Hệ thống câu hỏi và đề cương cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND

47 31 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 22:32

HỆ THỐNG CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIÊU T TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CAND NHÂN 70 NĂM CAND HỌC TẬP, THựC HIỆN ĐIỀU BÁC HỒ DẠY (11/3/1948 - 11/3/2018) I T TƯỞNG HỊ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG S ự NGHIỆP GIỮ GÌN TRẬT Tự, AN NINH • • • % ' Câu 1: Phân tích sở, q trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh CAND? Đánh giá giá trị ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh CAND? Câu 2: “Cơng an ta Cơng an nhân dân, dân mà phục vụ dựa vào nhân dân mà làm việc” trích tác phẩm Hồ Chí Minh? Phân tích nội dung câu nói nêu trên? Câu 3: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò nhân dân nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh? Lực lượng CAND cần làm để phát huy vai trò nhân dân giữ gìn trật tự, an ninh? Câu 4: Vì nói chuyện Trường Cơng an Trung cấp năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thành cơng nhiều, giúp đỡ ta thành cơng ít, giúp đỡ ta hồn tồn thắng lợi hồn tồn’’? Câu 5: Qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh CAND, đồng chí việc cần phải làm để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác nghiên cứũ, tìm hiểu, học tập, tuyên truyền, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh CAND thời gian tới? II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CƠNG TÁC CÁN Bộ Câu 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh vị trí, vai trò người cán bộ, chiến sỹ cơng an? Đồng chí cần phải làm để xứng đáng với vị trí, vai trò đó? Câu 2: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh người cán bộ, chiến sỹ cơng an phải có phẩm chất nào? Vì Hồ Chí Minh lại u cầu cán bộ, chiến sỹ cơng an phải có phẩm chất đó? Câu 3: Phân tích nội dung điều Bác Hồ dạy CAND? Nghiên cứu, quán triệt vận dụng tư tưởng có ý nghĩa việc thực vận động “Xây dựng người cán bộ, chiến sĩ CAND lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ”? Cầu 4: Trình bày tư tường Hồ Chí Minh xây dựng máy CAND? Rút ý nghĩa việc xây dựng máy CAND nay? Câu 5: Đồng chí trình bày thành tựu hạn chế công tác xây dựng cán công tác cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán công tác cán CAND thời gian tới theo tư tưởng Hồ Chí Minh? ĐÈ CƯƠNG GỢI Ý TRẢ LỜI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU T TỨỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ c AND NHÂN 70 NĂM CAND HỌC TẬP, THựC HIỆN ĐIỀU BÁC H DẠY (11/3/1948 - 11/3/2018) I T TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÈ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG S ự NGHIỆP GIỮ GÌN TRẬT T ự, AN NINH Câu 1: Phân tích sở, q trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân? Đánh giá giá ừị ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân? Ỷ 1: Phân tích sở, hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân - Cơ sở thực tiễn + Thực tiễn cách mạng Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân hình thành từ kinh nghiệm Đảng việc tổ chức đội tự vệ tiền đề cho đời Công an nhân dân Việt Nam: Trải qua bước phát triển phong trào cách mạng, đội vũ trang, tự vệ xây dựng, bước hồn thiện mặt tư tưởng, tổ chức, trị thể vị trí, vai trò ngày quan trọng nghiệp cách mạng chung dân tộc + Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân kết tự tích lũy kinh nghiệm thân Hồ Chí Minh trình hoạt động cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh Công an nhân dân phần hữu cơ, gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân nói chung Hoạt động bí mật chiến sĩ điệp báo, đối mặt với nhiều loại mật thám, tình báo nhà nghề nhiều nước giới, Người nhận thức sâu sắc chất công an đế quốc bọn tay sai thực chất nanh vuốt đế quốc thực dân, lũ “đầu trâu mặt ngựa” Thực tiễn cung cấp cho Hồ Chí Minh kinh nghiệm gợi ý việc xây dựng lực lượng công an nhân dân tương lai: chun mơn phải phục tùng trị, ơng an cách mạng, hồn tồn khác cơng an đế quốc, phải lực lượng nhân dân, phục vụ nhân dân để đè đầu cưỡi cổ dân chất, công an cách mạng phải công cụ chuyên sổ đơng quần chúng để trấn áp kẻ thù làm hại nhân dân Mặt khác, trình hoạt động bí mật Hồ Chí Minh giúp Người hiểu rõ cách thức, quy luật hoạt động công an đế quốc Người nhắc nhở Công an: muốn đánh địch phải hiểu.rõ quy luật hoạt động -Những kinh nghiệm hoạt động bí mật Hồ Chí Minh như: kỹ thuật đánh lừa địch, cách “cắt đi” bọn mật thám bám theo, kỹ thuật hố trang, cách giữ bí mật, cách tạo tình giả học quý báu cho công tác nghiệp vụ Cơng an Đó sở quan trọng hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh Công an nhân dân + Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng tổ chức máy hoạt động lực lượng công an nước giới: Là chiến sĩ lỗi lạc Quốc tế Cộng sản, Hồ Chí Minh có thời gian dài sống, chiến đấu, làm nhiệm vụ nhiều nước giới- Những kinh nghiệm hoạt động bí mật công khai Pháp, Nga, Trung Quốc Hồ Chí Minh tích lũy, tổng kết viết thành tài liệu giáo dục, học tập cán cách mạng Các tác phẩm “Kinh nghiệm du kích Tàu ”, “Kinh nghiệm du kích Pháp ”, “Kỉnh nghiêm du kích Nga ” Quốc té Cộng sản dùng làm tài liệu huấn luyện chứa đựng kinh nghiệm to lớn nước đấu tranh chống phản cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh ý đến việc học hỏi, vận dụng kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, kinh nghiệm xây dựng lực lượng công an nước tiến giới; nhiên, theo Người, việc học tập kinh nghiệm phải luôn sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước Nói chuyện với Đồn Cơng an Cu Ba ngày 9-81966, Người khẳng định: “Cơng an Cu Ba có nhiều kinh nghiệm giới thiệu cho Công an Việt Nam Công an Việt Nam giới thiệu số kinh nghiệm cho Công an Cu Ba Hai bên học tập lẫn Nhưng học tập lẫn phải sáng tạo Kinh nghiệm cách mạng nước phải học tập lẫn Phải học tập sáng tạo Học tập sáng tạo liền với nhau” - Tiền đề tư tưởng - lý luận + Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân có kế thừa sâu sắc giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc: Trong giá trị truyền TEong củìTnhân “đan Việt Nam, truyền thống yêu nước lên yj_tr± hàng đầu Tiến tới học lớn tinh thần cảnh giác, kiên đấu tranh bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ độc lập dân tộc; học bảo vệ đất nước đôi với xây dựng, phát triển kinh tế, giữ yên bên trong, chủ động phòng ngừa thời bình; học phải “n dân”, “dựa vào dân”, “lấy dân làm gốc” + Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân có tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đơng: Đầu tiên phải kể đến học thuyết Nho giáo giáo dục, đạo đức học nước lấy dân làm gốc Phật giáo, Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng từ bi hỉ sả, cứu khổ, cứu nạn để hình thành nên tư tưởng Cơng an nhân dân + Tư tưởng văn hóa phương Tây: Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản phương Tây, tiếp thu tư tưởng dân chủ pháp quyền qua tác phẩm Rútxô Môngtétxkiơ Người tiếp nhận tinh hoa -của-iriát lý phương Tâv đăc biệt tư tưởng dân chủ, tư tưởng quyền Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t l , tr.139 người Hiểu chất vấn đề nhà nước, vai trò cơng dân mối quan hệ tác động lẫn nhau, Hồ Chí Minh nhận thức rằng, dân chủ mục tiêu mà người thời đại vươn tới, văn hố pháp lý thể trình độ văn minh xã hội, điều kiện để thực quyền làm chủ Người nhận thấy rằng, xã hội muốn có trật tự, kỷ cương phải xây dựng, điều hành trên, sở hệ thống pháp luật hoàn chỉnh - Tư tưởng Hồ Chí Minh có kế thừa, vận dụng sáng tạo luận điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể Việt Nam: Đây nguồn gốc, tảng chủ yếu tư tưởng Hồ Chí Minh Trên sở giới quan phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn nhận, đánh giá, phân tích, tổng kết học thuyết tư tưởng đương thời kinh nghiệm thực tiễn để hình thành tư tưởng Lý luận Mác - Lênin giúp Hồ Chí Minh có phương pháp làm việc biện chứng, giúp, cho Người tránh giáo điều, khn mẫu, ln có phát triển sáng tạo phù hợp với phát triển tình hình thực tiễn - Nhân tố chủ quan + Tỉnh thần yêu nước nhiệt thành cách mạng: Đây động lực thơi thúc Người tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đời Người phấn đấu “một ham muốn, ham muốn bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành”2 Chính mà Người sẵn sàng hy sinh, chịu'đựng gian khổ, tất độc lập Tổ quốc, tự nhân dân, hạnh phúc người + Khả quan sát tinh tường, sáng suốt: Qua 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh liên tục quan sát trải nghiệm sống nhân dân lao động nhiều nước giới nhà hoạt động trị nhiều quốc gia hồi đầu kỷ XX Người không ngừng quan sát hoạt động công an đế quốc, quan sát hoạt động công an nước bạn, quan sát hoạt động lực thù địch quan sát hoạt động cơng an ta Do vậy, kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết Hồ Chí Minh liên quan đến cơng an phong phú, đa dạng + Tư độc lập, sáng tạo, phân tích, đảnh giả tường tận chất vấn đề: Không dừng lại việc quan sát thực tiễn, Hồ Chí Minh phân tích, đánh giá tường tận chất vấn đề, phán đoán chất vật, tượng có liên quan đến công an, đúc rút thành kinh nghiệm, khái quát thành lý luận công an nhân dân đưa vào hoạt động thực tiễn + Khả phân tích, đánh giá tường tận chất vấn đề, phán đoán vận động, biến đổi vật, tượng cách xác Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.4, tr 187 + vốn kiến thức thực tiễn phong phú, đa dạng Ỷ 2: Quả trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chỉ Minh Công an nhân dân - Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 + Sinh lớn lên bối cảnh đất nước chịu nô dịch phong kiến, thực dân, nhân dân bị áp bức, bóc lột mặt, Hồ Chí Minh thấu hiểu sâu sắc chất phản động, phản tiến nhà nước phong kiến, thực dân Suốt năm tháng hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước nước ngồi, Hồ Chí Minh nhận chế độ nhà nước tư sản thực chất công cụ giai cấp tư sản sử dụng để áp bức, bóc lột nhân dân Trong nhà nước đó, máy qn đội, cơng an, cảnh sát tay sai, nanh vuốt đế quốc, hà hiếp, áp dân chúng, “chúng lũ đầu trâu, mặt ngựa” Bộ máy bảo vệ lợi ích cho nhóm người ngược lại lợi ích đại đa số nhân dân lao động Trong trình hoạt động cách mạng nước ngồi, qua khảo sát chế độ trị nước dân chủ tư sản phương Tây, Hồ Chí Minh nhận thấy nhu càu sống an ninh nhu cầu người đó, quyền có an ninh quyền người Trong “Ơng Anbe Xarơ tun ngôn nhân quyền” đăng báo Le Paria số 22 tháng 1-1924, Người khẳng định: “Người ta sinh mãi tự bình đẳng quyền Các quyền là: tự do, tư hữu, an ninh chống áp bức”3 Trong “Báo cáo gửi Quốc tế Nông dân Nghị Đảng Quốc dân Đảng Quảng Đông vấn đề nông dân”, Người khẳng định nghiệp bảo vệ an ninh xuất phát từ nhu cầu lợi ích dân việc thành lập tổ chức tự vệ cần thiết quan trọng r “Những áp khiên cho nông dân vô phân-nộ-và-hiêu-răng phải tự tổ chức lại để bảo vệ lợi ích an ninh mình”4 “ở nơi mà nơng dân thành lập đội tự vệ mìrúi đội tự vệ trì an ninh trật tự làng huyện mà ủng hộ Chính phủ cách mạng, tăng cường sở Đảng” - Thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1954) + Ngay sau công bố Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 13-9-1945, Người ký sắc lệnh số 33A/SL quy định quyền hạn Ty Liêm phóng sắc lệnh 33B/SL trình tự, thủ tục bắt người Sở Liêm phóng Sở Cảnh sát Đây biện pháp quản lý nhà nước an ninh, trật tự tinh tế phù hợp với tình hình thực tế Khác với sở, Ty Cảnh sát quan hoạt động cơng khai, giữ gìn trật tự xã hội HỊ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.l, tr.258 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.2, tr.20ố làm việc với công dân sở pháp luật; Ty Liêm phóng có nhiều quyền hạn hon nhiều hoạt động bí mật, liên quan nhiều đến an ninh quốc gia, dễ xảy lạm quyền, xâm hại quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Vì vậy, quyền hạn cần quy định chặt chẽ.Đe thống công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự, an tồn xã hội, ngày 21-21946, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23/SL hợp Sở Cảnh sát Sở Liêm phóng thành Việt Nam Cơng an vụ đặt quyền quản lý Bộ Nội vụ Điều thứ hai sắc lệnh ghi rõ ba nhiệm vụ Việt Nam Cơng an vụ gồm có: “ 1- Tìm kiếm tập trung tin tức tài liệu liên can đến an toàn quốc gia bề bề 2- Đề nghị thi hành phương pháp đề phòng hoạt động làm rối việc trị an trật tự nước, hoạt động người Việt Nam hay người ngoại quốc 3- Điều tra hành động trái phép nói truy tìm người can phạm để giúp án ữong trừng trị” + Để đảm bảo cho hoạt động điều tra tội phạm diễn theo pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích họp pháp công dân, ngày 20-7-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 131/SL tổ chức tư pháp công an Trong văn này, lần Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề luật pháp tố tụng hình tổ chức điều tra hình nhằm quy định hành lang pháp luật cho hoạt động điều tra, xét xử phân công, phân cấp điều tra, xét xử, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân + Những vấn đề tâm huyết ngành công an Hồ Chí Minh bày tỏ đầy đủ tác phẩm “Tư cách người Công an cách mệnh” với sáu điều dạy cụ thể hàm chứa nhiều vấn đề lý luận sâu sắc, nguyên giá trị tận ngày + Điều quan tâm ngày lớn Bác việc xây dựng máy, tổ chức lực lượng công an xây dựng người cán công an nhân dân Trong “Thư gửi Hội nghị Cơng an tồn quốc”, tháng 1-1950, Người nhắc nhở: Xây dựng máy Công an nhân dân Tức công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, bạn dân Đồng thời phải dựa vào đoàn thể mà tổ chức giáo dục nhân dân công việc phòng gian trừ gian, để nhân dân thiết thực giúp đỡ công an - Cách tổ chức Công an phải giản đon, thiết thực, tránh tệ hình thức, giấy má - Lề lối làm việc phải dân chủ cấp phải thường kiểm tra cấp dưới.cấp phải phê bình cấp Giúp kinh nghiệm sáng kiến, giúp tiến Tự phê bình phê bình theo tinh thần thân lập trường cách mệnh - Phải hoan nghênh nhân dân phê bình cơng an, để đến hiểu cơng an, yêu công an, giúp đỡ công an”5 + Trong nói chuyện khố II, Trường Cơng an Trung ương năm 1951 số văn kiện khác Điều quan tâm khơng thể bình diện lý luận mà chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước mà Hồ Chí Minh tiến hành với tư cách người đứng đầu Đảng Chính phủ Ngày 14-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 66/SL, chia Cục Tình báo Bộ Quốc phòng thành hai phận: phận nhập vào Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ phận sáp nhập vào ngành quân báo Bộ Tổng tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng, sắc lệnh cho thấy tư tưởng sáng suốt Người việc phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ máy tình báo bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội chức năng, nhiệm vụ máy tình báo phục vụ mục đích quân - trị + Ngày 16-2-1953, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141/SL việc đổi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ thành Thứ Công an Thứ trưởng phụ trách Những nhiệm vụ quan trọng Thứ Công an ghi rõ sắc lệnh số 141/SLlà: Chống gián điệp, phản động nước để bảo vệ quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ quân đội nhân dân, bảo vệ đoàn thể nhân dân, bảo vệ kinh tế quốc dân; bảo vệ biên giới, chống đặc vụ gián điệp quốc tế - Bài trừ lưu manh, trộm cướp, trừ tệ nạn xã hội giữ trật tự, an ninh nhân dân - Quản trị trại giam, giáo dục, cải tạo phạm nhân” Cồ' thể thaỹ7trêrrcữơng vị người đứng đàu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, vấn đề xây dựng lực lượng công an công tác công an Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá nhiệm vụ hàng đầu Nhà nước Bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội luôn mối quan tâm hàng đầu Người cách mạng vừa thành công trở thành vấn đề trọng điểm đường lối, sách đối nội, đối ngoại pháp luật nhà nước dân chủ nhân dân Ngoài ra, thấy tư tưởng Người cơng an nhân dân có hình bóng tư tưởng nhà nước pháp quyền Đây kết tiếp thu thành tựu khoa học pháp luật dân chủ đại văn minh phương Tây kết hợp với truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp dân tộc Việt Nam - Thời kỳ bảo vệ chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Namr thống đất nước Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.6, tr.312-313 + Ngay từ ngày đầu tiếp quản Thủ đô Hà Nội (ngày 10-10-1954), bên cạnh “Lời kêu gọi nhân ngày Thủ đỏ giải phóng”, Hồ Chí Minh viết cho cơng bố "'Giữ gìn trật tự, an ninh”, đăng báo Nhân dân số 236 ngày ngày 10-10-1954 Vấn đề an ninh, trật tự tiếp tục quan tâm hàng đầu Người, miền Bắc giành lại hồ bình Người xác định: “Hiện nay, việc quan trọng Thủ đô giữ vững trật tự, an ninh Có giữ vững trật tự, an ninh nhân dân Thủ đô an cư lạc nghiệp Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết việc cơng an, đội, cảnh sát Nhưng quyền ta quyền dân chủ, việc to việc nhỏ phải dựa vào lực lượng nhân dân để phụng lợi ích nhân dân Việc an ninh trật tự phải dựa vào sáng kiến lực lượng nhân dân”6 + Cũng ngày trọng đại đó, Người cho đăng viết “ồn định sinh hoạP báo Nhân dân số 238 ngày 13 14-10-1954, giao nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng công an là: “công an, tự vệ phải cố gắng giữ gìn trật tự, an ninh vững chắc”7 + Tháng 1-1956, Hội nghị Công an tồn quốc lần thứ 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ nhiệm vụ lực lượng Cơng an nhân dân là: “Nhân dân ta có hai lực lượng Một quân đội để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hồ bình Một lực lượng công an để chống kẻ địch nước, chống bọn phá hoại Có lúc chiến tranh, có lúc hồ bình.Lúc chiến tranh qn đội đánh giặc, lúc hồ bình tập luyện Còn cơng an phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hồ bình lại nhiều việc cơng việc cơng an phải thường xun, khơng phải có đợt, lúc”8 + Ngày 27-8-1953, Hội đồng Chính phủ đạo Hồ Chí Minh định đổi Thứ Công an thành Bộ Công an Tại Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ Quốc hội khố II, kỳ họp thứ thông qua ngày 17-7-1960, xác định Bộ Công an 30 quan ngang cấu Hội đồng Chính phủ Trong suốt q trình lãnh đạo cơng xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa đấu tranh giải phóng miền Nam (kể từ năm 1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh ln ln coi việc bảo vệ an ninh trị giữ gìn trật tự, an tồn xã hội vấn đề có tầm quan trọng chiến lược Đảng, Nhà nước nhân dân ta Trong năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hồ Chí Minh đề nghị phát triển phong trào “phòng gian, bảo mật” thu kết tốt; kháng chiến chống Pháp thực phong ừào “bảo vệ trị an” Hồ Chí Minh: Tồn tập, t.9 tr.77 Hồ Chí Minh: Tồn tập, t.9 tr.86 Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđd, t.10, tr.258 Có thể nói, thời kỳ thực giai đoạn định hình phát triển, hồn thiện tư tưởng Người công an nhân dân lượng chất Những nội dung lớn tư tưởng Người hoàn thiện thời gian này, thể tập trung nội dung: xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm VỌI cơng an nhân dân; khẳng định tính tất yếu việc Đảng lãnh đạo Công an nhân dân; xây dựng lực- lượng cơng an nhân dân tồn diện trị, tư tưởng, tổ chức; mối quan hệ công an với nhân dân lực lượng khác; nguyên tắc, biện pháp công tác công an; thi đua - khen thưởng công an nhân dân Ỷ 3: Phân tích sở, hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân - Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vơ giá dân tộc, sở để Đảng ta lãnh đạo xây dựng Công an nhân dân + Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân tài sản tinh thần vô giá dân tộc, sản phẩm kết họp tài tình chủ nghĩa Mác - Lênin giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, mãi trường tồn, bất diệt với thời gian Tư tưởng Hồ Chí Minh sở lý luận quan trọng để Đảng ta xác định phương hướng, hình thành phương pháp, cách thức lãnh đạo việc xây dựng, củng cố, phát triển Công an nhân dân cách trực tiếp, toàn diện mặt; xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Công an nhân dân; xác định rõ phương thức lãnh đạo Đảng với Công an nhân dân; biện pháp công tác công an; công tác thi đua - khen thưởng + Nét đặc sắc tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân chỗ: Hồ Chí Minh chủ trương xác định cơng an ta Cơng an nhân dân, nhân dân mà phục Tựrdựarvàro nhân‘dân mà chiến đấu Việc chủ động nghiên cứu, xây-dựng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân nhằm mục đích đấu tranh bảo vệ vững lợi ích giai cấp đồng thời góp phần bảo vệ lợi ích đông đảo quần chúng nhân dân.Trong thực tiễn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh kiểm nghiệm, thực hóa vào q trình Đảng lãnh đạo cơng an nhân dân ln hồn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Chính thực tiễn chứng minh tư tưởng Người đắn, độc đáo, sáng tạo - Tư tưởng Hồ Chí Minh định hướng cho lực lượng Công an nhân dân bước trưởng thành phát triển + Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân đã, đuốc soi đường, lối, dẫn dắt lực lượng Công an nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, ln hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thồ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; đấu tranh đập tan âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động lực thù địch, bọn phản động nước, bọn tội phạm vận động “Xây dựng người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ”? Ỷ 1: Phân tích nội dung điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân? Trong tác phẩm Tư cách người cơng an cách mệnh viết năm 1948, Hồ Chí Minh yêụ cầu người cán công an phải rèn tư cách đạo đức: “Đối với tự mình,, phải cần, kiệm, liêm, Đối với đồng sự, phải thân giúp đỡ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép Đối với công việc, phải tận tụy Đối với địch, phải cương quyết, khơn khéo”85 - Đổi với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính: cần trước hết thái độ công việc, không nề hà việc lớn, việc bé, cơng tác phải siêng năng, nâng cao suất lao động, cần hoàn tồn xa lạ với chủ nghĩa trung bình thái độ làm việc cầm chừng, lề mề, chậm chạp, hành chính, quan liêu Kiệm khơng lãng phí thời giờ, cải nhân dân Liêm khơng tham ln ln tơn trọng, giữ gìn công nhân dân Liêm sạch, khơng tham lam Chính việc phải dù nhỏ làm, việc trái dù nhỏ tránh.Việc phải việc đúng, phù hợp với chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, lợi ích quần chúng, đạo đức xã hội Việc trái hành vi ngược lại với đạo lý, pháp luật, cần, kiệm, liêm, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cần mà không kiệm sản xuất khơng phát triển, thành lao động bị hao phí, mát Kiệm hỗ trợ làm tăng thêm hiệu cho cần cần, kiệm sở để thực liêm, Những người liêm, chỉnh người biết cần, kiệm - Đối với đồng sự, phải thân giúp đỡ: Theo Hồ Chí Minh, thân ái, giúp đỡ gắn liền với việc hướng dẫn, truyền đạt tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp cho đồng đội; thể việc cấp quan tâm, giúp đỡ cấp mặt để vững tin, lòng, hồn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, thân giúp đỡ “chén chén anh, che giấu khuyết điểm” mà để giúp nhận rõ thành tích, khuyết điểm để thật sửa chữa Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán kiểu đoàn kết, thân ái, giúp đỡ chiều, né tránh đấu tranh, phê bình, xuê xoa bỏ qua, bao che, dung túng thói hư, tật xấu nội Người kiên đấu tranh chống lại biểu thói ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, chia rẽ, bè phái, địa phương cục bộ, thái độ “dĩ hòa vi quý” - Đổi với Chỉnh phủ, phải tuyệt đổi ừ-ung thành: Chính phủ ta Chính phủ nhân dân, có nhiệm vụ tổ chức thực chủ trương, đường lối, 85 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, ừ.498-499 33 sách Đảng Do vậy, trung thành với Chính phủ có nghĩa trung thành với Đảng, với nhân dân Công an nhân dân cơng cụ chun sắc bén Nhà nước xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng tài sản nhân dân Do vậy, tuyệt đối trung thành với Chính phủ yêu cầu hàng đầu, thiếu phẩm chất người công an nhân dân Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dù công tác đâu phải thấy rõ gắn bó chặt chẽ cơng tác cơng an đường lối trị Đảng Hồ Chí Minh ln nhắc nhở: Công tác công an phải gắn chặt với đường lối trị Đảng Nếu ly đường lối trị Đảng dù khéo khơng đạt kết Nắm vững nghiêm túc thực chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước biểu cao lòng trung thành với Chính phủ lực lượng cơng an nhân dân - Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép' Là Công an nhân dân, mang chất nhân dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân quan điểm, thái độ cách mạng, nguyên tắc xử người công an cách mạng Kính trọng, lễ phép cơng an nhân dân có nhiều nội dung cụ thể, sâu sắc Trước hết phải lợi ích nhân dân mà phục vụ với tinh thần phải đặt lợi ích nhân dân lên hét, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm hạnh phúc nhân dân làm lẽ sống Cơng an cần phải lễ phép với dân: Lễ phép cách xưng hơ mực, thái độ hồ nhã, khiêm tốn trước nhân dân, biết kính nhường dưới, biết lắng nghe ý kiến nhân dân Kính trọng, lễ phép với nhân dân dừng lại thái độ, cách xử sự, q trọng, tơn kính với nhân dân mà kính trọng, lễ phép phải biến thành hành động cụ thể.Thơng cảm, 'chiasẻiđiókhănT^vất vả nhân dân đồng thời phải tích cực ho ạt- đệng-tìmmọicách để giúp nhân dân qua khỏi khó khăn, vất vả đó, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.Đó kính trọng, lễ phép thực mang nghĩa - Đổi với cơng việc, phải tận tụy: Người ln u cầu cán cơng an phải tồn tâm, tồn ý với cơng việc Xuất phát từ đối tượng đấu tranh lực lượng công an bọn phản cách mạng bọn tội phạm hình nguy hiểm, bọn chúng dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại ta, phá hoại chút hay cho chúng chút nên yêu cầu tận tụy với công việc điều thiếu cán bộ, chiến sĩ công an Bởi lẽ, không tận tụy, không tập trung cho cơng việc khơng thể nắm bắt dự đốn tình hình, động thái hoạt động phản cách mạng lực thù địch hành vi vi phạm pháp luật bọn tội phạm; cảnh báo nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường biện pháp nhằm bảo vệ an ninh tri, trật tự, an tồn xã đất nước Mặt khác, cơng tác, công an thường liên quan đến sinh mệnh trị, tính mạng tài sản nhân dân, vậy, không tận tụy, khách quan công việc dễ dẫn đến làm sai, làm oan người vô tội Hồ Chí 34 Minh nhiều lần nhắc nhở thái độ cán công an công việc, khơng nên suy bì, tị nạnh lương cao, lương thấp, tính tốn tiền đồ hon thiệt Làm người cơng an phải tồn tâm, tồn ý, hết lòng, cho công việc Làm công tác công an phải xác định rõ khơng có việc sang, việc hèn, phải thực cầu thị, dốc lọng tận tụy, nhẫn nại; có kỷ luật cao, ln xây dựng ý thức chăm lo đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, hình thành tác phong làm việc chu đáo, nếp, cẩn thận, có tính khoa học hiệu thiết thực Người công an người cán cách mạng gương mẫu, cần phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nghĩa vụ đạo đức nghề nghiệp trước Đảng, trước dân nơi, lúc - Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo: Cương quyết, khôn khéo hai yêu cầu, hai nội dung, hai mặt vấn đề có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động, bổ sung qua lại lẫn nhau: + Cương với địch hiểu ý chí sắt đá, thái độ cứng rắn, khơng khoan nhượng, tinh thần vững vàng, khơng lay chuyển mục tiêu chung cách mạng; người trước ngã xuống người sau đứng lên, người bại trăm ngàn người dậy, hy sinh không lùi bước trước kẻ thù nào; cương không để địch phá hoại, bọn tội phạm làm hại dân, làm hại cho cách mạnh; cương giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không thỏa hiệp, không nhân nhượng, không để bọn tội phạm mua chuộc, dụ dỗ trước “viên đạn bọc đường”; không lay lòng, gục ngã Cương với địch Hồ Chí Minh quan niệm thái độ đốn, hoàn toàn trái ngược với nhút nhát, dự; có cương địch khơng lấn tới, khơng hăng, dọa nạt được; có người cán bộ, chiến sĩ công an giành thắng lợi trước kẻ thù + Khôn khéo cách ứng xử thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo người cán bộ, chiến sĩ công an với địch, cách thức đánh địch đạt hiệu mà địch khơng phòng, chống nổi, để địch khơng thể làm tổn hại cho ta, ta để địch chủ quan, khơng phòng bị, sơ hở trước công ta, nghệ thuật, cách thức đánh địch Sự cương khôn khéo với địch tách rời nhau, cương phải sở khôn khéo, ngược lại khôn khéo để giữ vững cương quyết, cách thức, phương pháp thực cương Ỷ 2: Nghiên cứu, quán triệt vận dụng tư tưởng có ỷ nghĩa việc thực vận động “Xây dựng người cán bộ, chiến sĩ Công an nhản dân lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ”? - Phát động vận động “Xây dựng người cản bộ, chiến sĩ Công an nhân dân lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ ” thực chất Công an nhân dân thực hành sáng tạo điều Bác Hồ dạy Vì vậy, việc nghiên cứu, quán triệt vận 35 dụng điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giải pháp then chốt đảm bảo cho thành công cách hiệu quả, thiết thực vận động - Nghiên cứu, quán triệt vận dụng điều Bác Hồ dạy Cơng an nhân dân có ý nghĩa vơ quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân Những hoạt động lực lượng Cơng an nhân dân triển khai thực từ sớm Nghiên cứu, quán-triệt vận dụng tốt điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trở thành điểm “gốc”, “điểm tảng” tạo nên thành công vận động Xây dựng người cán bộ, chiến s ĩ Cồng an nhân dân lĩnh, nhân văn, nhân dần phục vụ vi: + “Tư cách người công an cách mệnh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh hạt nhân đạo đức cách mạng Trong tư tưởng Người đạo đức trở thành điểm gốc, điểm tảng phong cách người cán nói chung phong cách lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ” cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nói riêng + Tư cách người cơng an cách mệnh tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm phong cách người cán công an từ lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ Cho nên, nghiên cứu, quán triệt vận dụng tư người công an cách mệnh theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng nghĩa với việc thực vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ” Trong mối quan hệ ấy, việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ln giữ vai trò tảng, điều kiện đảm bảo thành công vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an lĩnh, nhân văn, nhân dân phục vụ” Câu 4: Trình bày tư tường Hồ Chi Minh xây dựng máy Công an nhân dân? ~Rút“ra“ý'nghĩa~đối với việc xây dựng máy Công an nhân dân nay? Ỷ 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng máy Công an nhân dân ? - Xây dựng Công an nhân dân vững mạnh trị Theo Người, việc xây dựng cơng an nhân dân vững mạnh trị cần tập trung vào nội dung sau: + Xây dựng Cơng an nhân dân trị trước hết cần đặc biệt ý việc nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin đến cán bộ, chiến sĩ công an + Xây dựng lỷ tưởng, mục tiêu chiến đấu cơng an: Hồ Chí Minh nhiều lần u cầu cơng an phải cố gắng, có tinh thần trách nhiệm công tác, sáng tạo, khắc phục khó khăn + Kiên định, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Cơng an nhân dân: Người nói “Đảng lãnh đao đủng chun mơn đủng” Cho nên, cơng an phải tuyệt đối trung thành với Đảng Tăng cường công tác xây dựng Đảng Công an nhân dân 36 + Xây dựng giữ vững chất giai cấp cơng nhăn, tính nhân dân, tính dân tộc Công an nhân dân: Sở dĩ cơng an ta Cơng an nhân dân, nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc + Chủ trọng xây dựng lòng yêu nước, khắc sâu lòng căm thù giặc cho cán bộ, chiến s ĩ cơng an: Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “trước hết phải khắc sâu lòng căm thù giặc Mỹ, phải nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, luôn cảnh giác, dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân”86 - Xây dựng lực lượng công an nhân dân vững vàng tư tưởng + Trong “Bài nói Trưcmg Cơng an Trung ương”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Còn phần cán cơng an phải nào? Khơng phải muốn khơng Miệng nói tiến lên chủ nghĩa xã hội, tư tưởng khơng thơng hành động khơng khơng tiến lên Trước hết, cán phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, lập trường phải rõ ràng, vững Rồi cán làm cho nhân dân hiểu để nhân dân hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm Khi xã hội tiến lên chủ nghĩa xã hội Tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào? Là người nghĩ đến lợi ích chung, lợi ích toàn dân trước Phải chống chủ nghĩa cá nhân ”87 + Trên sở kế thừa, phát triển giá trị truyền tốt đẹp dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại, Hồ Chí Minh trọng công tác xây dựng tư tưởng nhân văn, nhân đạo cho Công an nhân dân Người kiên yêu cầu công an loại bỏ tư tưởng hành động sử dụng bạo lực trình thực nhiệm vụ cách mạng; công an phải tuyệt đối tin tưởng vào khả quần chúng, dựa vào quần chúng để làm việc; khắc phục bệnh công thần, bệnh quan liêu, bệnh thành tích; ln tin tưởng vào khả tiến người phạm lầm lỗi, giáo dục, thuyết phục để họ theo cách mạng; kẻ thù cách mạng, cơng an phải chủ động phòng ngừa, tích cực công, kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động chúng nhằm giữ gìn trật tự trị an cho nhân dân Có thể nói, xây dựng tư tưởng nhân văn, nhân đạo cao cho lực lượng Công an nhân dân nội dung độc đáo, sáng tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Xây dựng cấu tổ chức lực lượng Công an nhân dân + Xây dựng máy công an tinh gọn, thiết thực, chuyên sâu; sạch, vững mạnh: Người nhắc nhở: “cách tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực, tránh tệ hình thức, giấy má”88, “phải xây dựng máy cơng an tốt, chắn”89 Lần Hồ Chí Minh lại yêu cầu: phải cần kiệm xâỵ dựng, quân đội Đối với công an phải Không nên đặt nhiều 86 Hồ Ghí Minh: 87 Hồ Chí Minh: 88 Hồ Chí Minh: 89 Hồ Chí Minh: Toàn tập,Sđd, 1.15, tr 169 Toàn tập,Sđd, 1.11, tr.248-250 Toàn tập,Sđd, t.6, tr.312 Toàn tậ p £ đ d , t.l 1, Ừ.250,217 37 bàn giấy, nhiều máy chữ, tránh quan liêu, vơ ích, khơng thiết thực, phải nhớ cần kiệm”90.Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững chun mơn, giỏi nghiệp vụ, có kiến thức chun sâu nhiều lĩnh vực Người nghiêm khắc yêu cầu: “Phải thực hành hiệu: làm việc học việc Vơ luận qn sự, trị, kinh tế, văn hố, tổ chức, tun truyền, cơng an, V V , cán môn phải học cho thạo công việc môn ấy”91; “Quân đội Công an ta cố gắng học tập trị kỹ thuật, sức bảo vệ Tổ quốc giữ gìn trật tự, an ninh, sức tham gia phong trào sản xuất tiết kiệm” Người cho rằng, công an phải xây dựng máy thật lẽ “có thể người kháng chiến anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, đến thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, lập trường, sa vào tội lỗi Cho nên bom đạn địch không nguy hiểm “đạn bọc đường” làm hại mà khơng trơng thấy”92 Vì vậy, từ sớm, Hồ Chí Minh khun đội ngũ cơng an “muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hóa, phải ln thực hành bốn chữ mà Bác thường nói Đó là: “cần, kiệm, liêm, chính” + Xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đổi trung thành với Đảng: Theo Hồ Chí Minh, trung thành với Đảng nội dung quan trọng bậc công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân Trong điều kiện, hồn cảnh lịch sử, dù điều kiện lịch sử khó khăn, phức tạp, gian nan nhất, Cơng an nhân dân phải nhận thức rõ yêu cầu tuyệt đối trung thành với Đảng yêu cầu sống lực lượng Cơng an nhân dân ta Từ xuống dưới, lực lượng Công an nhân dân phải quán triệt, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, sấchrcủãĐảng cách qn; hết lòng, phụng nhâirdâivphụng-sự Tổ quốc, phụng Đảng, Chính phủ Coi mục tiêu quan trọng nghiệp bảo vệ an ninh, ừật tự.Để xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành, Người yêu cầu ngành công an phải làm tốt cơng tác “chọn lọc” người có phẩm chất tốt vào ngành, ứong tiêu chí tuyệt đối trung thành điều kiện tiên quan trọng Đồng thời, Công an nhân dân phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên loại bỏ đối tượng không đủ phẩm chất, lực khỏi ngành, tránh để xảy tình trạng “con sâu bỏ rầu nồi canh” + Chú trọng xây dựng mảy công an địa phương, biên giới, hải đảo: Người yêu cầu: “Đối với anh em nơi hẻo lánh, gian khổ, bước phải trèo núi, V V , cấp phải ý nhiều so với đơn vị thành phố”93 Đồng thời, “phải củng cố thật tốt công an khu phố, huyện xã Đó 90 Hồ Chí Minh: 91 Hồ Chí Minh: 92 Hồ Chí Minh: 93 Hồ Chí Minh: Tồn tập, S đd, t.12, Ừ.155 Toàn tập,Sđd, t.5, Ừ.309 Toàn tạp,Sđd , t.9, tr.46-47 Toàn tập, Sđd, t.12, Ứ.155 38 sở công an”94; “phải thường xuyên hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho đồng chí”95 Mặt khác, Hồ Chí Minh u cầu cơng an địa phương, vùng biên giới, hải đảo cần phải thật cố gắng, sáng tạo, kiên trì vượt qua khó khăn Người phân tích rõ: đơn vị phải có tinh thần kiên trì tự lực cánh sinh phần Ví dụ: đóng chỗ phải trồng rau, trồng khoai, trồng sắn mà ăn; nuôi gà, nuôi lợn để tự cải thiện đòi sống chừng Những việc ấy, cán chiến sĩ có sáng kiến làm được, cấp phải ý đến đời sống vật chất tinh thần chiến sĩ, chiến sĩ phải có sáng kiến để cải thiện đời sống thân Đó kinh nghiệm”96 + Xây dựng mảy công an kiểu mới, mang chất giai cấp cổng nhân, tính nhân dân, tính dân tộc: Hồ Chí Minh khẳng định Cơng an nhân dân hồn tồn khác cơng an đế quốc Cơng an đế quốc nanh vuốt tư sử dụng công cụ hà hiếp, áp đa số nhân dân Ngược lại, Công an nhân dân phải kiêu mẫu, phải người chuyên trách thi hành sách, phương châm Đảng Chính phủ cho tốt Công an nhân dân phải thực phục vụ nhân dân Hồ Chí Minh kiên yêu cầu công an ta tuyệt đối không sử dụng nhục hình cơng tác lẽ nhục hình tội ác, nhục hình lối dã man, cách đế quốc tư phong kiến, dùng để trị quần chúng, trị cách mạng Dùng nhục hình chưa tẩy tư tưởng dã man, đầu óc phong kiến đế quốc Dùng nhục hình khơng chịu khó phát động quần chúng Dùng nhục hình trái sách Đảng, Chính phủ, trái tác phong cách mạng Từ bỏ nhục hình, tuyệt đối trung thành với Đảng, vói nhân dân, hết lòng, phụng Đảng, phụng Tổ quốc biểu rõ nét chứng tỏ công an ta công an nhân dân, công an kiểu mới, tiêu chí để phân biệt khác hồn tồn công an ta công an đế quốc + Xây dựng máy cơng an đồn kết: Đồn kết truyền thống vô quý báu dân tộc ta, cội nguồn thắng lợi Điều khẳng định suốt nghìn năm lịch sử xây dựng, đấu tranh phát triển nước ta.Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln trọng việc xây dựng phát huy sức mạnh khối đồn kết tồn dân tính đồn kết tổ chức, tập thê Riêng ngành công an, Người nhắc nhở: “Nội công an từ cấp cao nhân viên phải đoàn kết trí”97 Người nhấn mạnh: “Đồn kết cân thiết, đồn kết nội ngành cơng an, đồn kết vói ngành khác, đoàn kết 94 95 96 97 Hồ Hồ Hồ Hồ Chí Minh: Chí Minh: Chí Minh: Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1.14, tr.72 Toàn tập, Sđd, 1.15, tr 137 Toàn tập, Sđd, t.12, tr.72 Toàn tập,Sđd, t.7, tr.270 39 với nhân dân Có cơng tác làm được”98; “Nhiệm vụ công an là: bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, tẩy trừ kẻ gian tế Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn nhân dân”99; “Công an với quân đội ngành khác phải thực đồn kết”100Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo cần ý phân biệt đoàn két với bao che, bao biện cho nhau, hay đổ lỗi cho cán khác: “Đồn kết khơng phải "chén chén anh", anh A giấu lỗi cho anh B Trong nội phải thực hành dân chủ, phải ln tự kiểm thảo để đến đồn kết Phê bình tự phê bình phải từ xuống dưới, từ lên trên.Phê bình cơng tác cách mạng, phê bình để tiến bộ, khơng phải để xoi mói”101 + Xây dựng lề lối làm việc dân chủ cơng an nhân dân: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người, đặc biệt cán bộ, đảng viên “phải có lề lối làm việc xã hội chủ nghĩa tức siêng năng, khẩn trương, khiêm tốn, luôn cố gắng tiến làm tròn nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao cho”102; “phải tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan thỏa mãn, tránh tác phong quan liêu, mệnh lệnh, phải khắc phục lề lối làm việc luộm thuộm”103; “phải sửa đổi lề lối làm việc cho thích hợp với tình hình chiến tranh, phải sát quần chúng, sát sở Các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, phải quan tâm đến đời sống cán bộ, đồng bào, phải đông cam cộng khổ”104.Riêng cơng an nhân dân, Người u cầu ngồi yêu cầu lối làm việc cán bộ, đảng viên nói chung, cần xây dựng lề lối làm việc thật dân chủ, phải thực hành dân chủ Người rõ: “Lề lối làm việc phải dân chủ Cấp phải thường kiểm tra cấp dưới.cấp phải phê bình cấp Giúp kinh nghiệm sáng kiến, giúp tiến Tự phê bình phê bìnhTihaư thecrtinh thần thân lập trường cách mệnh” 105 + Xây dựng máy công an nhân dân trách nhiệm Đảng, nhân dân cán bộ, chiến sĩ công an: Người yêu cầu: “Phải xây dựng máy công an tốt, chắn Ai phải xây dựng? Mỗi cán cơng an có trách nhiệm vào Ai tiến bộ, khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tồn bộ máy cơng an tốt Điều thật rõ ràng, dễ hiểu cán công an phải cố gắng, gương mẫu học tập, công tác, gương mẫu đạo đức cách mạng”106 Ỷ 2: Rút ỷ nghĩa việc xây dựng máy Công an nhăn dân nay? 98 Hồ Chl Minh: Tồn tập, Sđd, t.l 1, tr.249-250 99 Hồ Chí Minh: Tồn tạp^đd, t.10, tr.83 100 Hồ Chí Minh: Tồn tậ p js đ d ,ti, tr.271 101 Hồ Chí Minh: Toàn tập,Sđd, t.7, tr.270 102 HỒ Chi Minh: Toàn ta p S đ d t l í _ 103 Hồ Chí Minh: Tồn tập,Sđd, 1.13, ứ.294 104 Hồ Chí Minh: Tồn tập,Sđd, t.15, tr.22 105 Hồ Chí Minh: Tồn tạp, Sđd, t.6, tr.312, 313 106 Hồ Chí Minh: Tồn tạp, Sđd, t.l 1, tr.250 40 - Hiện xây dựng lực lượng Cơng an nhân dân quy, tinh nhuệ, bước đại, tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực yêu cầu tất yếu, khách quan.Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng máy Công an nhân dân trở thành tảng tư tưởng, kim nam định hướng cho hoạt động nghiệp xây dựng lực lượng Cơng ạn nhân dân nói chung xây dựng máy Cơng an nhân dân tình hình nói riêng - Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng máy Công an nhân dân “cẩm nang” gối đầu giường người cán bộ, chiến sỹ Cơng an nhân dân nói chung đặc biệt đội ngũ cán làm công tác xây dựng lực lượng, đội ngũ cán lãnh đạo, huy công an cấp Đây sở, tảng soi đường, lối giúp lực lượng Công an nhân dân đề chủ trương, sách xây dựng máy Cơng an nhân dân tình hình Cầu 5: Đồng chí trình bày thành tựu hạn chế công tác xây dựng cán công tác cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán công tác cán Công an nhân dân thời gian tới theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Y 1: Đồng trình bày thành tựu hạn chế cơng tác xây dựng cản công tác cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh? - Những thành tựu: + Ngành Công an ban hành chương trình, ké hoạch cơng tác cán mang tính chiến lược, dài hạn, định bước thích hợp, giải pháp cụ thế, thiết thực, phù họp với giai đoạn; sở chuẩn hóa quy trình, quy chế, đổi phương pháp lãnh đạo, đạo quản lý điều hành; huy động nguồn lực, nâng cao nhận thức cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an đơn vị, địa phương thực công tác cán + Công tác cán lực lượng Cơng an nhân dân có chuyển biến tích cực rõ nét, gắn liền với việc kiện toàn, nâng cao hiệu lực máy, chuẩn hóa quy trình, quy chế, đổi phương pháp lãnh đạo, đạo quản lý điều hành Công tác cán ln bám sát nhiệm vụ trị yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ; mở rộng dân chủ, công khai công tác cán bộ; triển khai tương đối đồng bộ, có hiệu nội dung công tác cán bộ; việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng, bảo vệ trị nội bộ, quản lý thực sách cán dần vào nếp, tạo thống thực hiện; vai trò, trách nhiệm tập thể cấp ủy lãnh đạo cấp có thẩm quyền quản lý cán công tác cán nâng xao Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an triển khai quán triệt Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 Bộ Chính trị đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm Đến hết tháng 5/2016, bố trí 68,25% Giám đốc công an 41 tỉnh, thành phố 97,90% trưởng công an cấp huyện không người địa phương107 + Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cơng an nhân dân có bước tiến trưởng thành rõ rệt, tăng số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự Cán bộ, chiến sĩ công an ln thể rõ lập trường cách mạng, có lĩnh trị vững vàng, trung thành tuyệt Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa nhân dân; giữ gìn phát huy phẩm chất tốt đẹp người cán bộ, chiến sĩ công an cách mạng, tận tụy cơng tác, có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ; có tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ giao Đội ngũ cán lãnh đạo, huy công an cấp xây dựng, rèn luyện thực tiễn công tác, chiến đấu; lực lãnh đạo, huy bước thích ứng trước diễn biến tình hình; có tư đổi mới, động, sáng tao, hoạt động có hiệu + Cơng tác xây dựng đội ngũ trí thức Cơng an nhân dân bước đổi tư duy, nội dung phương pháp theo quan điểm Đảng Nhà nước Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Cơng an ban hành nhiều sách đề nhiều chủ trương, biện pháp để đội ngũ trí thức phát triển nhanh số lượng chất lượng Nghị số 06/NQ-BNV ngày 28-5-1981 Bộ Nội vụ (sau Bộ Công an) phương hướng, nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học Công an nhân dân năm (1981 - 1985); Nghị số 01/NQ-BNV năm 1982 Bộ Nội vụ (sau Bộ Công an) cải cách giáo dục lực lượng Công an nhân dân; Nghị số 04 Đảng ủy Công an Trung ương Hiện nayrđang triểrrkhai Đề án 1252 (năm 2006) tăng cường đổi giáo dục, đào tạo Công an nhân dân đến năm 2020; đồng thời đạo sửa đổi, bổ sung xây dựng quy hoạch mới, có chế gắn nâng cao trình độ với thực sách nhằm khuyến khích cán tự học tập Hướng tới mục tiêu cao nâng cao trình độ đội ngũ trí thức, tăng số lượng, đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Nhờ có quan tâm, đạo sát Đảng ủy Công an Trung ương, công tác xây dựng đội ngũ trí thức Cơng an nhân dân đạt thành tích to lớn Qua cơng tác thống kê vào năm 2010 cho thấy, với trưởng thành lực lượng Công an nhân dân, đội ngũ trí thức Cơng an nhân dân tăng nhanh số lượng chất lượng Trong toàn ngành, số cán có trình độ đại học chiếm 38,61%, có 63 phó giáo sư, giáo sư; 286 tiến sĩ; 1.633 thạc sĩ Cán Công an nhân dân tích cực nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận 107 Xem Bộ Công an: Báo cáo Sơ kết thực Đ ề án bố trí Giám đốc Cơng an tinh, thành phổ, Trưởng công an cấp huyện người địa phương kế hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, chi huy Công an Công an nhân dân chun mơn nghiệp vụ; tích cực tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, tham gia biên soạn nhiều văn Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào phòng ngừa, đấu tranh có hiệu với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội Hầu hết đội ngũ lãnh đạo, huy cấp lực lượng Cơng an nhân dân có trình độ đại học, đại học phát huy tốt vai trò, khả công tác chiến đấu Nhiều đồng chí chủ động học tập, phấn đấu tự hồn thiện theo tiêu chuẩn chức danh để đáp ứng yêu cầu ngày cao tình hình Đội ngũ trí thức Cơng an nhân dân bước khẳng định vai trò quan trọng lĩnh vực cơng tác giao, lực lượng nòng cốt, tiên phong tham mưu, đề xuất có hiệu đóng góp tích cực vào xây dựng luận khoa học liên quan đến lĩnh vực công tác công an Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề định đường lối chiến lược, sách lược bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an tồn xã hội, tạo mơi trường lành mạnh cho nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội đất nước + Cán lãnh đạo, huy công an cấp củng cố; hầu hết xây dựng, rèn luyện thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; gương mẫu, tiêu biểu mặt; lực lãnh đạo, huy bước thích ứng trước diễn biến phức tạp tình hĩnh, có tư đổi mới, động, sáng tạo, hoạt động có hiệu quả; ln hồn thành tốt nhiệm vụ mình, đồng thời có ý thức rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán thuộc quyền; thành thạo chuyên môn nghiệp vụ có phẩm chất đạo đức tốt Đại đa số giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu, đoàn kết nội bộ, có uy tín cao quần chúng nhân dân Tỉ lệ cán lãnh đạo, huy bước trẻ hóa, có khắc phục tình trạng cân đối độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa phát triển + Đội ngũ cán quy hoạch tăng số lượng chất lượng, bước đảm bảo cấu độ tuổi; tỉ lệ cán trẻ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số nâng lên Đại đa số cán quy hoạch chức danh lãnh đạo, huy công an cấp có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu công tác sinh hoạt; khơng ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân cơng, đáp ứng có nhu cầu bổ nhiệm Cán quy hoạch tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ theo tiêu chuẩn chức danh, rèn rũa môi trường công tác thực tiễn Quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, huy lực lượng Cơng an nhân dân góp phần bổ sung cán lãnh đạo cấp ủy, quyền cấp - Hạn chế:- + Đội ngũ cán xét số lượng, chất lượng số mặt chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự thời đại Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Công an Trung ương lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 43 2020) rõ hạn chế: “Một phận cán bộ, đảng viên giảm sút tinh thần trách nhiệm, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu; số trường họp vi phạm điều lệnh, quy trình cơng tác, chí vi phạm pháp luật”108 + Đội ngũ cán bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ Đang thiếu hụt cán lãnh đạo, huy giỏi, có khả dự báo, xử lý tốt vấn đề phức tạp an ninh - trật tự; thiếu cán chuyên gia đầu ngành lý luận nghiệp vụ công an, cán khoa học, kỹ thuật, cán có trình độ ngoại ngữ Chưa quan tâm mức đến công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán nữ, vùng biên giới, hải đảo Năng lực, trình độ, kiến thức kinh tế, xã hội, pháp luật, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ khả thích ứng nhiều cán bộ, chiến sĩ chưa theo kịp chuyển biến thời kỳ - hội nhập quốc tế Một phận cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu giảm sút ý chí, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, chạy theo lối sống thực dụng, lo thu vén cá nhân dẫn đến lợi dụng chức trách nhiệm vụ để sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, chí có trường hợp vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân Một số lãnh đạo, huy phong cách làm việc quan liêu, thiếu sâu sát, thiếu đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm chưa cao dẫn đến hiệu công tác lãnh đạo, đạo hạn chế Đội ngũ trí thức Cơng an nhân dân thiếu số lượng hạn chế chất lượng, đặc biệt quan nghiên cứu, học viện, trường đại học thiếu số lượng cần nâng cao chất lượng để giữ vai trò đầu, nòng cốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học Thực tiễn tình trạng cán đào tạo có cấp cao, chất lượng cơng tác chưa thật tương xứng với trình độ đào tạo Kiến thức khoa học - kỹ thuật, công nghệ, tin học, khả giao tiếp ngoại ngữ hạn chế,_nên chưa tạo nhiều sản phẩm khoa học, trí tuệ cao phụe-vụ eông-táe : công an Mặc dù có tăng nhanh số lượng, song thực tế cán có lực trội, khả phản biện, tham mưu, đề xuất có kiến trước vấn đề quan trọng, liên quan đến lãnh đạo, đạo, quản lý an ninh, trật tự đạt hiệu cao chưa có nhiều Cơ cấu đội ngũ cán chưa họp lý quan công an địa phương, lực lượng chưa tương xứng + Các khâu cơng tác cán chưa thật gắn kết Việc đánh giá cán có nhiều biểu né tránh, nể nang, chưa sát với thực tế cán đội ngũ cán Chất lượng công tác xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ cán chậm Quy hoạch cán tượng hình thức, khép kín Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán chưa cao, chưa gắn kết với yêu cầu, tiêu chuẩn chưa hợp lý, chưa mạnh dạn bổ nhiệm cán trẻ, cán nữ thay kịp thời cán tín nhiệm thấp, lực hạn ché Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ trị nội nhiều đơn vị đỉa phương lỏng lẻo, sơ hở Ket công tác luân chuyển cản chưa cao, _ 108 Đảng ủy Công an Trung ương: Văn kiện Đ ại hội đại biểu Đảng Công an Trung ưcmg lần thủ VI, H 2015, Ừ.36 44 chưa đồng đơn vị, địa phương, phần lớn chuyển nội Chính sách, mơi trường làm việc cán bộ, chiến sĩ có lúc chưa quan tâm mức để tạo động lực khuyến khích, phát huy lực, cống hiến cán bộ, chiến sĩ, chưa thu hút nhân tài + Có lúc, có nơi, khuyết điểm, yếu cơng tác cán chậm khắc phục Chậm đổi phương pháp quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức cán Thiếu chế để phát huy dân chủ, xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, thay kịp thời cán yếu kém, trì trệ Chậm xây dựng, hồn thiện ché giám sát Đảng hệ thống trị, giám sát nhân dân cán cấp công tác cán Việc xây dựng chế, sách thu hút trọng dụng nhân tài nhiều bất cập Tình trạng “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” cấp, huân chương chưa ngăn chặn, đẩy lùi + Trong lãnh đạo, đạo tổ chức thực chưa quán triệt đầy đủ quan điểm công tác cán khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Việc quán triệt, triển khai văn công tác cán chưa đồng đều, đạo tổ chức thực chậm, lúng túng, thiếu đồng Công tác nghiên cứu, tham mưu, ban hành sách cán thiếu đồng bộ, chưa theo kịp với thực tế Nhiều vấn đề bất hợp lý công tác cán chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời Việc bố trí, dụng cán ý đến yêu càu, nhiệm vụ trước mắt, chưa quan tâm đào tạo cán tương lai Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán cấp chiến lược người đứng đầu chưa quan tâm mức + Cơng tác tuyển dụng, bố trí cán có lúc, có nơi cảm tính dẫn đến tình trạng trạng tuyển dụng số cán khơng có lực, trình độ Cơng tác xác minh q trình tuyển dụng có bất cập, hạn chế, nhiều đơn vị còn làm chưa quy trình, thủ tục dẫn đến việc tuyển dụng cán chưa đủ tiêu chuẩn, chí đối tượng truy nã, phản động Công tác quản lý cán có nơi, có lúc lỏng lẻo dấn đến vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật ngành Chưa có biện pháp, cách thức khuyến khích cán phát huy hết vai trò, lực tình trạng sử dụng cán khơng với mục đích, lực chun mơn dẫn đến tình trạng lãng phí nhân lực + Nhiều đơn vị biên chế tăng chất lượng đội ngũ cán tăng lên không đáng kể Năng lực phận cán yếu, không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, nên phải lấy số lượng thay cho chất lượng, tình trạng không đến mức phố biến, đơn vị, địa phương nhiều có mà khơng thể điều chuyến từ nơi thừa sang nơi thiếu giải đầu Bên canh đó, việc bố trí, sử dụng cán nhiều nơi không hợp lý, chồng chéo phân công, cắt khúc công việc làm tăng biên chế khơng cần thiết, số lượng cán có trình độ, lực thấp, biên chế tăng với số lượng lớn, trình độ đội ngũ, đặc biệt trình 45 độ cao đẳng, đại học trở lên nghiệp vu cơng an chưa có gia tăng tương ứng Hiện nay, số lượng cán cơng an có trình độ cao đẳng, đại học trở lên nghiệp vụ công an đạt khoảng 30%, thấp so với mục tiêu phát triển đề đến năm 2015 50% Đáng ý số địa phương, tỷ lệ cán có trình độ cao đẳng, đại học trở lên nghiệp vụ cơng an thấp (dưới 20%) Đây nguyên nhân làm hạn chế chất lượng công tác nghiệp vụ + Tỷ cán ừẻ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số, cán xuất thân từ cơng nhân chưa đạt u cầu Tuổi trung bình đội ngũ cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp cao Tỉ lệ tuổi cán cân đối, số cán có độ tuổi 30 chiếm tỷ lệ cao (khoảng 46,80%), phần đơng trình độ trung cấp chưa đào tạo nghiệp vụ đặt “áp lực” bảo đảm biên chế công tác thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ Tỷ lệ cán nữ chiếm khoảng 14% biên chế phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực ngành đến năm 2020, số đơn vị, địa phương, tỷ lệ chưa hợp lý số lượng cán người dân tộc thiểu số bố trí vùng dân tộc thiểu số chưa phù họp với yêu cầu nhiệm vụ chưa đảm bảo cấu họp lý thành phần dân tộc Tỷ lệ cán giữ chức vụ lãnh đạo huy cấp công an địa phương tương đối cao Qua cơng tác quản lý cán nắm tình hình chung cho thấy, lãnh đạo, huy từ Phó Đội trưởng, Phó Trưởng Cơng an phường trở lên có xu hướng “thốt ly” cơng việc thực tế tập trung vào chủ trương, đạo chung, ký duyệt văn , trực tiếp đảm nhiệm cơng việc cụ thể Việc triển khai đội số địa phương có biểu nghiêng nhiều sách cán xuất phát từ đòi hỏi nhiệm vụ triển khai tổ chức lại xuất biên-chế, quân -số eho tương xứng với tổ chức + Cơng tác quy hoạch mang tính hình thức, khép kín, thiếu tính tổng thể làm giảm tác dụng công tác quy hoạch, số chức danh không đủ số lượng quy hoạch theo cấu quy định, khó khăn độ tuổi quy hoạch chưa có biện pháp tạo nguồn cán Việc thực phương châm “động” “mở” hạn chế, khép kín đơn vị; số cán đơn vị quy hoạch chức vụ lãnh đạo, huy đơn vị khác ít, quy hoạch chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nên chưa phát huy tác dụng; tỉ lệ cán nữ, cán người dân tộc thiểu số quy hoạch hạn chế + Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán tình trạng dân chủ, coi trọng yếu tố chực sách cán chất lượng cán yêu cầu công tác Việc thực bổ nhiệm lại cán bị coi nhẹ, qua hình thức, cá biêt có đơn vị cán giữ chức vụ lãnh đạo, huy vượt q thời hạn khơng thực quy trình bổ nhiệm lại Việc xem xét miễn nhiệm cán chưa thực nhiều, chủ yếu thực cán sức khỏe yếu nghỉ chữa bệnh dài hạn, giữ chức vụ làm chuyên viên cán vi phạm kỷ luật chưa tới mức cách chức Ỷ 2: Nêu Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán công tác cản Công an nhân dân thời gian tới theo tư tưởng Hồ Chỉ Minh? G iữ vững tăng cường lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đảng cán công tác cán Công an nhân dân - - Chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán - Quan tâm mức có chế, sách cán nữ, cán người dân tộc thiểu số cán nghiên cứu, giảng dạy, làm khoa học công nghệ Cơng an nhân dân - K iện tồn máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác xây dựng lực lượng - N âng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn; nghiên cứu khoa học; phát triển lý luận xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Tăng cường xây dựng tư cách đạo đức người cán Công an nhân dân tình hình gắn với quán triệt thực nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 47 ... + Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân kết tự tích lũy kinh nghiệm thân Hồ Chí Minh q trình hoạt động cách mạng: Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân phần hữu cơ, gắn liền với tư tưởng Hồ Chí. .. ừị ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân? Ỷ 1: Phân tích sở, hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng an nhân dân - Cơ sở thực tiễn + Thực tiễn cách mạng Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh Cơng... cao chất lượng cán công tác cán CAND thời gian tới theo tư tưởng Hồ Chí Minh? ĐÈ CƯƠNG GỢI Ý TRẢ LỜI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU T TỨỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ c AND NHÂN 70 NĂM CAND HỌC TẬP, THựC HIỆN ĐIỀU
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống câu hỏi và đề cương cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, Hệ thống câu hỏi và đề cương cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay