Đề thi thử THPTQG 2018 môn hóa học trường THPT Chuyên Chu Văn An Hà Nội

6 108 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 20:03

Đề thi học kì THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Hợp chất X có cơng thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3 Tên gọi X A propyl axetat B metyl axetat C etyl axetat D metyl propionat Câu Hai chất đồng phân nhau? A Fructozơ amilozơ B Saccarozơ glucozơ C Glucozơ fructozơ D Tinh bột xenlulozơ Câu Phân tử xenlulozơ tạo nên từ nhiều gốc A β-glucozơ B α-glucozơ C α-fructozơ D β-fructozơ Câu Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với tạo thành metyl fomat A HCOOH NaOH B CH3COONa CH3OH C HCOOH CH3OH D HCOOH C2H5NH2 Câu Khi thủy phân hoàn toàn chất sau mơi trường axit, ngồi thu glucozơ thu fructozơ? A xenlulozơ B saccarozơ C tinh bột D isoamyl fomat C CH3NHC2H5 D CH3NHC6H5 C glucozơ D xenlulozơ C fructozơ D tinh bột Câu Amin sau amin bậc một? A C6H5NH2 B CH3NHCH3 Câu Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol A saccarozơ B tinh bột Câu Chất có nhiều chuối xanh A saccarozơ B glucozơ Câu Chất sau khơng hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ phòng? A dung dịch glucozơ B dung dịch saccarozơ C dung dịch axit fomic D xenlulozơ II Thông hiểu Câu 10 Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có este đồng phân cấu tạo nhau? A B C D Câu 11 Thủy phân este có cơng thức phân tử C4H8O2 (xúc tác H2SO4, t0), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Tên gọi chất X A metanol B etyl axetat C etanol Câu 12 Phát biểu sau đúng? A Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh B Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3 C Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh D Saccarozơ làm màu nước brom D axit axetic Câu 13 Cho chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, phenyl axetat, fomanđehit Số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D C H2 (Ni, t0) D dung dịch Br2 Câu 14 Glucozơ có tính oxi hóa phản ứng với A [Ag(NH3)2]OH B Cu(OH)2 Câu 15 X α-amino axit no, chứa nhóm NH2 nhóm COOH Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 12,5 gam muối Công thức cấu tạo X A CH3CH2CH(NH2)COOH B CH3CH(NH2)COOH C CH3CH(NH2)COOH D H2NCH2CH2COOH Câu 16 Cho dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH H2NCH2COOH Trong dung dịch trên, số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein A B C D Câu 17 Hợp chất X có cơng thức phân tử CnH2nO2 Chất X không tác dụng với Na, đun nóng X với axit vơ chất X1 X2 Biết X1 có tham gia phản ứng tráng gương; X2 bị oxi hóa cho metanal Giá trị n A B C D Câu 18 Cho 12,55 gam CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam chất rắn Giá trị m A 34,60 B 15,65 C 30,25 D 36,05 Câu 19 Để phân biệt tinh bột xenlulozơ dùng A dung dịch I2 B dung dịch H2SO4, t0 C Cu(OH)2 D dung dịch NaOH C dung dịch NaOH D dung dịch AgNO3/NH3 Câu 20 Dung dịch glucozơ không tác dụng với A Cu(OH)2 B H2 (Ni, nung nóng) Câu 21 Aminoaxit X chứa nhóm NH2 phân tử Đốt cháy hồn tồn lượng X, thu CO2 N2 theo tỉ lệ thể tích : Cơng thức cấu tạo X là: A H2N(CH2)3COOH B H2NCH2CH2COOH C H2NCH(CH3)COOH D H2NCH2COOH Câu 22 Amin no, đơn chức, mạch hở X có 53,33% C khối lượng Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 23 Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, tồn khí CO2 sinh hấp thụ vào dung dịch NaOH dư, thu 318 gam muối khan Hiệu suất phản ứng lên men A 50,00% B 62,50% C 75,00% D 80,00% Câu 24 Cho chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Câu 25 Thủy phân hoàn toàn 444 gam chất béo, thu 46 gam glixerol hai axit béo Hai axit béo A C15H31COOH C17H35COOH B C17H35COOH C17H35COOH C C17H33COOH C15H31COOH D C17H31COOH C17H33COOH Câu 26 Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic Biết rượu etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml trình chế biến rượu etylic bị hao hụt 5% Thể tích rượu etylic 46° thu A 11,875 lít B 2,185 lít C 2,785 lít D 3,875 lít Câu 27 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75% thu m gam glucozơ Giá trị m A 360 B 300 C 480 D 270 Câu 28 Cho 6,03 gam hỗn hợp saccarozơ glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,08 gam Ag Số mol saccarozơ glucozơ hỗn hợp A 0,01 0,02 B 0,015 0,015 C 0,01 0,01 D 0,015 0,005 Câu 29 Cho dung dịch chứa 1,69 gam hỗn hợp amin no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M cô cạn, thu 3,515 gam hỗn hợp muối khan Giá trị V A 65 B 45 C 25 D 50 Câu 30 Phát biểu sau không đúng? A Chất béo trieste etylen glicol với axit béo B Các chất béo thường không tan nước nhẹ nước C Triolein có khả tham gia phản ứng cộng hiđro đun nóng có xúc tác Ni D Chất béo bị thủy phân đun nóng dung dịch kiềm Câu 31 Chất hữu X đơn chức (chứa C, H, O) có tỉ khối so với khí hiđro 37 Chất X tác dụng với dung dịch NaOH Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 32 Cho dãy chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol Số chất dãy phản ứng với NaOH (trong dung dịch) A B C D Câu 33 Cho 2,36 gam amin X đơn chức bậc tác dụng với dung dịch HCl dư, sau cô cạn thu 3,82 gam muối khan Tên gọi X A Propylamin B Isopropylamin C Etylamin D Etylmetylamin Câu 34 Hai chất hữu X Y có cơng thức phân tử Chất X phản ứng với NaHCO3 có phản ứng trùng hợp Chất Y phản ứng với NaOH không phản ứng với Na Công thức cấu tạo X Y A CH2=CHCH2COOH, HCOOCH=CH2 B CH2=CHCOOH, HCOOCH=CH2 C CH2=CHCOOH, C2H5COOH D C2H5COOH, CH3COOCH3 Câu 35 Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc C4H11N A B C D III Vận dụng Câu 36 Cho tất đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với: NaOH, Na, NaHCO3 Số phản ứng hóa học xảy A B C D Câu 37 Cho 29,4 gam α-amino axit mạch không phân nhánh X (có nhóm NH2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 38,2 gam muối Mặt khác, cho 29,4 gam X phản ứng với dung djich HCl dư, thu 36,7 gam muối Tên gọi X A alanin B axit aminoaxetic C axit glutamic D valin Câu 38 Cho chất: axit propionic (X); axit axetic (Y); ancol propylic (Z); metyl axetat (T) Dãy chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi A Y, T, X, Z B Z, T, Y , X C T, X, Y, Z D T, Z, Y, X Câu 39 Xà phòng hóa 2,76 gam este X dung dịch NaOH vừa đủ, thu 4,44 gam hỗn hợp hai muối natri Đốt cháy hai muối oxi dư, sau phản ứng hồn tồn, thu 3,18 gam Na2CO3, 2,464 lít khí CO2 (ở đktc) 0,9 gam nước Công thức đơn giản trùng với công thức phân tử X Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOC6H5 B HCOOC6H4OH C HCOOC6H5 D C6H5COOCH3 Câu 40 Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH Số trieste tối đa tạo A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án D Câu 10 Chọn đáp án B Câu 11 Chọn đáp án C Câu 12 Chọn đáp án A Câu 13 Chọn đáp án A Câu 14 Chọn đáp án C Câu 15 Chọn đáp án A Câu 16 Chọn đáp án B Câu 17 Chọn đáp án B Câu 18 Chọn đáp án A Câu 19 Chọn đáp án A Câu 20 Chọn đáp án C Câu 21 Chọn đáp án D Câu 22 Chọn đáp án A Câu 23 Chọn đáp án C Câu 24 Chọn đáp án C Câu 25 Chọn đáp án B Câu 26 Chọn đáp án A Câu 27 Chọn đáp án D Câu 28 Chọn đáp án D Câu 29 Chọn đáp án D Câu 30 Chọn đáp án A Câu 31 Chọn đáp án B Câu 32 Chọn đáp án B Câu 33 Chọn đáp án D Câu 34 Chọn đáp án B Câu 35 Chọn đáp án C Câu 36 Chọn đáp án B Câu 37 Chọn đáp án C Câu 38 Chọn đáp án D Câu 39 Chọn đáp án B Câu 40 Chọn đáp án D ... Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án D Câu 10 Chọn đáp án B Câu 11 Chọn đáp án C Câu 12 Chọn đáp án A Câu 13 Chọn đáp án A Câu 14 Chọn đáp án C Câu 15 Chọn đáp án A Câu 16 Chọn đáp án. .. B Câu 17 Chọn đáp án B Câu 18 Chọn đáp án A Câu 19 Chọn đáp án A Câu 20 Chọn đáp án C Câu 21 Chọn đáp án D Câu 22 Chọn đáp án A Câu 23 Chọn đáp án C Câu 24 Chọn đáp án C Câu 25 Chọn đáp án B Câu... Chọn đáp án A Câu 27 Chọn đáp án D Câu 28 Chọn đáp án D Câu 29 Chọn đáp án D Câu 30 Chọn đáp án A Câu 31 Chọn đáp án B Câu 32 Chọn đáp án B Câu 33 Chọn đáp án D Câu 34 Chọn đáp án B Câu 35 Chọn đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG 2018 môn hóa học trường THPT Chuyên Chu Văn An Hà Nội, Đề thi thử THPTQG 2018 môn hóa học trường THPT Chuyên Chu Văn An Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay