ứng dụng tin học văn phòng cho sinh viên khoa quản lý

73 22 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 11:07

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tổng quan tình hình nghiên .1 2.Lý chọn đề tài 3.Mục tiêu nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu 5.2Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn 5.2.1 Phương pháp quan sát .4 5.2.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi 5.3 Nhóm phương pháp hỗ trợ 5.3.1 Phương pháp thống kê 5.3.2 Phương pháp tin học .5 Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu CHƢƠNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC ỨNG DỤNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CỦA SINH VIÊN 1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 1.1.1 Khái niệm lực .6 1.1.2 Khái niệm ứng dụng 1.1.3 Khái niệm tin học 1.1.4 Khái niệm tin học văn phòng 1.2 Vai trò quan trọng tin học văn phòng yêu cầu việc cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên 1.2.1 Đặc điểm ngành Quản lý Giáo dục 1.2.2 Hoạt động ứng dụng tin học văn phòng đóng vai trò quan trọng học tập công việc sinh viên 1.2.3 Yêu cầu ứng dụng tin học văn phòng 10 1.3 Ứng dụng tin học văn phòng với sinh viên 11 1.3.1 Nội dung tin học văn phòng nói chung 11 1.3.2 Các kỹ cần thiết tin học văn phòng sinh viên nói chung sinh viên Ngành Quản lý giáo dục nói riêng 14 TIỂU KẾT CHƢƠNG 17 CHƢƠNG - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ, HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 18 2.1 Vài nét khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục tình hình chung sinh viên khoa Quản lý 18 2.1.1 Vài nét khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục 18 2.1.2 Đặc điểm sinh viên khoa Quản lý học chế tín 19 2.2 Thực trạng vấn đề ứng dụng tin học văn phòng sinh viên khoa Quản lý – Học viện Quản lý Giáo dục 20 2.2.1 Thực trạng nhận thức sinh viên vai trò ứng dụng tin học văn phòng sinh viên khoa Quản lý - Học viện quản lý giáo dục 20 2.2.2 Thực trạng ứng dụng nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên khoa Quản lý - Học viện Quản lý giáo dục .23 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng tin học văn phòng nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên khoa Quản lý - Học viện quản lý giáo dục 28 2.3 Đánh giá chung ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục 34 2.3.1 Ưu điểm .34 2.3.2 Hạn chế 35 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 35 TIỂU KẾT CHƢƠNG 37 CHƢƠNG - BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ÚNG DỤNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ – HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC 38 3.1 Các nguyên tắc cần đảm bảo xây dựng biện pháp 38 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thống 38 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 38 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 38 3.2 Các biện pháp đề xuất 38 3.2.1 Biện pháp 1: Phát triển nội dung chương trình học phần tin học học phần liên quan phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp theo chuẩn lực tin học quốc tế 38 3.2.2 Biện pháp 2: Tăng cường công tác quản lý, đầu tư sở vật chất , thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học tin học văn phòng 41 3.2.3 Biện pháp 3: Bồi dưỡng trình độ giảng viên việc đổi phương pháp giảng dạy học phần tin học, học phần liên quan đến tin học văn phòng 42 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường vai trò tự giác, chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân để học nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng .44 3.2.5 Biện pháp 5: Thành lập nhóm sinh viên có kỹ tốt hướng dẫn sinh viên khác 46 3.3 Mối quan hệ biện pháp .49 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề 50 TIỂU KẾT CHƢƠNG 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .54 Kết luận .54 Kiến nghị 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 PHỤ LỤC 62 DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU I Tên bảng số liệu STT Trang Bảng 2.1 Xếp loại học tập tính đến Học kỳ I (Năm học 2016 2017) sinh viên Khoa Quản lý – Học viện Quản lý giáo 19 dục Bảng 2.2 Nhu cầu sử dụng phần mềm tin học văn phòng sinh viên khoa Quản lý Bảng 2.3 Mức độ thành thạo phần mềm tin học văn phòng sinh viên Khóa 8, – Khoa Quản lý Bảng 2.4 Mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý II 22 26 28 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Tên biểu đồ Trang Biểu đồ 2.1 Nhận thức tầm quan trọng tin học văn phòng với sinh viên Khoa Quản lý 20 Biểu đồ 2.2 Nhận thức mức độ quan trọng hoạt động nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản 21 lý Biểu đồ 2.3 Số học phần sinh viên Khóa 8, sử dụng tin học văn phòng làm cơng cụ học tập kì học 23 Biểu đồ 2.4 Mục đích sử dụng tin học văn phòng sinh viên Khóa 8,9 24 Biểu đồ 2.5 Cách thức học tập để biết sử dụng tin học văn phòng 25 Biểu đồ 2.6 Mức độ tham gia khóa học trung tâm tin học sinh viên Khóa 8, 26 Biểu đồ 2.7 Mức độ giúp ích tin học văn phòng vào mơn học để đạt hiệu học tập 27 Biểu đồ 2.8 Tính chủ động việc nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng 30 Biểu đồ 2.9 Mức độ hài lòng sở vật chất Học viện Quản ly giáo dục 33 DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT CLB Câu lạc CNTT Công nghệ thông tin KTGD Kinh tế giáo dục QLGD Quản lý giáo dục SV Sinh viên THVP Tin học văn phòng TNCS Thanh niên cộng sản TTTH Trung tâm tin học HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung - Tên đề tài: Nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục - Sinh viên thực hiện: - Lớp: K8C Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Chủ nhiệm đề tài) Quách Thị Hòa (Thư ký đề tài) - Khoa: Quản lý - Năm thứ: 03 - Số năm đào tạo: 04 - Người hướng dẫn: Th.S Lê Thị Mai Phương Mục tiêu đề tài Đánh giá thực trạng việc ứng dụng tin học văn phòng đề xuất số biện pháp giúp sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng q trình học tập cơng việc sau Tính sáng tạo Đề tài tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng việc ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục đề xuất 05 biện pháp dành cho Nhà trường, giảng viên, sinh viên Khoa Quản lý nhằm nâng cao hiệu việc ứng dụng tin học văn phòng Kết nghiên cứu Sau tháng nghiên cứu, nhóm thực đề tài hoàn thành nội dung sau: Thứ nhất, nhóm nghiên cứu nêu ý nghĩa việc ứng dụng tin học văn phòng sinh viên, nghiên cứu nội dung hình thức học tập, ứng dụng tin học văn phòng yếu tố ảnh hưởng tới việc học tập, ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Thứ hai, nhóm nghiên cứu thu thập số liệu, từ đó, phân tích đánh giá thực trạng học tập, ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục theo hệ thống đào tạo tín Cuối cùng, từ thực trạng nghiên cứu, nhóm đề xuất 05 biện pháp để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực học tập, ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục theo hệ thống đào tạo tín Đó là: - Biện pháp 1: Phát triển nội dung chương trình học phần tin học học phần liên quan phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp theo chuẩn lực tin học quốc tế - Biện pháp 2: Tăng cường công tác quản lý, đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học tin học văn phòng - Biện pháp 3: Bồi dưỡng trình độ giảng viên việc đổi phương pháp hình thức giảng dạy học phần tin học, học phần liên quan đến tin học văn phòng - Biện pháp 4: Tăng cường vai trò tự giác, tạo động lực, chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, phân phối thời gian để học nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng - Biện pháp 5: Thành lập nhóm sinh viên có kỹ tốt hướng dẫn sinh viên khác Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài Thứ nhất, đề tài phản ánh thực trạng học tập, ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý theo hệ thống đào tạo tín Cụ thể, đề tài sâu phân tích thực trạng số hình thức học tập, ứng dụng tin học văn phòng Thứ hai, nhóm nghiên cứu đề xuất 05 biện pháp để phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế hoạt động ứng dụng, nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý đào tạo theo hệ thống đào tạo tín Công bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài Ngày tháng năm 2017 Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nhận xét người hướng dẫn đóng góp khoa học sinh viên thực đề tài (phần người hướng dẫn ghi): Ngày tháng năm 2017 Giảng viên hƣớng dẫn Lê Thị Mai Phương HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƢỢC VỀ SINH VIÊN Họ tên: Ảnh NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Sinh ngày: 25 tháng 01 năm 1996 Nơi sinh: Xã Sơn Mỹ - Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh Lớp: K8C Khoa: Quản lý Khóa: Địa liên hệ: 155/74 Đường Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội Điện thoại: 0962428380 Email: ngocanh25196@gmail.com II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP * Năm thứ 1: - Ngành học: Quản lý giáo dục - Khoa: Quản lý - Kết xếp loại học tập: Khá * Năm thứ 2: - Ngành học: Quản lý giáo dục - Khoa: Quản lý - Kết xếp loại học tập: Khá * Năm thứ 3: - Ngành học: Quản lý giáo dục - Khoa: Quản lý - Kết xếp loại học tập: Khá Ngày Xác nhận Học viện tháng năm 2017 Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài Nguyễn Thị Ngọc Ánh Bước 4: Kiểm tra, đánh giá - Cần liên tục kiểm tra trình thực giai đoạ kế hoạch để điều chỉnh cho tiến độ Nếu chậm so với kế hoạch cần có biện pháp nhanh chóng khắc phục - Cần có đánh giá từ nhiều phía thường xuyên định ký để rút học kinh nghiệm, khắc phục hoạt động 3.2.5.4 Điều kiện thực - Cơ cấu nhóm nên từ – sinh viên, có nhóm trưởng - Cần trọng đến vai trò phát huy tối đa lực nhóm trưởng thành viên nhóm - Nội dung học tập thường xuyên bổ sung dựa vấn đề học tập nhu cầu ứng dụng THVP thành viên - Thời gian học tập nhóm cần phân bố hợp lý vào quỹ thời gian cá nhân với hình thức phù hợp để đảm bảo kết hiệu học tập - Mỗi thành viên nhóm cần tự giác, trách nhiệm việc thực kế hoạch nội quy nhóm để đạt mục tiêu đề 3.3 Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ, thống với Mỗi biện pháp có vai trò, tính chất riêng để phát huy tối đa hiệu cần có hỗ trợ, kết hợp biện pháp khác Động thúc đẩy hoạt động cần quan tâm Do vậy, biện pháp đề với mục đích thúc đẩy động tự học, làm tiền đề để sinh viên nâng cao ý thức tự học thân chủ động xây dựng kế hoạch học tập Với động tự học mạnh mẽ, biện pháp giúp sinh viên hình thành nhóm tự học có kỹ tốt để học tập Điều không giúp sinh viên nâng cao kết học tập, hiệu ứng dụng THVP mà trì động tự ứng dụng, tự nâng cao thêm bền vững Bên cạnh đó, biện pháp 1, tạo môi trường, điều kiện để sinh viên tập trung, hứng thú, phát huy lực chủ động việc sử dụng ứng dụng THVP dựa định hướng Chính vậy, việc thực biện pháp cần diễn đồng bộ, đảm bảo liên kết chặt chẽ xác định định hướng chung 49 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề Để khẳng định tính cần thiết tính khả thi biện pháp trên, nhóm nghiên cứu trưng cầu ý kiến 200 sinh viên khóa khóa khoa Quản lý Học viện Quản lý giáo dục Kết khảo sát thể qua bảng sau: Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đƣợc đề xuất (Đơn vị: %) Tính cần thiết T T Tính khả thi Hoàn Tên biện pháp Rất Cần Chƣa CT thiết CT Hồn tồn Rất khơng KT Khả Chƣa thi KT CT Phát triển tồn khơng KT nội dung chương trình học phần tin học học phần liên quan phù hợp 27, 31 35,5 19 32 41,5 7,5 49,5 7,5 42 51,5 0,5 38 15,5 11 22,5 32,5 17 28 với yêu cầu nghề nghiệp theo chuẩn lực tin học quốc tế Tăng cường công tác quản lý, đầu tư sở vật chất , thiết bị dạy học phục vụ 43 cho hoạt động dạy học tin học văn phòng Bồi dưỡng trình độ giảng viên 35,5 việc đổi 50 Tính cần thiết T T Tính khả thi Hồn Tên biện pháp Rất Cần Chƣa CT thiết CT Hồn tồn Rất khơng KT Khả Chƣa thi KT CT tồn khơng KT phương pháp hình thức giảng dạy học phần tin học, học phần liên quan đến tin học văn phòng Tăng cường vai trò tự giác, tạo động lực, chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, phân 37 45 15,5 2,5 46,5 35,5 13 38 42 17,5 2,5 54 37 5,5 3,5 phối thời gian để học nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng Thành lập nhóm sinh viên có kỹ tốt hướng dẫn sinh viên khác Từ kết khảo sát trên, nhóm nghiên cứu rút số kết luận: - Về tính cần thiết: Các biện pháp nhóm nghiên cứu đề xuất cần thiết, phù hợp đáp ứng mong muốn sinh viên khoa Quản lý theo hệ thống đào tạo tín Biện pháp cho cần thiết thực với 92,5% Biện pháp cần thiết thực thứ hai biện pháp đạt 82% Tiếp theo biện pháp đạt 80%, biện pháp đạt 73,5% Cuối biện pháp cho có mức độ cần thiết thấp nhất, đạt 58,5% 51 - Về tính khả thi: Kết khảo sát cho thấy biện pháp có tính khả thi, thực thực tế Cụ thể: biện pháp có tính khả thi đạt 93,5% Biện pháp có tính khả thi xếp thứ hai biện pháp đạt 91% Tiếp đến biện pháp đạt 82% Hai biện pháp có tính khả thi sau biện pháp với 55% biện pháp với 51% Như vậy, thấy tương quan mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp mà nhóm nghiên cứu đề Trong đó, biện pháp có mức độ cần thiết có tính khả thi cao Biện pháp có mức độ cần thiết cao biện pháp tính khả thi xếp sau biện pháp tỷ lệ chênh lệch khơng đáng kể Biện pháp có mức độ cần thiết tính khả thi đứng thứ tư Biện pháp có mức độ cần thiết tính khả thi thấp biện pháp Tóm lại, qua kết nghiên cứu thể qua phiếu điều tra, nhóm nghiên cứu thấy biện pháp mà nhóm đề xuất góp phần nâng cao hiệu học tập ứng dụng tin học văn phòng cho sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục theo hình thức đào tạo tín 52 TIỂU KẾT CHƢƠNG Dựa sở lý luận, kết phân tích, đánh giá thực trạng việc học tập nâng cao lực ứng dụng tin hoc văn phòng, nhóm nghiên cứu đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động ứng dụng tin học văn phòng cho sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục theo học chế tín sau: - Phát triển nội dung chương trình học phần tin học học phần liên quan phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp theo chuẩn lực tin học quốc tế - Tăng cường công tác quản lý, đầu tư sở vật chất , thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học tin học văn phòng - Bồi dưỡng trình độ giảng viên việc đổi phương pháp hình thức giảng dạy học phần tin học, học phần liên quan đến tin học văn phòng - Tăng cường vai trò tự giác, tạo động lực, chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, phân phối thời gian để học nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng - Thành lập nhóm sinh viên có kỹ tốt hướng dẫn sinh viên khác Các biện pháp có mối quan hệ mật thiết với chỉnh thể thống nhất, biện pháp cần thực cách đồng có phối hợp nhịp nhàng để đạt kết hiệu cao Trong đó, biện pháp có mức độ cần thiết có tính khả thi cao Ngày nay, cách mạng công nghiệp 4.0 diễn bước vào giai đoạn bùng nổ với trung tâm CNTT, Internet kết nối vạn vật như: trí tuệ nhân tạo, người máy, robot, cơng nghệ sinh học, công nghệ nano,… Tất yếu tố đặt người vào cạnh tranh việc làm trí tuệ nhân tạo robot, đòi hỏi lao động phải có kỹ cao, tri thức cao Do đó, để đương đầu với thách thức nước ta thực bước vào cách mạng công nghiệp này, bạn sinh viên, đặc biệt sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục phải có tri thức cơng nghệ thơng tin trình độ ngoại ngữ tốt, mở cánh cửa để bước vào sân chơi tồn cầu hóa 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nhóm nghiên cứu tường minh sở lý luận, phân tích rõ ràng, chi tiết thực trạng việc học tập nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục theo hệ thống đào tạo tín Cụ thể: Sinh viên nhận thức vai trò quan trọng việc nâng cao lực ứng dụng THVP Với nhận thức đó, nhiều sinh viên có ý thức dành thời gian để tự học, ứng dụng ngày thực đa dạng hình thức tự học Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan khách quan, hoạt động tự học nâng cao lực ứng dụng THVP sinh viên Khoa Quản Lý theo hệ thống đào tạo tín tồn số hạn chế: nhiều sinh viên thời gian tự học chưa đủ yêu cầu, ứng dụng THVP chưa đạt hiệu quả, thực biện pháp hình thức không thường xuyên, sinh viên chịu nhiều tác động tiêu cực điều kiện môi trường đến hoạt động học tập ứng dụng THVP, Để cải thiện thực trạng học tập nâng cao lực ứng dụng THVP sinh viên, nhóm nghiên cứu đề xuất 05 biện pháp, 02 biện pháp dành cho sinh viên áp dụng, 01 biện pháp dành cho giảng viên, 02 biện pháp phía Nhà trường để hướng tới việc học tập sinh viên tổ chức định hướng tốt Sau đề xuất biện pháp, tiến hành khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 200 sinh viên Khoa Quản lý theo hệ thống đào tạo tín Kết thu đa số sinh viên trả lời thuận (ủng hộ tán thành 05 biện pháp đề xuất) Như vậy, nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết, mục đích nghiên cứu đạt Kiến nghị Để kết nghiên cứu ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu hoạt động học tập nâng cao lực ứng dụng THVP sinh viên Khoa Quản lý theo hệ thống đào tạo tín chỉ, Học viện Quản lý giáo dục, nhóm nghiên cứu xin có kiến nghị sau: Đối với Học viện, Khoa Quản lý: Nhóm nghiên cứu kiến nghị Học viện, Khoa Quản lý cần trọng đến việc xây dựng hướng dẫn, kế hoạch việc quản lý hoạt động dạy học nói chung, nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng nói 54 riêng; tổ chức đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá có hiệu nhằm phản ánh thực trạng để có điều chỉnh xác, kịp thời Đối với giảng viên: tăng cường yêu cầu ứng dụng THVP vào tập lớp tập tự học nhà Đối với cá nhân sinh viên: Nhóm kiến nghị cá nhân sinh viên nên tích cực áp dụng nhóm biện pháp 4, nhóm đề Đặc biệt biện pháp 04, biện pháp có kết khảo nghiệm sinh viên đánh giá tích cực Việc sử dụng phối hợp phương pháp giúp sinh viên nhận thức đắn tầm quan trọng việc học tập tin học, chủ động tìm cách để nâng cao lực ứng dụng THVP, chủ động mày mò, tìm hiểu phương pháp, hình thức tự học ứng dụng, điều chỉnh thời gian sử dụng hợp lý, phù hợp Khi gặp vấn đề khó khăn, ngồi việc chia sẻ với bạn bè xung quanh, sinh viên nên mạnh dạn bày tỏ, trao đổi với giảng viên để giải đáp vướng mắc 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dewey (1915), Schools of Tomorrow Trần Thị Minh Hằng (2011), Tâm lý học quản lý, NXB giáo dục Việt Nam Dương Mạnh Hùng (2002), Vi tính thật đơn giản, NXB văn hóa thơng tin Đức Minh, (2017), Tin học văn phòng gì? Các kỹ tin học văn phòng cần nắm vững, http://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/102/2168/Cac-Ky-NangTin-Hoc-Van-Phong-Co-Ban-Ban-Can-Nam-Vung.html Lê Thị Mai Phương (2006), Biện pháp bồi dưỡng số lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục Bùi Thế Tâm (2010), Tin học đại cương, NXB Hà Nội Hàn Viết Thuận (2012), Tin học ứng dụng, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân Hỏi – đáp công nghệ thông tin truyền thông, NXB Bưu điện (2007) 56 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIN HỌC VĂN PHÒNG CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ- HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Các bạn sinh viên khoa Quản lý thân mến! Nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu thực trạng ứng dụng tin học văn phòng sinh viên khoa Quản lý để nhằm đưa biện pháp giúp cho hoạt động ứng dụng tin học văn phòng sinh viên cải thiện Rất mong bạn giúp đỡ thực phiếu điều tra Ở câu hỏi có trống, bạn vui lòng đánh dấu (x) vào trống đáp án mà bạn thấy thích hợp (Mọi thơng tin nhóm chúng tơi cam đoan phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học) Xin chân thành cảm ơn! Câu - Bạn hãy đánh giá mức độ quan trọng ứng dụng tin học văn phòng sinh viên  Rất quan trọng  Quan trọng  Bình thường  Không quan trọng Câu – Số học phần bạn sử dụng tin học văn phòng làm cơng cụ hoàn thiện tập, phục vụ cho học tập kỳ học (6-8 học phần) là:  Tất học phần  Dưới học phần  Dưới học phần  Không sử dụng Câu - Theo bạn có cần phải học hỏi để nâng cao lực ứng dụng THVP không?  Rất cần thiết  Cần thiết  Bình thường  Không cần thiết Câu – Bạn sử dụng tin học văn phòng mức độ nào?  Rất thành thạo  Thành thạo  Bình thường  Khơng thành thạo Câu – Bạn biết sử dụng tin học văn phòng thơng qua cách thức học tập nào?  Tự học  Tham gia khóa đào tạo trung tâm tin học  Chỉ học hướng dẫn giảng viên trường  Kết hợp tất cách thức Câu – Theo bạn nhu cầu sử dụng phần mềm tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý nào? Mức độ quan trọng/các phần mềm Word Excel Power Point Access Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Khơng cần thiết Câu 7- Mức độ ứng dụng phần mềm tin học văn phòng bạn: Mức độ Phần mềm Rất thành thạo Thành thạo Chƣa thành thạo Chƣa biết Word Excel Power Point Access Câu - Mức độ hài lòng bạn sở vật chất Học viện Quản lý giáo dục (máy tính, hệ thống mạng ):  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng Câu 9- Mức độ cập nhật để nâng cao khả ứng dụng tin học văn phòng thơng qua hình thức tự học bạn: Mức độ Nội dung Tự học qua sách tài liệu thư viện Học tập, nghiên cứu qua Internet Cùng trao đổi qua hoạt động nhóm Thƣờng xun Thỉnh thoảng Hiếm Khơng Câu 10 – Tính chủ động bạn việc nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng bạn nào?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Lúc cần ứng dụng tìm hiểu  Không Câu 11 – Bạn đã tham gia khóa học trung tâm tin học văn phòng:  Đã học từ khóa trở lên  Đã học khóa  Đang tham gia  Khơng tham gia khóa học Câu 12 – Bạn thường ứng dụng tin học văn phòng vào:  Học tập  Làm thêm  Khác (Ghi rõ:…………………………… ) Câu 13 – Bạn học ngành nào?  Quản lý giáo dục  Kinh tế giáo dục Câu 14 – Bạn học khóa mấy?  Khóa  Khóa Câu 15 - Bạn hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến hoạt động ứng dụng tin học văn phòng sinh viên: MỨC ĐỘ YẾU TỐ Rất ảnh hƣởng Ảnh Bình hƣờng thƣờng Khơng ảnh hƣởng Chương trình đào tào tin học văn phòng khó hiểu Giảng dạy giảng viên khơng hấp dẫn Các khóa học khơng tiện lợi Khơng có khả tài thời gian Nhận thức tầm quan trọng ứng dụng THVP Tính chủ động ứng dụng THVP Năng lực tự kiểm tra, đánh giá thực hành Câu 16 – Bạn đánh giá mức độ giúp ích THVP vào môn học để đạt hiệu trình học tập:  Rất hiệu  Bình thường  Hiệu  Không hiệu Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn! PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho sinh viên khóa 8, khóa Khoa Quản Lý) Các bạn sinh viên khoa Quản lý thân mến! Qua việc nghiên cứu sở lý luận thực trạng hoạt động nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng sinh viên Khoa Quản lý – Học viện Quản lý Giáo dục theo hệ thống đào tạo tín chỉ, nhóm nghiên cứu xin đưa số biện pháp sau nhằm phát huy mặt tích cực hạn chế tồn hoạt nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng Xin bạn cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp cách đánh dấu vào ô trống mà theo bạn phù hợp Tính cần thiết T T Tính khả thi Hồn Tên biện pháp Rất Cần Chƣa CT thiết CT toàn Rất khơng KT CT Phát triển nội dung chương trình học phần tin học học phần liên quan phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp theo chuẩn lực tin học quốc tế Tăng cường công tác quản lý, đầu tư sở vật chất , thiết bị dạy học phục vụ Hoàn Khả Chƣa thi KT tồn khơng KT Tính cần thiết T T Tính khả thi Hồn Tên biện pháp Rất Cần Chƣa CT thiết CT Hồn tồn Rất khơng KT Khả Chƣa thi CT cho hoạt động dạy học tin học văn phòng Bồi dưỡng trình độ giảng viên việc đổi phương pháp hình thức giảng dạy học phần tin học, học phần liên quan đến tin học văn phòng Tăng cường vai trò tự giác, tạo động lực, chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, phân phối thời gian để học nâng cao lực ứng dụng tin học văn phòng Thành lập nhóm sinh viên có kỹ tốt hướng dẫn sinh viên khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn! KT tồn khơng KT
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng tin học văn phòng cho sinh viên khoa quản lý, ứng dụng tin học văn phòng cho sinh viên khoa quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay