần trái phiếu công ty c) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ d) Quyết định thành lập công ty Đáp án : câu A Câu 12: Chọn phát biểu đúng: a) Thành viên hợp danh công ty hợp danh chịu trách nhiệm nghĩa vu công ty phạm vi số vốn góp b) Cơng ty hợp danh phát hành loại chứng khốn c) Thành viên góp vốn cơng ty hợp danh chịu trách nhiệm tồn tài sản khoản nợ công ty d) Công ty hợp danh bắt buộc phải có tối thiểu thành viên hợp danh Đáp án : câu D Câu 13: Đối với công ty TNHH thành viên, tăng vốn điều lệ việc huy động thêm vốn vủa người khác, công ty phải đăng ký chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên kể từ ngày thành viên cam kết góp vốn: a) 10 ngày b) 15 ngày c) 25 ngày d) tháng Đáp án : câu B Câu 14: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: a) 50% b) 55% c) 60% d) 65% Đáp án : câu D Câu 15: Chọn phát biểu đúng: a) Công ty TNHH thành viên doanh nghiệp cá nhân làm chủ sở hữu b) Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH thành viên cá nhân tổ chức c) Cơng ty hợp danh có quyền huy động vốn hình thức phát hành chứng khốn d) Cơng ty TNHH thành viên trở lên không pháp giảm vốn điều lệ Đáp án : câu B Trong công ty cổ phần, số thành viên hội đồng quản trị a Ít b Ít 3, cao 11 c Ít 3, cao 50 d Tất sai Sau năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, người nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sáng lập có cơng nhận cổ đơng sáng lập hay khơng ? a Có b Khơng Nhiệm kì chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên không năm ? a năm b năm c năm d Vô hạn Trong công ty cổ phần, cổ đông phổ thơng khơng rút vốn góp cổ phần phổ thơng khỏi cơng ty hình thức, trừ trường hợp công ty người khác mua lại cổ phần a Đúng b Sai Câu sau đúng: a Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác b Cổ phần ưu đãi cổ tức không chuyển đổi thành cổ phần phổ thông c Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hồn lại có quyền biểu d Không câu Luật công ty lần quốc hội thông qua năm ? a 1988 b 1990 c 1992 d 1997 Hình thức tổ chức lại công ty làm chấm dứt tồn tất công ty tham gia ? a Chia b Tách c Sáp nhập d Không câu Kiểm sốt viên cơng ty TNHH thành viên có người ? a Từ đến người b Từ đến người c Từ đến người d Không câu Cơng ty cổ phần cần phải có ban kiểm sốt cơng ty có cổ đông ? a Trên 11 cổ đông b Trên 50 cổ đông c Do điều lệ công ty qui định d Không câu 10 Công ty không công nhận tư cách pháp nhân ? a Công ty cổ phần b Công ty TNHH c Công ty hợp danh d Tất sai 11 Trong công ty TNHH thành viên, trường hợp có người bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền cấu tổ chức cơng ty gồm : a Chủ tịch công ty, giám đốc tổng giám đốc kiểm soát viên b Hội đồng thành viên, giám đốc tổng giám đốc kiểm soát viên c a, b d a, b sai 12 Trong loại hình cơng ty sau, cơng ty có hội đồng thành viên bao gồm tất thành viên công ty ? a Công ty TNHH viên b Công ty TNHH viên c Công ty hợp danh d b c 13 Đối với công ty TNHH viên, tường hợp tăng vốn điều lệ việc huy động thêm phần vốn góp người khác, cơng ty phải chuyển đổi thành loại hình cơng ty ? a Cơng ty TNHH thành viên trở lên b Công ty cổ phần c Công ty hợp danh d a, b 14 Ban kiểm sốt cơng ty TNHH thành viên trở lên phải có tồn số thành viên thường trú Việt Nam phải có thành viên kế toán viên kiểm toán viên a Đúng b Sai 15 Ai có quyền điều hành công ty hợp danh ? a Thành viên hợp danh b Thành viên góp vốn c Cả a b d Không câu 16 Trong công ty cổ phần, cổ đơng sáng lập khơng tốn đủ số cổ phần đăng kí mua người khơng phải cổ đơng sáng lập nhận góp đủ, người có trở thành cổ đơng sáng lập khơng ? a Khơng b Có 17 Cơ quan có quyền định cao công ty cổ phần ? a Hội dồng quản trị b Ban kiểm soát c Đại hội đồng cổ đông d a c 18 Cơng ty bắt buộc phải có ban kiểm sốt ? a Cơng ty cổ phần có 11 cổ đông b Công ty hợp danh c Công ty TNHH có 10 thành viên d a c 19 Cơng ty TNHH A đăng kí kinh doanh vào ngày 1/1/2006; vào ngày 1/12/2008, công ty A muốn giảm vốn điều lệ cách hoàn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỉ lệ vốn góp họ vốn điều lệ công ty Hỏi: điều có thực đựơc khơng ? a Được b Khơng 20 Công ty không quyền giảm vốn điều lệ ? a Công ty TNHH thành viên trở lên b Công ty TNHH thành viên c Công ty hợp danh d a c 21 Giám đốc tổng giám đốc công ty TNHH thành viên trở lên : a Thành viên công ty sở hữu 5% vốn điều lệ b Người khơng thành viên, có trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tế quản trị kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chủ yếu công ty c a b d Tất sai 22 Trong công ty cổ phần, cổ phần phổ thông, giá mua lại so với giá thị trường thời điểm mua lại ? a Cao b Thấp c Cao d Thấp 23 Ngành nghề kinh doanh cơng ty khơng cần phải có chứng hành nghề ? a Kinh doanh khách sạn b Môi giới bất động sản c Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia d b, c 24 Công ty TNHH Huy Bằng tách từ công ty TNHH Thanh Lương Vậy, cơng ty Huy Bằng có phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ công ty Thanh Lương khơng ? a Có b Khơng 25 Trong công ty cổ phần, điều lệ công ty khơng qui định cơng ty cổ đơng có liên quan khơng có thỏa thuận khác, giá mua lai cổ phần ưu đãi so với giá thị trường thời điểm mua lại a Cao b Thấp c Cao d Thấp 26 Cơng ty TNHH A có vốn điều lệ 100.000đ Trong đó, thành viên A : 10.000đ, thành viên B : 30.000đ, thành viên C : 40.000đ, thành viên D : 20.000đ Khi công ty A giải thể với số nợ 50.000đ, thành viên A, B, C, D nhận lại vốn góp ? a 10%, 30%, 40%, 20% ( số tài sản lại ) b 5.000đ, 15.000đ, 20.000đ, 10.000đ c a b d Không câu 27 Trong công ty TNHH thành viên, định hội đồng thành viên thơng qua có thành viên dự họp chấp thuận ? a 1/3 b 2/3 c ½ d Tất dều sai 28 Cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH viên trở lên tiến hành có số thành viên dự họp đại diện cho vốn điều lệ ? a 25% b 50% c 75% d Không câu 29 Phát biểu sau sai : a Công ty hợp danh công nhận pháp nhân b Thành viên góp vốn cơng ty hợp danh phải tổ chức c Thành viên hợp danh công ty hợp danh phải cá nhân d Tất sai 30 ? Công ty TNHH thành viên trở lên có thành viên a b tối thiểu c tối đa 50 d b c Câu 10: Loại công ty khơng có tư cách pháp nhân theo luật doanh nghiệp 2005: a Công ty cổ phần b Công ty TNHH c Công ty hợp danh d Tất sai Câu 11: Chọn câu sai: a Đối với công ty TNHH, cơng ty cổ phần số người quản lý doanh nghiệp phải có chứng hành nghề b Tất thành viên hợp danh cơng ty hợp danh phải có chứng hành nghề c a sai, b d Cả a b Câu 12: Hội đồng quản trị cơng ty cổ phần có: a Khơng thành viên không thành viên điều lệ cơng ty khơng có qui định khác b Khơng thành viên không 11 thành viên điều lệ cơng ty khơng có qui định khác c 15 thành viên số thành viên phải thường trú Việt Nam điều lệ công ty qui định d 12 thành viên có quyền định tổ chức lại, giải thể công ty Câu 13: Quyết định hội đồng thành viên thông qua họp trường hợp: a Được số phiếu đại diện 50% tổng số vốn góp thành viên dự họp chấp nhận b Được số phiếu đại diện 65% tổng số vốn góp thành viên dự họp chấp nhận c Được số phiếu đại diện 75% tổng số vốn góp thành viên dự họp chấp nhận d Tất sai Câu 14: Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục tháng 1tỷ lệ khác nhỏ qui định điều lệ cơng ty có quyền: a Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát b Đề cử người vào hội đồng quản trị ban kiểm soát c Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty d Quyết định giá chào bán cổ phần trái phiếu công ty Câu 15: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông: a Cổ phần ưu đãi biểu b Cổ phần ưu đãi cổ tức c Cổ phần ưu đãi hoàn lại d Tất Câu 16: Cơng ty cổ phần có 11 cổ đơng phải lập ban kiểm sốt có: a 3-11 thành viên b 3-5 thành viên c Từ thành viên trở lên d Khơng thiết phải có ban kiểm soát Câu 17: Chọn phát biểu sai: a Thành viên hợp danh phải cá nhân có trình độ chun môn b Cổ phần phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi c Công ty TNHH thành viên không giảm vốn điều lệ d Thành viên ban kiểm sốt cơng ty cổ phần phải cổ đông người lao động công ty cổ phần Câu 18: Quyết định chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty thông qua có tổng số thành viên hợp danh chấp thuận: a 1/2 b 1/3 c 2/3 d 3/4 Câu 19: Công ty TNHH thành viên chuyển đổi thành: a Cơng ty cổ phần b Công ty TNHH thành viên trở lên c Công ty hợp danh d a b Câu 20: Anh Nam cán công an đương chức Anh muốn người bạn ( công an) thành lập công ty TNHH Anh Nam giữ chức vụ cơng ty: a Giám đốc b Phó giám đốc c Thành viên hội đòng thành viên sáng lập cơng ty d Tất sai Câu 21: Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH thành viên tiến hành có thành viên dự họp: a 1/2 b 1/3 c 2/3 d 3/4 Câu 22: Kiểm sốt viên cơng ty TNHH thành viên có nhiệm kỳ: a Khơng q năm b Không năm c Không năm d Tất sai Câu 23: Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền: a Biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên b Rút vốn góp khỏi cơng ty hình thức c a, b d a,b sai Câu 24: Theo định hội đồng thành viên,công ty TNHH hai thành viên trở lên tăng vốn điều lệ cách: a Tăng vốn góp thành viên,tiếp nhận vốn góp thàh viên b Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên công ty c a,b d a đúng, b sai Câu 25: Thành viên góp vốn cơng ty hợp danh có quyền: a Nhân danh cá nhân người khác tiến hành ngành nghề dăng kí kinh doanh b Được tham gia quản lý cơng ty, tiến hành việc kinh doanh nhân danh công ty c Cả a va b sai d Cả a b Câu 26: Công ty TNHH Ngọc Dương chuyên kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ xây dựng công ty thành viên sáng lập Hiện cơng ty có giám đốc có: a phó giám đốc b phó giám đốc c phó giám đốc d Tất Câu 27: Công ty Storm cơng ty hợp danh có thành viên hợp danh Ngọc, Viễn, Đơng Vì vài lí đặc biệt nên Viễn tách khỏi công ty Một tháng sau Đông xin rút tên không muốn kinh doanh tháng trôi qua kể từ ngày Đông rút tên, Ngọc tích cực tìm kiếm để bổ sung đủ số lượng thành viên hợp danh khơng có Lúc cơng ty Storm sẽ: a Được quan cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh gia hạn thêm 45 ngày để bổ sung cho đủ số lượng thành viên b Buộc phải giải thể c Tạm ngưng hoạt động 30 ngày d Chuyển đổi thành công ty TNHH thành viên Câu 28: Tổng cơng ty hình thức thuộc: a Cơng ty hợp danh b Công ty cổ phần c Công ty TNHH d Nhóm cơng ty ... đăng kí kinh doanh khơng kịp thời với thay đổi hồ sơ đăng kí kinh doanh X d.Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không pháp luật qui định 14.Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh: ... giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh c.Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy tiêu hủy hình thức d.b c X 15.Điều lệ công ty là: a.Bảng cam kết việc thực kinh doanh theo pháp luật X... kinh doanh sở kế hoạch đầu tư b Phòng đăng kí kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện c Phòng tài kế tốn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện d Câu Loại giấy tờ sau khơng cần có hồ sơ đăng kí kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY, trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay