Luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

57 18 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 23:19

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HỒ NHÂN DÂN TRUNG HOA (Thông qua Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ ngày 01 tháng năm 1979, sửa đổi theo Quyết định sửa đổi Luật tố tụng hình nước Cộng hồ nhân dân Trung Hoa thơng qua Kỳ họp thứ tư Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ ngày 17 tháng năm 1996) PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I MỤC ĐÍCH VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CHƯƠNG II THẨM QUYỀN XÉT XỬ CHƯƠNG III TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG CHƯƠNG IV BÀO CHỮA VÀ ĐẠI DIỆN CHƯƠNG V .13 CHỨNG CỨ 13 CHƯƠNG VI 15 BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN 15 CHƯƠNG VII .23 KIỆN DÂN SỰ 23 CHƯƠNG VIII 24 THỜI HẠN, TỐNG ĐẠT TÀI LIỆU .24 CHƯƠNG IX 25 NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC .25 PHẦN THỨ HAI .27 KHỞI TỐ VỤ ÁN, ĐIỀU TRA VÀ TRUY TỐ 27 CHƯƠNG I 27 KHỞI TỐ VỤ ÁN 27 CHƯƠNG II .29 ĐIỀU TRA 29 MỤC 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 29 MỤC 29 THẨM VẤN NGHI CAN 29 MỤC 3: HỎI NGƯỜI LÀM CHỨNG .31 MỤC4: ĐIỀU TRA VÀ THẨM CỨU 32 MỤC 5: KHÁM XÉT 33 MỤC 6: BẮT GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU LÀM CHỨNG CỨ 34 MỤC 7: GIÁM ĐỊNH 35 MỤC 8: TRUY NÃ 36 MỤC 9: KẾT THÚC ĐIỀU TRA .36 CHƯƠNG III 39 TRUY TỐ 39 PHẦN THỨ BA 42 XÉT XỬ 42 CHƯƠNG I 43 TỔ CHỨC XÉT XỬ 43 CHƯƠNG II .44 THỦ TỤC XÉT XỬ SƠ THẨM 44 MỤC 1: ÁN CÔNG TỐ 44 MỤC 2: ÁN TƯ TỐ 50 CHƯƠNG III 51 THỦ TỤC RÚT GỌN 51 Chương III 53 Thủ tục phúc thẩm .53 CHƯƠNG IV 58 THỦ TỤC XÉT LẠI ÁN TỬ HÌNH 58 CHƯƠNG V .59 THỦ TỤC XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM 59 PHẦN THỨ TƯ 61 THI HÀNH ÁN 61 PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I MỤC ĐÍCH VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Điều Luật ban hành sở Hiến pháp mục tiêu đảm bảo thực thi Luật hình sự, trừng phạt tội phạm, bảo vệ nhân dân, bảo đảm an ninh cơng cộng quốc gia trì trật tự xã hội chủ nghĩa Điều Mục đích Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hồ nhân dân Trung Hoa nhằm đảm bảo việc điều tra, làm sáng tỏ thực chất tội phạm cách xác, kịp thời, trừng trị người phạm tội, bảo đảm cho người vô tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tăng cường nhận thức người dân cần thiết phải chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh với hành vi phạm tội nhằm bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền cá nhân; tài sản, quyền dân chủ quyền khác họ; đảm bảo tiến hành thuận lợi công phát triển chủ nghĩa xã hội Điều Cơ quan công an chịu trách nhiệm thực việc điều tra, bắt, giam điều tra ban đầu vụ án hình Viện kiểm sát có trách nhiệm thực hành cơng tác kiểm sát, phê chuẩn lệnh bắt, tiến hành điều tra, truy tố vụ án Viện kiểm sát trực tiếp thụ lý Toà án nhân dân đảm nhiệm việc xét xử Trừ luật có quy định khác, khơng quan, tổ chức cá nhân khác có quyền hạn nêu Khi tiến hành tố tụng hình sự, Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan công an phải thực nghiêm chỉnh quy định Bộ luật luật khác có liên quan Điều Cơ quan an ninh, theo quy định luật, giải vụ việc phạm tội gây nguy hại đến an ninh quốc gia, thực chức quyền hạn tương tự quan cơng an Điều Tồ án nhân dân thực hành quyền xét xử độc lập theo quy định pháp luật Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố độc lập theo theo quy định pháp luật, quan không bị can thiệp quan hành chính, tổ chức cá nhân Điều Trong tiến hành tố tụng hình sự, Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan công an phải dựa vào quần chúng nhân dân, thực tế khách quan luật pháp làm tiêu chí Mọi cơng dân bình đẳng trước pháp luật khơng có đặc quyền đặt lên pháp luật Điều Khi tiến hành tố tụng hình sự, Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan công an phải phân công trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ kiểm tra lẫn nhằm đảm bảo thực thi luật pháp cách xác có hiệu Điều Viện kiểm sát nhân dân thực việc giám sát tư pháp hoạt động, tố tụng hình theo quy định pháp luật Điều Nhân dân dân tộc có quyền sử dụng ngơn ngữ, chữ viết dân tộc tham gia tố tụng Toà án Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan công an phải cung cấp phiên dịch cho bên tham gia tố tụng Tồ khơng am hiểu ngơn ngữ, chữ viết thơng dụng địa phương Nơi người dân tộc thiểu số sống cộng đồng tập trung nơi có số dân tộc sống khu vực, việc xét xử Toà án phải tiến hành ngôn ngữ thông dụng địa phương, án, thông báo văn khác phải ban hành theo ngôn ngữ viết thông dụng địa phương Điều 10 Khi xét xử vụ án, Tồ án nhân dân phải thực chế độ xét xử phúc thẩm chung thẩm Điều 11 Trừ Luật có quy định khác, Tồ án nhân dân phải tiến hành xét xử công khai vụ án Bị cáo có quyền bào chữa, Tồ án nhân dân phải có trách nhiệm đảm bảo cho bị cáo thực quyền bào chữa Điều 12 Khơng bị coi có tội khơng bị xét xử kết án Toà án nhân dân theo quy định pháp luật Điều 13 Khi xét xử vụ án, Toà án nhân dân phải áp dụng chế độ hội thẩm nhân dân tham gia xét xử theo Luật Điều 14 Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan công an phải bảo đảm cho người tham gia tố tụng hưởng quyền tố tụng theo pháp luật Trong vụ án có người chưa thành niên 18 tuổi phạm tội, báo cho nghi can người đại diện bị cáo có mặt vào thời điểm thẩm vấn xét xử Người tham gia tố tụng có quyền tố cáo thẩm phán, kiểm sát viên điều tra viên có hành vi xâm phạm quyền tố tụng công dân xúc phạm danh dự họ Điều 15 Khơng truy cứu trách nhiệm hình sự, tiến hành điều tra phải đình vụ án, khơng truy tố, đình việc xét xử tuyên vô tội trường hợp sau đây: Hành vi vi phạm rõ ràng không đáng kể, không gây nguy hại lớn, khơng bị coi tội phạm; Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; Được miễn hình phạt theo định ân xá đặc biệt; Tội phạm bị xử lý dựa sở khiếu nại, tố cáo theo quy định Bộ luật hình sự, khơng có khiếu nại, tố cáo rút khiếu nại, tố cáo; Nghị can bị cáo chết; Miễn truy cứu trách nhiệm hình theo quy định luật khác Điều 16 Các quy định Luật áp dụng người nước phạm tội mà cần phải truy cứu trách nhiệm hình Nếu người nước ngồi có đặc quyền miễn trừ ngoại giao phạm tội, việc truy cứu trách nhiệm hình giải đường ngoại giao Điều 17 Theo hiệp ước quốc tế mà nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa ký kết tham gia dựa nguyên tắc có có lại, quan tư pháp Trung quốc nước khác yêu cầu tương trợ tư pháp từ nước vấn đề hình CHƯƠNG II THẨM QUYỀN XÉT XỬ Điều 18 Việc điều tra vụ án hình quan cơng an tiến hành trừ luật có quy định khác Các tội tham ô, hối lộ, thiếu trách nhiệm cán nhà nước, tội xâm phạm quyền cá nhân công dân giam giữ trái phép, cung, dùng nhục hình, trả thù, mưu hại khám xét trái phép tội phạm xâm phạm quyền dân chủ công dân – cán nhà nước lợi dụng chức quyền hạn để thực – Viện kiểm sát nhân dân điều tra Nếu vụ án liên quan đến tội nghiêm trọng cán nhà nước thực việc lợi dụng chức quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân trực tiếp giải Các vụ án đưa vào hồ sơ điều tra Viện kiểm sát nhân dân định Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cấp cao Các vụ án thuộc tư tố Toà án nhân dân trực tiếp giải Điều 19 Tồ án nhân dân sơ cấp có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình thơng thường, trừ vụ án thuộc thẩm quyền xét xử Toà án nhân dân cấp theo quy định Bộ luật Điều 20 Toà án nhân dân trung cấp xử sơ thẩm vụ án hình sau đây: Các vụ án phản cách mạng xâm phạm an ninh quốc gia; Các vụ án hình mà người phạm tội bị xử phạt tù chung thân tử hình; Những vụ án hình có người nước ngồi phạm tội Điều 21 Toà án nhân dân cấp cao xử sơ thẩm vụ án hình lớn phạm vi tồn tỉnh (thành phố, khu tự trị trực thuộc Trung ương) Điều 22 Toà án nhân dân tối cao xử sơ thẩm vụ án lớn phạm vi toàn quốc Điều 23 Khi cần thiết, Toà án nhân dân cấp xét xử vụ án hình thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân cấp dưới; Toà án nhân dân cấp nhận thấy vụ án hình cấp sơ thẩm có tình tiết nghiêm trọng, phức tạp cần phải xét xử Toà án nhân dân cấp cao u cầu chuyển vụ án lên xét xử Toà án nhân dân cấp trực tiếp Điều 24 Một vụ án hình thuộc thẩm quyền xét xử Toà án nhân dân nơi có tội phạm xảy Nếu xét thấy vụ án xét xử Toà án nhân dân nơi bị cáo sinh sống thuận tiện Tồ án nhân dân nơi có xét xử vụ án Điều 25 Khi có hai hay nhiều Tồ án nhân dân cấp có thẩm quyền xét xử vụ án việc xét xử tiến hành Toà án nhân dân thụ lý vụ án Khi cần chuyển vụ án đến xét xử Toà án nhân dân nơi tội phạm xảy Điều 26 Toà án nhân dân cấp định Tồ án nhân dân cấp xét xử vụ án khơng rõ thẩm quyền định Toà án nhân dân cấp chuyển vụ án xét xử Toà án nhân dân khác Điều 27 Thẩm quyền xét xử vụ án Toà án đặc biệt quy định riêng CHƯƠNG III TỪ CHỐI THAM GIA TỐ TỤNG Điều 28 Trong trường hợp cán quan Tòa án, Viện kiểm sát hay điều tra phải từ chối không tham gia tố tụng, đương người đại diện theo pháp luật họ u cầu người nói khơng tham gia tố tụng: 1) Là bên đương thân nhân bên đương vụ án; 2) Bản thân người nhà có lợi ích vụ án; 3) Là người làm chứng, giám định, bào chữa người đại diện có liên quan vụ án; 4) Là người có quan hệ khác với đương vụ án làm ảnh hưởng đến việc giải vụ án cách khách quan Điều 29 Thẩm phán, kiểm sát viên điều tra viên không chấp nhận lời mời ăn tối quà tặng bên đương vụ án người bên đương uỷ quyền không vi phạm quy định việc gặp gỡ bên đương vụ án người bên đương uỷ quyền Bất kỳ thẩm phán, kiểm sát viên điều tra viên vi phạm quy định đoạn bị truy cứu trách nhiệm hình Các bên đương vụ án người đại diện theo pháp luật họ có quyền u cầu người khơng tham gia tố tụng Điều 30 Việc không tham gia tố tụng thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên định Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát Thủ trưởng quan công an Việc khơng tham gia tố tụng Chánh án Tồ án Ủy ban thẩm phán Tồ án định; Việc không tham gia tố tụng Viện trưởng Viện kiểm sát Thủ trưởng quan công an Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân cấp định Điều tra viên không tạm dừng việc điều tra vụ án trước có định khơng tham gia tố tụng Nếu có định từ chối đơn đề nghị không tham gia tố tụng, đương người đại diện theo pháp luật yêu cầu xem xét vấn đề lại lần Điều 31 Quy định điều 28, 29 30 Luật này áp dụng thư ký án, phiên dịch giám định viên CHƯƠNG IV BÀO CHỮA VÀ ĐẠI DIỆN Điều 32 Ngoài quyền tự bào chữa, nghị can bị cáo chọn hai người khác làm người bào chữa Những người sau chọn người bào chữa: 1) Luật sư; 2) Người tổ chức đơn vị công tác nghi can bị cáo đề nghị; 3) Người giám hộ họ hàng bạn bè nghị can, bị cáo Người chấp hành hình phạt người mà quyền tự cá nhân bị tước đoạt hạn chế theo luật không làm người bào chữa Điều 33 Nghị can vụ án Viện kiểm sát truy tố có quyền định người bào chữa từ thời điểm vụ án chuyển giao để thẩm tra trước truy tố Bị cáo vụ án thuộc tư tố có quyền định người bào chữa vào thời điểm Viện kiểm sát nhân dân, vòng ba ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án chuyển đến để thẩm tra trước truy tố, thông báo cho nghi can quyền định người bào chữa Toà án nhân dân phải, thời hạn ngày kể từ ngày thụ lý vụ án thuộc tư tố, thông báo cho bị cáo quyền định người bào chữa Điều 34 Nếu vụ án kiểm sát viên đưa trước tồ bị cáo khơng có người bào chữa khó khăn tài lý khác Tồ án nhân dân định luật sư có nghĩa vụ trợ giúp pháp lý làm người bào chữa cho họ Nếu bị cáo người mù, câm điếc người chưa thành niên chưa có người bào chữa Toà án nhân dân phải định luật sư có nghĩa vụ trợ giúp pháp lý làm người bào chữa cho họ Nếu có khả bị cáo bị tun tử hình chưa có người bào chữa, Toà án nhân dân phải định luật sư có nghĩa vụ trợ giúp pháp lý làm người bào chữa cho họ Điều 35 Trên sở tôn trọng thật khách quan pháp luật, người bào chữa có trách nhiệm phải trình bày tài liệu ý kiến chứng minh vô tội nghị can, bị cáo, tình tiết giảm nhẹ tội phạm cần thiết phải giảm hình phạt miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp nghị can, bị cáo Điều 36 Kể từ ngày Viện kiểm sát nhân dân bắt đầu thẩm tra vụ án, luật sư bào chữa tư vấn, trích, tài liệu tư pháp liên quan đến vụ án chứng chứng minh kỹ thuật, gặp gỡ, trao đổi với nghi can bị giam giữ Với chấp thuận Viện kiểm sát, người bào chữa khác tư vấn, trích, tài liệu nói trên, gặp gỡ, trao đổi với nghi can bị giam giữ Kể từ ngày Toà án nhân dân thụ lý vụ án, luật sư bào chữa tư vấn, trích, tài liệu tình tiết tội phạm bị cáo buộc vụ án gặp gỡ, trao đổi với bị cáo bị giam giữ Với chấp thuận Tồ án, người bào chữa khác tư vấn, trích, tài liệu nói trên, gặp gỡ, trao đổi với bị cáo bị giam giữ Điều 37 Với đồng ý nhân chứng đơn vị cá nhân liên quan, luật sư bào chữa thu thập thơng tin liên quan đến vụ án từ họ yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân thu thập chứng cứ, yêu cầu Tồ án nhân dân thơng báo cho nhân chứng có mặt khai báo Với cho phép Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân với đồng ý người bị hại, họ hàng thân thích nhân chứng người bị hại cung cấp, luật sư bào chữa thu thập thông tin liên quan đến vụ án từ họ Điều 38 Luật sư bào chữa người bào chữa khác không giúp bị can, bị cáo che giấu, tiêu huỷ làm sai lệch chứng thông cung, không đe doạ xúi giục nhân chứng sửa đổi lời khai khai man tiến hành hành vi khác để can thiệp vào tiến trình tố tụng quan tư pháp Bất kỳ vi phạm quy định nêu phải bị truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật Điều 39 Trong trình xét xử, bị cáo từ chối người bào chữa tiếp tục bào chữa cho định người bào chữa khác Điều 40 Từ ngày vụ án chuyển giao để thẩm tra trước truy tố, người bị hại vụ án Viện kiểm sát truy tố, người đại diện theo pháp luật họ hàng thân thích, bên vụ kiện dân phát sinh người đại diện theo pháp luật họ quyền định người đại diện tham gia vụ án Tư tố viên vụ án 10 (1) tình tiết phạm tội rõ ràng, chứng đầy đủ, vụ án phải xét xử phiên toà; (2) trường hợp vụ án tư tố thiếu chứng buộc tội, tư tố viên khơng thể xuất trình chứng bổ sung, Toà án phải thuyết phục người rút lại việc truy tố lệnh bác bỏ việc truy tố Nếu tư tố viên, sau triệu tập đến lần thứ hai mà vắng mặt khơng có lý đáng, bỏ khỏi phiên tồ mà khơng cho phép Tồ án, vụ án bị coi bị người rút lại Nếu xét xử vụ án, thẩm phán có nghi ngờ chứng thấy cần thiết phải tiến hành điều tra xác minh chứng cứ, quy định Điều 158 Luật áp dụng Điều 172 Tồ án hoà giải vụ án tư tố; tư tố viên đạt thoả thuận giải quyêt vụ án với bị cáo rút lại việc tố trước tun án Khơng tiến hành hồ giải trường hợp quy định đoạn (3) Điều 170 Luật Điều 173 Trong trình tố tụng, bị cáo vụ án tư tố có đưa yêu cầu phản tố tư tố viên Các quy định điều chỉnh việc tư tố áp dụng yêu cầu phản tố MỤC 3: THỦ TỤC RÚT GỌN Điều 174 Toà án nhân dân áp dụng thủ tục rút gọn vụ án sau, thẩm phán xét xử: (1) vụ án Viện kiểm sát truy tố mà bị cáo bị phạt tù có thời hạn không năm, bị giam, giám sát phạt tiền, có tình tiết rõ ràng, chứng đầy đủ, Viện kiểm sát đề nghị đồng ý áp dụng thủ tục rút gọn; (2) vụ án giải dựa khiếu nại, tố cáo; 43 (3) vụ án người bị hại truy tố, có chứng chứng minh án nghiêm trọng Điều 175 Đối với vụ án Viện kiểm sát truy tố xét xử theo thủ tục rút gọn, Viện kiểm sát nhân dân khơng cử kiểm sát viên tham gia phiên tồ Bị cáo trình bày lập luận tự bào chữa liên quan đến tội phạm bị truy tố cáo trạng Đối với vụ án Viện kiểm sát cử kiểm sát viên tham gia phiên toà, bị cáo người bào chữa có thể, với cho phép thẩm phán, tranh luận với kiểm sát viên Điều 176 Đối với án tư tố xét xử theo thủ tục rút gọn, sau đọc cáo trạng, bị cáo người bào chữa có thể, với cho phép thẩm phán, tranh luận với tư tố viên người đại diện uỷ quyền Điều 177 Việc xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn không chịu điều chỉnh Mục Chương thủ tục thẩm vấn bị cáo, hỏi nhân chứng giám định viên, xuất trình chứng cứ, tranh luận Tuy nhiên, trước tuyên án, bị cáo phải đựoc nói lời cuối Điều 178 Đối với vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn, Toà án nhân dân phải kết luận thời hạn 20 ngày sau thụ lý vụ án Điều 179 Nếu q trình xét xử vụ án, Tồ án phát thấy thủ tục rút gọn không phù hợp phải xét xử lại vụ án theo quy định Mục Mục Chương Chương III Thủ tục phúc thẩm Điều 180 Nếu bị cáo, tư tố viên người đại diện theo pháp luật họ khơng trí với án định sơ thẩm Toà án cấp địa phương cấp nào; họ có quyền kháng cáo văn lời nói lên tồ án cấp trực tiếp Nếu bị cáo đồng ý, người bào chữa họ hàng thân thích bị cáo kháng cáo 44 Một bên vụ kiện dân người đại diện theo pháp luật họ kháng cáo phần án định sơ thẩm Toà án địa phương cấp giải vụ kiện dân Bị cáo khơng thể bị tước bỏ quyền kháng cáo lý Điều 181 Nếu Viện kiểm sát nhân dân địa phương cấp cho rõ ràng có lỗi án định sơ thẩm Tồ án cấp phải kháng nghị lên Toà án nhân dân cấp trực tiếp Điều 182 Nếu người bị hại đại diện theo pháp luật từ chối chấp nhận án sơ thẩm Toà án địa phương cấp thời hạn ngày kể từ ngày nhận án, có quyền yêu cầu Viện kiểm sát kháng nghị Viện kiểm sát phải, thời hạn ngày kể từ ngày nhận yêu cầu người bị hại người đại diện theo pháp luật người này, Viện kiểm sát phải định có kháng nghị hay khơng trả lời cho họ biết Điều 183 Thời hạn kháng cáo, kháng nghị án mười ngày, thời hạn kháng cáo, kháng nghị định năm ngày; thời hạn tính từ ngày sau nhận án, định Điều 184 Nếu bị cáo, tư tố viên nguyên đơn dân sự, bị đơn dân vụ kiện dân kháng cáo thông qua Toà án tiến hành xét xử sơ thẩm, thời hạn ba ngày, Tồ án phải chuyển đơn kháng cáo hồ sơ, chứng lên Toà án cấp trực tiếp; đồng thời phải giao đơn kháng cáo cho Viện kiểm sát nhân dân cấp bên đương Nếu bị cáo, tư tố viên, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân vụ kiện dân trực tiếp kháng cáo lên Tồ án nhân dân cấp phúc thẩm Tồ án vòng ba ngày phải chuyển đơn kháng cáo cho Toà án xét xử vụ án để chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân cấp bên đương Điều 185 Nếu Viện kiểm sát nhân dân địa phương kháng nghị án định sơ thẩm Tồ án nhân dân cấp phải làm văn kháng nghị thơng qua Tồ án nhân dân xét xử vụ án gửi văn kháng nghị cho 45 Viện kiểm sát nhân dân cấp trực tiếp Toà án nhân dân xét xử vụ án phải chuyển kháng nghị với hồ sơ, chứng cho Toà án nhân dân cấp trực tiếp kháng nghị cho bên đương Nếu Viện kiểm sát nhân dân cấp trực tiếp cho kháng nghị khơng thoả đáng rút lại kháng nghị từ Tồ án cấp thơng báo cho Viện kiểm sát cấp biết Điều 186 Toà án cấp phúc thẩm phải tiến hành xem xét toàn diện tình tiết áp dụng pháp luật án sơ thẩm không giới hạn phạm vi kháng cáo, kháng nghị Nếu có số bị cáo vụ án đồng phạm kháng cáo xem xét giải toàn vụ án Điều 187 Toà án nhân dân cấp phúc thẩm phải thành lập Hội đồng xét xử mở phiên xét xử vụ án có kháng cáo Tuy nhiên, sau xem xét hồ sơ, thẩm vấn bị cáo hỏi ý kiến bên, bị cáo người đại diện uỷ quyền, hội đồng xét xử thấy tình tiết phạm tội rõ ràng khơng mở phiên Toà án cấp phúc thẩm phải mở phiên tồ xét xử vụ án có kháng nghị Viện kiểm sát Khi Toà án cấp phúc thẩm mở phiên tồ xét xử vụ án có kháng cáo, kháng nghị tiến hành nơi xảy vụ án nơi có trụ sở Tồ án ban đầu xét xử vụ án Điều 188 Liên quan đến vụ án Viện kiểm sát kháng nghị vụ án Viện kiểm sát truy tố Toà án phúc thẩm xét xử, Viện kiểm sát nhân dân cấp phải cử kiểm sát viên tham dự phiên Mười ngày trước mở phiên tồ, Tồ án cấp phúc thẩm phải thơng báo để Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ vụ án Điều 189 Khi xét xử vụ án có kháng cáo, kháng nghị án sơ thẩm, tuỳ trường hợp Toà án cấp phúc thẩm phải giải theo hướng sau: 46 (1) phán ban đầu việc định tình tiết áp dụng pháp luật phù hợp với hình phạt, Toà án phải bác kháng cáo, kháng nghị giữ nguyên án ban đầu; (2) phán ban đầu khơng có sai xót việc xác định tình tiết áp dụng pháp luật khơng xác hình phạt khơng phù hợp, Tồ án phải sửa án (3) tình tiết phán ban đầu không rõ ràng chứng không đầy đủ, Tồ án sửa đổi án sau điều tra rõ việc, huỷ án ban đầu trả lại vụ án cho Toà án xét sử sơ thẩm để xét xử lại Điều 190 Khi xét xử vụ án có kháng cáo bị cáo người đại diện theo pháp luật, người bào chữa họ hàng thân thích họ, Tồ án cấp phúc thẩm khơng tăng hình phạt bị cáo Những hạn chế quy định khoản không áp dụng vụ án có kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân kháng cáo tư tố viên Điều 191 Nếu Toà án cấp phúc thẩm phát thấy xét xử vụ án Tồ án cấp sơ thẩm vi phạm trình tự tố tụng quy định luật theo trường hợp sau phải huỷ án sơ thẩm trả vụ án cho Toà án xét xử sơ thẩm để xét xử lại: (1) vi phạm quy định Luật liên quan đến việc xét xử công khai; (2) vi phạm quy định rút truy tố; (3) tước bỏ quyền hợp pháp bên đương quy định Luật hạn chế quyền mà ảnh hưởng đến tính khách quan việc xét xử; (4) thành lập Hội đồng xét xử không theo quy định pháp luật; (5) có vi phạm thủ tục tố tụng khác pháp luật quy định ảnh hưởng đến tính khách quan việc xét xử 47 Điều 192 Toà án xét xử ban đầu vụ án phải thành lập Hội đồng xét xử vụ án trả để xét xử lại theo thủ tục xét xử sơ thẩm Đối với án tuyên sau xét xử lại, kháng cáo, kháng nghị theo quy định Điều 180, 181 182 Luật Điều 193 Sau xem xét kháng cáo, kháng nghị định sơ thẩm, Toà án cấp phúc thẩm quýêt định bác kháng cáo, kháng nghị huỷ bỏ sửa đổi định sơ thẩm theo quy định Điều 189, 190 192 Luật Điều 194 Toà án nhân dân xét xử sơ thẩm vụ án phải tính thời hạn việc xét xử vụ án Toà án phúc thẩm trả để xét xử lại từ ngày nhận lại vụ án Điều 195 Toà án cấp phúc thẩm phải xét xử vụ án có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục sơ thẩm với việc áp dụng quy định Chương Điều 196 Sau thụ lý vụ án có kháng cáo, kháng nghị, Toà án nhân dân cấp phúc thẩm phải kết thúc xét xử vòng tháng, chậm tháng rưỡi Khi có tình quy định Điều 126 Luật này, gia hạn thêm tháng sau có phê chuẩn định Tồ án cấp cao tỉnh, khu tự trị thành phố trực thuộc Trung ương Tuy nhiên, vụ án có kháng cáo, kháng nghị Tồ án tối cao thụ lý thời hạn Tồ án tối cao định Điều 197 Tất án, định cấp phúc thẩm tất án, định Toà án tối cao chung thẩm Điều 198 Cơ quan công an, Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân phải quản lý tài sản, vật có giá trị nghị can, bị cáo, hoa lợi phát sinh từ đó, mà họ thu giữ phong toả để điều tra Không tổ chức cá nhân biển thủ xử lý tài sản chưa phép Tài sản hợp pháp người bị hại phải trả lại cho họ Những đồ vật bị cấm dễ bị hư hỏng phải bị xử lý theo quy định nhà nước liên quan 48 Vật chứng phải chuyển giao với hồ sơ vụ án, vật chuyển kèm theo hồ sơ được, kê ảnh tài liệu, giấy tờ khác phải chuyển giao với hồ sơ vụ án Sau có án Tồ án tun có hiệu lực, toàn tiền tài sản bất hợp pháp bị phong toả thu giữ hoa lợi phát sinh, trừ thứ trả lại cho người bị hại theo luật, phải bị tịch thu nộp vào Kho bạc nhà nước Bất kỳ nhân viên tư pháp tham ô, biển thủ xử lý tiền tài sản bất hợp pháp bị phong toả thu giữ hoa lợi phát sinh cách trái pháp luật phải bị truy cứu trách nhiệm hình theo luật; hành vi không cấu thành tội phạm phải bị xử phạt hành CHƯƠNG IV THỦ TỤC XÉT LẠI ÁN TỬ HÌNH Điều 199 Tồ án nhân dân tối cao phê chuẩn án tử hình Điều 200 Đối với vụ án Toà án nhân dân trung cấp xử sơ thẩm tuyên án tử hình,và bị cáo khơng có kháng cáo, Tồ án nhân dân cấp cao phải tiến hành xem xét lại xin ý kiến phê chuẩn Toà án nhân dân tối cao Nếu Toà án nhân dân cấp cao khơng trí với án tử hình đưa vụ án xét xử trả vụ án để xét xử lại Những vụ án Toà án cấp cao xét xử sơ thẩm tuyên án tử hình bị cáo khơng có kháng cáo vụ án xét xử phúc thẩm y án tử hình phải xin ý kiến phê chuẩn Toà án nhân dân tối cao Điều 201 Toà án nhân dân cấp cao phê chuẩn vụ án Toà án trung cấp xét xử tuyên án tử hình việc thi hành án hoãn thời hạn năm Điều 202 Toà án nhân dân tối cao xem xét vụ án có hình phạt tử hình Toà án nhân dân cấp cao xem xét vụ án có hình phạt tử hình có định hỗn thi hành án phải tiến hành Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán 49 CHƯƠNG V THỦ TỤC XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM Điều 203 Một bên đương người đại diện pháp luật họ hàng thân thích họ nộp đơn yêu cầu đến Toà án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân liên quan đến hiệu lực pháp lý án, định khơng đình việc thi hành án định Điều 204 Nếu đơn yêu cầu bên đương đại diện pháp lụât họ họ hàng thân thích có sau đây, Toà án nhân dân phải xét xử lại vụ án: (1) có chứng chứng minh việc xác định tình tiết án định ban đầu rõ ràng sai; (2) chứng làm cho việc buộc tội tuyên phạt không đáng tin cậy không đầy đủ, chứng quan trọng để chứng minh vụ án có mâu thuẫn với nhau; (3) việc áp dụng pháp luật án định ban đầu rõ ràng sai; (4) thẩm phán xét xử vụ án có hành vi tham ơ, hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cá nhân làm sai lệch pháp luật án Điều 205 Nếu phát thấy án định có hiệu lực pháp luật Tồ án có sai sót rõ ràng việc xác định thật vụ án việc áp dụng pháp luật, Chánh án Toà án nhân dân cấp phải yêu cầu Uỷ ban thẩm phán giải Nếu Toà án nhân dân tối cao phát thấy có sai sót rõ ràng án định có hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp dưới, Tồ án cấp phát thấy sai sót rõ ràng án định có hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp có quyền lấy vụ án lên để xét xử yêu cầu Toà án cấp xét xử lại 50 Nếu Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát thấy sai sót rõ ràng án định có hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp, Viện kiểm sát cấp phát thấy sai sót án định có hiệu lực pháp luật Tồ án nhân dân cấp có quyền kháng nghị án định đến Toà án cấp theo thủ tục giám đốc thẩm Liên quan đến vụ án Viện kiểm sát kháng nghị, Toà án nhân dân nhận kháng nghị phải thành lập Hội đồng xét xử lại; tình tiết làm sở cho phán ban đầu không rõ ràng chứng không đầy đủ u cầu Tồ án cấp xét xử lại Điều 206 Một Hội đồng xét xử phải thành lập để xét xử lại vụ án Toà án nhân dân theo thủ tục giám đốc thẩm Nếu vụ án xét xử ban đầu án sơ thẩm phải xét xử theo thủ tục sơ thẩm án định bị kháng cáo, kháng nghị Nếu vụ án phúc thẩm đưa xét xử Tồ án nhân dân cấp cao phải xét xử theo thủ tục phúc thẩm án định tuyên chung thẩm Điều 207 Đối với vụ án Toà án nhân dân xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm phải kết thúc xét xử thời hạn ba tháng kể từ ngày định lấy vụ án lên trực tiếp xét xử có định xét xử lại vụ án Nếu cần gia hạn khơng q sáu tháng Những quy định đoạn áp dụng cho thời hạn xét xử vụ án có kháng nghị Toà án nhân dân thụ lý xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm Trường hợp cần thiết phải yêu cầu Toà án nhân dân cấp xét xử lại vụ án có kháng nghị, định việc phải ban hành thời hạn tháng kể từ ngày vụ án có kháng nghị chấp nhận; quy định đoạn áp dụng cho thời hạn xét xử vụ án Toà án nhân dân cấp PHẦN THỨ TƯ THI HÀNH ÁN 51 Điều 208 Các án định phải thi hành sau có hiệu lực pháp luật Những án định sau có hiệu lực pháp luật: (1) Những án định khơng có kháng cáo, kháng nghị thời hạn theo quy định pháp luật; (2) Những án định chung thẩm; (3) Những án tử hình Tồ án nhân dân tối cao phê chuẩn án tử hình hỗn thi hành hai năm Toà án nhân dân cấp cao phê chuẩn Điều 209 Nếu bị cáo bị tạm giam tuyên vô tội miễn hình phạt Tồ án cấp sơ thẩm phải trả tự cho họ sau tuyên án Điều 210 Chánh án Toà án nhân dân tối cao ký lệnh thi hành án tử hình thi hành Toà án nhân dân tối cao tuyên phê chuẩn Nếu phạm nhân bị kết án tử hình hỗn thi hành án hai năm, phạm tội khơng cố ý thời gian hỗn thi hành hình phạt giảm án theo luật hết thời hạn trên, quan thi hành án phải có kiến nghị văn đến Tồ án cấp cao để lệnh; có chứng cho thấy phạm nhân phạm tội cố ý phải thi hành án tử hình, Tồ án cấp cao phải đưa vấn đề lên Toà án tối cao để thẩm tra phê chuẩn Điều 211 Sau nhận lệnh Toà án tối cao thi hành hình phạt tử hình, Tồ án nhân dân cấp phải đưa thi hành án thời hạn ngày Tuy nhiên, có sau, Toà án nhân dân cấp phải tạm đình thi hành án báo cáo lên Toà án nhân dân tối cao để định: (1) trước thi hành án, phát thấy có sai sót án; 52 (2) trước thi hành án, phạm nhân tiết lộ tình tiết phạm tội quan trọng có hành động đáng khen thưởng, án cần sửa đổi; (3) phạm nhân có thai Khi khơng có để tạm án quy định mục (1) (2) đoạn án thi hành sau báo cáo lên Chánh án Toà án nhân dân tối cao ký lại lệnh thi hành án tử hình khác Nếu việc đình thi hành án theo ghi mục (3) đoạn phải u cầu Tồ án nhân dân tối cao thay đổi hình phạt theo quy định pháp luật Điều 212 Trước thi hành án tử hình, Tồ án nhân dân phải báo để Viện kiểm sát nhân dân cấp cử nhân viên đến giám sát việc thi hành án Có thể thi hành án tử hình hình thức bắn tiêm thuốc độc Có thể thi hành án tử hình sở thi hành án nơi giam giữ định Nhân viên tư pháp huy việc thi hành án phải xác định cước phạm nhân, hỏi phạm nhân có nói lời cuối gửi lại thư tín hay khơng sau giao cho người thi hành để thi hành án tử hình Trước thi hành án, phát có khả sai lầm phải tạm ngừng việc thi hành án báo cáo Toà án nhân dân tối cao định Việc thi hành án tử hình phải cơng bố khơng thi hành công khai Sau thi hành xong án tử hình, thư ký Tồ án có mặt nơi thi hành phải lập biên việc Toà án nhân dân thi hành án phải gửi báo cáo việc thi hành án cho Toà án nhân dân tối cao Sau thi hành xong án tử hình, Tồ án nhân dân thi hành án tử hình phải báo cho gia đình phạm nhân biết 53 Điều 213 Khi phạm nhân đưa thi hành án, Toà án nhân dân lệnh thi hành phải chuyển giao tài liệu pháp lý liên quan cho trại giam quan thi hành án khác Đối với người bị tuyên án tử hình hoãn thi hành năm, tù chung thân, tù có thời hạn theo luật phải quan công an chuyển giao choẩtị giam để thi hành hình phạt Đối với phạm nhân bị kết án tù có thời hạn, thời gian lại hình phạt không năm trước chuyển giao để thi hành án, hình phạt phải thi hành trại tạm giam Đối với phạm nhân bị kết án tạm giam, hình phạt phải quan cơng an thi hành Đối với tội phạm chưa thành niên, hình phạt phải thi hành trại cải tạo dành cho ngưòi chưa thành niên Cơ quan thi hành án phải đưa phạm nhân vào trại giam thơng báo cho gia đình phạm nhân biết Phạm nhân bị kết án tù có thời hạn tạm giam, sau chấp hành xong hình phạt, phải quan thi hành án cấp giấy tha tù Điều 214 Phạm nhân bị kết án tù có thời hạn tạm giam, có điều kiện sau, phép tạm thời thi hành án bên ngồi trại giam: (1) có bệnh nặng cần trả tự có điều kiện để điều trị y tế; (2) Phụ nữ có thai cho đẻ bú Nếu phạm nhân tạm tha để điều trị y tế gây nguy hiểm đến cộng đồng phạm nhân tự gây thương tích cho tự làm tàn tật khơng trả tự có điều kiện để điều trị Nếu phạm nhân thực bị bệnh nặng phải trả tự có điều kiện để điều trị y tế phải có tài liệu xác nhận bệnh viện quyền nhân dân định cấp tỉnh, phải chịu kiểm tra phê chuẩn theo thủ tục pháp luật quy định 54 Nếu phát thấy phạm nhân trả tự có điều kiện để điều trị y tế không đáp ứng điều kiện để tạm tha phạm nhân vi phạm nghiêm trọng quy định liên quan đến việc tha phải buộc đưa vào lại trại giam Đối với phạm nhân bị kết án tù có thời hạn tạm giam khơng thể chăm sóc thân đời sống hàng ngày, việc chấp hành hình phạt bên ngồi trại giam khơng gây nguy hiểm cho cộng đồng phép tạm thời chấp hành hình phạt bên ngồi trại giam Nếu phạm nhân phép tạm thời chấp hành hình phạt bên ngồi trại giam, hình phạt phải thi hành quan công an nơi phạm nhân cư trú, quan thi hành án phải kiểm soát chặt chẽ giám sát người quyền cấp sở đơn vị nơi phạm nhân công tác phải hỗ trợ giám sát Điều 215 Cơ quan phê chuẩn việc tạm thời chấp hành án bên trại giam phải gửi định phê chuẩn cho Viện kiểm sát nhân dân Nếu Viện kiểm sát nhân dân cho việc tạm thời chấp hành hình phạt bên ngồi trại giam khơng thích hợp thời hạn tháng kể từ ngày nhận thông báo phải đề nghị văn với quan phê chuẩn việc tạm thời chấp hành hình phạt bên ngồi trại giam Cơ quan sau nhận đề nghị văn Viện kiểm sát nhân dân phải kiểm tra lại định Điều 216 Ngay điều kiện cho phép phạm nhân tạm thời chấp hành hình phạt bên ngồi trại giam khơng còn, thời hạn chấp hành hình phạt chưa hết phải đưa người trở lại trại giam Nếu phạm nhân chết tạm thời chấp hành hình phạt bên ngồi trại giam trại giam phải thơng báo việc Điều 217 Cơ quan công an phải giao phạm nhân bị kết án tù hoãn thi hành án cho quan, đơn vị người quyền cấp sở giám sát Phạm nhân trả tự có điều kiện phải bị quan cơng an giám sát thời gian thử thách 55 Điều 218 Hình phạt chịu giám sát quần chúng tước quyền trị áp dụng phạm nhân quan công an thi hành Sau chấp hành xong hình phạt, quan thi hành án phải thơng báo cho phạm nhân biết cơng bố cơng khai đến người có liên quan kết thúc việc giám sát quần chúng quyền trị người khơi phục Điều 219 Phạm nhân bị phạt tiền, không nộp tiền phạt thời hạn quy định Tồ án nhân dân có quyền bắt buộc người phải nộp Có thể định giảm miễn tiền phạt trường hợp thật khó khăn việc nộp phạt gặp tai hoạ bất khả kháng Điều 220 Tất án có hình phạt tịch thu tài sản, kể hình phạt bổ sung hay hình phạt Tồ án nhân dân thi hành, cần thiết Tồ án nhân dân phối hợp với quan công an để thi hành án Điều 221 Cơ quan thi hành án phải chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân trường hợp phạm nhân tiếp tục phạm tội thời gian chấp hành án phát thêm hành vi phạm tội chưa biết xét xử để xử lý Những phạm nhân bị giám sát cộng đồng, giam, tù có thời hạn tù chung thân thật hối cải hay có thành tích đáng khen thưởng thời gian chấp hành án nên giảm án trả tự có điều kiện phải quan thi hành án đề nghị văn để Toà án nhân dân xem xét, định Điều 222 Nếu Viện kiểm sát nhân dân cho định giảm án hoặcỉtả tự có điều kiện Tồ án nhân dân khơng phù hợp, thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận định, phải có đề nghị văn lên Toà án nhân dân để sửa chữa Trong thời hạn tháng kể từ ngày nhận đề nghị, Toà án nhân dân phải thành lập Hội đồng xét xử để giải vụ án định cuối Điều 223 Trong thời gian thi hành án, thấy án có sai sót người phạm tội có khiếu nại trại giam quan thi hành án phải chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân Toà án nhân dân án ban đầu để giải 56 Điều 224 Viện kiểm sát nhân dân giám sát việc thi hành án hình quan thi hành án để đảm bảo việc thi hành tuân thủ pháp luật Nếu phát thấy vi phạm Viện kiểm sát nhân dân phải báo cho quan thi hành án để sửa chữa kịp thời ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG Điều 225 Phòng an ninh quân đội có thẩm quyền điều tra tội phạm xảy quân đội Tội phạm người phạm tội thực trại giam trại giam điều tra Việc giải vụ án hình phòng an ninh quân đội trại giam điều chỉnh quy định có liên quan Luật này./ Chú thích: - Nguyên tiếng anh đăng website: http://chinacourt.org án nhân dân tối cao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa - Dịch hiệu đính: - Nguyễn Vĩnh Long - ThS Nguyễn Xuân Hà - Ths Lê Tiến - Nguồn: Thông tin khoa hoc hiểm sát- Viện khoa hoc kiểm sat - Số 3+4/2007 57 ... chức cá nhân Điều Trong tiến hành tố tụng hình sự, Tồ án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân quan công an phải dựa vào quần chúng nhân dân, thực tế khách quan luật pháp làm tiêu chí Mọi cơng dân bình... Toà án nhân dân theo quy định pháp luật Điều 13 Khi xét xử vụ án, Toà án nhân dân phải áp dụng chế độ hội thẩm nhân dân tham gia xét xử theo Luật Điều 14 Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. .. thi luật pháp cách xác có hiệu Điều Viện kiểm sát nhân dân thực việc giám sát tư pháp hoạt động, tố tụng hình theo quy định pháp luật Điều Nhân dân dân tộc có quyền sử dụng ngơn ngữ, chữ viết dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay