LỊCH sử đoàn TNCS hồ CHÍ MINH

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 14:20

LỊCH SỬU ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Bài ca thức Đồn (Đồn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gì? a Thanh niên làm theo lời Bác b Tiến lên đoàn viên c Tuổi trẻ hệ Bác Hồ d Lên đàng Tác giả Đoàn ca ai? a Văn Cao b Lưu Hữu Phước c Hoàng Hà d Hồng Hòa Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động theo nguyên tắc nào? a Hợp tác, bình đẳng, phối hợp thống hành động b Tập trung dân chủ c Hiệp thương dân chủ d Tự nguyện, tự quản Hãy cho biết quan lãnh đạo cao Đoàn TNCS HCM ? a Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc b Đại hội đại biểu Đoàn cấp c Ban Chấp hành Đoàn cấp d Ban Thường vụ Đoàn cấp Cơ quan lãnh đạo cao chi đồn gì? a Đại hội đại biểu cấp chi đoàn b Đại hội đoàn viên c Ban Chấp hành chi đoàn d Đoàn cấp Hệ thống tổ chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm cấp? a cấp b cấp c cấp d cấp Tổ chức sở Đồn gì? a Chi đoàn sở b Đoàn sở c Đoàn sở chi đoàn phận d Đoàn sở chi đoàn sở Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đồn gì? a Có đồn viên b Có đồn viên c Có 10 đồn viên d Chỉ cần có đồn viên (khơng quan trọng số lượng) Điều kiện để thành lập Đoàn sở gì? a Có 50 đồn viên chi đồn b Có 50 đồn viên chi đồn c Có 30 đồn viên chi đồn d Có 30 đoàn viên chi đoàn 10 Một điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM gì? a Do tập thể đồn viên chi đồn xem xét, biểu đồng ý 100% b Do hội nghị BCH chi đoàn xét với nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý c Do hội nghị chi đoàn xét với nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý d Do hội nghị chi đoàn xét với q nửa (1/2) số đồn viên có mặt hội nghị đồng ý 11 Đồn viên có nhiệm vụ? a nhiệm vụ b nhiệm vụ c nhiệm vụ d nhiệm vụ 12 Đồn viên có quyền? a quyền b quyền c quyền d quyền 13 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn đâu? a Thái Nguyên b Thái Bình c Hà Nội d Hà Tây 14 Tại Đại hội Đoàn tồn quốc lần thứ I, đồng chí bầu làm Bí thư thứ ai? a Vũ Quang b Vũ Mão c Nguyễn Lam d Vũ Trọng Kim 15 Khi thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gì? a Đồn Thanh niên Cộng sản Việt Nam b Đoàn Thanh niên Cộng sản Đơng Dương c Đồn Thanh niên Phản đế Đơng Dương d Đồn Thanh niên Dân chủ Đơng Dương 16 Những truyền thống Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gì? a Truyền thống trung thành tuyệt nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, kiên phấn đấu độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội; b Truyền thống không ngừng rèn luyện đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều cho cách mạng trưởng thành mau chóng mặt; c Truyền thống đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết niên nước vượt qua khó khăn, gian khổ, đón lấy nhiệm vụ nề, thực lời dạy Bác Hồ: “Đâu Đảng cần niên có, việc khó có niên”; d Cả câu 17 Ba đồng chí lớp Đồn hy sinh trận đánh liệt chống phát xít Đức Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đồn quốc tế bảo vệ Liên Xô) ? a Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận b Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ c Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thơng d Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức 18 Ba đồng chí lớp Đồn hy sinh Liên Xô Nhà nước Liên Xô trao tặng Huân chương gì? a Huân chương vệ quốc b Huân chương vệ quốc hạng I c Huân chương vệ quốc hạng II d Huân chương vệ quốc hạng III 19 Ngày bàn để tiến đến chọn ngày thành lập Đoàn ngày nào? a Ngày Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I b Ngày cuối Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I c Ngày Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II d Ngày cuối Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa e 20 Ngày 26/3/1931 chọn ngày thành lập Đoàn Đại hội Đoàn ? a Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950) b Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956) c Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961) d Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980) 21 Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đồn Thanh niên Dân chủ Đơng Dương vào thời gian ? a 1936 – 1939 b 1937 – 1939 c 1936 – 1940 d 1937 – 1940 22 Nhiệm vụ Đoàn đề Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II thng 11/1956 ? a Đi nơi đâu, làm việc mà tổ quốc cần b Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống c Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị Đảng d Xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh thống tổ quốc 23 Tháng 3/1965 phong trào xung phong phát động? a Ban Chấp hành Trung ương Đảng b Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam c Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam d Đại hội Đoàn toàn miền Nam e 24 Số đoàn viên niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ bao nhiêu? a Hơn 30 vạn b Hơn 40 vạn c Hơn 50 vạn d Hơn 60 vạn 25 Đồn Thanh niên Lao động thức mang tên Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đâu, thời điểm nào? a Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) b Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976 c Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980) d Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định đổi tên 26 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động phong trào nào? a Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó b Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó c Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước d Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó 27 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn vào thời gian ? a Từ 27/11 đến 30/11/1987 b Từ 15/10 đến 18/10/1992 c Từ 15/10 đến 20/10/1992 d Từ 26/11 đến 29/11/1997 28 Đồn Thanh niên phản đế Đơng Dương thức đổi tên thành Đồn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào? a Từ 1931 - 1936 b Từ 1937 - 1939 c Từ 11/1939 - 1941 d Từ 5/1941 - 1956 29 Luật Thanh Niên Quốc hội Khố XI thơng qua kỳ họp thứ có hiệu lực từ ngày ? a Ngày 1/7/2005 b Ngày 2/7/2005 c Ngày 1/7/2006 d Ngày 2/7/2006 30 Từ năm Ban bí thư Trung ương Đảng chọn thng năm lm “Thng Thanh Nin“ ? a Năm 2001 b Năm 2002 c Năm 2003 d Năm 2004 31 Tác giả thời gian đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ? a Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951 b Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975 c Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956 d Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976 32 “Con đường niên đường cách mạng đường khác” Đây câu nói tiếng ai? a Lý Tự Trọng b Nguyễn Văn Trỗi c Nguyễn Thái Bình d Tất sai 33 Cột mốc đánh dấu thống tổ chức Đoàn nước với tên gọi chung: Đồn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đánh dấu kiện ? a Đại biểu miền Nam – Bắc họp hội nghị hiệp thương Sài Gòn (15 – 21/11/1975) b Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đoàn Hà Nội (26/3/1976) c Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn lần thứ XXII Sài Gòn (đầu tháng 6/1976) d Tất sai 34 Đoàn niên cứu quốc đổi tên thành Đoàn niên lao động Việt Nam thời gian ? Nghị ai? a Ngày 19/5/1950 – Do Bác Hồ đề xuất định b Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng nghị c Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng nghị d Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III 35 “Muốn Đoàn củng cố phát triển tất đồn viên phải gương mẫu” Đó thị ? a Đại hội Đồn tồn quốc lần thứ II b Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn tồn quốc lần thứ II c Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II d Bác Hồ, Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II 36 Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào ? a Ngày 30/10/1956 b Ngày 19/10/1955 c Ngày 25/10/1956 d Ngày 4/11/1955 37 Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp tầng lớp niên Việt Nam phục vụ nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên Thể thao vào thời gian nào? a 26/3/1931 b 27/3/1931 c 26/3/1946 d 27/3/1946 38 Hình thức bầu cử nhân cấp tổ chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh là? a Hiệp thương b Biểu c Bỏ phiếu kín d Tất sai 39 Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi hy sinh anh dũng truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số Thủ đô " ai? a Lê Gia Định b Nguyễn Viết Xuân c Cao Xuân Quế d Lê Cảnh Nhượng 40 Khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Đại hội đại biểu Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tòan quốc lần thứ VII năm 1997 ? a Tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tương lai tươi sáng tuổi trẻ b Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước; tương lai tươi sáng tuổi trẻ c Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước; tương lai tươi sáng tuổi trẻ d Vì tương lai tươi sáng tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc 41 Đoàn Thanh niên Dân chủ Đơng Dương thức đổi tên thành Đồn Thanh niên phản đế Đơng Dương vào? a Từ 1931 - 1936 b Từ 1937 - 1939 c Từ 11/1939 - 1941 d Từ 5/1941 - 1956 42 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn vo thời gian no ? a Từ 27/11 đến 30/11/1987 b Từ 15/10 đến 18/10/1992 c Từ 15/10 đến 20/10/1992 d Từ 26/11 đến 29/11/1997 43 Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam thức đổi tên thành Đồn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào ? a Từ 1937 - 1939 b Từ 2/1970 - 11/1976 c Từ 25/10/1956 - 1970 d Từ 5/1941 - 1956 44 45/ Đoàn Thanh niên từ thành lập đổi tên lần ? a lần b lần c lần d lần 45 Tại Đại hội Đoàn tồn quốc lần thứ II, đồng chí bầu làm Bí thư thứ ai? a Vũ Quang b Vũ Mão c Nguyễn Lam d Vũ Trọng Kim 46 Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí bầu làm Bí thư thứ ai? a Nguyễn Lam b Vũ Quang c Đặng Quốc Bảo d Vũ Trọng Kim 47 Tại Đại hội Đồn tồn quốc lần thứ IV, đồng chí bầu làm Bí thư thứ ai? a Hồ Đức Việt b Vũ Mão c Đặng Quốc Bảo d H Quang Dự 48 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn đâu? a Thái Nguyên b Thái Bình c Hà Nội d Hà Tây 49 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn vào thời gian ? a Từ 25/10 đến 4/11/1956 b Từ 23/3 đến 25/3/1961 c Từ 20/11 đến 22/11/1980 d Từ 27/11 đến 30/11/1987 50 Bí thư thứ Trung ương Đòan ? a Vũ Trọng Kim b Hồng Bình Quân c Võ Văn Thưởng d Nguyễn Thị Mai 51 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII diễn vào thời gian ? a Từ 15/10 đến 18/10/1992 b Từ 26/10 đến 30/10/1995 c Từ 26/11 đến 29/11/1997 d Từ 07/12 đến 11/12/2002 52 Trong chiến lược phát triển niên đến năm 2010, Mục tiêu chương trình bồi dưỡng lĩnh trị, đạo đức cách mạng lối sống cho niên đến 2010 ? a Tổ chức 100% đoàn viên học LLCT tư tưởng Hồ Chí Minh; 100% đồn viên, hội viên, 50% niên tham gia xây dựng lối sống văn hóa b Thu hút 100% đồn viên, hội viên 50% niên tham gia hoạt xây dựng sống văn hóa cộng đồng c Đạt 80% phường xã vùng đồng bằng, 40% phường xã vùng sâu vùng xa có điểm hoạt động niếu niên, phấn đấu đạt tỷ lệ 35 – 40% niên thường xuyên luyện tập TDTT d Cả câu 53 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ? a Ban Bí thư TW Đồn biểu thông qua b Hội nghị Ban chấp hành TW Đồn biểu thơng qua c Đại hội Đại biểu Tồn quốc biểu thơng qua d Ban Thường vụ TW Đồn biểu thơng qua 54 Điều lệ hành Đồn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm ? a 12 chương, 45 điều b 12 chương, 54 điều c 10 chương, 35 điều d 11 chương, 38 điều 55 Tuổi kết nạp niên vào Đồn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hành ?a Từ 15 tuổi -> 30 tuổi b Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi c Từ 16 tuổi -> 30 tuổi d Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi 56 “ Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn “ Đây câu nói tiếng ai? a Lý Tự Trọng b Nguyễn Văn Trỗi c Nguyễn Viết Xuân d Tất sai 57 Tháng 3/1965 Đại hội Đoàn tồn Miền Nam đề nhiệm vụ cho đon vin nin tồn miền gì? a Đi nơi đâu, làm việc mà tổ quốc cần b Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống vng giải phĩng c Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị Đảng d Xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh thống tổ quốc 58 Câu nói “Mỗi niên sống ngày đẹp nhất, bắt tay vào cơng việc bình thường có ích cho đời” của: a Đồng chí Nguyễn Văn Linh b Đồng chí Đỗ Mười c Đồng chí Lê Khả Phiêu d Đồng chí Nơng Đức Mạnh 59 Câu nói “Đâu Đảng cần niên có, việc khó niên làm “ Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự phát biểu dặn Đoàn viên niên Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Đoàn ? a Lần thứ hai b Lần thứ ba c Lần thứ tư d Lần thứ năm 60 “Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mn năm, Hồ Chí Minh mn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm “ Đây câu nói tiếng ai? a Lê Quang Vịnh b Nguyễn Văn Trỗi c Nguyễn Thái Bình d Tất sai 61 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn đâu vào thời gian ? a Tại Việt Bắc ngày 5/11/1950 b Tại thủ đô H Nội ngy 5/11/1950 c Tại Bắc Cạn ngy 6/11/1951 d Tại Thi Nguyn 6/11/1951 62 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961) phát động phong trào nào? a Tuổi trẻ giữ nước b Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch năm lần thứ c xung kích làm chủ tập thể d Thanh niên lập nghiệp 63 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (12/1976) phát động phong trào nào? a Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó b Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó c Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước d xung kích lm chủ tập thể; xy dựng v bảo vệ tổ quốc 64 Cờ Đoàn quy định cụ thể Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi bổ sung năm 2002) nào? a Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng 2/3 chiều dài, có hình huy hiệu Đồn, đường kính huy hiệu Đồn 30 cm b Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng 2/3 chiều dài, có hình huy hiệu Đồn, đường kính huy hiệu Đồn 2/3 chiều rộng cờ c Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng 2/3 chiều dài, có hình huy hiệu Đồn, đường kính huy hiệu Đồn 2/5 chiều rộng cờ d Tất sai 65 “Đoàn bao gồm niên tiến tiến, tự nguyện phấn đấu nghiệp xây dựng Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh công văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Đó là: a Tính chất – chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh b Mục đích – vai trò tổ chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh c Tính chất – mục đích – lý tưởng Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh d Mục đích – lý tưởng Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 66 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn đâu vo thời gian no ? a Tại Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 21/12/2007 b Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 21/12/2007 c Tại Thnh Phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến ngày 21/12/2007 d Tại thủ đô Hà Nội từ ngày 16 đến ngày 21/12/2007 67 Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng niên Việt Nam trướng mang dòng chữ ? a Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng bảo vệ tổ quốc b Tuổi trẻ Việt Nam xây hòai bão lớn sáng tạo, đồn kết, xung kích xây dựng bảo vệ tổ quốc c Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn đồn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng bảo vệ tổ quốc d Tất sai 68 Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX xác định hai phong trào ? a Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội; Bốn đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp b Bốn đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp; Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ tổ quốc c Bốn đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp; Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội d Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ tổ quốc ; Bốn đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp 69 Đoàn niên dân chủ đổi tên thành Đoàn niên cứu quốc Việt Nam thời điểm ? Tại ? a Đại Hội Đồn tồn quốc lần III đánh Pháp, đuổi Nhật b Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì định “ Việt Nam niên cứu quốc Đoàn từ đoàn thể niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật” c Hội nghị BCH/TW Đoàn lần IV – mong muốn tất niên Việt Nam góp sức vào đất nước đánh Pháp, đuổi Nhật d Hội nghị lần thứ V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ chủ trì – thay đổi tên gọi giúp niên Việt Nam yêu nước đánh giặc 70 Tờ báo Đoàn niên dân chủ thời kỳ 1936-1939 ? a Tờ báo “ Bạn dân “ b Tờ báo “ Mới “ c Tờ báo “ Thanh niên “ d Tờ báo “ Thế giới “ 71 Tại Đại Hội Đại Biểu Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc lần thứ đồng chí Nguyễn Lam trình bày báo cáo trị nhan đề ? a Chủ nghĩa cộng sản lý tưởng niên b Nhiệm vụ trước mắt Đoàn c Chiến đấu xây dựng tương lai d Thanh niên góp phần vào cơng bảo vệ hồ bình giới 72 “Tơi tiếc khơng đủ lựu đạn để giết hết tên cầm đầu bọn xâm lược“ Đây câu nói tiếng ai? a Lê Quang Vịnh b Lê Văn Dụ c Lê Văn Thành d Lê Hồng Tư 73 Phong trào “Ba Sẵn Sàng “ niên Miền Bắc có nội dung ? a Sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nơi tổ quốc cần đến b Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng nơi tổ quốc cần đến c Sẵn sàng xung phong, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng nơi tổ quốc cần đến d Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng xung phong, sẵn sàng nơi tổ quốc cần đến 74 Bác Hồ dạy : "Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên" Ra đời hoàn cảnh dịp ? a Ngày 20/3/1951 Bác Hồ đến thăm đơn vị niên xung phong b Ngày 21/3/1951 Bác Hồ đến thăm đơn vị niên xung phong c Ngày 20/3/1951 Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên d.Ngày 21/3/1951 Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên 75 Cho biết cờ mang dòng chữ “ Vì chủ nghĩa xã hội, lý tưởng cộng sản, niên anh dũng tiến lên “ trao tặng cho tổ chức Đoàn tuổi trẻ nước ta vào thời gian ? a Tại lễ kỷ niệm lần thứ 20 Ngày truyền thống vẻ vang Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1951) b Tại lễ kỷ niệm lần thứ 25 Ngày truyền thống vẻ vang Đồn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1956) c Tại lễ kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống vẻ vang Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1961) d Tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày truyền thống vẻ vang Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/1966) 76 Cho biết Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản thuộc lớp Bác Hồ kính yêu đào tạo, bồi dưỡng gồm đồng chí ? a đồng chí b đồng chí c đồngchí d đồng chí 77 Báo nhân dân ngày 30/3/1968 viết “ Ở anh tư xung phong anh khí phách anh Lý Tự Trọng, gương sáng La Văn Cầu, tinh thần Phan Đình Gíot, dũng khí Nguyễn Văn Trỗi, ý chí Nguyễn Viết Xuân, sức bật dũng sỹ đường số … dòng đầy cảm phục viết ? a Trần Minh Nghĩa b Bùi Văn Dương c Nguyễn Văn Đủ d Lê Thị Hồng Gấm 78 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có chức năng? a chức b chức c chức d chức 79 Vào thời điểm năm 1945 lực lượng Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc gồm đồn viên, niên cảm tình đồn ? a 20.000 đồn viên, niên cảm tình đồn b 30.000 đồn viên, niên cảm tình đồn c 40.000 đồn viên, niên cảm tình đồn d 50.000 đồn viên, niên cảm tình đoàn 80 Đoàn Thanh niên từ thnh lập trải qua kỳ đại hội ? a lần đại hội b lần đại hội c lần đại hội d 10 lần đại hội 81 Đại hội người xuất sắc phong trào ‘’ Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch năm lần thứ “ Trung ương Đoàn tổ chức diễn vào thời gian ? a Tháng năm 1963 b Tháng năm 1963 c Tháng năm 1963 d Tháng 10 năm 1963 82 Tên hai “ Cơng trình Thanh Niên Cộng Sản “ bật năm thập kỷ 80 kỷ XX ? a Xây dựng nhà máy Thủy điện Hồ Bình – Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại b Xây dựng đường dây điện Bắc Nam – Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả c Xây dựng nhà máy Thủy điện Thác Bà – Xây dựng nhà máy Thủy điện Phú Bình d Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Đa Nhim - Xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La 83 “ Năm Thanh Niên “ diễn vào thời điểm ? Do định ? a Năm 1990 Thường vụ Bộ trị đồng ý đề nghị Ban Bí thư Trung Ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh b Năm 1995 Thường vụ Bộ trị đồng ý đề nghị Ban Bí thư Trung Ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh c Năm 2000 Thường vụ Bộ trị đồng ý đề nghị Ban Bí thư Trung Ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh d Năm 2005 Thường vụ Bộ trị đồng ý đề nghị Ban Bí thư Trung Ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh 84 Qua 10 năm chiến đấu vô oanh liệt ( 1954-1964) với cống hiến xuất sắc to lớn cho nghiệp cách mạng, Đoàn tuổi trẻ Miền Nam Đảng Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý ? a Huân chương Chiến công Hạng Nhất b Huân chương Thành đồng Hạng c Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất d Anh hùng lực lượng vũ trang 85 Đại hội lần thứ Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam diễn vào thời gian ? a Từ ngày 17 đến 26/3/1965 b Từ ngày 18 đến 26/3/1965 c Từ ngày 17 đến 26/3/1966 d Từ ngày 18 đến 26/3/1966 86 Nhân kỷ niệm lần thứ ngày truyền thống vẻ vang Đồn Trung ương đồn tổ chức trọng thể lễ đón nhận Nghị Ban chấp hành Trung ương đảng cho phép tổ chức Đoàn tổ chức Đội mang tên Bác Hồ Kính yêu ? a Kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống vẻ vang Đoàn (26/3/1931 -26/3/1961) b Kỷ niệm lần thứ 35 Ngày truyền thống vẻ vang Đoàn (26/3/1931 -26/3/1966) c Kỷ niệm lần thứ 39 Ngày truyền thống vẻ vang Đoàn (26/3/1931 -26/3/1970) d Kỷ niệm lần thứ 40 Ngày truyền thống vẻ vang Đoàn (26/3/1931 -26/3/1971) 87 Phong trào “ Ba Xung Phong giành giữ hồ bình “ niên Miền Nam có nội dung ? a Xung phong đấu tranh trị, xung phong tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, xung phong xây dựng vùng giải phóng địa cách mạng b Xung phong tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, xung phong đấu tranh trị, xung phong xây dựng vùng giải phóng địa cách mạng c Sẵn sàng xung phong, xung phong đấu tranh trị, xung phong nơi tổ quốc cần đến d Xung phong xây dựng vùng giải phóng địa cách mạng, xung phong đấu tranh trị, xung phong nơi tổ quốc cần đến 88 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV diễn vo thời gian no ? a Từ 20 đến 22/11/1980 b Từ 20 đến 22/12/1980 c Từ 22/12 đến 26/11/1980 d Từ 22/12 đến 26/12/1980 89 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII diễn vo thời gian no ? a Từ 26 đến 29/10/1997 b Từ 26 đến 29/11/1997 c Từ 24/12 đến 29/11/1997 d Từ 24/12 đến 29/12/1997 90 Để ghi nhận công lao to lớn tuổi trẻ Việt Nam, Đảng Nhà nước tặng cho Đoàn phong trào niên nước ta huân chương Hồ Chí Minh ? a huân chương Hồ Chí Minh b huân chương Hồ Chí Minh c huân chương Hồ Chí Minh d hn chương Hồ Chí Minh 91 Để ghi nhận cơng lao to lớn tuổi trẻ Việt Nam, Đảng Nhà nước đ tặng cho Đoàn phong trào niên nước ta huân chương Sao Vàng ? a huân chương Sao Vàng b huân chương Sao Vàng c huân chương Sao Vàng d huân chương Sao Vàng 92 Để ghi nhận công lao to lớn tuổi trẻ Việt Nam, Đảng Nhà nước đ tặng cho Đoàn phong trào niên nước ta huân chương Độc Lập ? a huân chương Độc Lập b huân chương Độc Lập c huân chương Độc Lập d huân chương Độc Lập 93 Để ghi nhận công lao to lớn tuổi trẻ Việt Nam, Đảng Nhà nước đ tặng cho Đoàn phong trào niên nước ta huân chương Lao Động ? a 10 huân chương Lao Động b 12 huân chương Lao Động c 13 huân chương Lao Động d 14 huân chương Lao Động 94 Để ghi nhận công lao to lớn tuổi trẻ Việt Nam, Đảng Nhà nước đ tặng cho Đoàn phong trào niên nước ta huân chương Kháng Chiến ? a 10 huân chương Kháng Chiến b 12 huân chương Kháng Chiến c 13 huân chương Kháng Chiến d 14 huân chương Kháng Chiến 95 Phong trào “ Năm Xung Phong “ niên Miền Nam có nội dung ? a Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, Xung phong tịng qun giết giặc, xung phong đấu tranh trị nông thôn đô thị , xung phong phục vụ tiền tuyến vào đội niên xung phong công tác phục vụ chiến trường , xung phong sản xuất nông nghiệp nông thôn b Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong tịng qun giết giặc, xung phong cc đấu tranh trị đô thị, xung phong phục vụ tiền tuyến vào đội niên phục vụ chiến trường, xung phong sản xuất nông nghiệp nông thôn c Xung phong phục vụ tiền tuyến vào đội niên phục vụ chiến trường, xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong tịng qun giết giặc, xung phong cc đấu tranh trị thị, xung phong sản xuất nông nghiệp nông thôn d Xung phong tịng qun giết giặc, xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch, xung phong đấu tranh trị thị, xung phong phục vụ tiền tuyến vào đội niên phục vụ chiến trường , xung phong sản xuất nông nghiệp nông thôn 96 Các gương tiêu biểu cho khí phách tuổi trẻ Sàigòn là: a- Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Định b- Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng, Lê Mã Lương, Trần Quốc Thảo a- Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm b- Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí 97 Đoàn niên Lao động Việt Nam vinh dự mang tên Bác Hồ vào thời điểm nào: a- 10/1969 c- 3/1970 b- 12/1969 d- 5/1970 98 103 Tên gọi Thành Đoàn đưới hai thời kỳ chống Mỹ gì? a- Ban vận động niên c- Cảm tử quân b- Biệt động thành d- Tất sai 99 Anh Lý Tự Trọng gởi gấm câu nói đến tuổi trẻ Việt Nam: a- Khơng có q độc lập tự b- Con đường niên đường Cách mạng đường khác c- Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại c- Câu a & c 100 Các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu tuổi nhỏ trước giải phóng : a- Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm x b- Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám c- Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi d- Kim Đồng, Lê Văn Tám, Hồ Văn Mên ... Đảng Nhà nước tặng cho Đoàn phong trào niên nước ta huân chương Hồ Chí Minh ? a huân chương Hồ Chí Minh b huân chương Hồ Chí Minh c huân chương Hồ Chí Minh d hn chương Hồ Chí Minh 91 Để ghi nhận... Đồn TNCS Hồ Chí Minh b Năm 1995 Thường vụ Bộ trị đồng ý đề nghị Ban Bí thư Trung Ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh c Năm 2000 Thường vụ Bộ trị đồng ý đề nghị Ban Bí thư Trung Ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh. .. lần thứ Đoàn ? a Lần thứ hai b Lần thứ ba c Lần thứ tư d Lần thứ năm 60 “Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mn năm, Hồ Chí Minh mn năm, Hồ Chí Minh muôn
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH sử đoàn TNCS hồ CHÍ MINH, LỊCH sử đoàn TNCS hồ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay