NỘI DUNG HƯỚNG DẪN 23 CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG CẦN ÔN MÔN TRIẾT HỌC –

14 26 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 20:05

Câu 1. Lý luận là gì? Tư duy lý luận là gì? Vai trò của triết học Mác trong việc nâng cao năng lực tư duy lý luận? Bình luận nhận định của Ph.Ăngghen: “Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận”… “Cứ mỗi lần khoa học đạt được thành tựu mới thì triết học phải thay đổi hình thức tồn tại của chính mình”.Câu 2. Phân tích cơ sở lý luận, nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự nghiệp cách mạng ở nước ta?Câu 3. Phân tích cơ sở triết học (lý luận phương pháp luận) trong khẳng định của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan”.Câu 4. Bằng lý luận và thực tiễn, chứng minh rằng: “Ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo ra thế giới”.Câu 5. Phân tích cơ sở triết học (lý luận phương pháp luận) trong câu nói của C.Mác: “Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế được sự phê phán của vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúng”.Câu 6. Phân tích cơ sở lý luận và yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật. Việc tuân thủ nguyên tắc này sẽ khắc phục được những hạn chế gì trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn? NỘI DUNG HƯỚNG DẪN 23 CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG CẦN ÔN MÔN TRIẾT HỌC – thầy Mưa File ghi âm: chiều ngày 17/02/2014 – file Link file ghi âm: - Hướng dẫn trả lời 23 câu hỏi: http://www.mediafire.com/listen/4r4pbvu9vompc51/Triet_17022014_final_1.MP3 - Trọng tâm nội dung ôn tập: http://www.mediafire.com/listen/7590r8o402x6eej/Triet_17022014_final_2.MP3 MỤC LỤC Câu Lý luận gì? Tư lý luận gì? Vai trò triết học Mác việc nâng cao lực tư lý luận? Bình luận nhận định Ph.Ăngghen: “Một dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao khoa học khơng thể khơng có tư lý luận”… “Cứ lần khoa học đạt thành tựu triết học phải thay đổi hình thức tồn mình” Câu Phân tích sở lý luận, nêu yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc khách quan chủ nghĩa vật biện chứng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng nguyên tắc vào nghiệp cách mạng nước ta? Câu Phân tích sở triết học (lý luận & phương pháp luận) khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam: “Mọi đường lối, chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan” Câu Bằng lý luận thực tiễn, chứng minh rằng: “Ý thức người không phản ánh giới mà góp phần sáng tạo giới” Câu Phân tích sở triết học (lý luận & phương pháp luận) câu nói C.Mác: “Vũ khí phê phán cố nhiên thay phê phán vũ khí, lực lượng vật chất bị đánh đổ lực lượng vật chất; lý luận trở thành lực lượng vật chất, thâm nhập vào quần chúng” Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc toàn diện phép biện chứng vật Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc phát triển phép biện chứng vật Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc lịch sử cụ thể phép biện chứng vật Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc lịch sử – cụ thể Tại nói: “Nguyên tắc lịch sử – cụ thể ‘linh hồn’ phương pháp luận chủ nghĩa Mác” Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào thực tiễn cách mạng VN nay? Câu 10 Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc phân tích mâu thuẫn (phân đôi thống nhất) Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay? Câu 11 Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc phân tích lượng – chất Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay? Câu 12 Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc phủ định biện chứng Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay? Câu 13 (phút 33) Bằng lý luận thực tiễn, chứng minh rằng, đấu tranh cũ q trình khó khăn, lâu dài, phức tạp; thất bại tạm thời cuối chiến thắng cũ Câu 14 (phút 34) Giải thích câu nói V.I.Lênin: “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập Như nắm hạt nhân phép biện chứng, điều đòi hỏi phải có giải thích phát triển thêm” Câu 15 (phút 39, giây 38) Giải thích câu nói V.I.Lênin: “Quan điểm đời sống, thực tiễn quan điểm thứ lý luận nhận thức” Câu 16 (phút 42)Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Câu 17 (phút 43) Hình thái kinh tế xã hội gì? Vạch ý nghĩa học thuyết hình thái kinh tế – xã hội? Phân tích tư tưởng Mác: “Sự phát triển hình thái kinh tế – xã hội trình lịch sử – tự nhiên” Đảng CSVN vận dụng học thuyết hình thái KT-XH vào thực tiễn cách mạng VN nay? Câu 18 (phút 47) Chủ nghĩa vật lịch sử gì? Giải thích luận điểm V.I.Lênin: “Chủ nghĩa vật lịch sử Mác thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học Một lý luận hoàn chỉnh chặt chẽ thay cho lộn xộn tùy tiện, ngự trị từ trước đến quan niệm lịch sử trị” Câu 19 (phút 52) Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Tại nói quy luật quy luật phổ biến xã hội lòai người Đảng CSVN vận dụng quy luật vào trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Câu 20: (phút 57) Phân tích mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Đảng CSVN vận dụng mối quan hệ biện chứng vào trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta nay? Câu 21: (phú 58) Giai cấp gì? Bằng lý luận thực tiễn, chứng minh rằng: “ thời đại, tư tưởng giai cấp thống trị tư tưởng thống trị Điều có nghĩa giai cấp lực lượng vật chất thống trị xã hội lực lượng tinh thần thống trị xã hội” Câu 22: Nhà nước pháp quyền gì? So sánh NNPQ TS NN PQ XHCN Phân tích sở kinh tế, sở trị sở XH NN PQ XHCN Việt Nam Câu 23 Phân tích quan điểm triết học Mac – Lenin chất người vấn đề giải phóng người NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN ÔN Lưu ý: Phải nắm vấn đề Tất vấn đề trả lời theo quan điểm Macxit hết, hỏi trả lời đó, trọng tâm, ko chép hết sách Về ngun tắc câu hỏi cơng bố khơng nên thi, câu hỏi câu hỏi để thảo luận thi, câu hỏi đề thi na ná câu hỏi Câu Lý luận gì? Tư lý luận gì? Vai trò triết học Mác việc nâng cao lực tư lý luận? Bình luận nhận định Ph.Ăngghen: “Một dân tộc muốn đứng vững đỉnh cao khoa học khơng thể khơng có tư lý luận”… “Cứ lần khoa học đạt thành tựu triết học phải thay đổi hình thức tồn mình” Gợi ý: * Các khái niệm Lý luận lả gì? Định nghĩa theo quan niệm Mác xít (Sách phần trang 91) Phân loại lý luận Tư lý luận gì? ta phải làm rõ khái niệm “tư gì?”, “lý luận gì”, “mối quan hệ chúng” Cụ thể: o Tư duy: phản ánh hệ thống khái niệm, phạm trù, hình thức phản ánh cách trừu tượng, khái quát giúp ta nắm chất giới CCCC tư trừu tượng, sản phẩm trình người nhận thức giới § Tư cơng cụ q trình nhận thức đó, số nguyên tắc đòi hỏi ta phải nắm bắt để xử lý Tư phản ánh tính biện chứng giới § Mục đích tư duy: so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp….giúp ta nắm bắt chất quy luật giới, vừa phản ánh cao cấp o Có loại tư duy: § Tư hình tượng: phân tích, mổ xẻ khái niệm, phạm trù trừu tượng § Tư lý luận: thông qua phạm trù trừu tượng để nắm bắt chất vật, tư triết học mang lại CCCC Triết học Mác (phép biện chứng vật) có vai trò nâng cao lực tư cho người , góp phần xây dựng tư biện chứng, lực phản ánh giới cách trình tự, khái quát để nắm bắt giới mối quan hệ chằng chịt, tư phản ánh chất biện chứng giới Như vậy, phép biên chứng vừa sản phẩm vừa cơng cụ giúp ta nắm bắt tính chất biện chứng giới Tư biện chứng bị chi phối nguyên lý, quy luật, phạm trù phép biện chứng, bộc lộ thành tính chất “suy nghĩ nào?”, “phản ánh nào” => Vì vậy, ta phải rèn luyện phong cách tư biện chứng Chú ý: tư lý luận bao gồm tư lý luận, tư siêu hình tư biện chứng * Bình luận câu nói Engels: Trước dân tộc khác có khoa học phát triển không Tuy nhiên nay, khoa học thuộc cộng đồng giới hòa nhập Đỉnh cao khoa học: tiếp cận vấn đề phức tạp giới khoa học thời điểm, giai đoạn Muốn lao vào đối đầu, giải với vấn đề khoa học đỉnh phát triển khơng thể ko có triết học hướng dẫn CCCC Các nhà khoa học phải học triết học để nắm vững tư lý luận Vì mang lại tư lý luận hay gọi giới quan, phương pháp luận giúp cho nhà khoa học có khả xử lý vấn đề khoa học đặt Ngược lại, khoa học có vai trò quan trọng triết học Nếu triết học mang đến cho khoa học tư lý luận để nhà khoa học nghiên cứu khám phá giới khoa học mang đến cho triết học thành tựu để luận chứng cho nguyên lý, quy luật phạm trù Vì vậy, khoa học phát triển đạt thành tựu mới, buộc triết học phải thay đổi sở lý luận hay hồn thiện Câu Phân tích sở lý luận, nêu yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc khách quan chủ nghĩa vật biện chứng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng nguyên tắc vào nghiệp cách mạng nước ta? Gợi ý trả lời thầy: Lưu ý: Hỏi trả lời vắn tắt theo quan điểm Mac xit hết, đừng có chép sách, sách nói tùm lum, nói để ta hiểu thêm thơi, thi người ta hỏi lý luận trả lời ngắn gọn theo quan điểm Mac Xit, mà anh chị chép hết xin thưa không kịp thời gian đâu, làm câu mà thầy cho điểm à, mà viết bậy thầy trừ điểm :) Câu 2, câu câu có phân tích sở triết học, sở lý luận nhớ phân tích chia thành yếu tố phận để tiện lợi trình nghiên cứu, xem xét, khám phá; phân tích sở lý luận yếu tố khách quan Cơ sở lý luận gì? Phân tích mối quan hệ qua lại vật chất ý thức, (không phải chép slide thầy mà phải giải thích cho thầy luận điểm đó, tưởng tượng thầy chưa hiểu khơng biết cố làm cho thầy hiểu :) ) Sau phân tích tiếp u cầu, giải thích, mổ xẻ cho thầy xem yêu cầu gì, hiểu yêu cầu nhỏ sao? Nếu không tuân theo u cầu mắc bệnh gì? Lỗi gì? Ở có câu Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào nghiệp đổi đất nước ta lưu ý trước đổi vi phạm q trình đổi làm theo nó, vi phạm sai gì? Câu câu nhau, câu hẹp câu 2; câu nói đến luận điểm thơi “ vật chất định ý thức” nói đến yêu cầu xuất phát từ thực khách quan phải tôn trọng làm theo quy luật khách quan, anh chị làm nguyên tắc Câu Phân tích sở triết học (lý luận & phương pháp luận) khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam: “Mọi đường lối, chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan” Câu Bằng lý luận thực tiễn, chứng minh rằng: “Ý thức người không phản ánh giới mà góp phần sáng tạo giới” Câu Phân tích sở triết học (lý luận & phương pháp luận) câu nói C.Mác: “Vũ khí phê phán cố nhiên khơng thể thay phê phán vũ khí, lực lượng vật chất bị đánh đổ lực lượng vật chất; lý luận trở thành lực lượng vật chất, thâm nhập vào quần chúng” 6 Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc toàn diện phép biện chứng vật Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc phát triển phép biện chứng vật Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Gợi ý trả lời thầy: Câu câu nhau, có khác gì? Một tồn diện, phát triển Cách làm vậy, làm sáng rõ, mổ xẻ, phân tích cho thầy chi tiết, khái niệm vận động, khái niệm phát triển hay khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến (mổ xẻ chi tiết ra); từ làm sáng rõ u cầu ngun tắc tồn diện, giải thích ngun tắc ra, khơng tn thủ mắc phải bệnh gì? (chỉ rõ ra) Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? => Bằng thực tiễn thực sống, lấy thực sống làm minh họa Ví dụ ngày nay, nhờ tri thức khoa học, thành khoa học mà người hiểu sâu sắc giới giúp cải tạo triệt để giới Nhờ hiểu biết tri thức sinh đẻ mà người phát bí mật cơng nghệ sinh đẻ ngày cải tạo việc sinh đẻ, muốn trai có trai, muốn gái có gái, muốn khơng có khơng có con, muốn có có Cái gọi thực tiễn, thực, sống Ngày Đảng ta sức nghiên cứu, nghiền ngẫm, khám phá qui luật giới vận dụng để cải tạo đất nước, để lèo lái đất nước theo quy luật để mang lại đất nước tương lai rực rỡ C đời ta vậy, phải nắm quy luật người, tình u để cải tạo người, cải tạo tình yêu, biến vợ xấu thành vợ đẹp, biến vợ thành vợ diệu hiền, tức cải tạo giới, mà cải tạo người, cải tạo gia đình, cải tạo tự nhiên, biến sa mạc thành cánh đồng màu mỡ, biến rừng rú thành thành phố nguy nga tráng lệ, ví dụ tiểu Vương quốc Ả rập anh chị thấy chưa? Sa mạc cháy bỏng mà anh chị đến lần khơng muốn về, nhờ vào đâu vậy? Phải nhờ tri thức thực tiễn không? mà tri thức phải thông qua hoạt động thực tiễn, đầu phải thông qua tay Rồi, câu câu :) Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc lịch sử cụ thể phép biện chứng vật Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Gợi ý trả lời thầy: Câu câu nhóm chủ đề Cơ sở lý luận sách có nói rồi, nguyên tắc lịch sử cụ thể hiểu theo nghĩa: nghĩa rộng nghĩa hẹp, cần trình bày cho thầy nghĩa hẹp thơi Nghĩa rộng nguyên tắc lịch sử cụ thể tổng tất yêu cầu rút từ toàn nội dung phép biện chứng, ta phân tích sở lý luận theo nghĩa rộng phân tích ngun lý, quy luật cặp phạm trù Còn hiểu theo nghĩa hẹp nguyên tắc lịch sử cụ thể tổng nguyên tắc (nguyên tắc toàn diện nguyên tắc phát triển) sở lý luận ngun lý, anh chị giới thiệu xong anh chị cần phân tích theo nghĩa hẹp thơi, phân tích nội dung nguyên lý, phân tích yêu cầu làm sáng rõ yêu cầu đó, (nhớ phân tích :) ) Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hoạt động nhận thức thực tiễn, chúng tra tránh gì? Sự xem xét, nhìn nhận, đánh giá, xử lý chung chung trừu tượng, không xét lịch sử phạm vi cụ thể vấn đề dẫn đến hiểu biết không xử lý khơng hợp tình hợp lý khơng hiệu Việc tuân thủ nguyên tắc tránh bệnh hình thức, bệnh trừu tượng chung chung, bệnh đại khái, bệnh xem đại khái, nói chung chung, nói trừu tượng Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc lịch sử – cụ thể Tại nói: “Nguyên tắc lịch sử – cụ thể ‘linh hồn’ phương pháp luận chủ nghĩa Mác” Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào thực tiễn cách mạng VN nay? Gợi ý trả lời thầy: Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc lịch sử – cụ thể => xem câu “Tại nguyên tắc lịch sử cụ thể linh hồn, phương pháp luận chủ nghĩa Mác” => anh chị cần làm rõ bước một: Chủ nghĩa Mác bao gồm phận hợp lại tạo thành? phận, triết học (là cốt lõi nhất), kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học Trong triết học phép biện chứng quan trọng nhất, lõi lõi chủ nghĩa Mác Mà nguyên tắc lịch sử cụ thể có lý luận từ tồn nội dung phép biện chứng hiểu theo nghĩa rộng, (còn hiểu theo nghĩa hẹp có sở lý luận nguyên lý, mà nguyên lý tảng phép biện chứng), “cái lõi lõi lõi” chủ nghĩa Mác nữa.Và hiểu theo nghĩa rộng tổng hợp ngun tắc u cầu rút từ tồn theo nghĩa rộng, hiểu theo nghĩa hẹp rút từ nguyên tắc tảng, nguyên tắc toàn diện nguyên tắc phát triển Do coi linh hồn phương pháp luận chủ nghĩa Mác (Linh hồn gì, tảng sở, ví dụ anh lớp trưởng linh hồn lớp ta tức gì, tiêu biểu cho lớp ta, đại diện lớp ta, lớp ta còn, lớp ta mất, vui lớp ta vui, buồn lớp ta buồn.) Đảng ta vận dụng nguyên tắc nào? vận dụng để xây dựng đường lên CNXH VN cách lịch sử cụ thể tức biết nước ta xuất phát từ trình độ nào? Kinh tế sao? Bối cảnh nước nào? Bối cảnh giới sao? Và đường lên CNXH phải làm gì, xây dựng gì, phát triển gì? Chúng ta xuất phát từ kinh tế thấp kém, tiểu nông, lúa nước lạc hậu điều kiện, ngày lực lượng sản xuất đa dạng, thời đại mà cách mạng khoa học công nghệ diễn vũ bão, phải xây dựng đất nước nào? Phải xây dựng kinh tế nhiều thành phần, kinh tế thị trường định hướng XHCN, chủ động hội nhập kinh tế giới Về kinh tế phải làm gì? Chính trị phải làm gi? Văn hóa tư tưởng phải làm gi? Quan hệ nước phải xử lý sao? Quan hệ đối ngoại phải làm gi?… Tại phải lấy giáo dục làm hàng đầu, phải cơng nghiệp hóa đại hóa,… làm rõ 10 Câu 10 Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận ngun tắc phân tích mâu thuẫn (phân đơi thống nhất) Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay? Gợi ý trả lời thầy: Cần làm rõ quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Trước hết làm rõ mâu thuẫn biện chứng gi?Muốn làm rõ mâu thuẫn biện chứng cần làm rõ: mặt đối lập gi? Thống mặt đối lập gi? Đấu tranh mặt đối lập chuyển hóa mặt đối lập gi? Cuối rút mâu thuẫn biện chứng gì?Vạch mâu thuẫn tồn giai đoạn nào? Xuất nào, hình thành sao, hữu nào, giải sao? Xem xét vận động mâu thuẫn? sau phân loại mâu thuẫn: bên bên ngồi, khơng bản, chủ yếu thứ yếu thấy vai trò chúng khác nhau; Sau rõ mâu thuẫn đặc biệt giải mâu thuẫn nguồn gốc, động lực vật phát triển Tức làm rõ luận điểm nội dung quy luật cách triển khai cụ thể Sau phân tích nguyên tắc mâu thuẫn nguyên tắc phân đôi thống nhất, nhận thức phải làm gì? Trong thực tiễn phải làm chi ? Nhớ lý luận phương pháp phải làm rõ điều Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN VN: ta thấy kinh tế thị trường định hướng XHCN VN thân mâu thuẫn, mâu thuẫn kinh tế thị trường với định hướng XHCN, kinh tế thị trường vận hành theo chề thị trường quy luật khách quan tự phát chi phối kết thường phân hóa dội đưa đến giàu nghèo, bất bình đẳng, bất cơng xã hội, xung đột tranh chấp tầng lớp người, định hướng XHCN có dắt dẫn nhà nước XHCN lèo lái hướng đến công bằng, hướng đến bình đẳng, hướng đến lợi ích đơng đảo quần chúng nhân dân lao động…Vì ta giải khơng mâu thuẫn dẫn đến tình trạng: đề cao định hướng XHCN, đề cao công bằng, bình đẳng làm động lực phát triển kinh tế, anh chị phá sâu vào kinh tế ta ý đến lợi ích kinh tế, đến phát triển kinh tế làm cho cơng bình đẳng, định hướng XHCN mờ nhạt đi, nhiều lúc phát triển kinh tế mà quên cơng bằng, bình đẳng XH, việc bất hợp lý cần phải giải mâu thuẫn Rồi mâu thuẫn nữa? mâu thuẫn thành phần kinh tế, mâu thuẫn mặt trái mặt phải kinh tế thị trường, mâu thuẫn phát triển văn hóa phát triển kinh tế … rõ Đảng ta nhận thức mâu thuẫn có biện pháp để xử lý VD: đưa đường lối sách kinh tế phải tính đến cơng bằng, tính đến bình đẳng, bình đẳng khâu nào? Lập kế hoạch lập đường lối chiến lược đền khâu thực giám sát thực thi kế hoạch đó, phải đảm bảo kinh tế phải phát triển XH phải công 11 Câu 11 Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc phân tích lượng – chất Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay? Gợi ý trả lời thầy: Quy luật lượng chất vậy, phân tích tương tự câu 12 Câu 12 Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc phủ định biện chứng Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay? Gợi ý trả lời thầy: Phần vận dụng: phân tích nội dung quy luật làm sáng rõ nguyên tắc phủ định biện chứng, phủ định phủ định Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào trình xây dựng văn hóa? Văn hóa ? Tại Đảng CSVN lại coi văn hóa vừa động lực, mục đích phát triển kinh tế XH (làm rõ ra) Phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa VN tiên tiến đậm đà sắc dân tộc cần phải thực gì? Chúng ta phải loại bỏ gì? Và kế thừa gì? Chúng ta hấp thụ nước ngồi khơng hấp thụ, phủ định biện chứng, làm sáng rõ phủ định biện chứng trình phát triển kinh tế VD: mê tính dị đoan kế thừa hay nhổ bỏ? giá trị sắc dân tộc: cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình, chèo, đờn ca tài tử nam … bỏ hay kế thừa lại phát triển thêm, tạo điều kiện cho sinh sơi nẩy nở? cúng bái hạn chế tìm cách nhổ bỏ Người VN ta có xấu tốt đó, xấu bỏ đi, tốt phát huy thêm Ví dụ đường bon bon, ào, văn hóa giao thơng, có phải văn hóa tốt giữ, khơng tốt loại bỏ, để làm rõ kế thừa phát triển văn hóa làm bật tính kế thừa bật cũ phát triển văn hóa, vận dụng hiểu để làm (lên mạng gõ kế thừa phát triển văn hóa VN) 13 Câu 13 (phút 33) Bằng lý luận thực tiễn, chứng minh rằng, đấu tranh cũ q trình khó khăn, lâu dài, phức tạp; thất bại tạm thời cuối chiến thắng cũ Gợi ý trả lời thầy: Cũng quy luật đó, vấn đề chỗ lấy thực tiễn để chứng minh Khi lý luận nói thực tiễn cố bám sát lý luận để minh chứng, chứng minh thực tiễn 14 Câu 14 (phút 34) Giải thích câu nói V.I.Lênin: “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập Như nắm hạt nhân phép biện chứng, điều đòi hỏi phải có giải thích phát triển thêm” Gợi ý trả lời thầy: Tại nói “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập” nắm hạt nhân phải giải thích thêm? Vì vấn đề nhất, quan trọng phép biện chứng “cái nguồn gốc vận động phát triển xã hội, cốt lõi phép biện chứng”, phép biện chứng trả lời thống đấu tranh mặt đối lập (tức mâu thuẫn) -> nên giải tảng, phép BC Tuy nhiên điều nói mặt thơi, chưa đủ phải giải thích thêm: nói nguồn gốc, động lực chưa nói cách thứccủa phát triển, lượng đổi chất đổi ngược lại, ta phải bổ sung thêm; xu hướng xu khối óc thực tiễn quy luật phủ định chưa nói nên phải bổ sung Thứ 2, nói thống mặt đối lập, thống thơi chưa đủ Thống phải gắn liền với đấu tranh, thống đấu tranh phải gắn liền với chuyển hóa mặt đối lập, phải giải mâu thuẫn, phải nói thêm mâu thuẫn khác có vai trò khơng giống Thứ 3, phép BC thực chất học thuyết mối liên hệ phổ biến phát triển, gồm nguyên lý, quy luật cặp phạm trù Và dừng quy luật chưa đầy đủ, mà phải làm rõ cặp phạm trù, mà cặp phạm trù thực chất thống đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập, riêng chung, nguyên nhân kết quả, chất tượng, … có đối lập ð Vì vậy, Lenin nói “phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập” nắm hạt nhân phép biện chứng Thầy giúp lớp hiểu thêm Phép BC: hiểu quy luật mà quy luật, hiểu mâu thuẫn thống mà phải hiểu đấu tranh, chuyển hóa mặt đối lập phân loại mâu thuẫn, ko hiểu Phép BC có quy luật mà cặp phạm trù, hiểu đầy đủ ð Còn nguyên lý ko cần thiết sao? Vì trước hết phải liên hệ phổ biến vận động, vận động phát triển, nên phép biện chứng học thuyết phát triển, mà học thuyết phát triển học thuyết nguồn gốc phát triển, động lực phát triển, cách thức phát triển, xu hướng xu phát triển Nên ta làm rõ quy luật làm rõ sâu thêm phát triển giới ð Tại ta ko làm rõ ngun lý? Bởi điều hiển nhiên, phép biện chứng cho vật giới có mối liên hệ qua lại ràng buộc lẫn không ngừng vận động phát triển, điều biết nên ko cần nói phải biết điều Nhưng biết biết đơn giản cần phải biết đầy đủ 15 Câu 15 (phút 39, giây 38) Giải thích câu nói V.I.Lênin: “Quan điểm đời sống, thực tiễn quan điểm thứ lý luận nhận thức” Gợi ý trả lời thầy: Lý luận nhận thức lý luận vật biện chứng, dựa vào nguyên tắc lý luận nhận thức macxit, dựa vào luận điểm: thực tiễn nguồn gốc, động lực, mục đích nhận thức lý luận đồng thời tiêu chuẩn chân lý => phân tích để làm sáng rõ quan điểm Tức ta trả lời: Vì thực tiễn sống gì? Là nguồn gốc đứng đầu, động lực điểm giữa, là mục đích nhận thức, lý luận, đồng thời tiêu chuẩn chân lý => phân tích luận điểm làm sáng rõ quan điểm Lênin “Quan điểm đời sống, thực tiễn quan điểm thứ lý luận nhận thức”, tức có trước hết: thực tiễn; nhận thức đời từ đâu: thực tiễn; nhận thức hoạt động đâu: thực tiễn chi phối; nhận thức hay sai: thực tiễn trả lời Cho nên thực tiễn, sống phải quan điểm thứ nhất, quan điểm bản, tảng Macxit 16 Câu 16 (phút 42)Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Việc tuân thủ nguyên tắc khắc phục hạn chế hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn? Gợi ý trả lời thầy: Cơ sở lý luận: thực tiễn nguồn gốc, động lực, mục đích lý luận, hay nhận thức Và có u cầu, phân tích u cầu Nhận thức xuất phát từ thực tiễn, phải khái quát, tổng kết thực tiễn, phải gắn kết phản ánh thực tiễn sau lý luận quay phục vụ thực tiễn, đạohướng dẫn thực tiễn, thông qua thực tiễn để kiểm tra tính xác thực Ở phải xem ko tuân thủ nguyên tắc mắc lỗi gì: Bệnh giáo điều, đề cao lý luận, tuyệt đối hóa lý luận; bệnh kinh nghiệm, đề cao kinh nghiệm, coi thường lý luận, rõ nguồn gốc nguyên nhân từ đâu mà có, cách khắc phục (xem sách) 17 Câu 17 (phút 43) Hình thái kinh tế xã hội gì? Vạch ý nghĩa học thuyết hình thái kinh tế – xã hội? Phân tích tư tưởng Mác: “Sự phát triển hình thái kinh tế – xã hội trình lịch sử – tự nhiên” Đảng CSVN vận dụng học thuyết hình thái KTXH vào thực tiễn cách mạng VN nay? Gợi ý trả lời thầy: Hình thái kinh tế xã hội gì? Vạch ý nghĩa học thuyết hình thái kinh tế – xã hội? => xem sách lưu ý: nêu vấn đề chính, ngắn gọn, hỏi trả lời đó, ko chép hết sách, ko phải làm văn, ko hỏi kiên ko trả lời * Hình thái kinh tế xã hội gì? Phân tích nội dung khái niệm đó, rõ XH lồi người gồm hình thái nào? * Vạch ý nghĩa học thuyết này: ý nghĩa mặt triết học làm rõ thêm thông qua ý nghĩa mặt Phương pháp luận mặt lịch sử, sau làm rõ ý nghĩa mặt trị, ý nghĩa mặt khoa học xã hội * Phân tích tư tưởng Mác“Sự phát triển hình thái kinh tế – xã hội trình lịch sử – tự nhiên”: Làm rõ tính lịch sử tính tự nhiên nó, tức rõ lịch sử phát triển người mà không phụ thuộc vào lợi ích người mà phụ thuộc vào quy luật khách quan (chỉ rõ quy luật ra) Nguồn gốc sâu xa phát triển xã hội LLSX, rõ động lực phát triển xã hội mâu thuẫn xã hội Kết luận chung xã hội phát triển từ thấp đến cao, lịch sử cụ thể khác quốc gia dân tộc, giai đoạn khác không nhau, rõ tính chủ quan, tính đa dạng trình phát triển lịch sử * Đảng CSVN vận dụng học thuyết hình thái KT-XH vào thực tiễn cách mạng VN nay? ->vận dụng học thuyết để vạch đường lên CNXH VN, để lên CNXH, kinh tế làm gì, trị làm gì, … 18 Câu 18 (phút 47) Chủ nghĩa vật lịch sử gì? Giải thích luận điểm V.I.Lênin: “Chủ nghĩa vật lịch sử Mác thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học Một lý luận hoàn chỉnh chặt chẽ thay cho lộn xộn tùy tiện, ngự trị từ trước đến quan niệm lịch sử trị” Gợi ý trả lời thầy: Chủ nghĩa vật lịch sử gì? Chỉ rõ Mác lấy phép BC Enghen cải tạo theo tinh thần vật Phoiơbắc để có PBC vật lấy chủ nghĩa vật siêu nhân cải tạo theo theo tinh thần ….< ko nghe rõ lắm>để có chủ nghĩa vật BC Và Mác có tay CNDV biện chứng phép biện chứng vật Mác dùng để rọi soi vào lịch sử Mác phát chất vật chất tính biện chứng lịch sử xây dựng chủ nghĩa DVLS CNDVLS hệ thống quan điểm vật biện chứng tiến trình vận động phát triển củalịch sử XH lồi người.Trong học thuyết hình thái KTXH quan trọng nhất, đá tảng CNDV lịch sử Trong quy luật lịch sử Mác làm rõ chất vật chất lịch sử … vật chất, quy luật khách quan vận động phát triển lực lượng… quy luật … thống nhât quy luật LLSX định QHSX, sở hạ tầng, … và rõ xh lồi người có giai cấp đấu tranh giai cấp cách mạng xã hội phương thức phát triển xã hội, rõ lịch sử vận động phát triển gắn liền với người, người chủ đích thực lịch sử, quần chúng nhân dân lực lượng sáng tạo lịch sử => Như làm rõ “Chủ nghĩa vật lịch sử gì?”: làm rõ xuất nào, làm bật định nghĩa gì, sau rõ ratrong quan trọng Nói “Chủ nghĩa vật lịch sử Mác thành tựu vĩ đại tư tưởng khoa học Một lý luận hoàn chỉnh chặt chẽ thay cho lộn xộn tùy tiện, ngự trị từ trước đến quan niệm lịch sử trị” Ngàn đời người ta lý giải lịch sử cách tâm,siêu hình thần bí (mơ tả rõ ra, phong trào gì đó, kể Phoiơbắc nhà vật kiệt suất trước Mác không ngoại lệ, Phoiơbắc lý giải lịch sử cách tâm, thời đại lịch sử khác tôn giáo khác nhau) người mang lại cách nhìn vật biện chứng khoa họclịch sử Mác, nên thành tựu vĩ đại khoa học xã hội, mang lại giới quan vật, phương pháp luận biện chứng, làm sáng rõ quy luật vận động phát triển, rõ LL định tiến trình phát triển lịch sử Nó học thuyết hồn chỉnh chặt chẽ, mà thay cho lộn xộn tùy tiện trước đây, trước người ta lý giải lịch sử cách tâm siêu hình, đầy chủ quan, tùy tiện Và học thuyết học thuyết phát minh vĩ đại Mác, sau Mác phát minh học thuyết Giá trị thăng dư, sau Mác tiếp tục phát minh học thuyết Vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản Nên phát minh Mác phát minh lớn Mác, nhờ Mác phát học thuyết hình thái Giá trị thăng dư, nhờ học thuyết Giá trị thăng dư mà Mác phát chất bóc lột tư bản, nhờ mà Mác phát LL xóa bỏ chủ nghĩa tư xây dựng chủ nghĩa cộng sản 19 Câu 19 (phút 52) Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Tại nói quy luật quy luật phổ biến xã hội lòai người Đảng CSVN vận dụng quy luật vào trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Gợi ý trả lời thầy: Phân tích nội dung quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX (thầy bảo xem slide sách) Tại nói quy luật phổ biến xã hội ta người? · Nêu quy luật XH loài người: quy luật phù hợp QHSX với LLSX, Cơ sở hạ tầng định KTTT, Tồn XH định YTXH · “Cơ nhất” tác động đến thay đổi PTSX, tức thay đổi kinh tế, mà kinh tế thay đổi làm trị thay đổi, xã hộithay đổi, đời sống vật chất thay đổi, kéo theo đời sống tinh thần thay đổi Các thời đại khác khác PTSX, muốn có thời đại tốt đẹp hơn, cao phải có PTSX cao -> mang lại suất cao · “Phổ biến” tác động từ lồi người xuất đến sau Phổ biến tác động hình thái kinh tế XH Bất XH quy luật tác động đến nên gọi phổ biến ð Phổ biến có Cơ chi phối khác Đảng ta vận dụng quy luật vào trình xây dựng CNXH nước ta: · Nước ta nước có kinh tế thấp kém, LLSX đa dạng, ta phải xây dựng QHSX đa dạng phù hợp với LLSX đa dạng => xây dựng kinh tế nhiều thành phần, thành phần ứng với quan hệ sở hữu, kiểu tổ chức, quản lý…như cho phù hợp với đa dạng LLSX · LLSX nước ta đa dạng, thấp kém, nên muốn có XH phải tạo LLSX ->do phải thực CNH, HĐH để phát triển LLSX Do vậy, lấy GD đào tạo, phát triển công nghệ quốc sách hàng đầu để phát triển LLSX không ngừng điều chỉnh QHSX phù hợp LLSX để tạo kích thích cho phát triển LLSX nước ta (cứ qua kỳ đại hội Đảng ta điều chỉnh lại QHSX phù hợp LLSX tình hình thực tiễn) 20 Câu 20: (phút 57) Phân tích mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Đảng CSVN vận dụng mối quan hệ biện chứng vào trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta nay? Gợi ý trả lời thầy: Phân tích mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng (xem slide sách) Đảng ta vận dụng mối quan hệ biện chứng ntn vào trình xây dựng CNXH nước ta nay: đổi toàn diện mặt đời sống xã hội, đổi kinh tế trọng tâm Đổi kinh tế đổi trị (Đổi với kinh tế đổi sao? Đổi trị đổi gì? ->ghi rõ ra) (thể chế nhà nước, phương thức hoạt động nhà nước, đoàn thể, dân chủ kinh tế, dân chủ trị -> xây dựng kinh tế thị trường XHCN ngày hoàn thiện thể chế để tìm đột phá kinh tế phát triển) 21 Câu 21: (phú 58) Giai cấp gì? Bằng lý luận thực tiễn, chứng minh rằng: “ thời đại, tư tưởng giai cấp thống trị tư tưởng thống trị Điều có nghĩa giai cấp lực lượng vật chất thống trị xã hội lực lượng tinh thần thống trị xã hội” Gợi ý trả lời thầy: Định nghĩa giai cấp gì? (theo CN Mac – Lenin) Chỉ rõ XH loài người tập đoàn giai cấp ( chủ nô, nô lệ, nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản, tiểu tư sản vô sản giai cấp XH loài người Phong kiến, quý tộc, tầng lớp bình dân đẳng cấp) Mỗi giai cấp có đặc trưng khác Giai cấp đặc trưng sở hữu đối tượng SX Chứng minh: · Cơ sở lý luận: quy luật tồn XH định ý thức XH quy luật sở hạ tầng định KTTT Giai cấp thống trị kinh tế giai cấp giai cấp thống trị trị, thống trị mặt đời sống vật chất, tinh thần Đời sống tinh thần phản ánh vật chất Chú ý XH phong kiến tư tưởng nhà thờ thống trị đời sống tinh thần nhà thờ giai cấp tư tưởng khơng lợi ích giai cấp địa chủ -> kết hợp tư tưởng giai cấp địa chủ + tư tưởng nhà thờ => thống trị đời sống tinh thần XH phong kiến -> xã hội phong kiến tư tưởng phong kiến tư tưởng thống trị · Thực tiễn: § XH chiếm hữu nơ lệ thống trị kinh tế, trị đời sống vật chất, đời sống tinh thần (chủ nơ) § XH phong kiến thống trị kinh tế, trị đời sống vật chất, đời sống tinh thần (địa chủ) § XH tư thống trị kinh tế, trị đời sống vật chất, đời sống tinh thần (tư sản) § CN XH thống trị kinh tế, trị đời sống vật chất, đời sống tinh thần (tư tưởng HCM, chủ nghĩa Mac – Lenin => giai cấp công nhân lao động thống trị) 22 Câu 22: Nhà nước pháp quyền gì? So sánh NNPQ TS NN PQ XHCN Phân tích sở kinh tế, sở trị sở XH NN PQ XHCN Việt Nam Gợi ý trả lời thầy: Nhà nước pháp quyền gì? Định nghĩa? Nhà nước PQTS gì? Định nghĩa? Nhà nước PQXHCN gì? Định nghĩa? So sánh NNPQ TS NN PQXHCN? o Nhà nước pháp quyền phải gắn liền kinh tế thị trường (NN PQTS gắn liền với kinh tế thị trường TBCN) o Nhà nước pháp quyền TS gắn liền sở XH đoàn kết cộng đồng xây dựng nhà nước o Nhà nước pháp quyền XHCN gắn liền sở XH đại đoàn kết toàn dân tộc o Hay TS trị gắn liền với trị đa liên CNTS … 23 Câu 23 Phân tích quan điểm triết học Mac – Lenin chất người vấn đề giải phóng người (xem sách slide) 24 NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN ÔN Triết học gì? Triết học Mác gì? Đặc điềm Duy vật gì? Duy tâm ? (chủ yếu đọc 2) Chương 1: Triết học: Khái niệm Chương 2: Bản thể luận: nắm vững quan niệm Vật chất Lênin, tính thống giới vật chất Nguyên tắc khách quan xem xét (bên trong, trên, dưới) vận dụng Đảng vào nguyên tắc Chương 3: Phép biện chứng chất phát ? biện chứng tâm ? biện chứng vật ? Xem kĩ phép biện chứng DV: nguyên lý, quy luật, cặp phạm trù Xem kĩ nguyên tắc phát triển, toàn diện, lịch sử cụ thể Các kết luận rút từ quy luật Liên hệ việc vận dụng cách mạng Việt Nam Chương 4: Thấu hiểu nguyên tắc, quan điểm, đạo DVBC Tại nói thực tiễn nguồn gốc… chân lý Nguyên tắc thống lý luận, thực tiễn Chương 5: Khái niệm hình thái kinh tế XH, phát triển Những quy luật Lịch sử loài người ? quy luật ? Sự vận dụng quy luật vào q trình đổi đưởng lên CNXHVN thấy Đảng vận dụng NT khách quan, NT Lịch sử cụ thể vào xây dựng VN ? Chương 6: Giai cấp ? Đấu tranh giai cấp Nhà nước pháp quyền XHCN (xem lại file thầy gửi dân chủ, nhà nước pháp quyền, sở xây dựng, đặc điểm ? dựa tảng ?) Làm để thực nhà nước pháp quyền Việt Nam ? Kiến trúc thượng tầng, hệ thống trị, mặt trận tổ quốc ? Đổi ? Sự tác động đổi tới kinh tế ? Chương 7: Văn hóa ? Tại Đảng phải coi văn hóa mục đích, động lực phát triển văn hóa xã hội ? Xây dựng XH văn hóa xây dựng ? ? Chương 8: Con người thực thể sinh học, xã hội Con người sản phẩm chủ thể Lịch sử Bản chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội, quan điểm Mác xít giải phóng người ? Cái gây tha hóa ? Xóa bỏ ? lực lượng ? Khi tha hóa chấm dứt ? Con người Việt Nam có ưu nhược ? lý giải ? Đảng ta vạch đường mới, xây dựng XHCN VN ? ... TÂM CẦN ÔN Lưu ý: Phải nắm vấn đề Tất vấn đề trả lời theo quan điểm Macxit hết, hỏi trả lời đó, trọng tâm, ko chép hết sách Về nguyên tắc câu hỏi công bố khơng nên thi, câu hỏi câu hỏi để thảo... bệnh gì? Lỗi gì? Ở có câu Đảng CSVN vận dụng nguyên tắc vào nghiệp đổi đất nước ta lưu ý trước đổi vi phạm q trình đổi làm theo nó, vi phạm sai gì? Câu câu nhau, câu hẹp câu 2; câu nói đến luận điểm... về, nhờ vào đâu vậy? Phải nhờ tri thức thực tiễn không? mà tri thức phải thông qua hoạt động thực tiễn, đầu phải thông qua tay Rồi, câu câu :) Câu Phân tích sở lý luận yêu cầu phương pháp luận
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN 23 CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG CẦN ÔN MÔN TRIẾT HỌC –, NỘI DUNG HƯỚNG DẪN 23 CÂU HỎI VÀ NỘI DUNG CẦN ÔN MÔN TRIẾT HỌC –

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay