Xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 17:26

Xây dựng mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân: Nhân tố định vững mạnh Đảng, làm nên thắng lợi cách mạng Việt Nam Cập nhật lúc 17h7 - Ngày 30/09/2015 XÂY DỰNG MỐI LIÊN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN: NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ VỮNG MẠNH CỦA ĐẢNG, LÀM NÊN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM* TRƯƠNG TẤN SANG** Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân dân người làm nên lịch sử, gắn bó mật thiết với nhân dân chất Đảng Cộng sản Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước giữ nước dân tộc ta, ông cha ta xác định nhân dân gốc nước, "chở thuyền dân lật thuyền dân" Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác Lênin giá trị truyền thống dân tộc, ln nhận thức sâu sắc vai trò nhân dân, Người cho rằng: "Trong bầu trời khơng q nhân dân Trong giới khơng mạnh lực lượng đoàn kết nhân dân"1 Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng suốt 80 năm qua, tất giai đoạn cách mạng, Đảng ta gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân Mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân 80 năm qua đa dạng, phong phú, thể số nội dung, phương thức sau đây: Thứ nhất, hoạt động Đảng nhằm mục đích phục vụ Tổ quốc, phụng nhân dân Từ đời đến nay, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối mình, Đảng ta ln xác định Đảng đội tiền phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc; tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, chịu giám sát nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng, khẳng định toàn hoạt động Đảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng chân nhân dân, sức mạnh Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân đưa đến tổn thất không lường vận mệnh đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Ngồi lợi ích Tổ quốc, giai cấp, dân tộc, Đảng ta khơng có lợi ích khác"2 "Tất đường lối, phương châm, sách Đảng nhằm nâng cao đời sống nhân dân "3 Người nói: "Mục đích Đảng Lao động Việt Nam gồm chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC" Sự thống mục tiêu lợi ích Đảng với mục tiêu, lợi ích, nguyện vọng nhân dân sở tảng vững mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân Bằng việc đoàn kết, tập hợp, tổ chức lãnh đạo tồn dân vượt qua mn vàn khó khăn, thách thức, Đảng ta bước thực mục tiêu, lý tưởng mình: giành độc lập, tự do, thống đất nước; đưa nước lên chủ nghĩa xã hội; thực đường lối đổi đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; thực mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" Những chiến thắng vĩ đại thành tựu to lớn cách mạng nước ta lãnh đạo Đảng làm cho quần chúng nhân dân thêm tin yêu, gắn bó với Đảng, thừa nhận lãnh đạo Đảng - lãnh tụ nhất, đáng tin cậy Vì mà toàn thể nhân dân Việt Nam gọi Đảng Cộng sản Việt Nam hai tiếng gần gũi, tin yêu: "Đảng ta" Thứ hai, sau giành quyền, Đảng chăm lo xây dựng quyền thực "của nhân dân, nhân dân, nhân dân"; xây dựng mối liên hệ Đảng với nhân dân thơng qua mối quan hệ quyền với nhân dân Sau thành lập, để thực mục tiêu, lý tưởng đem lại độc lập, tự cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, Đảng ta đề mục tiêu, nhiệm vụ phải giành quyền Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành cơng, đánh đổ quyền thực dân phong kiến, xây dựng quyền nhân dân Lần lịch sử, nhân dân ta làm chủ đất nước Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6-1-1946 việc nhân dân tham gia xây dựng Hiến pháp năm 1946 biểu tập trung quyền làm chủ đất nước nhân dân ta Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp quán triệt quan điểm: "Tất quyền bính nước tồn thể nhân dân Việt Nam, khơng phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tơn giáo"5 Trong điều kiện Đảng cầm quyền kênh liên hệ quan trọng Đảng với nhân dân thông qua mối quan hệ Nhà nước với nhân dân Vì Đảng ta ln coi việc lãnh đạo, xây dựng, tăng cường, kiện toàn Nhà nước nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, để Nhà nước quan quyền lực nhân dân, để phục vụ lợi ích nhân dân, tất cán bộ, công chức, viên chức máy nhà nước "đầy tớ, công bộc" dân Quán triệt quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh: "nước độc lập mà dân khơng hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì"6, Đảng ta lãnh đạo Nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật, đề thực có hiệu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chế, sách, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị nước ta trường quốc tế, phát huy quyền làm chủ, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng máy nhà nước sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất lực, toàn tâm, toàn ý phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Dưới lãnh đạo Đảng, cơng tác dân vận cấp quyền có nhiều chuyển biến tích cực Cán bộ, cơng chức, viên chức ngày sâu sát sở, gần dân, đổi tác phong công tác, phục vụ nhân dân Các quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức giữ mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ, tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, chịu giám sát nhân dân Đồng thời, Đảng lãnh đạo Nhà nước tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm, xâm hại tới lợi ích đất nước, nhân dân Nhờ đó, quan hệ gắn bó Đảng nhân dân củng cố tăng cường Thứ ba, mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân thể mối quan hệ Mặt trận đoàn thể nhân dân Mặt trận đoàn thể nhân dân nước ta đóng vai trò quan trọng đoàn kết giai cấp, tầng lớp, đối tượng xã hội, cầu nối Đảng, quyền với nhân dân Chính nhận thức sâu sắc tầm quan trọng Mặt trận đoàn thể nhân dân sau đời, Đảng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp vào tổ chức Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Tương tế, Ái hữu để xây dựng lực lượng cách mạng cao trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh; xây dựng tổ chức công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc tập hợp Mặt trận Việt Minh, phát triển lực lượng trị hùng mạnh, kết hợp với lực lượng vũ trang, thời đến, đứng lên lật đổ quyền thực dân, phong kiến, xây dựng quyền cơng nơng Đơng Nam Á Trong suốt 30 năm tiến hành hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ, Đảng ta đưa công tác vận động quần chúng lên tầm cao mới, động viên tồn dân tích cực tham gia vào chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Với nhận thức sâu sắc "dễ mười lần khơng dân chịu, khó trăm lần dân liệu xong", Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tập hợp, đoàn kết tầng lớp xã hội cơng nhân, nơng dân, trí thức, phụ nữ, niên, phụ lão, đồng bào dân tộc, tôn giáo khắp miền Tổ quốc, người Việt Nam định cư nước gắn bó mật thiết với nhân dân, nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ Bằng phương thức này, Đảng động viên sức người, sức của, huy động nước đồng lòng đánh giặc, đánh thắng kẻ thù xâm lược Trong hai mươi năm thực đường lối đổi đất nước, Đảng ta không ngừng củng cố, mở rộng, đổi tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đồn thể nhân dân, đổi cơng tác vận động quần chúng Đảng Nhiều chủ trương, đường lối, sách Mặt trận Tổ quốc, xây dựng giai cấp, tầng lớp, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước Đảng, Nhà nước ban hành, hoàn thiện, thể chế hóa thực có hiệu Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân ngày làm tốt vai trò phối hợp thống hành động tầng lớp nhân dân thực đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, động viên tầng lớp nhân dân thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, chăm lo bảo vệ lợi ích đáng tầng lớp nhân dân, bảo vệ Đảng, quyền Thực Nghị Đại hội X Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân nhân dân bước phát huy vai trò, chức phản biện xã hội việc hoạch định đường lối, chủ trương, sách, định lớn Đảng Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân ngày mở rộng đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, đổi nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò, tinh thần động, hướng hoạt động sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận động giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu đáng, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ, gắn bó mật thiết Đảng, Nhà nước với nhân dân Thứ tư, mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân thể liên hệ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân Mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân phải thông qua quan điểm, đường lối trị Đảng, hoạt động tổ chức hệ thống trị thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng, qua liên hệ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tính tiền phong, gương mẫu hiệu cơng tác đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tin yêu, mến phục nhân dân Chủ tịch Hồ chí Minh nhiều lần dặn: Cán nhân tố định thành bại cách mạng, làm cán tức suốt đời làm "công bộc", "đầy tớ" thật trung thành nhân dân Trong báo Dân vận viết cách 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: "Tất cán quyền, tất cán Đoàn thể tất hội viên tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v.) phải phụ trách dân vận"7; Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Điều lệ, quy chế, quy định đề tiêu chuẩn bắt buộc cán bộ, đảng viên phải vừa người lãnh đạo, vừa "đầy tớ", "công bộc" dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân; chịu giám sát nhân dân Thực Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năm gần đây, Đảng ta ban hành Quy định điều đảng viên không làm, Quy định đảng viên công tác quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ công dân nơi cư trú Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) yêu cầu cán bộ, công chức xây dựng thực hành phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân"; "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" Pháp lệnh, gần Luật Cán bộ, cơng chức, đặc biệt ý phát huy vai trò giám sát nhân dân hoạt động cán bộ, công chức Cuộc vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm qua tạo chuyển biến tích cực xây dựng tổ chức đảng sạch, vững mạnh, rèn luyện lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách gần dân, tăng cường hiệu công tác giám sát quần chúng nhân dân cán bộ, công chức, đảng viên Những điều tăng cường mối liên hệ gắn bó Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin nhân dân với Đảng Thực tiễn lịch sử 80 năm qua cách mạng nước ta khẳng định mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt Đảng với nhân dân vấn đề có ý nghĩa sống với Đảng cách mạng Việt Nam, mối liên hệ không ngừng củng cố, tăng cường qua giai đoạn cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vơ to lớn, thành tựu có ý nghĩa lịch sử nhờ gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh toàn dân Đây nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam 80 năm qua Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc nhìn thẳng vào thật, cần thấy việc thực đường lối, chủ trương Đảng xây dựng gắn bó, liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân khơng hạn chế, yếu kém; nhiều nội dung sách xây dựng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa thực đầy đủ Việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương Đảng thành chế, sách đại đồn kết tồn dân tộc, cơng tác dân tộc, cơng tác tơn giáo, sách cơng nhân, nơng dân, trí thức số mặt chậm thiếu đồng bộ; khơng nơi, quyền làm chủ nhân dân bị vi phạm; tâm trạng phận nhân dân, cán bộ, cơng chức, cơng nhân, nơng dân, lao động, trí thức chưa phấn khởi Đời sống phận nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, số đối tượng sách xã hội nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo tái nghèo vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số cao; khoảng cách giàu nghèo miền núi đồng bằng, thành thị nơng thơn xa, có xu hướng ngày tăng Công tác vận động quần chúng, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội đổi chậm, biểu hành hóa hình thức Việc sâu sát sở, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân hạn chế Cơng tác dân vận quyền nhiều nơi yếu Nhiều thủ tục hành rườm rà gây khó khăn, phiền phức cho người dân chậm sửa chữa, khắc phục Một phận cán bộ, công chức, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thối tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân làm giảm sút vai trò hạt nhân lãnh đạo niềm tin nhân dân Đảng, Nhà nước Trong đó, lực thù địch không ngừng chống phá, xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ Đảng, Nhà nước nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết nhân dân ta Ngày nay, giai đoạn phát triển đất nước, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang Đảng 80 năm qua cần phải tiếp tục xây dựng, củng cố vững mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ, quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Thực thắng lợi mục tiêu trách nhiệm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hệ thống trị, đó, đặc biệt quan trọng cần phải làm tốt vấn đề sau: Đảng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác -Lênin có quan điểm nhân dân người làm nên lịch sử, đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, mục tiêu cao cách mạng có độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội thực đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Trên sở đó, bám sát thực tiễn đất nước thời đại, Đảng cần phải tiếp tục làm rõ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta cần xây dựng đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta; khơng ngừng hồn thiện đường lối đổi mới, lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật nhân dân, nhân dân, nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội tập hợp đơng đảo tầng lớp nhân dân, nhân dân tin cậy; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất lực, tận tụy, gần gũi, gắn bó với nhân dân, nhân dân u mến, có đủ sức thực thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân Tiếp tục đổi mới, xây dựng máy nhà nước sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước tất lĩnh vực đời sống xã hội, thực tốt cải cách hành chính; giải kịp thời, luật pháp đơn, thư khiếu nại, tố cáo công dân phản ánh Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu xúc, đáng nhân dân Tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cần hướng mạnh sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng, tổ chức, động viên quần chúng nhân dân thực thắng lợi đường lối đổi Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích đáng tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh; nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng để thực hạt nhân lãnh đạo, tổ chức thực thắng lợi chủ trương, nghị quyết, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước Tiếp tục quán triệt đường lối Đảng, nâng cao nhận thức vị trí, vai trò cơng tác vận động quần chúng thời kỳ Trước hết, quan tâm, tổ chức thực tốt nghị Trung ương, Bộ Chính trị (khóa XI) giai cấp cơng nhân, giai cấp nơng dân, đội ngũ trí thức, niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, công tác người Việt Nam nước Tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện việc thực Quy chế dân chủ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 Bộ Chính trị (khóa VIII); tiếp tục thể chế hóa chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tạo động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước Động viên tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực thắng lợi chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ thống nhất, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước _ *Bài đăng Tạp chí Dân vận, số tháng l+2-2010 **Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.8, tr.276 2,3,4 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.9, tr.555; t.10, tr.380; t.6, tr.183 Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.8 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.4, tr.56 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.5, tr.699 ... liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân thể liên hệ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân Mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân phải thơng qua quan điểm, đường lối trị Đảng, hoạt động tổ chức hệ. .. quyền, Đảng chăm lo xây dựng quyền thực "của nhân dân, nhân dân, nhân dân" ; xây dựng mối liên hệ Đảng với nhân dân thông qua mối quan hệ quyền với nhân dân Sau thành lập, để thực mục tiêu, lý tưởng... dân Nhờ đó, quan hệ gắn bó Đảng nhân dân củng cố tăng cường Thứ ba, mối liên hệ mật thiết Đảng với nhân dân thể mối quan hệ Mặt trận đoàn thể nhân dân Mặt trận đồn thể nhân dân nước ta đóng vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, Xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay