Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Petrolimex

34 30 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 12:22

giới thiệu công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex, cơ cấu bộ máy kế toán, bộ máy quản lý công ty. đồng thời Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex trong 3 năm 2015, 2016, 2017. LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần tình hình kinh tế vĩ mơ ổn định, l ạm phát kiềm chế, lãi suất cho vay giảm đáng k ể doanh nghi ệp ngành phải đối mặt với khó khăn thách th ức l ớn Các doanh nghi ệp thiếu vốn nghiêm trọng cho sản xuất đầu tư phát tri ển không đ ủ chu ẩn, lãi suất cho vay giảm mức vao ến nhi ều doanh nghiệp chưa tiếp cận vốn vay Nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, lượng hàng tồn kho lớn Một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ, phá sản, không tự cân đối nguồn trả nợ kho ản vay đ ể đ ầu t Tình hình kinh doanh bất ổn định, trầm lắng kéo dài Công ty C ổ ph ần Thi ết B ị Xăng Dầu Petrolimex trải qua nhiều năm hoạt động phát tri ển công ty ln ln hồn thành vượt mức tiêu kinh tế - xã hội đề v ới đ ội ngũ cán b ộ kỹ thuật, cơng nhân có nhiều kinh nghiệp Sau thời gian tìm hiều nghiên cứu hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex em hoàn thành báo cáo l ần Về lý thuyết thực hành nhiều điều lạ, nên khơng tránh kh ỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý ki ến Th ầy đ ể báo cáo em hoàn thiện Nội dung báo cáo gồm phần chính: Phần I: Khái qt tình hình đặc ểm Công ty Cổ ph ần Thi ết b ị Xăng dầu Petrolimex Phần II: Phân tích bào cáo tài Cơng ty Cổ ph ần Thi ết b ị Xăng dầu petrolimex Phần III: Nhận xét đánh giá chung tình hình tài doanh nghiệp CHƯƠNG I: KHÁI QT VỀ TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty C ổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp: 1.1.1 Cơng ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex thành viên T công ty Xăng dầu Việt Nam với gần 40 năm kinh nghiệm lĩnh v ực: Kinh doanh XNK vật tư, thiết bị ngành xăng dầu dầu khí, kinh doanh tổng đ ại lý xăng dầu; đóng mới, sản xuất, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt vật tư, thi ết b ị, phương tiện, bồn chứa, vận chuyển bơm rót ngành xăng dầu; thi cơng xây l ắp cơng trình xăng dầu, dầu khí cơng trình dân d ụng; tư v ấn d ịch v ụ kĩ thu ật lĩnh vực kinh doanh công ty, cho thuê văn phòng, kho bãi, t v ấn d ạy nghề, dịch vụ vận chuyển xăng dầu Trong trình xây dựng, củng cố phát tri ển, công ty gặt hái đ ược khơng thành tựu phải kể đến việc hai lần nhận Huân chương lao động Hạng Ba Huy chương vàng EXPO2005 Nhà nước trao tặng V ới khả kinh nghiệm gần 40 năm hoạt động lĩnh v ực kinh doanh với nỗ lực đội ngũ cán có trình độ; hợp tác, giúp đỡ ban ngành, địa phương khách hàng ngồi ngành xăng d ầu, cơng ty không ngừng lớn mạnh đến năm 2010 Công ty trở thành m ột doanh nghiệp lớn- Trung tâm khí điện tử xăng dầu Ngành- đ ồng th ời đóng góp vào phát triển kinh tế- xã hội đất nước Ti ền thân c Công ty C ổ ph ần thi ết b ị xăng d ầu Petrolimex Chi c ục Vật tư I, đượ c thành l ập ngày 28 tháng 12 năm 1968 theo quy ết đ ịnh s ố 412/VT-QĐ T c ục tr ưởng T c ục V ật t Công ty đ ời v ới ch ức nhi ệm vụ: T ổ chức, ti ếp nh ận, b ảo qu ản, cung ứng s ản xu ất v ật t thi ết bị cho hai nhi ệm v ụ chi ến l ược c đ ất n ước xây d ựng b ảo v ệ T ổ quốc Sau gần bốn năm hoạt động, ngày 20 tháng 12 năm 1972 Bộ tr ưởng Bộ Vật tư có định số 719/VT-QĐ chuyển tên thành Cơng ty V ật t I Ra đ ời hồn cảnh đất nước có chiến tranh, cán công nhân viên Chi c ục Vật tư I vượt qua khó khăn gian khổ kháng chi ến ch ống Mĩ cứu nước, hoàn thành tốt vai trò người hậu cần phục vụ cho s ản xu ất, cho chiến đấu hậu phương tiền tuyến Ngày 12/04/1977, định 233/VTQĐ, Kho tích liệu Tổng cơng ty xăng dầu sáp nhập vào Cơng ty Vật tư I từ Công ty V ật t chuyên dùng xăng dầu đời trở thành thành viên Tổng công ty Xăng d ầu Việt Nam Nhiệm vụ công ty cung ứng vật tư thi ết b ị xăng d ầu cho sửa chữa, cải tạo xây cơng trình xăng dầu Tháng năm 1993, Công ty Vật tư chuyên dùng xăng dầu đăng ký l ại doanh nghiệp theo định số 364/QĐ- TCCB Tháng năm 1997, với định số 740TM-TCCB,Bộ Thương Mại bổ sung thêm chức nhiệm vụ xuất nhập xây l ắp cơng trình xăng dầu; Cơng ty thành lập thêm Xí nghiệp Cơ khí Điện tử xăng dầu Năm 1999, thực hợp đồng chuyển giao công nghệ giai đoạn gi ữa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam – Công ty th ương mại NOMURA hãng TATSUNO (Nhật Bản), công ty xây dựng nhà máy Thiết bị Đi ện tử xăng dầu Petrolimex với dây chuyền lắp ráp cột bơm TATSUNO dạng SKD va nhận chuy ển giao công nghệ giai đoạn 2: sản xuất cột bơm dạng IKD v ới nhãn hi ệu VNT; đồng thời lắp ráp cột bơm mang nhãn hiệu PECO… Để phù hợp với chức nhiệm vụ công ty, Quy ết đ ịnh s ố 1642/2000/QĐ-BTM ngày 30 tháng 11 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Công ty Vật tư chuyên dùng Xăng dầu đổi tên thành Công ty Thi ết b ị xăng dầu Petrolimex bổ sung thêm nhiệm vụ đóng mới, s ửa chữa, c ải t ạo loại xe vận chuyển: xăng dầu, hố chất, khí hố lỏng Thực chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, ngày 19 tháng 12 năm 2001, Quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM B ộ trưởng Bộ Thương Mại chuyển công ty thành Công ty Cổ phần Thi ết bị Xăng d ầu Petrolimex Sau cổ phần hóa, Cơng ty dần bước mở rộng lĩnh vực ngành hàng kinh doanh địa bàn hoạt động; năm 2004 thành lập Xí nghiệp Cơ điện Xây dựng; năm 2005 mở Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Căn vào Điều điều định thành lập B ộ tr ưởng Bộ Thương mại việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Cơng ty Cổ ph ần Cơng ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex có: Cơ cấu vốn điều lệ: Vốn điều lệ công ty cổ phần 10 tỷ VND đó: Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 30% vốn điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho cán công nhân viên doanh nghi ệp 60% vốn điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho đối tượng doanh nghiệp 10% vốn điều lệ Giá trị doanh nghiệp Nhà nước ểm xác định giá tr ị doanh nghi ệp 17.025.093.877 VND Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước có doanh nghiệp cụ thể 7.619.847.059 VND Ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp: Giá trị cổ phần ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp 904.200.000 VND Giá trị bán chịu cho người lao động nghèo doanh nghiệp tr ả dần 200.000 VND Doanh nghiệp sau cổ phần hoá sử dụng tiền bán cổ phần để: Trợ cấp cho người lao động dôi dư (tự nguyện việc) 52.386.250 VND Đào tạo đào tạo lại cho người lao động: 62.700.000 VND Chi phí cổ phần hố Tổng cơng ty duyệt chi thực tế theo quy ết định Nhà nước Số lại khoảng 2,9 tỷ VND thuộc phần vốn Nhà nước chuy ển vào tài khoản Tổng công ty để thực dự án đầu tư Những năm gần đây, nhờ đạo đắn ban lãnh đạo cố gắng nỗ lực khơng ngừng tồn tập thể cán công nhân viên công ty đưa Công ty bước phát triển 1.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thi ết bị Xăng dầu Petrolimex  Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: + Kinh doanh, XNK loại vật tư, thiết bị dầu khí, xăng dầu, cơng nghệ + Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt loại vật tư, thiết bị, phương ti ện tồn chứa, + vận chuyển, bơm rót ngành xăng dầu dầu khí Đóng mới, sửa chữa, cải tạo loại xe vận chuy ển xăng d ầu, hố ch ất, + + khí hố lỏng… Thi cơng xây lắp cơng trình dầu khí Tư vấn dịch vụ kỹ thuật lĩnh vực sản xuất – kinh doanh Cơng ty: Hốn đổi cột bơm, cải tạo đường ống công nghệ + Tư vấn dạy nghề: Đào tạo kỹ thuật viên chuyên ngành ện tử cột bơm + + + xăng dầu Cho thuê văn phòng, kho bãi, máy, thiết bị Kinh doanh tổng đại lý xăng dầu Kinh doanh sản phẩm dầu nhờn, hoá chất (trừ hoá ch ất Nhà n ước cấm), gas hố lỏng + Thi cơng xây lắp cơng trình cơng nghiệp dân dụng + Dịch vụ vận chuyển xăng dầu  Mạng lưới hoạt động: Tên đơn vị Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex Xí nghiệp Cơ khí & Địa Điện thoại 84/9 Ngọc Khánh – Q.Ba Đình – Hà Nội 04.8 311051 Sài Đồng – Q.Long Biên – Hà Nội 04.8 750614 Điện tử xăng dầu Xí nghiệp Cơ điện & Xây dựng Thanh Liệt – H.Thanh Trì – Hà Nội 04.6 883758 Nhà máy thiết bị điện tử xăng dầu Số 44 Phố Sài đồng – Long Biên – Hà 04.8 750615 Petrolimex nội Cửa hàng VTTB xăng dầu số 84/9 Ngọc Khánh – Q.Ba Đình – Hà Nội 04.8 317850 Ngọc khánh Cửa hàng VTTB xăng dầu số Xã Vĩnh Ngọc – H.Đông Anh – Hà Nội 04.8 832389 VĨNH NGỌC Cửa hàng VTTB xăng dầu số Yên Viên – Q.Long Biên – Hà Nội 04.8 780279 Yên Viên Cửa hàng VTTB xăng dầu số Sài Đồng – Q.Long Biên – Hà Nội 04.8 752415 Sài đồng Chi nhánh PECO TP Hồ Chí 21 K - Đường Chu Văn An – Phường 26 08.88883650 Minh – Q Bình Thạnh – TP.HCM Fax 04.7 718661 04.8 750641 04.6 883758 04.8754591 08.88883650 Sản phẩm- Hàng hố:  Sản phẩm cơng ty: o Cột đo nhiên liệu loại o Bể xăng dầu loại: Bể 3M3, 10M3, 25M3 o Van hở, họng nhập kín loại  Hàng hố nhập khẩu: o Thiết bị kho bể xăng dầu o Thiết bị dụng cụ trang bị cho cửa hàng xăng dầu o Thiết bị cho phòng thí nghiệm hố dầu o Thiết bị PCCC o Vật tư 1.1.3 Tổ chức máy quản lý, đơn vị thành viên Năm 2002 năm công ty hoạt động theo luật doanh nghi ệp hình thức cơng ty cổ phần Bộ máy tổ chức công ty bao gồm: Hội đồng quản trị ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban Giám đốc Các phòng chức năng: + + + + + Phòng tổ chức hành tài kế tốn Phòng kinh doanh Phòng kinh doanh xăng dầu bất động sản Phòng kĩ thuật đầu tư Các đơn vị phụ thuộc bao gồm: + Nhà máy thiết bị điện tử XD Petrolimex Số 44 Sài Đồng- Long Biên- Hà + + + Nội Xí nghiệp khí điện tử XD Số 44 Sài Đồng- Long Biên- Hà Nội Xí nghiệp điện xây dựng Xã Thanh Liệt- Huyện Thanh Trì- Hà Nội Chi nhánh cơng ty Thành phố Hồ Chí Minh 363D Phan Văn Tr ị- P.22- + Quận Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Bình Phước Các cửa hàng trực thuộc bao gồm: + + + + + Cửa hàng XD & Thiết bị số Vĩnh Ngọc Cửa hàng XD & Thiết bị số Yên Viên Cửa hàng vật tư thiết bị xăng dầu số Ngọc Khánh Cửa hàng xăng dầu số Sài Đồng Cửa hàng xăng dầu số Đồng Phú + Cửa hang xăng dầu số Đồng Xoài Bộ máy hoạt động công ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức thể qua sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thi ết bị Xăng dầu Petrolimex Chức nhiệm vụ phòng ban: Hội đồng quản trị: thay mặt cho Đại hội cổ đông để xây dựng chiến lược kinh doanh, định hướng chiến lược kinh doanh giám sát q trình kinh doanh cơng ty thong qua Giám đốc phận khác Giám đốc công ty: người chịu trách nhiệm trước pháp luật Hội đồng quản trị hoạt động công ty Phòng tổ chức hành chính: nghiên cứu, đề xuất mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh cơng ty, quản lý nhiệm vụ kinh doanh Phòng kinh doanh xăng dầu & BĐS: xây dựng kế hoạch va tổ chức triển khai thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty, quản lý nhi ệm v ụ kinh doanh liên quan đến BĐS Phòng Kỹ thuật & Đầu tư: đầu tư, nghiên cứu thị trường, xây dựng thiết kế chế thử sản phẩm mới, làm mẫu hướng dẫn kỹ thuật trình sản xuất sản phẩm đồng thời quản lý chịu trách nhiệm mặt kỹ thuật Phòng tài kế tốn: phòng nghiệp vụ, tham mưu giúp Giám đốc cơng ty lĩnh vực quản lý nói chung TCKT nói riêng xâ d ựng k ế ho ạch tài năm, bảo tồn phát tri ển vốn kinh doanh, tổ chức hệ th ống kế toán, hình thức kế tốn, mở tài khoản… 1.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty C ổ ph ần Thi ết B ị Xăng Dầu Petrolimex: 1.2.1 Mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp Do đặc điểm địa bàn hoạt động công ty rộng: bao g ồm nhi ều tr ụ sở, cửa hàng, chi nhánh, nhà máy, xí nghiệp phân bổ không t ập trung nên Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex chọn tổ chức b ộ máy k ế tốn theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán Bao gồm: Hai xí nghiệp: XN Cơ khí & Điện tử xăng dầu XN C ện & Xây dựng tổ chức máy kế tốn riêng thực tồn khối lượng kế toán đơn vị khâu lập báo cáo Do có đủ ều ki ện v ề tổ chức qu ản lý kinh doanh cách tự chủ nên Công ty giao vốn, nhiệm v ụ kinh doanh nh quy ền quản lý điều hành cho hai xí nghiệp Kế tốn cơng ty ch ỉ làm nhi ệm v ụ t hợp theo báo cáo hai xí nghiệp Các cửa hàng: Số Ngọc Khánh, Yên Viên, Vĩnh Ngọc, Số Sài Đ ồng chi nhánh Miền Nam kinh doanh quy mô nhỏ, chưa có đủ ều ki ện nh ận v ốn để kinh doanh tự chủ quản lý tồn khối lượng cơng vi ệc th ực phòng kế tốn cơng ty, cửa hàng chi nhánh ch ỉ th ực hi ện h ạch toán ban đầu theo chế độ báo sổ Cơ cấu tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex Kế tốn trưởng Phó phòng kiêm kế tốn tổng hợp Kế tốn TGNH, TSCĐ Kế tốn tiền mặt, tốn cơng nợ, thuế Kế toán hàng tồn kho Thủ quỹ Đơn vị kế toán hai XN Nhân viên hạch toán ban đầu cửa hàng chi nhánh Nhiệm vụ, chức phận phòng k ế tốn: Với chức nhiệm vụ trên, phòng Tài chính- Kế toán g ồm nhân viên: Kế toán trưởng: người đạo điều hành tồn cơng tác phòng Tài chính- Kế tốn, có trách nhiệm lo liệu vốn đáp ứng yêu càu kinh doanh, tham 162 64111 64111 163 164 64118 165 711 166 167 168 170 171 172 173 174 Chi phí bán xăng dầu CH số SĐ Chi phí bán vật tư , thiết bị, hàng hoá Thu nhập khác 7112 Nhượng bán VT, HTK, phế liệu thu hồi 7119 Thu khoản khác 811 169 Chi phí bán xăng dầu NX Thắng Chi phí hoạt động bất thường 8111 Chi phí lý nhượng bán GTCL TSCĐ 8113 Cấc khoản phạt bồi thường 8116 Truy thu thuế 8119 Các khoản chi phí khác 8211 Chi phí thuế thu nhập DN hành 911 Xác định kết kinh doanh Bảng 2: hệ thống tài khoản sử dụng 1.2.4 Phương pháp kế toán hàng tồn kho thuế GTGT: Hàng tồn kho xác định sở giá gốc Gía gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tính theo phương pháp đích danh hạch tốn theo phương pháp kê khai thường xuyên Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi nhận giá gốc lớn giá trị thực Gía trị thực giá bán ước tính hàng tồn trừ chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 1.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế tốn  Hình thức ghi sổ Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ để ghi chép Hệ thống sổ sách kế toán đơn vị bao gồm: - Chứng từ ghi sổ - Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ - Các sổ tài khoản - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết - Các bảng kê tổng hợp chi tiết CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.1 Đánh giá khái qt tình hình tài 2.1.1 Phân tích khái qt Bảng cân đối kế tốn  Phân tích biến động theo thời gian: Bảng 2.1 Phân Tích Khái Qt Bảng Cân Đối Kế Tốn Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex (Đơn vị tính: đồng) Năm Năm 2015 Năm 2016 So sánh 2016/2015 So sánh 2017/2015 Số tiền Tỷ lệ Số tiền 15,683,582,39 30.36 21,008,701,58 % 32,756,346,149 697,114,795 2.33% 2,077,552,868 Năm 2017 Chỉ tiêu Tài sản ngắn 51,663,015,53 67,346,597,92 hạn Tài sản dài 29,981,678,48 30,678,793,28 hạn 81,644,694,01 98,025,391,20 121,111,645,65 16,380,697,19 20.06 23,086,254,44 45,664,088,61 58,990,483,43 13,326,394,82 % 29.18 16,223,746,92 % Vốn chủ sở 35,980,605,40 39,034,907,77 hữu 45,897,415,297 3,054,302,365 8.49% 6,862,507,526 Tổng nguồn 81,644,694,01 98,025,391,20 121,111,645,65 16,380,697,19 20.06 23,086,254,44 vốn % Tổng Tài sản Nợ Phải trả 88,355,299,508 75,214,230,360 Tỷ lệ 31.19% 6.77% 23.55% 27.50% 17.58% 23.55% Qua bảng 2.1 phân tích khái quát bảng cân đối tài khoản Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex ta nhân thấy tình hình tài cơng ty phát triển theo chiều hướng tốt, tổng tài sản năm sau cao năm trước thể qua năm, năm 2015 so với năm 2014 tổng tài sản tăng 16.380.697.192 đồng tương đương với tỷ lệ tăng 20.06% Năm 2016 so với năm 2015 tổng tài sản Công ty tăng 23.086.254.448 đồng tương đương với tỷ lệ tăng 23.55% Để thấy tình hình biến động tài Cơng ty Cổ phần Thiết bị Xăng Dầu petrolimex, ta thực phân tích tiêu tài chính: Tài sản ngắn hạn công ty năm 2015 so với năm 2014 có tỷ lệ tăng 30.36% tương đương với số tiền tài sản ngăn hạn tăng 15,683,582,397 đồng Trong năm 2016 so với năm 2015 tài sản ngắn hạn công ty tăng 31.19% tương đương với số tiền tăng 21,008,701,580 đồng Tài sản dài hạn so sánh hai năm 2015 năm 2014 tài sản dài hạn công ty tăng 697,114,795 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 2.33%, năm 2016 so với năm 2015 tài sản dài hạn Công ty Cổ phần thiết bị Xăng Dầu Petrolimex tăng 6.77% tương ứng với số tiền tăng lên tài sản công ty 2,077,552,868 đồng Nợ Phải trả Công ty Cổ phần Thiết Bị Petrolimex có xu hướng giảm xuống năm 2015 tỷ lệ tăng nợ phải trả 29.18%, sang đến năm 2016 tỷ lệ đạt 26.5% Vốn chủ sở hữu công ty chuyển dịch theo chiều hướng tăng lên năm 2015 tỷ lệ tăng vốn chủ sở hữu công ty 8.49%, sang đến năm 2016 tỷ lệ tăng vốn chủ sở hữu 17.58% Từ phân tích nhận xét ta thấy Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex quy mô mở rộng Trong công ty tình hình tài có chuyển dịch cấu nguồn hình thành tài sản cơng ty từ khoản vay, nợ phải trả sang vốn chủ sở hữu, cách giúp công ty tự chủ nguồn vốn mình, giảm khoản chi phí lãi vay, đồng thời tăng uy tín cơng ty sức cạnh tranh thị trường công ty  Phân tích kết cấu biến động kết cấu: Phân Tích Khái Qt Bảng Cân Đối Kế Tốn Công Ty C ổ Phần Thi ết B ị Xăng Dầu Petrolimex Năm Năm 2015 tỷ trọng Năm 2016 tỷ trọng Chỉ tiêu 88,355,299,50 32,756,346,14 121,111,645,65 75,214,230,36 Tài sản ngắn hạn 67,346,597,928 68.70% Tài sản dài hạn 30,678,793,281 31.30% Tổng Tài sản 98,025,391,209 100.00% Nợ Phải trả 58,990,483,438 60.18% Vốn chủ sở hữu 39,034,907,771 39.82% 45,897,415,29 37.90% Tổng nguồn vốn 98,025,391,209 100.00% 121,111,645,65 100.00% Qua biểu đồ phân tích kết cấu biến động kết cấu tài sản nguồn vốn Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng Dầu Petrolimex tài công ty năm tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản đơn vị, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giao động chiếm 70% cấu tài sản phần nguồn vốn công ty nợ phải trả chiếm lượng phần lớn giao động tỷ trọng 60% Doanh nghiệp sử dụng phần lớn nợ phải trả để tài trợ cho hoạt động kinh doanh đơn vị mình, doanh nghiệp cần phải cẩn trọng trường hợp Sử dụng đòn bẩy kinh doanh dao lưỡi, thúc đẩy phát triển mở rộng kinh doanh, khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, phá sản 2.1.2 Phân tích báo cáo kết kinh doanh 72.95% 27.05% 100.00% 62.10% Phân tích Tình Hình Kết Quả Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị X Chỉ tiêu Năm 2015 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 427,059 Các khoản giảm trừ doanh thu 66 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2017 Năm 2016 Đơn v So s 201 Số tiền 474,516 573,714 47,457 426,993 474,516 573,714 Giá vốn hàng bán 366,202 392,134 485,313 47,523 25,932 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 60,791 82,382 88,402 6.Doanh thu hoạt động tài 218 977 1,253 Chi phí tài 3,000 4,625 2,004 Trong :Chi phí lãi vay 1,426 1,627 609 Chi phí bán hàng 49,023 64,683 66,370 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 8,986 14,051 21,281 12 Thu nhập khác 29 65 59 13 Chi phí khác 257 114 3,718 14 Lợi nhuận khác 227 -49 3,659 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,759 14,002 17,622 16 Chi phí thuế TNDN hành 1,927 2,800 3,952 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,832 11,202 13,670 4,370 Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ 6,832 11,202 13,670 4,370 19 Lãi cổ phiếu (*) (VNÐ) 2,254 4,620 4,909 2,366 21,591 759 1,625 201 15,660 5,065 36 -143 178 5,243 873 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại Từ bảng phân tích kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex ta nhìn nhận doanh thu cơng ty chủ yếu doanh thu từ bán hàng hóa cung cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn cấu doanh thu cơng ty có xu hướng tăng mạnh qua năm, thể doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ năm 2016 so với năm 2015 tăng 11, 11% tương ứng với số tiền tăng 47.457 triệu đồng, tỷ trọng so sánh năm 2017 so với năm 2016 doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ tăng 20,91%, tương ứng với số tiền doanh thu công ty tăng 99.198 triệu đồng gấp lần lượng tăng năm trước Cùng với biến động tăng giá vốn hàng bán năm 2017 so với năm 2016 giá vốn hàng bán công ty tăng 23,76% tương ứng với số tiền tăng lên 93.179 triệu đồng Nhờ có biến động tốt doanh thu bán hàng công ty làm cho lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ tăng đáng kể 6.020 triệu đồng Cùng với tín hiệu tốt doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex, doanh thu hoạt động tài cơng ty không ngừng biến động tăng nhanh năm 2016 so với năm 2015 doanh thu hoạt động tài tăng 348,17% tương ứng với số tiền tăng lên 759 triệu đồng, năm 2017 so với năm 2016, doanh thu hoạt động tài tăng 28,25% tương ứng với số tiền tăng 276 triệu đồng Bên cạnh khoản chi phí cấu thành doanh nghiệp tăng khơng đáng kể, thể chi phí bán hàng công ty năm 2017 so với năm 2016 tăng nhẹ 2.61% tương ứng với số tiền 1.687 triệu đồng chi phí tài có xu hướng giảm xuống Từ tiêu kinh tế làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp công ty năm sau cao năm trước Năm 2016 so với năm 2015 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 64.96% tương ứng với số lợi nhuận tăng lên 4.370 triệu đồng, năm 2017 so với năm 2016 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 22.03% tương ứng số tiền 2.468 triệu đồng Từ phân tích ta thấy tình hình tài Cơng ty phát triển theo chiều hướng di lên, tín hiệu, kết tốt để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần thị trường nước Phân tích Tình Hình Kết Quả Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Năm 2016 Năm 2017 tỷ trọng 474,516 99.78% 573,714 99.77% 977 0.21% 1,253 0.22% 65 0.01% 59 0.01% 475,558 100.00% 575,026 100.00% Thu nhập khác Tổng Doanh Thu tỷ trọng Phân tích Tình Hình Kết Quả Kinh Doanh Của Cơng Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex Chỉ tiêu Năm 2016 tỷ trọng Năm 2017 tỷ trọng Chi phí tài 4,625 1.00% 2,004 Chi phí bán hàng 64,683 14.01% 66,370 Chi phí khác 114 0.02% 3,718 87.07% 0.36% 11.91% 0.67% Tổng chi phí 461,556 100.00% 557,405 100.00% Giá vốn hàng bán 392,134 84.96% 485,313 Doanh thu Công ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex bao gồm khoản doanh thu doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác Nhưng doanh thu chủ yếu cấu thành từ doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng 99,78 % cấu doanh thu doanh nghiệp, khoản doanh thu hoạt động tài doanh thu khác đơn vị chiếm tỷ trọng nhỏ, 0.21% 0.01% cấu doanh thu Trong chi phí doanh nghiệp gồm có: giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng khoản chi phí khác, ngoại trừ chi phí giá vốn hàng bán cấu thành lên hàng hóa xuất bán doanh nghiệp, khoản chi phí lớn doanh nghiệp chi phí bán hàng, Cơng ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex công ty thương mại doanh nghiệp cần đầu tư nhiều vào phần chi phí bán hàng để phân phối hàng hóa, kích thích lưu thơng hàng thị trường, góp phần gia tăng nhanh lợi nhuận cơng ty 2.1.3 Phân tích đánh giá tỷ số tài chủ yếu:  Phân tích cấu vốn kinh doanh và tình hình đảm bảo khả tốn: Phân Tích Cơ Cấu Tài Sản Ngắn Hạn Của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex: Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 63.28 68.7 72.95 75.36 Tiền/Tài sản ngắn hạn % 10.8 12.92 19.61 9.78 Đầu tư tài ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn % 0 0 Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn % 39.94 29.63 33.33 51.13 Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn % 43.85 57.13 47.06 39.02 Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn % 5.41 0.31 0.07 Phân tích Cơ cấu tài sản ngắn hạn cơng ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex, cấu tài sản công ty chủ yếu tài sản ngắn hạn chiếm tới 75.36% cấu tài sản Được cấu thành từ tài sản như: tiền, đầu tư tài ngắn hạn, phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho tài sản ngắn hạn khác Trong lượng dự trữ hàng tồn kho phần tài sản chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng Dầu Petrolimex, năm gần tỷ trọng có xu hướng giảm xuống thể năm 2015 tỷ trọng hàng tồn kho/ tài sản ngắn hạn 57.13% sang đến năm 2017 tỷ trọng 39.02 % Doanh nghiệp cần phải cân nhắc có tính tốn dự trữ hàng tồn kho hợp lý để tiết kiệm chi phí bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đồng thời đảm bảo lượng hàng dự trữ cung cấp cho khách hàng cần thiết Phân Tích Cơ Cấu Tài Sản Dài Hạn Của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex: Cơ cấu Tài sản dài hạn Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 36.72 31.3 27.05 24.64 Tài sản cố định/Tổng tài sản % 28 22.75 20.49 11.05 Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định % 49.1 48.13 53.57 88.67 Tài sản vơ hình/Tài sản cố định % 50.9 51.87 46.43 11.33 XDCBDD/Tài sản cố định % 10.83 18.72 16.67 103.05 Bên cạnh nguồn tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex chiếm tỷ lệ không nhỏ cấu tài sản đơn vị Năm 2017 lượng tài sản dài hạn công ty 24,64% Trong tài sản cố định hữu hình chiếm tỷ trọng lớn cấu tài sản dài hạn 88.67% cấu tài sản cố định công ty, phần lại tài sản vơ hình chiếm 11,33 % Với cấu tài sản điều dễ thấy doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex, công ty cần nhiều tài sản cố định hữu nhà xưởng, phương tiện vận tải, máy móc… Phân Tích Chỉ Số Thanh Tốn Của Cơng Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex: Nhóm số Thanh khoản Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tỷ số toán tiền mặt Lần 0.12 0.15 0.24 0.12 Tỷ số toán nhanh Lần 0.64 0.5 0.64 0.73 Tỷ số toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) Lần 0.12 0.15 0.24 0.12 Tỷ số toán hành (ngắn hạn) Lần 1.14 1.17 1.21 1.19 Khả toán lãi vay Lần 2.81 7.14 9.6 29.92 Chỉ số khả toán Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex biến động qua năm, thuộc mức trung bình so với công ty ngành Một vài số tăng qua năm khả toán lãi vay năm 2014 tỷ số 2.81 lần sang đến năm 2017 tỷ số 19.92 lần, tỷ số khả toán hành ngắn hạn năm 2014 1.14 lần sang đến năm 2017 tỷ số 1.19 lần Điều nói lên khả tài cơng ty tương đối ổn định, đảm bảo khả toán khoản nợ tương lai, góp phần gia tăng uy tín cơng ty thị trường nhà cung cấp  Phân tích khoản phải thu khách ahngf khoản phải trả người bán: + Phân tích khoản phải thu khách hàng: Phân Tích Các Khoản Phải Thu Của Cơng Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex: Nhóm số Thanh khoản Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Vòng quay phải thu khách hàng Vòng 32.31 27.18 26.22 19.64 Thời gian thu tiền khách hàng bình quân Ngày 11.3 13.43 13.92 18.58 Khoản phải thu khách hàng công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex xu hướng tăng thời gian thu tiền qua năm, năm 2014 thời gian thu tiền 11,3 ngày, sang đến năm 2017 thời gian tăng lên 18,58 ngày Cùng với số vòng quay phải thu khách hàng giảm xuống năm 2014 32,31 vòng, năm 2017 19.64 vòng Doanh nghiệp cần phải cân nhắc để tăng khả đòi nợ cơng ty góp phần thúc đẩy quay vòng vốn nhanh hiệu + Phân tích khoản phải trả người bán: Phân Tích Các Khoản Phải Trả Của Cơng Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex: Nhóm số Thanh khoản Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Vòng quay phải trả nhà cung cấp Vòng 56.28 25.99 13.84 12.9 Thời gian trả tiền khách hàng bình quân Ngày 6.49 14.05 26.37 28.3 Cùng với xu hướng khoản phải thu Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu petrolimex thời gian trả tiền công ty có xu hướng tăng lên qua năm tài chính, thời gian thu tiền năm 2014 6.49 ngày, đến năm 2017 thời gian 28.3 ngày lâu gấp lần thời gian trước, với số vòng quay phải trả nhà cung cấp giảm đáng kể, số vòng quay năm 2014 56.28 lần năm đến năm 2017 số vòng 12.9 lần Cho thấy tinh hình tốn cơng ty ngày ảnh hưởng bở tình hình làm phát, chế thị trường phần khả thu hồi tiền bán hàng dẫn đến khả trả nợ cơng ty giảm theo  Phân Tích Hiệu Qủa sử dụng vốn: Phân Tích Hiệu Qủa Sử Dụng Vốn Của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex: Chỉ Tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tỷ số Nợ ngắn hạn Tổng nợ phải trả % 98.95 97.83 97.15 96.53 Tỷ số Nợ vay Tổng tài sản % 28.67 14.76 4.16 8.57 Tỷ số Nợ Tổng tài sản % 55.93 60.18 62.1 65.44 Tỷ số Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản % 44.07 39.82 37.9 34.56 Tỷ số Nợ ngắn hạn Vốn chủ sở hữu % 125.57 147.84 159.21 182.8 Tỷ số Nợ vay Vốn chủ sở hữu % 65.06 37.07 10.97 24.8 Tỷ số Nợ Vốn chủ sở hữu % 126.91 151.12 163.87 189.38 Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định) Vòng 20.56 18.91 20.14 27.29 Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn tài sản) Vòng 5.76 4.75 4.33 4.14 Vòng quay vốn chủ sở hữu Vòng 13.06 11.38 11.17 11.5 Hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex thể qua số vòng qua tài sản cố định, vòng quay vốn chủ sở hữu, vòng quay tổng tài sản… Từ số liệu ta thấy hiệu sử dụng vốn công năm gần có xu hướng giảm xuống so với năm, thể số vòng quay vốn chủ năm 2014 13.06 lần đến năm 2017 11,5 lần với số vòng quay tải sản công ty giảm nhẹ từ 2014 đến 2017 giảm 1,62 lần đồng thời tỷ số nợ cơng ty lại có xu hướng tăng nhẹ tỷ số nợ tổng tài sản, tỷ số vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tỷ số nợ vay vốn chủ sở hữu,…  Phân tích hiệu kinh doanh: Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh Của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex: Chỉ Tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tỷ suất lợi nhuận gộp biên % 8.55 14.24 17.36 15.41 Tỷ lệ lãi EBIT % 1.89 2.39 3.29 3.18 Tỷ lệ lãi EBITDA % 2.32 2.83 3.78 3.61 Tỷ suất sinh lợi doanh thu % 0.9 1.6 2.36 2.38 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) % 23.63 18.21 26.38 27.39 Tỷ suất sinh lợi vốn dài hạn bình quân (ROCE) % 26.53 35.38 34.56 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản bình quân (ROAA) % 10.42 7.61 10.22 9.87 Các số dùng để phân tích hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết Bị Xây Dựng Petrolimex, ta sử dụng hệ thống số tỷ suất lợi nhuận gộp biên, tỷ lệ lãi EBIT, Tỷ lệ lãi EBITDA, tỷ suất sinh lợi doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân, tỷ suất sinh lợi tổng tài sản bình qn Bảng phân tích số liệu Cơng ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex tỷ xuất sinh lợi gộp biên công ty tăng qua năm năm 2014 đạt 8.55% sang đến năm 2017 đạt 15.41%, dẫn đến tỷ lệ lãi EBIT tăng từ 1.89 % lên đến 3.18 %, với tỷ lệ lãi EBITDA năm biến động không ngừng năm 2017 tỷ lệ lãi 3.61% Đồng thời số tỷ suất sinh lợi công ty biến động tăng không ngừng qua năm tài mình, tỷ suất lợi nhn vốn chủ sở hữu năm 2014 23.63% đến năm 2017 tỷ số 27,39% Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản bình qn ln biến động qua năm năm 2015 7,61% sang đến năm 2017 9.87% CHƯƠNG III: NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex cấu vốn kinh doanh công ty nhận thấy tỷ trọng tài sản ngắn hạn lớn tài sản dài hạn năm qua, cấu tài sản ngắn hạn công ty giao động 70% tổng cấu tài sản Điều lượng hàng dự trữ công ty năm qua tương đối lớn Mặc dù cấu tài sản công ty biến động không nhiều qua năm, thực chất tổng tài sản công ty gia tăng hàng năm, tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn tăng với tốc độ tăng tương đối lớn qua năm Tài sản ngắn hạn cảu công ty chủ yếu khoản tài ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, hàng tồn kho, đầu tư tài ngắn hạn cơng ty chủ yếu khoản tiền gửi có kỳ hạn năm trở cuống, khoản đầu tư giúp công ty tăng khả sinh lời, mặt khác vần tốn cơng ty rút tiên gửi ngân hàng Tài sản dài hạn công ty chủ yếu tài sản cố định, tài sản cố định gia tăng hàng năm công ty liên tục trang bị thêm tài sản cố định đưa thêm nhà xưởng, kho bãi Nguồn vốn công ty cổ phần Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex cấu thành từ hai phận nợ phải trả vốn chủ sở hữu nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao cấu vốn kinh doanh công ty, năm gần doanh nghiệp có xu hướng giảm tỷ trọng nợ phải trả tăng lượng vốn chủ sở hữu công ty Giúp công ty hoạt động hiệu hơn, tự chủ mặt tài chính, gia tăng uy tín đơn vị thị trường Hiệu sản xuấy kinh doanh: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ liên tục tăng qua năm công ty bán nhiều hàng nước, tiếp cần nhiều thị trường so với năm trước Sự tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu công ty chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty ngày khởi sắc đạt hiệu khả quan Công ty ngày mở rộng thị trường có thêm nhiều khách hàng mới, uy tín cơng ty thị trường tăng lên ... trị hàng tồn kho cuối kỳ tính theo phương pháp đích danh hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ghi nhận giá gốc lớn giá trị thực Gía trị thực giá bán ước... b ộ máy k ế tốn theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán Bao gồm: Hai xí nghiệp: XN Cơ khí & Điện tử xăng dầu XN C ện & Xây dựng tổ chức máy kế tốn riêng thực tồn khối lượng kế toán đơn vị khâu... Theo dõi giấy đề nghị tạm ứng Lập theo dõi khoản tạm ứng Kế toán thuế + Thực lập tờ khai thuế nộp chi cục Thuế, đồng thời tập h ợp tất c ả hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào bảng kê hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Petrolimex, Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Petrolimex

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay