Câu hỏi cho công tác quản lý chất lượng chung

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 21:22

Câu hỏi cho công tác quản lý chất lượng chung Câu hỏi: Xin cung cấp thông tin về Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM Trả lời: Sự ra đời và ý tưởng của TQM ? Bước khởi đầu hình thành Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện là từ kiểm soát chất lượng tổng hợp-TQC (Total Quality Control) do ông Faygenbao xây dựng từ năm 1950 khi ông làm việc ở hãng General Electric với tư cách là một người lãnh đạo của hãng chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng và quản lý nghiệp vụ sản xuất. TQC được định nghĩa như “một hệ thống có hieu quả để hợp nhất các nỗ lực về triển khai chất lượng, duy trì chất lượng và cải tiến chất lượng của các bộ phận khác nhau trong một tổ chức sao cho nó có thể sản xuất và thực hiện dịch vụ ở mức kinh tế nhất thoả mãn được người tiêu dùng". Fâygenbao còn khẳng định trách nhiệm của mọi người trong hãng đối với chất lượng như sau: Người chịu trách nhiệm về chất lượng không phải là cán bộ kiểm tra mà chính là những người làm ra sản phẩm, người đứng máy, đội trưởng, khâu giao nhận hàng, cung ứng v.v.. tuỳ vào từng trường hợp cụ thể. Quá trình phát triển từ những hoạt động riêng biệt về kiểm soát chất lượng trong các công ty của Nhật Bản với những đúc kết trao đổi kinh nghiệm quản lý chất lượng hàng năm đã dẫn tới hình thành phương thức Quản lý chất lượng toàn diện Nhật Bản. TQM là bước hoàn thiện của TQC với những ý tưởng cơ bản sau đây: - Quản lý chất lượng là trách nhiệm của mỗi người, mỗi bộ phận trong công ty; - Quản lý chất lượng toàn diện là một hoạt động tập thể đòi hỏi phải có những nỗ lực chung của mọi người; - Quản lý chất lượng toàn diện sẽ đạt hiệu quả cao nếu mọi người trong công ty, từ chủ tịch công ty đến công nhân sản xuất, nhân viên cung tiêu cùng tham gia; - Quản lý chất lượng tổng hợp đòi hỏi phải quản lý có hiệu quả mọi giai đoạn công việc trên cơ sở sử dụng vòng quản lý P-D-C-A ( kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động); - Hoạt động của các nhóm chất lượng là một phần cấu thành của quản lý chất lượng tổng hợp. 1) Nhà thầu nước ngồi tham gia thi cơng xây dựng Việt Nam không thiết phải tuân theo (có giấy phép khơng?): A Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính Phủ Quản lý Chất lượng cơng trình Xây dựng B Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập C Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng Cơng trình D Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2) Dự án đầu tư xây dựng phân nhóm theo sở nào? A Theo quy mơ B Theo tổng mức đầu tư C Theo loại công trình D Phải thỏa mãn yêu cầu nêu 3) Cơ quan có quyền phân nhóm dự án đầu tư? A Quốc hội B Chính phủ C Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn D Bộ Xây dựng 4) Cơ quan có quyền quy định cụ thể loại cơng trình? A Quốc hội B Chính phủ C Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn D Bộ xây dựng 5) Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Chủ đầu tư phải tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng trường hợp sau đây: A Đối với dự án quan trọng quốc gia B Dự án nhóm A có quy hoạch phê duyệt C Dự án nhóm B D Dự án nhóm C 6) Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Chủ đầu tư phải tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng trường hợp sau đây: A Dự án nhóm A chưa có quy hoạch phê duyệt B Dự án nhóm A có quy hoạch phê duyệt C Dự án nhóm B D Dự án nhóm C 7) Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trường hợp sau đây: A Cơng trình xây dựng sử dụng cho mục đích tơn giáo B Cơng trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đến 20 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) C Dự án nhóm B D Dự án nhóm C 8) Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trường hợp sau đây: A Dự án nhóm A B Cơng trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư nhỏ 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) C Dự án nhóm B D Dự án nhóm C 9) Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: A Sự cần thiết đầu tư, điều kiện để thực đầu tư xây dựng xác định sơ hiệu kinh tế - xã hội đánh giá tác động dự án B Dự kiến mục tiêu, quy mơ, địa điểm, hình thức đầu tư xây dựng nhu cầu sử dụng đất tài nguyên C Phương án thiết kế sơ xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật thiết bị phù hợp dự kiến thời gian thực dự án D Bao gồm tất nội dung 10) Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm: A Thuyết minh thiết kế kỹ thuật B Thuyết minh thiết kế vẽ thi công C Thuyết minh, thiết kế sở thiết kế vẽ thi công D Thuyết minh thiết kế sở 11) Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm: A Thuyết minh thiết kế kỹ thuật B Thuyết minh, dự toán xây dựng thiết kế vẽ thi công C Thuyết minh, thiết kế sở thiết kế vẽ thi công D Thuyết minh thiết kế sở 12) Nội dung thiết kế sở: A Vị trí xây dựng, hướng tuyến cơng trình, danh mục, quy mơ, loại, cấp cơng trình thuộc tổng mặt xây dựng, giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cơng trình, kích thước, kết cấu cơng trình xây dựng B Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho cơng trình phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật ngồi cơng trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ C Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở D Bao gồm tất nội dung 13) Chủ thể sau định hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng A Chủ đầu tư B Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng C Người định đầu tư D Cả chủ thể 14) Thiết kế hai bước gồm? A Thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công C Thiết kế sở thiết kế kỹ thuật B Thiết kế sở thiết kế vẽ thi công D Cả yêu cầu 15) Thiết kế ba bước bước gồm? A Thiết kế sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công B Báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng thiết kế sở thiết kế vẽ thi công C Thiết kế sở thiết kế kỹ thuật báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng D Cả yêu cầu 16) Thiết kế bước bước là? A Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng C Thiết kế sở B Thiết kế vẽ thi cơng D Thiết kế kỹ thuật 17) Với hình thức hợp đồng trọn gói thì? A Thanh tốn theo đơn giá thực tế B Thanh toán theo đơn giá cố định theo khối lượng thi công thực tế C Thanh tốn theo khối lượng thi cơng thực tế D Thanh toán theo hợp đồng 18) Tổng thầu xây dựng thực hợp đồng chìa khóa trao tay thực công việc: A Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình B Thiết kế xây dựng cơng trình C Cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình D Cả nội dung 19) Tổng thầu xây dựng thực hợp đồng EPC thực công việc: A Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình B Lập dự án Thiết kế cơng trình C Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ thi cơng xây dựng cơng trình D Cả nội dung 20) Giám sát chất lượng cơng trình xây dựng là? A Giám sát công tác khảo sát xây dựng C Giám sát công tác thiết kế xây dưng B Giám sát công tác thi công xây dựng D Phải thỏa mãn yêu cầu 21) Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính Phủ Quản lý Chất lượng cơng trình Xây dựng quy định nội dung nào? A Chất lượng thiết kế cơng trình xây dựng B Chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình xây dựng C Cơng tác bảo trì cơng trình xây dựng D Cả nội dung 22) Chỉ dẫn kỹ thuật quy định nội dung nào? A Hướng dẫn chủ đầu tư trình tự bước lập dự tốn B Hướng dẫn bước thi công cho nhà thầu C Hướng dẫn công tác thi công, giám sát, nghiệm thu cơng trình xây dựng D Hướng dẫn nhà thầu tốn khối lượng 23) Khơng bắt buộc Chủ đầu tư tổ chức lập Chỉ dẫn kỹ thuật với công trình sau đây: A Cơng trình cấp I B Cơng trình cấp II C Cơng trình cấp di tích D Cơng trình cấp đặc biệt 24) Thành phần sau có trách nhiệm phải tổ chức lập dẫn kỹ thuật? A Đơn vị tư vấn giám sát B Đơn vị tư vấn quản lý dự án C Chủ đầu tư D Đơn vị tư vấn thiết kế 25) Cơng trình xây dựng gồm loại? A loại B loại C loại D loại 26) Cơng trình xây dựng gồm cấp? A cấp B cấp C cấp D cấp 27) Nhà thầu thi công không thiết phải tuân theo: A Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính Phủ Quản lý Chất lượng cơng trình Xây dựng B Quy chuẩn xây dựng Việt Nam C Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng Cơng trình D Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 28) Nội dung sau không bao gồm nhiệm vụ khảo sát xây dựng? A Mục đích phạm vi khảo sát xây dựng B Thời gian thực khảo sát xây dựng C Khối lượng loại công tác khảo sát xây dựng D Phương pháp khảo sát xây dựng 29) Nhiệm vụ khảo sát không sửa đổi, bổ sung trường hợp nào? A Trong trình thực khảo sát xây dựng, phát yếu tố khác thường ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế B Trong q trình thi cơng, phát yếu tố khác thường so với tài liệu khảo sát ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình, biện pháp thi cơng xây dựng cơng trình C Trong q trình thực khảo sát, nhận thấy chi phí khảo sát lớn chi phí phê duyệt D Trong q trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát tài liệu khảo sát không đáp ứng yêu cầu thiết kế 30) Nội dung sau không nằm phương án kỹ thuật khảo sát? A Tiến độ thực B Dự tốn chi phí cho cơng tác khảo sát xây dựng C Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau thí nghiệm, phân tích D Các biện pháp bảo vệ cơng trình hạ tầng kỹ thuật 31) Thành phần không cần phải tham gia công tác nghiệm thu báo cáo kết khảo sát xây dựng: A Chủ nhiệm khảo sát nhà thầu khảo sát xây dựng B Người giám sát khảo sát chủ đầu tư C Trưởng phòng thí nghiệm D Chủ đầu tư 32) Báo cáo kết khảo sát xây dựng không bao gồm nội dung sau đây: A Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau thí nghiệm, phân tích B Khái quát vị trí điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mơ, tính chất cơng trình C Quy trình phương pháp khảo sát xây dựng D Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, cơng trình hạ tầng kỹ thuật cơng trình xây dựng khác khu vực khảo sát 33) Sản phẩm nghiệm thu để toán Nhà thầu khảo sát xây dựng là: A Báo cáo kết khảo sát xây dựng B Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng C Nhiệm vụ khảo sát xây dựng D Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng 34) Thành phần không cần phải tham gia công tác nghiệm thu kết khảo sát: A Chủ nhiệm khảo sát nhà thầu khảo sát xây dựng B Người giám sát khảo sát chủ đầu tư C Người thiết kế cơng trình D Cả trường hợp 35) Trong để nghiệm thu kết khảo sát, không cần đến: A Bảng liệt kê chi phí vận chuyển thiết bị khảo sát B Hợp đông khảo sát xây dựng C Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau thí nghiệm, phân tích D Nhật ký khảo sát xây dựng 36) Đơn vị sau phải tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế: A Nhà thầu thiết kế cơng trình xây dựng B Đơn vị tư vấn giám sát C Chủ đầu tư D Cả trường hợp 37) Căn sau phải có nghiệm thu hồ sơ thiết kế: A Bảng chấm công tham gia thiết kế B Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng C Hồ sơ hồn cơng D Báo cáo kết thẩm định thiết kế 38) Cơng trình kè gia thượng, Hà Nội cơng trình cấp 3, đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế sở A Sở Nông nghiệp PTNT Hà Nội B Bộ Nông nghiệp PTNT C Sở Xây dựng Hà Nội D Bộ Xây dựng 39) Nội dung sau không thuộc nội dung giám sát công tác đắp đất A Kiểm tra chất lượng vật liệu trước đắp đất B Kiểm tra độ chặt sau đắp đất C Kiểm tra chiều dày lớp dải D Kiểm tra nhiệt độ, tốc độ gió trước thi công 40) Ai người định phê duyệt thiết kế vẽ thi cơng xây dựng cơng trình, cơng trình thiết kế bước A Chủ đầu tư B Bộ xây dựng C Người định đầu tư D Đơn vị tư vấn quản lý dự án 41) Ai người định phê duyệt thiết kế vẽ thi công xây dựng công trình, cơng trình thiết kế bước A Chủ đầu tư B Bộ xây dựng C Người định đầu tư D Đơn vị tư vấn quản lý dự án 42) Cơng trình thủy điện Sơn La thuộc loại cơng trình nào? A Giao thơng B Nơng nghiệp PTNT C Xây dựng DD&CN D Công nghiệp 43) Khi kiểm tra trường thi công, TVGS thấy lồng thép cột nghiệm thu bị đổ nghiêng phải làm sau đây: A Lập báo cáo gửi cho Nhà thầu thi công B Yêu cầu Nhà thầu thi công dỡ bỏ C Lập biên trường tượng D Cả trường hợp 44) Yêu cầu chung công tác giám sát là: A Ép buộc Nhà thầu đảm bảo thực quy định cụ thể hoá văn kỹ thuật có hiệu lực pháp lý để hạng mục kết cấu đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ giảm chi phí khn khổ dự toán Dự án B Tư vấn cho chủ đầu tư đề cần giải nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng cơng trình C Hướng dẫn Nhà thầu đảm bảo thực quy định cụ thể hoá văn kỹ thuật có hiệu lực pháp lý để hạng mục kết cấu đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ giảm chi phí khn khổ dự tốn Dự án D Tất nhiệm vụ nêu 45) Trong để nghiệm thu hồ sơ thiết kế sau đây, không cần dùng đến: A Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực trình xây dựng B Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng thiết kế C Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng cơng trình, nhiệm vụ thiết kế, thiết kế bước trước phê duyệt D Hồ sơ thiết kế xây dựng cơng trình gồm thuyết minh, vẽ thiết kế dự tốn, tổng dự tốn 46) Nghiệm thu cơng việc xây dựng phải tiến hành sau hoàn thành (thành phần tham gia): A Giai đoạn xây dựng công trình B Cơng việc xây dựng C Bộ phận cơng trình D Hạng mục cơng trình 47) Chỉ dẫn kỹ thuật lập giai đoạn nào? A Giai đoạn thiết kế sau giai đoạn thiết kế sở B Thiết kế sở C Trong lập hồ sơ mời thầu thi cơng xây dựng cơng trình D Sau bàn giao mặt thi công xây dựng công trình 48) Ai người phê duyệt dẫn kỹ thuật cơng trình cấp A Đơn vị tư vấn quản lý dự án B Bộ xây dựng C Người định đầu tư D Chủ đầu tư 49) Quan hệ Tổ chức Tư vấn giám sát với Nhà thầu quan hệ gì? A Quan hệ hợp đồng B Quan hệ quản lý hợp đồng C Quan hệ thông báo tin tức D Quan hệ giám sát 50) Quan hệ Tổ chức Tư vấn giám sát với Chủ đầu tư quan hệ gì? A Quan hệ hợp đồng B Quan hệ quản lý hợp đồng C Quan hệ thông báo tin tức D Quan hệ giám sát 51) Đơn vị sau thực tiếp công việc giám sát thi cơng xây dựng cơng trình A Tư vấn Thẩm tra B Công ty nhà thầu thi công C Nhà thầu thi công D Cả trường hợp 52) Thời gian bảo hành cơng trình quy định A Khơng 24 tháng loại cơng trình cấp đặc biệt, Cấp I B Khơng 12 tháng loại cơng trình xây dựng C Khơng 24 tháng loại cơng trình xây dựng D Cả đáp án 53) Thời gian bảo hành cơng trình tính kể từ nào? A Nghiệm thu công việc xây dựng B Cơng trình xây dựng hồn thành C Nghiệm thu hồn thành cơng trình đưa vào sử dụng D Cả đáp án 54) Nghiệm thu giai đoạn xây dựng tiến hành sau hoàn thành: A Một phần cơng trình B Bộ phận cơng trình C Hạng mục cơng trình D Cơng việc xây dựng 55) Nội dung sau nội dung quản lý chất lượng khảo sát xây dựng A Giám sát công tác khảo sát xây dựng B Lập phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng C Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế D Lập phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng 56) Cốt thép trước sử dụng vào cơng trình nhà thầu cần phải: A Xuất trình đủ chứng đặc tính kỹ thuật chất lượng vật liệu mà nhà sản xuất cung cấp B Tiến hành thí nghiệm theo quy định quy trình phòng thí nhiệm có đủ tư cách pháp nhân cung cấp kết thí nghiệm C Có biên giao nhận hàng hóa D Tất công tác 57) Trường hợp vẽ thiết kế thi công lấy để chép làm vẽ hồn cơng? A Bản vẽ hồn cơng có kích thước, thơng số thực tế 70% trở lên so với vẽ thiết kế duyệt B Bản vẽ hồn cơng có kích thước, thơng số thực tế 50% trở lên so với vẽ thiết kế duyệt C Bản vẽ hồn cơng có kích thước, thơng số thực tế với vẽ thiết kế duyệt D Bản vẽ hồn cơng có kích thước, thơng số thực tế khác với vẽ thiết kế duyệt 58) Căn sau khơng thiết phải có tiến hành nghiệm thu cơng trình đưa vào sử dụng? (TT 26) A Kết luận quan chuyên môn xây dựng việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng B Văn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật phòng cháy chữa cháy quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy C Biên nghiệm thu cơng việc xây dựng có liên quan D Kết thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định thiết kế xây dựng 59) Thành phần sau không thiết phải tham gia trực tiếp công tác nghiệm thu hạng mục cơng trình đưa vào sử dụng: A Người đại diện theo pháp luật chủ đầu tư B Đại diện quan chuyên môn xây dựng C Chủ nhiệm thiết kế D Đại diện theo pháp luật nhà thầu thiết kế 60) Cơ quan nhà nước sau tiến hành thẩm định thiết kế cơng trình nhà máy xi măng cấp II? A Bộ Xây dựng B Bộ Giao thông C Sở Xây dựng D Sở Giao thông 61) Cơ quan nhà nước sau thực kiểm tra công tác nghiệm thu đưa cơng trình cầu cấp III vào sử dụng? A Bộ Xây dựng B Bộ Giao thông C Sở Xây dựng D Sở Giao thông 62) Thành phần sau bắt buộc phải tham gia nghiệm thu công việc xây dựng: A Người giám sát thi công xây dựng cơng trình người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp nhà thầu thi công B Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp huy trưởng nhà thầu thi công C Người giám sát tác giả nhà thầu thiết kế người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp nhà thầu thi công D Người giám sát thi công xây dựng cơng trình huy trưởng nhà thầu thi công 63) Khi nghiệm thu công việc xây dựng, người giám sát thi công xây dựng phải dựa vào sau A Hồ sơ thiết kế vẽ thi công B Chỉ dẫn kỹ thuật phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng C Các kết kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị thực q trình thi cơng xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu D Tất 64) Người giám sát thi công xây dựng phải thực nghiệm thu công việc xây dựng xác nhận biên A Tối đa không 24 kể từ nhận thông báo nghiệm thu công việc xây dựng B Tối đa không 48 kể từ nhận thông báo nghiệm thu công việc xây dựng C Tối đa không 36 kể từ nhận thông báo nghiệm thu công việc xây dựng D Tối đa không 12 kể từ nhận thông báo nghiệm thu công việc xây dựng 65) Người giám sát thi công yêu cầu lấy tổ mẫu thí nghiệm lơ cốt thép đường kính 12mm có trọng lượng lô 70 tấn: A 01 tổ mẫu B 02 tổ mẫu C 03 tổ mẫu D 04 tổ mẫu 66) Người giám sát thi công yêu cầu lấy tổ mẫu thí nghiệm tiến hành đổ 50m3 bê tông dầm sàn: A 01 tổ mẫu B 02 tổ mẫu C 03 tổ mẫu D 04 tổ mẫu 67) Thí nghiệm đối chứng thực trường hợp sau: A Được quy định hợp đồng xây dựng dẫn kỹ thuật cơng trình quan trọng quốc gia, cơng trình có quy mơ lớn, kỹ thuật phức tạp, cơng trình có ảnh hưởng lớn đến an tồn cộng đồng môi trường B Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị chất lượng thi công xây dựng có dấu hiệu khơng đảm bảo chất lượng theo u cầu dẫn kỹ thuật thiết kế C Theo yêu cầu quan chuyên môn xây dựng D Tất trường hợp 68) Thành phần tham gia nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng phận cơng trình xây dựng: A Người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp nhà thầu thi công B Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp huy trưởng nhà thầu thi công C Do chủ đầu tư nhà thầu thi cơng xây dựng có liên quan thỏa thuận D Người giám sát thi cơng xây dựng cơng trình huy trưởng nhà thầu thi công 69) Chủ đầu tư không đủ điều kiện để nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng khi: A Còn tồn khơng lớn chất lượng thi cơng xây dựng làm ảnh hưởng đến an tồn khai thác, sử dụng cơng trình B Một số cơng việc xây dựng hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng chưa nghiệm thu C Chưa có văn kiểm tra công tác nghiệm thu trình thi cơng hồn thành thi cơng xây dựng cơquan Nhà nước có thẩm quyền D Tất trường hợp HẾT ... tư D Chủ đầu tư 49) Quan hệ Tổ chức Tư vấn giám sát với Nhà thầu quan hệ gì? A Quan hệ hợp đồng B Quan hệ quản lý hợp đồng C Quan hệ thông báo tin tức D Quan hệ giám sát 50) Quan hệ Tổ chức Tư... 50) Quan hệ Tổ chức Tư vấn giám sát với Chủ đầu tư quan hệ gì? A Quan hệ hợp đồng B Quan hệ quản lý hợp đồng C Quan hệ thông báo tin tức D Quan hệ giám sát 51) Đơn vị sau thực tiếp cơng việc... nghiêng phải làm sau đây: A Lập báo cáo gửi cho Nhà thầu thi công B Yêu cầu Nhà thầu thi công dỡ bỏ C Lập biên trường tượng D Cả trường hợp 44) Yêu cầu chung công tác giám sát là: A Ép buộc Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi cho công tác quản lý chất lượng chung, Câu hỏi cho công tác quản lý chất lượng chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay