Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku

74 61 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:32

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ sở pháp lý 2 Cơ sở thực tiễn Mục tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Nội dung báo cáo .3 Phần I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI I Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.2 Các nguồn tài nguyên II Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội 2.1 Lĩnh vực Kinh tế 2.2 Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 12 2.3 Đánh giá chung 13 III Đánh giá chung điều kiện tư nhiên, kinh tế, xã hội môi trường 14 3.1 Thuận lợi .14 3.2 Khó khăn, hạn chế .15 Phần II KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 17 I Đánh giá kết đạt thực kế hoạch sử dụng đất năm trước 17 1.1 Hiện trạng sử dụng đất 17 1.2 Đánh giá kết đạt thực kế hoạch sử dụng đất năm trước 21 II Đánh giá tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm trước 26 III Đánh giá nguyên nhân tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm trước 26 PHẦN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 27 I Chỉ tiêu sử dụng đất 27 II Nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực 29 2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm trước .29 2.2 Nhu cầu sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 33 III Tổng hợp cân đối tiêu sử dụng đất 48 3.1 Nhóm đất nơng nghiệp 52 3.2 Nhóm đất phi nơng nghiệp 54 3.3 Đất chưa sử dụng 57 IV Diện tích loại đất cần chuyển mục đích 57 V Diện tích đất cần thu hồi .60 VI Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng .63 VII Danh mục cơng trình, dự án năm kế hoạch 64 VIII Dự kiến khoản thu chi liên quan đến đất đai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 64 PHẦN GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 66 4.1 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường 66 4.2 Các biện pháp quản lý hành 66 4.3 Các giải pháp kinh tế 67 4.4 Các giải pháp kỹ thuật 67 4.5 Giải pháp nguồn lực, khoa học công nghệ 67 4.6 Các giải pháp tổ chức thực 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 Kết luận 69 Kiến nghị 69 BIỂU SỐ LIỆU .70 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tổng hợp diện tích nhóm đất thành phố Pleiku Bảng 2: Diện tích, cấu đất nơng nghiệp tính đến 30/11/2016 thành phố Pleiku 18 Bảng 3: Diện tích, cấu nhóm đất phi nơng nghiệp 20 Bảng 4: So sánh kế hoạch sử dụng đất phê duyệt trạng sử dụng đất 21 Bảng 5: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2017 27 Bảng 6: Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chưa thực hết 29 Bảng 7: Nhu cầu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 34 Bảng 8: Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ .35 Bảng 9: Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng 37 Bảng 10: Nhu cầu sử dụng đất nông thôn 40 Bảng 11: Nhu cầu sử dụng đất đô thị 40 Bảng 12: Nhu cầu sử dụng đất sở tôn giáo 43 Bảng 13: Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng 43 Bảng 14: Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi giải trí cơng cộng 44 Bảng 15: Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp hỗn hợp 45 Bảng 16: Nhu cầu sử dụng đất cơng trình đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 46 Bảng 17: Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn quyền sử dụng đất 48 Bảng 18: Cân đối tiêu sử dụng đất ngành, lĩnh vực phân bổ đến đơn vị hành cấp xã 49 Bảng 19: So sánh số liệu trạng sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất 51 Bảng 20: Diện tích loại đất cần chuyển mục đích năm kế hoạch đến đơn vị hành cấp xã 58 Bảng 21: Diện tích đất cần thu hồi năm 2017 60 Bảng 22: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 63 Bảng 23: Dự tính thu, chi từ đất theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku 65 ĐẶT VẤN ĐỀ Luật đất đai 2013, Điều 52, Khoản quy định “Căn để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” Ngồi Luật đất đai 2013 quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (thành phố) lập hàng năm; đó, cần phải tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thành phố phê duyệt, làm để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chủ động khai thác phát huy hiệu nguồn lực đất đai để thực cơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Pleiku Cơ sở pháp lý Báo cáo kế hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku xây dựng dựa pháp lý chủ yếu sau: - Luật Đất đai ngày 19 tháng 11 năm 2013 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai - Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Pleiku Cơ sở thực tiễn - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Pleiku - Định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Pleiku đến năm 2017 - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Pleiku năm 2017 - Kết sơ thống kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2016 - Số liệu thống kê tình hình thực kinh tế xã hội địa bàn thành phố - Kế hoạch sử dụng đất ngành địa bàn thành phố, quy hoạch chuyên ngành cấp tỉnh có liên quan đến thành phố - Các văn liên quan khác 3 Mục tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku hướng vào mục đích sau: Kiểm tra, đánh giá trạng tiềm đất đai thành phố Pleiku làm sở cho việc phân bổ quỹ đất cho ngành, mục tiêu sử dụng đất cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai, chương trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch sử dụng đất tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku phê duyệt Làm cho xã, phường, đơn vị quản lý, sử dụng đất xây dựng phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch duyệt Làm pháp lý để quản lý đất đai theo pháp luật, thực tốt quyền người sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phát triển sử dụng tài nguyên đất có hiệu bền vững Nội dung báo cáo Thực Luật Đất đai năm 2013, đạo, giúp đỡ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Gia Lai, Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku đạo phòng Tài ngun Mơi trường phối hợp đơn vị tư vấn phòng ban thành phố lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku gồm nội dung sau: Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Pleiku Phần II: Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất Phần IV: Giải pháp tổ chức thực Ngoài báo cáo có phần mở đầu, kết luận, kiến nghị biểu theo quy định, phụ biểu, đồ Phần I KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI I Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Pleiku có tổng diện tích tự nhiên 26.076,86ha, trung tâm trị, văn hố kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai, thành phố có địa giới hành sau: - Phía Bắc giáp huyện Chư Pẵh; - Phía Đơng giáp huyện Đăk Đoa; - Phía Nam giáp huyện Chư Prơng; - Phía Tây giáp huyện Ia Grai Có tọa độ địa lý sau: - Kinh độ Đông từ 107o49’30’’ đến 108o06’22’’; - Vĩ độ Bắc từ 13050’00’’ đến 14004’ 44’’ 1.1.2 Địa hình, địa mạo Thành phố Pleiku nằm khoảng trung tâm cao nguyên Pleiku, sản phẩm phun trào đá Bazan bao phủ hầu hết diện tích tạo nên dạng địa hình cao ngun lượn sóng, trừ phần nhỏ diện tích phía Bắc phía Tây Nam sót lại đỉnh núi Granít có độ cao 1.000m dung nham phức hệ vân canh tuổi Trias với dạng địa hình núi trung bình Độ cao tương đối Pleiku vào khoảng 700-800m, cao hẳn so với độ cao trung bình tồn cao ngun, Pleiku có hai đỉnh cao 1000m, phía Bắc có đỉnh Chư Jơr (1042m), phía Nam có đỉnh Hàm Rồng (1028m) Địa hình thành phố Pleiku có xu hướng thấp dần hai phía: Tây Bắc Đơng Nam, nơi bắt nguồn nhiều suối nhánh thuộc hệ thống suối lớn lân cận thành phố Nhìn chung thành phố có ba dạng địa hình chính: + Địa hình núi trung bình + Địa hình cao ngun lượn sóng (trung bình mạnh) + Địa hình vùng thung lũng Trong dạng địa hình cao ngun lượn sóng chủ yếu, mức độ lượn sóng khu vực khác 1.1.3 Khí hậu Thành phố Pleiku mang nét đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè mát dịu, mùa đơng khơ lạnh, biểu phân hố tương phản sâu sắc hai mùa Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, tổng số nắng trung bình 2.292 giờ/năm Nhiệt độ tương đối điều hồ, mùa nóng khơng rõ rệt, nhiệt độ trung bình, lượng mưa trung bình, biên độ nhiệt năm so với số nơi khác thường thấp Theo quan trắc trạm khí tượng thuỷ văn Pleiku toạ độ, độ cao quan trắc 800m cho thấy + Nhiệt độ khí hậu - Nhiệt độ trung bình năm : 220C - Nhiệt độ tối cao: 360C (tháng 4) - Nhiệt độ tối thấp: 50C (tháng 01) - Nền nhiệt độ khơng phân hố theo mùa, thay đổi nhiệt độ qua tháng chênh lệch khoảng 0,1 0C- 3,20C, dao động nhiệt độ ngày đêm mạnh từ 6,60C-140C + Độ ẩm khơng khí Độ ẩm trung bình năm 81,6%, tháng có độ ẩm trung bình đạt trị số cao 35% độ ẩm thấp tuyệt đối xuống đến 12% rơi vào tháng 3, mùa khô từ tháng 1-2-3, độ ẩm thấp trung bình đạt 7% (tháng 3) Tổng số nắng trung bình 2292 giờ/năm, số ngày khơng có nắng trung bình 21 ngày Tháng 2, có nắng lớn Tổng lượng bốc năm 1163mm Lượng bốc trung bình ngày 2,6mm, Ánh sáng 5,7 giờ/ngày Điều kiện nhiệt vùng hạn chế, tổng tích ơn 8.000°C Điều kiện ẩm phong phú phân bố không theo tháng năm + Mưa Mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng đến đầu tháng 10 chiếm 90% lượng mưa năm, tháng có lượng mưa cao tháng Tổng lượng mưa bình quân năm 2.861mm (Rmax:3.159mm) lượng mưa ngày lớn 189mm ( Rmin: 1.570mm) Số ngày mưa bình quân năm 142 ngày, số ngày mưa với cường độ 100mm/s năm 1,4 ngày, lượng mưa biến đổi lớn (chênh lệch năm mưa nhiều mưa đến hai lần) Từ đặc điểm trên, thấy khí hậu thành phố Pleiku có đặc điểm nỗi bật tính phân mùa rõ rệt, mùa khô kéo dài tháng, ẩm độ giảm, lượng bốc gây khô hạn nghiêm trọng Hơn hướng gió chủ đạo Đơng Bắc Tây Nam Hướng gió thịnh hành thay đổi theo mùa, mùa khô hướng Đông Bắc chiếm ưu 70% tần suất, mùa mưa hướng Tây Nam Tây chiếm ưu 4050% tần suất Vận tốc gió trung bình 3,6m/s lớn 18m/s, gió mạnh vào mùa khơ cần phải tính đến để có biện pháp hữu hiệu cho sản xuất 1.1.4 Thuỷ văn Thành phố Pleiku nằm lưu vực sơng Sê San Trên địa bàn có nhánh suối suối Ia Puch suối Ia Rơnhing nhánh suối phụ chạy qua đáng kể suối IaRơnhing mơ đun dòng chảy trung bình 45l/skm2 Nhánh suối Ia Rơdung thượng nguồn suối IaRơmak chảy qua phía Đơng Đơng Bắc Thành phố, chiều dài 25km, lưu vực 89km2 Nhánh suối Ia Kiêm chảy qua phía Tây Tây Nam Thành phố Pleiku, chiều dài 20km, lưu vực 60km2 - Thành phố Pleiku có Biển Hồ (Hồ Tơ Nưng) hồ tự nhiên thiết kế thông với đập thủy lợi Biển Hồ, nằm cách trung tâm thành phố khoảng km hướng Bắc, mặt hồ có diện tích 250 ha, phân bổ hai xã xã Biển Hồ xã Tân Sơn dung lượng nước trung bình 23 triệu m³ nước, nguồn nước chủ yếu cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố tưới tiêu cho cà phê xã Ia Sao thuộc huyện Ia Grai - Hồ thủy lợi Trà Đa nằm hướng Đơng Bắc thành phố, có diện tích khoảng 10 ha, lưu lượng nước lớn đảm bảo cung cấp tưới tiêu cho 200 lúa nước vụ Ngoài Cơng ty cơng trình thủy lợi tỉnh Gia Lai quản lý số hạng mục cơng trình thủy lợi xã An Phú + Về nước ngầm: Theo tài liệu điều tra địa chất thủy văn khả chứa nước phức hệ đất đá Ba zan vùng Pleiku dồi Lưu lượng giếng khoan thường đạt 3-5 l/s, chất lượng nước tốt 1.2 Các nguồn tài nguyên 1.2.1 Tài nguyên đất: Theo kết điều tra bổ sung, phân loại lập đồ đất tỉnh Gia Lai theo phương pháp định lượng FAO/WRB, 98 khuôn khổ dự án NIAP/KU.Leuven (1999) đồ tỷ lệ 1/100.000 Trên địa bàn thành phố Pleiku có nhóm đất sau: Bảng 1: Tổng hợp diện tích nhóm đất thành phố Pleiku DIỆN TÍCH TỶ LỆ STT TÊN ĐẤT (Ha) (%) I Nhóm đất đỏ vàng 20.760,86 79,71 Đất nâu tím đá macma bazơ 421,25 1,61 Đất nâu đỏ đá macma bazơ 19.411,44 74,55 Đất nâu vàng đá macma bazơ 180,09 0,69 Đất nâu thẩm đá macma bazơ 748,08 2,86 II Nhóm đất xám 710,62 2,71 Đất xám đá macma axit 710,62 2,71 STT III IV TÊN ĐẤT Nhóm đất đen Đất đen đá sản phẩm bồi tụ bazan Sông, suối, hồ Tổng cộng DIỆN TÍCH (Ha) 4.345,43 4.345,43 259,95 26.076,86 TỶ LỆ (%) 16,59 16,59 0,99 100,0 1.2.2 Tài nguyên nước: a Nguồn tài nguyên nước mặt: Với địa hình phần lớn nằm khoảng trung tâm cao nguyên Pleiku nhiên so với địa phương khác thành phố Pleiku có nguồn nước mặt dồi cung cấp từ hệ thống sơng bao gồm: - Suối Ia Rơdung: Được dùng làm ranh giới hành phía Đơng Nam thành phố với tổng chiều dài khoảng 13km, bắt nguồn từ đỉnh núi Chư Hdrông, chảy theo hướng Bắc-Nam, lưu lượng nước dồi vào mùa mưa, mơ đun dòng chảy trung bình 45l/skm² Hiện bên lưu vực suối nhân dân canh tác trồng lúa vụ phương pháp tưới tự chảy khu vực thượng nguồn nhân dân sử dụng nguồn nước để trồng công nghiệp dài ngày - Suối Ia Rơmak: Chảy qua thành phố Pleiku 9km phía Đơng Đơng Bắc, lưu vực 89km² Suối Ia Rơmak bắt nguồn từ cao điểm 782 thuộc địa phận xã Biển Hồ thành phố Pleiku chảy theo hướng Bắc Nam Đông Đông Nam, lưu lượng nước tương đối dồi vào mùa mưa, hai bên lưu vực nhân dân trồng lúa vụ vụ, số trồng hoa màu, rau xanh - Suối Ia Pơ tâu: Chảy ngang qua thành phố Pleiku khoảng 5km thuộc địa bàn phường Thống Nhất Xã Trà Đa, bắt nguồn từ cao điểm 768, dòng chảy theo hướng Đông Tây, lưu lượng nước dồi dào, hai bên lưu vực nhân dân trồng lúa vụ - Suối Ia Xoi: Chảy qua trung tâm thành phố Pleiku khoảng 7,5km, dòng chảy theo hướng Nam Bắc, lưu lượng nước mức trung bình vào mùa mưa, mùa khơ có nơi bị khơ hạn trạng hai bên lưu vực suối nhân dân trồng hoa màu Để đảm bảo cảnh quan môi trường thành phố UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết suối Hội Phú - Suối Ia Puch: Dùng làm ranh giới phía Nam thành phố với chiều dài khoảng 14km, suối Ia Puch bắt nguồn từ đỉnh Chư Hdrông chảy theo hướng Đông Tây, lưu lượng nước dồi phục vụ đáng kể cho việc tưới tiêu lúa vụ công nghiệp dài ngày Ngồi địa bàn thành phố có nhánh suối Ia Grơng, Ia Kit, Ia Mô, Ia Hdrang Xã Gào Ia Boli xã Diên Phú Ia Hara xã Chư Hdrông Đặc biệt, thành phố Pleiku có Biển Hồ hồ tự nhiên cách trung tâm thành phố khoảng 8km hướng Bắc, nguồn nước mặt chủ yếu cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố, mực nước hồ thay đổi từ 20 cm đến 1m có độ sâu từ 5-15m, dung lượng nước trung bình khoảng 23 triệu m³ nước b Nước ngầm: Theo đồ phân bố nước ngầm tỷ lệ 1/100.000 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai Tài liệu địa chất thuỷ văn khu vực cho thấy cấu tạo chứa nước vùng Pleiku-Biển Hồ thuộc phức hệ phun trào Bazan BNZ-Q1 chiều dài tổng thể 5-500m Nước ngầm mạch nông thường phân bố độ sâu 10-25m Tính chất chứa nước Bazan phân bố không thay đổi mạnh theo chiều ngang chiều sâu Chỉ sử dụng cục cung cấp nước cho khu vực định Vì vấn đề nghiên cứu cấp nước cho sản xuất đời sống số xã vấn đề cần tính đến tương lai 1.2.3 Tài nguyên rừng: Diện tích đất lâm nghiệp thành phố Pleiku theo kết thống kê đất năm 2015 2.269,28ha, chiếm 8,66% so tổng diện tích tự nhiên bao gồm đất rừng đặc dụng 201,65ha; đất rừng phòng hộ 1.269,64ha; đất rừng sản xuất 797,99ha Rừng trồng sản xuất bao gồm rừng thông, rừng keo tràm, rừng bạch đàn Rừng gỗ có cấp trữ lượng II III chiếm tỷ lệ nhỏ khơng đáng kể, lại chủ yếu rừng phòng hộ rừng đặc dụng khơng sử dụng vào mục đích kinh doanh tập trung cho mục đích phòng hộ nghiên cứu khoa học - Về cấu trúc: Chủ yếu rừng thường xanh nửa rụng lá, có tốc độ tăng trưởng chậm, độ che phủ thấp Những năm qua ngành chức tỉnh thành phố tăng cường công tác chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, quản lý tình hình hoạt động chế biến lâm sản doanh nghiệp Kiểm tra, kiểm soát, phát xử lý theo pháp luật trường hợp vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng Riêng đất rừng phòng hộ địa bàn thành phố ngành lâm nghiệp, đặt biệt Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cần tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ, chống lại tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất đồng thời có kế hoạch trồng bổ sung nơi mật độ thưa 1.2.4 Tài ngun khống sản - Đất xây dựng trụ sở quan: diện tích đầu kỳ 45,89ha, năm kế hoạch, đất xây dựng trụ sở quan giảm 3,59ha triển khai thực dự án kêu gọi đầu tư khu vực Sở Giao thông Vận tải, sở Giáo dục Đào tạo, khu thư viện tỉnh, mở rộng nút giao thông Phù Đổng, mở rộng trạm y tế xã Tân Sơn - Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp: diện tích đầu kỳ 18,24ha, diện tích cuối kỳ 17,95ha, giảm 0,29ha chuyển sang đất thương mại dịch vụ theo danh sách cơng trình kêu gọi đầu tư tỉnh - Đất sở tơn giáo: Diện tích đầu kỳ 42,68ha, năm kế hoạch, diện tích đất tăng 0,51ha thực số cơng trình thể hiên Đất tơn giáo đến cuối năm 2017 43,19ha Danh mục công trình sử dụng đất tơn giáo thể Bảng 12 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích đầu kỳ 214,47ha, năm kế hoạch, dự kiến xây dựng nghĩa địa phía Nam thành phố Pleiku diện tích 9,95ha, lấy từ đất rừng sản xuất Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý để phục vụ nhu cầu mai táng xã phường: xã Gào, xã Chư Hdrông, xã Diên Phú, xã Ia Kênh phường Chi Lăng Diện tích cuối kỳ 224,09ha - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích đầu kỳ 60,91ha, khơng thay đổi năm kế hoạch - Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đầu kỳ 13,10ha, đến cuối kỳ diện tích 14,80ha, tăng 1,70ha, phần diện tích tăng lên thực 18 cơng trình thể Bảng 13 - Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đầu kỳ 128,54ha, đến năm 2017 128,34ha, giảm 0,20ha so với đầu kỳ - Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đầu kỳ 447,70ha, kỳ năm kế hoạch tăng 2,80 thực hồ nước theo quy hoạch suối Hội Phú (đoạn 2) Diện tích cuối năm kế hoạch 450,50ha 3.3 Đất chưa sử dụng Diện tích đầu kỳ đất chưa sử dụng là: 295,23ha, năm kế hoặc, diện tích đất chưa sử dụng giảm 30,60ha chuyển sang loại đất sau: đất trồng lâu năm 10,00ha (chuyển đất chưa sử dụng sang đất trồng lâu năm xã Ia Kênh); đất khu công nghiệp (mở rộng khu công nghiệp Trà Đa khu dịch vụ 10,00ha), đất nông thôn 7,60ha (giản dân khu vực đầu làng C xã Gào) Diện tích đất chưa sử dụng cuối năm 2017 là: 264,63ha IV Diện tích loại đất cần chuyển mục đích Diện tích loại đất cần chuyển mục đích quy định điểm a, b, c, d e Khoản Điều 57 Luật Đất đai năm kế hoạch đến đơn vị hành cấp xã thể bảng sau: 59 Bảng 20: Diện tích loại đất cần chuyển mục đích năm kế hoạch đến đơn vị hành cấp xã STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (1) (2) (3) (4) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nơng nghiệp Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng lâu năm Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất làm muối Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển sang đất NNP/PNN LUA/PNN LUC/PNN HNK/PNN CLN/PNN RPH/PNN RDD/PNN RSX/PNN NTS/PNN 327,29 22,42 1,96 70,37 200,85 20,20 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 STT Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích phân theo đơn vị hành P.Yên đỗ P.Diên hồng P.Ia kring P.Hội thương p.Hội phú P.Phù Đổng P.Hoa Lư P.Tây Sơn P.Th Nhất P.Đống Đa P.Trà Bá (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 0,29 0,30 31,70 2,37 45,66 4,14 0,70 23,29 9,60 21,05 9,50 34,61 0,09 0,20 0,10 0,20 5,35 26,35 2,37 5,70 39,96 3,21 0,23 8,85 4,84 10,00 1,55 10,57 24,04 1,87 1,87 4,61 4,61 13,45 112,37 0,52 8,50 0,52 8,50 LUA/CLN LUA/LNP LUA/NTS LUA/LMU HNK/NTS HNK/LMU RPH/NKR(a) RDD/NKR(a) RSX/NKR(a) PKO/OCT 103,35 9,02 Diện tích phân theo đơn vị hành Mã 60 Tổng diện tích (1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 P Thắng Lợi P Yên Thế P Chi Lăng X Chư hdrong X Biển Hồ X Tân Sơn (2) (3) (4) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông NNP/PNN 327,29 7,10 1,21 7,85 22,55 4,90 8,81 nghiệp Đất trồng lúa LUA/PNN 22,42 0,05 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 1,96 0,05 Đất trồng hàng năm khác HNK/PNN 70,37 0,05 3,85 8,40 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 200,85 7,00 1,21 4,00 22,55 2,90 0,41 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 20,20 2,00 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN Đất rừng sản xuất RSX/PNN 13,45 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội 112,37 78,00 đất nơng nghiệp Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng lâu năm LUA/CLN Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất HNK/NTS nuôi trồng thủy sản Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất HNK/LMU làm muối Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nơng nghiệp RPH/NKR(a) rừng Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp RDD/NKR(a) rừng Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp RSX/NKR(a) 103,35 78,00 rừng Đất phi nông nghiệp đất chuyển PKO/OCT 9,02 sang đất Ghi chú: -(a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đất nông nghiệp khác - PKO đất phi nông nghiệp đất - 61 X Trà Đa X Chư Á X An Phú X Diên Phú X Ia kênh Xã Gào (22) (23) (24) (25) (26) (27) 0,84 11,82 74,10 0,02 1,26 1,26 10,88 41,26 18,20 13,09 3,37 1,76 0,64 0,05 13,04 0,65 0,65 0,37 2,35 0,53 0,59 0,84 0,85 10,95 2,50 25,35 25,35 V Diện tích đất cần thu hồi Trên sở danh mục công trình, dự án kế hoạch sử dụng đất cấp phân bổ cơng trình,dự án cấp huyện xác định năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017, Diện tích đất cần thu hồi năm kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến xã phường thể qua bảng sau: Bảng 21: Diện tích đất cần thu hồi năm 2017 Tổng diện P.Yên tích đỗ (4)=(5) (5) +.(27) ST T Chỉ tiêu sử dụng đất Mã (1) (2) (3) 1.1 Đất nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu cơng nghiệp Đất khu chế xuất Đất cụm công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ Đất cơsở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất có di tích lịch sử-văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở ngoại giao Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trícơng cộng Đất sở tín ngưỡng Đất sơng, ngòi, kênh, rạch Đất có mặt nước chun dùng Đất phi nông nghiệp khác NNP LUA 412,49 22,43 LUC 1,96 HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKT SKN TMD SKC 46,43 285,63 20,20 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 Diện tích phân theo đơn vị hành P.Diên P.Ia P.Hội p.Hội P.Phù hồng kring thương phú Đổng (6) (10) P.Hoa Lư (7) (8) (9) (11) 0,02 29,00 2,30 42,56 0,71 3,70 0,02 4,00 25,00 2,30 4,40 38,16 0,71 3,70 1,50 1,19 1,00 2,37 1,47 37,80 239,87 206,00 0,02 3,83 0,02 DHT 0,89 0,49 0,21 DDT DDL DRA ONT ODT TSC 10,00 15,22 3,59 1,00 0,86 0,04 0,97 DTS 0,29 SKS DNG TON NTD 0,03 SKX DSH DKV TIN SON MNC PNK 62 1,50 0,29 0,90 1,00 0,25 ST T Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (1) (2) (3) (4)=(5)+ (27) Đất nơng nghiệp NNP 412,49 63 Diện tích phân theo đơn vị hành P.Tây Sơn P.Thống Nhất Đống Đa P.Trà Bá P.Thắ P.Yên X.Chư P.Chi ng hdrông Lăng Lợi Thế (12) (13) (14) (15) (16) 3,88 21,00 19,85 33,4 0,05 (17) 0,20 (18) 4,35 (19) 6,05 1.1 1.2 Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm khác LUA 22,43 LUC 1,96 HNK 46,43 3,16 7,80 10,00 1.3 Đất trồng lâu năm CLN 285,63 0,02 3,60 0,35 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKT SKN TMD 20,20 1,09 10,25 10,15 2.25 Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nơng nghiệp khác Đất phi nơng nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất khu chế xuất Đất cụm công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất có di tích lịch sử-văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở ngoại giao Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng Đất sở tín ngưỡng Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chun dùng MNC 2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 SKC 0,70 9,60 9,50 0,05 0,05 9,97 23,4 0,20 37,80 239,87 206,00 4,11 0,43 3,40 0,43 0,02 3,83 SKS DHT 0,89 DDT DDL DRA ONT ODT TSC 10,00 15,22 3,59 DTS 0,29 DNG TON NTD 3,35 0,03 SKX DSH DKV TIN SON 64 0,05 0,33 0,76 10,00 0,20 10,15 0,71 1,00 6,05 Tổng Diện tích phân theo đơn vị hành diện X.Biển X.Tân X.Trà X.Chư X.An X.Diê X.Ia tích Hồ Sơn Đa Á Phú n Phú kênh (4)=(5) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) +.(27) STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã (1) (2) (3) NNP LUA 412,49 22,43 LUC 1,96 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Đất nơng nghiệp Đất trồng lúa Trong đó:Đất chun trồng lúa nước Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH 46,43 285,63 20,20 Đất phi nơng nghiệp PNN 239,87 2.1 Đất quốc phòng CQP 206,00 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 CAN SKK SKT SKN TMD 0,02 SKC 3,83 2.23 2.24 Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất khu chế xuất Đất cụm công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất có di tích lịch sử-văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở ngoại giao Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng Đất sở tín ngưỡng Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối 2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1.1 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2,96 12,70 0,01 2,57 0,65 0,84 0,64 10,27 0,02 0,65 0,96 2,00 12,69 0,22 1,70 37,80 0,04 0,14 206,0 206,0 0,10 0,89 0,04 DDT DDL DRA ONT ODT TSC 10,00 15,22 3,59 0,10 DTS 0,29 0,20 0,03 SKX DSH DKV TIN SON 65 216,07 1,26 0,30 1,21 167,55 18,20 9,95 27,85 0,03 0,10 0,04 DNG TON NTD (27) 1,26 SKS DHT X Gào 0,03 VI Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng địa bàn thành phố Pleiku năm 2017 thể qua bảng sau: Bảng 22: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Đất nông nghiệp Đất trồng lúa Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nơng nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất khu chế xuất Đất cụm công nghiệp Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất có di tích lịch sử-văn hóa Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất xây dựng sở ngoại giao Đất sở tôn giáo Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất sinh hoạt cộng đồng Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng Đất sở tín ngưỡng Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD RSX NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKT SKN TMD SKC SKS Tổng diện tích X.Ia kênh 10,00 10,00 10,00 10,00 20,60 Chia xã Xã Xã Trà Gào Đa Xã Biển Hồ 7,60 3,00 10,00 3,00 DHT DDT DDL DRA ONT ODT TSC DTS DNG TON NTD SKX DSH DKV TIN SON MNC PNK 66 10,00 7,60 VII Danh mục cơng trình, dự án năm kế hoạch Danh mục cơng trình, dự án kế hoạch sử dụng đất cấp phân bổ cơng trình, dự án cấp huyện xác định năm kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thể chi tiết Biểu 10/CH: Danh mục công trình, dự án thực năm 2017 VIII Dự kiến khoản thu chi liên quan đến đất đai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 8.1 Cơ sở tính tốn - Các văn quy định, hướng dẫn pháp luật gồm: + Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; + Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; + Nghị định 45/2014/NĐ-CP 15 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất; + Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính Phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; + Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng năm 2014 Tài Chính hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; + Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2014 Tài nguyên Môi Trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; - Các văn quy định tỉnh Gia Lai: + Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 UBND tỉnh Gia Lai việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Gia Lai + Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 UBND tỉnh Gia Lai việc ban hành bảng giá loại đất địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng giai đoạn 2015-2019); + Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 UBND tỉnh Gia Lai việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 địa bàn tỉnh Gia Lai - Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku 8.2 Dự tính thu, chi từ đất theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku * Các khoản thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: - Đất đô thị : 1.835,39 tỷ 67 - Đất nông thôn : 288,73tỷ - Đất sản xuất kinh doanh : 2,89 tỷ  Tổng thu: : 2.127,00tỷ * Các khoản chi bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất - Chi bồi thường thu hồi đất : 1.609,30 tỷ - Chi bồi thường tài sản đất: : 290,13 tỷ - Chi tổ chức thực bồi thường: : 37,99tỷ  Tổng chi: : 1.899,42 tỷ * Cân đối thu chi: 2.127,00-1.899,42 = 227,58 tỷ Bảng 23: Dự tính thu, chi từ đất theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku Hạng mục Diện tích (ha) Đơn giá (tỷ/ha) Hệ số hỗ trợ Thành tiền (tỷ đồng) I Các khoản chi bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất 1.899,42 1.1 Bồi thường thu hồi đất 1.609,30 Đất trồng lúa nước 22,43 1,17 5,00 131,22 Đất trồng hàng năm khác 46,43 1,12 2,00 104,00 285,63 1,00 2,00 571,26 Đất rừng phòng hộ 20,20 0,22 2,00 8,89 Đất rừng sản xuất 37,80 0,22 2,00 16,63 Đất thương mại, dịch vụ 0,02 12,00 2,00 0,48 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 3,83 12,00 2,00 91,92 Đất đô thị 1.2.Các khoản chi bồi thường, tài sản đất Đất trồng lúa nước 15,22 15,00 3,00 684,90 22,43 0,05 1,00 1,12 Đất trồng hàng năm khác 46,43 0,10 1,00 4,64 285,63 0,28 1,00 79,98 Đất rừng phòng hộ 20,20 0,07 1,00 1,41 Đất rừng sản xuất 37,80 0,07 1,00 2,65 Đất thương mại, dịch vụ 0,02 15,00 1,00 0,30 Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 2,68 15,00 1,00 40,22 10,65 15,00 1,00 159,81 Đất trồng lâu năm Đất trồng lâu năm Nhà đất 290,13 68 1.3 Chi phí tổ chức thực bồi thường, II Các khoản thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng Đất đô thị Đất nông thôn 0,02 37,99 2.127,00 122,36 15,00 1,00 1.835,39 44,42 6,50 1,00 288,73 3,85 0,75 1,00 2,89 Thuê đất phi nông nghiệp khác Cân đối thu chi (II - I) 227,58 PHẦN GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 4.1 Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường - Áp dụng biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất đai sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt canh tác đất dốc phải có hình thức bảo vệ chống xói mòn, rửa trôi đất Các trang chăn nuôi tập trung, sở sản xuất kinh doanh thực tốt công tác bảo vệ môi trường - UBND xã, phường, phòng liên quan thường xun tổ chức cơng tác kiểm tra, vận động nhân dân áp dụng giải pháp công nghệ sản xuất để hạn chế ô nhiễm môi trường 4.2 Các biện pháp quản lý hành - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử đất định, xét duyệt Có biện pháp xử lý trường hợp cố tình chậm triển khai thực sử dụng đất sai mục đích nhà nước giao đất, cho th đất - Kiểm sốt chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng lâu năm, nuôi trồng thủy sản chuyển sang sử dụng vào mục đích khác khơng theo quy hoạch - Không cấp phép đầu tư, giao đất dự án, cơng trình khơng đăng ký năm kế hoạch - Tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình thực thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa cho thủ tục: chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất, thẩm định dự án sử dụng đất - Thực tốt việc đào tạo nghề, chuyển đổi cấu ngành nghề lao động có đất bị thu hồi 69 4.3 Các giải pháp kinh tế - Huy động nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực cơng trình, dự án, có sách ưu đãi đầu tư hạng mục cơng trình có khả thực hình thức xã hội hóa - Thực sách đổi đất tạo vốn để xây dựng sở hạ tầng, thông qua biện pháp: Chuyển đổi vị trí trụ sở quan hành có lợi thế, tiềm kinh doanh dịch vụ thương mại, phát triển thị - Về vốn đầu tư, ngồi nguồn vốn từ ngân sách, thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng công trình dự án phục vụ cho mục đích cơng cộng, dân sinh an ninh quốc phòng như: Giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng Có kế hoạch bố trí vốn từ ngân sách Nhà nước để chỉnh lý biến động đất đai, đăng ký thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… - Giải tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để thực cơng trình, dự án 4.4 Các giải pháp kỹ thuật - Chỉ đạo ngành, cấp cư danh mục cơng trình dự án phê duyệt để tiến hành việc khảo sát, đo đạc, cắm mốc đền bù thu hồi đất theo dự án, cơng trình nhằm khắc phục tình trạng triển khai chậm ách tắc công tác đền bù - UBND xã, phường, ban ngành có liên quan rà sốt danh mục cơng trình, phân loại cụ thể mục đích sử dụng đất năm kế hoạch, xác định cụ thể đối tượng đầu tư nhằm chủ động việc mời gọi đầu tư 4.5 Giải pháp nguồn lực, khoa học công nghệ Huy động tối đa nguồn vốn cho đầu tư phát triển đôi với nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn đầu tư Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tiếp tục cải tiến thủ tục đầu tư, tăng cường tính minh bạch việc triển khai thi hành sách quản lý kinh tế nhằm tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư, phát triển lực sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư vào ngành tạo sản phẩm có hàm lượng trí thức, khoa học công nghệ cao Phát triển nâng cao hiệu hoạt động trung tâm nghiên cứu chuyển giao tiến khoa học công nghệ địa bàn nhằm phục vụ q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Tập trung cho việc ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ thơng tin, vật liệu mới…Khuyến 70 khích doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi công nghệ đầu tư công nghệ cao Triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi cơng nghệ cho doanh nghiệp vừa nhỏ Hỗ trợ phát triển công nghệ chế biến bảo quản sản phẩm sau thu hoạch Tăng cường ứng dụng chuyển giao tiến khoa học công nghệ nông thôn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bảo vệ thương hiệu Thu hút nguồn nhân lực khoa học, thu hút nhân tài để nâng cao lực nghiên cứu, ứng dụng tổng kết thực tiễn, cung cấp luận khoa học phục vụ việc hoạch định sách phát triển địa bàn thành phố 4.6 Các giải pháp tổ chức thực - Sau kế hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku năm 2017 cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố UBND xã, phường tiến hành tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất để ban ngành nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch - Trong trình triển khai thực kế hoạch sử dụng đất cần xác định tổ chức thu hồi đất theo phương châm làm đến đâu thu hồi đến đó, tránh tình trạng thu hồi đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp không chưa xây dựng cơng trình dẫn đến tình trạng “treo” - Trong trình thực kế hoạch sử dụng đất phải gắn lợi ích Nhà nước - nhà đầu tư - hộ nông dân bị thu hồi đất quan điểm có lợi, đảm bảo cơng xã hội - Phối hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với việc sử dụng đất theo kế hoạch để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất Đưa tiêu quy hoạch sử dụng đất vào hệ thống tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố - Chủ động thu hồi đất theo kế hoạch năm 2017 duyệt, tạo điều kiện khuyến khích tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, để nâng cao nguồn thu nhà nước có vốn đầu tư vào dự án xây dựng sở hạ tâng - Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn địa bàn xã để khai thác tốt nguồn tài nguyên đất đai 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 xây dựng sở nghiên cứu tài liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên đất đai thành phố; tham khảo, tổng hợp quy hoạch ngành; cụ thể hóa kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kế hoạch sử dụng đất phê duyệt có ý nghĩa quan trọng việc xác lập ổn định mặt pháp lý đất đai phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước đất đai Đây pháp lý để tiến hành giao đất, thu hồi đất theo luật định sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm tự nhiên địa bàn Kiến nghị - UBND xã, phường, ban, ngành có liên quan rà sốt danh mục đầu tư cơng trình, phân loại cụ thể mục đích sử dụng đất năm kế hoạch, xác định cụ thể đối tượng đầu tư nhằm chủ động việc mời gọi vốn đầu tư Trong đó, cần lưu ý đến mục tiêu thực việc đầu tư theo hình thức xã hội hóa cơng trình mang tính chất đòn bẩy như: Cơng trình giao thơng, trung tâm thương mại, siêu thị, đặc biệt cơng trình nằm danh mục kêu gọi đầu tư UBND tỉnh Gia Lai - Giao trách nhiệm cho Phòng tài ngun Mơi trường thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn công tác quản lý thực quy hoạch cán cấp sở UBND xã, phường để nâng cao lực quản lý Đồng thời giúp cho cán sở có nhận thức xác mục đích vai trò quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quản lý đất đai nên hiểu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất công cụ quản lý Nhà nước - Thường xuyên rà sốt đối chiếu cơng trình dự án không khả thi thiếu vốn cần phải hủy bỏ điều chỉnh năm, đồng thời phối hợp với ban, ngành việc xây dựng kế hoạch thực ngân sách cho hạng mục cơng trình đầu tư theo tiến độ đăng ký năm kế hoạch phê duyệt - Tăng cường quản lý việc thực đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư địa bàn, thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường sở sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần bảo vệ mơi trường sinh thái Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai đạo ngành vào kế hoạch sử dụng đất thành phố để lập, điều chỉnh kế hoạch ngành cho phù hợp với kế hoạch sử dụng đất phê duyệt, Bố trí kinh phí thuộc ngân sách Tỉnh, ngân sách Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia để thực dự án phê duyệt, đặc biệt kinh phí hỗ trợ xã điểm tỉnh xây dựng nông thôn UBND thành phố Pleiku kính đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku để UBND thành phố có sở thực vai trò quản lý nhà nước đất đai địa phương theo quy định pháp luật./ 72 BIỂU SỐ LIỆU STT Ký hiệu biểu Tên biểu Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 thành phố Pleiku Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm trước Biểu 02/CH thành phố Pleiku Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku Biểu 07/CH Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2017 thành phố Pleiku Biểu 09/CH Biểu 10/CH Biểu 13/CH Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 thành phố Pleiku Danh mục cơng trình, dự án thực năm 2017 thành phố Pleiku Chu chuyển đất đai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) 73
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku, Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Pleiku

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay