LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại PHÁP LUẬT về HOẠT ĐỘNG CHO VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại dương thị thanh thảo

72 83 1
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2018, 23:40

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Khóa 35 (2009-2013) PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh Dƣơng Thị Thanh Thảo Bộ môn Luật Thƣơng Mại MSSV: 5095560 Lớp: Luật thƣơng mại 2-K35 Cần Thơ – tháng 5/2013 Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Trải qua năm tháng học tập rèn luyện trường Đại học Cần Thơ, sinh viên trường, em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Tất q thầy, trường Đại học Cần Thơ nói chung thầy cơng tác khoa Luật nói riêng tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức quý báo suốt khoảng thời gian em theo học trường Đặc biệt em xin cảm ơn chân thành đến Cô Lê Huỳnh Phương Chinh, không cương vị cán hướng dẫn tận tình giúp em hồn thành tốt luận văn mình, mà cán giảng dạy, ln đầy lòng nhiệt huyết sinh viên Ngồi em xin gởi lời cảm ơn đến thầy cô công tác Trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ, thư viện khoa luật Trường Đại học Cần thơ, hết lòng giúp em việc cung cấp thơng tin, tài liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu Cùng tất bạn bè cảm nhận chia sẻ buồn vui chốn giảng đường đại học suốt thời gian qua Cuối người viết xin gởi lời tri ân vô vàng đến cha mẹ người thân gia đình tạo điều kiện tốt để người viết vững tâm thực ước mơ theo học trường Đại học Cần Thơ suốt năm qua Xin gởi đến cha, mẹ, thầy, cô bạn bè lời chúc sức khỏe, chúc tất người thành công công tác, học tập hạnh phúc sống GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày…tháng… năm… GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN  Cần Thơ, ngày…tháng… năm… GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân HTTTL Hình thành tƣơng lai NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCTD Tổ chức tín dụng GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 10 1.Lý chọn đề tài 10 2.Mục tiêu nghiên cứu 10 3.Phạm vi nghiên cứu 10 4.Phƣơng pháp nghiên cứu 11 5.Bố cục đề tài 11 CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.1.1Khái niệm Ngân hàng thƣơng mại 12 1.1.2 Đặc điểm Ngân hàng thƣơng mại 14 1.1.3Chức Ngân hàng thƣơng mại 15 1.1.3.1 Chức trung gian tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.1.3.2 Chức trung gian toán Ngân hàng thương mại 15 1.1.3.3 Chức tạo tiền Ngân hàng thương mại 16 1.1.4 Giới thiệu loại hình Ngân hàng thƣơng mại 17 1.1.4.1 Các loại hình ngân hàng thương mại phân biệt theo tính chất sở hữu 17 1.1.4.2 Các loại hình Ngân hàng thương mại vào phương thức kinh doanh 19 1.2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 20 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.1.1 Định nghĩa hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 20 GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.2.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 21 1.2.2 Giới thiệu hình thức cho vay Ngân hàng thƣơng mại 22 1.2.2.1 Theo mục đích sử dụng tiền vay 22 1.2.2.2 Theo thời hạn cho vay 23 1.2.2.3 Theo hình thức bảo đảm khoản vay 25 1.2.3 Vai trò hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 26 1.2.3.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại mang lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng thúc đẩy hoạt động khác Ngân hàng thương mại 26 1.2.3.2 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại giúp điều hòa cung - cầu dịch vụ hàng hóa 26 1.2.3.3 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại góp phần điều tiết phân phối nguồn vốn 27 1.2.3.4 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại giúp thành phần kinh tế mở rộng ứng dụng công nghệ góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Cơng nghiệp hóa, đại hóa 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ THAM GIA VÀO QUAN HỆ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 30 2.1.1 Quy định pháp luật Bên cho vay - Ngân hàng thƣơng mại 30 2.1.1.1 Điều kiện để Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hoạt động cho vay theo quy định pháp luật 30 2.1.1.2 Quyền nghĩa vụ bên cho vay - Ngân hàng thương mại 33 GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Bên vay (khách hàng) 34 2.1.2.1 Quy định pháp luật điều kiện để bên vay (khách hàng) tham gia hoạt động cho vay với Ngân hàng thương mại 34 2.1.2.2 Quyền nghĩa vụ bên vay - khách hàng 36 2.2 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC TRƢỜNG HỢP CẤM VÀ HẠN CHẾ CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 37 2.2.1 Các trƣờng hợp cấm cho vay 37 2.2.2 Các trƣờng hợp hạn chế cho vay 38 2.3 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 40 2.3.1 Khách hàng đề nghị giao kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng thƣơng mại 40 2.3.2 Ngân hàng thƣơng mại tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn xem xét định cho vay 41 2.3.3 Ngân hàng thƣơng mại tiến hành ký kết hợp đồng vay với khách hàng………… 42 2.3.4 Ngân hàng thƣơng mại tiến hành giải ngân (bằng việc mở tài khoản cho vay phát tiền vay) kiểm tra giám sát vốn vay 46 2.3.5 Thu nợ lý hợp đồng vay 47 2.4 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 48 2.4.1 Quy định pháp luật tài sản bảo đảm hoạt động cho vay NHTM 49 2.4.1.1 Quy định pháp luật tài sản cầm cố hoạt động cho vay NHTM 49 GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 2.4.1.2 Quy định pháp luật tài sản chấp hoạt động cho vay NHTM 50 2.4.1.3 Quy định pháp luật biện pháp bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay (hay bảo đảm tài sản hình thành tương lai) hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 51 2.4.1.4 Quy định pháp luật biện pháp bảo đảm tài sản bên thứ ba hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 52 2.4.2 Quy định pháp luật xử lý tài sản đảm bảo tiền vay áp dụng Ngân hàng thương mại 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƢƠNG NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3.1 NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 57 3.2 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN 59 3.2.1 Về đối tƣợng làm công tác thẩm định, xét duyệt cho vay Ngân hàng thƣơng mại 59 3.2.1.1 Hạn chế 59 3.2.1.2 Hướng hoàn thiện 60 3.2.2 Về điều kiện vay vốn bên vay 60 3.2.2.1 Hạn chế 60 3.2.2.2 Hướng hoàn thiện 61 GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 3.2.3 Về quy trình cho vay thẩm định cho vay Ngân hàng thƣơng mại…… 61 3.2.3.1 Hạn chế 61 3.2.3.2 Hướng hoàn thiện 62 3.2.4 Về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Ngân hàng thƣơng mại 63 3.2.4.1 Hạn chế 63 3.2.4.2 Hướng hoàn thiện 64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 KẾT LUẬN 68 GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại CHƢƠNG NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3.1 NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Thứ nhất, điều kiện để đƣợc vay vốn bên vay - khách hàng đƣợc pháp luật quy định chi tiết cụ thể làm sở để Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) áp dụng vào thực tế hoạt động Nhƣ phân tích chƣơng 2, quy định điều kiện để bên vay tham gia vào hoạt động cho vay NHTM đƣợc pháp luật quy định chi tiết theo xác định rõ khách hàng cá nhân, tổ chức Việt Nam cá nhân, tổ chức nƣớc ngoài, việc phải đáp ứng điều kiện chung theo quy định pháp luật lực chủ thể (năng lực hành vi dân sự, lực pháp luật dân sự) phải thỏa mãn điều kiện riêng nhƣ phải có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi, phải đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết, hay phải tuân thủ quy định pháp luật bảo đảm tiền vay… Ngoài ra, nội dung quy định pháp luật hoạt động cho vay NHTM đƣợc pháp luật quy định cách cụ thể Nhƣ quy định nguyên tắc cho vay, phƣơng thức cho vay, lãi suất cho vay hay quyền nghĩa vụ bên tham gia vào quan hệ vay vốn đƣợc pháp luật ghi nhận Nhƣ vậy, việc pháp luật đƣa quy định nhằm mục đích thiết lập trật tự kỷ cƣơng hoạt động cho vay tổ chức tín dụng nói chung NHTM nói riêng Bên cạnh quy định pháp luật điều kiện vay vốn khách hàng đƣợc xem nhƣ tiêu chuẩn để NHTM dựa vào xem xét, đánh giá định khách hàng có đủ điều kiện để thực việc vay vốn hay không, nhƣ nhằm bảo đảm an toàn cho NHTM hoạt động cho vay tiềm ẩn rủi ro định nhƣ không đƣa quy định cụ thể điều kiện để đƣợc vay vốn khách hàng nguy NHTM khó thu hồi đƣợc vốn vay gánh chịu rủi ro cao Ngoài ra, việc quy định cách chi tiết rõ ràng nội dung có liên GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 57 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại quan đến hoạt động cho vay NHTM mang đến tích cực quy định đƣợc xem nhƣ tiền đề tạo điều kiện cho NHTM dễ dàng áp dụng vào thực tiễn hoạt động Ngồi ra, đƣợc xem sở để giải thắc mắc nhƣ khiếu kiện bên tham gia vào quan hệ cho vay NHTM trƣờng hợp có tranh chấp xảy Bên cạnh thực tế quy định lãi suất hoạt động cho vay tổ chức tín dụng nói chung Ngân hàng thƣơng mại nói riêng có chuyển biến tích cực Cụ thể đầu năm 2013 việc điều chỉnh lãi suất cho vay giảm xuống 11%/năm dấu hiệu đáng mừng cải cách pháp luật mặt lãi suất nói chung lãi suất cho vay nói riêng 48 Nhìn chung, động thái giảm mặt lãi suất cho vay có tác động tích cực phần giảm gánh nặng trả lãi, tạo điều kiện cho chủ thể có nhu cầu vốn tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ góp phần củng cố niềm tin cho doanh nghiệp, cá nhân, nhà đầu tƣ Thứ hai, pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay đƣa quy định biện pháp dùng để bảo đảm tiền vay đối tƣợng tài sản tham gia vào giao dịch bảo đảm tiền vay đƣợc áp dụng NHTM Trƣớc Nghị định 178/1999/NĐ-CP bảo đảm tiền vay TCTD có quy định biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản theo khách hàng vay bảo đảm tài sản cầm cố, chấp, tài sản bên thứ ba đặc biệt có ghi nhận thêm hình thức bảo đảm tài sản hình thành từ tƣơng lai (hình thành từ vốn vay) Đến giai đoạn sau BLDS 2005 đƣợc ban hành sau Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29.12.2006 giao dịch bảo đảm Nghị định 12/2012 ngày 22.2.2012 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm thức có hiệu lực quy định cách cụ thể biện pháp bảo đảm áp dụng chung cho lĩnh vực dân sự, thƣơng mại, hoạt động vay vốn Ngân hàng thƣơng mại mà bao gồm hình thức bảo đảm tài sản hình thành từ tƣơng lai đƣợc kế thừa từ nghị định 178 đƣợc bổ sung quy định chi tiết Ngồi BLDS 2005 đƣa quy định đối tƣợng tài sản đƣợc tham gia vào giao dịch bảo đảm nói chung nhƣ động sản, bất động sản, giấy tờ có 48 Thơng tƣ 09/2013/TT-NHNN ngày 25.3.2013 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng việt nam TCTD, chi nhánh Ngân hàng nƣớc khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 58 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại giá, quyền tài sản hay chí mở rộng loại tài sản chấp quyền đòi nợ tàu biển, Nhƣ việc pháp luật đƣa quy định biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản nhƣ quy định đối tƣợng tài sản đƣợc tham gia vào giao dịch bảo đảm tiền vay Ngân hàng thƣơng mại góp phần đa dạng hóa biện pháp bảo đảm nói chung biện pháp bảo đảm tiền vay nói riêng Ngân hàng thƣơng mại Ngồi tạo điều kiện nhƣ mở hội cho bên vay tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay, nhƣ lựa chọn biện pháp bảo đảm tài sản phù hợp để vay vốn (trong trƣờng hợp vay có tài sản bảo đảm ) , phía Ngân hàng thƣơng mại thơng qua việc khách hàng vay lựa chọn biện pháp bảo đảm nhƣ loại tài sản dùng để bảo đảm có phƣơng án xem xét, thẩm định để đƣa mức cho vay hợp lý để thu hồi đƣợc vốn vay 3.2 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY Ở NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN Song song với mặt tích cực quy định pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại tồn số hạn chế định Bởi theo quy định chung pháp luật nhƣng áp dụng thực tiễn Ngân hàng thƣơng mại lại gặp khơng khó khăn định 3.2.1 Về đối tƣợng làm công tác thẩm định, xét duyệt cho vay Ngân hàng thƣơng mại 3.2.1.1 Hạn chế Theo điều 127 luật TCTD 2010 quy định đối tƣợng ngƣời thẩm định, xét duyệt cho vay đƣợc xếp vào trƣờng hợp hạn chế cho vay theo thân ngƣời viết nhận thấy không hợp lý Luật không quy định cụ thể ngƣời thẩm định xét duyệt cho vay NHTM nhƣng cần phải hiểu đối tƣợng ngƣời thẩm định xét duyệt cho vay ngƣời xét duyệt, thẩm định cho vay NHTM Nhƣng pháp luật lại quy định đối tƣợng vào trƣờng hợp hạn chế cho vay phải khơng có đảm bảo khách quan minh bạch hoạt động cho vay NHTM Bởi hạn chế cho vay hiểu đối tƣợng rơi vào hạn chế cho vay đƣợc vay vốn NHTM nhƣng đối tƣợng phải chịu điều kiện quy định khó khăn đối tƣợng khác ví dụ nhƣ: GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 59 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại đƣợc cho vay hạn mức quy định, phải có tài sản bảo đảm, tuân theo phƣơng thức cho vay NHTM áp dụng nhƣ tuân thủ theo điều kiện đối tƣợng hạn chế đƣợc NHTM cho vay Vậy vấn đề đặt nhƣ ngƣời thẩm định xét duyệt cho vay tuân thủ quy định họ đƣợc cho vay ? Nếu nhƣ theo quy định đối tƣợng thẩm định, xét duyệt cho vay NHTM đƣợc vay vốn phải tạo không công minh bạch hoạt động cho vay thân họ trực tiếp làm công tác thẩm định, xét duyệt cho vay cho đối tƣợng đƣợc vay vốn khâu thẩm định xét duyệt không khách quan giao việc thẩm định, xét duyệt cho vay cho thành viên khác thẩm định, xem xét nhƣ dẫn đến vị nể chịu áp lực nội mà không làm trách nhiệm nhƣ tƣơng lai dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay NHTM 3.2.1.2 Hướng hoàn thiện Theo kiến nghị thân nên sửa đổi điều 127 Luật TCTD 2010 theo cán làm công tác thẩm định định cho vay nên xếp vào trƣờng hợp cấm cho vay theo quy định Điều 126 Luật TCTD 2010 đối tƣợng trực tiếp thẩm định định cho vay NHTM cho đối tƣợng vay vốn khâu thẩm định tạo khơng cơng bằng, khách quan ngồi dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay NHTM Vì khơng thể xếp đối tƣợng vào nhóm hạn chế cho vay mà nên cấm tuyệt đối đối tƣợng không đƣợc vay vốn Ngân hàng thƣơng mại mà họ cơng tác Có nhƣ bảo đảm đƣợc khách quan, minh bạch hoạt động cho từ thúc đẩy hoạt động cho vay NHTM phát triển 3.2.2 Về điều kiện vay vốn bên vay 3.2.2.1 Hạn chế Trong hoạt động cho vay NHTM bên vay muốn đƣợc NHTM cho vay phải đáp ứng số điều kiện pháp luật quy định chung số quy định NHTM bên thỏa thuận Cụ thể bên vay phải thỏa mãn điều kiện nhƣ phải có tài sản đảm bảo khả trả nợ, mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có phƣơng án kinh doanh khả thi Đối với NHTM bên vay thực nghiêm túc điều kiện khả NHTM thu hồi vốn lãi vốn vay cao nhƣng bên vay số trƣờng hợp họ lại gặp khó khăn việc thực điều kiện vay vốn mà cụ thể việc lập dự án phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi, vì: GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 60 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Pháp luật không quy định dự án kinh doanh mà bên vay lập nhƣ đƣợc xem khả thi, vấn đề đặt nhƣ bên vay không đủ trình độ khơng đủ khả để lập hồ sơ vay vốn nhƣ lập phƣơng án sản xuất kinh doanh đƣợc cho khả thi bên vay khó có khả đƣợc NHTM vay vốn Pháp luật quy định rõ điều kiện để bên vay đƣợc vay vốn phải có phƣơng án kinh doanh khả thi nhƣng sở để xác định phƣơng án khả thi nhƣ pháp luật khơng quy định cụ thể Trên thực tế khách hàng đến vay vốn NHTM việc xem xét tính khả thi dự án lại thuộc cán tín dụng NHTM ví dụ nhƣ dự án mà khách hàng vay đƣa cán tín dụng NHTM xem xét cho khơng mang tính khả thi tất nhiên khơng đủ điều kiện để vay vốn, nhƣ dự án khả thi số trƣờng hợp NHTM lại không đủ vốn để đáp ứng việc cho vay bị từ chối nhƣ gây khó khăn cho khách hàng việc tiếp cận nguồn vốn Nhƣ việc xem xét thẩm định phƣơng án sản xuất kinh doanh khách hàng khả thi hay không chủ yếu dựa vào cán tín dụng NHTM nhiên việc đánh giá chƣa có thƣớc đo để xác định cụ thể điều dẫn đến trƣờng hợp cán tín dụng NHTM làm khơng tốt thiếu kinh nghiệm gây khó khăn cho bên vay muốn đƣợc vay vốn NHTM 3.2.2.2 Hướng hồn thiện Theo đề xuất thân cần có văn hƣớng dẫn quy định bƣớc để lập phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi cụ thể nhƣ nào, trình tự, thủ tục khách hàng vay nhƣ NHTM có đƣợc chuẩn mực để dựa vào áp dụng vào hoạt động cho vay Nhƣ giúp cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay nhƣ NHTM đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn cho khách hàng Bên cạnh NHTM cần có phận giúp đỡ bên vay xây dựng phƣơng án kinh doanh trƣờng hợp bên vay thể ý tƣởng để phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi có nhƣ giúp cho bên vay tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay cách hợp pháp phù hợp với quy định NHTM 3.2.3 Về quy trình cho vay thẩm định cho vay Ngân hàng thƣơng mại 3.2.3.1 Hạn chế Thứ nhất, quy trình cho vay NHTM có nhiều cải tiến với thủ tục tinh giản cho phù hợp với việc cải cách hành xu thế nhƣng quy trình cho vay NHTM hạn chế định Quy trình cho vay NHTM đƣợc tiến hành qua nhiều giai đoạn nhiều bƣớc, điều thật GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 61 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại gây khó khăn cho bên vay trƣờng hợp họ cần nguồn vốn nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Với số khách hàng mà vay vốn NHTM theo phƣơng thức cho vay lần thời gian sau họ có nhu cầu vay vốn lại gặp số khó khăn phải tiến hành làm lại hồ sơ từ đầu phải trải qua quy trình thẩm định, xét duyệt lại nhƣ số trƣờng hợp dẫn đến không kịp đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng Thứ hai, khâu thẩm định hồ sơ vay vốn NHTM vấn đề đƣợc quan tâm giai đoạn phần lớn khoản nợ xấu, nợ khó đòi NHTM sai sót từ khâu thẩm định xét duyệt cho vay Hiện bƣớc khâu thẩm định NHTM phần lớn NHTM tự xây dựng phân công trách nhiệm cho cán làm công tác thẩm định, pháp luật quy định NHTM cần xây dựng quy trình thẩm định, xét duyệt đảm bảo tính độc lập khâu thẩm định xét duyệt cho vay mà không quy định cụ thể rõ ràng quy trình thẩm định hay xét duyệt cho vay cần tiến hành theo bƣớc cụ thể nhƣ không quy định cụ thể trách nhiệm cán thẩm định trƣờng hợp thẩm định có sai sót làm ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay mà cụ thể việc thu hồi nợ NHTM 3.2.3.2 Hướng hoàn thiện Thứ nhất, theo ý kiến thân ngƣời viết quy trình cho vay NHTM cần xây dựng cách tinh giản hạn chế bƣớc, thủ tục rƣờm rà không cần thiết gây thời gian nhƣng phù hợp với giai đoạn, thời kỳ mà đảm bảo an toàn hoạt động cho vay Ví dụ nhƣ : khách hàng thƣờng xuyên NHTM NHTM nên tiến hành nhanh trình thẩm định hồ sơ, giảm bớt số thủ tục không cần thiết, không quan trọng để khách hàng bổ sung sau đƣợc giải ngân nhƣ: giấy tờ chứng minh tƣ cách chủ thể, giấy đề nghị vay vốn…Còn khách hàng vay vốn lần đầu NHTM NHTM nên tích cực giúp đỡ khách hàng q trình lập hồ sơ vay vốn tiến hành nhanh chóng trình kiểm tra, xét duyệt, giải ngân NHTM khách hàng sử dụng vốn kịp thời hiệu vào trình sản xuất kinh doanh nhu cần đời sống mình, đồng thời thơng qua NHTM tạo đƣợc lòng tin khách hàng tạo mối quan hệ lâu bền NHTM với khách hàng vay Thứ hai, pháp luật cần bổ sung quy định cụ thể bƣớc tiến hành thẩm định xét duyệt cho vay NHTM cần phải tiến hành theo trình tự mà đảm bảo đƣợc tính xác an tồn Nhƣ làm cho NHTM áp dụng vào hoạt động nhằm hạn chế trƣờng hợp quy trình thẩm định xét duyệt cho vay NHTM GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 62 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại xây dựng không tốt, cán tín dụng hồn thành khơng trách nhiệm có hành vi trục lợi gây rủi ro cho hoạt động cho vay NHTM Bên cạnh NHTM cần nâng cao hiệu thẩm định hồ sơ vay vốn lực thẩm định cán tín dụng NHTM Bởi làm tốt cơng tác NHTM khơng hạn chế rủi ro mà tài trợ cho khoản vay cách có hiệu quả, đồng thời gián tiếp giúp cho khách hàng vay sử dụng vốn vay có hiệu đạt đƣợc lợi nhuận từ hoạt động đầu tƣ sản xuất kinh doanh để đảm bảo khả trả nợ cho NHTM Để nâng cao trình thẩm định hồ sơ vay vốn NHTM theo thân ngƣời viết Ngân hàng thƣơng mại cần phải ý đến số vấn đề nhƣ sau: Phải nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán làm công tác thẩm định hồ sơ cách thƣơng xun có kế hoạch đào tạo chun mơn nghiệp vụ, chế sách pháp luật, thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh tế… thơng qua khóa học nâng cao nghiệp vụ để giúp cho cán tín dụng nâng cao lực trình độ để áp dụng vào thực tiễn hoạt động cho vay NHTM thời kỳ Trong hoạt động thẩm định phận cán tín dụng khơng tốt dẫn đến cán tín dụng có hội lợi dụng gây khó khăn cho bên vay nhằm trục lợi riêng bên cạnh việc cần bồi dƣỡng nghiệp vụ cần bồi dƣỡng tƣ cách đạo đức lẫn tƣ cách nghề nghiệp cho cán tín dụng Việc NHTM có đội ngũ cán có lực đạo đức nghề nghiệp tốt giúp cho hoạt động cho vay nói riêng hoạt động NHTM nói chung đƣợc phát triển 3.2.4 Về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Ngân hàng thƣơng mại 3.2.4.1 Hạn chế Trong thực tế, việc xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ NHTM gặp nhiều khó khăn vƣớng mắc Vấn đề xử lý tài sản bảo đảm Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29.12.2006 giao dịch bảo đảm quy định nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm đƣợc thực theo thỏa thuận bên, khơng có thỏa thuận tài sản đƣợc bán đấu giá Tuy nhiên, thực tế, việc NHTM tự xử lý tài sản bảo đảm trƣờng hợp thỏa thuận gặp nhiều vƣớng mắc trình tự, thủ tục xử lý phụ thuộc vào thái độ hợp tác bên bảo đảm, bên giữ tài sản hay có chƣa quán quy định pháp luật có liên quan xử lý tài sản bảo đảm Cụ thể nhƣ việc xử lý tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất trƣớc hết quy định BLDS 2005 Nghị định 163/2006/NĐ-CP Giao dịch bảo đảm phƣơng GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 63 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại thức xử lý tài sản bảo đảm mà khơng có thỏa thuận số trƣờng hợp đem áp dụng thực tế dẫn đến không thống với Cụ thể khoản điều 68 Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định cụ thể việc xử lý tài sản đảm bảo quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà không xử lý theo thỏa thuận bên nhận bảo đảm đƣợc quyền tiến hành bán đấu giá tài sản Tuy nhiên điều 721 BLDS 2005 quy định trƣờng hợp khơng có thỏa thuận khơng xử lý theo thỏa thuận bên nhận chấp phải khởi kiện Tòa án Nhƣ phải điều chỉnh vấn đề nhƣng quy định pháp luật lại có mâu thuẫn khơng thống với cách xử lý tải sản đảm bảo mà thỏa thuận nhƣ đem áp dụng vào thực tiễn NHTM khó khăn việc áp dụng cách xử lý tài sản bảo đảm Ngoài theo quy định pháp luật hành cho phép bên khởi kiện Tòa án Nhƣ NHTM muốn cƣỡng chế tài sản phải có án, có định tòa án Theo đó, NHTM muốn tiến hành xiết nợ, phát mại tài sản phải khởi kiện khách hàng kinh tế, tòa dân Việc tồ án xử vấn đề nan giải thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chƣa kể mở phiên tòa nhƣng ngƣời vay cố tình, viện cớ khơng đến dự, dẫn đến trƣờng hợp tồ hỗn xử để chờ đợi xử tiếp lần sau nhƣ công tác xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ NHTM khó khăn Bên cạnh đó, tòa án xử xong phải chờ án có hiệu lực, chờ đợi sẵn sàng triển khai quan thi hành án Tất nhƣng vấn đề kéo dài hàng năm, tài sản xuống cấp, chi phí trơng coi, bảo vệ quản lý tài sản ngày gia tăng Chính từ vƣớng mắc , nên việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay chủ yếu dựa sở NHTM phải chủ động tìm cách thỏa thuận với khách hàng, cố gắng thuyết phục ngƣời vay để tự xử lý tài sản, tự bán tài sản, mà khơng muốn khởi kiện tòa thủ tục rƣờm rà, phát sinh nhiều chi phí, tốn thời gian 3.2.4.2 Hướng hoàn thiện Thứ cần sửa đổi bổ sung quy định có liên quan đến vấn đề xử lý tài sản đảm bảo để quy định xử lý tài sản đảm bảo đƣợc thống rõ ràng văn bản, tránh chồng chéo mâu thuẫn quy định pháp luật việc xử lý tài sản đảm bảo Thứ hai, Nghị định 163/2006/NĐ-CP văn pháp luật giao dịch bảo đảm nói chung khơng phải riêng bảo đảm tiền vay lĩnh vực tín dụng ngân hàng theo kiến nghị thân cần kịp thời có văn hƣớng dẫn cụ thể tài sản dùng để bảo đảm tiền vay xử lý tài sản đảm bảo tiền vay lĩnh vực Ngân hàng ( văn hƣớng dẫn nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm) để giúp cho GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 64 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại NHTM có đƣợc sở pháp lý vững chủ động linh hoạt việc áp dụng pháp luật có liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Thứ ba, pháp luật tố tụng cần thực thủ tục rút gọn trƣờng hợp bên tiến hành khởi kiện vấn đề xử lý tài sản bảo đảm Có nhƣ bên cho vay NHTM đảm bảo khả thu hồi vốn vay thời gian hợp lý hạn chế rủi ro việc xử lý tài sản bảo đảm GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 65 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ đề cập chƣơng chƣơng ngƣời viết đƣa cách nhìn hoạt động cho vay nhƣ quy định pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Cho vay hoạt động phức tạp tiềm ẩn rủi ro định ln cần có điều chỉnh cụ thể từ pháp luật Thế nhƣng bên cạnh mặt tích cực quy định pháp luật hoạt động cho vay tồn số hạn chế định Vì Chƣơng nhìn tổng quan thực tiễn hoạt động cho vay số ngân hàng thƣơng mại điển hình mặc tích cực số điểm hạn chế từ quy định pháp luật hoạt động cho vay, qua đề xuất số kiến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Ở chƣơng ngƣời viết đƣa mặt tích cực quy định pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại kể đến nhƣ : thứ nhất, pháp luật đƣa quy định cụ thể điều kiện để khách hàng vay vốn ngân hàng thƣơng mại nhƣ phải đáp ứng điều kiện lực chủ thể, mục đích sử dụng vốn vay hay phải đảm bảo khả trả nợ Thứ hai, nội dung hoạt động cho vay nhƣ nguyên tắc cho vay hay phƣơng thức cho vay, lãi suất cho vay,…đều đƣợc quy định chặt chẽ thống việc đƣa quy định mục đích nhằm đảm bảo hoạt động cho vay NHTM đƣợc diễn theo trật tự định làm để giải thắc mắc khiếu kiện bên xảy tranh chấp hay mở rộng đối tƣợng tài sản đƣợc tham gia vào giao dịch bảo đảm nhƣ quyền đòi nợ hay tàu biển,…là mặt tích cực quy định pháp luật hoạt động cho vay Tuy nhiên từ mặt tích cực tồn mặt hạn chế từ quy định pháp luật gây rủi ro cho NHTM Vấn đề đặt cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo cho hệ thống NHTM hoạt động cách an toàn hiệu Một số hạn chế kể đến nhƣ vấn đề quy định trƣờng hợp đối tƣợng làm công tác thẩm định xét duyệt cho vay không nên xếp vào trƣờng hợp hạn chế cho vay Ngoài vấn đề liên quan đến quy trình cho vay nhƣ thủ tục vay vốn hay trình thẩm định hồ sơ vay vốn việc xử lý tài sản đảm bảo nhiều khó khăn vƣớng mắc mà pháp luật NHTM cần phải hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn Vì chƣơng ngƣời viết đƣa số giải pháp nhằm làm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay NHTM nói chung hoạt động cho vay NHTM nói riêng nhƣ cần sửa đổi quy định điều 127 Luật TCTD theo xếp đối tƣợng thẩm định xét duyệt cho vay vào trƣờng hợp cấm cho vay Ngoài cần GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 66 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại sửa đổi bổ sung thêm quy định pháp luật vấn đề xử lý tài sản bảo đảm, mà cần có thống văn pháp luật điều chỉnh vấn đề xử lý tài sản bảo đảm Ngoài thủ tục khởi kiện tòa án số vấn đề bất cập thủ tục tố tụng gây ảnh hƣởng đến hiệu thu hồi vốn vay NHTM pháp luật thủ tục tố tụng cần có thay đổi với thủ tục nhanh chóng nhằm giúp cho NHTM tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi vốn vay Bên cạnh hoạt động cho vay NHTM việc để xảy rủi ro trình thẩm định xét duyệt cho vay điều khơng tránh khỏi Chính giải pháp đƣa cho NHTM cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật hoạt động cho vay, cần xây dựng quy chế đạo đức bồi dƣỡng nghiệp vụ hoạt động cho vay cho cán tín dụng NHTM trình thẩm định hồ sơ vay vốn quy trình vay vốn NHTM cần đƣợc tiến hành theo thủ tục tinh giản phù hợp với cải cách hành giai đoạn để dễ dàng khách hàng vay GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 67 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại KẾT LUẬN Đứng trƣớc phát triển kinh tế nƣớc quốc tế nhƣ vấn đề đặt lên hàng đầu ngân hàng nói chung ngân hàng thƣơng mại nói riêng phải phát triển hoạt động để đạt đƣợc hiệu kinh tế Ngân hàng thƣơng mại theo quy định pháp luật ngân hàng đƣợc thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác mục tiêu lợi nhuận Nhƣ vậy, để đạt đƣợc hiệu kinh tế mục tiêu lợi nhuận nhƣ mong muốn đòi hỏi Ngân hàng thƣơng mại cần nổ lực nửa hoạt động để vƣơn lên ngày phát triển Trong hoạt động Ngân hàng thƣơng mại hoạt động cho vay hoạt động tiêu biểu mang lại lợi nhuận định cho Ngân hàng thƣơng mại Thông qua hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ nhu cầu tiêu dùng cho tổ chức, cá nhân từ góp phần tăng hiệu kinh doanh, giải việc làm, dẫn đến ổn định kinh tế xã hội Tuy hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại hoạt động mang lại lợi nhuận nhƣng tiềm ẩn rủi ro Chính ln cần có điều chỉnh từ quy định pháp luật Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại hiểu tổng thể quy phạm pháp luật, điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình Ngân hàng thƣơng mại tiến hành cấp tín dụng cho khách hàng thơng qua nghiệp vụ cho vay Theo đó, nội dung đề tài ngƣời viết tập trung nghiên cứu quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại bao gồm vấn đề nhƣ: chủ thể tham gia vào quan hệ cho vay, trƣờng hợp cấm hạn chế cho vay, quy trình thủ tục cho vay, biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản xử lý tài sản đảm bảo Bên cạnh đó, hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại đƣợc pháp luật điều chỉnh nhƣng lại không tránh khỏi số hạn chế định Hạn chế phần xuất phát từ quy định pháp luật hoạt động cho vay chƣa phù hợp với thực tiễn, phần cán Ngân hàng thƣơng mại thực chƣa nghiêm túc quy định pháp luật Qua trình nghiên cứu đề tài luận văn, từ việc phân tích quy định pháp luật thực tiễn việc áp dụng quy định vào hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại, ngƣời viết đƣa ý kiến nhận xét số định hƣớng hoàn thiện nhằm hoàn chỉnh quy định pháp luật vấn đề có liên quan đến hoạt động cho vay Các định hƣớng hoàn thiện ngƣời viết tập trung vào vấn đề mà ngƣời viết nhận thấy hạn chế việc áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại nhƣ quy trình cho vay rƣờm rà thông GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 68 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại qua nhiều bƣớc hay việc quy định vấn đề xử lý tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất mâu thuẫn chƣa thống nhất,…qua số điểm hạn chế ngƣời viết đƣa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nhƣ quy trình cho vay cần đƣợc thực với thủ tục tinh giản phù hợp với cải cách hành giai đoạn nhƣ cần có thống văn pháp luật điều chỉnh vấn đề xử lý tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất Do đề tài nghiên cứu có phạm vi rộng trình độ ngƣời viết có giới hạn nên viết khơng tránh khỏi số thiếu sót, ngƣời viết mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến q thầy, để giúp viết đƣợc hồn thiện GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 69 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO & DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Bộ luật Dân năm 2005 Luật tổ chức tín dụng năm 1997 (sửa đổi bổ sung 2004) Luật Doanh nghiệp 2005 Luật Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 2010 Luật Tổ chức tín dụng 2010 Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29.12.1999 bảo đảm tiền vay Tổ chức tín dụng Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29.12.2006 Giao dịch bảo đảm Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16.7.2009 tổ chức hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Nghị định 11/2012/ NĐ-CP ngày 22.2.2012 sửa đổi bổ sung số điều nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29.12.2006 giao dịch bảo đảm có hiệu lực ngày 10.4.2012 10 Thơng tƣ 09/2013/TT-NHNN ngày 25.3.2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng việt nam TCTD, chi nhánh Ngân hàng nƣớc khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế 11 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNNVN ban hành kèm theo quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng DANH MỤC SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Ngân hàng, Nhà xuất Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2006 GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 70 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo Pháp luật hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Đồn Thị Phƣơng Diệp, Giáo trình Bảo đảm nghĩa vụ, tủ sách Đại học Cần Thơ, 2009 Lê Huỳnh Phƣơng Chinh, Tập giảng Luật Ngân hàng, Đại học Cần Thơ, 2010 Nguyễn Thị Mùi, Nghiệp vụ Ngân hàng thƣơng mại, NXB Tài 2005 Thái Văn Đại: Nghiệp vụ Ngân hàng thƣơng mại, Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất Đại học Cần Thơ, 2010 DANH MỤC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Đại học kinh tế Quốc dân, Khái niệm phân loại Ngân hàng thương mại http://www.voer.edu.vn/module/kinh-te/khai-niem-va-phan-loai-ngan-hangthuong-mai.html, [truy cập ngày 3.3.2013] Hoàng Thế Thỏa: Tác động từ định giảm lãi suất, Báo điện tử Chính phủ, 2013, http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Tac-dong-tu-quyet-dinh-giam-laisuat/20133/165140.vgp, [truy cập ngày 22.4.2013] Hoàng Xuân Hƣng, Tổng quan tín dụng Ngân hàng, http://voer.edu.vn/baiviet/kinh-te/tong-quan-ve-tin-dung-ngan-hang.html, [truy cập ngày 9.3.2013] Bộ Tƣ Pháp : www.moj.gov.vn Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam www.sbv.gov.vn Báo pháp luật Việt Nam: www.phapluatvn.vn Báo Tạp chí tài chính: http://www.tapchitaichinh.vn/ GVHD: Ths Lê Huỳnh Phƣơng Chinh 71 SV: Dƣơng Thị Thanh Thảo ... CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Hoạt động cho vay Ngân hàng nói chung NHTM nói riêng phần hoạt động tín dụng ngân hàng Hoạt. .. PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ THAM GIA VÀO QUAN HỆ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 30 2.1.1 Quy định pháp luật Bên cho vay - Ngân. .. điểm hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại, hình thức cho vay Ngân hàng thƣơng mại vai trò hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại Ngồi tìm hiểu quy định pháp luật đƣợc áp dụng cụ thể hoạt động cho
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại PHÁP LUẬT về HOẠT ĐỘNG CHO VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại dương thị thanh thảo , LUẬN văn LUẬT THƯƠNG mại PHÁP LUẬT về HOẠT ĐỘNG CHO VAY của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại dương thị thanh thảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn