Tóm tắt lý thuyết TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

70 26 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 20:06

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hạt nhân lý luận triết học của thế giới quan khoa học Mác Lênin; là hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật; là hệ thống lý luận và phương pháp luận được xác lập trên cơ sở giải quyết theo quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề cơ bản của triết học. Do đó, nắm vững những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu toàn bộ hệ thống quan điểm khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Phần thứ TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Chương I CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Chủ nghĩa vật biện chứng hạt nhân lý luận triết học giới quan khoa học Mác - Lênin; hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật; hệ thống lý luận phương pháp luận xác lập sở giải theo quan điểm vật biện chứng vấn đề triết học Do đó, nắm vững nội dung chủ nghĩa vật biện chứng điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống quan điểm khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin I CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩã tâm việc giải vấn đề triết học Triết học hệ thống quan điểm lý luận chung giới vị trí người giới đó; có lịch sử đời phát triển hai ngàn năm lịch sử tư tưởng nhân loại Tổng kết toàn lịch sử triết học, đặc biệt lịch sử triết học Cổ điển Đức, Ph.Ăngghen khái quát: "Vấn đề lớn triết học, đặc biệt triết học đại, mối quan hệ tư ton tại"1; ý thức vật chất, tinh thần giới tự nhiên Vấn đề triết học phân tích hai mặt Thứ nhất, ý thức vật chất, có trước, có sau? định nào? Thứ hai, người có khả nhận thức giới hay không? Việc giải hai mặt vấn đề triết học sở phân chia trường phái triết học lớn lịch sử: chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm; khả tri luận (thuyết biết) bất khả tri luận (thuyết khơng thể biết) Ngồi có chủ nghĩa nhị ngun hồi nghi luận (chủ nghĩa hoài nghi) Về thực chất, chủ nghĩa nhị nguyên có chất với chủ nghĩa tâm, hoài nghi luận thuộc bất khả tri luận; mặt khác, bất khả tri luận thường có mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa tâm, khả tri luận thường gắn với chủ nghĩa vật Trong lịch sử triết học, người cho rằng: chất giới vật chất; vật chất tính thứ nhất, ý thức tính thứ hai; vật chất có trước định ý thức người gọi nhà vật Ngược lại, người cho rằng: chất giới ý thức; ý thức tính thứ nhất, vật chất tính thứ hai; ý thức có trước Xem: C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tap, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 21, tr 403 định vật chất gọi nhà tâm; học thuyết họ hợp thành môn phái khác chủ nghĩa tâm Chủ nghĩa tâm có nguon gốc nhận thức nguon gốc xã hội nó, là: xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, than thánh hóa mặt, đặc tính trình nhận thức đồng thời thường gắn với lợi ích giai cấp, tầng lớp áp bức, bóc lột nhân dân lao động Mặt khác, chủ nghĩa tâm tơn giáo thường có mối liên hệ mật thiết với nhau, nương tựa vào để tồn phát triển Trong lịch sử, chủ nghĩa tâm có hai hình thức chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa tâm khách quan Chủ nghĩa tâm chủ quan thừa nhận tính thứ ý thức người Trong phủ nhận tồn khách quan thực, chủ nghĩa tâm chủ quan khẳng định vật tượng "phức hợp cảm giác" cá nhân Chủ nghĩa tâm khách quan thừa nhận tính thứ tinh thần, ý thức tinh thần, ý thức quan niệm tinh thần khách quan, ý thức khách quan có trước tồn độc lập với giới tự nhiên người Thực thể tinh thần, ý thức khách quan thường mang tên gọi khác như: "ý niệm tuyệt đối ", “tinh thần tuyệt đối", "lý tính giới", v.v Đối lập với chủ nghĩa tâm, chủ nghĩa vật tồn tại, phát triển có nguồn gốc từ phát triển khoa học thực tiễn, đồng thời thường gắn với lợi ích giai cấp lực lượng tiến lịch sử Nó kết q trình đúc kết, khái qt hóa tri thức nhân loại nhiều lĩnh vực để xây dựng nên hệ thống quan điểm lý luận chung, đồng thời định hướng cho lực lượng xã hội tiến hoạt động nhận thức thực tiễn Trên sở phát triển khoa học thực tiễn, chủ nghĩa vật phát triển qua hình thức lịch sử nó, chủ nghĩa vật biện chứng hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật lịch sử Chủ nghĩa vật biện chứng - hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật Trong lịch sử, với phát triển khoa học thực tiễn, chủ nghĩa vật hình thành phát triển với ba hình thức là: chủ nghĩa vật chất phác, chủ nghĩa vật siêu hình chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật chất phác kết nhận thức nhà triết học vật thời cổ đại Trong thừa nhận tính thứ vật chất, chủ nghĩa vật giai đoạn lý giải toàn sinh thành giới từ dạng vật chất cụ thể, cảm tính, coi thực thể đầu tiên, nguyên giới Những lý giải họ giới mang nặng tính trực quan nên kết luận họ giới ngây thơ, chất phác Tuy nhiều hạn chế so với phát triển sau chủ nghĩa vật thời cổ đại lấy thân giới tự nhiên để giải thích giới tự nhiên, khơng viện đến thần linh hay đấng sáng tạo để giải thích giới Chủ nghĩa vật siêu hình hình thức thứ hai chủ nghĩa vật, thể rõ từ kỷ XV đến kỷ XVIII đạt đỉnh cao vào kỷ XIX Đây thời kỳ học cổ điển thu thành tựu rực rỡ, nên tiếp tục phát triển quan điểm chủ nghĩa vật thời cổ đại, chủ nghĩa vật giai đoạn chịu tác động mạnh mẽ phương pháp tư siêu hình, máy móc học cổ điển Do đó, theo quan niệm chủ nghĩa vật siêu hình, giới giống cỗ máy giới khổng lồ mà phận tạo nên ln trạng thái biệt lập, tĩnh tại; có biến đổi tăng, giảm đơn số lượng nguyên nhân bên gây nên Tuy chưa phản ánh thực mối liên hệ phổ biến phát triển chủ nghĩa vật siêu hình góp phan khơng nhỏ vào việc chống lại giới quan tâm tôn giáo, giai đoạn lịch sử chuyển tiếp từ thời trung cổ sang thời Phục hưng nước Tây Âu Chủ nghĩa vật biện chứng hình thức thứ ba chủ nghĩa vật, C.Mác Ph.Ăngghen bắt đầu xây dựng từ năm 40 kỷ XIX, sau V.I.Lênin người kế tục ông bảo vệ phát triển Với kế thừa tinh hoa học thuyết triết học trước sử dụng triệt để thành tựu khoa học tự nhiên đương thời, chủ nghĩa vật biện chứng từ đời khắc phục hạn chế chủ nghĩa vật chất phác thời cổ đại chủ nghĩa vật siêu hình thời cận đại, đạt tới trình độ hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật lịch sử Trên sở phản ánh đắn thực khách quan mối liên hệ phổ biến phát triển, chủ nghĩa vật biện chứng cung cấp công cụ vĩ đại cho hoạt động nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng Toàn hệ thống quan niệm, quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng xây dựng sở lí giải cách khoa học vật chất, ý thức mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức II QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC Vật chất a) Phạm trù vật chất Vật chất với tư cách phạm trù triết học có lịch sử phát triển 2500 năm Ngay từ thời cổ đại, xung quanh phạm trù vật chất diễn đấu tranh không khoan nhượng chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Đồng thời, giống phạm trù khác, phạm trù vật chất có q trình phát triển gắn liền với thực tiễn nhận thức người Trong chủ nghĩa tâm quan niệm chất giới, sở tồn nguyên tinh than, vật chất quan niệm sản phẩm nguyên tinh than chủ nghĩa vật quan niệm: chất giới, thực thể giới vật chất - ton vĩnh viễn, tạo nên vật, tượng với thuộc tính chúng Trước chủ nghĩa vật biện chứng đời, nhìn chung, nhà triết học vật quan niệm vật chất hay số chất tự có, đầu tiên, sở sản sinh toàn giới Từ thời cổ đại lí thuyết Ngũ hành triết học Trung Quốc quan niệm kim, mộc, thủy hỏa, thổ, tố chất vật chất giới; phái Nyaya - Vaisêsika Ấn Độ lại quan niệm sở vật chất sinh thành nên giới anu2 Ở Hy Lạp, phái Milê cho sở vật chất giới nước (quan điểm Talét3 ) hay khơng khí (quan điểm Anaximen 4); Hêraclít5 lại quan niệm lửa; Đêmơcrít6 khẳng định nguyên tử, v.v Cho đến kỷ XVII - XVIII quan điểm vật chất nhà triết học thời cận đại Tây Âu Ph.Bêcơn7, R.Đềcáctơ8, T.Hốpxơ9, Đ.Điđơrơ10, v.v khơng có thay đổi Họ tiếp tục quan niệm vật chất nhà triết học vật thời cổ đại Hy Lạp sâu tìm hiểu cấu trúc vật chất giới tự nhiên biểu cụ thể cảm tính Quan điểm nhà triết học vật trước Mác vật chất có ưu điểm định việc giải thích sở vật chất tồn giới tự nhiên có nhiều hạn chế như: khơng hiểu xác chất tượng ý thức mối quan hệ ý thức với vật chất; khơng có sở để xác định biểu vật chất đời sống xã hội nên khơng có sở để đứng quan điểm vật giải vấn đề xã hội.… Hạn chế tất yếu dẫn đến quan điểm vật không triệt để: giải vấn đề giới tư nhiên, nhà vật đứng quan điểm vật, giải vấn đề xã hội họ "trượt" sang quan điểm tâm Sự phát triển khoa học tự nhiên cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, đặc biệt phát minh Rơnghen11, Béccơren12, Tômxơn13, v.v bác bỏ quan điểm nhà vật chất coi "giới hạn cùng", từ dẫn tới khủng hoảng giới quan lĩnh vực nghiên cứu vật lý học Những người theo chủ nghĩa tâm lợi dụng hội để khẳng định chất "phi vật chất" giới, khẳng định vai trò lực lượng siêu nhiên trình sáng tạo giới Trong bối cảnh lịch sử đó, V.I.Lênin 14 tiến hành tổng kết thành tựu khoa học tự nhiên cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX từ nhu cầu đấu tranh chống chủ nghĩa tâm, Người vạch rõ ý đồ xuyên tạc thành tựu khoa học tự nhiên nhà triết học tâm, khẳng định chất vật chất giới đưa định nghĩa kinh điển vật chất: Anu: Theo quan niệm phái Nyaya – Vaisêsika Anu hạt bất biến không đồng nhất, khác hình dáng khối lượng Talet (Thales, khoảng 642 – 547 trước Công nguyên) người Hy Lạp: Nhà triết học, nhà toán học, nhà thiên văn học, nhà trị Anaximen (Anaximene, khoảng 585 – 525 trước Công nguyên) người Hy Lạp: nhà triết học Hêraclít (Heraclitus, khoảng 540 – 480 trước Công nguyên) người Hy Lạp: nhà triết học, người coi ông tổ phép biện chứng thời cổ đại Đêmơcrít (Democritus, khoảng 460 – 370 trước Công nguyên) người Hy Lạp: nhà triết học, nhà nghiên cứu tự nhiên, người coi “ óc bách khoa cổ Hy Lạp”, người coi sáng lập thuyết nguyên tử Ph Bêcơn (Francis Bacon, 1561 – 1626) người Anh: nhà triết học, nhà văn, nhà hoạt động trị R Đềcáctơ ( Renedescartes, 1596 – 1650) người Pháp: nhà triết học, nhà toán học, nhà vật lý học Hốpxơ (Thomas Hobbes, 1588 – 1679) người Anh: nhà triết học trị, nhà hoạt động trị 10 Đ Điđơrơ (Denis Diderot, 1713 – 1784) người Pháp: nhà triết học, nhà văn 11 Rơnghen (Wilhelm Conrad Roentgen, 1845 – 1923) người Đức: nhà vật lý học, giáo sư vật lý 12 H Béccơren (Henri Becquerel, 1852 – 1908) người Pháp: nhà vật lý học 13 J J Tômxơn (Joseph JohnThomson, 1856 – 1910) hầu tước người Anh: Nhà vật lý học, giáo sư học viện Hồng gia Ln Đơn 14 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátcơva, 1980, t 18, tr 151 ‘‘Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Theo định nghĩa V.I.Lênin ve vật chất: Thứ nhất, cần phải phân biệt "vật chất" với tư cách phạm trù triết học (tức phạm trù khái quát thuộc tính nhất, phổ biến tồn vật chất xác định từ góc đọ giải vấn đề triết học) với khái niệm “vật chất” sử dụng khoa học chuyên ngành (tức khái niệm dùng để dạng vật chất cụ thể, cảm tính; biểu cụ thể giới vật chất tự nhiên hay xã hội) Thứ hai, đặc trưng thuộc tính nhất, phổ biến tồn vật chất khái quát phạm trù vật chất chủ nghĩa vật biện chứng thuộc tính tồn khách quan (thực khách quan), tức thuộc tính tồn ngồi ý thức, độc lập, không phụ thuộc vào ý thức người, cho dù người có nhận thức hay khơng nhận thức nó15 Thứ ba, vật chất (dưới hình thức tồn cụ thể nó) gây nên cảm giác người trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan người; ý thức người phản ánh vật chất, vật chất ý thức phản ánh Định nghĩa V.I.Lênin ve vật chất có ý nghĩa quan trọng phát triển chủ nghĩa vật nhận thức khoa học: Một là, việc tìm thuộc tính nhất, phổ biến vật chất thuộc tính tồn khách quan, V.I.Lênin phân biệt khác khái niệm vật chất với tư cách phạm trù triết học với khái niệm vật chất với tư cách phạm trù khoa học chuyên ngành (vật lí học, hóa học, sinh vật học,…) từ khắc phục hạn chế quan niệm vật chất chủ nghĩa vật cũ; cung cấp nhận thức khoa học để xác định thuộc vật chất; tạo lập sở lý luận cho việc xây dựng quan điểm vật lịch sử, khắc phục hạn chế tâm quan niệm xã hội Hai là, khẳng định vật chất “thực khách quan”, “được đem lại cho người cảm giác" " cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh", V.I.Lênin khơng khẳng định tính thứ vật chất, tính thứ hai ý thức theo quan điểm vật mà khẳng định khả người nhận thức thực khách quan thơng qua "chép lại, chụp lại, phản ánh" người thực khách quan b) Phương thức hình thức tồn vật chất Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, vận động phương thức tồn vật chất; không gian, thời gian hình thức tồn vật chất Vận động phương thức tồn vật chất Ph.Ăngghen định nghĩa: "Vận động, hiểu theo nghĩa chung - tức hiểu phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất, - 15 Xem V.I.Lênin: Toan tập, Nxb Tiến bộ, Mátcơva, 1980, t 18, tr 374, 403 bao gom tất thay đổi trình diễn vũ trụ kể từ thay đổi vị trí đơn giản tư duy”16 Theo quan điểm Ph.Ăngghen: vận động không túy thay đổi vị trí khơng gian mà "mọi thay đổi trình diễn vũ trụ; vận động "là phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất" nên thơng qua vận động mà dạng cụ thể vật chất biểu tồn mình; vận động vật chất tự thân vận động Sự tồn vật chất gắn liền với vận động; vận động phương thức tồn vật chất Dựa thành tựu khoa học thời đại mình, Ph.Ăngghen phân chia vận động thành năm hình thức vận động bản: vận động giới (sự di chuyển vị trí vật thể khơng gian); vận động vật lý (vận động phân tử, điện tử, hạt bản, trình nhiệt, điện, v.v.); vận động hóa (sự biến đổi chất vơ cơ, hữu q trình hòa hợp phân giải); vận động sinh vật (sự biến đổi thể sống, biến thái cấu trúc gen, v.v.); vận động xã hội (sự biến đổi lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, v.v đời sống xã hội) Các hình thức vận động nói xếp theo thứ tự từ trình độ thấp đến trình độ cao, tương ứng với trình độ kết cấu vật chất Các hình thức vận động khác ve chất song chúng không tồn biệt lập mà có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó: hình thức vận động cao xuất sở hình thức vận động thấp bao hàm hình thức vận động thấp Trong tồn mình, vật có nhiều hình thức vận động khác song thân đặc trưng hình thức vận động cao mà có Bằng việc phân loại hình thức vận động bản, Ph.Ăngghen đặt sở cho việc phân loại, phân ngành, hợp loại, hợp ngành khoa học Tư tưởng thống khác ve chất hình thức vận động sở để chống lại khuynh hướng đánh đồng hình thức vận động quy hình thức vận động vào hình thức vận động khác trình nhận thức Khi khẳng định vận động phương thức tồn vật chất, thuộc tính cố hữu vật chất, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định vận động tuyệt đối, vĩnh viễn Điều khơng có nghĩa chủ nghĩa vật biện chứng phủ nhận đứng im, cân bằng; song, đứng im, cân tượng tương đối, tạm thời thực chất đứng im, cân trạng thái đặc biệt vận động Đứng im tương đối,tạm thời đứng im, cân xảy số quan hệ định không xảy với tất quan hệ; đứng im, cân xảy hình thức vận động xảy với tất hình thức vận động; đứng im, khơng phải ton vĩnh viễn mà tồn thời gian định, xét hay số quan hệ định, đứng im diễn trình biến đổi định Đứng im trạng thái đặc biệt vận động, vận động cân bằng, ổn định; vận động chưa làm thay đổi chất, vị trí, hình dáng, kết cấu vật Khơng gian, thời gian hình thức tồn vật chất 16 C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t 20, tr 519 Mọi dạng cụ thể vật chất tồn vị trí định, có quảng tính (chieu cao, chiều rộng, chiều dài) định ton mối tương quan định (trước hay sau, hay dưới, bên phải hay bên trái v.v.) với dạng vật chất khác Những hình thức tồn gọi khơng gian Mặt khác, tồn vật thể trình biến đổi: nhanh hay chậm, chuyển hóa, v.v Những hình thức tồn gọi thời gian Ph.Ăngghen viết: "Các hình thức tồn khơng gian thời gian; tồn ngồi thời gian vơ lý tồn ngồi khơng gian” 17 Như vậy, vật chất, khơng gian, thời gian khơng tách rời nhau; khơng có vật chất tồn ngồi khơng gian thời gian; khơng có khơng gian, thời tồn ngồi vật chất vận động Là hình thức tồn vật chất, không tách khỏi vật chất nên không gian, thời gian có tính chất chung tính chất vật chất, tính khách quan, tính vĩnh cửu, tính vơ tận vơ hạn Ngồi ra, khơng gian có thuộc tính ba chieu (chiều cao, chiều rộng, chiều dài) thời gian có chiều (chiều từ khứ đến tương lai) Tính ba chieu khơng gian tính chiều thời gian hình thức tồn quảng tính q trình diễn biến vật chất vận động c) Tính thống vật chất giới Thế giới vật chất biểu phong phú đa dạng song dạng biểu giới vật chất phản ánh chất giới thống với Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định: chất giới vật chất, giới thống tính vật chất Theo quan điểm đó: Một là, có giới giới vật chất; giới vật chất có trước, tồn khách quan, độc lập với ý thức người Hai là, giới vật chất tồn vĩnh viễn, vô tận, vô hạn, không sinh không bị Ba là, tồn giới vật chất có mối liên hệ khách quan, thống với nhau, biểu chỗ chúng dạng cụ thể vật chất, kết cấu vật chất, có nguon gốc vật chất, vật chất sinh chịu chi phối quy luật khách quan phổ biến giới vật chất Trong giới vật chất khơng có khác ngồi q trình vật chất biến đổi chuyển hóa lẫn nhau, nguon gốc, nguyên nhân kết Bản chất vật chất tính thống vật chất giới kết luận rút từ việc khái quát thành tựu khoa học, khoa học sống thực người kiểm nghiệm Nó khơng định hướng cho người giải thích ve tính đa dạng giới mà định hướng cho ngời tiếp tục nhận thức tính đa dạng để thực trình cải tạo hợp quy luật Y thức Giải vấn đề nguồn gốc, chất, vai trò ý thức bước ban đầu để giải vấn đề triết học Trên sở khái quát 17 C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t 20, tr 78 thành tựu khoa học, thực tiễn xã hội, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định nguồn gốc vật chất, chất phản ánh vật chất ý thức để rút vai trò ý thức mối quan hệ với vật chất a) Nguồn gốc ý thức: Ý thức có hai nguồn gốc nguồn gốc tự nhiên nguồn gốc xã hội Nguồn gốc tự nhiên ý thức thể qua hình thành óc người hoạt động óc mối quan hệ người với giới khách quan; đó, giới khách quan tác động đến óc người, từ tạo khả hình thành ý thức người giới khách quan Về óc người: ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, chức óc, kết hoạt động sinh lý than kinh óc Bộ óc hồn thiện, hoạt động sinh lý than kinh óc có hiệu quả, ý thức người phong phú sâu sắc Điều lý giải trình tiến hóa lồi người q trình phát triển lực nhận thức, tư đời sống tinh thần người bị rối loạn sinh lý than kinh người không bình thường bị tổn thương óc Về mối quan hệ người với giới khách quan tạo trình phản ánh động, sáng tạo: Quan hệ người với giới khách quan quan hệ tất yếu từ người xuất Trong mối quan hệ này, giới khách quan phản ánh thông qua hoạt động giác quan tác động đến óc người, hình thành nên ý thức (quá trình phản ánh) Phản ánh tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động qua lại lẫn chúng Những đặc điểm tái tạo dạng vật chất nhận tác động mang thông tin dạng vật chất tác động Những đặc điểm mang thông tin gọi phản ánh, dạng vật chất tác động gọi phản ánh Cái phản ánh phản ánh không tách rời không đồng với Cái phản ánh dạng cụ thể vật chất, phản ánh đặc điểm chứa đựng thơng tin dạng vật chất (cái phản ánh) dạng vật chất khác (dạng vật chất nhận tác động) Phản ánh thuộc tính tất dạng vật chất, song phản ánh thể nhiều hình thức: phản ánh vật lý, hóa học; phản ánh sinh học; phản ánh tâm lý phản ánh động, sáng tạo (phản ánh ý thức) Những hình thức tương ứng với trình tiến hóa vật chất Phản ánh vật lý, hóa học hình thức thấp nhất, đặc trưng cho vật chất vơ sinh Phản ánh vật lý, hóa học thể qua biến đổi cơ, lý, hóa (thay đổi kết cấu, vị trí, tính chất lý - hóa qua trình kết hợp, phân giải chất) có tác động qua lại lẫn dạng vật chất vơ sinh Hình thức phản ánh mang tính thụ động, chưa có định hướng lựa chọn vật nhận tác động Phản ánh sinh học hình thức phản ánh cao hơn, đặc trưng cho giới tự nhiên hữu sinh Tương ứng với trình phát triển giới tự nhiên hữu sinh, phản ánh sinh học thể qua tính kích thích, tính cảm ứng, phản xạ Tính kích thích phản ứng thực vật động vật bậc thấp cách thay đổi chiều hướng sinh trưởng, phát triển, thay đổi màu sắc, thay đổi cấu trúc v.v nhận tác động mơi trường sống Tính cảm ứng phản ứng động vật có hệ thần kinh tạo lực cảm giác, thực sở điều khiển trình thần kinh qua chế phản xạ khơng điều kiện, có tác động từ bên ngồi mơi trường lên thể sống Phản ánh tâm lý phản ứng động vật có hệ thần kinh trung ương thực sở điều khiển hệ thần kinh thông qua chế phản xạ có điều kiện Phản ánh động, sáng tạo hình thức phản ánh cao hình thức phản ánh, thực dạng vật chất phát triển cao nhất, có tổ chức cao óc người Phản ánh động, sáng tạo thực qua trình hoạt động sinh lý thần kinh não người giới khách quan tác động lên giác quan người Đây phản ánh có tính chủ động lựa chọn thông tin, xử lý thông tin để tạo thông tin mới, phát ý nghĩa thông tin Sự phản ánh động, sáng tạo gọi ý thức Nguồn gốc xã hội ý thức lao động ngôn ngữ Hai yếu tố vừa nguồn gốc, vừa tiền đề đời ý thức Lao động q trình người sử dụng cơng cụ tác động vào giới tự nhiên nhằm thay đổi giới tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu người; q trình thân người đóng vai trò mơi giới, điều tiết trao đổi vật chất với giới tự nhiên Đây trình làm thay đổi cấu trúc thể, đem lại dáng thẳng hai chân, giải phóng hai tay, phát triển khí quản, phát triển não bộ, v.v người Trong trình lao động, người tác động vào giới khách quan làm giới khách quan bộc lộ thuộc tính, kết cấu, quy luật vận động nó, biểu thành tượng định mà người quan sát Những tượng ấy, thông qua hoạt động giác quan, tác động vào óc người, thông qua hoạt động não người, tạo khả hình thành nên tri thức nói riêng ý thức nói chung Như đời ý thức chủ yếu hoạt động cải tạo giới khách quan thơng qua q trình lao động Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu vật chất chứa đựng thông tin mang nội dung ý thức Khơng có ngơn ngữ, ý thức khơng thể tồn thể Sự đời ngôn ngữ gắn liền với lao động Lao động từ đầu mang tính tập thể Mối quan hệ thành viên lao động nảy sinh họ nhu cầu phải có phương tiện để giao tiếp, trao đổi tư tưởng (biểu đạt.) Nhu cầu làm ngôn ngữ nảy sinh phát triển trình lao động Nhờ ngôn ngữ người không giao tiếp, trao đổi mà khái quát, tổng kết, đúc kết thực tiễn, truyền đạt kinh nghiệm, truyền đạt tư tưởng từ hệ qua hệ khác Như nguồn gốc bản, trực tiếp quan trọng định đời phát triển ý thức nhân tố lao động Sau lao động đồng thời với lao động ngơn ngữ; hai chất kích thích chủ yếu ảnh hưởng đến óc vượn, làm cho óc chuyển thành óc người, khiến cho tâm lý động vật dần chuyển thành ý thức.18 b) Bản chất kết cấu ý thức Bản chất ý thức: Ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan óc người; hình ảnh chủ quan giới khách quan 18 C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t 20, tr 646 – 647 Tính chất động, sáng tạo phản ánh ý thức thể khả hoạt động tâm - sinh lý người việc định hướng tiếp nhận thông tin, chọn lọc thông tin, xử lý thông tin, lưu giữ thông tin sở thông tin có tạo thơng tin phát ý nghĩa thông tin tiếp nhận Tính chất động sáng tạo phản ánh ý thức thể q trình người tạo ý tưởng, giả thuyết, huyền thoại, v.v đời sống tinh thần khái quát chất, quy luật khách quan, xây dựng mơ hình tư tưởng, tri thức hoạt động người Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan nghĩa là: ý thức hình ảnh giới khách quan, hình ảnh bị giới khách quan quy định nội dung, hình thức biểu khơng y ngun giới khách quan mà cải biến thơng qua lăng kính chủ quan (tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, kinh nghiệm, tri thức, nhu cầu, v.v.) người Theo C.Mác, ý thức "chẳng qua vật chất đem chuyển vào đầu óc người cải biến đó” 19 Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội Sự đời tồn ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn, chịu chi phối không quy luật tự nhiên mà chủ yếu quy luật xã hội, nhu cầu giao tiếp xã hội điều kiện sinh hoạt thực đời sống xã hội quy định Với tính động, ý thức sáng tạo lại thực theo nhu cầu thực tiễn xã hội Kết cấu ý thức: Ý thức có kết cấu phức tạp Có nhiều ngành khoa học, nhiều cách tiếp cận nghiên cứu kết cấu ý thức Ở tiếp cận kết cấu ý thức theo yếu tố hợp thành Theo cách tiếp cận này, ý thức bao gồm ba yếu tố là: tri thức, tình cảm ý chí, tri thức nhân tố quan trọng Ngồi ý thức bao gồm yếu tố khác Tri thức toàn hiểu biết người, kết trình nhận thức, tái tạo lại hình ảnh đối tượng nhận thức dạng loại ngôn ngữ Mọi hoạt động người có tri thức, tri thức định hướng Mọi biểu ý thức chứa đựng nội dung tri thức: Tri thức phương thức tồn ý thức điều kiện để ý thức phát triển Theo C.Mác: ‘‘Phương thức tồn ý thức tồn ý thức,đó tri thức"20 Căn vào lĩnh vực nhận thức, tri thức chia thành nhiều loại như: tri thức tự nhiên, tri thức xã hội, tri thức nhân văn Căn vào trình độ phát triển nhận thức, tri chia thành tri thức đời thường tri thức khoa học, tri thức kinh nghiệm tri thức lý luận, tri thức cảm tính tri thức lý tính, v.v Tình cảm rung động biểu thái độ người quan hệ Tình cảm hình thái đặc biệt phản ánh thực, hình thành từ khái quát cảm xúc cụ thể người nhận tác động ngoại cảnh Tình cảm biểu phát triển lĩnh vực đời sống người; yếu tố phát huy sức mạnh, động lực thúc đẩy hoạt động nhận thức thực tiễn V.I.Lênin cho rằng: tình cảm ‘‘xưa khơng có khơng thể có tìm tòi chân lý"21; khơng có tình cảm khơng có yếu tố thơi thúc người vơ 19 C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 35 C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t 42, tr 236 21 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, t 25, tr 131 20 kinh tế Nhưng tất chúng có ảnh hưởng lẫn ảnh hưởng đến sở kinh tế”74 Mức độ ảnh hưởng tư tưởng phát triển xã hội phụ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể; vào tính chất mối quan hệ kinh tế mà t tưởng nảy sinh; vai trò lịch sử giai cấp mang cờ tư tưởng; vào mức độ phản ánh đắn tư tưởng nhu cầu phát triển xã hội; vào mức độ mở rộng tư tưởng quần chúng; v.v Cũng đó, cần phân biệt vai trò ý thức tư tưởng tiến ý thức tư tưởng phản tiến phát triển xã hội Như vậy, nguyên lý chủ nghĩa vật lịch sử tính độc lập tương đối ý thức xã hội tranh phức tạp lịch sử phát triển ý thức xã hội đời sống tinh thần xã hội nói chung; bác bỏ quan điểm siêu hình, máy móc, tầm thường mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội Quan điểm vật mácxít tính định tồn xã hội ý thức xã hội tính độc lập tương đối ý thức xã hội nguyên lý chủ nghĩa vật lịch sử; sở phương pháp luận hoạt động nhận thức thực tiễn Theo nguyên lý này, mặt, việc nhận thức tượng đời sống tinh thần xã hội cần phải vào tồn xã hội làm nảy sinh nó, mặt khác cần phải giải thích tượng từ phương diện khác thuộc nội dung tính độc lập tương đối chúng Do đó, thực tiễn cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội cần phải tiến hành đồng thời hai mặt tồn xã hội ý thức xã hội, việc thay đổi tồn xã hội cũ điều kiện để thay đổi ý thức xã hội cũ; đồng thời, cần thấy biến đổi tồn xã hội tất yếu dẫn đến thay đổi to lớn đời sống tinh thần xã hội mà ngược lại, tác động đời sống tinh thần xã hội, với điều kiện xác định tạo biến đổi mạnh mẽ, sâu sắc tồn xã hội IV HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội Xã hội tổng thể nhiều lĩnh vực với mối quan hệ xã hội phức tạp Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin vận dụng phương pháp luận vật biện chứng vào việc phân tích đời sống xã hội, tiến hành trừu tượng hóa quan hệ xã hội phân tách quan hệ sản xuất, tức quan hệ kinh tế tồn cách khách quan, tất yếu khơng phụ thuộc vào ý chí người, tiến hành “giải phẫu” quan hệ đồng thời phân tích quan hệ mối quan hệ phụ thuộc với thực trạng phát triển lực lượng sản xuất thực, phân tích quan hệ mối quan hệ với tồn quan hệ xã hội khác, tức với quan hệ thuộc kiến trúc thượng tầng trị - xã hội, từ cho thấy rõ xã hội hệ thống cấu trúc với lĩnh vực tạo thành, là: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng; đó, quan hệ sản xuất vừa tồn với tư cách hình thức kinh tế phát triển lực lượng sản xuất, vừa tồn với t 74 C.Mác, Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, t 39, tr 271 cách hợp thành sở kinh tế xã hội mà dựng lên hệ thống kiến trúc thượng tầng trị, pháp luật, tôn giáo, Trong lý luận triết học chủ nghĩa Mác - Lênin, cấu trúc xã hội gọi hình thái kinh tế - xã hội hình thái xã hội) Vậy hình thái kinh tế - xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất Với khái niệm khoa học xã hội theo cấu trúc "hình thái" đem lại phương pháp luận khoa học việc nghiên cứu cấu trúc xã hội, cho phép phân tích đời sống phức tạp xã hội để mối quan hệ biện chứng lĩnh vực nó; quy luật vận động phát triển q trình lịch sử - tự nhiên Đây phát to lớn mặt phương pháp luận phân tích khoa học đời sống xã hội lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin Quá trình lịch sử – tự nhiên phát triển hình thái kinh tế - xã hội Khi phân tích phát triển lịch sử nhân loại theo lý luận cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội, C.Mác cho rằng: "Sự phát triển hình thái kinh tế - xã hội trình lịch sử - tự nhiên"75 Tính chất lịch sử - tự nhiên trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội phân tích nội dung chủ yếu sau đây: Một là, vận động phát triển xã hội khơng tn theo ý chí chủ quan người mà tuân theo quy luật khách quan, quy luật thân cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội, hệ thống quy luật xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, khoa học, mà trước hết quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với sở hạ tầng Hai là, nguồn gốc vận động, phát triển xã hội, lịch sử nhân loại, lĩnh vực kinh tế - xã hội, suy đến có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp từ phát triển lực lượng sản xuất xã hội V.I Lênin nhấn mạnh phương pháp luận quan trọng nghiên cứu xã hội là: "Chỉ có đem quy quan hệ xã hội vào quan hệ sản xuất, đem quy quan hệ sản xuất vào trình độ lực lượng sản xuất người ta có sở vững để quan niệm phát triển hình thái xã hội trình lịch sử - tự nhiên”76 Ba là, trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội, tức trình thay lẫn hình thái kinh tế - xã hội lịch sử nhân loại, phát triển lịch sử xã hội lồi người, tác động nhiều nhân tố chủ quan nhân tố giữ vai trò định là: tác động quy luật khách quan Dưới tác động quy luật khách quan mà lịch sử nhân loại, xét 75 76 C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 21 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t 1, tr 163 tính chất tồn q trình thay hình thái kinh tế - xã hội: nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa tương lai định thuộc hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Trong khẳng định tính chất lịch sử - tự nhiên, tức tính quy luật khách quan vận động, phát triển xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin đồng thời khẳng định vai trò nhân tố khác tiến trình phát triển lịch sử nhân loại nói chung lịch sử cộng đồng người cụ thể nói riêng, tác động nhân tố thuộc điều kiện địa lý, tương quan lực lượng trị giai cấp, tầng lớp xã hội, truyền thống văn hóa cộng đồng người, điều kiện tác động tình hình quốc tế tiến trình phát triển cộng đồng người lịch sử, v.v Chính tác động nhân tố mà tiến trình phát triển cộng đồng người diễn với đường, hình thức bước khác nhau, tạo nên tính phong phú, đa dạng phát triển lịch sử nhân loại Tính chất phong phú, đa dạng tiến trình phát triển hình thái kinh tế - xã hội bao hàm bước phát triển "bỏ qua" hay vài hình thái kinh tế - xã hội định Tuy nhiên, “bỏ qua” phải có điều kiện khách quan chủ quan định Như lịch sử nhân loại nói chung, lịch sử phát triển cộng đồng người nói riêng vừa tuân theo tính tất yếu quy luật xã hội, vừa chịu tác động đa dạng nhân tố khác nhau, có nhân tố hoạt động chủ quan người, từ lịch sử phát triển xã hội biểu lịch sử thống tính đa dạng đa dạng tính thống Giá trị khoa học lý luận hình thái kinh tế - xã hội Trước Mác, chủ nghĩa tâm giữ vai trò thống trị khoa học xã hội Với đời chủ nghĩa vật lịch sử, hạt nhân lý luận hình thái kinh tế - xã hội cung cấp phương pháp luận thực khoa học nghiên cứu lĩnh vực xã hội Thứ nhất, theo lý luận hình thái kinh tế - xã hội, sản xuất vật chất sở đời sống xã hội, phương thức sản xuất định trình độ phát triển sản xuất nhân tố định trình độ phát triển đời sống xã hội lịch sử nói chung, khơng thể xuất phát từ ý thức, tư tưởng từ ý chí chủ quan người để giải thích tượng đời sống xã hội mà phải xuất phát từ thân thực trạng phát triển sản xuất xã hội, đặc biệt từ trình độ phát triển phương thức sản xuất xã hội với cốt lõi trình độ phát triển lực lượng sản xuất thực Thứ hai, theo lý luận hình thái kinh tế - xã hội, xã hội khơng phải kết hợp cách ngẫu nhiên, máy móc cá nhân, mà thể sống động, phương diện đời sống xã hội tồn hệ thống cấu trúc thống chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, quan hệ sản xuất đóng vai trò quan hệ nhất, định quan hệ xã hội khác, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội khác Vì vậy, để lý giải xác đời sống xã hội cần phải sử dụng phương pháp luận trừu tượng hóa khoa học - cần phải phát từ quan hệ sản xuất thực xã hội để tiến hành phân tích phương diện khác (chính trị, pháp luật, văn hóa, khoa học, ) đời sống xã hội mối quan hệ lẫn chúng Thứ ba, theo lý luận hình thái kinh tế - xã hội, vận động, phát triển xã hội trình lịch sử - tự nhiên, tức trình diễn theo quy luật khách quan theo ý muốn chủ quan, muốn nhận thức giải đắn, có hiệu vấn đề đời sống xã hội phải sâu nghiên cứu quy luật vận động, phát triển xã hội V.I.Lênin nhấn mạnh rằng: "Xã hội thể sống phát triển khơng ngừng (chứ khơng phải kết thành cách máy móc cho phép tùy ý phối hợp yếu tố xã hội được), thể mà muốn nghiên cứu cần phải phân tích cách khách quan quan hệ sản xuất cấu thành hình thái xã hội định cần phải nghiên cứu quy luật vận hành phát triển hình thái xã hội đó"77 Những giá trị khoa học lý luận hình thái kinh tế - xã hội giá trị mặt phương pháp lận chung nhân việc nghiên cứu xã hội lịch sử nhân loại, lịch sử cộng đồng người, khơng thể thay cho phương pháp đặc thù trình nghiên cứu lĩnh vực cụ thể xã hội V.I.Lênin dạy rằng, lý luận "khơng có tham vọng giải thích tất cả, mà có ý muốn vạch phương pháp khoa học để giải thích lịch sư " 78 V VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP Giai cấp vai trò đấu tranh giai cấp phát triển xã hội có đối kháng giai cấp a) Khái niệm giai cấp Trong chủ nghĩa Mác - Lênin, khái niệm giai cấp dùng để "những tập đoàn to lớn gồm người khác địa vị họ hệ thống sản xuất xã hội định lịch sử, khác quan hệ họ (thường quan hệ pháp luật quy định thừa nhận) tư liệu sản xuất, vai trò họ tổ chức lao động xã hội, khác cách thức hưởng thụ phần cải xã hội nhiều mà họ hưởng"79 Theo khái niệm đây, thực chất phân hóa người cộng đồng xã hội thành giai cấp khác nhau, đối lập có khác đối lập địa vị họ chế độ kinh tế - xã hội định có khả khách quan dẫn đến thực tế "tập đồn chiếm đoạt lao động tập đoàn khác" Do vậy, theo V.I.Lênin: "Giai cấp tập đoàn người mà tập đoàn chiếm đoạt lao động tập đồn khác, chỗ tập đồn có địa vị khác chế độ kinh tế xã hội định"80 Vậy, 77, V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t 1, tr 198 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t 1, tr 171 79 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t 39, tr 17-18 80 V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t 39, tr 18 78 thực chất phân hóa giai cấp xã hội phân hóa người cộng đồng xã hội thành kẻ bóc lột người bị bóc lột Thực tế lịch sử nhân loại ngàn năm qua chứng minh điều này, phân hóa người cộng đồng xã hội thành giai cấp đối kháng nhau: chủ nô nô lệ lịch sử thời cổ đại, chúa đất nông nô thời trung cổ, tư sản vô sản từ thời cận đại đến Thực tiễn lịch sử chứng minh: giai cấp nắm tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội đồng thời có khả chiếm địa vị làm chủ quyền lực trị quyền lực nhà nước, có khả khách quan trở thành giai cấp thống trị xã hội, thực việc chiếm đoạt lao động giai cấp khác trì tình trạng tương đối ổn định xã hội điều kiện có đối kháng giai cấp Khái niệm giai cấp không đơn khái niệm khoa học trị mà khái niệm phản ánh mối quan hệ khách quan lĩnh vực kinh tế lĩnh vực trị xã hội; phản ánh mối quan hệ kinh tế - trị tập đoàn người điều kiện lịch sử định Đó mối quan hệ khơng có khác biệt mà có tính chất đối lập họ phương diện kinh tế trị Từ cho thấy: việc phân tích vấn đề kết cấu trị cần phải gắn liền với việc phân tích kết cấu kinh tế xã hội theo quan điểm lịch sử, cụ thể Để phân tích xử lý xác vấn đề kết cấu trị - xã hội khơng cần nắm vững khái niệm giai cấp theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin mà cần phải nắm vững khái niệm tầng lớp xã hội Khái niệm tầng lớp xã hội thường sử dụng để phân tầng, phân lớp, phân nhóm người giai cấp theo địa vị khác biệt cụ thể họ giai cấp như: tầng lớp công nhân làm thuê lao động giản đơn, lao động phức tạp, lao động chuyên gia, v.v.; mặt khác, khái niệm dùng để nhóm người ngồi kết cấu giai cấp xã hội định như: tầng lớp công chức, trí thức, tiểu nơng, v.v b) Nguồn gốc giai cấp Việc phát tồn giai cấp, đối kháng đấu tranh giai cấp phát lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin Một phát chủ nghĩa Mác - Lênin chỗ tồn giai cấp, đối kháng đấu tranh giai cấp tính nhân loại, khơng phải tiền định mà tượng có tính lịch sử, tức gắn liền với giai đoạn phát triển lịch sử định sản xuất, lịch sử nhân loại C.Mác khẳng định: "Sự tồn giai cấp gắn liền với giai đoạn phát triển lịch sử định sản xuất"81 Nguồn gốc trực tiếp phân hóa giai cấp xã hội đời tồn chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, đặc biệt tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội, điều kiện có khả khách quan làm phát sinh tồn phân biệt địa vị tập đồn người q trình sản xuất xã hội Do đó, dẫn tới khả tập đồn chiếm đoạt lao động thặng dư tập đồn khác Tuy nhiên, có chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất chưa đủ làm phát sinh giai cấp xã hội chưa có sư phát triển 81 C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 28, tr 662 lực lượng sản xuất đến mức độ làm cho suất lao động tăng lên, mà thời gian lao động chia thành hai phần lao động tất yếu lao động thặng dư với biểu trực tiếp dư thừa cải tương đối cộng đồng xã hội Hơn nữa, tồn chế độ chiếm hữu tư nhân hay cộng đồng xã hội tư liệu sản xuất lại theo ý muốn chủ quan mà tuân theo quy luật khách quan - quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Vì vậy, nguồn gốc sâu xa phân hóa giai cấp xã hội tình trạng phát triển chưa đạt đến trình độ xã hội hóa cao lực lượng sản xuất Khi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hóa cao lại nguyên nhân khách quan việc xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất dẫn tới xóa bỏ giai cấp, đối kháng đấu tranh giai cấp xã hội Đó vấn đề thực tiễn chủ nghĩa xã hội đặc biệt xã hội xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai Sự hình thành phát triển giai cấp lịch sử diễn với hình thức, mức độ khác cộng đồng xã hội khác Điều tùy thuộc tác động cụ thể nhân tố khách quan chủ quan đến tiến trình vận động, phát triển cộng đồng người Tuy nhiên khái qt q trình hình thành, phát triển giai cấp cộng đồng người lịch sử hai hình thức bản, là: hình thức hình thành, phát triển giai cấp diễn chủ yếu với tác động nhân tố bạo lực hình thức hình thành phát triển giai cấp diễn chủ yếu với tác động quy luật kinh tế phân hóa người sản xuất hàng hóa nội cộng đồng xã hội Ngoài ra, thực tế lịch sử diễn q trình tác động đồng thời hai nhân tố c) Vai trò đấu tranh giai cấp vận động, phát triển xã hội có đối kháng giai cấp Theo V.I.Lênin, khái niệm đấu tranh giai cấp dùng để "cuộc đấu tranh quần chúng bị tước hết quyền, bị áp lao động, chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bọn ăn bám, đấu tranh người công nhân làm thuê hay người vô sản chống người hữu sản hay giai cấp tư sản”82 Theo khái niệm này, thực chất đấu tranh giai cấp đấu tranh người lao động làm thuê, người nơ lệ bị áp trị - xã hội bị bóc lột kinh tế chống lại áp bóc lột nó; tức nhằm giải vấn đề mâu thuẫn lợi ích kinh tế trị - xã hội giai cấp thống trị bị thống trị phạm vi mức độ khác Tùy theo điều kiện lịch sử khác nhau, đấu tranh giai cấp xã hội biểu nhiều hình thức khác nhau, với phạm vi trình độ khác như: đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng, đấu tranh trị, Trong thực tế lịch sử, đấu tranh giai cấp thể mang hình thức đấu tranh dân tộc, tơn giáo, văn hóa có nhiều hình thức đa dạng khác Để khống chế đàn áp đấu tranh giai cấp người lao động làm thuê, người nơ lệ, nhằm trì thực bóc lột nó, giai cấp thống trị lịch sử (giai cấp chủ nô, giai cấp chúa đất phong kiến, giai cấp tư sản) tất yếu phải sử dụng đến sức mạnh bạo lực có tổ chức - nhà nước với 82 V.I.Lênin: Tồn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, t 7, tr 237-238 đội vũ trang đặc biệt hệ thống pháp luật nhằm trì trật tự thống trị giai cấp Vì vậy, vấn đề quyền nhà nước, quyền lực nhà nước vấn đề trung tâm đấu tranh giai cấp xã hội Bất đấu tranh giai cấp chưa giải vấn đề chiếm giữ quyền lực nhà nước chưa thể giải vấn đề đấu tranh giai cấp Tuy nhiên, đấu tranh giai cấp xác định vấn đề quyền nhà nước, quyền lực nhà nước vấn đề trung tâm mà có phát triển đấu tranh giai cấp đạt tới trình độ đấu tranh trị vấn đề trở thành vấn đề trung tâm - vấn đề cách mạng xã hội với tư cách đỉnh cao phát triển đấu tranh giai cấp Sự đời tồn nhà nước kết đấu tranh giai cấp xã hội có đối kháng giai cấp Khi mà mâu thuẫn xã hội bị đẩy đến chỗ khơng thể giải tất yếu giai cấp thống trị cần đến sức mạnh bạo lực đặc biệt để trì xã hội vòng "trật tự ' theo ý chí nó, thực lợi ích Sự đời tồn nhà nước để giải mâu thuẫn mà để trì trật tự xã hội điều kiện mâu thuẫn giải Trong lịch sử hai ngàn năm qua tồn kiểu nhà nước: nhà nước chủ nô thời cổ đại, nhà nước phong kiến thời trung cổ nhà nước tư sản nước tư từ thời cận đại đến Đây kiểu nhà nước với nghĩa đen nó, tức cơng cụ bạo lực có tổ chức nhằm khống chế đấu tranh giai cấp giai cấp người lao động Cho dù hình thức kiểu nhà nước có khác nhau, tên gọi khác (hình thức quân chủ tập quyền phân quyền, quân chủ lập hiến, cộng hòa quý tộc, cộng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống, v.v.) chất giai cấp chúng - cơng cụ chun giai cấp giai cấp bóc lột lịch sử nô lệ hay lao động làm thuê Khác với kiểu nhà nước nói trên, nhà nước chun chun vơ sản nhà nước kiểu mới, "nửa nhà nước", "nhà nước khơng ngun nghĩa đen nó", tồn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, công cụ bạo lực có tổ chức cơng cụ quản lý kinh tế - xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động Đấu tranh giai cấp giữ vai trò phương thức, động lực tiến bộ, phát triển xã hội điều kiện xã hội có phân hóa thành đối kháng giai cấp Theo quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử, lịch sử nhân loại từ có phân hóa giai cấp đến nay, thực chất lịch sử đấu tranh giai cấp biểu nhiều hình thức đa dạng với mức độ khác mang sắc thái khác Đó đấu tranh người nô lệ chống lại ách áp giai cấp chủ nô; đấu tranh người nông nô, người nông dân làm thuê chống lại áp bóc lột bọn chúa đất, địa chủ; đấu tranh người công nhân làm thuê chống lại ách áp bóc lột giai cấp t sản Kết cuối đấu tranh dẫn tới đời phương thức sản xuất thơng qua đỉnh cao cách mạng xã hội Như vậy, điều kiện xã hội có đối kháng giai cấp phát triển xã hội thực thông qua đấu tranh giai cấp nhằm giải mâu thuẫn đối kháng đời sống kinh tế trị - xã hội Trong trường hợp này, đấu tranh giai cấp không động lực phát triển lịch sử mà phương thức tiến phát triển xã hội lĩnh vực đời sống xã hội Theo lý luận hình thái kinh tế - xã hội, phương thức động lực tiến bộ, phát triển xã hội vận động mâu thuẫn phương thức sản xuất, thân sản xuất vật chất xã hội, điều kiện xã hội có phân hóa giai cấp mâu thuẫn lại bộc lộ biến thành mâu thuẫn đối kháng giai cấp đời sống trị - xã hội Trong trường hợp này, mâu thuẫn đối kháng đời sống kinh tế giải thơng qua việc giải mâu thuẫn đối kháng giai cấp lĩnh vực trị xã hội Như vậy, mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp trở thành chế trị xã hội để giải mâu thuẫn phương thức sản xuất, thực nhu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển xã hội Cách mạng xã hội vai trò phát triển xã hội có đối kháng giai cấp a) Khái niệm cách mạng xã hội nguyên nhân Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội biến đổi có tính bước ngoặt chất toàn lĩnh vực đời sống xã hội, phương thức chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội lỗi thời lên hình thái kinh tế - xã hội trình độ phát triển cao Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội lật đổ chế độ trị lỗi thời thiết lập chế độ trị tiến giai cấp cách mạng Trong xã hội có giai cấp đối kháng, cách mạng xã hội đặc trưng việc giai cấp cách mạng khởi nghĩa vũ trang giành quyền nhà nước, đồng thời tiến hành tổ chức, xây dựng sử dụng nhà nước để cải tạo bản, toàn diện lĩnh vực đời sống xã hội, tức xây dựng hình thái kinh tế - xã hoi Do đó, thấy vấn đề quyền nhà nước định vấn đề cách mạng Đồng thời, cách mạng phải trải qua hai giai đoạn là: giai đoạn giành quyền giai đoạn tổ chức xây dựng quyền mới, xây dựng xã hội Cách mạng xã hội khác với khái niệm cải cách Khái niệm cải cách dùng để cải biến diễn hay số lĩnh vực đời sống xã hội, phạm vi hình thái kinh tế - xã hội, nhằm hồn thiện hình thái kinh tế xã hội đồ, cải cách thể chế kinh tế, cải cách hành quốc gia, cải cách giáo dục, v.v Khái niệm cách mạng xã hội khác với khái niệm đảo Khái niệm đảo dùng để biến tranh giành địa vị quyền lực nhà nước lực lượng trị (thường giai cấp) với chủ trương không thay đổi chất chế độ thời, tiến hành hình thức bạo lực phi bạo lực vũ trang Nguyên nhân sâu xa cách mạng xã hội từ mâu thuẫn gay gắt thân sản xuất vật chất xã hội, tức mâu thuẫn gay gắt nhu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất với kìm hãm quan hệ sản xuất trở nên lỗi thời mà khơng cải cách kinh tế hay trị giải Mâu thuẫn biểu mặt trị xã hội thành đấu tranh giai cấp phát triển đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến bùng nổ cách mạng Đây nguyên nhân khách quan cách mạng xã hội Ngồi ra, cách mạng xã hội có nguyên nhân chủ quan nó, phát triển nhận thức tổ chức giai cấp cách mạng, tức giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất tiến hơn, từ tạo phát triển phong trào đấu tranh giai cấp từ tự phát đến tự giác có kết hợp chín muồi nhân tố khách quan chủ quan, tức tạo thời cách mạng, tất yếu cách mạng bùng nổ có khả thành cơng b) Vai trò cách mạng xã hội phát triển xã hội có đối kháng giai cấp Cách mạng xã hội giữ vai trò phương thức, động lực phát triển xã hội Khơng có cách mạng xã hội lịch sử khơng thể diễn trình thay hình thái kinh tế - xã hội hình thái kinh tế xã hội cao Với ý nghĩa mà C.Mác nhận định rằng: cách mạng xã hội "đầu tầu lịch sử”, tức vai trò phương thức thực phát triển hình thái kinh tế - xã hội Mặt khác, nhờ cách mạng xã hội mà mâu thuẫn đời sống xã hội lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, giải triệt để, từ tạo động lực cho tiến phát triển xã hội Trong thời kỳ cách mạng, lực sáng tạo quần chúng nhân dân phát huy cao độ, sáng tạo lịch sử với sức mạnh phi thường: "một ngày hai mươi năm"! Lịch sử nhân loại chứng minh đầy đủ rõ nét vai trò cách mạng xã hội diễn lịch sử nghìn năm qua, là: cách mạng xã hội thực bước chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội nguyên thủy lên hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nơ lệ; cách mạng xóa bỏ chế độ nơ lệ thay chế độ phong kiến; cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến, xác lập chế độ tư chủ nghĩa; cách mạng vơ sản thực việc xóa bỏ chế độ chuyên tư sản, xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa - cách mạng vĩ đại nhất, sâu sắc lịch sử nhân loại, làm thay đổi hồn tồn chất chế độ trị xã hội cũ, xóa bỏ triệt để nguồn gốc chế độ tư hữu sản sinh đối kháng giai cấp tồn hàng ngàn năm lịch sử nhân loại VI QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Con người chất người a) Khái niệm người Con người thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội; có thống biện chứng hai phương diện tự nhiên xã hội Tiền đề vật chất quy định hình thành, tồn phát triển người giới tự nhiên Vì vậy, tính tự nhiên phải phương diện người, loài người Cũng vậy, việc nghiên cứu khám phá khoa học cấu tạo tự nhiên nguồn gốc tự nhiên người sở khoa học quan trọng để người hiểu biết thân mình, tiến đến làm chủ thân hành vi hoạt động sáng tạo lịch sử nó, tức lịch sử nhân loại Bản tính tự nhiên người phân tích từ hai giác độ sau đây: Thứ nhất, người kết tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên Cơ sở khoa học kết luận chứng minh toàn phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên, đặc biệt học thuyết Đácuyn tiến hóa lồi Thứ hai, người phận giới tự nhiên đồng thời giới tự nhiên "là thân thể vô người" Do đó, biến đổi giới tự nhiên tác động quy luật tự nhiên trực tiếp gián tiếp thường xuyên quy định tồn người xã hội lồi người, môi trường trao đổi vật chất người giới tự nhiên; ngược lại, biến đổi hoạt động người, lồi người ln ln tác động trở lại môi trường tự nhiên, làm biến đổi môi trường Đây mối quan hệ biện chứng tồn người, loài người tồn khác giới tự nhiên Tuy nhiên, người không đồng với tồn khác giới tự nhiên, có đặc tính xã hội người với tư cách "người" xét mối quan hệ cộng đồng xã hội, cộng đồng: gia đình, giai cấp, quốc gia, dân tộc, nhân loại, Vì vậy, tính xã hội định phải phương diện khác tính người, tính đặc thù người Bản tính xã hội người phân tích từ góc giác độ sau đây: Một là, xét từ giác độ nguồn gốc hình thành người, lồi người khơng phải có nguồn gốc từ tiến hóa, phát triển vật chất tự nhiên mà có nguồn gốc xã hội nó, mà trước hết nhân tố lao động Chính nhờ lao động mà người có khả vượt qua lồi động vật để tiến hóa phát triển thành người Đó phát chủ nghĩa Mác - Lênin, nhờ mà hồn chỉnh học thuyết nguồn gốc loài người mà tất học thuyết lịch sử chưa có lời giải đáp đắn đầy đủ Hai là, xét từ giác độ tồn phát triển người, lồi người tồn luôn bị chi phối nhân tố xã hội quy luật xã.hội Xã hội biến đổi người mà có thay đổi tương ứng Ngược lại, phát triển cá nhân lại tiền đề cho phát triển xã hội Ngoài mối quan hệ xã hội người tồn với tư cách thực thể sinh vật túy mà "con người" với đầy đủ ý nghĩa Hai phương diện tự nhiên xã hội người tồn tính thống nó, quy định lẫn nhau, tác động lẫn nhau, làm biến đổi lẫn nhau, nhờ tạo nên khả hoạt động sáng tạo người trình làm lịch sử Vì thế, lý giải tính sáng tạo người đơn từ giác độ tính tự nhiên từ tính xã hội phiến diện, không triệt để định cuối dẫn đến kết luận sai lầm nhận thức thực tiễn b) Bản chất người Trong lịch sử tư tưởng nhân loại có nhiều quan niệm khác chất, "bản tính người" người, quan niệm thường quan niệm phiến diện, trừu tượng tâm, thần bí Trong tác phẩm Luận cương Phoiơbắc, C.Mác phê phán vắn tắt quan niệm xác lập quan niệm mình: “Bản chất người khơng phải trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hòa quan hệ xã hội”83 Hạn chế quan niệm vật siêu hình, trực quan trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa phương diện tự nhiên người, thường xem nhẹ việc lý giải người từ phương diện lịch sử xã hội nó, thấy tính tự nhiên người Khác với quan niệm đó, quan niệm vật biện chứng người thừa nhận tính tự nhiên người lý giải người từ giác độ quan hệ lịch sử xã hội, từ phát tính xã hội Hơn nữa, tính xã hội người phương diện chất người với tư cách "người", phân biệt người với tồn khác giới tự nhiên Như vậy, định nghĩa người thực thể tự nhiên thực thể tự nhiên mang đặc tính xã hội Vậy, chất người, xét phương diện tính thực nó, "tổng hòa quan hệ xã hội", xã hội xã hội người, tạo nên từ toàn quan hệ người với người mặt kinh tế, trị, văn hóa… Theo quan điểm vật biện chứng chất xã hội người hình thành phát triển người khả sáng tạo lịch sử cần phải tiếp cận từ giác độ phân tích lý giải hình thành phát triển quan hệ xã hội lịch sử Xét từ giác độ nhân chủng học, tức phương diện tính tự nhiên, “người da đen” người da đen, quan hệ kinh tế - trị xã hội chiếm hữu nơ lệ bị biến thành “người nơ lệ”, quan hệ kinh tế - trị xã hội xã hội chủ nghĩa, “người tự do”, làm chủ sáng tạo lịch sử Như thế, khơng có chất nơ lệ cố hữu bất biến người da đen hay da trắng, sản phẩm tất yếu quan hệ kinh tế - trị - xã hội điều kiện lịch sử xác định, quan hệ thay đổi có thay đổi chất người Cũng vậy, giải phóng chất người cần phải hướng vào giải phóng quan hệ kinh tế - trị - xã hội nó, thơng qua mà phát huy khả sáng tạo lịch sử người Như vậy, khơng có người phi lịch sử mà trái lại gắn với điều kiện hoàn cảnh lịch sử định Cần phải từ quan niệm lý giải đắn khả sáng tạo lịch sử người Sự hạn chế lực sáng tạo lịch sử người tiểu nông lý giải từ tính tự nhiên họ mà trái lại cần phải lý giải từ giác độ tính hạn chế trình độ phát triển quan hệ kinh tế, trị, văn hóa xã hội tiểu nông Như thế, người, xét từ giác độ chất xã hội nó, sản phẩm lịch sử; lịch sử sáng tạo người chừng mực người lại sáng tạo lịch sử chừng mực Đây biện chứng mối quan hệ người - chủ thể lịch sử với lịch sử tạo đồng thời lại bị quy định lịch sử Từ thấy hạn chế quan niệm vật siêu hình chất người chỗ nhận thấy tính định hồn cảnh lịch sử người mà không nhận thấy mối quan hệ sáng tạo người trình cải tạo hồn cảnh cải tạo thân C.Mác khẳng định: “Cái học thuyết vật chủ nghĩa cho người sản phẩm hoàn cảnh giáo dục học 83 C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 3, tr 11 thuyết quên người làm thay đổi hoàn cảnh thân nhà giáo dục cần phải giáo dục"84 Trong tác phẩm Biện chứng tự nhiên, Ph.Ăngghen cho rằng: “Thú vật có lịch sử, lịch sử nguồn gốc chúng lịch sử phát triển chúng trạng thái chúng Nhưng lịch sử chúng làm chừng mực mà chúng có tham dự vào việc làm lịch sử điều diễn mà chúng khơng biết ý muốn chúng Ngược lại, người cách xa vật, hiểu theo hẹp từ người lại tự làm lịch sử cách có ý thức nhiêu”85 Như vậy, với tư cách thực thể xã hội, người hoạt động thực tiễn, thông qua hoạt động thực tiễn, tác động vào giới tự nhiên, làm cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn phát triển đồng thời người sáng tạo lịch sử nó, thực phát triển lịch sử Từ quan niệm khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin người rút ý nghĩa phương pháp luận quan trọng sau đây: Một là, để lý giải cách khoa học vấn đề người khơng thể đơn từ phương diện tính tự nhiên mà điều hơn, có tính định phải từ phương diện tính xã hội nó, từ quan hệ kinh tế xã hội Hai là, động lực tiến phát triển xã hội lực sáng tạo lịch sử người Vì vậy, phát huy lực sáng tạo người, người phát huy nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tiến phát triển xã hội Ba là, nghiệp giải phóng người, nhằm phát huy khả sáng tạo lịch sử phải hướng vào nghiệp giải phóng quan hệ kinh tế - xã hội Trên ý nghĩa phương pháp luận thấy giá trị cách mạng xã hội chủ nghĩa mục tiêu xóa bỏ triệt để quan hệ kinh tế xã hội áp bóc lột, ràng buộc khả sáng tạo lịch sử người Thơng qua cách mạng thực nghiệp giải phóng tồn nhân loại phương thức xây dựng mối quan hệ kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa nhằm xác lập phát triển xã hội mà tự do, sáng tạo người trở thành điều kiện cho tự sáng tạo người khác Đó thực triết lý đạo đức nhân sinh cao đẹp chủ nghĩa cộng sản: "mỗi người người; người người" Khái niệm quần chúng nhân dân vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân a) Khái niệm quần chúng nhân dân Con người chủ thể sáng tạo lịch sử theo phương thức hành vi đơn lẻ, rời rạc, cô độc người mà theo phương thức liên kết người thành sức mạnh cộng đồng xã hội có tổ chức, có lãnh đạo cá nhân hay tổ chức trị, xã hội định nhằm giải nhiệm vụ lịch 84 85 Sđd, tr 10 C.Mác Ph.Ăngghen: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t 20, tr 476 sử lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa xã hội - cộng đồng quần chúng nhân dân Những lực lượng tạo thành cộng đồng quần chúng nhân dân bao gồm: Thứ nhất, người lao động sản xuất cải vật chất giá trị tinh thần; hạt nhân cộng đồng quần chúng nhân dân Thứ hai, phận dân cư chống lại giai cấp thống trị áp bức, bóc lột, đối kháng với cộng đồng nhân dân Thứ ba, giai cấp, tầng lớp xã hội thúc đẩy tiến xã hội thông qua hoạt động mình, trực tiếp gián tiếp lĩnh vực đời sống xã hội Quần chúng nhân dân cộng đồng bất biến mà trái lại, thay đổi với biến đổi nhiệm vụ lịch sử thời đại, giai đoạn phát triển định Tuy nhiên, lực lượng cộng đồng nhân dân người lao động sản xuất cải vật chất tinh thần cho sinh tồn phát triển xã hội Ngoài ra, tùy theo điều kiện lịch sử xác định mà bao gồm cộng đồng quần chúng nhân dân bao gồm lực lượng giai cấp tầng lớp xã hội khác b) Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân vai trò cá nhân lịch sử Về bản, tất nhà tư tưởng lịch sử trước Mác không nhận thức vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân Về nguồn gốc lý luận, điều có ngun nhân từ quan điểm tâm, tơn giáo phương pháp siêu hình phân tích vấn đề xã hội Theo quan điểm vật vật lịch sử, quần chúng nhân chủ thể sáng tạo chân lịch sử, lực lượng định phát triển lịch sử Do lịch sử trước hết lịch sử hoạt động quần chúng nhân dân tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hoi Vai trò chủ thể sáng tạo lịch sử, định tiến trình phát triển lịch sử quần chúng nhân dân phân tích từ ba giác độ sau đây: Thứ nhất, quần chúng nhân dân lực lượng sản xuất xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất đáp ứng nhu cầu tồn phát triển người, xã hội - nhu cầu quan trọng bậc xã hội thời đại, giai đoạn lịch sử Thứ hai, với trình sáng tạo cải vật chất, quần chúng nhân dân đồng thời lực lượng trực tiếp hay gián tiếp sáng tạo giá trị tinh thần xã hội; lực lượng trực tiếp hay gián tiếp "kiểm chứng" giá trị tinh thần hệ cá nhân sáng tạo lịch sử Hoạt động quần chúng nhân dân sở thực có ý nghĩa định cội nguồn phát sinh sáng tạo văn hóa tinh thần xã hội Mọi giá trị sáng tạo tinh thần dù qua phương thức cuối để phục vụ hoạt động quần chúng nhân dân có ý nghĩa thực vật chất hóa hoạt động thực tiễn nhân dân Thứ ba, quần chúng nhân dân lực lượng động lực cách mạng cải cách lịch sử Lịch sử nhân loại chứng minh rằng, cách mạng hay cải cách xã hội thành cơng khơng xuất phát từ lợi ích nguyện vọng đơng đảo quần chúng nhân dân Với ý nghĩa nói: cách mạng "ngày hội quần chúng" ngày quần chúng nhân dân sáng tạo lịch sử "một ngày hai mươi năm" Như vậy, cách mạng cải cách xã hội cần đến lực lượng quần chúng nhân dân sức sáng tạo quần chúng nhân dân cần có cách mạng cải cách xã hội Đó biện chứng q trình phát triển xã hội Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân khơng tách rời vai trò cụ thể cá nhân mà đặc biệt vai trò cá nhân vị trí thủ lĩnh, lãnh tụ hay tầm vĩ nhân cộng đồng nhân dân Theo V.I.Lênin: "Trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào”86 Khái niệm cá nhân dùng để người cụ thể sống cộng đồng xã hội định phân biệt với người khác thơng qua tính đơn tính phổ biến Theo quan niệm đó, cá nhân chỉnh thể thống nhất, vừa mang tính cá biệt vừa mang tính phổ biến; chủ thể lao động, quan hệ xã hội nhận thức nhằm thực chức cá nhân chức xã hội giai đoạn phát triển định lịch sử Trong trình quần chúng nhân dân sáng tạo lịch sử cá nhân tùy theo vị trí, chức năng, vai trò lực sáng tạo cụ thể mà họ mà tham gia vào q trình sáng tạo lịch sử cộng đồng nhân dân Theo ý nghĩa ấy, cá nhân cộng đồng nhân dân "in dấu ấn" vào q trình sáng tạo lịch sử, mức độ phạm vi khác Thế nhưng, để lại dấu ấn sâu sắc tiến trình lịch sử thường thủ lĩnh mà đặc biệt thủ lĩnh tầm vĩ nhân Vĩ nhân cá nhân kiệt xuất lĩnh vực trị, kinh tế, khoa học, nghệ thuật… Trong chủ nghĩa Mác - Lênin, khái niệm lãnh tụ thường dùng để cá nhân kiệt xuất phong trào cách mạng quần chúng nhân dân tạo nên, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân Để trở thành lãnh tụ quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân tín nhiệm, lãnh tụ phải người có phẩm chất sau đây: Một là, có tri thức khoa học uyên bác, nắm bắt xu vận động, phát triển lịch sử Hai là, có lực tập hợp quần chúng nhân dân, thống ý chí hành động quần chúng nhân dân vào việc giải nhiệm vụ lịch sư, thúc đẩy tiến phát triển lịch sử Ba là, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hy sinh lợi ích quần chúng nhân dân Bất thời kỳ nào, cộng đồng xã hội nào, lịch sử đặt nhiệm vụ cần giải từ phong trào quần chúng nhân dân, tất yếu xuất lãnh tụ đáp ứng nhiệm vụ Như vậy, tuyệt đối hóa vai trò quần chúng nhân dân mà bỏ qua vai trò cá nhân, tuyệt đối hóa vai trò cá nhân, thủ lĩnh, lãnh tụ, vĩ nhân mà xem thường vai trò quần chúng nhân dân khơng biện chứng việc nghiên cứu lịch sử, khơng thể lý giải xác tiến trình vận động, phát triển lịch sử nhân loại nói chung cộng đồng xã hội nói riêng 86 V.I.Lênin: Tồn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t 4, tr 473 Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân phụ thuộc vào điều kiện khách quan chủ quan Đó là: trình độ phát triển phương thức sản xuất, trình độ nhận thức cá nhân, giai cấp, tầng lớp hay lực lượng xã hội, trình độ tổ chức xã hội, chất chế độ xã hội, v.v Do vậy, việc phân tích vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân cần phải đứng quan điểm toàn diện, phát triển lịch sử, cụ thể Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân vai trò cá nhân tiến trình lịch sử cung cấp phương pháp luận khoa học quan trọng cho hoạt động nhận thức thực tiễn: Thứ nhất, việc lý giải cách khoa học vai trò định lịch sử quần chúng nhân dân xóa bỏ sai lầm chủ nghĩa tâm thống trị lâu dài lịch sử nhận thức động lực lực lượng sáng tạo lịch sử xã hội loài người Đồng thời, đem lại phương pháp luận khoa học việc nghiên cứu nhận định lịch sử việc nghiên cứu đánh giá vai trò cá nhân, thủ lĩnh, vĩ nhân, lãnh tụ cộng đồng xã hội Thứ hai, lý luận vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân cung cấp phương pháp luận khoa học để đảng cộng sản phân tích lực lượng xã hội, tổ chức xây dựng lực lượng quần chúng nhân dân công cách mạng xã hội chủ nghĩa Đó là, liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân đội ngũ trí thức, đặt lãnh đạo đảng cộng sản, sở tập hợp lực lượng tập hợp nhằm tạo động lực to lớn nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tới thắng lợi cuối ... Đức: nhà vật lý học, giáo sư vật lý 12 H Béccơren (Henri Becquerel, 1852 – 1908) người Pháp: nhà vật lý học 13 J J Tômxơn (Joseph JohnThomson, 1856 – 1910) hầu tước người Anh: Nhà vật lý học, giáo... cao óc người, chức óc, kết hoạt động sinh lý than kinh óc Bộ óc hồn thiện, hoạt động sinh lý than kinh óc có hiệu quả, ý thức người phong phú sâu sắc Điều lý giải trình tiến hóa lồi người q trình... thức: phản ánh vật lý, hóa học; phản ánh sinh học; phản ánh tâm lý phản ánh động, sáng tạo (phản ánh ý thức) Những hình thức tương ứng với trình tiến hóa vật chất Phản ánh vật lý, hóa học hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN, Tóm tắt lý thuyết TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay