Từ loại trong tiếng Anh

64 27 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 19:58

tài liệu đầy đủ và giải thích chi tiết về cách sự dụng, vị trí và cách chia các từ loại trong tiêng Anh Giải thích rõ ràng chi tiết có ví dụ trong từng trường hợp cụ thể, có nhiều cấu trúc đặc biệt và các dạng bất quy tắc của từ. Unit 1: Nouns: DANH TỪ ĐỊNH NGHĨA DANH TỪ Danh từ gì? - Danh từ từ người, vật việc; giữ vai trò làm chủ ngữ, tân ngữ, hay bổ ngữ câu e.g.: My brother is a doctor He works for a hospital in this city (Anh trai bác sĩ Anh làm việc bệnh viện thành phố này.) - Danh từ từ ghép (compound nouns) Cách thành lập phổ biến danh từ + danh từ e.g.: birthday party , girlfriend , greenhouse Notes: - Danh từ có dạng V-ing (gerund) hoạt động như: playing football , eating fish VỊ TRÍ CỦA DANH TỪ - Danh từ đứng câu mà thường nằm cụm danh từ Cấu trúc cụm danh từ: X + (tính từ) + danh từ Notes: - Có thể có hay nhiều tính từ khơng có tính từ - Vị trí X là: a Mạo từ (a, an, the) e.g.: a teacher , an hour , the dog b Tính từ sở hữu (my, your, our, his, her, ) sở hữu cách e.g.: my house , your book , Tim's cars c Các từ định (this, that, these, those) e.g.: this lesson , that event , those books d Các từ số lượng e.g.: some students , a lot of information , many vehicles Một số lưu ý vị trí danh từ: - Danh từ số nhiều danh từ khơng đếm đứng mà khơng cần yếu tố phía trước e.g.: I like fruit, but I don't like milk (Tơi thích trái tơi khơng thích sữa.) - Danh từ đứng sau giới từ (preposition) e.g.: This is a symbol of happiness (Đây biểu tượng hạnh phúc.) CÁCH THÀNH LẬP DANH TỪ ĐƠN Thêm hậu tố vào sau động từ - Verb + -er/-or/-ant = Noun : danh từ người e.g.: teacher , manager , actor , director , attendant - Verb + -ion/-tion = Noun: vật/sự việc e.g.: action , invention , decision , revolution - Verb + -ment/-al = Noun: vật/sự việc e.g.: development , appointment , refusal , removal - Verb + -ing = Noun: hoạt động e.g.: swimming , teaching , jogging , training Thêm hậu tố vào sau tính từ - Adj + -ness = Noun e.g.: kindness , goodness , happiness - Adj + -ty = Noun e.g.: safety , loyalty , variety - Adj + -th = Noun e.g.: length , depth , truth - Adj + -dom = Noun e.g.: freedom , wisdom , boredom Thêm hậu tố vào sau danh từ - Noun + -ist/-ian = Noun (thường người) e.g.: guitarist , novelist , musician , historian - Noun + -ism = Noun e.g.: patriotism , capitalism , socialism - Noun + -ship = Noun e.g.: friendship , leadership , scholarship - Noun + -hood = Noun e.g.: childhood , brotherhood , parenthood CÁCH THÀNH LẬP DANH TỪ GHÉP (COMPOUND NOUNS) Noun + Noun e.g.: alarm clock (đồng hồ báo thức), toothbrush (bàn chải đánh răng) Adj + Noun e.g.: blackboard (bảng đen), greengrocer (người bán rau quả) Gerund + Noun e.g.: washing machine (máy giặt), waiting room (phòng đợi) Noun + Gerund e.g.: handwriting (chữ viết tay), city planning (quy hoạch thành phố) Noun + Verb + er e.g.: taxi driver (tài xế taxi), goalkeeper (thủ môn) PHÂN LOẠI DANH TỪ Danh từ cụ thể (concrete nouns) - Danh từ chung (common nouns): table , man , wall - Danh từ riêng (proper nouns): Peter , Jack , England - Danh từ tập hợp (collective nouns): group , crowd , herd Danh từ trừu tượng (abstract nouns) e.g.: happiness , beauty , health Danh từ đếm (countable nouns) e.g.: boy , apple , book , tree Danh từ không đếm (uncountable nouns) e.g.: meat , ink , chalk , water Notes: Trong học tập trung phân biệt: * Danh từ đếm >< Danh từ khơng đếm * Danh từ số >< Danh từ số nhiều DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC (COUNTABLE NOUNS) Danh từ đếm - Chỉ người hay vật/việc đếm số đếm 1, 2, 3, e.g.: a car (1 xe hơi), two books (2 sách) - Thường danh từ cụ thể e.g.: box, student, pen - Có hình thức số số nhiều e.g.: + a student (1 sinh viên) + an apple (1 trái táo) + students (sinh viên nói chung) + three apples (3 trái táo) Trước danh từ đếm có: Mạo từ không xác định (a/an) e.g.: There is an orange on the table (Có cam bàn.) Mạo từ xác định (the) e.g.: The apples on the table are mine (Những táo bàn tôi.) Số đếm e.g.: There are two students in the class (Có hai học sinh lớp.) DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC (UNCOUNTABLE NOUNS) Danh từ khơng đếm - Chỉ vật cân đo không đếm e.g.: two pieces of chalk (hai viên phấn), a cup of tea (một tách trà) - Phần lớn danh từ trừu tượng e.g.: happiness (sự vui vẻ), loyalty (sự trung thành), time (thời gian) - Khơng có hình thức số nhiều, khơng có mạo từ a/an hay số đếm phía trước - Dùng từ sau muốn số lượng: cup (tách), glass (ly, cốc), slice (miếng, lát), pound (cân Anh), piece (mẩu, miếng, viên), loaf (ổ bánh) e.g.: + a piece of advice (một lời khuyên) + a ray of light (một tia sáng) + a slice of bread (một lát bánh mỳ) DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC - DANH TỪ KHƠNG ĐẾM ĐƯỢC Một số danh từ có hai dạng cần ý nghĩa ĐẾM ĐƯỢC KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC glass (ly, cốc) glass (thủy tinh) coffee (cốc, tách cà phê) coffee (cà phê) paper (tờ báo) paper (giấy) beer (ly bia, lon bia) beer (bia) beauty (người đẹp) beauty (vẻ đẹp) DANH TỪ SỐ ÍT (SINGULAR NOUNS) & DANH TỪ SỐ NHIỀU (PLURAL NOUNS) Danh từ đếm chia thành hai dạng - Danh từ số (Singular Nouns) - Danh từ số nhiều (Plural Nouns) Danh từ số (Singular Nouns) - Luôn theo sau từ xác định, gồm: a Mạo từ xác định không xác định: a, an, the b Tính từ định số ít, gồm: this, that c Tính từ sở hữu: my, your, his, her, our, their, its d Số từ : one - Không dùng lượng từ như: some, many, any, a lot of, trước danh từ số Danh từ số nhiều (Plural Nouns) - Có thể dùng không dùng từ xác định trước danh từ số nhiều e.g.: + They are students + These students are excellent - Không dùng từ a/an/one trước danh từ số nhiều - Để số lượng, dùng số đếm từ hai trở lên - Có thể dùng some, many, a few, trước danh từ số nhiều Notes: - Không dùng much, little, a little trước danh từ số nhiều CÁCH THÀNH LẬP DANH TỪ SỐ NHIỀU Hầu hết danh từ số nhiều hình thành cách thêm s vào sau danh từ số e.g.: book → books , key → keys , pen → pens Danh từ tận -ch, -sh, -s, -ss, -x, -zz, -o, ta thêm es e.g.: box → boxes , class → classes , church → churches potato → potatoes , watch → watches Notes: Một số danh từ từ mượn, ta thêm s vào cuối e.g.: piano → pianos , photo → photos , kilo → kilos , radio → radios Danh từ tận -f, -fe trước nguyên âm -l đổi thành -ves e.g.: knife → knives , life → lives , leaf → leaves wolf → wolves , shelf → shelves Ngoại trừ: - Một số từ, ta thêm s e.g.: gulf → gulfs , safe → safes , reef → reefs - Danh từ tận -ief, -oof, -ff, -rf, ta thêm s e.g.: chief → chiefs , roof → roofs , cliff → cliffs , serf → serfs Danh từ tận phụ âm -y, ta đổi -y thành -i thêm es e.g.: family → families , country → countries Danh từ tận nguyên âm -y, ta giữ nguyên thêm s e.g.: play → plays , key → keys DANH TỪ SỐ NHIỀU BẤT QUY TẮC Một số danh từ số nhiều không theo quy tắc man → men woman → women child → children goose → geese ox → oxen tooth → teeth foot → feet mouse → mice Một số danh từ số nhiều không thay đổi aircraft → aircraft craft → craft sheep → sheep trout → trout deer → deer salmon → salmon grouse → grouse carp → carp Một số danh từ dạng số nhiều với động từ số nhiều pants pyjamas shorts trousers glasses scissors tongs scales riches doings Một số danh từ có nguồn gốc từ nước ngồi hình thành số nhiều theo quy tắc riêng analysis → analyses crisis → crises hypothesis → hypotheses oasis → oases criterion → criteria phenomenon → phenomena CÁCH ĐỌC DANH TỪ SỐ NHIỀU Danh từ thêm s, es có cách đọc sau: s đọc /s/ sau danh từ kết thúc âm cuối /k/, /p/, /f/, /t/, /θ/ e.g.: coats → /kəʊts/ roofs → /ruːfs/ books → /bʊks/ maps → /mæps/ s đọc /iz/ sau danh từ kết thúc âm cuối /tʃ/, /ʃ/, /s/, /dʒ/, /z/ e.g.: classes → /klɑːsiz/ churches → /tʃɜːtʃiz/ dishes → /dɪʃiz/ ages → /eɪdʒiz/ s đọc /z/ sau nguyên âm phụ âm lại e.g.: letters → /'letə(r)z/ ideas → /aɪ'dɪəz/ hands → /hændz/ boys → /bɔɪz/ CHỨC NĂNG CỦA DANH TỪ Làm chủ ngữ câu (subject of a sentence) e.g.: The boy plays football very well Làm tân ngữ câu (object of a sentence) - Tân ngữ trực tiếp: trực tiếp nhận hành động chủ ngữ tác động lên e.g.: I saw the boy - Tân ngữ gián tiếp: có quan hệ gián tiếp với hành động chủ ngữ e.g.: I gave the boy a new ball (the boy - tân ngữ gián tiếp, a new ball - tân ngữ trực tiếp) Làm bổ ngữ động từ (complement of a verb) e.g.: Tom is a good boy Làm tân ngữ giới từ (object of a preposition) e.g.: I bought a watch for the boy Unit 2: Adjectives: TÍNH TỪ Tính từ gì? - Tính từ từ mơ tả tính chất danh từ màu sắc, kích thước, nguồn gốc, chất lượng, - Tính từ dùng để miêu tả cho biết thêm chi tiết danh từ đồng thời giới hạn áp dụng danh từ Notes: - Trong danh từ ghép có cấu tạo danh từ + danh từ, danh từ đứng trước đóng vai trò tính từ (chỉ thể loại) e.g.: She has just bought a table lamp (Cơ vừa mua đèn bàn.) - Ngồi tính từ đơn có tính từ ghép như: man-made , well-known , four-floor VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ Tính từ thường nằm vị trí sau: a Sau động từ to be linking verbs become, seem, appear, grow, prove, remain, turn e.g.: His condition appeared very serious (Tình cảnh anh nghiêm trọng.) b Sau động từ tri nhận look, sound, smell, taste, feel e.g.: You looked very tired (Trơng bạn mệt.) c Đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ e.g.: I watched a very interesting film last night (Tối qua xem phim thú vị.) d Đứng sau đại từ không xác định someone, something, anything, somebody, anybody e.g.: I couldn't see anything wrong there (Tôi khơng thấy có sai cả.) TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ Đơi dùng hai hay nhiều tính từ với để bổ nghĩa cho danh từ - Tính từ cảm nghĩ/quan điểm (mang tính chủ quan) ln đứng trước tính từ miêu tả (mang tính khách quan) e.g.: A nice long summer holiday "nice" tính từ nêu cảm nghĩ người nói việc nên đứng trước tính từ miêu tả mang tính khách quan "long" - Khi có nhiều hai tính từ miêu tả, xếp sau: number a + quality nice + size large + age old + shape rectangular + color brown + orgin German + material wooden + Noun bed (Một giường đẹp, rộng, cũ, hình chữ nhật, màu nâu gỗ Đức.) CÁCH THÀNH LẬP TÍNH TỪ ĐƠN Tiền tố (prefix) + tính từ (adj) = tính từ (mang nghĩa phủ định) - un- + adj = adj e.g.: happy (vui, hạnh phúc) → unhappy (không vui, bất hạnh) fortunate (may mắn) → unfortunate (không may) - im- + adj = adj e.g.: patient (kiên nhẫn) → impatient (mất kiên nhẫn) possible (có thể) → impossible (không thể) - in- + adj = adj e.g.: direct (trực tiếp) → indirect (gián tiếp) convenient (thuận tiện) → inconvenient (bất tiện) - il-/ir- + adj = adj e.g.: legal (hợp pháp) → illegal (bất hợp pháp) regular (thường lệ) → irregular (vô nguyên tắc) Tiền tố + tính từ = tính từ (khơng mang nghĩa phủ định) - super- (quá, siêu) + adj = adj e.g.: human → superhuman (phi thường) natural → supernatural (siêu nhiên) - under- (dưới, thấp, không đủ) + adj/noun = adj e.g.: cover → undercover (bí mật, lút) done → underdone (chưa chín, tái) - over- (quá) + adj = adj - Các tiền tố (prefixes) hậu tố (suffixes) yếu tố thêm vào trước sau từ - Chức năng: yếu tố làm thay đổi nghĩa từ loại từ - Vị trí: + Các tiền tố thêm vào liền trước từ gốc + Các hậu tố thêm vào liền cuối từ gốc - Nắm vững đặc tính tiền tố hậu tố giúp người học đoán nghĩa hay từ loại từ Note: Cần ý từ mà thân từ gốc có chứa thành phần giống tiền tố, hậu tố để tránh nhầm lẫn PREFIXES - TIỀN TỐ Tiền tố gì? - Là yếu tố thêm vào phía trước từ để làm thay đổi nghĩa từ Bài học tiền tố chia thành hai phần: Các tiền tố mang nghĩa phủ định Các loại tiền tố khác CÁC TIỀN TỐ MANG NGHĨA PHỦ ĐỊNH Tiền tố a-/abTiền tố a-/ab- thường thêm vào trước tính từ e.g.: + atypical (adj): khơng điển hình + amoral (adj): khơng quan tâm sai + abnormal (adj): khơng bình thường + absent (adj): khơng có mặt Notes: Cần phân biệt với từ gốc như: + ago: trước + asleep: ngủ + alone: + abroad: nước Tiền tố disTiền tố dis- thêm vào trước động từ tính từ e.g.: + disappear (v): biến + dislike (v): khơng thích + disloyal (adj): không trung thành + dishonest (adj): không trung thực Tiền tố nonTiền tố non- thêm vào trước danh từ, tính từ trạng từ e.g.: + nonsensically (adv): vô lý, bậy bạ + non-smoking (adj): không hút thuốc + nonprofit (n): phi lợi nhuận + non-essential (adj): không cần thiết + non-toxic (adj): không độc Tiền tố unTiền tố un- thường thêm vào danh từ, tính từ trạng từ e.g.: + unemployed (n): thất nghiệp + unsafe (adj): khơng an tồn + unconsciously (adv): không ý thức Notes: un- thêm vào động từ có nghĩa làm điều ngược lại e.g.: + undo (v): làm ngược lại + unbalance (v): làm cân Tiền tố inTiền tố in- thường thêm vào tính từ e.g.: + incomplete (adj): khơng hồn thành + incorrect (adj): không Notes: a Tiền tố in- thay bằng: - il- thêm vào tính từ bắt đầu l e.g.: illegal: bất hợp pháp - im- thêm vào tính từ bắt đầu m, p, b e.g.: immature: chưa trưởng thành - ir- thêm vào tính từ bắt đầu r e.g.: irregular: không theo quy tắc b Một số trường hợp đặc biệt: + Từ inflammable (có thể bắt lửa) = flammable + Trái nghĩa flammable non-flammable (khơng bắt lửa) + invaluable có nghĩa "vơ giá" + Trái nghĩa từ valuable valueless (khơng có giá trị) c Cần phân biệt với số từ gốc có nghĩa khác e.g.: + inject: tiêm thuốc (vào thể) + import: nhập Một số từ ghép với hai tiền tố mang nghĩa phủ định để tạo hai từ có nghĩa khác e.g.: + unarmed (adj): khơng có vũ khí, disarm (v): tước vũ khí + unable (adj): khơng thể, disable (v): làm cho + unlike (adj): không giống, dislike (v): khơng thích + uninterested (adj): khơng quan tâm, disinterested (adj): vô tư, không vụ lợi + amoral (adj): không quan tâm hay sai, immoral (adj): trái đạo đức CÁC TIỀN TỐ KHÁC - Tiền tố anti-: chống lại, đối lại e.g.: + antibiotic (adj): kháng sinh + antihuman (adj): phản nhân văn - Tiền tố bi-/di-: hai e.g.: + dialogue (n): đối thoại + bilingual (adj): song ngữ - Tiền tố co-: với e.g.: + cohabit (v): sống chung + cooperate (v): hợp tác - Tiền tố ex-: ngoài, hướng e.g.: + export (v): xuất + expel (v): trục xuất - Tiền tố fore-: trước e.g.: + forecast (n, v): dự đoán + forehead (n): trán - Tiền tố im-: trong, hướng vào e.g.: + import (v): nhập + immigrant (n): người nhập cư - Tiền tố inter-: giữa, có kết nối e.g.: + interpersonal (adj): cá nhân với + interactive (adj): tương tác - Tiền tố mis-: sai, không e.g.: + misplace (v): đặt sai chỗ + misbehave (v): cư xử không - Tiền tố mono-: e.g.: + monotone (adj): đơn điệu + monopoly (n): độc quyền - Tiền tố multi-: nhiều e.g.: + multicultural (adj): đa văn hóa + multimedia (n, adj): đa phương tiện - Tiền tố over-: e.g.: + overweight (adj): béo phì + overload (n, v): tải, chở nặng - Tiền tố post-: sau e.g.: + postpone (v): trì hỗn + postgraduate (adj): sau đại học (nghiên cứu sinh) - Tiền tố pre-: trước e.g.: + preface (n): lời nói đầu + prehistoric (adj): (thuộc) tiền sử - Tiền tố re-: làm lại e.g.: + reelection (n): tái bầu cử + recycle (v): tái chế - Tiền tố semi-: nửa e.g.: + semiarid (adj): nửa khô hạn + semifinal (n): trận bán kết - Tiền tố sub-: e.g.: + submarine (n): tàu ngầm + subzero (adj): số (về nhiệt độ) - Tiền tố tele-: xa e.g.: + telecommunication (adj): (thuộc) viễn thơng + telegraph (n): điện tín - Tiền tố trans-: chuyển, từ nơi đến nơi e.g.: + transfer (v): chuyển giao + transnational (adj): liên quốc gia - Tiền tố tri-: ba e.g.: + triangle (n): tam giác + tricycle (n): xe đạp ba bánh - Tiền tố under-: dưới, mức e.g.: + underline (v): gạch + underestimate (v): đánh giá thấp Unit 12: Suffixes: HẬU TỐ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HẬU TỐ Hậu tố gì? - Hậu tố từ thêm vào phía sau từ thường làm thay đổi từ loại từ Trong học hậu tố tìm hiểu về: Các hậu tố người Các loại hậu tố khác: - Các hậu tố tạo thành danh từ - Các hậu tố tạo thành tính từ - Các hậu tố tạo thành động từ - Hậu tố tạo thành trạng từ CÁC HẬU TỐ CHỈ NGƯỜI Hậu tố -er/-or e.g.: + teacher (giáo viên) + invader (kẻ xâm lược) + educator (nhà giáo dục) + supervisor (người giám sát) Notes: Hậu tố -er/-or mang nghĩa công cụ e.g.: + cooker (cái lò, bếp) + calculator (máy tính) Hậu tố -ee/-eer /-ier e.g.: + employee (nhân viên) + interviewee (người vấn) + engineer (kỹ sư) + cashier (nhân viên thu ngân) Hậu tố -ant e.g.: + applicant (người nộp đơn (xin việc)) + participant (người tham gia) Hậu tố -ian e.g.: + civilian (thường dân) + vegetarian (người ăn chay) Hậu tố -ist e.g.: + novelist (tiểu thuyết gia) + biologist (nhà sinh vật học) CÁC HẬU TỐ TẠO THÀNH DANH TỪ Hậu tố -ness e.g.: + brightness (sự rực rỡ, sáng dạ) + happiness (sự hạnh phúc) Hậu tố -tion/-sion e.g.: + contribution (sự đóng góp) + conclusion (sự kết luận) Hậu tố -ism e.g.: + criticism (sự phê bình) + capitalism (chủ nghĩa tư bản) Hậu tố -hood e.g.: + childhood (thời thơ ấu) + adulthood (tuổi trưởng thành) Hậu tố -ship e.g.: + friendship (tình bạn) + relationship (mối quan hệ) Hậu tố -ence/-ance e.g.: + dependence (sự phụ thuộc) + appearance (sự xuất hiện, diện mạo) Hậu tố -ility e.g.: responsibility (trách nhiệm) Hậu tố -ery e.g.: bravery (sự can đảm) Hậu tố -acy/-cy e.g.: + accuracy (sự xác) + democracy (nền dân chủ) 10 Hậu tố -al e.g.: proposal (sự đề xuất) 11 Hậu tố -ment e.g.: + excitement (sự thích thú) + entertainment (sự giải trí) CÁC HẬU TỐ TẠO THÀNH TÍNH TỪ Hậu tố -y e.g.: cloudy (nhiều mây) Hậu tố -ful e.g.: powerful (có sức mạnh) Hậu tố -less e.g.: hopeless (tuyệt vọng) Hậu tố -ly e.g.: lovely (dễ thương) Hậu tố -ish e.g.: childish (như trẻ con, ngây ngô) Hậu tố -able/-ible e.g.: + admirable (đáng khâm phục) + collapsible (có thể gấp lại) Hậu tố -ing e.g.: supporting ((vai) phụ) Hậu tố -ed e.g.: disgusted (ghê tởm) Hậu tố -ious/-ous e.g.: + dangerous (nguy hiểm) + rebellious (hay loạn) 10 Hậu tố -ic e.g.: athletic ((trơng có vẻ) thể thao) 11 Hậu tố -ive e.g.: interactive (tương tác) 12 Hậu tố -al/-ial e.g.: + generational (thuộc hệ) + financial (thuộc tài chính) CÁC HẬU TỐ TẠO THÀNH ĐỘNG TỪ Hậu tố -ize/-ise e.g.: + mechanize (cơ khí hóa) + symbolise (tượng trưng hóa) Hậu tố -fy e.g.: + notify (thông báo) + signify (báo hiệu) Hậu tố -en e.g.: + lenghthen (kéo dài ra) + shorten (làm ngắn lại) Hậu tố -ate e.g.: + activate (hoạt hóa) + separate (phân đơi, làm tách ra) HẬU TỐ TẠO THÀNH TRẠNG TỪ Hậu tố -ly e.g.: + massively (một cách hàng loạt) + perilously (một cách nguy hiểm) Unit 13: Idioms (1): THÀNH NGỮ THÀNH NGỮ (1) Thành ngữ: từ, cụm từ sử dụng phổ biến mà ý nghĩa khơng đơn nghĩa đen từ ghép lại mà thường hiểu theo nghĩa bóng Trong Tiếng Việt ta có nhiều thành ngữ Ví dụ: mặt hoa da phấn (ám khuôn mặt da đẹp) Tương tự Tiếng Anh em thấy cụm từ như: over the moon (không phải qua mặt trăng mà thành ngữ để tâm trạng hạnh phúc, tiếng Việt “đang lâng lâng mây”.) Vì thành ngữ hiểu theo nghĩa bóng nên dịch thành ngữ phần lớn ta dịch tương đương từ mà phải hiểu ý nghĩa thành ngữ tìm cách diễn đạt phù hợp Water off a duck’s back Water off a duck’s back (Đây thành ngữ thường dùng để chê trách, phê phán, hàm ý "khơng có tác dụng với ai" tương đương với thành ngữ Tiếng Việt “nước đổ đầu vịt”.) I must have told her a hundred times that she mustn’t that But it’s water off a duck’s back She just keeps on doing it On top of the world on top of the world (“To be on top of the world” diễn tả tâm trạng hạnh phúc, lâng lâng (giống over the moon) Tiếng Việt có cụm từ tương tự này: "lâng lâng mây".) She’d had such a good birthday party She felt on top of the world Bark up the wrong tree bark up the wrong tree (hiểu sai, nhầm lẫn) They thought that she didn’t want to go to the disco because she didn’t like dancing But they were barking up the wrong tree It was because she didn’t like the flashing lights On the tip of my tongue on the tip of my tongue (dùng muốn diễn tả khơng thể nhớ điều chắn biết nó) - What’s the name of the guitarist we were talking about yesterday? - Oh, dear I can’t remember It’s on the tip of my tongue I know it begins with V- Valent no, Valiant That’s it, Valiant Come out of one's shell come out of your shell (Khi ta nói “He’s come out of his shell” có nghĩa anh bớt nhút nhát bắt đầu hòa đồng Tiếng Việt có cách liên tưởng tương tự Câu “thu vào vỏ ốc” có nghĩa thu lại, trầm tính hòa đồng thành ngữ “come out of your shell” có nghĩa ngược lại “ra khỏi vỏ ốc mình.”) She was very shy when she first went to her new school, but she soon came out of her shell Hit the nail on the head hit the nail on the head (Thành ngữ có nghĩa “đã mơ tả vấn đề xác, nói vấn đề”, tương tự tiếng Việt có thành ngữ “đánh trọng tâm”, “gãi chỗ ngứa”) - I think the main problem in this area is the lack of a good bus service - You’re right You’ve hit the nail on the head Change your mind change your mind (thay đổi ý nghĩ, quan điểm, định) - I didn’t expect to see you here! I thought you were going to the cinema this afternoon - I know, but it’s such a lovely day I’ve changed my mind I felt like being out in the sunshine Break the ice break the ice (Thành ngữ thường dùng để diễn tả làm việc để giúp người thư giãn thoải mái, đặc biệt gặp.) - How did you get on at your singles group? - We were all a bit embarrassed; because it was the first time we had met But Tom broke the ice by getting us all to say our names and what our favourite TV programs were Lend me a hand lend me a hand (“lend somebody a hand” nghĩa “giúp đỡ ai” Tiếng Việt có thành ngữ tương tự “giúp … tay") Can someone lend me a hand with these shopping bags please? They are too heavy for me to carry by myself 10 A big fish in a small pond a big fish in a small pond (Thành ngữ nghĩa đen “một cá to ao nhỏ”, câu nói quen thuộc với người Việt Nam Câu ngụ ý người có vị trí quan trọng tổ chức, quan nhỏ, họ đến nơi lớn vị trí họ bớt quan trọng đi.) - How is Janet enjoying secondary school? - She likes it now But it’s so different from her primary school It took her a while to get used to the change She used to be a big fish in a small pond but now she's at a much bigger school THÀNH NGỮ (2) Play with fire play with fire (Thành ngữ có nghĩa bạn làm việc nguy hiểm khiến thân gặp rắc rối Trong Tiếng Việt có thành ngữ mang nghĩa tương tự, "đùa với lửa".) You're playing with fire if you get involved with that gang Make ends meet make ends meet (Đây thành ngữ có nghĩa có đủ tiền để chi tiêu cách tằn tiện ) My sister is at university She's got a lot of studying to do, but she has to have a part-time job as well, or she can't make ends meet Not your cup of tea not your cup of tea (Thành ngữ có ý "đó khơng phải thứ thích lắm, khơng phải gu mình.") I listened to that band's new album, but it's not really my cup of tea I prefer their old stuff Rain cats and dogs It's raining cats and dogs (Thành ngữ có nghĩa "mưa to" Tuy nhiên ngày khơng phổ biến lắm, chủ yếu sử dụng có dụng ý nghệ thuật sách, truyện.) - Did you enjoy the picnic yesterday? - No We had to eat in the car It was raining cats and dogs Burn the candle at both ends burn the candle at both ends ( Thành ngữ có nghĩa "thức khuya dậy sớm".) She was exhausted She'd been burning the candle at both ends for months, working late and getting up early to prepare for her exams Judge a book by its cover judge a book by its cover (Thành ngữ việc đánh giá người việc qua vẻ bề ngồi Nghĩa đen "đánh giá sách dựa theo bìa nó" Trong tiếng Việt có thành ngữ với ý nghĩa tương tự này: "Trơng mặt mà bắt hình dong" ) - She looks unfriendly - I know, but she's actually just shy She's very friendly once you get to know her You can'tjudge a book by its cover Miss the boat miss the boat (Thành ngữ "lỡ hội", "không thành công để lấy hội") I had meant to enter that competition But the date for entries has passed now I missed the boat Ring a bell ring a bell ("Ring a bell" nghĩa "rung chng" sử dụng thành ngữ, có nghĩa "nghe quen, khơng thể nhớ xác gì.") - Do you remember Mr Grant? - That name rings a bell But I cannot remember who he is Have a ball have a ball (Ngoài nghĩa đen "có bóng" cụm từ dùng thành ngữ với nghĩa "có khoảng thời gian vui vẻ".) It was the best holiday I've ever had; I had a ball every day 10 Rock the boat rock the boat (Thành ngữ tương đương với thành ngữ tiếng Việt "ném đá vào mặt hồ yên ả" tức bạn làm việc làm ảnh hưởng đến tình hình yên ổn.) Everything was going fine until she came along and rocked the boat Now no one seems to get on any more ... convenient it is (Khách sạn rẻ tiện nghi.) - Khi nói số thứ tự e.g.: Room 10 1 is on the first floor (Phòng 10 1 tầng 1. ) - Trước danh từ riêng dạng số nhiều để gia đình e.g.: The Browns (gia đình... đếm số đếm 1, 2, 3, e.g.: a car (1 xe hơi), two books (2 sách) - Thường danh từ cụ thể e.g.: box, student, pen - Có hình thức số số nhiều e.g.: + a student (1 sinh viên) + an apple (1 trái táo)... trường hợp như: university, United States, European, one-eyed man → Những từ bắt đầu chữ nguyên âm âm bắt đầu lại âm phụ âm nên the đọc /ðə/ e.g.: the university , the United States , the European
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ loại trong tiếng Anh, Từ loại trong tiếng Anh

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay