Gợi ý đề tài làm khóa luận tốt nghiệp mới ngành luật

10 43 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 09:11

Gợi ý đề tài làm khóa luận tốt nghiệp mới ngành luật cho các bạn sinh viên ngành luật trên cả nước, giúp các bạn chọn được đề tài làm khóa luận tốt nghiệp một cách đơn giản nhất.Gợi ý đề tài làm khóa luận tốt nghiệp mới ngành luật cho các bạn sinh viên ngành luật trên cả nước, giúp các bạn chọn được đề tài làm khóa luận tốt nghiệp một cách đơn giản nhất. DANH MỤC GỢI Ý ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN LUẬT DÂN SỰ Bảo lãnh thực nghĩa vụ hoạt động ngân hàng Năng lực hành vi dân người chưa thành niên Quyền nhân thân liên quan đến thân thể cá nhân theo pháp luật Việt Nam Ý chí chủ thể giao dịch dân Giao dịch dân hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Những vấn đề quan hệ pháp luật dân Những quy định chung quyền sở hữu Bộ luật Dân Một số khía canh pháp lý liên quan đến vấn đề hiến phận thể người Giấy tờ có giá – Một loại tài sản quan hệ pháp luật dân 10 Một số vấn đề nghĩa vụ dân 11 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại luật dân Việt Nam 12 Hợp đồng mua bán nhà – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 13 Một số vấn đề lý luận thực tiễn hợp đồng dân 14 Hợp đồng vay tài sản – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 15 Cầm cố chấp để bảo đảm nghĩa vụ dân 16 Hợp đồng thuê nhà pháp luật dân Việt Nam 17 Một số vấn đề nghĩa vụ dân Bộ luật Dân 18 Trách nhiệm bồi thường thiẹt hại ô nhiễm môi trường 19 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bí mật kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam 20 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại công chức nhà nước quan tiến hành tố tụng 21 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Những vấn đề lý luận thực tiễn 22 Bảo lãnh giao lưu dân vai trò công chứng nhà nước việc chấp nhận hợp đồng bảo lãnh 23 Một số vấn đề lý luận thực tiễn hợp đồng bảo hiểm theo quy định Bộ luật Dân 24 Trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ theo quy định Bộ luật Dân 25 Những vấn đề trách nhiệm dân thực tiễn xét xử việc bồi thường thiệt hại sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm bị xâm hại 26 Đăng ký bất động sản – Thực tiễn phương hướng hoàn thiện 27 Bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền quan tiến hành tố tụng gây 28 Một số vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất 29 Đăt cọc, ký cược để đảm bảo thực nghĩa vụ dân 30 Hợp đồng mua bán nhà 31 Trách nhiệm dân người vận chuyển hành khách, hành lý hàng hoá vận tải hàng không đường bay nội địa Việt Nam 32 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tiễn giải tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất 33 Hợp đồng mua bán hộ chung cư – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 34 Hợp đồng mượn tài sản – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 35 Hợp đông tặng cho quyền sử dụng đất – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 36 Thế chấp tài sản để bảo đảm thực nghĩa vụ theo pháp luật dân Việt nam 37 Bồi thường thiệt hại người có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình gây 38 Diện hàng thừa kế theo quy định Bộ luật dân năm 2005 39 Bồi thường thiệt hại trường hợp sức khoẻ tính mạng bị xâm phạm – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 Trách nhiệm dân hợp đồng 41 Một số vấn đề lý luận thực tiễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại Nhà nước 42 Lãi suất hợp đồng vay tài sản (qua thực tiễn áp dụng TAND….) 43 Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan môi trường kỹ thuật số 44 Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất 45 Một số vấn đề đăng ký bất động sản Luật Dân – Thực trạng phương hướng hoàn thiện 46 Vấn đề công chứng hợp đồng chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm vay vốn ngân hàng 47 Xác định di sản thừa kế cách phân chia di sản thừa kế 48 Thừa kế theo pháp luật cháu, chắt theo quy định pháp luật Việt Nam 49 Một số vấn đề thừa kế theo di chúc Bộ luật Dân Việt Nam 50 Di sản thừa kế heo pháp luật dân Việt Nam 51 Hinh thức di chúc theo pháp luật Việt Nam 52 Những vấn đề lý luận thực tiễn thừa kế quyền sử dụng đất 53 Những quy định chung quyền thừa kế Bộ luật Dân Việt Nam 54 Đánh giá yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 55 Đảm bảo quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm pháp luật Việt Nam 56 Hợp đồng chuyển giao công nghệ 57 Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp 58 Pháp luật quyền sở hữu công nghiệp 59 Hợp đồng sử dụng tác phẩm 60 Bảo hộ nhãn hiệu hàng hố Việt Nam nước cơng nghiệp phát triển 61 Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Việt Nam – Thực trạng giải pháp hoàn thiện 62 Quyền tác giả tác phẩm viết pháp luật Việt Nam 63 Quyền tác giả tác phẩm nghe nhìn pháp luật Việt Nam 64 Quyền tác giả tác phẩm âm nhạc pháp luật Việt Nam 65 Quyền tác giả tác phẩm kiến trúc pháp luật Việt Nam 66 Quyền tác giả phần mềm máy tính 67 Hợp đồng li – xăng pháp luật dân Việt Nam LUẬT HƠN NHÂN GIA ĐÌNH 68 Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hôn nhân Gia đình Việt Nam 69 Lịch sử phát triển pháp luật nhân gia đình Việt Nam 70 Chế định ly hôn theo quy định pháp luật Việt Nam 71 Hôn nhân trái pháp luật biện pháp xử lý 72 Một số vấn đề lý luận thực tiễn nuôi nuôi theo pháp luật Việt Nam 73 Những nguyên tắc Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam 74 Cơ sở lý luận thực tiễn giải vụ án ly Vấn đề hồn thiện pháp luật đường lối xét xử nước ta 75 Xác định tài sản vợ chồng- Một số sở lý luận thực tiễn 76 Xác định cha, mẹ, – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 77 Bảo vệ quyền phụ nữ theo Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000 78 Một số vấn đề tài sản vợ chồng sản xuất – kinh doanh Việt Nam 79 Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngồi 80 Ni ni có yếu tố nước ngồi số vấn đề lý luận thực tiễn 81 Bạo lực gia đình Việt Nam (dưới góc độ Luật bình đẳng giới) – thực trạng giải pháp 82 Quyền nghĩa vụ cha mẹ với trường hợp cha mẹ ly hônthực trạng giải pháp 83 Hủy việc kết hôn trái pháp luật 84 Bảo vệ quyền lợi người phụ nữ quan hệ hôn nhân gia đình 85 Chia tài sản chung vợi chồng ly hôn LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Sự hình thành phát triển số chế định pháp luật tố tụng dân Việt Nam Thẩm quyền xét xử sơ thẩm theo pháp luật tố tụng dân Việt Nam Biện pháp khẩn cấp tạm thời pháp luật tố tụng dân Việt Nam Một số vấn đề tổ chức hoạt động thi hành án dân Việt Nam Các nguyên tắc tố tụng dân Việt Nam 6 Thủ tục xét lại án, định dân có hiệu lực pháp luật theo pháp luật tố tụng dân Việt Nam Hoà giải tố tụng dân sự- Thực tiễn hướng hoàn thiện Quyền tự định đoạt đương tố tụng dân Các cấp xét xử tố tụng dân Việt Nam 10 Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương tố tụng dân Việt Nam 11 Quyền nghĩa vụ đương tố tụng dân Việt Nam 12 Thụ lý chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân pháp luật tố tụng dân Việt Nam 13 Các biện pháp ngăn chặn luật tố tụng dân Việt Nam 14 Thẩm quyền chung dân Toà án nhân dân 15 Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân – Thực tiễn áp dụng hướng hoàn thiện 16 Cơ sở lý luận thực tiễn việc xây dựng thủ tục rút gọn tố tụng dân Việt Nam 17 Hoạt động thi hành án dân thực trạng giải pháp 18 Những nhiệm vụ quyền hạn thẩm phán tố tụng dân – Thực tiễn yêu cầu cần hoàn thiện 19 Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân 20 Thủ tục tranh tụng phiên sơ thẩm dân sự- Một số sở lý luận thực tiễn 21 Cung cấp, thu thập chứng giai đoạn giải vụ kiện dân 22 Vấn đề kháng nghị giám đốc thẩm tố tụng dân Việt Nam 23 Vị trí, vai trò luật sư tố tụng dân 24 Đương vụ án dân – số vấn đề lý luận thực tiễn 25 Hoàn thiện quy định pháp luật Tố tụng dân phiên tòa sơ thẩm theo tinh thần cải cách tư pháp 26 Chứng vấn đề chứng minh Bộ luật Tố tụng Dân sự” 27 Cưỡng chế thi hành án dân 28 Trình tự, thủ tục giải việc dân theo quy định Bộ Luật Tố tụng Dân 29 Thu thập chứng tố tụng dân – Một số vấn đề lý luận thực tiễn LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 30 Pháp luật ký kết điều chỉnh Hợp đồng thương mại quốc tế Lí luận thực tiễn 31 Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế 32 Pháp luật trường hợp miễn trừ trách nhiệm vi phạm Hợp đồng thương mại quốc tế 33 34 Các biện pháp chế tài vi phạm Hợp đồng thương mại quốc tế Pháp luật tốn tín dụng chúng từ (L/C) Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Thực tiễn ngân hàng A 35 Pháp luật vận tải đường biển quốc tế Lí luận thực tiễn 36 Hợp đồng vận tải đa phương thức quốc tế Lí luận thực tiễn 37 Pháp luật bảo hiểm hàng hóa đường vận tải biển quốc tế Thực tiễn công ty bảo hiểm A 38 Pháp luật giải tranh chấp thương mại quốc tế trọng tài 39 Vấn đề áp dụng tập quán thương mại quốc tế INCOTERMS doanh nghiệp Việt Nam 40 Hợp đồng đại diện thương mại quốc tế Lí luận thực tiễn 41 Hợp đồng phân phối thương mại quốc tế 42 Hợp đồng nhượng quyền thương maị quốc tế Lí luận thực tiễn 43 Hợp đồng thuê tài quốc tế theo quy định Công ước Ottawa 1988 44 Hợp đồng bao toán quốc tế theo quy định Công ước Ottawa 1988 45 Thẩm quyền tài pháp quốc tế Tòa án Việt Nam Lí luận thực tiễn 46 Công nhận cho thi hành định Tòa án, trọng tài nước ngồi Thực tiễn Tòa án Tỉnh Thừa Thiên Huế DANH MỤC TÊN ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ MƠN LUẬT KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬT MƠI TRƯỜNG Giải tranh chấp mơi trường vấn đề lý luận thực tiễn (có thể gắn tên đề tài với địa phương lĩnh vực tranh chấp môi trường cụ thể) Pháp luật kiểm sốt nhiễm mơi trường khu cơng nghiệp/khu kinh tế (có thể gắn tên đề tài với khu cơng nghiệp/khu chế xuất) Pháp luật kiểm sốt ô nhiễm môi trường làng nghề (có thể gắn tên đề tài với làng nghề) Pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động kinh doanh du lịch (có thể gắn tên đề tài với hoạt động/nội dung kinh doanh du lịch vụ thể gắn với địa phương, vùng, quy hoạch phát triển du lịch vùng) Pháp luật xử lý rác thải sinh hoạt đô thị nước ta (có thể gắn với địa phương một) Vấn đề bảo vệ môi trường khu vực từ xã lên phường Mối quan hệ cơng nghiệp hóa, đại hóa với bảo vệ mơi trường nước ta (Khuyến khích sinh viên nghiên cứu trường hợp cụ thể) Vấn đề thực nghĩa vụ sau khai thác tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản nước ta 10 Vai trò tổ chức xã hội bảo vệ môi trường nước ta Những vấn đề lý luận thực tiễn trách nhiệm hình pháp nhân thực tội phạm môi trường 11 Bất cập phương hướng hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật môi trường nước ta 12 Hiệu pháp luật đánh giá tác động môi trường nước ta – vấn đề lý luận thực tiễn 13 Giáo dục ý thức pháp luật môi trường sinh viên Đại học Huế – vấn đề lý luận thực tiễn 14 Đánh giá mức độ đáp ứng pháp luật môi trường Việt Nam công ước quốc tế bảo vệ môi trường (có thể nghiên cứu lĩnh vực tương ứng với công ước quốc tế bảo vệ môi trường) 15 Pháp luật kiểm sốt nhiễm tiếng ồn đô thị Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 16 Hợp đồng mua bán hộ chung cư – vấn đề lý luận thực tiễn 17 Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thị trường bất động sản Việt Nam 18 Những tranh chấp điển hình thị trường bất động sản Việt Nam 19 Những vấn đề lý luận thực tiễn hợp đồng góp vốn kèm quyền mua nhà 20 Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền sử dụng đất thị trường bất động sản 21 Pháp luật tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản 22 Pháp luật nhà cho người có thu nhập thấp Việt Nam (có thể nghiên cứu thực pháp luật nhà cho người có thu nhập thấp địa phương) 23 Pháp luật quản lý nhà nước thị trường bất động sản Việt Nam 24 Chính sách đất đai cho việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam (có thể nghiên cứu lĩnh vực cụ thể: nhà chung cư, nhà biệt thự, nhà cho người có thu nhập thấp) 25 Pháp luật bảo đảm quyền có nhà người dân kinh tế thị trường Việt Nam 26 Phòng chống lừa đảo giao dịch bất động sản Việt Nam 27 Vấn đề bảo đảm quyền người phát triển thị trường bất động sản Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn 28 Chế độ sở hữu toàn dân đất đai việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam 29 Vai trò Nhà nước việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam 30 Pháp luật định giá bất động sản Việt Nam PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG Hiệu lực quản lý nhà nước thị trường ngân hàng Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn Chính sách lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực trạng kiến nghị hoàn thiện Những vấn đề pháp lý tính độc lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Pháp luật bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – thực trạng kiến nghị hoàn thiện Đổi pháp luật tra ngân hàng điều kiện triển khai Luật Thanh tra năm 2010 Pháp luật giám sát ngân hàng – Những vấn đề lý luận thực tiễn Đổi mơ hình tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Đổi tổ chức hoạt động Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ đến năm 2020 Thực trạng sử dụng công cụ thị trường mở thực sách tiền tệ quốc gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010 10 Thực trạng sử dụng cơng cụ dự trữ bắt buộc thực sách tiền tệ quốc gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010 MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI Pháp luật thương mại điện tử kinh doanh – thương mại Thực trạng áp dụngvà giải pháp hoàn thiện 2.Pháp luật Việt nam quyền sở hữu công nghiệp hoạt động kinh doanh – thương mại – Thực trạng áp dụng giải pháp hoàn thiện 3.Pháp luật Hợp đồng mua bán doanh nghiệp – Thực trạng áp dụng Giải pháp hoàn thiện 4.Các quy định pháp luật Việt Nam đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước Thực trạng áp dụng Giải pháp hoàn thiện 5.Pháp luật Việt nam đầu tư trực hợp đồng – Thực trạng áp dụng giải pháp hoàn thiện 6.Các phương thức giải tranh chấp người tiêu dùng thương nhân theo quy định pháp luật Việt Nam Thực trạng áp dụng giải pháp hoàn thiện 7.Pháp luật Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa kinh doanh – thương mại Thực trạng áp dụng giải pháp hoàn thiện 8.Những bất cập Luật cạnh tranh 2004 giải pháp hoàn thiện 9.Các quy định pháp luật Việt nam quản lý chất lượng sản phẩm giá hàng hóa.Thực trạng áp dụng giải pháp hoàn thiện 10.Các quy định pháp luật Việt Nam Tập đoàn kinh tế nhà nước Thực trạng áp dụng giải pháp hoàn thiện 11.Pháp luật mua bán, sáp nhập công ty cổ phần 12.Pháp luật tập đoàn kinh tế 13.Pháp luật công bố thông tin công ty cổ phần – Thực trạng giải pháp 14.Pháp luật quảng cáo thương mại 15.Pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam 16.Quản trị công ty niêm yết – Những vấn đề lý luận thực tiễn 17.Bảo vệ quyền lợi cổ đông công ty cổ phần chưa niêm yết chứng khoán theo pháp luật Việt Nam 18.Pháp luật hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa 19.Quyền tiếp cận thơng tin cổ đơng Luật Doanh nghiệp hành Việt Nam – Thực trạng giải pháp 20.Pháp luật mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa LUẬT TÀI CHÍNH sách thuế khu chế xuất pháp luật kiểm toán với hoạt động chi ngân sách nhà nước pháp luật chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng bản- thực trạng giải pháp pháp luật chi ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục- thực trạng giải pháp 5.pháp luật chi ngân sách nhà nước cho nghiệp y tế – thực trạng giải pháp pháp luật chi ngân sách nhà nước cho nghiệp văn hố – thực trạng giải pháp sách tài cam kết ƯTO pháp luật bảo hiểm nông nghiệp thực trạng giải pháp 10 pháp luật quản lý giám sát công ty chứng khoán thực trạng giải pháp đề tài luật ngân hàng: 11 dịch vụ ngân hang cam kết wto 12 quy chế kiểm soát đạc biệt – thực trạng giải pháp 13 pháp luật tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng 14 pháp luật quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng – thực trạng giải pháp 15 pháp luật cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng – thực trạng giải pháp LUẬT QUỐC TẾ Chống phân biệt chủng tộc pháp luật Quốc Tế thực tiễn số quốc gia giới Toàn cầu hóa xu hội nhập pháp luật Những vấn đề tòa hình quốc tế ICC theo quy chế Rôm 1998 xu hội nhập Việt Nam Vấn đề quyền người công dân luật quốc tế luật quốc gia Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam điều kiện đổi hội nhập quốc tế Mối quan hệ pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế Quyền người pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam 10 Vấn đề nhiều quốc tịch, lý luận thực tiễn 9.Các vấn đề pháp lý nguồn đặc thù viện dẫn áp dụng loại nguồn luật Quốc Tế 10.Các vùng khai thác chung luật Quốc Tế đại thực Việt Nam với quốc gia láng giềng 11 Vấn đề phân định biển luật Quốc Tế thực tiễn phân định Vịnh Bắc Bộ 12 Đường sở theo công ước 1982 vấn đề đường lưỡi bò Trung Quốc LUẬT ĐẤT ĐAI 1.Pháp luật quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp thực tiễn địa phương 2.Vai trò sàn giao dịch bất động sản giải pháp pháp lý 3.Pháp luật đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất thực tiễn địa phương 4.Pháp luật quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa thực tiền địa phương 5.Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 6.Cơ sở pháp lý hoạt động công bố quy hoạch thực tiễn Việt Nam 7.Giải tranh chấp địa giới hành Cơ sở pháp lý thực tiễn Việt Nam 8.Thực trạng luân chuyển, quản lý hồ sơ địa giải pháp pháp lý 9.Đảm bảo nguyên tắc quan tâm đến lợi ích người sử dụng đất giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội 10 Truy cứu trách nhiệm hình vi phạm pháp luật đất đai, thực trạng giải pháp LUẬT LAO ĐỘNG Chế độ trợ cấp ốm đau hệ thống an sinh xã hội Việt Nam Chế độ trợ cấp hưu trí hệ thống an sinh xã hội Việt Nam Tranh chấp lao động cá nhân – thực trạng hướng hoàn thiện Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn lĩnh vực bảo vệ người lao động Pháp luật kỷ luật lao động Việt Nam – thực trạng giải pháp Pháp luật đình cơng giải đình cơng Việt Nam Quyền trách nhiệm cơng đồn lĩnh vực bảo đảm việc làm tiền lương cho người lao động Chế độ pháp lý lao động nữ doanh nghiệp ngồi nhà nước Vai trò tổ chức cơng đồn việc ký kết thỏa ước lao động tập thể 10 Pháp luật cứu trợ xã hội – thực trạng giải pháp ... – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 34 Hợp đồng mượn tài sản – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 35 Hợp đông tặng cho quyền sử dụng đất – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 36 Thế chấp tài sản để bảo... án, trọng tài nước ngồi Thực tiễn Tòa án Tỉnh Thừa Thiên Huế DANH MỤC TÊN ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ MƠN LUẬT KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬT MƠI TRƯỜNG Giải tranh chấp mơi trường vấn đề lý luận thực... định tài sản vợ chồng- Một số sở lý luận thực tiễn 76 Xác định cha, mẹ, – Một số vấn đề lý luận thực tiễn 77 Bảo vệ quyền phụ nữ theo Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000 78 Một số vấn đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Gợi ý đề tài làm khóa luận tốt nghiệp mới ngành luật, Gợi ý đề tài làm khóa luận tốt nghiệp mới ngành luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay