Quản Lý Nợ Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Tại Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

105 22 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 22:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐÀO TRỌNG HẠNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐÀO TRỌNG HẠNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS THÂN DANH PHÚC HÀ NỘI, NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các số liệu kết sử dụng luận văn hoàn toàn trung thực có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Đào Trọng Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Trong khoảng thời gian thực đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế, tơi gặp nhiều khó khăn việc chuẩn bị tài liệu, thu thập liệu sơ cấp thứ cấp Tuy nhiên, với nỗ lực thân giúp đỡ tận tình thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp, tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô Ban Giám hiệu trường Đại học Thương mại, Khoa sau Đại học động viên tạo điều kiện để n tâm với cơng việc nghiên cứu Hơn hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy TS Thân Danh Phúc người hướng dẫn bảo tận tình, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán công nhân viên Bộ, Ban ngành gồm: Cục thuế tỉnh Hải Dương, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, Kho bạc tỉnh Hải Dương, Các phòng, ban chức Chi cục thuế thành phố Hải Dương… hỗ trợ cung cấp tài liệu để tơi có sở thực tiễn bổ sung vào viết Mặc dù cố gắng hoàn thành nội dung nghiên cứu tất lực nhiệt tình thân, nhiên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy, cô đồng nghiệp để hồn thiện nhận thức Xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm nợ thuế phân loại tiền thuế nợ 1.1.2 Khái niệm quản lý nợ thuế 19 1.2 Nội dung quản lý nợ thuế doanh nghiệp 21 1.2.1 Xây dựng tiêu thu tiền thuế nợ 22 1.2.2 Đôn đốc thu xử lý tiền thuế nợ 24 1.3 Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý nợ thuế 30 1.3.1 Nhóm yếu tố từ phía quan quản lý thuế 30 1.3.2 Nhóm yếu tố từ phía người nộp thuế 31 1.3.3 Nhóm yếu tố từ mơi trường kinh tế - xã hội 32 1.4 Kinh nghiệm quản lý nợ thuế 33 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nợ thuế số quốc gia 33 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nợ thuế số địa phương 34 1.4.3 Bài học cho Cục thuế tỉnh Hải Dương 36 CHƢƠNG II: THỰC TRANG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƢƠNG 38 2.1 Giới thiệu Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng đặc điểm kinh tế - xã hội địa phƣơng có ảnh hƣởng đến cơng tác quản lý nợ thuế 38 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương 38 2.1.2 Giới thiệu Cục thuế tỉnh Hải Dương 42 2.1.3 Các doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý 49 iv 2.2 Thực trạng công tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng 52 2.2.1 Thực trạng công tác xây dựng tiêu thu tiền thuế nợ kết 52 2.2.2 Thực trạng công tác đôn đốc thu xử lý tiền thuế nợ 58 2.2.3 Thực trạng số công tác hỗ trợ quản lý nợ thuế Cục thuế tỉnh Hải Dương 67 2.3 Đánh giá công tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng 71 2.3.1 Những ưu điểm quản lý nợ thuế 71 2.3.2 Những hạn chế quản lý nợ thuế nguyên nhân 72 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƢƠNG 79 3.1 Quan điểm, định hƣớng hồn thiện cơng tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng 79 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương 79 3.1.2 Định hướng nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương 81 3.1.3 Mục tiêu công tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương giai đoạn tới 82 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng 84 3.2.1 Giải pháp thực quy trình quản lý nợ thuế 84 3.2.2 Giải pháp phân công công việc cán công chức thuế làm công tác quản lý nợ thuế 86 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ phận quản lý nợ phận có liên quan khác quản lý nợ thuế 87 3.2.4 Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế trách nhiệm cán bộ, công chức ngành thuế 88 v 3.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nợ thuế 89 3.3 Một số kiến nghị 89 3.3.1 Kiến nghị với Tổng cục thuế 89 3.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dương 90 3.3.3 Kiến nghị với Cục thuế tỉnh Hải Dương 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .vii vi DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức quản lý Cục thuế Hải Dương 43 Bảng 2.1: Tình hình nhân lực văn phòng cục thuế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015 .48 Bảng 2.2: Bảng phân loại doanh nghiệp Văn phòng Cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý .50 Bảng 2.3: Tình hình thu NSNN doanh nghiệp VP Cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý 51 Bảng 2.4: Tình hình thu NSNN VP Cục thuế tỉnh Hải Dương 52 Bảng 2.5: Tình hình nợ thuế doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương 53 Bảng 2.6: Tình hình nợ thuế phân theo loại hình doanh nghiệp VP cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý 54 Bảng 2.7: Tình hình nợ thuế phân theo ngành nghề VP cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý .55 Bảng 2.8: Tình hình nhân làm cơng tác quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế giai đoạn 2012 – 2015 59 Bảng 2.9: Tình hình nợ thuế phân theo tính chất nợ VP cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý .60 Bảng 2.10: Tình hình đơn đốc nợ thuế giai đoạn 2012 - 2015 VP cục thuế tỉnh Hải Dương 63 Bảng 2.11: Tình hình hoàn thuế kiêm bù trừ thuế Cục thuế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015 .64 Bảng 2.12: Bảng tổng hợp tình hình gia hạn nộp thuế Cục thuế Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015 .64 Bảng 2.13: Tình hình thu nợ đọng doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý 67 Bảng 2.14: Tình hình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế giai đoạn 2012-2015 69 Bảng 2.15: Kết kiểm tra thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015 70 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ CNTT Công nghệ thông tin CTHD Cục thuế tỉnh Hải Dương GTGT Giá trị gia tăng KBNN Kho bạc nhà nước NCKH Nghiên cứu khoa học NHTM Ngân hàng thương mại NQD Ngoài quốc doanh NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nước 10 QLT Quản lý thuế 11 QLNN Quản lý nhà nước 12 TNCN Thu nhập cá nhân 13 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 14 UBND Ủy ban nhân dân STT PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: “Quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng” Xuất gắn liền với đời Nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa tiền tệ, thuế coi phương tiện huy động nguồn lực tài cho Nhà nước thực chức quản lý trở thành nguồn thu có tỷ trọng lớn tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) Không đơn nguồn thu chủ yếu NSNN mà thuế gắn liền với vấn đề tăng trưởng kinh tế, công phân phối ổn định xã hội Vì quản lý thuế hoạt động có tầm quan trọng lớn sách điều hành kinh tế Nhà nước đảm bảo an sinh xã hội Sự phát triển ngày mạnh mẽ kinh tế thị trường xu hội nhập quốc tế làm cho môi trường kinh tế ngày phức tạp gia tăng cạnh tranh Điều đòi hỏi hệ thống thuế khoá pháp luật thuế ngày phải hoàn thiện để phù hợp với phát triển kinh tế thị trường Trong điều kiện Nhà nước có vai trò hồn thiện thực hiệu công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh doanh nghiệp nước nước, chống gian lận thương mại hạn chế thất thu NSNN Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý thuế hoạt động điều tiết kinh tế Nhà nước đồng thời để nâng cao hiệu công tác quản lý thuế thu thuế, ngày 29/11/2006, Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2007, nhằm hồn thiện đầy đủ hệ thống văn pháp luật quy định thuế quản lý thuế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Theo đó, hệ thống quản lý thu thuế từ quản lý theo sắc thuế chuyển sang quản lý theo chức là: Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tra kiểm tra; kê khai kế toán thuế; quản lý nợ cưỡng chế thuế Do vậy, hoạt động quản lý thuế quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế khâu quan trọng nhằm tránh thất thu ngân sách, đảm bảo tính cơng đối tượng nộp 82 doanh nghiệp đến năm 2020 ngày 16 tháng năm 2016, nêu rõ nhiệm vụ phải xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trở thành động lực kinh tế Theo đó, quan quản lý nhà nước ban hành thực thi sách phải bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ có đầu mối người chịu trách nhiệm Công tác tra, kiểm tra, giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật Việc đảm bảo quan điểm có ý nghĩa quan trọng việc đề xuất giải pháp có giá trị với thực tiễn quản lý kinh tế đất nước Từ đó, Cục thuế tỉnh Hải Dương đưa định hướng hoàn thiện quản lý nợ thuế địa bàn giai đoạn 2015-2020 sau: - Thực đầy đủ nghiêm túc bước, nội dung quy định quy trình Quản lý nợ; quy trình cưỡng chế nợ thuế - Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Người nộp thuế - Tập trung đạo đơn vị có số nợ lớn Thành phố Hải Dương, huyện Kinh Môn vào liệu công tác QLN CCNT - Phòng Quản lý nợ thực việc kiểm tra, giám sát cách thường xuyên, liên tục Chi cục nhiều hình thức, biện pháp như: Ban hành thông báo 07/QLN hàng tháng; Thực kiểm tra trực tiếp Chi cục nội dung, công việc cụ thể - Hạn chế tối đa trường hợp nợ tiền thuế phát truy thu qua tra, kiểm tra - Cục Thuế kiên không xét thi đua đơn vị không đảm bảo nhiệm vụ, tiêu thu nợ giao 3.1.3 Mục tiêu công tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn tới Nghị Đại hội Đảng lần thứ XII nhận định mục tiêu kinh tế đất nước 83 đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có lực cạnh tranh, phát triển bền vững, nước có triệu doanh nghiệp hoạt động, có doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh Khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm Hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi sáng tạo Theo đó, để hồn thành mục tiêu quan quản lý nhà nước nói chung, quan ngành thuế nói riêng phải lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp để trở thành động lực kinh tế Theo thị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lập kế hoạch đầu tư công năm giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh Hải Dương, mục tiêu công tác thu ngân sách năm tới nêu cụ thể sau: Nâng cao khả huy động vào NSNN, gắn với công khai, minh bạch tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý ngân sách Chủ động tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích, thu hút thành phần kinh tế nhà nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh xây dựng kết cấu hạ tầng Theo kế hoạch định hướng Cục thuế tỉnh Hải Dương xây dựng mục tiêu, yêu cầu thực Luật quản lý thuế nói chung thực QĐ 1401/QĐ-TCT việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế nói riêng giai đoạn 20152020 cụ thể: - Phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm Thi đua khai thác nguồn thu, đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, chống thất thu có hiệu quả; - Đẩy mạnh biện pháp đôn đốc nợ đọng thuế, phấn đấu giảm số thuế nợ đọng xuống mức thấp Đẩy mạnh cải cách đại quản lý thu, hoàn thành vượt mức kế hoạch cải cách đại hóa Tổng Cục Thuế phê duyệt - Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, cải cách lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử, nâng cao chất lượng, hiệu công tác, phục vụ tốt cho người nộp thuế 84 - Triển khai hình thức kê khai thuế qua mạng Internet, phấn đấu đến hết năm 2016 có 100% doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng Internet nộp thuế điện tử - Đảm bảo số nợ không vượt 5% tổng thu ngân sách: Để hoàn thành thu NSNN năm 2016, cục thuế tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo thủ tục, trình tự quy định pháp luật Thực rà soát, phân loại nợ; giao tiêu thu nợ hàng tháng cho phận, cán để phân tích, đánh giá đề xuất biện pháp thu nợ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nợ năm 2016 nhằm đảm bảo số nợ có khả thu đạt tỷ lệ khơng 5% so với tổng thu NSNN địa bàn 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng 3.2.1 Giải pháp thực quy trình quản lý nợ thuế Nâng cao chất lượng nghiệp vụ quản lý nợ thuế giải pháp hữu hiệu mang tính cốt lõi giải vấn đề nợ đọng thuế Đây giải pháp đặc biệt quan trọng điều kiện thời gian tới Như phân tích phần trên, việc quản lý nợ xác điều kiện cần để từ quan thuế áp dụng biện pháp đôn đốc thu nợ phù hợp Nếu quản lý nợ thuế không đầy đủ bao quát khoản nợ làm cho số nợ tăng không phản ánh thực chất nợ quan thuế Mặt khác, làm cho tình trạng nợ kéo dài, gây khó khăn cho việc thực biện pháp cưỡng chế nhà nước Đảm bảo quản lý nợ xác góp phần quan trọng việc đơn đốc nợ, giảm thiểu số nợ thuế, chống thất thu NSNN Chính vậy, để thực giải pháp này, quan thuế cần tập trung thực việc sau: Trước tiên, Cục thuế Hải Dương cần triển khai công tác quản lý nợ thuế theo quy trình hướng dẫn Quyết định số 1401/QĐ-TCT ban hành ngày 28 tháng năm 2015 quy trình quản lý nợ thuế Đây sở cốt lõi để thực quản lý nợ thuế theo triển khai Tổng cục thuế Cục thuế Hải Dương cần phải rà soát, phân loại xác số nợ thuế đến 31/12 hàng năm Nếu trường hợp q trình rà sốt, phân loại nợ phát 85 chênh lệch quan thuế đối tượng nợ thuế Cục thuế cần nhanh chóng ban hành định điều chỉnh, xố khoản nợ thuế khơng có thực sau phận quản lý rà soát, đối chiếu xác định Đó khoản nợ chờ điều chỉnh quan thuế tạm tính nghĩa vụ thuế, nợ chờ điều chỉnh chứng từ luân chuyển chậm, số thuế tính nhầm, nợ phạt chậm nộp tính nhầm v.v… khoản nợ xử lý tạm khoanh nợ, giãn thời hạn nộp thuế theo quy định có hiệu lực trước Luật Quản Lý thuế có hiệu lực thi hành tiếp tục theo dõi thu hồi vào NSNN theo định khoanh nợ giãn nợ Đến hết thời hạn theo định khoanh, giãn nợ mà người nộp thuế chưa nộp hêt số thuế nợ cần cương thực biện pháp cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ thuế Đối với khoản nợ chờ xử lý khiếu nại, quan thuế rà soát lại thủ tục giải khiếu nại, thuộc quyền giải cấp Cục thuế phải khẩn trương xem xét định giải khiếu nại, thuộc thẩm quyền cấp Tổng cục thuế Bộ Tài báo cáo Tổng cục, Bộ để giải Khi có định giải khiếu nại cần đôn đốc cán quản lý nợ xử lý dứt điểm khoản nợ chờ xử lý khiếu nại Đối với trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn khách quan khác thiên tai, tai nạn bất ngờ xử lý gia hạn nộp thuế theo Luật Quản lý thuế Đối với khoản nợ thuế chây ì: phải thực biện pháp cưỡng chế Luật Quản lý thuế quy định để thu hồi vào ngân sách Đối với khoản nợ khó thu doanh nghiệp giải thể, đối tượng bỏ trốn, tích khơng có đối tượng để thu hồi nợ quan thuế cần theo dõi riêng, khơng tính phạt chậm nộp Sau đó, cần tổng hợp, báo cáo Cục thuế tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế để xin chủ trương xử lý Đối với khoản nợ thông thường cần phải thường xuyên tổ chức vận động, tuyên truyền, giải thích nghĩa vụ cho người nộp thuế, tăng cường xử lý nghiêm minh vi phạm thuế để răn đe Theo dõi sát tình hình kê khai, nộp thuế người nộp thuế để nắm bắt kịp thời nợ phát sinh, thực biện pháp đôn đốc thu nộp để không phát sinh nợ 86 Việc xác định khoản nợ cách xác, phân loại nợ thuế hợp lý rõ ràng theo tính chất nợ, theo sắc thuế, loại hình, khả thu hồi nợ giúp Cục thuế tỉnh Hải Dương có nhận định rõ ràng tình hình nợ thuế địa bàn Trên sở xây dựng kế hoạch đơn đốc thu hồi nợ phù hợp Với khoản nợ có khả thu hồi Cục thuế cần tổ chức hỗ trợ, tuyên truyền vận động doanh nghiệp tự giác nộp thuế, trường hợp cố tình chây ì dùng biện pháp mạnh Với khoản nợ khó có khả thu hồi Cục thuế cần có xem xét xử lý nợ sớm Xây dựng kế hoạch cho hoạt động tuyên truyền hỗ trợ quan trọng Cục thuế cần xây dựng kế hoạch rõ ràng, thực biện pháp tuyên truyền đối tượng, thời điểm, lên kế hoạch cân chi phí Chú trọng biện pháp tun truyền có sức lan tỏa rộng mang tính thực tế truyền hình, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp quan trọng hỗ trợ giải thắc mắc doanh nghiệp Để công tác nghiệp vụ nâng cao hiệu quả, Cục thuế tỉnh Hải Dương cần cải thiện sở vật chất như: máy vi tính, phần mềm, tủ hồ sơ, tài liệu, để phục vụ công tác chuyên môn tốt Đặc biệt cần ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào hệ thống máy móc làm việc, đồng hóa tin học nhằm giúp hoạt động quản lý nhanh gọn xác 3.2.2 Giải pháp phân công công việc cán công chức thuế làm công tác quản lý nợ thuế Thời gian qua, hiệu công tác quản lý nợ cưỡng chế thuế chưa cao có phần trách nhiệm phận quản lý nợ thuế Bộ phận chưa tham mưu tốt cho lãnh đạo Cục thuế biện pháp xử lý nợ thuế phù hợp Thêm vào đó, chưa gắn lương, thưởng lợi ích khác cán quản lý nợ với việc hoàn thành trách nhiệm giao Chính vậy, thời gian tới Cục thuế tỉnh Hải Dương cần bổ sung lực lượng cán cho Phòng Quản lý nợ cưỡng chế thuế Đồng thời, cần tổ chức xếp bố trí lực lượng cán phận liên quan tham gia quy trình hợp lý đảm bảo đối tượng nộp thuế phải có cán cụ thể quản lý theo dõi đôn đốc nộp thuế Lãnh đạo Cục thuế cần giao tiêu kế hoạch cần đạt cho Trưởng phòng, 87 phó trưởng phòng Quản lý nợ cưỡng chế thuế để tăng cường trách nhiệm cho phận Bất cập công tác quản lý nợ cưỡng chế thuế việc phân công cán quản lý nợ chưa hợp lý Do vậy, trước mắt quan thuế cần phân công cán quản lý nợ cưỡng chế thuế cách rõ ràng sở nhu cầu cơng việc trình độ cán Hoặc phân cơng cán quản lý khép kín từ quản lý nợ đến đơn đốc thu hồi thuế phân công quản lý sở phát sinh công việc Mỗi khoản nợ, đối tượng nộp thuế cụ thể phải có cán quản lý chịu trách nhiệm Đảm bảo cán quản lý nợ giao quản lý số đối tượng nợ thuế, khoản nợ thuế phù hợp, có khả hồn thành nhiệm vụ, hạn chế tình trạng tải cán ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý nợ Cần đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua, đánh giá công chức cán thuế phụ trách quản lý nợ, đơn đốc thu nộp khơng hồn thành tiêu đôn đốc thu nộp, để nợ thuế đối tượng phụ trách vượt số quy định Trường hợp việc khơng hồn thành nhiệm vụ đôn đốc thu nộp thu hồi nợ đọng mà có ngun nhân khách quan, cần xem xét thỏa đáng nguyên nhân khách quan để có phương án xử lý phù hợp Cần xử lý nghiêm cán có vi phạm, thơng đồng bao che cho người nộp thuế để phát sinh nợ thuế, không thu hồi nợ đọng Cần phân công nhiệm vụ gắn trách nhiệm thu nợ thuế rõ ràng cho cán Phòng quản lý nợ thuế để nâng cao tính trách nhiệm tinh thần phấn đấu cán ngành thuế Đi liền với việc tăng cường trách nhiệm phận quản lý nợ thuế cơng chức ngành thuế, Cục thuế cần có đầu tư đào tạo đội ngũ, tạo điều kiện thuận lợi để cán ngành thuế có nhiều hội tham gia học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn tạo điều kiện học Đại học, sau đại học, thạc sĩ, để nâng cao trình độ 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ phận quản lý nợ phận có liên quan khác quản lý nợ thuế Quản lý nợ thuế nhiệm vụ Phòng Quản lý nợ cưỡng chế thuế 88 Tuy nhiên, phận khác quan thuế có trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ với Phòng Quản lý nợ cưỡng chế thuế, phòng: Thanh tra, kiểm tra thuế; Phòng Kê khai kế tốn thuế; Phòng Tun truyền hỗ trợ, Đội quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế Chi cục thuế huyện Phòng Kê khai kế tốn thuế có trách nhiệm phối hợp đối chiếu số liệu nợ thuế, xác định xác số nợ thuế với Đội Quản lý nợ cưỡng chế thuế Phòng Thanh tra, kiểm tra thuế có trách nhiệm đối chiếu nợ thuế với Phòng Quản lý nợ cưỡng chế thuế phối hợp đôn đốc thu nộp với đối tượng theo dõi Phòng Thanh tra, kiểm tra Tuy nhiên, nay, cơng tác phối hợp phận chưa thật ăn khớp Đặc biệt công tác đôn đốc thu nộp hai phận chịu trách nhiệm nên khó phân định trách nhiệm Trong chờ sửa đổi quy định Tổng cục Thuế, Cục thuế tỉnh Hải Dương cần có quy định nội trách nhiệm phối hợp, chế phối hợp phân định trách nhiệm tạm thời phận nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý nợ, đặc biệt công tác đôn đốc thu nộp thuế Không phối hợp phận nội Cục thuế tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Cục thuế cần có chủ động hoạt động liên kết chặt chẽ với số quan, phận liên quan mật thiết KBNN, ngân hàng, Bảo hiểm xã hội, Viện Kiểm sát, nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kê khai nộp thuế đối tượng nộp thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước 3.2.4 Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế ngƣời nộp thuế trách nhiệm cán bộ, công chức ngành thuế Để công tác thu thuế, thu nợ đạt hiệu cao phải xuất phát từ ý thức người nộp thuế nâng cao trách nhiệm cán bộ, cơng chức ngành thuế Hiện nay, tình trạng nợ đọng thuế lớn nguyên nhân quan trọng ý thức chây ì, gian lận để trốn thuế người dân Vì hiệu cơng tác quản lý nợ cưỡng chế thuế phụ thuộc nhiều vào hoạt động tuyên truyền hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế Với việc tăng cường công tác tuyên truyền giúp người nộp thuế nắm quy định luật thuế, từ nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật 89 thuế làm giảm thiểu tình trạng nợ đọng thuế Cục thuế tỉnh Hải Dương cần tăng cường phối hợp với quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sách thuế để tổ chức, cá nhân thực tốt nghĩa vụ thuế Đồng thời, từ diễn đàn phê phán mạnh mẽ tượng vi phạm pháp luật thuế, công khai tên doanh nghiệp chây ì nợ thuế kéo dài…Cơng tác tun truyền giải vướng mắc doanh nghiệp trình kê khai, nộp thuế, hỗ trợ người nộp thuế cách tốt Không dừng việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, hoạt động tun truyền phải đảm bảo cơng chức, cán ngành thuế trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật quản lý thuế, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp công chức ngành thuế, nâng cao lòng tin nhân dân 3.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nợ thuế Cục thuế tỉnh Hải Dương cần đưa ứng dụng khoa học tiến vào hệ thống sở vật chất nhằm phục vụ công tác quản lý cách hiệu Việc sử dụng cơng nghệ thơng tin, đồng hóa máy tính, cài đặt cập nhật phần mềm giúp cho công tác hỗ trợ kê khai, nộp thuế diễn nhanh chóng, xác hơn, hạn chế việc kê khai sai gian lận thuế Đồng thời việc đồng hóa ứng dụng tin học tiến bộ, giúp cho hoạt động quản lý thuế dễ dàng hơn, dễ kiểm tra, kiểm sốt, cơng tác phân loại nợ thuế, theo dõi nợ thuế thuận lợi, dễ dàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Tổng cục thuế Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần tổ chức thực lấy ý kiến toàn dân để đánh giá mức độ phù hợp sách quản lý thuế đời sống xã hội, sở có bổ sung sửa đổi Luật cách kịp thời nhằm hoàn thiện số nội dung Luật quản lý thuế Tổng cục Thuế cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Giáo dục - đào tạo, Văn hóa thơng tin, Ban Văn hóa tư tưởng trung ương xây dựng cung cấp đề 90 cương tuyên truyền cho hệ thống mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên biên soạn nhiều học thuế bản, nhẹ nhàng đưa vào môn giáo dục công dân cho học sinh cấp II, III Thường xuyên tổ chức thi “Tìm hiểu thuế” Ngành thuế cần nhanh chóng nghiên cứu ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Bộ tiêu chí ban hành chung tiêu chí đánh giá tất mặt hoạt động quan thuế ban hành quy trình quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Tổng cục thuế cần đẩy nhanh q trình đơn giản hóa thủ tục hành cơng tác hồn thuế, xóa nợ, điều chỉnh nợ thuế Đây điều kiện đương nhiên, dù sách có đắn đến mà không tổ chức thực theo nội dung đề sách trở nên vơ nghĩa Bộ Tài cần tham mưu để Chính phủ kịp thời điều chỉnh ban hành sách, hướng dẫn sát hợp với biến động sản xuất kinh doanh như: sách miễn giảm thuế, sách hướng dẫn tìm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm, sách hỗ trợ người lao động việc làm, đặc biệt sách hỗ trợ vốn, trọng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa nhỏ, hỗ trợ vốn cho dự án có hiệu quả, tạo nhiều việc làm, kích thích phát triển doanh nghiệp Mặt khác, cần thiết phải hạn chế việc thay đổi sách thuế Việc thay đổi sách thuế gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh dài hạn, ảnh hưởng đến số nộp ngân sách số tiền nợ thuế tăng lên hay giảm Do vậy, thay đổi cần phải cân nhắc, đồng thời pháp luật thuế phải mang tính dự báo, quy định cần đón trước diễn biến kinh tế xã hội để đảm bảo khả thực thi dài hạn Việc thay đổi sách thuế khơng gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà gây khó khăn cho công tác quản lý thuế cán 3.3.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dƣơng Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cần tăng cường đạo cấp ủy quyền huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với quan Thuế công tác thu thuế, coi cơng tác quản lý thuế nói chung quản lý nợ thuế nói riêng 91 nhiệm vụ trọng tâm địa phương nhằm nâng cao hiệu thu NSNN Chỉ đạo ban ngành địa phương phối kết hợp chặt chẽ với quan Thuế công tác quản lý thu thuế tên địa bàn tỉnh nhằm phát đưa vào quản lý kịp thời nguồn thu phát sinh Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm đạo công tác quản lý sử dụng đât đai, từ khâu quy hoạch sử dụng đến lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai để quản lý thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo chế độ quy định Tăng cường quản lý khai thác, tăng thu khoản thu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản để hạn chế tình trạng thiếu, sai sót q trình khai thuế, làm gia tăng nợ thuế UBND tỉnh Hải Dương cần có quan tâm tới hoạt động Cục thuế tỉnh Hải Dương Chi cục thuế huyện, hỗ trợ công tác tuyên truyền vận động, liên kết hỗ trợ liên kết Cục thuế tỉnh Hải Dương với quan chức năng, Sở ban ngành 3.3.3 Kiến nghị với Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuế, cung cấp dịch vụ thuế cách tốt cho người nộp thuế Tham mưu cho UBND tỉnh đạo đưa cơng tác thuế trách nhiệm chung tồn hệ thống trị xã hội, bước đưa nội dung giáo dục pháp luật thuế vào giảng dạy trường học - Tăng cường công tác đối thoại với người nộp thuế, thơng qua nắm bắt tháo gỡ kịp thời khó khăn, bất cập q trình thực sách thuế Trả lời kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế - Thường xuyên coi trọng công tác tổ chức cán bộ, phân bổ nguồn nhân lực phải đồng đều, hợp lý phận chức năng, bổ sung nguồn nhân lực cho phận tra, kiểm tra, tuyên truyền hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống cho cán công chức thuế để nâng cao hiệu công tác quản lý thuế Thường xuyên chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần cho cán công chức, đảm 92 bảo điều kiện mặt để họ phát huy tinh thần làm chủ, trách nhiệm, động sáng tạo thực thi nhiệm vụ - Xây dựng quy chế phối hợp với quan như: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công thương, Sở Công an, Quản lý thị trường, Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước việc cung cấp trao đổi thông tin doanh nghiệp để để phục vụ công tác quản lý nợ thuế, chống nợ đọng, thất thu ngân sách - Tăng cường công tác đại hóa ngành thuế, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90001-2008 cho toàn ngành nhằm bước nâng cao chất lượng hiệu công tác quản lý thuế cung cấp dịch vụ công - Tổ chức biện pháp quản lý thuế như: tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, công tác tra, kiểm tra thuế, công tác thu nợ cưỡng chế nợ thuế - Rà soát để loại bỏ kiến nghị loại bỏ thủ tục hành khơng cần thiết, niêm yết cơng khai thủ tục hành phận “một cửa” thuế cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 93 KẾT LUẬN Ngành thuế giai đoạn cải cách đại hóa, cơng tác quản lý thuế địa bàn tỉnh Hải Dương đem lại hiệu quả, trình độ quản lý thuế bước nâng cao phù hợp với quan điểm phát triển kinh tế xã hội tỉnh xu phát triển đất nước, góp phần vào nhiệm vụ hồn thành kế hoạch ngân sách địa phương, với phương châm Minh bạch - Chuyên nghiệp Liêm - Đổi mới, Cục thuế tỉnh Hải Dương tâm xây dựng ngành thuế tiên tiến, đại, chuyên nghiệp, quản lý thuế tiến tới công bằng, hiệu phục vụ tốt người nộp thuế Để hồn thiện cơng tác quản lý thuế khâu hoạt động quản lý thuế phải nâng cao, có hoạt động quản lý nợ thuế Để thực cơng tác quản nợ thuế tốt, góp phần thực tốt Luật Quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, cần thực đồng giải pháp: hồn chỉnh sách thuế; thực tốt cơng cải cách hành thuế; cải tiến tổ chức máy tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nộp thuế, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thực thực nghĩa vụ thuế; nâng cao sở hạ tầng xã hội góp phần đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, bước hồ nhập với kinh tế khu vực giới Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, luận văn “Quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng” đạt kết sau: - Nghiên cứu sở lý luận nội dung quản lý nợ thuế; Tìm hiểu thực trạng quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương quản lý giai đoạn 2012 - 2015 Từ đó, đánh giá nhận định thành tựu đạt hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác quản lý nợ thuế Cục thuế tỉnh Hải Dương Trên sở phân tích thực trạng, luận văn trình bày số giải pháp kiến nghị với quan quản lý nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dương thời gian tới Được giúp đỡ tận tình TS Thân Danh Phúc, tác giả hoàn thành luận 94 văn thạc sỹ với đề tài “Quản lý nợ thuế doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Hải Dƣơng” Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu rộng, thân có nhiều cố gắng song giới hạn thời gian nghiên cứu nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, kính mong góp ý, dẫn thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp giúp bổ sung hoàn thiện đề tài vii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Ái (2002), Giáo trình Thuế Nhà nước, Nxb Thống kê, Hà Nội Dương Đăng Chinh – Phạm Văn Khoan (2009), Quản lý tài cơng, Nxb Tài PGS TS Nguyễn Cúc (2010), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế, Đại học Thương Mại Học viện Hành (2007), Giáo trình Quản lý nhà nước tài chính, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Ths Nguyễn Việt Hà(2010), Quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế địa bàn huyện Đông Anh – TP Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Chuyên ngành quản trị kinh doanh Ths Hoàng Văn Hải (2014), Quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế Cục thuế Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Ths Trần Thị Hạnh (2015), Quản lý nợ thuế doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Ths Lê Văn Hòa (2014), Quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế doanh nghiệp chi cục thuế Kim Thành tỉnh Hải Dương, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Quang Hiệp (2014), Phát triển nhìn từ Thuế, Tạp chí thuế số 3/2014 10 Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Thị Liên (2007), Giáo trình thuế, Nxb Tài Chính, Hà Nội 11 Quốc hội (2006), Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 12 Quốc hội (2012), Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế 13 Quốc hội (2014), Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế 14 Chính phủ (2016), Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 Thủ tướng phủ việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 viii 15 Bộ Tài (2010), Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục thuế trực thuộc Tổng cục thuế 16 Tổng cục Thuế (2011), Quyết định số số 1395/QĐ-TCT ban hành ngày 14/10/2011 việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế 17 Tổng cục Thuế (2014), Quyết định số số 2379/QĐ-TCT ban hành ngày 22/12/2014 việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế 18 Tổng cục Thuế (2015), Quyết định số số 1401/QĐ-TCT ban hành ngày 28/07/2015 việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế 19 Lê Xuân Trường, Lê Minh Thắng (2012), Nâng cao hiệu công tác quản lý nợ thuế cưỡng chế thuế, Tạp chí Tài số 3/2012 Nguồn khác: 20 http://dl.vnu.edu.vn/bitstream/11126/14795/1/00050000374.pdf 21 http://haiduong.gdt.gov.vn/wps/portal
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Lý Nợ Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Tại Cục Thuế Tỉnh Hải Dương, Quản Lý Nợ Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Tại Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay