LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại PHÁP LUẬT về HOẠT ĐỘNG CHO VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại NGUYỄN THÀNH đô

64 86 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2018, 23:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT -   - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2008 – 2012 ĐỀ TÀI: PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Giáo viên hướng dẫn: Ths LÊ HUỲNH PHƯƠNG CHINH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THÀNH ĐÔ MSSV: 5085797 LỚP: LUẬT THƯƠNG MẠI – K34 Cần Thơ, 5/2012 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -    Cần Thơ, ngày … tháng … năm … NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN -    Cần Thơ, ngày … tháng … năm … MỤC LỤC …… LỜI NÓI ĐẦU Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm Ngân hàng thương mại 1.1.3 Giới thiệu hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Giới thiệu hoạt động ngân hàng NHTM 1.1.3.2 Giới thiệu hoạt động kinh doanh khác NHTM 1.2 Giới thiệu chung hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.2.1 Định nghĩa vè hoạt động cho vay NHTM 1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Phân loại hoạt động cho vay NHTM 11 1.2.4 Vai trò hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại .13 Chương 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .15 2.1 Quy định pháp luật chủ thể tham gia hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 15 2.1.1 Quy định pháp luật điều kiện bên tham gia hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 15 2.1.1.1 Điều kiện bên cho vay hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 15 2.1.1.2 Điều kiện bên vay tham gia hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 17 2.1.2 Quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bên hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 19 2.1.2.1 Quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bên cho vay hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 19 2.1.2.2 Quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bên vay hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 21 2.2 Quy định pháp luật trường hợp cấm hạn chế cho vay ngân hàng thương mại 22 2.2.1 Quy định pháp luật trường hợp cấm cho vay ngân hàng thương mại 23 2.2.2 Quy định pháp luật hạn chế cho vay ngân hàng thương mại 24 2.3 Quy định pháp luật quy trình thủ tục hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 25 2.3.1 Đề nghị giao kết hợp đồng vay vốn 25 2.3.2 Thẩm định hồ sơ vay vốn bên vay .26 2.3.3 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng vay vốn 26 2.3.4 Quy định pháp luật hợp đồng cho vay ngân hàng thương mại .27 2.3.4.1 Vấn đề phương thức cho vay .28 2.3.4.2 Vấn đề số vốn vay .29 2.3.4.3 Vấn đề lãi suất cho vay 29 2.3.4.4 Vấn đề thời hạn cho vay 30 2.3.4.6.Vấn đề phương thức trả nợ 31 2.3.4.7 Vấn đề cấu lại thời hạn trả nợ 31 2.4 Quy định pháp luật biện pháp bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 32 2.4.1 Quy định pháp luật bảo đảm tiền vay không tài sản hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 34 2.4.2 Quy định pháp luật bảo đảm tiền vay tài sản hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 35 2.4.2.1 Quy định pháp luật điều kiện chung tài sản bảo đảm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 35 2.4.2.2 Quy định pháp luật tài sản bảo đảm bên vay hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 36 2.4.2.3 Quy định pháp luật tài sản bảo lãnh bên thứ 40 2.5 Quy định pháp luật thu nợ hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 42 2.6 Quy định pháp luật xử lý tài sản bảo đảm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 42 2.6.1 Xử lý tài sản bảo đảm thực nghĩa vụ cầm cố, chấp 43 2.6.2 Xử lý tài sản bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh 44 Chương THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN 46 3.1 Thực trạng hoạt động cho vay NHTM .46 3.1.1 Tình hình hoạt động cho vay tồn ngành ngân hàng 46 3.1.2 Tình hình hoạt động số NHTM điển hình 47 3.1.2.1 Tình hình hoạt động NHTMCP cơng thương Việt Nam VIETINBANK (CTG) 47 3.1.2.2 Tình hình hoạt động NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam VIETCOMBANK (VCB) .48 3.1.2.3 Tình hình hoạt động NHTMCP QUÂN ĐỘI 48 3.2 Những hạn chế hoạt động cho vay ngân hàng thương mại số định hướng hoàn thiện 49 3.2.1 Về chủ thể hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 49 3.2.2 Về quy trình thủ tục hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 50 3.2.3 Về tài sản bảo đảm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 52 3.2.4 Về vấn đề thu nợ hạn, nợ xấu 54 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Ngân hàng Thương mại (NHTM) tổ chức trung gian tài quan trọng kinh tế NHTM trung gian lưu chuyển tiền tệ, cầu nối nơi thiếu vốn nơi cần vốn thông qua hoạt động nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân có vốn nhàn rỗi sở NHTM trả tiền gốc, lãi cho bên gửi tiền theo thỏa thuận cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn sở bên vay trả nợ gốc lãi vốn vay cho NHTM Hoạt động cho vay hoạt động quan trọng ngân hàng, mà vấn đề quan trọng doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình Có nghĩa là, giai đoạn kinh tế phát triển doanh nghiệp không đầu tư vốn để mở rộng sản xuất khó mà tồn lâu dài Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thiếu vốn không vay vốn tạo điều kiện phục vụ nhu cầu cần thiết cho công việc, sống gặp nhiều khó khăn Với ngân hàng thương mại hoạt động cho vay hoạt động đem lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng, với nhiều vai trò khác hoạt động cho vay hoạt động chiến lược ngân hàng thương mại Để tìm hiểu rõ quy định pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, với yêu thích lĩnh vực ngân hàng kết hợp với kiến thức học nên em chọn đề tài luận văn “Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu mặt lý luận hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại - Nghiên cứu quy định pháp luật hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại đưa số định hướng hoàn thiện Phạm vi nghiên cứu Trong nội dung nghiên cứu đề tài, người viết nghiên cứu vấn đề hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại như: quy định chủ thể, điều kiện, quyền nghĩa vụ bên tham gia vào hợp đồng cho vay NHTM, quy trình thủ tục biện pháp để đảm bảo tiền vay hoạt động cho vay Trang NHTM… Từ đó, có nhận xét, đánh giá hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại đóng góp số hướng nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Phương pháp nghiên cứu Trong trình tìm hiểu nội dung đề tài, người viết áp dụng số phương pháp như: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, đối chiếu, từ đưa nhận xét, định hướng hồn thiện để giải vấn đề vướng mắc trình thực pháp luật hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Kết cấu đề tài Đề tài chia làm chương: Chương 1: Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại 1.2 Giới thiệu chung hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Quy định pháp luật cho vay Ngân hàng thương mại 2.1 Quy định pháp luật chủ thể tham gia hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 2.2 Quy định pháp luật trường hợp cấm hạn chế cho vay Ngân hàng thương mại 2.3 Quy định pháp luật quy trình thủ tục hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 2.4 Quy định pháp luật biện pháp bảo đảm tiền vay hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 2.5 Quy định pháp luật thu nợ hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 2.6 Quy định pháp luật xử lý tài sản bảo đảm hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật cho vay Ngân hàng thương mại – Một số định hướng hoàn thiện 3.1 Thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 3.2 Những hạn chế hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại số định hướng hoàn thiện Trang Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Trước cách mạng tháng năm 1945, Việt Nam nước thuộc địa nửa phong kiến thống trị thực dân Pháp Hệ thống tiền tệ, tín dụng thiết lập hoạt động chủ yếu phục vụ sách thuộc địa nhà nước Pháp Việt Nam Trong suốt thời kỳ thuộc địa, hình thành phát triển hệ thống tiền tệ, tín dụng phủ Pháp xếp đặt, bảo hộ thơng qua Ngân hàng Đông Dương Thực chất, Ngân hàng Đông Dương hoạt động với tư cách Ngân hàng phát hành Trung ương, đồng thời Ngân hàng kinh doanh đa bao gồm nghiệp vụ Ngân hàng thương mại nghiệp vụ đầu tư Trước có Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng (HTXTD) cơng ty tài năm 1990, pháp luật nước ta chưa quy định đề cập đến khái niệm NHTM Để thực sách đổi tổ chức hoạt động Ngân hàng, ngày 13 tháng năm 1987 Hội đồng trưởng ban hành Chỉ thị số 218/CT cho phép Ngân hàng thí điểm chuyển sang hệ thống Ngân hàng hai cấp Nghị định số 53/HĐBT ban hành ngày 26 tháng năm 1988 Hội đồng trưởng tổ chức máy nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt NĐ 53/HĐBT) coi bước khởi đầu đột phá để chuyển đổi từ hệ thống Ngân hàng hai cấp, lần đề cập đến khái niệm “Ngân hàng chuyên doanh” Theo NĐ 53/HĐBT: “Các Ngân hàng chuyên doanh tổ chức kinh doanh trực tiếp kinh tế quốc dân; có tư cách pháp nhân; bình đẳng quan hệ kinh doanh đơn vị thành phần kinh tế từ sở hệ thống Ngân hàng chuyên doanh”.1 Một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng NĐ 53/HĐBT, lần nghiệp vụ NHTM pháp luật điều chỉnh hoạt động NHTM thể khái niệm “Ngân hàng chuyên doanh” Nói cách khác, khái niệm “Ngân hàng chuyên doanh” theo NĐ 53/HĐBT tiền thân khái niệm NHTM theo Pháp lệnh Ngân hàng, HTXTD công ty tài năm Nghị định số 53/HĐBT ban hành ngày 26/03/1988 Hội đồng trưởng tổ chức máy Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1990 sau Thực tế thi hành NĐ 53/HĐBT đồng thời yêu cầu cần có văn có hiệu lực pháp lý cao để tiếp tục điều chỉnh mặt pháp lý hoạt động Ngân hàng điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường Đến Pháp lệnh Ngân hàng, HTXTD công ty tài năm 1990 thì: “NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ khấu làm phương tiện toán”.2 Cũng theo pháp lệnh này, hệ thống NHTM nước ta bao gồm NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi Ngồi ra, Pháp lệnh định nghĩa quy định số loại hình TCTD khác Ngân hàng đầu tư phát triển, HTXTD, công ty tài Như vậy, dựa Pháp lệnh này, hệ thống văn pháp luật quy định hoạt động Ngân hàng bước xây dựng ban hành, góp phần tạo mơi trường pháp lý, đưa hoạt động NHTM nói riêng TCTD nói chung ngày vào quỹ đạo thống nhất, đánh dấu bước đổi tổ chức hoạt động NHTM Đến Luật TCTD năm 1997, Luật TCTD không trực tiếp thống đưa định nghĩa NHTM mà gián tiếp đề cập đến nội dung định nghĩa NHTM thông qua định nghĩa “Ngân hàng” định nghĩa “hoạt động Ngân hàng” Cụ thể: “Ngân hàng loại hình TCTD thực tồn hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tinh chất mục tiêu hoạt động, loại hình Ngân hàng gồm NHTM, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư Ngân hàng sách, Ngân hàng hợp tác loại Ngân hàng khác; TCTD nước TCTD thành lập theo pháp luật nước ngồi;….Theo hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ Ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán”.3 Khái niệm NHTM đề cập Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2000 Chính phủ tổ chức hoạt động NHTM sau: “NHTM Theo khoản Điều Pháp lệnh ngân hàng, HTXTD, cơng ty tài ban hành năm 1990 Điều 20 Luật TCTD ban hành năm 1997 GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại hưởng giá trị quyền sử dụng đất, giá trị nhà Thời hạn xử lý tài sản bảo đảm: Theo quy định Điều 63 Nghị định 163/2006/NĐ-CP Chính phủ giao dịch bảo đảm tài sản bảo đảm xử lý thời hạn bên thỏa thuận; khơng có thỏa thuận người xử lý tài sản có quyền định thời hạn xử lý, không trước bảy ngày động sản mười lăm ngày bất động sản, kể từ thông báo việc xử lý tài sản bảo đảm, trừ trường hợp tài sản có nguy giá trị giảm súc giá trị, quyền đòi nợ, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm, vận đơn người xử lý tài sản có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho bên nhận bảo đảm khác việc xử lý tài sản Thơng thường để thu hồi nợ gốc lãi vốn vay NHTM xử lý tài sản bảo đảm cách bán tài sản bảo đảm để thu hồi nợ Việc bán tài sản bảo đảm phải tuân thủ theo quy định sau đây:55 Trường hợp bên thỏa thuận phương pháp xử lý tài sản bảo đảm bán đấu giá tài sản việc bán đấu giá thực theo quy định pháp luật bán đâu giá tài sản; Trong trường hợp bên thỏa thuận việc bán tài sản không thông qua phương thức bán đấu giá việc bán tài sản bảo đảm thực theo quy định BLDS quy định sau đây: Các bên có quyền tự thỏa thuận thơng qua tổ chức có chức thẩm định giá tài sản để có sở xác định giá bán tài sản bảo đảm; Bên nhận bảo đảm phải toán cho bên bảo đảm số tiền chênh lệch giá bán tài sản bảo đảm với giá trị nghĩa vụ bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; Sau có kết bán tài sản chủ sở hữu tài sản bên có quyền xử lý tài sản bảo đảm có trách nhiệm thực thủ tục theo quy định pháp luật để chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua tài sản bảo đảm 2.6.2 Xử lý tài sản bảo đảm thực nghĩa vụ bảo lãnh Khi bên vay (hay goi bên bảo lãnh) không thực thực không đầy nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng cho vay NHTM ( bên nhận bảo lãnh) NHTM có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ trả nợ 55 Khoản 17 Điều Nghị định số 11/2012/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm có hiệu lực ngày 10/4/2012 GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 44 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại thay cho bên bão lãnh thỏa thuận bên nhận bảo lãnh bên bảo lãnh Trường hợp bên bảo lãnh không thực thự khơng nghĩa vụ thỏa thuận theo quy định Điều 369 BLDS 2005 việc xử lý tài sản bên bảo lãnh “trong trường hợp đến hạn thực nghĩa vụ thay cho bên bão lãnh mà bên bảo lãnh không thực thực không nghĩa vụ bên bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu để tốn cho bên bảo lãnh” Trong trương hợp xử lý tài sản bên bảo lãnh bên thỏa thuận tài sản, thời gian, địa điểm phương thức xử lý, khơng thỏa thuận NHTM có quyền khởi kiện tòa án.56 Tóm lại, hoạt động cho vay hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu NHTM, để đảm bảo cho NHTM trì phát triển vững chắc, đòi hỏi hoạt động cho vay NHTM phải an toàn hiệu Để khâu hoạt động cho vay phải thực theo nguyên tắc theo quy định pháp luật định để đảm bảo cho NHTM thu hồi vốn lãi vốn vay hết thời hạn cho vay Bên cạnh cần có quy định pháp luật quy định hoạt động cho vay NHTM để góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia vào quan hệ hoạt động cho vay NHTM Đồng thời với quy định pháp luật góp phần điều tiết kinh tế thơng qua sách quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến hoạt động NHTM 56 Điều 47 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 45 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN 3.1 Thực trạng hoạt động cho vay NHTM 3.1.1 Tình hình hoạt động cho vay toàn ngành ngân hàng Hệ thống ngân hàng thực huyết mạch đáp ứng 80% nhu cầu cho kinh tế Hoạt động tín dụng ngân hàng đầu tư hiệu điều chỉnh mạnh mẽ theo hướng tập trung cho lĩnh vực, ngành kinh tế trọng điểm, góp phần tăng hiệu đầu tư tồn xã hội Tính đến cuối năm 2010, thị trường Việt Nam có 101 Ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước bao gồm: NHTM nước, ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước ngồi Cụ thể, có NHTMQD, 38 NHTMCP, 53 ngân hàng 100% vốn nước chi nhánh ngân hàng nước ngân hàng liên doanh Trong có 11/43 (25,6%) NHTM nước có vốn điều lệ 5000 tỷ đồng.57 Về quy mơ tài sản tổng tài sản tồn hệ thống tính đến cuối tháng 10/2011 đạt 4.713,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2010 Trong khối NHTMQD có quy mơ lớn tốc độ tăng trưởng chậm so với khối NHTMCP, Cụ thể, thị phần khối NHTMQD giảm từ 47,6% năm 2009 xuống 41,3% năm 2010 đến hết tháng 10/2011 39% Trong đó, khối NHTMCP có hoạt động linh hoạt dần chiếm lĩnh thị phần khối NHTMQD, thị phần khối NHTMCP năm 2009 41,2%, năm 2010 44,3% đến cuối tháng 10/2011 45,4%, thị phần khối ngân hàng thương mại liên doanh chi nhánh nước chiếm trung bình khoang 12% qua năm.58 Theo báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 tổng tín dụng hệ thống ngân hàng cho kinh tế tính đến cuối tháng 12/2010 tăng 31,19% so với cuối năm 2009, thấp mức tăng 37,53% năm 2009 Trong nhóm NHTMCP trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao toàn hệ thống, đạt 44,12% Tiếp đến tốc độ tăng trưởng tín dụng nhóm NHTMQD, đạt 27,85% 57 58 Thống kê tại: investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=34 Thống kê tại: http://www.tinmoi.vn/hoat-dong-ngan-hang-2011-14-nhtm-yeu-kem-da-va-dang-rat-kho-khanve-thanh-khoan-03684323.html GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 46 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Nhóm ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nước ngồi có tốc độ tăng trưởng tín dụng mức 24,47% Đến năm 2011, việc hạn chế tín dụng phi sản xuất quy định tỷ lệ rủi ro bất động sản chứng khoán lên tới 250% làm giảm dư nợ tuyệt đối ngân hàng, đồng thời khiến doanh nghiệp ngành gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận vốn Tính đến ngày 20/7/2011, tín dụng ước tăng 7,57% so với cuối năm 2010, riêng tháng tín dụng giảm 0.19% so với tháng trước, từ cho thấy phân bổ vốn ngân hàng có bế tắc Theo thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thừa vốn sử dụng hết hạn mức 20%, ngân hàng dư địa cho vay lại thiếu vốn, ngân hàng hạn mức vốn lại khơng muốn cho vay thêm q rủi ro, ngân hàng hạn mức thiếu vốn khơng dễ huy động Do đó, biện pháp để điều hòa nguồn vốn tháng lại năm 2011 vấn đề mấu chốt để tăng trưởng tín dụng 3.1.2 Tình hình hoạt động số NHTM điển hình 3.1.2.1 Tình hình hoạt động NHTMCP cơng thương Việt Nam VIETINBANK (CTG) Theo báo cáo ngành ngân hàng cơng ty chứng khốn Vietinbank (VCBS) hoạt động CTG sau:59 Hoat động cho vay CTG đạt 161.619 tỷ đồng năm 2009, đạt 231.435 tỷ đồng vào năm 2010 tính đến quý năm 2011 CTG cho vay 273.305 tỷ đồng Tính đến hết quý dư nợ cho vay CTG đạt 273.305 tỷ đồng, tăng 16,7% so với đầu năm, cho vay VND tăng 12,2% lại cho vay ngoại tệ tăng tới 39,1% so với đầu năm Dư nợ cho vay USD đạt 52.537 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm Về kỳ hạn cho vay, CTG trì tương đối ổn định cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn mức 59,6%; 10,9%; 29,5% tháng đầu năm 2011 Đồng thời, cấu khách hàng vay không thay đổi nhiều so với năm 2010, doanh nghiệp nhà nước chiếm 37% tổng dư nợ cho vay, doanh nghiệp quốc doanh 42%, cho vay cá nhân chiếm 19% 2% lại dành cho doanh nghiệp đầu 59 http://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadReportView.ashx?ReportID=30 GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 47 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại tư trực tiếp nước (FDI) Vấn đề nợ xấu CTG 0,61% năm 2009, 0,66% năm 2010 tính đến quý đầu năm 2011 tỷ lệ nợ xấu CTG 1,71% Như vậy, tỷ lệ nợ xấu CTG có xu hướng tăng lên, đạt mức 1,71% quý năm 2011 năm 2010 0,66% Tuy nhiên, sau khoản vay Vinashin tiến hành khoanh nợ, tỷ lệ nợ xấu CTG giảm xuống 1,44% quý Như vậy, theo kết kinh doanh tháng đầu năm 2011 CTG đạt 5.957 tỷ đồng lợ nhuận sau thuế (LNST), tăng 62,7% so với kỳ 2010 vượt 16,8% so với kế hoạch năm 5.100 tỷ đồng 3.1.2.2 Tình hình hoạt động NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam VIETCOMBANK (VCB) 60 Về hoạt động tín dụng: Với vai trò NHTM lớn, bên cạnh việc tuân thủ thực sách kiểm sốt tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam VCB linh hoạt theo sát tình hình kinh tế trường để điều chỉnh hoạt động tín dụng cho phù hợp nhằm đảm bảo an tồn hiệu hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh VCB Tính đến 31/12/2011 dư nợ tín dụng VCB đạt 209.418 tỷ đồng, tăng 18,4% so với dư nợ tín dụng vào năm 2010 (176.814 tỷ đồng) Tỷ lệ nợ xấu VCB 2,03%, đạt kế hoạch khống chế mức 2,8% Đại hội đồng Cổ đông đề 3.1.2.3 Tình hình hoạt động NHTMCP QUÂN ĐỘI (MB) Hoạt động tín dụng MB: Mặc dù năm 2011 MB phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng tín dụng để phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng trần Ngân hàng Nhà nước quy định, MB có mức tăng trưởng tín dụng cao so với năm 2010 Cụ thể hoạt động tín dụng MB đạt 58.108 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2011 tăng 28,3% so với năm 2010 (45.281 tỷ đồng) Tỷ lệ nợ xấu: Trong thời gian qua tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng dẫn đến tỷ lệ nợ xấu ngành tăng mạnh từ mức 2.16% vào cuối năm 2010 lên mức 3,04% vào cuối tháng 7/2011 60 Theo báo cáo thường niên VCB năm 2011 GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 48 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Nhưng tỷ lệ nợ nợ xấu MB 1,66%, thấp nhiều so với tỷ lệ nợ xấu chung toàn ngành 3.2 Những hạn chế hoạt động cho vay ngân hàng thương mại số định hướng hoàn thiện Bên cạnh kết đạt hoạt động cho vay NHTM gặp nhiều khó khăn, hạn chế Thực tiễn áp dụng quy định cho vay gặp nhiều vướng mắc, bất cập gây khơng cản trở việc tiếp nhận nguồn vốn vay khách hàng, đồng thời gây thiệt hại cho NHTM trình cho vay 3.2.1 Về chủ thể hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Xét góc độ NHTM, hoạt động cho vay NHTM bên vay muốn NHTM cho vay phải đáp ứng số điều kiện pháp luật quy định chung quy định NHTM đặt bên thỏa thuận hoạt động cho vay Cụ thể bên vay phải thỏa mãn điều kiện phải thỏa mãn điều kiện khác có tài sản bảo đảm khả trả nợ đến hạn, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi việc thực quy đinh cách nghiêm túc khả NHTM thu hồi vốn lãi vốn vay cao, từ hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Nhưng bên vay khó để họ đáp ứng điều kiện này, vì: Về việc quy định bên vay có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi: Việc quy định bên vay phải có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi nhằm đảm bảo cho bên vay sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu hơn, góp phần tạo lợi nhuận cho bên vay, từ NHTM dễ thu hồi vốn gốc lãi vốn vay Nhưng việc quy định có mặc hạn chế nó, cụ thể trường hợp khách hàng doanh nghiệp hay cá nhân có trình độ việc lập phương án sản xuất, kinh doanh khả thi việc làm không khó Nhưng cá nhân có nhu cầu vay vốn mà họ có trình độ thấp việc lập phương án sản xuất, kinh doanh khó, chưa kể đến phương án có khả thi hay khơng Mặc khác việc xác định phương án sản xuất, kinh doanh có khả thi hay khơng khả phụ thuộc vào trình độ hiểu biết, kinh nghiệm khả đánh giá cán tín dụng NHTM, việc đánh giá chưa có thước đo để xác định cụ thể, điều dẫn đến cán GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 49 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại tín dụng khơng tốt gây khó khăn cho bên vay nhằm trục lợi riêng cho Vì vậy, xem xét, định cho vay NHTM nên trọng đến tính khả thi phương án sản xuất, kinh doanh xem yếu tố để định cho vay Trong trường hợp bên vay có ý tưởng sản xuất, kinh doanh khả thi lại thể ý tưởng thành phương án sản xuất kinh doanh cụ thể NHTM nên có phận cán giúp đỡ bên vay xây dựng phương án khả thi để bên vay sử dụng vốn vay hiệu làm tăng lợi nhuận cho họ giúp cho NHTM thu hồi vốn nhanh chóng, tạo uy tín niềm tin cho khách hàng, từ làm tăng hiệu kinh doanh bên vay sử dụng vốn vay có hiệu mở rộng sản xuất, kinh doanh NHTM tạo niền tin cho hoạt động kinh doanh bên vay, mặc khác với sách NHTM ngày thu hút số lượng khách hàng phía nhiều góp phần làm tăng thu nhập NHTM 3.2.2 Về quy trình thủ tục hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Về việc thủ tục vay vốn: Mặc dù quy trình cho vay có nhiều cải tiến, thủ tục đơn giản nhiều hạn chế, rủi ro Do đó, cần phải có quy định chặt chẽ điều kiện cho vay quy trình hoạt động cho vay NHTM Thực tế, có nhiều trường hợp bên vay khơng đủ trình độ khơng đủ khả để lập hồ sơ vay vốn lập phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có cá nhân, doanh nghiệp chưa vay vốn ngân hàng nói chung NHTM nói riêng việc lập hồ sơ vay vốn gặp nhiều khó khăn Mặc khác khách hàng vay vốn NHTM họ thấy việc làm hồ sơ vay vốn phức tạp khó khăn muốn vay vốn NHTM phải làm hồ sơ lại từ đầu phải trải qua quy trình kiểm tra, xét duyệt, thẩm định…tại NHTM Vì vậy, NHTM xây dựng quy trình cho vay đơn giản phù hợp so với tình hình giai đoạn, thời kỳ đồng thời phải đảm bảo an toàn hoạt động cho vay Ví dụ như: Đối với khách hàng thường xuyên NHTM NHTM nên tiến hành nhanh trình thẩm định hồ sơ, giảm bớt số thủ tục khơng cần thiết, khơng quan trọng để khách hàng bổ sung sau giải ngân như: giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể, giấy đề nghị vay vốn…Đối với khách hàng chưa vay vốn NHTM NHTM nên tích cực giúp đõ GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 50 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại khách hàng trình lập hồ sơ vay vốn tiến hành nhanh chóng q trình kiểm tra, xét duyệt cho vay giải ngân NHTM khách hàng sử dụng vốn vay kịp thời, hiệu trình sản xuất, kinh doanh phục vụ đời sống mình, đồng thời điều quan trọng thơng qua NHTM tạo tin tưởng khách hàng ngày tạo mối quan hệ lâu bền NHTM khách hàng vay Về thẩm định hồ sơ vay vốn: Thông qua hoạt động thẩm định hồ sơ vay vốn nói chung việc đánh giá phương án sản xuất, kinh doanh có khả thi hay khơng khả thi phụ thuộc phần lớn vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả đánh giá, kiến thức xã hội, tư cách đạo đức,…của cán NHTM Từ thực tế cho thấy để đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng đảm bảo cho khả phát triển NHTM việc thẩm định hồ sơ vay vốn bên vay điều quan trọng hoạt động cho vay NHTM Điều có nghĩa để góp phần xây dựng mối quan hệ tín dụng lâu bền NHTM bên vay việc nâng cao hiệu thẩm định hồ sơ vay vốn bên vay, làm tốt cơng tác tạo điều kiện cho NHTM chủ động việc ngăn chặn rủi ro tài trợ cho khoản cho vay tốt cách có hiệu quả, đồng thời gián tiếp giúp cho bên vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, đạt lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin uy tín cho bên vay lần vay tiếp theo, từ bên vay thu hồi vốn trả nợ vay cho NHTM hạn Để thực nâng cao hiệu thẩm định hồ sơ vay vốn theo người viết cần ý đến số vấn đề sau: Phải nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán thẩm định hồ sơ cách thường xuyên có kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chế sách, pháp luật, thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh tế…thơng qua khóa học nâng cao nghiệp vụ để giúp cho cán tín dụng nâng cao lực trình độ để áp dụng thực tiễn hoạt động cho vay NHTM thời kì khác kinh tế thị trường Trong hoạt động thẩm định phận cán tín dụng khơng tốt dẫn đến cán tín dụng có hội lợi dụng, gây khó khăn cho bên vay nhằm trục lợi riêng cho nên tư cách đạo đức cán tín dụng góp phần quan GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 51 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại trọng việc thẩm định hồ sơ vay vốn Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán tín dụng NHTM, NHTM cần coi trọng tới việc bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất cho cán tín dụng Việc NHTM có đội ngũ cán vừa có lực vừa có đạo đức nghề nghiệp tốt đồn kết góp phần phát triển NHTM điều kiện mang lại thành công hoạt động NHTM 3.2.3 Về tài sản bảo đảm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Ý nghĩa biện pháp bảo đảm tiền vay biện pháp cuối nhằm đảm bảo cho NHTM thu hồi lại vốn vay hết thời hạn cho vay mà bên vay không thực thực không nghĩa vụ trả nợ Trong thực tế NHTM ln đặt nặng vấn đề tài sản bảo đảm hạn chế tối đa khả rủi ro hoạt động cho vay, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi NHTM đòi hỏi bên vay phải có tài sản bảo đảm định cho vay Và NHTM xem biện pháp bảo đảm tiền vay yếu tố quan trọng để định việc cho vay trừ số quy định cho vay khơng có bảo đảm tài sản theo quy định Chính phủ NHTM…Như vậy, số khách hàng tài sản bảo đảm khơng vay vốn theo điều kiện NHTM, khách hàng có phương án sản xuất, kinh doanh thật hiệu mà khơng có tài sản bảo đảm nên khó vay vốn NHTM Do đó, theo người viết, trường hợp NHTM không nên đặt nặng vào vấn đề tài sản bảo đảm mà nên tạo điều kiện cho bên vay tiếp cận khoản vay không cần chấp, cầm cố tài sản thay vào NHTM tăng cường hoạt động thẩm định phương án sản xuất, kinh doanh xem có nên hổ trợ cho bên vay vào dự án không thông qua nghiệp vụ đánh giá khả thu hồi vốn vay hay không, điều thể thông qua trình độ chun mơn cán NHTM phân tích NHTM tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay vào dự án đầu tư bên vay để NHTM nắm tình hình sản xuất, kinh doanh bên vay thông báo kịp thời cho bên vay để họ chủ động trình hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh mình, tăng hiệu kinh doanh GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 52 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Mặc khác, Việc thẩm định giá tài sản bảo đảm tiền vay thực tế nhiều hạn chế bất cập việc định giá tài sản bảo đảm cán NHTM thẩm định Việc thẩm định giá trị tài sản cao hay thấp so với giá trị thực tài sản bảo đảm NHTM xác định Đối với số NHTM nhỏ lực cạnh tranh yếu so với NHTM lớn khác, để thu hut khách hàng phía việc cán NHTM thẩm định giá tài sản bảo đảm cao với đơn giản thủ tục rút ngắn thời gian thẩm định cho vay phương thức cạnh tranh hiệu ngân hàng Việc thẩm định trở nên sơ xài, định giá tài sản theo giá thị trường Hậu cần bên vay kéo dài thời gian trả nợ giá trị tài sản bị giảm khoảng vài % so với giá trị thực dẫn đến giá trị tài sản khơng đủ để bảo đảm cho khoản vay làm tăng khả rủi ro hoạt động cho vay NHTM Nếu việc cán NHTM thẩm định giá tài sản bảo đảm thấp dẫn đến NHTM định mức cho vay thấp so với giá trị thực tài sản bảo đảm đó, điều làm cho bên vay vay vốn vay so với giá trị thực tài sản bảo đảm dẫn đến bên vay thiếu vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh dự định, ảnh hưởng đến kết bên vay Vì vậy, theo người viết Ngân hàng Nhà nước nên quy định cụ thể việc quan có thẩm quyền định giá tài sản bảo đảm bắt buộc NHTM phải thực việc định giá tài sản quan nhà nước có thẩm quyền khơng nghiên thẩm định tài sản cán tín dụng, áp dụng biện pháp tạo công người vay NHTM, tài sản bảo đảm đánh giá xác hơn, khách quan giá trị tài sản so với giá trị thực nó, đồng thời thơng qua hoạt động góp phần hạn chế rủi ro hoạt động cho vay NHTM NHTM Về chấp tài sản hàng hóa bên vay: Các NHTM chấp nhận việc bên vay dùng hàng hóa hoạt động kinh doanh để chấp với NHTM dùng làm tài sản bảo đảm Trong hoạt động kinh doanh hàng hóa doanh nghiệp ln tồn số lượng hàng hóa tồn kho tối thiểu theo tỷ lệ định Vì nên NHTM dựa vào đặc điểm để chấp nhận việc bên vay dùng tài sản tồn kho tối thiểu làm tài sản chấp hoạt động cho vay NHTM Việc NHTM chấp nhận việc chấp loại hàng hóa ln gánh GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 53 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại chịu mức độ rủi ro cao, giá trị hàng hóa ln biến động theo kinh tế thị trường nên khó xác định lường trước rủi ro giá hàng hóa gây ra, Mặc khác, số lượng hàng hóa kho biến động, điều tạo điều kiện cho doanh nghiệp xấu lợi dụng sơ hở NHTM việc kiểm tra, giám sát để bán tài sản tồn kho làm cho giá trị tài sản bảo đảm khơng đủ để tốn nợ đến hạn Do đó, để hạn chế rủi ro trường hơp NHTM nên quy định chắt chẽ việc nhận chấp tài sản hàng hóa như: Thứ nhất, bắt buộc doanh nghiệp phải cam kết ln có số lượng hàng hóa tồn kho tối thiểu định vào thời điểm bắt buộc bên vay phải trả nợ vay trước hạn vi phạm cam kết Thứ hai, Việc định giá tài sản chấp hàng hóa phải thấp so với giá trị hàng hóa thời điểm hàng hóa thấp vá định mức cho vay thấp trường hợp này, biện pháp mang tính tương đối Thứ ba, cán tín dụng phải tăng cường việc kiểm tra, giám sát thường xuyên trước sau giải ngân nhằm phát kịp thời rủi ro xảy có hướng xử lý kịp thời, thích hợp Các hướng xử lý gia hạn thời gian để bên vay bổ sung số lượng hàng tồn kho cam kết lý do nhu cầu cần thiết hàng hóa thị trường tiêu thụ, ngưng việc giải ngân phát bên vay cố tình xử lý hàng hàng tồn kho tối thiểu thấp cam kết bên vay buộc bên vay trả nợ trước hạn, Theo người viết biện pháp tốt để NHTM giảm bớt rủi ro việc nhận chấp tài sản hàng hóa làm tài sản bảo đảm hoạt động cho vay 3.2.4 Về vấn đề thu nợ hạn, nợ xấu Như cầu vốn nhu cầu thiếu kinh tế, nhằm tạo cải vật chất ngày lớn xã hội Và NHTM cầu nối người thừa vốn người thiếu vốn thông qua hoạt động huy động vốn hoạt động cho vay NHTM, hoạt động cho vay hoạt động cho vay hoạt động mang lại lợi nhuận cao, chiếm phần lớn thu nhập NHTM đồng thời hoạt động ln tìm ẩn nhiều rủi ro, vấn đề nợ xấu nợ hạn mối lo lớn NHTM Vì vậy, vấn đề thu hồi nợ hạn, nợ xấu vấn đề quan trọng NHTM Theo người viết có số giải pháp sau nhằm GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 54 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại tăng khả thu hồi nợ xấu nợ hạn NHTM là: Khi phát sinh nợ hạn, cán tín thu nợ NHTM cần phân tích kỹ, tìm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ hạn, nợ xấu để có cách xử lý thích hợp Đối với trường hợp nợ hạn bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan bên vay vay vốn xong muốn trả lãi vốn vay mà khơng muốn trả nợ gốc cho NHTM họ sợ phải trả nợ gốc phải tốn thời gian để làm hồ sơ vay vốn lại để bù đắp vào khoản chi phí kinh doanh hoạt động kinh doanh họ, vừa phải thời gian vừa phải tốn kém,…Do đó, trường hợp cán thu nợ NHTM cần kiên thu hồi nợ biện pháp động viên bên vay dùng vốn khác, tự nguyện xử lý tài sản bảo đảm để trả nợ dùng biện pháp đáo hạn kiên xử lý tài sản bảo đảm nêu khách hàng cố tình khơng trả nợ gốc Mặc khác, trường hợp nợ hạn bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh sách kinh tế, định hướng ngành nghề thay đổi, biến động xấu thị trường giá cả,…thì tùy theo trường hợp mà có hướng xử lý thích hợp như: gia hạn kỳ hạn cho vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, tư vấn sản xuất, kinh doanh theo hướng có lợi nhằm giảm bớt rủi ro, giúp khách hàng vượt qua khó khăn tù tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng để quan hệ hợp tác lâu dài Mặc khác động viên khách hàng nên tự xử lý tài sản bảo đảm bắt buộc phải đem tài sản bảo đảm xử lý để thu hồi nợ tình trạng trở nên phức tạp, khơng có khả phục hồi lại rủi ro Hoạt động cho vay NHTM Trong năm vừa qua đạt nhiều kết khả quan Lợi nhuận NHTM tăng ngày cao qua năm năm vừa qua NHTM gặp nhiều khó khăn, với sách thắt chặt sách tín dụng, tiền tệ,…Bên cạnh đó, hoạt động cho vay NHTM gặp nhiều bất cập, hạn chế, hoạt động cho vay NHTM tiềm ẩn nhiều rủi ro việc áp dụng quy định pháp luật điều kiện kinh tế, tài chính, thị trường… Vì vậy, cần hoàn thiện quy định pháp luật an toàn hoạt động cho vay NHTM, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ để cán NHTM vận dụng có hiệu vào hoạt động kinh doanh NHTM GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 55 SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại KẾT LUẬN Đứng trước phát triển kinh tế nước quốc tế vấn đề đặt lên hàng đầu ngân hàng nói chung NHTM nói riêng hiệu kinh tế Do đó, để đạt hiệu kinh tế mong muốn đòi hỏi NHTM khơng ngừng nổ lực nũa, khắc phục khó khăn hạn chế để vươn lên phát triển Trong năm qua hoạt động tín dụng NHTM góp phần quan trọng trình tăng trưởng kinh tế Thơng qua hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu dùng cho tổ chức, cá nhân góp phần làm tăng hiệu kinh doanh, giải việc làm, dẫn đến ổn định kinh tế xã hội Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng quy định pháp luật cho vay NHTM gặp nhiều vướng mắc Những vướng mắc cán NHTM chưa thực chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, nhận thức bên vay nhiều hạn chế bên vay cố ý không chấp hành quy định pháp luật cho vay dẫn đến việc khó khăn từ nhiều phía hoạt động cho vay NHTM Qua trình nghiên cứu đề tài luận văn, từ phân tích quy định pháp luật thực tiễn việc áp dụng quy định pháp luật hoạt động cho vay NHTM, người viết xin đề xuất số định hướng hoàn thiện nhằm hoàn chỉnh quy định pháp luật vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay NHTM Các định hướng hoàn thiện người viết tập trung xung quanh vấn đề hạn chế bất cập việc áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn hoạt động cho vay NHTM Do đề tài nghiên cứu có phạm vi rộng trình độ người viết có giới hạn nên viết khó tránh khỏi thiếu xót, người viết mong nhận đóng góp ý kiến q thầy để giúp cho viết hồn chỉnh GDHD: ThS Lê Huỳnh Phương Chinh Trang 56 SVTH: Nguyễn Thành Đô DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục văn quy phạm pháp luật: Bộ luật Dân 2005 Pháp lệnh ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng, cơng ty tài ban hành 1990 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 Luật tổ chức tín dụng 2010 Luật Doanh nghiệp 2005 Luật tổ chức tín dụng 1997 sủa đổi, bổ sung 2004 Luật tổ chức tín dụng 1997 Nghị định 49/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2000 tổ chức haotj động Ngân hàng thương mại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn 10 Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm 11 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 giao dịch bảo đảm có hiệu lực ngày 10/4/2012 12 Quyết đinh 1627/2001/QĐ-NHNNVN ban hành kèm theo quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng 13 Thơng tư 33/2011/TT-NHNN ngày 8/10/2011 việc sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD Quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 14 Thông tư 14/2010/TT-NHNN ngày 14/06/2010 hướng dẫn chi tiết Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nơng thơn Danh mục sách, báo, tạp chí: Tham khảo Nghiệp vụ NHTM, Học viện tài – PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Nxb Tài 2005 Đồn Thị Phương Diệp, Giáo trình bảo đảm nghĩa vụ, tủ sách trường Đại học Cần thơ, 2009 Ths Lê Huỳnh Phương Chinh – tập giảng Luật ngân hàng , Trường Đại học Cần thơ, 2010 Quản trị NHTM, Học viện tài – PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Nxb Tài 2006 Danh mục website tham khảo: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn http://luatvietnam.vn http://tapchiketoan.com http://www.mbbank.com.vn http://www.vietcombank.com.vn 10 11 12 13 http://vietinbank.vn http://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=34 Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn Trường Đại học Luật Hà Nội: www.hlu.edu.vn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: www.hcmulaw.edu.vn Báo pháp luật Việt Nam: www.phapluatvn.vn Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh: www.phapluattp.vn http://www.baomoi.com 14 http://dantri.com.vn ... tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2 Giới thiệu chung hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.2.1 Định nghĩa vè hoạt động cho vay NHTM Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại. .. SVTH: Nguyễn Thành Đô Đề tài: Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Những quy định pháp luật cho vay quy định luật. .. Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại 1.2 Giới thiệu chung hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Chương 2: Quy định pháp luật cho
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại PHÁP LUẬT về HOẠT ĐỘNG CHO VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại NGUYỄN THÀNH đô , LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại PHÁP LUẬT về HOẠT ĐỘNG CHO VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại NGUYỄN THÀNH đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn