DTM gach khong nung sau hoi dong

115 30 1
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 22:36

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮTivDANH MỤC BẢNG BIỂUvDANH MỤC HÌNH VẼviiTÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG1I.Các nội dung chính của dự án11. Tên dự án12. Địa điểm thực hiện dự án13. Chủ đầu tư14. Mục tiêu của dự án15. Quy mô của dự án1II. Một số tác động tới môi trường của dự án và biện pháp kiểm soát, giảm thiểu11. Tác động trong quá trình chuẩn bị12. Tác động trong quá trình xây dựng23. Tác động trong giai đoạn nhà máy đi vào hoạt động34. Dự báo rủi ro, sự cố do dự án gây ra5MỞ ĐẦU81. Xuất xứ của dự án82. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật thực hiện báo cáo ĐTM92.1. Các văn bản pháp luật và kỹ thuật92.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng102.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu của dự án113. Phương pháp áp dụng trong báo cáo ĐTM114. Tổ chức thực hiện báo cáo ĐTM12Chương 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN141.1. TÊN DỰ ÁN141.2. CHỦ DỰ ÁN141.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN141.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN161.4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án161.4.2.Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu của dự án161.4.3. Biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án171.4.4. Quy trình công nghệ sản xuất191.4.5. Danh mục các máy móc thiết bị của nhà máy231.4.6. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu và sản phẩm của dự án251.4.7. Tiến độ thực hiện dự án271.4.8. Vốn đầu tư271.4.9. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án28Chương 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI302.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG302.1.1. Điều kiện về địa hình, địa chất302.1.2. Điều kiện khí tượng thủy văn, sông ngòi302.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên322.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI362.2.1. Điều kiện về kinh tế362.2.2. Điều kiện về xã hội39Chương 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG413.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG413.1.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN413.1.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG413.1.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN NHÀ MÁY ĐI VÀO VẬN HÀNH583.1.4. TÁC ĐỘNG DO CÁC RỦI RO, SỰ CỐ683.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ TIN CẬY, CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN69Chương 4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG724.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA724.1.1. TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN724.1.2. TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG734.1.3. TRONG GIAI ĐOẠN NHÀ MÁY ĐI VÀO SẢN XUẤT784.2. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ874.2.1. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động874.2.2. Các biện pháp phóng ngừa sự cố cháy, chập điện884.2.3. Biện pháp phòng tránh sự cố hỏng hệ thống xử lý bụi894.2.4. Khắc phục sự cố môi trường89Chương 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG905.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG905.1.1. Chương trình quản lý môi trường905.1.2. Danh mục các công trình xử lý môi trường945.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG945.2.1.Trong giai đoạn thi công xây dựng945.2.2. Trong giai đoạn nhà máy đi vào sản xuất95Chương 6. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG97KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT981. KẾT LUẬN982. KIẾN NGHỊ983. CAM KẾT99CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO101 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ vii TĨM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG I.Các nội dung dự án 1 Tên dự án Địa điểm thực dự án Chủ đầu tư Mục tiêu dự án Quy mô dự án .1 II Một số tác động tới môi trường dự án biện pháp kiểm soát, giảm thiểu 1 Tác động trình chuẩn bị .1 Tác động trình xây dựng Tác động giai đoạn nhà máy vào hoạt động Dự báo rủi ro, cố dự án gây MỞ ĐẦU Xuất xứ dự án Căn pháp luật kỹ thuật thực báo cáo ĐTM 2.1 Các văn pháp luật kỹ thuật 2.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 10 2.3 Nguồn tài liệu, liệu dự án 11 Phương pháp áp dụng báo cáo ĐTM 11 Tổ chức thực báo cáo ĐTM 12 Chương MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN .14 1.1 TÊN DỰ ÁN 14 1.2 CHỦ DỰ ÁN 14 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 14 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 16 1.4.1 Mục tiêu, nhiệm vụ dự án 16 1.4.2.Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu dự án 16 1.4.3 Biện pháp, khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình dự án 17 1.4.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất 19 1.4.5 Danh mục máy móc thiết bị nhà máy 23 1.4.6 Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu sản phẩm dự án 25 1.4.7 Tiến độ thực dự án .27 Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên i Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng 1.4.8 Vốn đầu tư 27 1.4.9 Tổ chức quản lý thực dự án 28 Chương ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 30 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 30 2.1.1 Điều kiện địa hình, địa chất 30 2.1.2 Điều kiện khí tượng - thủy văn, sơng ngòi 30 2.1.3 Hiện trạng thành phần môi trường tự nhiên 32 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 36 2.2.1 Điều kiện kinh tế 36 2.2.2 Điều kiện xã hội 39 Chương ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 41 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 41 3.1.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN 41 3.1.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 41 3.1.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN NHÀ MÁY ĐI VÀO VẬN HÀNH 58 3.1.4 TÁC ĐỘNG DO CÁC RỦI RO, SỰ CỐ 68 3.2 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ TIN CẬY, CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN .69 Chương BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG 72 4.1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA 72 4.1.1 TRONG GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN 72 4.1.2 TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 73 4.1.3 TRONG GIAI ĐOẠN NHÀ MÁY ĐI VÀO SẢN XUẤT 78 4.2 BIỆN PHÁP PHỊNG NGỪA, ỨNG PHĨ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ 87 4.2.1 Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 87 4.2.2 Các biện pháp phóng ngừa cố cháy, chập điện .88 4.2.3 Biện pháp phòng tránh cố hỏng hệ thống xử lý bụi 89 4.2.4 Khắc phục cố môi trường .89 Chương CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 90 5.1 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG 90 5.1.1 Chương trình quản lý môi trường 90 5.1.2 Danh mục cơng trình xử lý môi trường .94 5.2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG .94 5.2.1.Trong giai đoạn thi công xây dựng .94 5.2.2 Trong giai đoạn nhà máy vào sản xuất 95 Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên ii Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng Chương THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG .97 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 98 KẾT LUẬN 98 KIẾN NGHỊ .98 CAM KẾT 99 CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO .101 Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên iii Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT UBND QĐ TCVN QCVN TCN ĐTM GPMB WHO UBMTTQ TVXD PTNT BVTC BCL HTX BT M200 VXMCV VLXD TNHH CP Ủy ban Nhân dân Quyết định Tiêu chuẩn Việt Nam Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn ngành Đánh giá tác động môi trường Giải phóng mặt Tổ chức Y tế giới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tư vấn xây dựng Phát triển nông thôn Bản vẽ thi công Bãi chôn lấp Hợp tác xã Bê tông Mác 200 Vữa xi măng cát vàng Vật liệu xây dựng Trách nhiệm hữu hạn Cổ phần Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên iv Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các hạng mục xây dựng Dự án 16 Bảng 1.2 Khối lượng vật liệu xây lắp .19 Bảng 1.3 Danh mục máy móc thiết bị nhà máy 24 Bảng 1.4 Tiến độ thực dự án .27 Bảng 1.5 Tổng mức đầu tư dự án .28 Bảng 2.1 Các điểm lấy mẫu trạng mơi trường khơng khí 32 Bảng 2.2 Các thông số đo đạc, phân tích mơi trường khơng khí .32 Bảng 2.3 Kết đo đạc, quan trắc trang khơng khí 33 Bảng 2.4 Vị trí điểm lấy mẫu mơi trường nước 34 Bảng 2.5 Các thơng số đo đạc, phân tích mơi trường nước .34 Bảng 2.6 Kết đo đạc, phân tích chất lượng nước mặt 34 Bảng 2.7 Vị trí điểm lấy mẫu môi trường đất .35 Bảng 2.8 Các thơng số đo đạc, phân tích mơi trường đất 35 Bảng 2.9 Kết đo đạc, phân tích chất lượng đất 36 Bảng 3.1 Hệ số ô nhiễm xe tải chạy đường 42 Bảng 3.2 Kết dự báo nồng độ bụi theo chiều cao khoảng cách tính tốn .44 Bảng 3.3 Kết dự báo nồng độ SO2 theo chiều cao khoảng cách tính tốn .45 Bảng 3.4 Kết dự báo nồng độ NO2 theo chiều cao khoảng cách tính tốn .46 Bảng 3.5 Kết dự báo nồng độ CO theo chiều cao khoảng cách tính tốn 47 Bảng 3.6 Tải lượng chất ô nhiễm phương tiện giao thông thải 48 Bảng 3.7 Lượng khí thải phát sinh trình hàn kết cấu thép 49 Bảng 3.8 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt .50 Bảng 3.9 Nồng độ số chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 50 Bảng 3.10 Mức ồn gây thiết bị, máy móc thi cơng 55 Bảng 3.11 Tiếng ồn số loại máy móc thiết bị thi công (dBA) 56 Bảng 3.12 Tác động tiếng ồn dải tần số 56 Bảng 3.13 Mức độ rung động số máy móc xây dựng điển hình 57 Bảng 3.14 Hệ số phát thải bụi trình chứa nghiền nguyên liệu 59 Bảng 3.15 Tải lượng chất ô nhiễm sinh từ hoạt động phương tiện vận tải .60 Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên v Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng Bảng 3.16 Tác động SO2 người động vật 61 Bảng 3.17 Tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt .62 Bảng 3.18 Nồng độ số chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt 63 Bảng 5.1 Nội dung chương trình quản lý mơi trường .91 Bảng 5.2 Danh mục cơng trình xử lý mơi trường .94 Bảng 5.3 Vị trí giám sát giai đoạn thi công .94 Bảng 5.4 Các thông số giám sát môi trường giai đoạn thi công .95 Bảng 5.5 Vị trí giám sát mơi trường giai đoạn nhà máy vào sản xuất 95 Bảng 5.6 Các thông số giám sát môi trường giai đoạn nhà máy vào sản xuất .95 Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên vi Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý công nghệ sản xuất gạch hố đá 20 Hình 1.2 Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch không nung 21 Hình 1.3 Sơ đồ nguyên lý công nghệ sản xuất gạch Block .22 Hình 1.4 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất gạch Block gạch khơng nung .24 Hình 1.5 Sơ đồ tổ chức nhà máy 29 Hình 3.1: Đồ thị biểu diễn biến thiên nồng độ bụi theo độ cao tính tốn (z) khoảng cách đến điểm tính tốn (h) 44 Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn biến thiên nồng độ SO2 theo độ cao tính tốn (z) khoảng cách đến điểm tính tốn 45 Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn biến thiên nồng độ NO2 theo độ cao tính tốn (z) khoảng cách tới điểm tính tốn 46 Hình 3.4: Đồ thị biểu diễn biến thiên nồng độ CO theo độ cao tính tốn (z) khoảng cách tới điểm tính tốn 47 Hình 3.5 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất gạch Block kèm dòng thải 59 Hình 3.6 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất gạch hố đá kèm dòng thải .60 Hình 4.1 Sơ đồ hệ thống xử lý bụi nhà máy .80 Hình 4.2 Thiết bị lọc bụi túi 80 Hình 4.3 Bộ phận rũ bụi thiết bị lọc bụi túi 81 Hình 4.3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống thơng gió tự nhiên 82 Hình 4.4 Sơ đồ nguyên lý xử lý nước thải sinh hoạt bể tự hoại cải tiến BASTAF 84 Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên vii Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng TĨM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I.Các nội dung dự án Tên dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch khơng nung, khu cơng nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Địa điểm thực dự án Khu cơng nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang Chủ đầu tư Công ty TNHH Kiên Cường Mục tiêu dự án Theo mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Kiên Cường Sản phẩm nhà máy sản xuất công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sản phẩm có chất lượng cao, hình thức đẹp, đạt tiêu chuẩn, có giá thành hạ nên sức cạnh tranh cao, tiêu thụ tốt địa bàn tỉnh Hà Giang tỉnh khác khu vực Quy mô dự án a) Công suất nhà máy Với công nghệ sản xuất đại sản phẩm lò gạch có độ cứng cao, độ chống lực tốt Công suất nhà máy sản xuất gạch không nung 50.000.000 viên/năm với sản phẩm: - Gạch không nung hóa đá: - Gạch Block: b) Nhu cầu sử dụng đất - Diện tích khu đất: 48.200 m2 - Diện tích xây dựng nhà xưởng: 4.170,24m2 - Diện tích sân, đường giao thơng: 23.259 m2 - Diện tích xanh, thảm cỏ mặt nước: 20.770,76 m2 - Chiều cao tối đa thiết kế: 15m II Một số tác động tới môi trường dự án biện pháp kiểm sốt, giảm thiểu Tác động q trình chuẩn bị Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng - Quá trình lựa chọn địa điểm - Lựa chọn công nghệ sản xuất - Bố mặt dây truyền sản xuất Tác động trình xây dựng 2.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 2.1.1 Tác động tới môi trường không khí a) Nguồn gây tác động: - Bụi, khí thải (CO, NO2, SO2…) phát sinh trực tiếp từ hoạt động đào đắp, san ủi đất, bốc dỡ tập kết nguyên vật liệu xây dựng; - Bụi, khí thải (CO, NO2, SO2…) phát sinh từ phương tiện giao thông vận chuyển đất cát, sỏi đá, xi măng…đi đường - Khí thải từ cơng đoạn hàn b) Đối tượng bị tác động - Tác động tới môi trường không khí khu vực dự án - Tác động tới công nhân công trường - Tác động tới hệ sinh thái khu vực dự án c) Dự báo tải lượng đánh giá tác động - Bụi, khí thải (CO, NO2, SO2…) phát sinh trực tiếp từ hoạt động đào đắp, san ủi đất, bốc dỡ tập kết nguyên vật liệu xây dựng; - Bụi, khí thải (CO, NO2, SO2…) phát sinh từ phương tiện giao thông vận chuyển đất cát, sỏi đá, xi măng…đi đường - Khí thải từ cơng đoạn hàn 2.1.2 Tác động nước thải a) Nguồn gây tác động - Nước thải sinh hoạt - Nước mưa chảy tràn - Nước thải từ q trình thi cơng xây dựng b) Đối tượng bị tác động - Thủy vực nơi tiếp nhận nước thải - Các nhà máy lân cận c) Dự báo tài lượng đánh giá tác động Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng - Nước thải sinh hoạt - Nước mưa chảy tràn - Nước thải từ q trình thi cơng xây dựng 2.1.3 Tác động chất thải rắn a) Nguồn gây tác động - Chất thải rắn xây dựng - Chất thải rắn sinh hoạt - Chất thải rắn nguy hại b) Đối tượng bị tác động - Môi trường đất - Hoạt động nhà máy lân cận - Tác động tới sức khỏe công nhân công trường c) Dự báo tải lượng đánh giá tác động - Chất thải rắn xây dựng - Chất thải rắn sinh hoạt - Chất thải rắn nguy hại 2.2 Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 2.2.1 Tác động tiếng ồn, độ rung a) Nguồn gây tác động - Thiết bị thi công công trường - Hoạt động phương tiện vận chuyển b) Đối tượng bị tác động - Các nhà máy lận cận dự án - Công nhân thi công công trường c) Dự báo tải lượng đánh giá tác động - Thiết bị thi công công trường - Hoạt động phương tiện vận chuyển 2.2.2 Các tác động khác a) Gia tăng mật độ giao thông khu vực b) Tác động đến đời sống sức khỏe cộng đồng Tác động giai đoạn nhà máy vào hoạt động Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng Giai đoạn hoạt động Dự án Vận hành Các hoạt động dự án Các tác động mơi trường Các cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường Sinh hoạt công nhân công trường - Tác động tới môi trường do: chất thải rắn sinh hoạt nước thải sinh hoạt - Tác động tới tình hình ổn định địa phương - Trang bị thùng chứa rác, nhà vệ sinh di động - Kết hợp với quyền địa phương quản lý an ninh khu vực Khu nghiền, trộn nguyên liệu - Tác động tới mơi trường khơng khí do: Bụi, tiếng ồn - Lắp đặt hệ thống xử lý bụi - Thiết kế nhà xưởng thơng thống Hoạt động sinh hoạt cán công nhân viên - Tác động tới Xây dựng hệ môi trường do: thống bể chứa tự chất thải, nước hoại Bastaf thải sinh hoạt Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm - Tác động tới mơi trường do: bụi, khí thải tiếng ồn phương tiện vận chuyển gây Trồng xanh Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 94 Kinh phí thực Thời gian thực hồn thành Trách nhiệm tổ chức thực Trách nhiệm giám sát Cơng ty TNHH Kiên Cường Ban quản lý KCN Bình Vàng Công ty TNHH Kiên Cường Ban quản lý KCN Bình Vàng Cơng ty TNHH Kiên Cường Ban quản lý KCN Bình Vàng Cơng ty TNHH Kiên Cường Ban quản lý KCN Bình Vàng 10.000.000 200.000.000 Năm 2012 100.000.000 2012 50.000.000 2012 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng Chủ dự án: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 95 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng 5.1.2 Danh mục cơng trình xử lý môi trường Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch khơng nung, tính chất dự án không gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường nên cơng trình xử lý mơi trường tập trung vào xử lý bụi, tiếng ồn, nước thải sinh hoạt… Bảng 5.2 Danh mục cơng trình xử lý mơi trường TT Dự tốn kinh phí (đồng) Tên cơng trình Thu gom chất thải rắn 30.000.000 - Thùng chứa rác thải sinh hoạt 5.000.000 - Thùng chứa dầu thải 5.000.000 - Xây dựng khu chứa chất thải rắn 20.000.000 Giảm thiểu bụi 250.000.000 - Phun nước tưới đường - Trồng xanh - Lắp hệ thống xử lý bụi Xử lý nước thải (xây dựng bể Bastaf) PCCC 20.000.000 50.000.000 200.000.000 100.000.000 20.000.000 - Chi phí vận hành, chi phí khác Kinh phí dự kiến: 15.000.000 đ/tháng (bao gồm chi phí điện, khấu hao thiết bị, phần lương, trợ cấp trả cho công nhân ) 5.2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG 5.2.1.Trong giai đoạn thi công xây dựng a) Đối tượng giám sát - Mơi trường khơng khí xung quanh; - Mơi trường nước mặt b) Vị trí giám sát Bảng 5.3 Vị trí giám sát giai đoạn thi cơng TT Kí hiệu Vị trí giám sát Kinh độ Vĩ độ Mơi trường khơng khí xung quanh KK01 Tại đầu đường khu vực vào nhà máy 104058’15’’ 22043’12’’ KK02 Khu vực khu cơng nghiệp cách vị trí nhà máy khoảng 15m 104058’10’’ 22043’25’’ 104o58’09,24” 22o43’35,06“ Môi trường nước mặt NM01 Nước sông Lô cạnh khu vực dự án c) Thông số giám sát Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 96 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng Bảng 5.4 Các thơng số giám sát môi trường giai đoạn thi công TT Thông số Quy chuẩn áp dụng Khơng khí xung quanh Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, áp suất CO, SO2, NO2, TSP QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khơng khí xung quanh Nước mặt pH, nhiệt độ DO; TSS; TDS; NH4+; COD; BOD5; NO3-; PO43-; NO2-; Dầu mỡ; Coliform QCVN 08 : 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt d) Tần xuất giám sát: tháng/lần giám sát 5.2.2 Trong giai đoạn nhà máy vào sản xuất a) Đối tượng giám sát - Môi trường khơng khí xung quanh; - Mơi trường nước mặt b) Vị trí giám sát Bảng 5.5 Vị trí giám sát môi trường giai đoạn nhà máy vào sản xuất TT Kí hiệu Vị trí giám sát Mơi trường khơng khí KK01 Khu vực nghiền nguyên liệu KK02 Khu vực trộn nguyên liệu KK03 Khu vực văn phòng nhà máy KK04 Khu vực cổng vào nhà máy Môi trường nước NT01 Nước thải nhà máy trước xả môi trường c) Thông số giám sát Bảng 5.6 Các thông số giám sát môi trường giai đoạn nhà máy vào sản xuất TT Thơng số Tiêu chuẩn áp dụng Mơi trường khơng khí Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, áp suất CO, SO2, NO2 Bụi lơ lửng (TSP) QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh Mơi trường nước thải pH, nhiệt độ, lưu lượng, tổng lượng thải QCVN 24 : 2009/BTNMT Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 97 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng TT Thơng số DO; TSS; TDS; NH4+; COD; BOD5; NO3-; PO43-; NO2-; Dầu mỡ; Coliform Tiêu chuẩn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp d) Tần xuất giám sát: tháng/lần giám sát môi trường xung quanh; tháng/lần chất thải e) Thời gian giám sát: định kỳ vào đầu tháng 1, tháng (Đối với giám sát định kỳ) vào đầu tháng 1,4,7,10 (đối với giám sát chất thải) Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 98 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng Chương THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG Cơng trình xây dựng Nhà máy sản xuất gạch khơng nung Khu cơng nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Theo khoản Điều 14 Nghị định 29/2011/ND-CP ngày 18 tháng năm 2011 Quy định việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ mơi trường cơng trình khơng phải tiến hành tham vấn cộng đồng (do cơng trình nằm Khu cơng nghiệp Bình Vàng) Chủ dự án: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 99 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT KẾT LUẬN Trong khuôn khổ báo cáo ĐTM dự báo đánh giá tác động Dự án tới môi trường xung quanh môi trường làm việc người lao động Báo cáo dự báo chất thải phát sinh trình hoạt động Cơng ty sau: - Khí thải, bụi: Phát sinh chủ yếu công đoạn: vận chuyển, lưu kho, nghiền, trộn nguyên liệu - Nước thải: Nước thải phát sinh không lớn chủ yếu nước thải sinh hoạt công nhân công ty nước thải vệ sinh thiết bị - Chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh trình vệ sinh, sửa chữa máy móc thiết bị, chất thải rắn sinh hoạt - Tiếng ồn, độ rung: tiếng ồn, độ rung phát sinh khu trộn nguyên liệu, nghiền nguyên liệu Báo cáo rõ tác động chất ô nhiễm tới sức khoẻ người hệ sinh thái Các biện pháp đề xuất để giảm thiểu ô nhiễm môi trường dự án báo cáo ĐTM đánh giá phù hợp mặt khoa học, thực tiễn lực chủ đầu tư - Khí thải: Tăng cường thơng thống nhà xưởng thơng gió tự nhiên, cưỡng bức, phun nước giảm bụi Sử dụng hệ thống lọc bụi xử lý bụi - Nước thải sản xuất qua hệ thống lắng, tách dầu - Nước thải sinh hoạt xử lý qua bể Basstaf, sau thải hệ thống nước khu cơng nghiệp Bình Vàng - Chất thải rắn thu gom hợp đồng với đơn vị thu mua tái chế, rác sinh hoạt thuê đem xử lý - Tiếng ồn độ rung: thiết bị lắp đặt vận hành theo quy trình kỹ thuật, bệ móng máy xây dựng thiết kế, thường xuyên bảo trì bảo dưỡng Khi triển khai dự án, Chủ đầu tư cam kết thực đầy đủ biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương KIẾN NGHỊ - Kiến nghị Chính quyền địa phương tổ chức, quan, ban ngành có liên quan kết hợp với Chủ dự án giám sát việc thực biện pháp kiểm soát, khống chế, xử lý nhiễm mơi trường q trình xây dựng Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 100 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng trình hoạt động dự án - Kiến nghị Ban quản lý Khu công nghiệp Hà Giang phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để dự án thực tiến độ CAM KẾT Nhằm phòng, chống giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội phòng ngừa ứng phó cố mơi trường giai đoạn thực dự án, Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nêu nhằm đạt quy định Tiêu chuẩn Quy chuẩn quốc gia môi trường Cụ thể bao gồm: - Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án cam kết thực việc thu gom xử lý nước thải sinh hoạt công nhân q trình xây dựng quản lý cơng trình đạt cột B, Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; - Đối với bụi khí thải: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp kiểm soát bụi khí thải q trình thi cơng xây dựng cơng trình trình bày báo cáo nhằm đạt tiêu chuẩn QCVN 05-2009: Quy chuẩn q uốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - Đối với chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ trình bày báo cáo nhằm đạt tiêu chuẩn QCVN 05-2009: Quy chuẩn quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh; - Đối với nước thải trình vận hành: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ trình bày báo cáo nhằm đạt quy chuẩn, nước thải trước thải môi trường phải đạt loại B QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt; - Đối với tiếng ồn độ rung: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp kiểm soát tiếng ồn độ rung q trình thi cơng xây dựng cơng trình nhằm đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn; - Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ biện pháp thu gom, vận chuyển xử lý trình bày báo cáo đánh giá tác động mơi trường; - Đối với chương trình quản lý, giám sát môi trường: Chủ dự án cam kết thực đầy đủ chương trình quản lý mơi trường, chương trình giám sát mơi trường q trình xây dựng trình quản lý dự án sau nêu Chương báo cáo - Đối với cố gây thiệt hại môi trường: Chủ dự án cam kết thực đền bù thiệt hại môi trường dự án gây theo quy định Luật Bảo vệ Môi trường Nghị định 117/2009/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2009 việc xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực môi trường Chủ dự án cam kết nộp báo cáo quan trắc định kỳ đến chi cục Bảo vệ Môi Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 101 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng trường Chủ dự án cam kết sau hoàn thành nội dung báo cáo định phê duyệt ĐTM phải gửi hồ sơ xin xác nhận hoàn thành Chủ dự án cam kết tiến hành lập hồ sơ xin phép xả thải theo quy định Sau hoàn thành nội dung báo cáo yêu cầu QĐ phê duyệt ĐTM, Chủ dự án lập hồ sơ xin xác nhận hồn thành Chủ dự án có kế hoạch theo dõi thường xuyên hoạt động dự án nhằm phát kịp thời vấn đề môi trường nảy sinh thực nghiêm chỉnh biện pháp giảm thiểu nhiễm, kiểm sốt nhiễm đề xuất báo cáo này, để hạn chế tới mức thấp tác động xấu có hại tới môi trường khu vực nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường theo qui định Nhà nước qui định công tác bảo vệ môi trường tỉnh Hà Giang Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 102 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO - Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Viện Khoa học kỹ thuật môi trường (Trường Đại học Xây dựng) xuất năm 2008 - Đánh giá tác động môi trường, phương pháp ứng dụng Lê Trình NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội năm 2000; - Giáo trình kỹ thuật Mơi trường Trần Đơng Phong, Nguyễn Quỳnh Hương, Trường Đại Học Xây dựng Hà Nội, năm 2000; - Đánh giá tác động môi trường, Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ-NXB ĐHQGHN năm 2000; - Mơi trường khơng khí - GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, năm 2003; Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên 103 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng PHỤ LỤC Phụ lục Các văn tham vấn cộng đồng Phụ lục Các văn pháp lý liên quan đến dự án Phụ lục Kết phân tích trạng mơi trường Phụ lục Một số vẽ liên quan dự án Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên i Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng Phụ lục CÁC VĂN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên ii Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng Phụ lục CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên iii Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng Phụ lục KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên iv Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch khơng nung KCN Bình Vàng Chủ dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Cường Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kỹ thuật Dịch vụ Tài nguyên Môi trường Hà Tuyên v ... ăn cơng nhân, tường bao  Nhiệm vụ dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung: Xây dựng Nhà máy với công suất sau: Gạch không nung theo công nghệ đất hóa đá Gạch Block chất lượng cao 50 triệu viên/năm... sản xuất gạch khơng nung hóa đá Gạch khơng nung hố đá sản xuất từ nguyên liệu đất, cát số nguyên liệu phụ gia (phụ gia rắn lỏng) Mục tiêu sản xuất loại sản xuất loại gạch khơng nung hố đá: gạch... máy gạch không nung KCN Bình Vàng Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự án Xây dựng nhà máy gạch không nung KCN Bình Vàng Hình 1.4 Sơ đồ cơng nghệ sản xuất gạch Block gạch không nung 1.4.5 Danh
- Xem thêm -

Xem thêm: DTM gach khong nung sau hoi dong, DTM gach khong nung sau hoi dong

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay