NGHIÊN cứu bào CHẾ hệ TRỊ LIỆU QUA DA CHỨA DEHYDROEPIANDROSTERON

163 55 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 19:49

- _ -— BỘ G IÁ O D Ụ C V À Đ \ t o Y tê TRUỒ NG Đ Ạ I HỌC DUỢC H À N Ộ I NGUYÊN THANH HÀI Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ TRỊ LIỆ U QUA DA CHỨA DEHYDROEPIANDROSTERON CHUYÊN NGÀNH: M Ả SỔ ; B À O GHẾ 73.01.05 L U Ậ N Á N T IỄ N s ĩ D L Ụ C H Ọ C N G IJỞ H t t Ĩ N G D Ẫ N K H O A HỌ C PGS.TS T Ù M IN H K O Ú N G L Ờ I C Ả M ƠN TỎI XIII gửi lời cảm ơn chan thànli UJI POS/fS- ũ ỉlệĩnit Kốrtỵ ThíTiy dà hếl lòng hưổtig dẩn giúp dỡ lạo diéu kiện cho lói SUỐI thtKi gian quạ Tỏi xin cấm ơn PG5.TSệ ỉ>ố Hửu Nghi POS.TS Võ Xuiui Minh, PCỈS.TS N g u y ễ n V ã iĩ Long., TS N g n y ể n Đ a n g Hoã cùng, lo n the cấc ih iv cù giá o , k ỹ ih u ịu viển Rơ mơn Cởng nghiiỉp Duọc Bỏ Bảo chế dã lan roọị đtẾu kiên ihuận Ỉ»THcho tủi hoan thành luận ăn Xin càm ơn êc tháy cò í rong Ban Giấm liicu, Phòii" Dào lạo, it>Ễ :m the cốc thầy, cô giáo, bợ mởn phông ban Trương Đai học Diííte Hà Nội ilii giúp đõ, góp ý kiên cho lũi lạo diều kiện sở vậl chãi Irang thiâắ| bị hố chĩkì lhtế naỈMiTTi ưong SUỐI irinh hụt lập vả ihực hiên đé tài Xin cảm ơn Phòng NhĨLềiis xạ tỉa X - Vĩẽn Khoa học Vải liêu Vièn Khoa hoe Công nghộ Viộl Nam: Bộ mơn Hố - Hố sinh - Trường Đại học Y Hà Nối; Khoa Sinh boá - Bẹnli váẹn Hữu ughị; Viện Kiẻm nghiệm - Bộ Y Te; GS.TS Narong Sui'iSBla Khoa DiRHề Truồng Tổng liiíp- Mahitlol, Rungkiili - Thailand iLĨ;ễ i tho phcp vá giúp dò lơi hồn thành mội phíỉn nghtcn cứu thực nghiệm, x.in câin ơtt Củii£ ly Duọc phẩm Quảng B‘inhằ cỏng ly L>IHK! phàm Nam Hà ílẫ giúp lơi có mõi số nguyCiì liửu nghiên cữu Cuoĩ xiíầ duạc cảm MI gia đình hun bcÊđã Ciiìịi ikì dũng viên khích lệ lơi ĩmriịỊ suhg Hỉì Nội ugứy 0! tháiĩỊỊ3 nảrn 2fì0ú Nguyên Thanh ỉ h iị II L Ờ I C AM ĐOAN Tỏi xin cam đuan dãy Củng liìilỉl nghiên cứu íiẻiig ỉỏi C ác sổ Jíẹư, Itẽì I|Ú n è u TÍỦHỆ luẠn i n l j iru n g Ihưc vầ ch a từ n g d ợ c aỉ củ n g bổ bấl kỳ c&ng irlnti E1ào khác Ngun Yimnỉì ỉ tài lií M ỤC LỤC trang Danh mục ký hiéu, chữ viết ĩal — vt:i Danh mục cãc hàng , .X Danh mục ọác hình ve4dổ thị — xii M ỏ ĐẦU t C H Ư dN G [ T ổ Ni ỉ Q U AN 1.1 HỆ TRỊ LIỆU QUA DA., 1.1.1 K h i niềm s.ựph;i1 Irỉể n CIẾ IỈI he I r ị lĩéu qua tlia .? ] Ề1Ẽ2ẾI ) h dác diem hấp Ih u Ctiíl d » ẽl.„ — 1.1.í ưu nhưụt’ điểm cùa hệ tr i liệu qua da ] | ẽ4ẾDược chấl thích họp vớt dạriỊi tliLioc hấp Ihn 1(11:1 dễ i „ .7 l | Ệ5 Một Sỏ CƯche kiểm soát giiii phõng ứng (lụng dể bno chẽ lT S ế V 1.1.6 Đunh giủ sinh, khả dụng cùa llÈ trệ liệu QUâ da .14 1.1.7 M ột sù hiên pháp ÍSng khA thám clưuc cliãt qua 16 1,1 *8ằ Độ ổn dịnh hệ diêu trị qua da ể, 20 1.2 DFÍJYDROEPIắ\NDROSTERON iằ, ằ ễế 22 1.2.1 T íiili chái 'Ciìa đehydroepiandnxỉlcran .22 1.2.2 T c d iitiK d é tiy d ro e p iỉin d riK ile ru n 23 1,2,3* M út sri nỊỊhitn cứu vé hào chẽ dehyclroepiíinclrtMilenini 26 8,2-4 Pliươii Jị 111]ấtỊ) tlịnh |ựỊ|flg dehvdrue piitiidruỉkru ii 29 1.2.5 Nghiên cứu hủp Ihu dehydroeỊpiiindrosteron in vivo - 35 1.2.6 Tổng hợp ilphviỉrcíípỉandrosịpron 3f> 1.3 MỘI SỐ ÚNG ĐỤNG CỦA CÁC CYCLODẸXTRIN ễ , ễ 38 í 3.1 Cẩu ĩriic vã dặc tinh lý hoả ciia c> clođeằ \ < n n _ _38 I J J Cợehe tại> phức hợpcủã CYclodextrỉn ,,,Ểẵ , ễ ẵ 39 1,A ềỊ I IIJÍ du n g e v d o ík ễ,đ i i n đ t tiln g d ụ lun vã sinh klaii đun.y , w iv 1.3.4, ễ\n h hưimg cyciodexlrúì tdi OI1 định ciiii (liíỢCíhsil -1 - 1.4 NGHIÊN CỦLl SIMỈI KIIẢ DỤNG ỉ \ VỈVO CỦA DẠNG TTS 42 1*41 Cách thủ 42 L4.2 Tính ỉốncác thõng sơ dượt dòng học , — 42 CHƯCÍNíỉ II M ỈU Y Ề N LIỆ U , T H IẾ T BỊ VẢ PHƯƠNG PHÁP NC3HIÊNCỨU 44 NGUYÊN LIỆU, THIHT B Ị 44 2.1.1 Nguvèn liệ u ,.ệ - -44 1.2 T h iế t b i , 45 2 P H p N G Pỉ IẢ p N G H IÊ N c ú u 46 2.2.1 Các phương pháp bão chế ẻ 46 2,2+Z Các phicvng pháp phân Uch 47 2.2.3 Các plnrơiỉK |}hãp ngihién cừu sắnh dụng TTS DHEA 51 2.2.4 Plurơiig pháp xử lỹ lliónẸ kẽ , ề , ế 55 CHƯƠNG m KẾT QUẢ NGHIÊN t-ứ l 56 3J XẨY DỤNG PHI.ONG PHÁP ĐỊNH LUÙNG DHEA 56 ỉ ế] l ĐỊnh lương b ả n g H P L C «.ề , _ 56 J í.2 P b u o iig ph ấ p đ in h I u u iiịí , Iiik-Ii ÉLỊỊcli flg 3.2 NGHIÊN e ú u BẢO CHẾ HỆ TRỊ LIỆU QUA DA CỦA DKEÂ, 59 3.2.1 T a n g độ ta n cua D H E A báng cách lạ o phức hạp với H P C D sọ 3.2.2 tìiẻ u che phirc hựp cũa D H E A với H P C D (và p v p ) 62 Ấ.2.3 Nghiên cứu lưa chon í hức « jế| TTS CƯ .,,Ể 67 3.2.4 Thtet ké cung Ihữc báo c h è rtg huyết luông nhổm NTN uống viên DHEA ^ PI IỤ LỤC 4: Nống -dộ DHẾS (nỊỉ/iul) liuyếl liíitiỊg nhón NTN J j aị D H E A P ũkh 141 VI PHỤ LỤC 5: Tiêu L-lrnân sờ dự ihũo TTS dà bào chế 1^- PĨIỤ LỤC 6: Phi cu kiểm nghiệm sin phim * lế.— 145 PHỤ LỤC 7; SÁC kỹ dố cùa phức hợp DHEA l-[ PCD PHỤ LUC K Giàn dổ n h iỗ t v i sai CÙ9L DHEA — PHỤ LỤC Phổ Iihiẻu A.« tía X 131[RA, HPCD phức hơp hỗn hợp vật lý ., .- ^ vi I D A N H M Ụ C C Á C K Ý IỊLÊL C Á C i_ệì ỉ V lẾ T T Ắ T 17 p i ỈSD ỉ [ 7|V- h vd p o xysíe ro id dehydroịncnte AiDS : Hởi chứng suy giiìm mkễn dịch mác phai AtỊtiìrimtmtno íỉeỊìâencx symdrtme AUC : DiiỂn lích đường cong nơng độ Ihíri gian A rea lítiiỉe r curve AƯMC BP D ilmi líc h d iriti đ n g c n ii£ nống độ X Ih i gian : DưỌetỉiíìn Anh The Bỉ ỉ iì d i P h a rm a c o p a a DC : D ợ cd iỉÉ t DHF.ễA : Dehvdroepi androst eron DHEAS : tX’hydrucpiiiũdTONtcrun csie MilÍLil DM 3G : D tftie th y k u ]fú X i(J DỈN : Da nguritì DSC r Phân tích rihnột v ì sai D iflc r e n ỉiư ỉ S c a ttn in g C ũ ỉơ tin te ir ỵ DT : Di£n nícii ECL r Pliát i|uanị diện hố £7irí frức.ht rnịhitĩtitìesctrrl ECLIA : Định lưựnt, rciieii dịch phiil I|uang điện, h.úá JbYe crracliẽm iỉutnĩtitst enI Ỉnm utn(ỉiisrsay ED : Liíu cho lác đụng ỉific c ĩh 'c íỉase RI I SA : fJỉnh lương micn dịch cnyvm EUE : E odragilE -lO O CÌ6PD Glucosc - —phasphal - tkhvdnogcnase GA.BAA : Thu tho loai A CLia acict - aminobulvric GC : Síỉc ký khí ih í g ia n viii Vịrui giv bính suy giâm miỄn dịch Ilguừi H tv Hitnrưn im m im xkfìnetK y rirus ItP C D ‘ Hydro.xypropy! - p - cyclodextnn HPLC : Sữc kv lỏng hiệu rũuiịỊ Cĩtt ỉ ỉ ĩ g ỉ t P r r /o r m a n e e L ì q it ỉ iỉ C’Ỉ ro /titiĩữ ỊỊK ữ p ỉ Iy HPiVỈC : H vếrrayprừpyl m ethyl ccSulose KL : Khííi liri mg KUDT : Khối lưỢTig/diOn tích LC ; $ẩ£ ký lơng L ịạtiìd rỉi'lì Vĩn atcgrơph} • MRT ; Thời gian luu tnĩ trung bĩnh M eati re ỉe itlitn t tĩrne MS : Phỏ Ishối M a Sí sp eclrom e try NMDA : H ụ Ihí N meti\>ễl D aspanaí NTN ; Người Tliiỉi nguyện PEG : Balyethylen ýlỵcol PG : Propyk-ri glycol PTG : Phân lử gam PTL : I*hjãn lử Isrợng pvp : Polyvi nỵl pvrolidon RIA : Đính lưựng miễn dịch phong xạ R íiiỉù >fflỉni Im oassnv st> : Đõ liệch ch Mần Síaữdưrti devỉtiỉinìi Triglvcerid phan đoạn ro TT TO : Thể lích Hệ (II liệu qua da T i 1am dÉ erm ưỉ Thi ảrapei I/;ễí■5vs/emi Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tkt‘ UmtedSraĩe Pharmacopeia I-K.I PHỤ L ỤC 3: Nòn£ dộ DHẸASíug/míi ỊmyỂt iưcĩíig cùa nhổm ngiíửi tin h nguvện uõng vicn DHẸA NOiiịị 4h Ih Un Ịir> l)H fcd \ H I r v n g h n v t ì 4h Sh iin-mạ/.rHỊ.riO lOh 22h 24h UI 1.29697? 1*23435 3.WMH7 3.323576 3,529847 4708M Ĩ2A02ĨĨ 3367*» Ui 1,030332 SvOƠMSS ■7,425503 7,25129* 5.798! 19 S37652C 5,2291 J1 5.S7MỄS Ui 3.00138» 4.233462 5.93-1232 5.84*733 ■ịệí 24573 ịJ N 4.342498 4.032513 1*4 4.s&?377 5,4|ỈỘ77 5,345214 5,298435 1,893836 4*731212 4,5Ủ2653 4.É5U528 LU 3.177789* 3.724083 4.9B4Ó73 5.0] 1U5Ỏ 4,85158? +,3561.46 4196318 3,776715 í 90932 2.810322 •4.534235 4.34 í 325 4.C2I14S 3.786592 2,913723 2.734Ú2S U7 3.3S95Ế? 4.182467 5A91245 5,543876 4Ỉ45178 4.452321 4.U0I322 4.322145 1A u 33487 ỉiM iin 5363123 4,5'2345ti 4,553423 4.374355 4,33447đ 4.12573* í * í 59398 6.492Í6Í S,47í ?'JiS ,í W ií7 ổ,:íổỉ:iẵi7 * ,l3 i> íỉí a.4đế(tí^đ L» n iu ÍA 5I5ÍQ 5.IDỖSỈ2 Ỏ.762ĨT2 &,2S7236 5,872134 Ì.55CHS4 5.33Í2Ị55 5, L12644 UI I J 00377 í 5313245 fi.7 5 « i C.Jộ -ỈS:í « jé ỉ £ ĩ 5.69« 33 4.2U0T4 ■5,43-5135 UI UTm ĩ 2.9 ỉ S7 L9 5.125279 5.252S95 4.524621 3.769346 3.7951 iS 4.5S2462 I fe Pỉ lự LỤC 4: Nóiig đọ DHEAS (Lig/ini ì huyết tư2 J D4 4.563377 Ị2 M 5.227028 5.75m J231 5.54672] 11233» ■ỉ.043 79 m 3477789 3jù&6ffĩ 3,022173 4,6543*! 4,3225Ể3 •1,311453 3, »5657 3.272008 D6 2.90932 2,312467 2,144998 2,32 4683i 2,432573 1312094 2,133*296 2.946174 1}7 3J6*J567 ■5.0013.95 4.:872934 4,8W013 4.8734Ỉ1 4,SỂ9S25 I3S923 1.404S7Í ua 3,1134*? 3,223096 4ẳ394577 5,778034 5*536324 5,253156 4325732 4.78SWặẠ D9 3.161387 3.89727-1 5.Ĩ544S4 6.732376 S.M9094 5.938807 4346TO 4.3 J2421 n-ío ỉ.tìíiS Q í 173345 í.Q ăM ìr S.75Í04I 50Tí4fỉ?4-S 4,594^92 4J549«6 D J1 4.0Ủ3777 4.L9234S 4.ỈS7237 ,Í ệSMI*43 í& m i í^ - m ĩs tó ìM ỈIÙ 4,424973 032 2,772662 4,0153Ũ6 15524 -J,528506 4,672444 J Ĩ5 b lĩ 4.134336 4.134321 142 PhEỤ LỤC r>: TiSu chuẩn ca sớ dự Ihầocủa TTSdiĩ hàochố TIÊU CHUẨN c o SỎ BỌ Y T B DHEA PATCH TC: TRHrỜNG ĐM HỌC m rọ r Hà NỘI 6,6 c n r X 600 pg/crrr Củ hiệti lực từ ngày ky YẺU CẨU KỸ THUẬT | Ễ| €ỏng thức bíKKCliỂ: cho 10 cn r ihầnh phàm - Dehydroepi androsteron (DMBA) 6.00 mg vừa đủ - Tá đưọc (Etiđrugit Elũũ, propylcn giyc, pọỉvvinvl pyrrolidon hydroxypropyl- p cydiìiie-KiriíO ỉ.2 Ngun lit ‘11 - Dchydroepiandromeron (DHEA) Dạt tiêu chuẩn nhã sán XLiát - Eutlragit E 100 Đạt tiêu chuẩn nhã san xuất - Pìopylen glycd tìạ l tiêu chuin điẺn B P - Pblyvinyl pyrrolidon FJại li LÍLI chiidTi iLi.hr; diỂn HP y s - Hyđcữxy propyl-p-ứyclừdcxiriii) Đụt liêu chuủn nhà sản xu ủi 1,3 rh íỉl tươầiK phỉỉm í.3.ỉ Tính chất Dang hảng ilính Imng mém dẻo, có Ihe ílítih tiếp xúc viìi đau mậl dinh đượtềphú bứi mõt lóp báơ vẽ đtíọte bóc dùng Flình thức lãnh lãn khừng dính hối I Tẫ2 K hrì Itang ỊỊĨỉĩi p h tín ỊỊ ỈỈỮỢỊ c M í [.ương p l IF'A £ÌJÌ pliÌHig dại ijtfi dinh sai! 143 T hời RÌaiii igiờ) L 1X1/15lí D H E A hoa tan 16 ĩtí im đen 110 % Ỉ J t)ộ đểỉíR đéu hàm ỉượHfỉẾ ± 10% >0 vói hàm lượiự iruiig binh Ỉ J A Đ ịn iĩ tính: Chò phẩm phải cổ phàn ÚHE định lính cùa DHEA U S Định lương DHEA Puls.il phủi d u k: Dchydrucpiandrohtcron (C|ijHJS0n) n ; 3,564 - 4,752mg/iĩ)iếng PHƯONCPHẢPTHỬ 2.1 Tính chát: Thìr câm quan, chfi' phẩm phài đại yêu cẩu dã nêu 2.2ễ Khu Iiâng KÌLÌi phúng liual ehiìl - Thiết bị ihừ: ihici bị số USP - 27, loại cánh khuấy Irứn đĩa, -iỌrpm - Mói Ìrưừng hoẳ lan; đệm phosphal pl I (D Đ V N IĨI); 500 nil - Thời gian lẩy mẫu: sau 1í> yiờ - Đinh lưitng DHEA bang phương pháp HPLC 2.3 Do dỏng dèu hãm luưiiíi: Thử theo DĐVN UJ, P L - 13] phương; pháp I tẩy 10 DHRA Patch bất kỳ, định Lương DHEA lững inẵu Lheo pliiírtig pliãp ghi phíin đtnb luạng 2-4 Định íính Tréii sác ký đu thu dược phán đinh lượng, ihới gian Imi cùa DHEA dung, dịch thứ giũing thửỉ gian lưu cùa UI [HA lUítng ựng irẽn dụng dịch chuẩn L44 2,5 Dịnh lượnỊỊ Đinh luựnịỊ DHEA bàng phương pháp HPLC ■ Đtéu kiện sắc kv: - Cội p!iẽi dẳo (CB 4- míik 150 X 3ề9ntm) - Detecior ự v : 210 nm - Phu dộng: nuỡc - Tữc đữ dòn ậ IIễ0 mÌ/phui - Thể ưduiSrri: 50 fil - Nliiẽl dộ cội: nhiệt dộ phòng acetonitnl (45 : 53.1 ■ Cách [hừ - Dung dỊđi Ihĩr: Lẵv mỏL dién tích DHEA patch x ic dinh chứa khoang 4000 I4g, lộ) bỏ lớp bảợ vệ, hụà tan vàn khoảng 50 ml pha độug chữ vào bỉnh dịỉihm ức 100 nJ hiC đéu ihétn đung m ùi đến du loe lỊiia màng lọ t 0.45 Ị.101 - D u n g N< I IÍOA X \ I i(ề>3 ị Ilú \ l illl \ VIẾT VVAÍ /ổ k t li ir lii[i m n ìỉim BO V TỂ VIẼN klÊVI NCĨIÍKM T iil Iii H ìiilIị p h iif 1Í6 B idđỉ Coliẹgc of Pbarniicv GMP lito r Samplc ÍD: Run Tuae: Methodỉ Namé Rle Name; PrintTinnc: ikample Descríptian: anaỉysỉs report DHEAb 4/10/02 3:21 38 PM c :VCLASS-VPểMETHOD!ĩ'D HEA H a itm c ■CLASS-VP,DHEAb003.dat 4/lũv'02 24 : 191PM 11 I\ 0.3 ŨS iữ ts 3.0 Anm 55 la Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Sảc kỷ đõ phức DHEA - HPCD Page OĨ2 FM Dec 0€ t 2£44 ia i sg FS3« in fc r h # i* i V ilg h t: 3.300 90.0 05-0 0 ,0 s * JF n ' u> M X i 4 3 * c xa 177.156 ♦c Paak 9 * c Area 5 JỊH 03ẵ492 j/ g hDight ũneat 27.364 ■H -4 $ C 0 65.0 - 0 5 ,0 “ 50,0 45,0 40.0 -30.0 — r " 100.0 1SQ.0 T&mparature >m J B :Ỉ rD- u D o llll u n t U B a / a ln T 200.0 ESDẾ0 T -i (*c ) PERKIN-ELMER SarlQB T h e ria l AnaỉyBla System: F r l Dac 06:30: ,!> £ |Ẵ '| -T h e ta — ■ Sqale Cpss ^ ^ 0 síEMSNS D 5000, X-Ray Lab I Hano I - Dec- 2002 12 -5 '@-00 íw c 10 15 20 vU5ẸRDATAvDU0Cvna PAU K I ^ CCT c VUSERpAt^ÕUỌCVI? HAU Unrmmod 5c? • c 1MJ5EKDATANBƯ0C V13 , HAN Unnamed í CT : c :M J EB ftT ftV D ưÕ C M i ■HAU U nnam ed c c ị : c • N U Ì Ì r o Ạ Ĩ Ạ vD U Õ C V Ìệ, ỊỊạu ỊỊỊnnÌịneả ( ệ ị : c • ŨSẼAẼATA^DŨC^HỄ’ pplw Â6 35^30 CCT 25 7s 5 -Q 30 S d g , UIL ễSs S S Ĩ 0 d g , InlL -3 , SB •0 'lữGd , WL ẻ ệb s , S S ' Ị 0 đ g UL ẽ.7s SB_ã.lG0dạ, í ; , * SSTã703Ỗaý Ế WL 35 ÍẸ & A D ,_ T C Ị Ẽ f l o , TC Ĩ Ê A Ộ ! TC Ị ẸỊ6 Ạ0 , TC Ì.54Ệ6ẠÕ, TC 54E6HD TC ~1— «30 Rocm í Rcỡrn RtiOm ỉ Rcom j Rodih ) Ẽ o a m * ... Irị liệu qua da chữa DHẼA Irến nguôi, tình lìguYỦn, Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí CHƯdNíỉ I T ÍÌM Ỉ quan I I KỆ TRỊ LIÊU ọ u ẻ DA 1.1.1 K h iii TIi6ễITI phííi fr ịfn cùa hệ Iri liệu qua da. .. hiẽn tíc lài ''Nỵhiẽn a iit bủv chè hệ m íiệ ii q u a ứa a m tU iỉy d ro c Ịĩiu n d rv s ỉe ỉ im với hai m ụt Itòu V Nghiên cứu bào chc hộ trị liệu qua da chứa ĐI IEA ditái tlụrg cốỉ (Jính mội... thuật dà dược áp dụng đế tán cường thám DC qua da Tilnr: ĩlims! sõng ăm ánh s,;ing, nâng lirợmg íticn tií [85], Hệ trị liệu qua da dược đánh gi;í mội dang thuốc cú nliLi câu sử dựng cao có lliổ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu bào CHẾ hệ TRỊ LIỆU QUA DA CHỨA DEHYDROEPIANDROSTERON, NGHIÊN cứu bào CHẾ hệ TRỊ LIỆU QUA DA CHỨA DEHYDROEPIANDROSTERON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay