he thong van ban phap toi thieu luat danh cho hoc phan luat kinh doanh

253 18 0
  • Loading ...
1/253 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 20:06

PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN HỌC LUẬT KINH DOANHVấn đề 1 Hệ thống văn bản pháp luật tại Việt Nam.3Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (chỉ giới hạn tên văn bản QPPL và cơ quan ban hành, thứ bậc các văn bản)3Vấn đề 2. Hiến pháp 20133Chỉ liên quan đến một số nội dung căn bản mang tính khái niệm về thể chế chính trị, các cơ quan trong BMNN, quyền của con người và kinh tế.3Vấn đề 3. Phòng chống tham nhũng11Luật phòng chống tham nhũng 2005 sửa đổi 2007, 2012 gồm: Điều 01, 03, 06, 10, 37, 68, 69, 7011Vấn đề 5. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý13Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 và bộ luật hình sự 2015. (giới hạn ở khái niệm, phân loại chủ thể và hậu quả của VPHC và tội phạm.13Vấn đề 6. chủ thể của luật dân sự tài sản và quyền sở hữu33Bộ luật dân sự 201533Vấn đề 7. Các chủ thể kinh doanh46Luật doanh nghiệp 201446Hộ Kinh doanh119Vấn đề 8 Phá sản doanh nghiệp123 TS DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN KHOA LUẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ******** TRÍCH DẪN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH ( CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN) TP HCM THÁNG 11/2016 1 MỤC LỤC TRÍCH DẪN CÁC VBPL Contents 2 VẤN ĐỀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 (chỉ giới hạn tên văn QPPL quan ban hành, thứ bậc văn bản) Điều Hệ thống văn quy phạm pháp luật Hiến pháp Bộ luật, luật (sau gọi chung luật), nghị Quốc hội Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lệnh, định Chủ tịch nước Nghị định Chính phủ; nghị liên tịch Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyết định Thủ tướng Chính phủ Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Thơng tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thơng tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ; thơng tư liên tịch Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; định Tổng Kiểm toán nhà nước Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) 10 Quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 11 Văn quy phạm pháp luật quyền địa phương đơn vị hành - kinh tế đặc biệt 12 Nghị Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp huyện) 13 Quyết định Ủy ban nhân dân cấp huyện 14 Nghị Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) 15 Quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã 3 VẤN ĐỀ HIẾN PHÁP 2013 Chỉ liên quan đến số nội dung mang tính khái niệm thể chế trị, quan BMNN, quyền người kinh tế Chế độ trị Điều Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước độc lập, có chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời Điều Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhân dân làm chủ; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Điều Nhà nước bảo đảm phát huy quyền làm chủ Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân; thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện Điều Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu giám sát Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân định Các tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Điều Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia thống dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Các dân tộc bình đẳng, đồn kết, tôn trọng giúp phát triển; nghiêm cấm hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc Ngôn ngữ quốc gia tiếng Việt Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp Nhà nước thực sách phát triển tồn diện tạo điều kiện để dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển với đất nước Điều Nhân dân thực quyền lực nhà nước dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân thông qua quan khác Nhà nước Điều 14 Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền cơng dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật Quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an tồn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng … Quyền người, quyền công dân Điều 15 Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân 4 Mọi người có nghĩa vụ tơn trọng quyền người khác Cơng dân có trách nhiệm thực nghĩa vụ Nhà nước xã hội Việc thực quyền người, quyền cơng dân khơng xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền lợi ích hợp pháp người khác Điều 16 Mọi người bình đẳng trước pháp luật Không bị phân biệt đối xử đời sống trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội Điều 17 Cơng dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam người có quốc tịch Việt Nam Công dân Việt Nam bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác Cơng dân Việt Nam nước ngồi Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ Điều 18 Người Việt Nam định cư nước ngồi phận khơng tách rời cộng đồng dân tộc Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích tạo điều kiện để người Việt Nam định cư nước ngồi giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình q hương, góp phần xây dựng q hương, đất nước Điều 19 Mọi người có quyền sống Tính mạng người pháp luật bảo hộ Khơng bị tước đoạt tính mạng trái luật Điều 20 Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ sức khoẻ, danh dự nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm Không bị bắt khơng có định Tồ án nhân dân, định phê chuẩn Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội tang Việc bắt, giam, giữ người luật định Mọi người có quyền hiến mơ, phận thể người hiến xác theo quy định luật Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay hình thức thử nghiệm khác thể người phải có đồng ý người thử nghiệm Điều 21 Mọi người có quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín Thơng tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình pháp luật bảo đảm an tồn Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín hình thức trao đổi thơng tin riêng tư khác Khơng bóc mở, kiểm sốt, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín hình thức trao đổi thông tin riêng tư người khác Điều 22 Cơng dân có quyền có nơi hợp pháp Mọi người có quyền bất khả xâm phạm chỗ Không tự ý vào chỗ người khác khơng người đồng ý Việc khám xét chỗ luật định Điều 23 Cơng dân có quyền tự lại cư trú nước, có quyền nước từ nước nước Việc thực quyền pháp luật quy định Điều 24 Mọi người có quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo, theo không theo tôn giáo Các tơn giáo bình đẳng trước pháp luật Nhà nước tơn trọng bảo hộ quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo Không xâm phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật Điều 25 5 Cơng dân có quyền tự ngơn luận, tự báo chí, tiếp cận thơng tin, hội họp, lập hội, biểu tình Việc thực quyền pháp luật quy định Điều 26 Công dân nam, nữ bình đẳng mặt Nhà nước có sách bảo đảm quyền hội bình đẳng giới Nhà nước, xã hội gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xã hội Nghiêm cấm phân biệt đối xử giới Điều 27 Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân Việc thực quyền luật định Điều 28 Cơng dân có quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận kiến nghị với quan nhà nước vấn đề sở, địa phương nước Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước xã hội; công khai, minh bạch việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị công dân Điều 29 Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân Điều 30 Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc làm trái pháp luật quan, tổ chức, cá nhân Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải khiếu nại, tố cáo Người bị thiệt hại có quyền bồi thường vật chất, tinh thần phục hồi danh dự theo quy định pháp luật Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác Điều 31 Người bị buộc tội coi khơng có tội chứng minh theo trình tự luật định có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật Người bị buộc tội phải Tòa án xét xử kịp thời thời hạn luật định, cơng bằng, cơng khai Trường hợp xét xử kín theo quy định luật việc tuyên án phải công khai Không bị kết án hai lần tội phạm Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư người khác bào chữa Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần phục hồi danh dự Người vi phạm pháp luật việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật Điều 32 Mọi người có quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác Quyền sở hữu tư nhân quyền thừa kế pháp luật bảo hộ Trường hợp thật cần thiết lý quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua trưng dụng có bồi thường tài sản tổ chức, cá nhân theo giá thị trường Điều 33 Mọi người có quyền tự kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm Điều 34 Cơng dân có quyền bảo đảm an sinh xã hội Điều 35 Cơng dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm nơi làm việc Người làm công ăn lương bảo đảm điều kiện làm việc cơng bằng, an tồn; hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi 6 Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng lao động, sử dụng nhân công độ tuổi lao động tối thiểu Điều 36 Nam, nữ có quyền kết hơn, ly hôn Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng, tơn trọng lẫn Nhà nước bảo hộ hôn nhân gia đình, bảo hộ quyền lợi người mẹ trẻ em Điều 37 Trẻ em Nhà nước, gia đình xã hội bảo vệ, chăm sóc giáo dục; tham gia vào vấn đề trẻ em Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động hành vi khác vi phạm quyền trẻ em Thanh niên Nhà nước, gia đình xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đầu công lao động sáng tạo bảo vệ Tổ quốc Người cao tuổi Nhà nước, gia đình xã hội tơn trọng, chăm sóc phát huy vai trò nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Điều 38 Mọi người có quyền bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng việc sử dụng dịch vụ y tế có nghĩa vụ thực quy định phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh Nghiêm cấm hành vi đe dọa sống, sức khỏe người khác cộng đồng Điều 39 Cơng dân có quyền nghĩa vụ học tập Điều 40 Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật thụ hưởng lợi ích từ hoạt động Điều 41 Mọi người có quyền hưởng thụ tiếp cận giá trị văn hoá, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng sở văn hóa Điều 42 Cơng dân có quyền xác định dân tộc mình, sử dụng ngơn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp Điều 43 Mọi người có quyền sống mơi trường lành có nghĩa vụ bảo vệ mơi trường Điều 44 Cơng dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc Phản bội Tổ quốc tội nặng Điều 45 Bảo vệ Tổ quốc nghĩa vụ thiêng liêng quyền cao quý công dân Công dân phải thực nghĩa vụ quân tham gia xây dựng quốc phòng tồn dân Điều 46 Cơng dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội chấp hành quy tắc sinh hoạt cơng cộng Điều 47 Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định Điều 48 Người nước cư trú Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp pháp luật Việt Nam; bảo hộ tính mạng, tài sản quyền, lợi ích đáng theo pháp luật Việt Nam Điều 49 Người nước đấu tranh tự độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, dân chủ hòa bình nghiệp khoa học mà bị hại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cư trú … 7 Chế độ kinh tế Điều 51 Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Các thành phần kinh tế phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân Các chủ thể thuộc thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác cạnh tranh theo pháp luật Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước Tài sản hợp pháp cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh pháp luật bảo hộ khơng bị quốc hữu hóa … Bộ máy nhà nước Quốc hội Điều 69 Quốc hội quan đại biểu cao Nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội thực quyền lập hiến, quyền lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao hoạt động Nhà nước Điều 70 Quốc hội có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp; làm luật sửa đổi luật; Thực quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật nghị Quốc hội; xét báo cáo công tác Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước quan khác Quốc hội thành lập; Quyết định mục tiêu, tiêu, sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; Quyết định sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi bãi bỏ thứ thuế; định phân chia khoản thu nhiệm vụ chi ngân sách trung ương ngân sách địa phương; định mức giới hạn an tồn nợ quốc gia, nợ cơng, nợ phủ; định dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn toán ngân sách nhà nước; Quyết định sách dân tộc, sách tôn giáo Nhà nước; Quy định tổ chức hoạt động Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, quyền địa phương quan khác Quốc hội thành lập; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu quan khác Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng an ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia Sau bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân Hiến pháp; Bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội bầu phê chuẩn; Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, quan ngang Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ quan khác theo quy định Hiến pháp luật; 10 Bãi bỏ văn Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; 11 Quyết định đại xá; 12 Quy định hàm, cấp lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương danh hiệu vinh dự nhà nước; 8 13 Quyết định vấn đề chiến tranh hồ bình; quy định tình trạng khẩn cấp, biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia; 14 Quyết định sách đối ngoại; phê chuẩn, định gia nhập chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức quốc tế khu vực quan trọng, điều ước quốc tế quyền người, quyền nghĩa vụ công dân vàđiều ước quốc tế khác trái với luật, nghị Quốc hội; 15 Quyết định trưng cầu ý dân Điều 71 Nhiệm kỳ khoá Quốc hội năm năm Sáu mươi ngày trước Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá phải bầu xong Trong trường hợp đặc biệt, hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu tán thành Quốc hội định rút ngắn kéo dài nhiệm kỳ theo đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội Việc kéo dài nhiệm kỳ khóa Quốc hội không mười hai tháng, trừ trường hợp có chiến tranh … Chủ tịch nước Điều 86 Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại Điều 87 Chủ tịch nước Quốc hội bầu số đại biểu Quốc hội Chủ tịch nước chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội Nhiệm kỳ Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ Quốc hội Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ Quốc hội khoá bầu Chủ tịch nước Điều 88 Chủ tịch nước có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh thông qua, pháp lệnh Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu tán thành mà Chủ tịch nước khơng trí Chủ tịch nước trình Quốc hội định kỳ họp gần nhất; Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; vào nghị Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ; Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; vào nghị Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; định đặc xá; vào nghị Quốc hội, công bố định đại xá; Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; định cho nhập quốc tịch, quốc tịch, trở lại quốc tịch tước quốc tịch Việt Nam; Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh; định phong, thăng, giáng, tước qn hàm cấp tướng, chuẩn đốc, phó đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục trị Quân đội nhân dân Việt Nam; vào nghị Quốc hội Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ định tuyên bố tình trạng chiến tranh; vào nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh tổng động viên động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nước địa phương; Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài; vào nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh tồn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp đại sứ; định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình 9 Quốc hội phê chuẩn, định gia nhập chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định khoản 14 Điều 70; định phê chuẩn, gia nhập chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước Chính phủ Điều 94 Chính phủ quan hành nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền hành pháp, quan chấp hành Quốc hội Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Điều 95 Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ Quốc hội định Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, định theo đa số Thủ tướng Chính phủ người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội hoạt động Chính phủ nhiệm vụ giao; báo cáo cơng tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo phân cơng Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ phân cơng Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo cơng tác Chính phủ Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ Quốc hội ngành, lĩnh vực phân công phụ trách, thành viên khác Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể hoạt động Chính phủ Điều 96 Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, định Chủ tịch nước; Đề xuất, xây dựng sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội định định theo thẩm quyền để thực nhiệm vụ, quyền hạn quy định Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thống quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thơng, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành lệnh tổng động viên động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản Nhân dân; Trình Quốc hội định thành lập, bãi bỏ bộ, quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thống quản lý hành quốc gia; thực quản lý cán bộ, công chức, viên chức công vụ quan nhà nước; tổ chức công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng máy nhà nước; lãnh đạo công tác bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân việc thực văn quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ, quyền hạn luật định; Bảo vệ quyền lợi ích Nhà nước xã hội, quyền người, quyền cơng dân; bảo đảm trật tự, an tồn xã hội; Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền Chủ tịch nước; định việc ký, gia nhập, phê duyệt chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê chuẩn quy định khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức cơng dân Việt Nam nước ngoài; Phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan trung ương tổ chức trị - xã hội việc thực nhiệm vụ, quyền hạn 10 10 Vụ việc dân chưa có điều luật để áp dụng vụ việc dân thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật dân thời điểm vụ việc dân phát sinh quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải chưa có điều luật để áp dụng Việc giải vụ việc dân quy định khoản thực theo nguyên tắc Bộ luật dân Bộ luật quy định Điều Quyền định tự định đoạt đương Đương có quyền định việc khởi kiện, u cầu Tòa án có thẩm quyền giải vụ việc dân Tòa án thụ lý giải vụ việc dân có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đương giải phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Trong trình giải vụ việc dân sự, đương có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu thỏa thuận với cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm luật không trái đạo đức xã hội Điều Cung cấp chứng chứng minh tố tụng dân Đương có quyền nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cho Tòa án chứng minh cho u cầu có hợp pháp Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, yêu cầu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khác có quyền nghĩa vụ thu thập, cung cấp chứng cứ, chứng minh đương Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương việc thu thập chứng tiến hành thu thập, xác minh chứng trường hợp Bộ luật quy định Điều Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền Cơ quan, tổ chức, cá nhân phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân (sau gọi Viện kiểm sát) tài liệu, chứng mà lưu giữ, quản lý có u cầu đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát theo quy định Bộ luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc cung cấp tài liệu, chứng đó; trường hợp khơng cung cấp phải thơng báo văn nêu rõ lý cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát Điều Bình đẳng quyền nghĩa vụ tố tụng dân Trong tố tụng dân người bình đẳng trước pháp luật, khơng phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tơn giáo, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, địa vị xã hội Mọi quan, tổ chức, cá nhân bình đẳng việc thực quyền nghĩa vụ tố tụng trước Tòa án Tòa án có trách nhiệm bảo đảm ngun tắc bình đẳng việc thực quyền nghĩa vụ quan, tổ chức, cá nhân tố tụng dân Điều Bảo đảm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Đương có quyền tự bảo vệ nhờ luật sư hay người khác có đủ điều kiện theo quy định Bộ luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương thực quyền bảo vệ họ Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm trợ giúp pháp lý cho đối tượng theo quy định pháp luật để họ thực quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước Tòa án Không hạn chế quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Điều 10 Hòa giải tố tụng dân Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải tạo điều kiện thuận lợi để đương thỏa thuận với việc giải vụ việc dân theo quy định Bộ luật Điều 11 Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân Việc xét xử sơ thẩm vụ án dân có Hội thẩm nhân dân tham gia theo quy định Bộ luật này, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn Khi biểu định giải vụ án dân sự, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với Thẩm phán Điều 12 Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải việc dân độc lập tuân theo pháp luật Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải việc dân độc lập tuân theo pháp luật Nghiêm cấm quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, việc giải việc dân Thẩm phán hình thức 239 239 Điều 13 Trách nhiệm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tôn trọng Nhân dân chịu giám sát Nhân dân Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Viện kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải giữ bí mật nhà nước, bí mật cơng tác theo quy định pháp luật; giữ gìn phong mỹ tục dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đương theo yêu cầu đáng họ Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Trường hợp người tiến hành tố tụng có hành vi trái pháp luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Người tiến hành tố tụng thực nhiệm vụ, quyền hạn có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho quan, tổ chức, cá nhân quan trực tiếp quản lý người thi hành cơng vụ có hành vi trái pháp luật phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định pháp luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước Điều 14 Tòa án xét xử tập thể Tòa án xét xử tập thể vụ án dân định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn Điều 15 Tòa án xét xử kịp thời, cơng bằng, cơng khai Tòa án xét xử kịp thời thời hạn Bộ luật quy định, bảo đảm cơng Tòa án xét xử công khai Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn phong mỹ tục dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đương theo u cầu đáng họ Tòa án xét xử kín Điều 16 Bảo đảm vô tư, khách quan tố tụng dân Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người phiên dịch, người giám định, thành viên Hội đồng định giá không tiến hành tham gia tố tụng có lý xác đáng họ không vô tư, khách quan thực nhiệm vụ, quyền hạn Việc phân cơng người tiến hành tố tụng phải bảo đảm để họ vô tư, khách quan thực nhiệm vụ, quyền hạn Điều 17 Bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm bảo đảm Bản án, định sơ thẩm Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật Bản án, định sơ thẩm Tòa án khơng bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thời hạn Bộ luật quy định có hiệu lực pháp luật Bản án, định sơ thẩm Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị vụ án phải xét xử phúc thẩm Bản án, định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật Bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật mà phát có vi phạm pháp luật có tình tiết theo quy định Bộ luật xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm Điều 18 Giám đốc việc xét xử Tòa án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử Tòa án; Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc việc xét xử Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung Tòa án nhân dân cấp tỉnh), Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung Tòa án nhân dân cấp huyện) thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để bảo đảm việc áp dụng pháp luật nghiêm chỉnh thống Điều 19 Bảo đảm hiệu lực án, định Tòa án Bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật phải thi hành phải quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Tòa án quan, tổ chức giao nhiệm vụ thi hành án, định Tòa án phải nghiêm chỉnh thi hành chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực nhiệm vụ 240 240 Tòa án có quyền yêu cầu quan thi hành án thông báo tiến độ, kết thi hành án, định Tòa án Cơ quan thi hành án trực tiếp tổ chức thi hành án, định Tòa án có trách nhiệm trả lời cho Tòa án Điều 20 Tiếng nói chữ viết dùng tố tụng dân Tiếng nói chữ viết dùng tố tụng dân tiếng Việt Người tham gia tố tụng dân có quyền dùng tiếng nói chữ viết dân tộc mình; trường hợp phải có người phiên dịch Người tham gia tố tụng dân người khuyết tật nghe, nói khuyết tật nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật; trường hợp phải có người biết ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật để dịch lại Điều 21 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự, thực quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải vụ việc dân kịp thời, pháp luật Viện kiểm sát tham gia phiên họp sơ thẩm việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm vụ án Tòa án tiến hành thu thập chứng đối tượng tranh chấp tài sản công, lợi ích cơng cộng, quyền sử dụng đất, nhà có đương người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi trường hợp quy định khoản Điều Bộ luật Viện kiểm sát tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều Điều 22 Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ Tòa án Tòa án có trách nhiệm tống đạt, chuyển giao, thơng báo án, định, giấy triệu tập, giấy mời giấy tờ khác Tòa án theo quy định Bộ luật Ủy ban nhân dân cấp xã quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chuyển giao án, định, giấy triệu tập, giấy mời giấy tờ khác Tòa án có u cầu Tòa án phải thơng báo kết việc chuyển giao cho Tòa án Điều 23 Việc tham gia tố tụng dân quan, tổ chức, cá nhân Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền nghĩa vụ tham gia tố tụng dân theo quy định Bộ luật này, góp phần vào việc giải vụ việc dân Tòa án kịp thời, pháp luật Điều 24 Bảo đảm tranh tụng xét xử Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương thực quyền tranh tụng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định Bộ luật Đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có quyền thu thập, giao nộp tài liệu, chứng kể từ Tòa án thụ lý vụ án dân có nghĩa vụ thơng báo cho tài liệu, chứng giao nộp; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận đánh giá chứng pháp luật áp dụng để bảo vệ u cầu, quyền, lợi ích hợp pháp bác bỏ yêu cầu người khác theo quy định Bộ luật Trong trình xét xử, tài liệu, chứng phải xem xét đầy đủ, khách quan, tồn diện, cơng khai, trừ trường hợp không công khai theo quy định khoản Điều 109 Bộ luật Tòa án điều hành việc tranh tụng, hỏi vấn đề chưa rõ vào kết tranh tụng để án, định Điều 25 Bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng dân Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo hành vi, định trái pháp luật quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tố tụng dân Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét giải kịp thời, pháp luật khiếu nại, tố cáo; thông báo văn kết giải cho người khiếu nại, tố cáo Chương III THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN Mục NHỮNG VỤ VIỆC DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN Điều 26 Những tranh chấp dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án 241 241 Tranh chấp quốc tịch Việt Nam cá nhân với cá nhân Tranh chấp quyền sở hữu quyền khác tài sản Tranh chấp giao dịch dân sự, hợp đồng dân Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao cơng nghệ, trừ trường hợp quy định khoản Điều 30 Bộ luật Tranh chấp thừa kế tài sản Tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng Tranh chấp bồi thường thiệt hại áp dụng biện pháp ngăn chặn hành khơng theo quy định pháp luật cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại giải vụ án hành Tranh chấp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định Luật tài nguyên nước Tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật đất đai; tranh chấp quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định Luật bảo vệ phát triển rừng 10 Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định pháp luật báo chí 11 Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu 12 Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định pháp luật thi hành án dân 13 Tranh chấp kết bán đấu giá tài sản, tốn phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật thi hành án dân 14 Các tranh chấp khác dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật Điều 27 Những yêu cầu dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án Yêu cầu tuyên bố hủy bỏ định tuyên bố người lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi u cầu thơng báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú quản lý tài sản người Yêu cầu tuyên bố hủy bỏ định tuyên bố người tích Yêu cầu tuyên bố hủy bỏ định tuyên bố người chết Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam không công nhận án, định dân sự, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi khơng cơng nhận án, định dân sự, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam Yêu cầu tuyên bố văn công chứng vô hiệu Yêu cầu công nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án u cầu cơng nhận tài sản có lãnh thổ Việt Nam vô chủ, công nhận quyền sở hữu người quản lý tài sản vô chủ lãnh thổ Việt Nam theo quy định điểm đ khoản Điều 470 Bộ luật Yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án yêu cầu khác theo quy định Luật thi hành án dân 10 Các yêu cầu khác dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật Điều 28 Những tranh chấp nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải Tòa án Ly hơn, tranh chấp ni con, chia tài sản ly hôn; chia tài sản sau ly hôn Tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn Tranh chấp xác định cha, mẹ cho xác định cho cha, mẹ Tranh chấp cấp dưỡng Tranh chấp sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ mục đích nhân đạo Tranh chấp nuôi con, chia tài sản nam, nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hủy kết hôn trái pháp luật 242 242 Các tranh chấp khác nhân gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật Điều 29 Những yêu cầu nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải Tòa án Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật Yêu cầu công nhận thuận tình ly hơn, thỏa thuận ni con, chia tài sản ly hôn Yêu cầu công nhận thỏa thuận cha, mẹ thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật nhân gia đình Yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly hôn Yêu cầu chấm dứt việc nuôi nuôi Yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình u cầu cơng nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân thực theo án, định Tòa án Yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng theo quy định pháp luật nhân gia đình u cầu cơng nhận cho thi hành Việt Nam không công nhận án, định hôn nhân gia đình Tòa án nước ngồi quan khác có thẩm quyền nước ngồi khơng cơng nhận án, định nhân gia đình Tòa án nước ngồi quan khác có thẩm quyền nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam 10 Yêu cầu xác định cha, mẹ cho cho cha, mẹ theo quy định pháp luật nhân gia đình 11 Các yêu cầu khác hôn nhân gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật Điều 30 Những tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cá nhân, tổ chức với có mục đích lợi nhuận Tranh chấp người chưa phải thành viên công ty có giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty Tranh chấp công ty với thành viên công ty; tranh chấp công ty với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần, thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản cơng ty, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty Các tranh chấp khác kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật Điều 31 Những yêu cầu kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án Yêu cầu hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông, nghị Hội đồng thành viên theo quy định pháp luật doanh nghiệp Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải tranh chấp theo quy định pháp luật Trọng tài thương mại Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định pháp luật hàng không dân dụng Việt Nam, hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải vụ án Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam không công nhận án, định kinh doanh, thương mại Tòa án nước ngồi không công nhận án, định kinh doanh, thương mại Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam phán kinh doanh, thương mại Trọng tài nước Các yêu cầu khác kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật 243 243 Điều 32 Những tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án Tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động phải thơng qua thủ tục hòa giải hòa giải viên lao động mà hòa giải thành bên không thực thực khơng đúng, hòa giải khơng thành khơng hòa giải thời hạn pháp luật quy định, trừ tranh chấp lao động sau không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải: a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động; c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; đ) Về bồi thường thiệt hại người lao động với doanh nghiệp, đơn vị nghiệp công lập đưa người lao động làm việc nước theo hợp đồng Tranh chấp lao động tập thể quyền tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định pháp luật lao động Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải mà tập thể lao động người sử dụng lao động không đồng ý với định thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải Tranh chấp liên quan đến lao động bao gồm: a) Tranh chấp học nghề, tập nghề; b) Tranh chấp cho thuê lại lao động; c) Tranh chấp quyền cơng đồn, kinh phí cơng đồn; d) Tranh chấp an toàn lao động, vệ sinh lao động Tranh chấp bồi thường thiệt hại đình cơng bất hợp pháp Các tranh chấp khác lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật Điều 33 Những yêu cầu lao động thuộc thẩm quyền giải Tòa án Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vơ hiệu u cầu xét tính hợp pháp đình cơng u cầu cơng nhận cho thi hành Việt Nam không công nhận án, định lao động Tòa án nước ngồi khơng cơng nhận án, định lao động Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam Yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam phán lao động Trọng tài nước Các yêu cầu khác lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quan, tổ chức khác theo quy định pháp luật Điều 34 Thẩm quyền Tòa án định cá biệt quan, tổ chức Khi giải vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đương vụ việc dân mà Tòa án có nhiệm vụ giải Quyết định cá biệt quy định khoản Điều định ban hành vấn đề cụ thể áp dụng lần đối tượng cụ thể Trường hợp vụ việc dân có liên quan đến định phải Tòa án xem xét vụ việc dân Khi xem xét hủy định quy định khoản Điều này, Tòa án phải đưa quan, tổ chức người có thẩm quyền ban hành định tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành định phải tham gia tố tụng trình bày ý kiến định cá biệt bị Tòa án xem xét hủy Thẩm quyền cấp Tòa án giải vụ việc dân trường hợp có xem xét việc hủy định cá biệt quy định khoản Điều xác định theo quy định tương ứng Luật tố tụng hành thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh Mục THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CÁC CẤP 244 244 Điều 35 Thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp sau đây: a) Tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình quy định Điều 26 Điều 28 Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định khoản Điều 26 Bộ luật này; b) Tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định khoản Điều 30 Bộ luật này; c) Tranh chấp lao động quy định Điều 32 Bộ luật Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải yêu cầu sau đây: a) Yêu cầu dân quy định khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Điều 27 Bộ luật này; b) Yêu cầu nhân gia đình quy định khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 11 Điều 29 Bộ luật này; c) Yêu cầu kinh doanh, thương mại quy định khoản khoản Điều 31 Bộ luật này; d) Yêu cầu lao động quy định khoản khoản Điều 33 Bộ luật Những tranh chấp, yêu cầu quy định khoản khoản Điều mà có đương tài sản nước cần phải ủy thác tư pháp cho quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngồi, cho Tòa án, quan có thẩm quyền nước ngồi khơng thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định khoản Điều Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải việc ly hôn, tranh chấp quyền nghĩa vụ vợ chồng, cha mẹ con, nhận cha, mẹ, con, nuôi nuôi giám hộ công dân Việt Nam cư trú khu vực biên giới với công dân nước láng giềng cư trú khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định Bộ luật quy định khác pháp luật Việt Nam Điều 36 Thẩm quyền Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp huyện Tòa dân Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện quy định Điều 35 Bộ luật Tòa gia đình người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm vụ việc hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện quy định Điều 35 Bộ luật Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có Tòa chun trách Chánh án Tòa án có trách nhiệm tổ chức cơng tác xét xử phân công Thẩm phán giải vụ việc thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện Điều 37 Thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm vụ việc sau đây: a) Tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định Điều 26, 28, 30 32 Bộ luật này, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện quy định khoản khoản Điều 35 Bộ luật này; b) Yêu cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định Điều 27, 29, 31 33 Bộ luật này, trừ yêu cầu thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện quy định khoản khoản Điều 35 Bộ luật này; c) Tranh chấp, yêu cầu quy định khoản Điều 35 Bộ luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm vụ việc dân thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp huyện quy định Điều 35 Bộ luật mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự lấy lên để giải xét thấy cần thiết theo đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện Điều 38 Thẩm quyền Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tòa dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: a) Giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp, yêu cầu dân thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định Điều 37 Bộ luật này; b) Giải theo thủ tục phúc thẩm vụ việc mà án, định dân chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật Tòa gia đình người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: a) Giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp, yêu cầu nhân gia đình thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định Điều 37 Bộ luật này; 245 245 b) Giải theo thủ tục phúc thẩm vụ việc mà án, định nhân gia đình chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: a) Giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp, yêu cầu kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định Điều 37 Bộ luật này; b) Giải theo thủ tục phúc thẩm vụ việc mà án, định kinh doanh, thương mại chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật Tòa lao động Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: a) Giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp, yêu cầu lao động thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định Điều 37 Bộ luật này; b) Giải theo thủ tục phúc thẩm vụ việc mà án, định lao động chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật Điều 39 Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ Thẩm quyền giải vụ án dân Tòa án theo lãnh thổ xác định sau: a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, bị đơn cá nhân nơi bị đơn có trụ sở, bị đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định Điều 26, 28, 30 32 Bộ luật này; b) Các đương có quyền tự thỏa thuận với văn yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc nguyên đơn, nguyên đơn cá nhân nơi có trụ sở nguyên đơn, nguyên đơn quan, tổ chức giải tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định điều 26, 28, 30 32 Bộ luật này; c) Đối tượng tranh chấp bất động sản Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải Thẩm quyền giải việc dân Tòa án theo lãnh thổ xác định sau: a) Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố người lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi; b) Tòa án nơi người bị u cầu thơng báo tìm kiếm vắng mặt nơi cư trú, bị yêu cầu tuyên bố tích chết có nơi cư trú cuối có thẩm quyền giải u cầu thơng báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú quản lý tài sản người đó, yêu cầu tuyên bố người tích chết; c) Tòa án nơi người yêu cầu hủy bỏ định tuyên bố người lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi cư trú, làm việc có thẩm quyền hủy bỏ định tuyên bố người lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Tòa án định tuyên bố người tích chết có thẩm quyền giải yêu cầu hủy bỏ định tuyên bố người tích chết; d) Tòa án nơi người phải thi hành án, định dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước ngồi cư trú, làm việc, người phải thi hành án cá nhân nơi người phải thi hành án có trụ sở, người phải thi hành án quan, tổ chức nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án, định Tòa án nước ngồi có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận cho thi hành Việt Nam không công nhận án, định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước ngồi; đ) Tòa án nơi người gửi đơn cư trú, làm việc, người gửi đơn cá nhân nơi người gửi đơn có trụ sở, người gửi đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải yêu cầu không công nhận án, định dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam; e) Tòa án nơi người phải thi hành phán Trọng tài nước cư trú, làm việc, người phải thi hành cá nhân nơi người phải thi hành có trụ sở, người phải thi hành quan, tổ chức nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành phán Trọng tài nước ngồi có thẩm quyền giải u cầu công nhận cho thi hành Việt Nam phán Trọng tài nước ngồi; g) Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật thực có thẩm quyền giải yêu cầu hủy việc kết trái pháp luật; 246 246 h) Tòa án nơi bên thuận tình ly hơn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu cơng nhận thuận tình ly hơn, thỏa thuận ni con, chia tài sản ly hơn; i) Tòa án nơi bên thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau ly hôn Trường hợp quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu thay đổi người trực tiếp ni sau ly Tòa án nơi người cư trú có thẩm quyền giải quyết; k) Tòa án nơi cha mẹ chưa thành niên cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly hơn; l) Tòa án nơi cha, mẹ nuôi nuôi cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu chấm dứt việc ni ni; m) Tòa án nơi tổ chức hành nghề cơng chứng thực việc cơng chứng có trụ sở có thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố văn cơng chứng vơ hiệu; n) Tòa án nơi quan thi hành án có thẩm quyền thi hành án có trụ sở nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành án có thẩm quyền giải yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án yêu cầu khác theo quy định Luật thi hành án dân sự; o) Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ giải yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải tranh chấp thực theo quy định pháp luật Trọng tài thương mại; p) Tòa án nơi có tài sản có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận tài sản có lãnh thổ Việt Nam vô chủ, công nhận quyền sở hữu người quản lý tài sản vơ chủ lãnh thổ Việt Nam; q) Tòa án nơi người mang thai hộ cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ; r) Tòa án nơi cư trú, làm việc người có tài sản chung có thẩm quyền giải u cầu cơng nhận thỏa thuận chấm dứt hiệu lực việc chia tài sản chung thời kỳ hôn nhân thực theo án, định Tòa án; s) Tòa án nơi người yêu cầu cư trú, làm việc có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận kết hòa giải thành ngồi Tòa án; t) Tòa án nơi cư trú, làm việc người yêu cầu có thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố vô hiệu thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng theo quy định pháp luật nhân gia đình; xác định cha, mẹ cho cho cha, mẹ theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình; u) Tòa án nơi có trụ sở doanh nghiệp có thẩm quyền giải yêu cầu hủy bỏ nghị Đại hội cổ đông, nghị Hội đồng thành viên; v) Tòa án nơi giao kết thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể có thẩm quyền giải yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vơ hiệu; x) Tòa án nơi xảy đình cơng có thẩm quyền giải u cầu xét tính hợp pháp đình cơng; y) Thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ giải yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển thực theo quy định Điều 421 Bộ luật Trường hợp vụ án dân Tòa án thụ lý giải theo quy định Bộ luật thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ phải Tòa án tiếp tục giải q trình giải vụ án có thay đổi nơi cư trú, trụ sở địa giao dịch đương Điều 40 Thẩm quyền Tòa án theo lựa chọn nguyên đơn, người yêu cầu Ngun đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trường hợp sau đây: a) Nếu nơi cư trú, làm việc, trụ sở bị đơn nguyên đơn u cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối nơi bị đơn có tài sản giải quyết; b) Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động chi nhánh tổ chức ngun đơn u cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết; c) Nếu bị đơn khơng có nơi cư trú, làm việc, trụ sở Việt Nam vụ án tranh chấp việc cấp dưỡng ngun đơn u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết; d) Nếu tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở nơi xảy việc gây thiệt hại giải quyết; 247 247 đ) Nếu tranh chấp bồi thường thiệt hại, trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập điều kiện lao động khác người lao động nguyên đơn người lao động u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc giải quyết; e) Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động người cai thầu người có vai trò trung gian ngun đơn u cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động chủ cư trú, làm việc, có trụ sở nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết; g) Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng ngun đơn u cầu Tòa án nơi hợp đồng thực giải quyết; h) Nếu bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở nhiều nơi khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết; i) Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có nhiều địa phương khác ngun đơn u cầu Tòa án nơi có bất động sản giải Người u cầu có quyền lựa chọn Tòa án giải yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình trường hợp sau đây: a) Đối với yêu cầu dân quy định khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Điều 27 Bộ luật người yêu cầu u cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc, có trụ sở nơi có tài sản người bị yêu cầu giải quyết; b) Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật quy định khoản Điều 29 Bộ luật người u cầu u cầu Tòa án nơi cư trú bên đăng ký kết hôn trái pháp luật giải quyết; c) Đối với yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau ly người u cầu yêu cầu Tòa án nơi người cư trú giải Điều 41 Chuyển vụ việc dân cho Tòa án khác; giải tranh chấp thẩm quyền Vụ việc dân thụ lý mà không thuộc thẩm quyền giải Tòa án thụ lý Tòa án định chuyển hồ sơ vụ việc dân cho Tòa án có thẩm quyền xóa tên vụ án sổ thụ lý Quyết định phải gửi cho Viện kiểm sát cấp, đương sự, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Đương sự, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị định thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận định Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận khiếu nại, kiến nghị, Chánh án Tòa án định chuyển vụ việc dân phải giải khiếu nại, kiến nghị Quyết định Chánh án Tòa án định cuối Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải theo lãnh thổ Tòa án nhân dân cấp cao Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải Tranh chấp thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải theo lãnh thổ Tòa án nhân dân cấp cao khác Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải Điều 42 Nhập tách vụ án Tòa án nhập hai nhiều vụ án mà Tòa án thụ lý riêng biệt thành vụ án để giải việc nhập việc giải vụ án bảo đảm pháp luật Đối với vụ án có nhiều người có yêu cầu khởi kiện cá nhân quan, tổ chức Tòa án nhập yêu cầu họ để giải vụ án Tòa án tách vụ án có yêu cầu khác thành hai nhiều vụ án việc tách việc giải vụ án tách bảo đảm pháp luật Khi nhập tách vụ án quy định khoản khoản Điều này, Tòa án thụ lý vụ án phải định gửi cho Viện kiểm sát cấp, đương sự, quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Mục GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT ĐỂ ÁP DỤNG Điều 43 Nguyên tắc xác định thẩm quyền Tòa án trường hợp chưa có điều luật để áp dụng 248 248 Thẩm quyền Tòa án thụ lý, giải vụ việc dân trường hợp chưa có điều luật để áp dụng thực theo quy định điều từ Điều 35 đến Điều 41 Bộ luật Điều 44 Trình tự, thủ tục thụ lý, giải vụ việc dân trường hợp chưa có điều luật để áp dụng Trình tự, thủ tục thụ lý, giải vụ việc dân trường hợp chưa có điều luật để áp dụng thực theo quy định Bộ luật Điều 45 Nguyên tắc giải vụ việc dân trường hợp chưa có điều luật để áp dụng Việc áp dụng tập quán thực sau: Tòa án áp dụng tập quán để giải vụ việc dân trường hợp bên khơng có thỏa thuận pháp luật không quy định Tập quán không trái với nguyên tắc pháp luật dân quy định Điều Bộ luật dân Khi yêu cầu Tòa án giải vụ việc dân sự, đương có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng tập quán bảo đảm quy định Điều Bộ luật dân Trường hợp đương viện dẫn tập quán khác tập qn có giá trị áp dụng tập quán thừa nhận nơi phát sinh vụ việc dân Việc áp dụng tương tự pháp luật thực sau: Tòa án áp dụng tương tự pháp luật để giải vụ việc dân trường hợp bên khơng có thỏa thuận, pháp luật khơng có quy định khơng có tập qn áp dụng theo quy định tạiĐiều Bộ luật dân khoản Điều Khi áp dụng tương tự pháp luật, Tòa án phải xác định rõ tính chất pháp lý vụ việc dân sự, xác định rõ ràng hệ thống pháp luật hành khơng có quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ dân tương tự Việc áp dụng nguyên tắc pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công thực sau: Tòa án áp dụng nguyên tắc pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công để giải vụ việc dân áp dụng tập quán, tương tự pháp luật theo quy định Điều khoản Điều Bộ luật dân sự, khoản khoản Điều Các nguyên tắc pháp luật dân nguyên tắc quy định Điều Bộ luật dân Án lệ Tòa án nghiên cứu, áp dụng giải vụ việc dân Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cơng bố Lẽ công xác định sở lẽ phải người xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị bình đẳng quyền nghĩa vụ đương vụ việc dân Chương IV CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG Điều 46 Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng Các quan tiến hành tố tụng dân gồm có: a) Tòa án; b) Viện kiểm sát Những người tiến hành tố tụng dân gồm có: a) Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; b) Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Chương VI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG Mục ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ VIỆC DÂN SỰ Điều 68 Đương vụ việc dân 249 249 Đương vụ án dân quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đương việc dân quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải việc dân người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyên đơn vụ án dân người khởi kiện, người quan, tổ chức, cá nhân khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp người bị xâm phạm Cơ quan, tổ chức Bộ luật quy định khởi kiện vụ án dân để u cầu Tòa án bảo vệ lợi ích cơng cộng, lợi ích Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách nguyên đơn Bị đơn vụ án dân người bị nguyên đơn khởi kiện bị quan, tổ chức, cá nhân khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn bị người xâm phạm Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án dân người không khởi kiện, không bị kiện, việc giải vụ án dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ họ nên họ tự đề nghị đương khác đề nghị Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trường hợp việc giải vụ án dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ người mà khơng có đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người yêu cầu giải việc dân người yêu cầu Tòa án cơng nhận khơng cơng nhận kiện pháp lý làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quan, tổ chức, cá nhân khác; yêu cầu Tòa án cơng nhận cho quyền dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan việc dân người không yêu cầu giải việc dân việc giải việc dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ họ nên họ tự đề nghị đương việc dân đề nghị Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trường hợp giải việc dân có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ người mà khơng có đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan việc dân Điều 69 Năng lực pháp luật tố tụng dân lực hành vi tố tụng dân đương Năng lực pháp luật tố tụng dân khả có quyền, nghĩa vụ tố tụng dân pháp luật quy định Mọi quan, tổ chức, cá nhân có lực pháp luật tố tụng dân việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Năng lực hành vi tố tụng dân khả tự thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân Đương người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người lực hành vi dân pháp luật có quy định khác Đối với người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi lực hành vi tố tụng dân họ xác định theo định Tòa án 250 250 Đương người chưa đủ sáu tuổi người lực hành vi dân khơng có lực hành vi tố tụng dân Việc thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân đương sự, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người Tòa án người đại diện hợp pháp họ thực Đương người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi việc thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân đương sự, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người Tòa án người đại diện hợp pháp họ thực Đối với người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi việc thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân họ, việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho họ xác định theo định Tòa án Đương người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tham gia lao động theo hợp đồng lao động giao dịch dân tài sản riêng tự tham gia tố tụng việc có liên quan đến quan hệ lao động quan hệ dân Trong trường hợp này, Tòa án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp họ tham gia tố tụng Đối với việc khác, việc thực quyền, nghĩa vụ tố tụng dân đương Tòa án người đại diện hợp pháp họ thực Đương quan, tổ chức người đại diện hợp pháp tham gia tố tụng Điều 70 Quyền, nghĩa vụ đương Đương có quyền, nghĩa vụ ngang tham gia tố tụng Khi tham gia tố tụng, đương có quyền, nghĩa vụ sau đây: Tơn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa Nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí chi phí tố tụng khác theo quy định pháp luật Cung cấp đầy đủ, xác địa nơi cư trú, trụ sở mình; q trình Tòa án giải vụ việc có thay đổi địa nơi cư trú, trụ sở phải thơng báo kịp thời cho đương khác Tòa án Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung rút yêu cầu theo quy định Bộ luật Cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp u cầu quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cung cấp tài liệu, chứng cho Đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng vụ việc mà tự khơng thể thực được; đề nghị Tòa án u cầu đương khác xuất trình tài liệu, chứng mà họ giữ; đề nghị Tòa án định yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cung cấp tài liệu, chứng đó; đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định việc định giá tài sản Được biết, ghi chép, chụp tài liệu, chứng đương khác xuất trình Tòa án thu thập, trừ tài liệu, chứng quy định khoản Điều 109 Bộ luật Có nghĩa vụ gửi cho đương khác người đại diện hợp pháp họ đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng mà đương khác có, tài liệu, chứng quy định khoản Điều 109 Bộ luật Trường hợp lý đáng khơng thể chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng họ có quyền u cầu Tòa án hỗ trợ 10 Đề nghị Tòa án định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 251 251 11 Tự thỏa thuận với việc giải vụ án; tham gia hòa giải Tòa án tiến hành 12 Nhận thông báo hợp lệ để thực quyền, nghĩa vụ 13 Tự bảo vệ nhờ người khác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho 14 Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định Bộ luật 15 Tham gia phiên tòa, phiên họp theo quy định Bộ luật 16 Phải có mặt theo giấy triệu tập Tòa án chấp hành định Tòa án trình Tòa án giải vụ việc 17 Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng 18 Đề nghị Tòa án tạm đình giải vụ việc theo quy định Bộ luật 19 Đưa câu hỏi với người khác vấn đề liên quan đến vụ án đề xuất với Tòa án vấn đề cần hỏi người khác; đối chất với với người làm chứng 20 Tranh luận phiên tòa, đưa lập luận đánh giá chứng pháp luật áp dụng 21 Được cấp trích lục án, án, định Tòa án 22 Kháng cáo, khiếu nại án, định Tòa án theo quy định Bộ luật 23 Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật 24 Chấp hành nghiêm chỉnh án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật 25 Sử dụng quyền đương cách thiện chí, khơng lạm dụng để gây cản trở hoạt động tố tụng Tòa án, đương khác; trường hợp không thực nghĩa vụ phải chịu hậu Bộ luật quy định 26 Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định Điều 71 Quyền, nghĩa vụ nguyên đơn Các quyền, nghĩa vụ đương quy định Điều 70 Bộ luật Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút phần toàn yêu cầu khởi kiện Chấp nhận bác bỏ phần toàn yêu cầu phản tố bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập Điều 72 Quyền, nghĩa vụ bị đơn Các quyền, nghĩa vụ đương quy định Điều 70 Bộ luật Được Tòa án thơng báo việc bị khởi kiện Chấp nhận bác bỏ phần toàn yêu cầu nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập 252 252 Đưa yêu cầu phản tố nguyên đơn, có liên quan đến yêu cầu nguyên đơn đề nghị đối trừ với nghĩa vụ nguyên đơn Đối với yêu cầu phản tố bị đơn có quyền, nghĩa vụ nguyên đơn quy định Điều 71 Bộ luật Đưa yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu độc lập có liên quan đến việc giải vụ án Đối với yêu cầu độc lập bị đơn có quyền, nghĩa vụ nguyên đơn quy định Điều 71 Bộ luật Trường hợp yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập khơng Tòa án chấp nhận để giải vụ án bị đơn có quyền khởi kiện vụ án khác Điều 73 Quyền, nghĩa vụ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền, nghĩa vụ sau đây: a) Các quyền, nghĩa vụ quy định Điều 70 Bộ luật này; b) Có thể có yêu cầu độc lập tham gia tố tụng với bên nguyên đơn với bên bị đơn Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập yêu cầu độc lập có liên quan đến việc giải vụ án có quyền, nghĩa vụ nguyên đơn quy định Điều 71 Bộ luật Trường hợp yêu cầu độc lập khơng Tòa án chấp nhận để giải vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khởi kiện vụ án khác Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng với bên nguyên đơn có quyền lợi có quyền, nghĩa vụ ngun đơn quy định Điều 71 Bộ luật Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng với bên bị đơn có nghĩa vụ có quyền, nghĩa vụ bị đơn quy định Điều 72 Bộ luật 253 253
- Xem thêm -

Xem thêm: he thong van ban phap toi thieu luat danh cho hoc phan luat kinh doanh, he thong van ban phap toi thieu luat danh cho hoc phan luat kinh doanh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay