Báo Cáo Kinh Nghiệm Quốc Tế Trong Xây Dựng Và Thực Thi Luật Đo Lường

21 18 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:23

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT ĐO LƯỜNG BÁO CÁO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI LUẬT ĐO LƯỜNG Hà Nội - 2010 MỤC LỤC Trang I Mở đầu ………………………………………………………… II Các tổ chức quốc tế đo lường …………………………… Các tổ chức quốc tế khu vực đo lường mà Việt Nam tham gia ………………………………………………………… Các tổ chức quốc tế khu vực đo lường mà Việt Nam chưa tham gia …………………………………………………… Tình hình thực nghĩa vụ, quyền lợi tổ chức quốc tế khu vực tham gia ……………………………………… Nhận xét ……………………………………………………… III Hướng dẫn OIML đo lường ………………………… Hướng dẫn OIML thuật ngữ (VIML) ……………… Hướng dẫn OIML thuật ngữ (VIM) ………………… Hướng dẫn OIML xây dựng luật (OIML D1) ……… IV Luật cân đo số nước ……………………………… Australia Canada 10 Slovakia 11 Anh 12 Đức 13 Trung Quốc 14 Mỹ 16 Nhận xét chung 17 V Luật cân đo số nước ASEAN ……………………… 17 Singapore 17 Malaysia 18 Nhận xét chung 19 VI Tổng hợp 19 BÁO CÁO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI LUẬT ĐO LƯỜNG I MỞ ĐẦU Để phục vụ cho công tác soạn thảo Luật Đo lường Việt Nam, việc nghiên cứu pháp luật liên quan đến hoạt động lĩnh vực đo lường nước giới hướng dẫn, khuyến cáo tổ chức đo lường quốc tế có liên quan cần thiết Đầu tiên, Báo cáo trình bày khái quát tổ chức quốc tế đo lường tình hình thực Việt Nam, hướng dẫn Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML) bao gồm Thuật ngữ đo lường Các yếu tố Luật Đo lường Tiếp theo, Báo cáo tập trung nêu khái quát mục tiêu nội dung văn pháp quy tương tự luật đo lường, pháp lệnh số nước đại diện cho hai nhóm: nhóm nước phát triển nhóm nước ASEAN Từ nghiên cứu báo cáo đưa kết luận cần thiết cho việc xây dựng Luật Đo lường Việt Nam II CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC VỀ ĐO LƯỜNG Các cam kết quốc tế phổ biến lĩnh vực đo lường thể thông qua việc nước tham gia vào tổ chức quốc tế khu vực đo lường Thông qua tổ chức quốc tế khu vực này, nước có nghĩa vụ trách nhiệm thực chiến lược, mục tiêu, khuyến cáo văn hướng dẫn hội nghị toàn thể các tổ chức đề xướng Các tổ chức quốc tế khu vực đo lường mà Việt Nam tham gia Việt Nam tham gia có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi khuôn khổ tổ chức đo lường quốc tế khu vực sau: (1) Công ước Mét (The Convention of the Metre) hình thành với 17 nước tham gia ký kết vào ngày 20/5/1875 Hội nghị toàn thể Cân Đo quốc tế (General Conference on Weights and Measures - CGPM) Pari - Cộng hoà Pháp Đây bước tiến tới hệ đơn vị đo lường đồng toàn giới hệ Mét (Metric System), hệ đơn vị đo lường quốc tế SI Văn phòng Cân Đo quốc tế (International Bureau of Weights and Measures BIPM) Uỷ ban quốc tế Cân Đo (International Committee for Weights and Measures - CIPM) quan giúp việc Hội nghị toàn thể Cân Đo quốc tế (CGPM) thành lập Hiện nay, có 52 nước tham gia thành viên thức BIPM 26 nước tham gia thành viên hợp tác CGPM Nhiệm vụ BIPM đảm bảo thống toàn giới phép đo dẫn xuất phép đo tới hệ đơn vị SI Ngày 20/01/1950 Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh 8/SL thống đo lường nước ta theo hệ Mét (Metric System), hệ đo lường khoa học tiến tiến giới lúc Ngày 10/10/2003, Việt Nam thức tham gia với tư cách thành viên thông CGPM Ngày 16/4/2004, Việt Nam ký tham gia Thoả thuận cơng nhận lẫn tồn cầu đo lường (MRA) Nội dung tham gia MAR toàn cầu đo lường đạt cơng nhận lẫn tính tương đương chuẩn đo lường quốc gia chứng hiệu chuẩn Viện đo lường quốc gia công bố (2) Tổ chức đo lường pháp định quốc tế -OIML (International Organization of Legal Metrology) Mục đích hoạt động khn khổ OIML thúc đẩy hài hoà toàn cầu trình tự, thủ tục đo lường pháp định OIML cung cấp cho nước thành viên ấn phẩm P (Publications), D (Documents), R (Recommendations), V (Vocabulary), S (Seminars) để hướng dẫn việc soạn thảo yêu cầu quốc gia, khu vực liên quan đến đo lường pháp định Đến có 114 kinh tế tham gia OIML có 58 nước thành viên thức 56 nước thành viên thơng Việt Nam thành viên thức từ năm 2004 (3) Diễn đàn đo lường pháp định Châu Á-Thái Bình Dương, APLMF (AsiaPacific Legal Metrology Forum) APLMF tổ chức đo lường pháp định khu vực nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương Mục tiêu APLMF phát triển đo lường pháp định, thúc đẩy tự mở cửa thương mại khu vực thơng qua việc hài hồ rỡ bỏ rào cản kỹ thuật hành thương mại Hiện có 26 nước tham gia, có 20 nước thành viên thức nước thành viên thông Việt Nam thành viên thức từ 01/9/1999 (4) Chương trình đo lường Châu Á Thái Bình Dương – APMP (Asia- Pacific Metrology Programme) APMP tổ chức đo lường khoa học khu vực nước thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương Mục tiêu APMP trao đổi thơng tin khả chuẩn đo lường; tạo tin tưởng quốc tế khả năng, chuẩn đo lường sở hiệp ước thừa nhận lẫn chuẩn đo lường, chứng hiệu chuẩn viện đo lường quốc gia cấp Hiện có 28 nước tham gia, có 23 nước thành viên thức nước thành viên thơng Việt Nam thành viên thức từ năm 1992 (5) Nhóm cơng tác đo lường pháp định (Working Group of Legal Metrology) khuôn khổ Uỷ ban tư vấn ASEAN Tiêu chuẩn Chất lượng (ASEAN Consultative Committee on Standardization and Quality- ACCSQ) Nhiệm vụ Nhóm cơng tác đo lường pháp định hài hoà văn pháp quy, hành đo lường pháp định, nâng cao khả đo lường nước thành viên khu vực ASEAN Tham gia Nhóm cơng tác gồm 10 nước ASEAN Việt Nam tham gia vào Nhóm cơng tác đo lường pháp định từ năm 2000 Các tổ chức đo lường quốc tế khác mà Việt Nam chưa tham gia (1) Hợp tác Âu - Á Viện đo lường quốc gia (COOMET) (Cooperation of National Metrological Institutions) (2) Liên minh đo lường quốc tế (IMEKO) (International Measurement Confederation) (3) Uỷ ban khoa học kỹ thuật Hội đồng Âu-Á tiêu chuẩn, đo lường chứng nhận “Science & Technical Committee on Metrology of Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and Certification” Tình hình triển khai thực quyền lợi nghĩa vụ tổ chức đo lường quốc tế có liên quan đến xây dựng Luật Đo lường Việt Nam - Chấp nhận hệ đơn vị đo lường quốc tế SI Hiện nay, Việt Nam chấp nhận hệ đơn vị đo lường quốc tế SI đơn vị đo lường thức Hệ đơn vị đo lường quốc tế SI gồm có: đơn vị độ dài, khối lượng, thời gian, cường độ dòng điện, nhiệt độ nhiệt động học, lượng vật chất, cường độ sáng; 78 đơn vị dẫn xuất SI; bội, ước thập phân đơn vị đo lường thuộc hệ SI - Tham gia góp ý bỏ phiếu thông qua ấn phẩm OIML ban hành Tính đến nay, Việt Nam tham gia góp ý khoảng 30 văn - Tiếp nhận triển khai văn hướng dẫn OIML như: B (Basic Publications), D (Documents), R (Recommendations), V (Vocabularies), G (Guides), E (Expert Reports), S (Seminar Reports) Hiện nay, OIML phát hành được: + 123 Recommendations; + 31 Documents; + Vocabularies; + 18 Guides; + 17 Basic Publications; + Expert Reports; + Seminar Reports - Cử người tham dự khoá đào tạo APLMF, APMP tổ chức Tính đến nay, Việt Nam cử khoảng 200 người tham dự khoá đào tạo - Tham gia chương trình so sánh liên phòng thí nghiệm Việt Nam tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm lĩnh vực đo lực, đo tần số thời gian, đo khối lượng - Tham dự họp họp thường niên tổ chức đo lường quốc tế khu vực tổ chức như: họp OIML, CIML, APLMF, APMP, WGLM- ACCSQ, - Đăng cai tổ chức hội thảo, khoá đào tạo, họp thường niên theo phân công luân phiên tổ chức đo lường quốc tế khu vực Tính đến nay, Việt Nam đăng cai tổ chức khoảng 10 khoá đạo tạo đo lường pháp định Nhận xét Trong bối cảnh tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng việc tham gia vào tổ chức đo lường quốc tế khu vực có nhiều ý nghĩa kinh tế trị Đặc thù lĩnh vực đo lường ngành khoa học xác khơng phạm vi quốc gia mà phạm vi quốc tế Việc tham gia vào tổ chức đo lường quốc tế khu vực giúp nâng cao độ xác việc truyền chuẩn đo lường, phép đo, phương pháp đo,… việc quản lý đo lường đảm bảo thống nhất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng III HƯỚNG DẪN CỦA OIML VỀ XÂY DỰNG LUẬT OIML xây dựng hệ thống tài liệu đồ sộ trọng hệ thống văn pháp quy văn quản lý đo lường pháp định nhằm đảm bảo tính thống nhất, xác đo lường phạm vi tồn giới Tài liệu Thuật ngữ quốc tế đo lường pháp định (VIML - International Vocabulary of Terms in Legal Metrology), Thuật ngữ quốc tế đo lường (VIM - International Vocabulary of Metrology) Yếu tố luật đo lường (D1) OIML coi cẩm nang pháp lý đưa hướng dẫn xác, tương đối tồn diện đầy đủ vấn đề cần phải quy định luật đo lường quốc gia Do đó, Thuật ngữ quốc tế đo lường pháp định, Thuật ngữ quốc tế đo lường Yếu tố luật đo lường trở nên cần thiết hữu ích trình xây dựng đối chiếu, chỉnh sửa văn quy phạm pháp luật đo lường nhiều quốc gia giới Thuật ngữ quốc tế dùng đo lường pháp định (VIML) (International Vocabulary of Terms in Legal Metrology) Cuốn sách gồm phần: Phần Thuật ngữ đo lường pháp định Nội dung phần bao gồm các khái niệm quan trọng đo lường, đo lường pháp định, đảm bảo đo lường Phần Các hoạt động đo lường pháp định Phần đề cập đến 24 thuật ngữ sử dụng hoạt động đo lường pháp định kiểm soát đo lường pháp định, kiểm soát phương tiện đo, giám sát đo lường, kiểm định phương tiện đo, đánh gía mẫu, phê duyệt mẫu, phê duyệt mẫu với hiệu lực bị hạn chế, đánh giá phù hợp phê duyệt mẫu, công nhận mẫu, Phần Các văn dấu đo lường pháp định Phần bao gồm 10 thuật ngữ nói văn dấu sử dụng đo lương pháp định: Luật đo lường, chứng phê duyệt mẫu, chứng kiểm định, chứng thành thạo đo lường, thông báo từ chối, tài liệu chuẩn đo lường, dấu kiểm định, dấu từ chối, dấu niêm phong, dấu hiệu phê duyệt mẫu Phần Đơn vị thiết bị đo Nội dung phần chủ yếu nêu thuật ngữ đơn vị đo lường, hệ đơn vị đo lường quốc tế SI Thuật ngữ quốc tế dùng đo lường (VIM) (International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concept and Associated Terms) Tài liệu gồm chương: Chương Đại lượng đơn vị Nội dung phần bao gồm các khái niệm quan trọng đại lượng đo đơn vị sử dụng đo lường Chương Phép đo Phần đề cập đến thuật ngữ sử dụng phép đo hoạt động đo lường Chương Thiết bị dùng cho phép đo Phần đề cập đến khái niệm thuật ngữ thiết bị đo dùng cho phép đo phương tiện đo, hệ thống đo, cấu hiển thị phép đo, Chương Sử dụng phương tiện đo Nội dung phần chủ yếu nêu thuật ngữ sử dụng phương tiện đo Chương Chuẩn đo lường Phần đề cập đến thuật ngữ sử dụng cho chuẩn đo lường như: chuẩn quốc gia, chuẩn chính, chuẩn công tác, Các điều khoản Luật Đo lường (Elements for a Law on Metrology) Tài liệu gồm phần Chi tiết sau: Phần Giới thiệu - phạm vi Phần Cơ sở pháp lý Phần Các điều khoản Chương Các định nghĩa Chương Hạ tầng sở đo lường quốc gia 2.1 Hạ tầng sở đo lường quốc gia 2.2 Chính sách đo lường quốc gia 2.3 Chuẩn đo lường quốc gia 2.4 Liên kết chuẩn 2.5 Viện đo lường quốc gia Chương Đơn vị đo lường pháp định Chương Sự minh bạch thông tin đo lường Chương Đo lường pháp định 5.1 Giới thiệu 5.2 Quy định phép đo 5.3 Quy định hàng đóng gói sẵn 5.4 Quy định phương tiện đo Chương Thực thi pháp luật 6.1 Các vi phạm 6.2 Trách nhiệm cá nhân, tổ chức vi phạm 6.3 Các tổ chức đánh giá phù hợp đo lường pháp định 6.4 Trách nhiệm quyền hạn Chương Điều khoản tài Phần Hướng dẫn lập tổ chức Chương Hiệp định thoả thuận quốc tế Chương Luật pháp khu vực Chương Cơ quan thẩm quyền 3.1 Cơ quan phủ tổ chức khác 3.2 Nhiệm vụ tập trung phân cấp 3.3 Cơ quan thẩm quyền đo lường trung ương (CMA) 3.4 Quan hệ quốc tế 3.5 Các quan thẩm quyền đo lường địa phương (LMAs) 3.6 Điều phối LMAs Chương Viện đo lường quốc gia (NMIs) Phần Ví dụ giải thích Chương Định nghĩa Chương Hạ tầng sở đo lường quốc gia 2.1 Hạ tầng sở đo lường quốc gia 2.2 Chính sách đo lường quốc gia 2.3 Chuẩn đo lường quốc gia 2.4 Liên kết chuẩn 2.5 Viện quốc gia Chương Đơn vị đo lường pháp định Chương Minh bạch thông tin đo lường Chương Đo lường pháp định 5.1 Giới thiệu 5.2 Quy định phép đo 5.3 Quy định hàng đóng gói sẵn 5.4 Quy định phương tiện đo Nhận xét hướng dẫn D1 OIML a) Một số nội dung khác so với Pháp lệnh đo lường Việt Nam - Luật Đo lường điều chỉnh lĩnh vực đo lường pháp định, đo lường khoa học đo lường công nghiệp; - Trong luật quy đinh chương hạ tầng cở đo lường quốc gia (chương II- D1), đặc biệt quy định rõ: + Chính sách đo lường quốc gia, + Liên kết chuẩn, + Viện đo lường quốc gia - Trong luật quy định chương rõ ràng, minh bạch thông tin đo lường (chương V – D1): + Trách nhiệm xuất bản, truyền phát kết đo; + Quyền sử dụng kết đo công bố - Trong luật quy định chương xử lý vi phạm (Chương VI Cưỡng chế D1) + Các vi phạm; + Trách nhiệm pháp lý cá nhân tổ chức phối hợp xử lý vi phạm + Các tổ chức đánh giá phù hợp đo lường pháp định, + Trách nhiệm quyền hạn b) Kết luận Sách hướng dẫn xây dựng Luật Đo lường đúc rút kinh nghiệm từ lịch sử phát triển hệ thống luật pháp điều chỉnh hoạt động đo lường toàn giới thời gian vừa qua Nội dung trình bày hai tài liệu bao trùm yếu tố cho người soạn thảo quan chức quan lập pháp việc xây dựng áp dụng luật đo lường Các nhà làm luật đo lường Việt Nam cần sử dụng tài liệu hướng dẫn OIML làm sở định hướng cho công tác soạn thảo Trên tinh thần hướng dẫn hai tài liệu này, tuỳ theo điều kiện tập quán văn hoá nước, Việt Nam cần xây dựng cho riêng quy định chi tiết cụ thể để đảm bảo thống nhất, xác, nhằm góp phần đảm bảo công xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi giao lưu hội nhập quốc tế IV LUẬT CÂN ĐO CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Australia, Canada, Mỹ, Vương Quốc Anh, Đức Trung Quốc nước có kỹ thuật đo lường phát triển từ lâu đời việc quản lý nhà nước đo lường vào nề nếp Do vậy, việc nghiên cứu hệ thống luật pháp liên quan đến đo lường nước cần thiết việc xây dựng Luật đo lường Việt Nam Australia a Giới thiệu Luật đo lường Australia Các hoạt động liên quan đến đo lường pháp định Australia điều chỉnh Luật đo lường năm 1960 (National Measurement Act 1960) sửa đổi thành Luật đo lường năm 1999 (National Measurement Regulations 1999) Mục đích luật đảm bảo xác, thống đo lường nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân Phạm vi điều chỉnh luật hoạt động liên quan đến đo lường Luật gồm 12 chương, 94 điều 13 phụ lục 10 Nội dung chủ yếu quy định vấn đề đơn vị đo lường, chuẩn đo lường, mẫu chuẩn, phê duyệt mẫu, kiểm định, dấu kiểm định, dấu phê duyệt mẫu, chứng kiểm định, chứng phê duyệt mẫu, thẩm quyền, giải kiểm định phê duyệt mẫu, Danh mục phương tiện đo phải kiểm định, hàng đóng gói sẵn, phí kiểm định kiểm định lại, hành vi xử phạt mức xử phạt b Một số nhận xét luật đo lường Australia - Quy định chi tiết đến hoạt động cụ thể kiểm định, phê duyệt mẫu, chứng chỉ, dấu, giấy chứng nhận kiểm định, sai số cho phép lớn phương tiện đo - Quy định phí kiểm định - Quy định hành vi xử phạt mức xử phạt Canada a) Giới thiệu luật liên quan đến đo lường Canada Ở Canada luật pháp liên quan đến đo lường pháp định gồm có luật sau: - Luật Cân Đo (1971); - Luật Kiểm tra Điện Gas (1981); - Luật Ghi nhãn Bao gói Hàng hố (1974) b) Tình hình thực hiện, triển khai luật đo lường (1) Cơ quan quản lý nhà nước đo lường Canada Cơ quan đo lường Canada (Measurement Canada- MC) thuộc Bộ Công nghiệp Canada quan chịu trách nhiệm quản lý đo lường Canada Cơ quan đo lường Canada tổ chức thành cấp trung ương, vùng, tỉnh Cấp Trung ương: có trụ sở đặt thủ đô Ottawa với 100 cán bộ; cấp tỉnh: có 16 chi nhánh đại diện MC đặt tỉnh với tên gọi District Offices hoạt động với khoảng 200 cán khắp vùng (Atlantic Region; Quebec region; Ontario Region; Prairie Region; Pacific Region) (2) Cơ quan đo lường cấp tỉnh (District Offices) (giống Chi cục ta) chịu toàn trách nhiệm quản lý đo lường phạm vi tỉnh Về cấu tổ chức Measurement Canada (MC) giống Tổng cục TĐC ta District Offices giống Chi cục TĐC ta tỉnh Tuy nhiên, MC District Offices thuộc hệ thống ngành dọc tổ chức nghiệp vụ Do vậy, việc đạo thực nhiệm vụ quản lý đo lường tương đối thuận lợi (3) Việc xây dựng, áp dụng quy định, hướng dẫn đo lường xây dựng theo quy tắc từ lên, MC thực theo quy định pháp luật (3 Luật) (4) Việc thực thi pháp luật đo lường Canada: + Hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI) pháp luật đo lường Canada thừa nhận sử dụng với hệ đơn vị Anh (inch, pound, ); 11 + Chuẩn đo lường dùng để kiểm định tổ chức uỷ quyền (APS) phải tuân thủ theo quy trình bắt buộc gồm bước: - Bước 1: Hiệu chuẩn để xác định giá trị đo lường (độ lệch, độ không đảm bảo đo…); - Bước 2: Xác định giá trị kiểm định chuẩn phải nằm giới hạn quy định; có quy định chu kỳ kiểm định cho loại chuẩn cụ thể + Phương tiện đo, Hàng đóng gói sẵn theo định lượng: + Việc thử nghiệm, phê duyệt mẫu MC trực tiếp thực Kiểm định phương tiện đo chủ yếu tổ chức uỷ quyền MC (APS) thực MC giám sát trực tiếp Canada phát triển tổ chức kiểm định tư nhân để giảm bớt kiểm định District Offices (giống Chi cục TĐC địa phương ta) + Kiểm tra, giám sát thị trường (maketing monitoring), xử lý vi phạm: - Việc kiểm tra, giám sát thị trường quan đo lường (MC) thực với số lần thực không hạn chế; - Đối tượng kiểm tra, giám sát thị trường gồm: Thiết bị đo, Hàng hoá (số lượng), Người bán lẻ - MC có khoảng 100 kiểm tra viên, thực độc lập không dựa vào tổ chức uỷ quyền (APS) khơng thu phí - Xử lý vi phạm theo quy định luật nêu trên, hình thức xử phạt hành chính, phạt tiền, có hình thức phạt tù (đến năm tù) tuỳ theo lỗi vi phạm - Quyền hạn xử lý vi phạm: án định (5) Viện đo lường Canada (INMS) - INMS quan độc lập với MC, thực nhiệm vụ đo lường khoa học; - Viện thành lập theo luật riêng ( National Research Council Act) trực thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada (National Research Council of CanadaNRC); - Các chuẩn đo lường MC hiệu chuẩn INMS (6) Văn phòng chi nhánh MC Vancouver (Vancouver District Office) - Có khoảng 15 người thực thi nhiệm vụ MC Vancouver, trang bị chuẩn đo lường, phương tiện để kiểm định chuẩn đo lường cho tổ chức uỷ quyền (APS) địa bàn tỉnh thực nhiệm vụ giám sát thị trường - Một số phương tiện đo thông dụng công tơ điện, đồng hồ nước, không thực kiểm định 100% mà kiểm định xác suất để đánh giá tổng thể cho phép sử dụng 12 - Cơ quan kiểm định nhà nước thực kiểm định xác suất khơng thu phí kiểm định Slovakia a) Giới thiệu Luật đo lường Slovakia Luật đo lường Slovakia ban hành ngày 17/03/2000 gồm chương, 42 điều, có cấu trúc sau: Chương I Những điều khoản chủ yếu (2 điều) Chương II Đơn vị đo lường pháp định phương tiện đo (6 điều) Chương III Kiểm tra đo lường phép đo pháp định (12 điều) Chương IV Hàng đóng gói sẵn (2 điều) Chương V Cấp phép đăng ký (7 điều) Chương VI Cơ quan hành nhà nước tra nhà nước đo lường Chương VII Những điều khoản chung, điều khoản tạm thời điều khoản tài b) Nhận xét Luật đo lường Slovakia Trong Luật đo lường Slovakia, phần thuật ngữ đưa vào mục riêng chương I không nằm rải rác chương khái niệm Pháp lệnh Đo lường Việt Nam Chương II Luật đo lường Slovakia thể chi tiết chương III, IV, VI Pháp lệnh đo lường Việt Nam Trong chương VI quan hành nhà nước Luật đo lường Slovakia nêu rõ tên Cơ quan hành nhà nước lĩnh vực đo lường nhiệm vụ cụ thể quan này, bao gồm quan : a) Cơ quan tiêu chuẩn, đo lường thử nghiệm Slovakia b) Viện đo lường Slovakia c) Thanh tra đo lường Slovakia Trong đó, chương VII tương thích Pháp lệnh Đo lường Việt Nam Quản lý Nhà nước đo lường lại nêu nhiệm vụ chung Quản lý Nhà nước đo lường đưa quan đầu mối Tồn dấu kiểm định ban đầu dấu hiệu phê duyệt mẫu quan đo lường quốc gia quan đo lường Châu Âu Vương quốc Anh a) Giới thiệu Luật Đo lường Anh (1996) Luật Đo lường Anh (1996) quy định Luật dành riêng cho quan đo lường pháp định gồm phần với 34 điều sau: 13 Phần I: Tiền đề Phần II: Cơ quan đo lường pháp định Phần III: Quy trình kiểm tra Phần IV: Các đơn vị đo pháp định chuẩn Phần V: Quy định chung b) Nhận xét Luật Đo lường Anh Nói chung, Luật đo lường Vương Quốc Anh áp dụng lĩnh vực đo lường pháp định Các phần quy định đơn giản tập trung quy định rõ quan đo lường pháp định, quan ban hành quy trình kiểm tra, quan thực kiểm tra, đơn vị hợp pháp, chuẩn đo lường Cộng hoà liên bang Đức a) Giới thiệu đạo luật đo lường Cộng hoà liên bang Đức Tại Cộng hoà liên bang Đức, PTB quan có thẩm quyền cấp liên bang chịu trách nhiệm đo lường pháp định Các Luật xây dựng liên quan tới nhiệm vụ PTB đời, luật: Luật đơn vị Luật thiết bị y tế Luật lượng nguyên tử Hướng dẫn vận chuyển sản phẩm nguy hiểm Luật an toàn thiết bị Luật vũ khí Hướng dẫn bảo vệ người lao động môi trường Bộ Luật công nghiệp Luật cử tri Liên bang Luật kiểm định Luật thời gian b) Nhận xét đạo luật đo lường Cộng hồ liên bang Đức Trong Luật đơn vị Luật kiểm định Luật quan trọng lĩnh vực đo lường Một số vấn đề liên quan đến Luật kiểm định Luật kiểm định Đức khác với hoạt động đo lường pháp định Việt Nam Đó là, PTB quan có thẩm quyền cấp Liên bang chịu trách nhiệm đo lường pháp định, nhiên, quan kiểm định cao Việc kiểm định phương tiện đo thực tổ chức kiểm định có thẩm quyền 16 bang Liên bang việc thi hành Luật liên bang tuỳ thuộc vào bang khác 14 Đối với loại thiết bị định, Luật Kiểm định Đức năm 1988 đưa khái niệm công bố phù hợp (kiểm định nhà máy) thay việc kiểm định thức Nhà máy cơng bố thiết bị sản xuất phù hợp với loại phê duyệt mẫu (được công nhận PTB) Thay tem kiểm định tem "H" dán thiết bị Kiểm định định kỳ thay trì bảo dưỡng phép đo so sánh Phép thử phù hợp áp dụng việc đo thể tích dụng cụ thuỷ tinh, dụng cụ đo liều lượng với phép thử ổn định bình đo sản phẩm chất lỏng Về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo, để đơn giản hoá phương tiện đo học, Luật kiểm định Đức cung cấp quy trình đơn giản hố: phê duyệt mẫu tổng quát Nhà sản xuất áp dụng trực tiếp việc kiểm định trực tiếp loại PTĐ với quan kiểm định có thẩm quyền mà không cần tiến hành phê duyệt mẫu trước Ngồi ra, PTĐ phê duyệt mẫu kiểm định phù hợp với hướng dẫn EEC sử dụng tất nước thành viên EU mà không cần phải qua thử nghiệm quốc gia Từ việc nghiên cứu Luật Đo lường số nước thành viên EU, ta nhận thấy có số hoạt động đo lường pháp định khác với Việt Nam mà ta nghiên cứu, tham khảo xem có nên đưa vào hoạt động đo lường pháp định – (đưa vào Luật Đo lường) Việt Nam hay không (chẳng hạn việc công bố đánh giá phù hợp) Ngoài ra, Luật đo lường nước có chương nói rõ sở hạ tầng đo lường mà Việt Nam chưa đề cập đầy đủ Việc Luật Đo lường nước ngồi khơng có chế khen thưởng hoạt động đo lường điểm khác với hoạt động đo lường Việt Nam Trung Quốc a) Giới thiệu Luật đo lường Trung Quốc 1985 * Về cấu trúc Luật gồm sáu (6) chương, 33 điều khoản, cụ thể sau: - Chương 1: Quy định điều khoản chung - Chương 2: Quy định chuẩn đo lường chuẩn đo lường để kiểm định - Chương 3: Quy định quản lý nhà nước phương tiện đo - Chương 4: Quy định giám sát đo lường - Chương 5: Xử lý vi phạm - Chương 6: Quy định điều khoản thi hành * Về nội dung Luật: - Chương quy định chung mục đích luật phạm vi áp dụng, hệ đơn vi đo lường thức Trung quốc hệ SI, quy định quan giám sát đo lường cấp thể Điều 1; 2; 3; 15 - Chương quy định quan chịu trách nhiệm thiết lập, trì, khai thác chuẩn đo lường cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp địa phương Chương quy đinh việc sử dụng chuẩn đo lường Đối với chuẩn để kiểm định chuẩn đo lường dùng phương tiện đo phải kiểm định sử dụng toán thương mại, bảo vệ an tồn, hoạt động y tế kiểm sốt môi trường liệt kê Danh mục phải kiểm - Chương quy định nguyên tắc quản lý nhà nước đo lường việc sản xuất, sửa chữa, buôn bán, nhập phương tiện đo lường Theo tổ chức, cá nhân phép sản xuất, sửa chữa phương tiện đo có giấy phép sản xuất, sửa chữa - Chương quy định giám sát đo lường quan quản lý nhà nước cấp chịu trách nhiệm đề cử giám sát viên đo lường cấp Chương quy định việc uỷ quyền kiểm định - Chương quy định hành vi coi vi phạm, hình thức xử lý phạt tiền, tịch thu xử lý hình Luật quy định giám sát viên đo lường bị xử lý điều tra hình có hành vi vi phạm nhẹ bị xử phạt hành b) Nhận xét việc thực luật đo lường Trung Quốc - Hệ đơn vị đo lường Luật Trung Quốc Việt Nam luật pháp quy định đơn vị SI Luật yêu cầu đơn vị đo lường khơng thức quốc gia bị bãi bỏ - Đối với chuẩn đo lường, hai văn luật Trung Quốc Việt Nam có quy định chuẩn đo lường cấp quốc gia Luật Trung quốc quy định rõ quan quản lý nhà nước thuộc Quốc vụ viện chịu trách nhiệm thiết lập chuẩn quốc gia Việt Nam Chính phủ quy định Theo luật Trung Quốc chuẩn đo lường có tên danh mục phương tiện đo phải kiểm định dùng cho mục đích kiểm định bắt buộc phải kiểm định Các chuẩn đo lường khác sử dụng sau có đánh giá, kiểm tra - Đối với phương tiện đo luật Trung quốc đưa yêu cầu cấp giấy phép sản xuất, sửa chữa phương tiện đo cho tổ chức, cá nhân Việc cấp phép quan quản lý nhà nước thương mại cơng nghiệp thực sau có xác nhận đủ điều kiện hoạt động quan quản lý nhà nước đo lường địa phương doanh nghiệp có trụ sở Pháp lệnh VN khơng có quy định - Luật Trung quốc yêu cầu phương tiện đo nhập buôn bán sau kiểm định đánh giá phù hợp Tuy nhiên không quy định rõ đánh giá mẫu hay phương tiện đo - Luật Trung quốc không đưa quy định hàng hố đóng gói sẵn, hiệu chuẩn phương tiện đo lường, khen thưởng Tuy nhiên Luật quy định cụ thể xử lý vi phạm chương 5, hình thức xử lý từ phạt tiền đến xử lý hình Hành vi sử dụng phương tiện đo chất lượng bị xử phạt quan thực quan quản lý thương mại công nghiệp 16 - Luật quy định việc khiếu nại đối tượng chịu phạt quan xử lý án - Điều 33 Luật đo lường Trung quốc quy định việc quản lý, giám sát hoạt động đo lường quân đội Trung Quốc hội đồng khoa học cơng nghệ quốc phòng thực theo quy định liên ủy ban Quốc vụ viện Quân uỷ trung ương - Luật Đo lường Trung có sử dụng việc cơng bố đánh giá phù hợp đo lường - Luật đo lường Trung quốc quy định rõ vể xử phạt, khơng có chế khen thưởng hoạt động đo lường điểm khác với hoạt động đo lường Việt Nam Mỹ a) Giới thiệu đạo luật đo lường Mỹ - Theo Hiến pháp Hoa kỳ, khơng có Luật đo lường cấp Liên bang, nhiên, gần tất bang Hoa kỳ (49bang /50bang) có Luật Đo lường Luật đo lường bang xây dựng dựa theo mẫu chung Hội đồng quốc gia Cân Đo (NCWM) (National Conference on Weights and Measures) xây dựng - Quá trình xây dựng luật pháp (bao gồm Luật đo lường) Hoa kỳ phải tuân thủ theo quy trình chặt chẽ quy định văn luật (tương tự Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Việt nam); - Chính quyền bang quan quản lý chịu toàn trách nhiệm quản lý đo lường bang - Việc xây dựng, áp dụng quy định, hướng dẫn đo lường xây dựng theo quy tắc từ lên: + NIST (National Institute of Standards and Technology) xây dựng Handbook, Publication: yêu cầu kỹ thuật đo lường chuẩn đo lường phương tiện đo; phương pháp thử, quy trình đánh giá mẫu phương tiện đo; yêu cầu đo lường hàng đóng gói sẵn theo định lượng; phương pháp, phương tiện trình tự kiểm tra hàng đóng gói sẵn theo định lượng; + Cơ quan quốc gia thử nghiệm đánh giá mẫu (NTEP) (National Type Evaluation Program) thuộc NCWM công bố Publication14 thủ tục, trình tự tổ chức thử nghiệm, đánh giá mẫu phương tiện đo, cấp chứng phù hợp + Luật đo lường quy định đo lường bang dẫn chiếu tới văn NIST, NCWM, NTEP quy định bắt buộc áp dụng quan nhà nước, tổ chức, cá nhân địa bàn bang b) Việc thực thi pháp luật đo lường Hoa kỳ - Hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI) pháp luật đo lường Hoa kỳ thừa nhận với hệ đơn vị Anh (inch, pound, ); 17 - Chuẩn đo lường dùng để kiểm định phải tuân thủ theo quy trình bắt buộc gồm bước: + Bước 1: Hiệu chuẩn để xác định giá trị đo lường (độ lệch, độ không đảm bảo đo…); + Bước 2: Kiểm định để đảm bảo giá trị đo lường chuẩn phải nằm giới hạn quy định; có quy định chu kỳ kiểm định cho loại chuẩn cụ thể Quy trình cho loại chuẩn theo Handbook 105; Phòng thí nghiệm thực việc phải NIST công nhận; - Phương tiện đo, Hàng đóng gói sẵn theo định lượng: Việc thử nghiệm, phê duyệt mẫu, kiểm định phương tiện đo, kiểm tra hàng đóng gói sẵn tương tự Việt Nam; nhiên, kiểm định viên chủ yếu cơng chức nhà nước, số bang có tổ chức kiểm định nhà nước - Kiểm tra, tra, xử lý vi phạm: + Việc kiểm tra, tra quan đo lường bang thực hiện, không hạn chế số lần thực hiện; + Quyền hạn xử lý vi phạm: chủ yếu Cảnh sát, án định Nhận xét chung - Luật pháp đo lường nước phát triển tồn khoảng thời gian dài, so với D1(2004) số phần phải thay đổi bổ sung để phù hợp với yêu cầu quốc tế, phát triển khoa học kỹ thuật giới Để phù hợp với D1, nhiều nước tiên tiến sửa đổi luật đo lường đến chưa có kết luật mới, ví dụ Đức - Các vấn đề quy định luật đơn vị đo lường, chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, phê duyệt mẫu, thử nghiệm mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn nước phát triển D1 thể nguyên lý chung giống Tuy nhiên, tuỳ theo trình độ phát triển khoa học kỹ thuật đo lường nước, yêu cầu quản lý, phương thức quản lý, văn hoá nước khác dẫn đến cách thức quy định luật có khác V LUẬT CÂN ĐO CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN Singapore Malaysia nước có kinh tế phát triển công nghiệp vượt xa Việt Nam Ngoài việc nghiên cứu hệ thống đo lường nước phát triển đề cập trên, việc tham khảo hệ thống luật pháp liên quan đến đo lường 02 nước tiêu biểu khối ASEAN góp phần quan trọng việc tư vấn để xây dựng Luật đo lường Việt Nam 18 Luật cân đo Singapore a) Giới thiệu luật cân đo Singapore Luật cân đo Singapore, lần sửa đổi vào năm 2005 gồm phần, 41 điều, có cấu trúc sau: Phần I Mở đầu (gồm điều); Phần II Đơn vị chuẩn đo lường (1 điều); Phần III Cân đo thương mại (10 điều); Phần IV Quy định giao nhận hàng hoá (12 điều); Phần V Quản lý (3 điều); Phần VI Các vấn đề khác (9 điều) b) Việc thực Luật cân đo Singapore Luật cân Đo Singapore chủ yếu đề cập đến việc quản lý đo lường pháp định Cơ quan quản lý đo lường Phòng Cân, Đo thuộc SPRING Singapore - Đơn vị đo lường thức sử dụng Singapore hệ đơn vị đo lường quốc tế SI; không chấp nhận số đơn vị cổ truyền Trung Quốc tahils (đơn vị đo khối lượng tương đương với 37,8 gam) - Chuẩn đo lường quy định rõ quan quốc gia chịu trách nhiệm việc trì chuẩn đo lường Cơ quan giữ chuẩn đo lường quốc gia Trung tâm đo lường quốc gia thuộc SPRING Singapore - Trong Luật quy định đối tượng phương tiện đo buộc phải kiểm định nhà nước Tuy nhiên phạm vi phương tiện đo nhiều so với Việt Nam Phạm vi phương tiện đo phải kiểm định nhà nước gồm: Thước thẳng, phương tiện đo dung tích, cân, cân khơng tự động, thiết bị đo nồng độ rượu, cột đo nhiên liệu, đồng hồ đo lưu lượng - Hiện nay, Cơ quan quản lý đo lường Singapore không tổ chức việc thử nghiệm để phê duyệt mẫu loại cân thiết bị đo sử dụng thương mại Tuy nhiên, thiết bị dùng vào mục đích thương mại sử dụng Singapore phải làm thủ tục phê duyệt mẫu đăng ký với quan quản lý đo lưởng Singapore Chỉ có thiết bị đăng ký phê duyệt mẫu phép kiểm định Hồ sơ phương tiện đo cần: + Chứng phê duyệt mẫu OIML + Báo cáo thử nghiệm; + Bản vẽ tổng quan; + Ảnh chụp; + Hướng dẫn sử dụng 19 - Phí kiểm định phê duyệt mẫu quy định văn Luật Luật cân đo Malaysia a) Giới thiệu Luật cân đo Malaysia Luật cân đo Malaysia đời từ năm 1972, lần sửa đổi vào năm 1992 gồm phần 35 điều, có cấu trúc sau: Phần I Mở đầu Phần II Đơn vị đo lường Phần III Cân đo cho mục đích thương mại Phần IV Quản lý Phần V Các vần đề khác b) Việc thực Luật cân đo Malaysia - Việc tổ chức thực Luật cân Đo 1972 Malaysia thuộc trách nhiệm Bộ Công – Thương Các lĩnh vực thuộc trách nhiệm Bộ Công Thương tập trung vào đo lường thương mại Đo lường pháp định lĩnh vực khác thuộc quan có thẩm quyền khác như: Uỷ ban lượng, Cục giao thơng vận tải, Cục Hải quan Hồng gia, Cục Môi trường, Uỷ ban đa ngành Cơ quan quản lý nước quốc gia - Ngoài phương tiện đo thơng dụng mà Việt Nam áp dụng có loại phương tiện đo thông dụng khác buộc phải quản lý đồng hồ gas, điện thoại - Quy định Danh mục phương tiện đo phải kiểm soát đo lường khác với Danh mục phương tiện đo phải kiểm định kiểm định lại - Phân tách rõ phương tiện đo thông dụng riêng rẽ công tơ điện, đồng hồ khí gaz, đồng hồ nước, tắc xi mét, telephone để có chế quản lý riêng - Phí thử nghiệm tính sở giá trị thiết bị, chi phí nhân viên trực tiếp làm, lợi nhuận chi phí tổng thể - Phí kiểm định tính sở thu lại chi phí bỏ - Quy định mức xử phạt hành vi vi phạm đo lường: phạt tiền, phạt tù Nhận xét chung - Luật pháp đo lường Singapore Malaysia có từ lâu, chưa cập nhập kịp thời so với D1 Do vậy, số quy định chưa thể đề cập luật pháp đo lường - Các yếu tố quản lý truyền thống đo lường nước Việt Nam có Tuy nhiên, việc quy định chi tiết thực phụ thuộc nhiều vào văn hố, ý chí nhà quản lý, 20 VI TỔNG KẾT Việc nghiên cứu xây dựng thực thi luật đo lường nước giới mức độ khác tuỳ thuộc vào phát triển nghiên cứu ứng dụng đo lường nước Theo nghiên cứu OIML đúc kết Thuật ngữ quốc tế đo lường pháp định (VIM VIML) điều khoản luật đo lường (D1), nước phát triển phát triển có điểm chung xây dựng luật phải phù hợp với hiến pháp hệ thống trị, pháp luật quốc gia, có xem xét đến điều ước, khuyến cáo quốc tế Như vậy, nước tự lựa chọn biện pháp xây dựng luật đo lường phù hợp cho tuỳ theo bất cập thể sau trình thực thi luật phát triển ngành đo lường mà tiến hành sửa đổi bổ sung quy định cần thiết xây dựng luật Tất nghiên cứu cho thấy Luật Đo lường Việt Nam phải đúc rút kinh nghiệm xây dựng luật từ nước để tránh phải sửa đổi nhiều, xây dựng Luật Đo lường để đảm bảo thống nhất, xác, nhằm góp phần đảm bảo cơng xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi giao lưu hội nhập quốc tế./ 21 ... này, bao gồm quan : a) Cơ quan tiêu chuẩn, đo lường thử nghiệm Slovakia b) Viện đo lường Slovakia c) Thanh tra đo lường Slovakia Trong đó, chương VII tương thích Pháp lệnh Đo lường Việt Nam Quản... đo lường MC hiệu chuẩn INMS (6) Văn phòng chi nhánh MC Vancouver (Vancouver District Office) - Có khoảng 15 người thực thi nhiệm vụ MC Vancouver, trang bị chuẩn đo lường, phương tiện để kiểm... định nhà nước thực kiểm định xác suất không thu phí kiểm định Slovakia a) Giới thi u Luật đo lường Slovakia Luật đo lường Slovakia ban hành ngày 17/03/2000 gồm chương, 42 điều, có cấu trúc sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Kinh Nghiệm Quốc Tế Trong Xây Dựng Và Thực Thi Luật Đo Lường, Báo Cáo Kinh Nghiệm Quốc Tế Trong Xây Dựng Và Thực Thi Luật Đo Lường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay