Luận văn hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử

76 39 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 09:52

Thực trạng và giải pháp cho việc Hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử cho công ty Lương Gia. Khóa luận hoàn thiện. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE WWW.LGTECH.COM.VN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LƢƠNG GIA” Sinh viên thực : Nguyễn Thị Quế Mã SV : 13D140247 Lớp : K49I4 HÀ NỘI, 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ VÀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE WWW.LGTECH.COM.VN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LƢƠNG GIA” Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Lê Thị Hoài Nguyễn Thị Quế Mã SV: 13D140247 Lớp: K49I4 Hà Nội, 2017 TÓM LƢỢC Sự bùng nổ Internet thực tạo cách mạng xu hƣớng tiêu dùng đại Kéo theo thƣơng mại điện tử (TMĐT) có xu hƣớng phát triển mạnh, ngƣời ngồi nhà để mua sắm thứ theo ý muốn, ngƣời mua ngƣời bán tiết kiệm đƣợc nhiều chi phí, thời gian TMĐT phát triển kéo theo đời loại hình tốn trực tuyến hỗ trợ hữu ích Với khả tốn khơng dùng tiền mặt, tốn trực tuyến bƣớc khởi đầu thiết yếu để xúc tiến thƣơng mại điện tử phát triển Việc triển khai hoạt động toán trực tuyến nhằm tiết giảm tối đa thời gian, nhân lực biện pháp đƣợc nhiều doanh nghiệp tìm đến để tiết giảm tối đa chí phí bối cảnh khủng hoảng Qua thời gian thực tập công ty, sở kiến thức học qua nghiên cứu tài liệu, em xin lựa chọn đề tài: “Phát triển hệ thống toán trực tuyến website lgtech.com.vn công ty cổ phần đầu tƣ Thƣơng mại vã Kỹ thuật Lƣơng Gia” Nội dung khóa luận gồm chƣơng: Chƣơng 1: Một số lí luận toán trực tuyến Chƣơng chủ yếu đƣa khái niệm toán trực tuyến , ƣu nhƣợc điểm yếu tố cấu thành hệ thống toán trực tuyến, phân định rõ nội dung vấn đề nghiên cứu Chƣơng 2: Phát triển hệ thống toán trực tuyến website lgtech.com.vn công ty cổ phần đầu tƣ thƣơng mại kỹ thuật Lƣơng Gia Chƣơng đánh giá tổng quan ảnh hƣởng nhân tố môi trƣờng nhƣ đƣa kết phân tích thực trạng hệ thống toán trực tuyến website lgtech.com.vn Chƣơng 3: Các kết luận đề xuất giải pháp nhằm xây dựng quy trình tốn trực tuyến website lgtech.com.vn Chƣơng đƣa kết luận q trình phân tích thực trạng, xác định vấn đề tồn hƣớng giải quyết, từ đƣa giải pháp nhằm phát triển hệ thống toán trực tuyến website lgtech.com.vn i LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành, vận dụng kiến thức, kỹ suốt bốn năm học, hiểu biết q trình thực tập Cơng ty cổ phần đầu tƣ Thƣơng mại Kỹ thuật Lƣơng Gia Em nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều thầy cô giáo, anh chị bạn bè Trƣớc hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đếnThS Lê Thị Hồi tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn, bảo em từ nhỏ nhặt Cô định hƣớng đƣa phƣơng pháp, kỹ giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cách tốt Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô trƣờng Đại học Thƣơng Mại nói chung thầy Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thƣơng mại điện tử nói riêng tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn em trình học tập trƣờng, để có kỹ cần thiết tảng kiến thức vững Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần đầu tƣ Thƣơng mại Kỹ thuật Lƣơng Gia tạo điều kiện cho em thực tập công ty nhiệt tình giúp đỡ em thực khóa luận tốt nghiệp Vì thời gian nghiên cứu hạn hẹp, kiến thức khả thân hạn chế khóa luận nhiều khiếm khuyết thiếu sót Kính mong thầy anh chị công tycổ phần đầu tƣ Thƣơng mại vã Kỹ thuật Lƣơng Gia góp ý, bảo để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Quế ii MỤC LỤC TÓM LƢỢC i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 5.1.1 Phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp 5.1.2 Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp 5.2 Phƣơng pháp xử lý phân tích liệu 5.2.1 Phƣơng pháp định lƣợng 5.2.2 Phƣơng pháp tổng hợp phân tích theo giá trị trung bình iii NỘI DUNG KHÓA LUẬN CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 10 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 10 1.1.1 Khái niệm toán điện tử 10 1.1.2 Khái niệm toán trực tuyến 10 1.1.3 Khái niệm hệ thống toán trực tuyến 11 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 11 1.2.1 Đặc điểm hệ thống toán trực tuyến 11 1.2.2 Ƣu, nhƣợc điểm hệ thống toán trực tuyến 12 1.2.3 Các yếu tố cấu thành mộthệ thốngthanh toán trực tuyến 17 1.2.4 Phân loại hệ thống toán trực tuyến 18 1.2.5 Yêu cầu với hệ thống toán 22 CHƢƠNG 2: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE LGTECH.COM.VN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LƢƠNG GIA 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT LƢƠNG GIA 24 2.1.1 Giới thiệu công ty website 24 2.1.2 Quá trình phát triển thành lập công ty 27 2.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu công ty 28 2.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN ẢNH HƢỞNG CỦA NHÂN TỐ MƠI TRƢỜNG ĐẾN HỆ THỐNG THANH TỐN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE LGTECH.COM.VN 28 2.2.1 Ảnh hƣởng nhân tố mơi trƣờng bên ngồi 28 2.2.2 Ảnh hƣởng môi trƣờng ngành tới toán trực tuyến website 33 2.2.3Ảnh hƣởng nhân tố bên tới toán trực tuyếntại website 35 iv 2.2.4 Các kết phân tích thực trạng 38 CHƢƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW LGTECH.COM.VN44 3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT TRIỂN QUA NGHIÊN CỨU 44 3.1.1 Những kết đạt đƣợc 44 3.1.2 Những tồn chƣa giải 45 3.1.3 Nguyên nhân tồn 45 3.1.4 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề cần nghiên cứu 47 3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANH TỐN TẠI WEBSITE WWW.LGTECH.COM.VN CỦA CƠNG TY 48 3.2.1 Dự báo tình hình thời gian tới 48 3.2.2 Định hƣớng phát triển công ty 49 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI WEBSITE WWW.LGTECH.COM.VN 50 3.3.1 Đề xuất với công ty 50 3.3.2 Đề xuất, kiến nghị vĩ mô với nhà nƣớc 59 KẾT LUẬN 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ix PHỤ LỤC xi v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Tên Nội dung Hình 2.1 Giao diện website lgtech.com.vn 26 Hình 3.1 Mơ hình tốn thẻ quốc tế OnePay 51 Hình 3.2 Mơ hình tốn thẻ nội địa OnePay 52 Hình 3.3 Sơ đồ tổng quan mơ hình tích hợp Ngân Lƣợng nâng cao 55 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Thƣơng Mại Và Kỹ Thuật Lƣơng Gia vi Trang 38 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên Nội dung Trang Bảng 1.1 Phân loại hệ thống toán trực tuyến 18 Bảng 2.1 Cơ cấu nhân Công ty Cổ phần đầu tƣ Thƣơng Mại Kỹ thuật Lƣơng Gia 40 Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh 39 Bảng 2.3 Các hệ thống toán trực tuyến 44 Biểu đồ 2.1 Khả tiếp cận website khách hàng 41 Biểu đồ 2.2 Lý lựa chọn toán trực tuyến 42 Biểu đồ 2.3 Đánh giá khách hàng chất lƣợng dịch vụ 43 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Nghĩa tiếng Việt Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh TMĐT Thƣơng mại điện tử TTĐT Thanh tốn điện tử CNTT Cơng nghệ thơng tin NXB Nhà xuất GDP Tổng sản phẩm quốc nội TTTT Thanh toán trực tuyến PGS.TS Phó giáo sƣ Tiến sĩ ThS Thạc sĩ SPSS 10 CNTT Công nghệ thông tin 11 TMCP Thƣơng mại cổ phần 12 B2B Doanh nghiệp với doanh nghiệp Business To Business 13 B2C Doanh nghiệp với khách hàng Business To Customer 14 C2C Khách hàng với khách hàng Consumer To Consumer 15 ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ 16 SEM Marketing cơng cụ tìm kiếm Search Engine Marketing 17 SEO Tối ƣu hóa để website trở nên thân thiện với máy chủ tìm kiếm Search Engine Optimization 18 TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt 19 ĐTDĐ Điện thoại di động 20 POS Điểm bán lẻ Gross Domestic Product Statistical Package for the Social Sciences Points of Sale viii + Yêu cầu toán (yêu cầu cấp phép giao dịch): Chủ thẻ chọn hàng hóa, dịch vụ website doanh nghiệp lựa chọn toán Sau nhập thơng tin thẻ cổng tốn OnePay nhấn nút tốn OnePay chuyển thơng tin giao dịch cho ngân hàng phát hành thông qua mạng lƣới tổ chức thẻ quốc tế để xin cấp phép + Trả lời yêu cầu (kết cấp phép): Ngân hàng phát hành thực cấp phép giao dịch Sau ngân hàng phát hành thơng báo kết cấp phép cho OnePay OnePay thơng báo kết tốn cho doanh nghiệp Dựa vào kết này, doanh nghiệp thơng báo tình trạng tốn cho khách hàng + Tạm ứng doanh thu: Cuối ngày, OnePay gửi liệu tốn cho VCB VCB tiến hành ghi có tài khoản giao dịch tốn thành cơng + Thanh toán bù trừ: Tùy vào loại thẻ, VCB gửi file đòi tiền ngân hàng phát hành thông qua tổ chức thẻ quốc tế sau khoảng thời gian định - Mơ hình tốn thẻ nội địa: Hình 3.2: Mơ hình tốn thẻ nội địa OnePay (Nguồn: Website Onepay.vn) + Yêu cầu toán (yêu cầu cấp phép giao dịch): Chủ thẻ chọn hàng hóa, dịch vụ website doanh nghiệp lựa chọn tốn Sau chủ thẻ nhập thơng tin 52 thẻ cổng toán OnePay nhấn nút tốn OnePay chuyển thơng tin giao dịch cho ngân hàng nội địa để xin cấp phép + Trả lời yêu cầu (kết cấp phép): Ngân hàng thực cấp phép giao dịch Sau ngân hàng thơng báo kết cấp phép cho OnePay OnePay thông báo kết toán cho doanh nghiệp Dựa vào kết này, doanh nghiệp thơng báo tình trạng tốn cho khách hàng + Tạm ứng doanh thu: Cuối ngày, OnePay gửi liệu toán cho ngân hàng để thực đối sốt Ngân hàng tiến hành ghi có tài khoản định doanh nghiệp giao dịch tốn thành cơng Tùy ngân hàng mà doanh thu từ giao dịch đƣợc ghi có sau khoảng thời gian cam kết  Quy trình tích hợp: - Bƣớc 1: Chuẩn bị ĐVCNT cần chuẩn bị điều kiện sau, OnePay tƣ vấn hỗ trợ tích hợp dịch vụ: + ĐVCNT có Website để bán hàng cung cấp dịch vụ + Mục tốn có đủ thơng tin đơn hàng, giá tiền… + Website ĐVCNT có điều khoản phân phối sản phầm toán + Website có đầy đủ logo thơng tin cơng ty - Bƣớc 2: Tích hợp OnePay cung cấp thơng tin, tài liệu hỗ trợ kỹ thuật cho ĐVCNT để tiến hành tích hợp cổng tốn Kỹ thuật ĐVCNT cần thực bƣớc sau để tích: + Tải tài liệu module mẫu website https://mtf.onepay.vn/developer, chọn ngơn ngữ lập trình phù hợp + Tìm hiểu cấu trúc module mẫu tiến hành tích hợp cổng tốn - Bƣớc 3: Kiểm tra tích hợp Sau hồn thành việc tích hợp, ĐVCNT, cán kỹ thuật lập trình viên cần chủ động kiểm tra đầy đủ giao dịch theo kịch OnePay cung cấp Việc kiểm tra 53 cổng toán đƣợc thực môi trƣờng test sử dụng thông tin test OnePAY cung cấp tài liệu ĐVCNT, cán kỹ thuật lập trình viên cần xác nhận kiểm tra đầy đủ trƣớc nghiệm thu dịch vụ - Bƣớc 4: Đƣa hệ thống vào hoạt động Sau tích hợp kiểm tra hệ thống mơi trƣờng test thành cơng ĐVCNT thức u cầu hoạt động dịch vụ môi trƣờng thật, OnePAY cung cấp thông số hệ thống thật để ĐVCNT cập nhập thông tin tài khoản để đơn vị kiểm tra giao dịch trực tuyến 3.3.1.2 Sử dụngdịch vụ ví điện tử Ngân Lượng  Giới thiệu Ngân Lƣợng Nganluong.vn dịch vụ TTTT cho TMĐT tiên phong hàng đầu Việt Nam thị trƣờng, ngƣời dùng giao dịch, cho phép cá nhân doanh nghiệp gửi nhận tiền toán Internet tức  Đặc điểm - Cộng đồng ngƣời dùng lớn: Hơn 3.500.000 ngƣời dùng thƣờng xuyên toán - Kết nối trực tuyến trực tiếp với hầu hết ngân hàng lớn VN nhƣ VietComBank, TechComBank, Đông Á, VIB, SHB, Quân đội, BIDV, VietinBank, Sacombank… nhà mạng lớn (VietTel, MobiFone, VinaPhone) không thơng qua cổng tốn trung gian khác, tiếp tục bổ sung thêm - Hợp tác chiến lƣợc với PayPal.com, cung cấp giải pháp tốn tồn diện thị trƣờng nội địa nƣớc ngồi, Việt Nam - Phí ngƣời bán: Tối đa 1.000 VNĐ + 1% (đối với hàng hóa vật chất), hồn tồn miễn phí kết nối trì - Phí ngƣời mua: Hồn tồn miễn phí dùng thẻ tài khoản ngân hàng nội địa, sử dụng thẻ quốc tế 3% + VAT (thấp nay) - Thời gian tích hợp trung bình: từ phút (C2C) đến (B2C), thủ tục nhanh gọn khơng cần ký hợp đồng 54  Quy trình tích hợp Ngân Lƣợng hỗ trợ mơ hình tốn nút tốn đơn giản tích hợp nâng cao Đối với hình thức tích hợp đơn giản, vốn website bán hàng gửi sang Nganluong.vn thông tin sản phẩm hóa đơn khơng đƣợc mã hóa khiến ngƣời mua can thiệp sửa đổi nội dung, đồng thời không tự động trả kết tốn Vì đƣợc thơng báo nhận tiền, chủ website phải đăng nhập vào Nganluong.vn để kiểm tra trƣớc giao hàng Tích hợp nâng cao khắc phục đƣợc hết yếu điểm Chính tác giả lựa chọn mơ hình để tích hợp vào website lgtech.com.vn Hình 3.3 Sơ đồ tổng quan mơ hình tích hợp Ngân Lƣợng nâng cao (Nguồn: Website nganluong.vn) - Bƣớc 1: Khai báo website bán hàng xác minh tên miền Đăng nhập Nganluong.vn, vào Menu [ Tích hợp tốn ] => [ Website bán hàng B2C ] => [ Tích hợp nâng cao ] => [ Đăng ký website tích hợp ], nhập thông tin theo hƣớng dẫn để đăng ký Sau hệ thống hƣớng dẫn bạn bƣớc để xác minh bạn thật chủ ngƣời đại diện Website nhằm tránh việc giả mạo Ghi chú: Sau khai báo, quay lại trang "Danh sách website bán hàng" để xác minh lúc nào! - Bƣớc 2: Lấy mã Class tích hợp Nganluong.vn đặt vào mã nguồn website bán hàng 55 - Bƣớc 3: Lập trình nhúng nút Thanh tốn vào trang Hóa đơn bán hàng - Bƣớc 4: Lập trình trang xử lý kết toán cập nhật trạng thái hóa đơn - Bƣớc 5: Lập trình Web Service nhận kết toán 3.3.1.3 Phát triển nguồn nhân lực thương mại điển tử Nhân lực yếu tố quan trọng, để thành cơng việc xây dựng HT TTTT tăng hiệu hoạt động TMĐT, Công ty cần: Tuyển nhân viên chuyên trách hệ thống toán website, xây dựng hồn thiện quy trình tốn Cơng ty Đào tạo nhân lực có chun mơn vê TMĐT nói chung TTTT nói riêng Đào tạo nâng cao chất lƣợng trình độ chun mơn cho đội ngũ nhân viên Con ngƣời yếu tố trung tâm, định hiệu hoạt động kinh doanh nói chung hiệu hoạt động TTĐT nói riêng Vì vậy, việc đào tạo đội ngũ cán có trình độ nghiệp vụ cao, có đạo đức tinh thần ứách nhiệm tốt công việc biện pháp quan trọng để thúc đẩy hoạt động toán Về vấn đề đào tạo, để bảo đảm an tồn cho hệ thống sở hạ tầng cơng nghệ thông tin khách hàng cần phải trọng đến yếu tố ngƣời Thông thƣờng bên DN thƣờng trọng đến vấn đề đầu tƣ vào công nghệ, phần cứng, phần mềm tiên tiến nhằm giải vấn đề bảo mật, yếu tố ngƣời thƣờng bị bỏ qua Nhƣng thật công nghệ công cụ giải pháp ứng dụng thực chiến lƣợc bảo mật hiệu Do cần phải có cân đối yếu tố ngƣời, sách, quy trình công nghệ ừong việc quản lý bảo mật nhằm giảm thiểu nguy nảy sinh ừong môi trƣờng kinh doanh số cách hiệu 3.3.1.4 Phát triển dịch vụ hỗ trợ khách hàng toán Điề u cầ n thiế t đố i với mô ̣t trang web thƣơng mại điện tử phát triển chiến lƣợc dịch vụ khách hàng, để giữ chân trì liên kết vƣ̃ng bề n với khách hàng Lƣơng Gia cần xây dựng phận chăm sóc khách hàng riêng chuyển nghiệp Đây phải ngƣời am hiểu nghiệp vụ thƣơng mại điện tử toán trực 56 tuyến để tƣ vấn hỗ trợ khách hàng, giúp cho khách hàng thực hoạt động tốn điện tử đƣợc dễ dàng nhanh chóng Thƣờng xuyên tuyên truyền, giới thiệu lợi ích TTTT thuyết phục khách hàng lựa chọn hình thức toán đại Triển khai phƣơng thức để tiếp cận hỗ trợ khách hàng kịp thời nhƣ điện thoại, phần mềm chat trực tuyến, email, mạng xã hội … Tìm hiểu rõ nhu cầu kênh hỗ trợ hiều quả, không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch vụ chăm sóc khách hàng doanh nghiệp tăng hội có đƣợc khách hàng nhƣ trung thành khách hàng 3.3.1.5 Phát triển công cụ marketing điện tử thu hút khách hàng tham gia giao dịch Trong vài năm trở lại online marketing bắt đầu trở thành phƣơng tiện truyền thông mạnh mẽ doanh nghiệp Để phát triển mạnh mẽ nhƣ nhờ phần lớn vào hình thức nhƣ: quảng cáo trực tuyến, social networking, SEM, SEO Dƣới số đề xuất tác giả nhằm phát triển công cụ marketing điện tử: - Nâng cao hiệu hoạt động website lgtech.com.vn Tăng cƣờng đƣờng link đến website công ty Đây biện pháp hữu hiệu để SE mạng đánh giá cao thứ hạng website cơng ty Việc thực nhờ việc động tích cực tham gia website danh bạ, diễn đàn Nâng cấp website thƣờng xuyên, đảm bảo tính thơng tin cập nhật liên tục, tốc độ truy cập nhanh chóng, hệ thống hƣớng dẫn đầy đủ Phối hợp với số đối tác uy tín để trai đổi đƣờng link, đặt banner quảng cáo giới thiệu website Các thông tin website công ty phải đƣợc thể tất ấn phẩm, tài liệu có liên quan cơng ty - Phát triển hiệu SEM Giải pháp nhằm tăng lƣợng khách hàng truy cập vào website, tăng hiểu biết, quan tâm khách hàng tới giải pháp mà công ty cung cấp, đồng thời quảng bá tốt hình ảnh cơng ty - Đẩy mạnh quảng cáo trực tuyến 57 - Cần phải vào ngân sách chi cho quảng cáo lgtech.com.vn chọn loại hình quảng cáo phù hợp với nguồn lực nhƣ: - Đặt đƣờng link quảng cáo chữ website khác hay cơng cụ tìm kiếm (quảng cáo tài trợ) Cơng ty phải có tiêu đề quảng cáo,thơng tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ , địa website nhƣ sử dụng dịch vụ Google adwords đƣờng link quảng cáo lgtech.com.vn đƣợc thị bên phải kết tìm kiếm google có từ khố liên quan đƣợc tìm kiếm - Lgtech.com.vn cần có nhiều viết giới thiệu cơng ty, sản phẩm đăng tải website Ngoài cần nên bỏ chi phí đăng lên phƣơng tiện truyền thông khác nhƣ báo điện tử, đài, tivi … Tăng cƣờng liên kết đến website hình thức nhƣ trao đổi liên kết, trao đổi banner, logo mặt giúp cho website đƣợc đánh giá thứ hạng cao tăng độ bao phủ thƣơng hiệu Internet - Phát triển chƣơng trình Email Marketing Đây cơng cụ truyền thông điện tử đƣợc sử dụng phổ biến không Lƣơng Gia mà hầu hết cơng ty khác Đây cơng cụ chi phí thấp hữu hiệu việc thực chiến dịch truyền thơng điện tử nhờ tính tƣơng tác cao, cá nhân hóa thơng điệp quảng cáo tới đối tƣợng khách hàng, dễ dàng theo dõi có khách hàng click chuột vào đƣờng liên kết từ đánh giá đƣợc mức độ thành cơng chiến dịch marketing, bổ trợ thêm cho phƣơng tiện truyền thông khác việc nhắc lại thông điệp quảng cáo hay thông báo sản phẩm - Xây dựng cộng đồng điện tử Việc xây dựng phát triển forum cho phép cơng ty tạo mối quan hệ để hiểu rõ nhu cầu khách hàng đáp ứng cách tốt Lgtech cần xây dựng diễn đàn cho thành viên tham gia bàn luận chƣơng trình đọc tin tức giải trí để tạo khơng khí sơi động, qua thu hút khách hàng đăng ký thành viên forum Bên cạnh cơng ty nên tổ chức kiện trực tuyến để giới thiệu sản phẩm gia tăng số lƣợng truy cập website tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao Cần đƣa nhiều chƣơng trình quà tặng hấp dẫn mua hàng tốn qua thẻ ví dụ nhƣ chƣơng trình mua hàng trả góp qua thẻ tín dụng , chƣơng trình giảm giá 58 tốn trực tuyến… để kích thích tăng nhu cầu sử dụng toán trực tuyến khách hàng 3.3.1.6 Giải pháp mặt tài Tài vấn đề tiên để cơng ty định việc có dầu tƣ cho vấn đề phát triển hệ thống toán trực tuyến hay khơng Xét nhiều khía cạnh nhƣ thực trạng tình hình tốn trực tuyến cơng ty nhƣ đƣợc nêu cơng ty nên có kế hoạch tài cụ thể cho việc đầu tƣ vào phát triển hệ tống TTTT công ty Có nhiều giải pháp mà cơng ty lựa chọn nhƣ: th tài hệ thống máy móc trang thiết bị cơng nghệ nhƣ tài đầu tƣ hạn hẹp Ngoài ra, với việc lợi nhuận từ năm trƣớc đƣợc quay vòng tái đầu tƣ, cơng ty xem xét vấn đề trích phần cho đầu tƣ vào hệ thống toán trực tuyến website lgtech.com.vn công ty 3.3.2 Đề xuất, kiến nghị vĩ mô với nhà nƣớc Một đẩy mạnh việc phát triển tốn khơng dùng tiền mặt khu vực doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp quốc doanh; doanh nghiệp quốc doanh; doanh nghiệp tƣ nhân cách lên kế hoạch nghiên cứu định hƣớng chuyên sâu để từ xác định nhu cầu khả TTKDTM doanh nghiệp Hai có kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh việc phát triển TTKDTM khu vực cộng đồng dân cƣ, cách tập trung triển khai phổ biến giao dịch toán định kỳ qua tài khoản nhƣ tốn tiền điện, nƣớc, dịch vụ cơng cộng khác đồng thời phát triển phƣơng tiện, dịch vụ TTKDTM trung tâm thƣơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng Ba nghiên cứu đề xuất lộ trình phát triển hệ thống toán giải pháp hỗ trợ phát triển TTKDTM: Phát triển củng cố liên minh thẻ có; tiến hành kết nối trung tâm chuyển mạch thẻ quốc gia Hình thành sách ƣu đãi thuế, phí lĩnh vực tốn Đặc biệt khuyến khích TTKDTM sách thuế giá trị gia tăng; xây dựng chế tính phí dịch vụ tốn hợp lý giải pháp tài phục vụ phát triển TTKDTM Khắc phục trƣờng hợp chăm sóc khách hàng chƣa tốt: Máy ATM hết tiền, gặp trục trặc kỹ thuật, việc giải khiếu nại, khiếu kiện chƣa nhanh chóng, kịp thời để nâng cao uy tín tiện ích việc TTKDTM Bốn đẩy mạnh việc phát triển tốn khơng dùng tiền mặttrong khu 59 vực công cách tăng phát triển thẻ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nƣớc đồng thời khuyến khích đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức quan, đơn vị tham gia tích cực việc tốn khơng dùng tiền mặttrong sống 60 KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu với đề tài “Phát triển hệ thống tốn trực tuyến website lgtech.com.vncủa Cơng ty Cổ phần đầu tƣ Thƣơng mại Ký thuật Lƣơng Gia”, tác giả hi vọng khóa luận cung cấp cho ta kiến thức hệ thống toán trực tuyến Giới thiệu số phƣơng thức toán trực tuyến đƣợc sử dụng tính cấp thiết phải xây dựng hệ thống tốn trực tuyến website nói chung với website lgtech.com.vn nói riêng Chứng minh việc áp dụng hệ thống toán trực tuyến vào kinh doanh trực tuyến xu hƣớng tất yếu Không Việt Nam, vài năm gần đây, mà đƣợc biết đến từ sớm giới, phát triển đạt đƣợc thành tựu lớn, đƣợc kiểm nghiệm qua thực tế số website thƣơng mại điện tử mà không tới nhƣ amazon.com, ebay.com Hi vọng rằng, với nghiên cứu, phân tích đề xuất tác giả giúp ích cho q cơng ty để ứng dụng hiệu vào việc hoàn thiện phát triển hệ thống tốn trực tuyến website lgtech.com.vn Trong q trình làm khóa luận tốt nghiệp, có nhiều cố gắng nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình giáo viên hƣớng dẫn ThS Lê Thị Hoài giúp đỡ nhiệt tình Ban giám đốc tồn thể nhân viên Cơng tyCổ phần đầu tƣ Thƣơng mại Ký thuật Lƣơng Gia, song trình độ có hạn với thời gian thực tế chƣa nhiều nên khóa luận tốt nghiệp emkhơng tránh khỏi thiết sót Tác giả mong muốn chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung q thầy q cơng ty để khóa luận tốt nghiệp đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Ban nghiên cứu VTCPay (2015), Thực trạng toán điện tử Việt Nam, VTCPay Bộ Công thƣơng (2014), Báo cáo TMĐT Việt Nam 2014 Bộ Công thƣơng (2015), Báo cáo TMĐT Việt Nam 2015 Bộ Công thƣơng (2016), Báo cáo TMĐT Việt Nam 2016 Bộ môn TMĐT (2010), Bài giảng “Thanh toán TMĐT” - Đại học Thƣơng Mại Bùi Thị Phƣợng (2014), Hoàn thiện phát triển hệ thống toán trực tuyến website www.nology.vn, Đại học Thƣơng Mại Nguyễn Văn Thanh (2011), Giáo trình “Thanh tốn TMĐT”, Đại học Thƣơng Mại Đinh Thị Thúy Vân (2011), Xây dựng phát triển hệ thống tốn trực tuyến cơng ty Cổ phần tốn trực tuyến Mypay, Đại học Ngoại Thƣơng Phòng tài – kế tốn (2014), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần đầu tƣ Thƣơng mại Kỹ thuật Lƣơng Gia 10 Phòng tài – kế tốn (2015), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần đầu tƣ Thƣơng mại Kỹ thuật Lƣơng Gia 11 Một số website www.tailieu.vn www.vnexpress.vn www.lgtech.com.vn www.vietnamnet.vn www.baomoi.vn Và số trang web báo điện tử khác … ix Tài liệu tiếng Anh 12 Crystal Ossolinski, Tai Lam and David Emery (05/2014), The Changing Way We Pay: Trends in Consumer Payments, NXB Emplunt 13 Donal O’Mahony, Michael Peirce, Hitesh Tenari (2001), Cuốn sách “Electronic payment system for E-commerce”, NXB Artech House, Mỹ 14 Keidong Kou (2003), Cuốn sách “Payment technologies of E-commerce” NXB Springer, Mỹ 15 Haizhen Li, Richard Ward, Trƣơng Hàn (2015), Risk, Convenience, Cost and Online Payment Choice: A Study of eBay Transactions, Trƣờng Kinh tế Viện Công nghệ Georgia 16 Mark Zandi, Sophia Koropeckyj, Virendra Singh(2016),The Impact of Electronic Payments on Economic Growth, NXB Moody’s Analytics Inc 17 Mary S.Schaeffer (2007), New Payment World: A Manager's Guide to Creating an Efficient Payment Process, NXB John Wiley & Sons, Canada x PHỤ LỤC Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG Tôi sinh viên khoa TMĐT trƣờng Đại học Thƣơng Mại, thực tập Công ty cổ phần đầu tƣ thƣơng mại kỹ thuật Lƣơng Gia Để phục vụ việc hồn thành luận văn tốt nghiệp, tơi cần số thông tin điều tra khách hàng Lƣơng Gia vấn đề liên quan đến TMĐT Vì vây, tơi mong doanh nghiệp giúp đỡ hồn thành phiếu vấn chun gia để chúng tơi có đƣợc thông tin cần thiết Họ tên: …………………………………………………… Công ty: ……………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… Điện thoại: …………………… Email:……………………… Câu 1: Doanh nghiệp biết đến website lgtech.com.vn thông qua đâu? a Google b Bạn bè c Mạng xã hội d Mạng quảng cáo Câu 2: Khi toán mua hàng với lgtech.com.vndoanh nghiệp chủ yếu chọn lựa hình thức toán ? a Chuyển khoản ngân hàng b Thanh tốn tiền mặt c Ví điện tử d Hình thức khác (vui lòng ghi rõ ) Câu 3: Doanh nghiệp hình thức tốn website đa dạng chƣa ? a Đa dạng b Ít phƣơng thức tốn c Bình thƣờng Câu 4: Doanh nghiệp nhận thấy hình thức tốn trực tuyến đảm bảo an toàn xi nhất? a Chuyển khoản ngân hàng b Ví điện tử c Thanh tốn thẻ d Khác Câu 5: Khi toán trực tuyến doanh nghiệp có gọi điện xác nhận thơng tin a Có gọi điện xác nhận b Không gọi điện xác nhận c Chờ xác nhận từ phía ngƣời nhận Câu 6: Tại doanh nghiệp lại chọn hình thức tốn trực tuyến ? a Nhanh chóng thuận tiện b An tồn bảo mật thông tin c Do mua hàng từ xa d Do chi phí thấp Câu 7: Trên website có nhiều cơng cụ hƣớng dẫn tốn trực tuyến chƣa? a Khơng có b Chƣa có c Có nhƣng chƣa đầy đủ Câu 8: Doanh nghiệp đánh giá dịch vụ toán trực tuyến website lgtech.com.vn? a.Hài lòng b Bình thƣờng c.Khơng tốt d Ý kiến khác xii Phụ lục CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Đối tƣợng vấn : Anh Trần Văn Nghĩa Chức vụ : Trƣởng phận TMĐT Nơi công tác : Công ty CPĐT TM KT Lƣơng Gia Câu hỏi vấn: Câu 1: Hiện công ty tiến hành thực hình thức tốn trực tuyến nào? Câu 2: Q trình tốn trực tuyến diễn thuận lợi hay không? Thƣờng gặ trƣờng hợp bất cập gì? Câu 3: Cơng ty có cần thiết phải tích hợp website với cổng tốn trực tuyến hay khơng? Tại sao? Câu 4: Việc tích hợp website với cổng TTTT phía cơng ty có khả thi hay khơng? xiii ... nghiên cứu - Hệ thống toán trực tuyến cho Website lgtech.com.vn - Hệ thống toán trực tuyến Việt Nam - Cơ sở tốn điện tử cơng ty - Khách hàng công ty - Các ngân hàng hợp tác với cơng ty - Các phƣơng... mại vã Kỹ thuật Lƣơng Gia góp ý, bảo để khóa luận đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Quế ii MỤC LỤC TÓM LƢỢC i... VÀ KỸ THUẬT LƢƠNG GIA” Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Lê Thị Hoài Nguyễn Thị Quế Mã SV: 13D140247 Lớp: K49I4 Hà Nội, 2017 TÓM LƢỢC Sự bùng nổ Internet thực tạo cách mạng xu hƣớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử, Luận văn hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay