84 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề thi thử THPT chuyên phan bội châu nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết doc

14 191 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2018, 23:37

Đề thi thử THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần I Nhận biết Câu 1: Biết mùi cá (đặc biệt cá mè) hỗn hợp amin (nhiều trimetylamin) số chất khác Để khử mùi cá trước nấu ta dùng dung dịch sau đây? A Xút B Soda C Nước vôi D Giấm ăn Câu 2: Al(OH)3 không phản ứng với dung dịch đây? A HCl B NaOH C H2SO4 D Na2SO4 C CH3COOH D C2H5OH Câu 3: Chất sau chất điện li mạnh? A NaOH B HF Câu 4: Polime sau thuộc loại polime thiên nhiên? A Polietilen B Tơ olon C Tơ tằm D Tơ axetat t° Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: Fe(NO3)2  → X + NO2 + O2 Chất X A Fe3O4 B Fe(NO2)2 C FeO D Fe2O3 Câu 6: Hợp chất hữu thiết phải chứa nguyên tố A hidro B cacbon C oxi D nitơ C Na D Cu Câu 7: Kim loại sau kim loại kiềm? A Ba B Al Câu 8: Trong công nghiệp, kim loại nhôm điều chế phương pháp A nhiệt luyện B thủy luyện C điện phân dung dịch D điện phân nóng chảy Câu 9: Khi X đốt than lò, đốt xăng dầu động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người vật nuôi, làm giảm khả vận chuyển oxi máu X A CO2 B SO2 C CO D Cl2 Câu 10: Vinyl axetat công thức cấu tạo A CH2=CHCOOCH3 B HCOOCH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 11: Phương trình hóa học sau sai? A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ B 3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O C Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O D 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl2 Câu 12: Công thức phân tử glixerol A C3H8O3 B C2H6O2 C C3H8O D C2H6O Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tôi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) Câu 13: Cho 2,33 gam hỗn hợp Zn Fe vào lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hoàn tồn thu 896 ml khí H 2(đktc) dung dịch Y chứa m gam muối Giá trị m A 5,17 B 3,57 C 1,91 D 8,01 Câu 14: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al Fe2O3 tan hết dung dịch HNO3 loãng dư, thu 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Fe2O3 X A 65,38% B 48,08% C 34,62% D 51,92% Câu 15: Hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X Khí Y A HCl B Cl2 C O2 D NH3 Câu 16: Cho chất: triolein, glucozơ, etyl axetat, Gly-Ala Số chất bị thủy phân mơi trường axit, đun nóng A B C D Câu 17: Đốt cháy hồn tồn lượng xenlulozơ cần 2,24 lít O thu V lít CO Các khí đo đktc Giá trị V A 4,48 B 2,24 C 1,12 D 3,36 Câu 18: Cho 13,50 gam amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu 24,45 gam muối Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A B C D Câu 19: Thí nghiệm sau không xảy phản ứng? A Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 B Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng C Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch HCl D Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 Câu 20: Cho phát biểu sau: (a) Axetilen etilen đồng đẳng (b) Axit fomic phản ứng tráng bạc (c)Phenol chất rắn, tan nước lạnh (d) Axit axetic tổng hợp trực tiếp từ metanol Số phát biểu A B C D III Vận dụng Câu 21: Cho phát biểu: (a) Các nguyên tố nhóm IA kim loại (b) Tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe (c) Kim loại Na khử ion Cu2+ dd thành Cu (d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa cho vào dd chứa Na2SO4 H2SO4 (e) Cho Fe vào dd AgNO3 dư, sau phản ứng thu dd chứa hai muối (g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu Fe S phỏt biu ỳng l [Phát hành dethithpt.com] A B C D Câu 22: Este X cơng thức phân tử C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu dd Y không tham gia phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam hỗn hợp E gồm hai axit cacboxylic X, Y (M X < MY), thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) 2,7 gam H2O Phần trăm khối lượng oxi phân tử Y A 71,11% B 69,57% C 53,33% D 49,45% Câu 24: Kết thí nghiệm chất X, Y, Z, T với số thuốc thử ghi bảng sau: Chất Dung dịch X Y Dung dịch màu Z Kết tủa trắng T Dung dịch Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải nước brom Kim loại Na khí khí màu khí Các chất X, Y, Z, T A Ancol etylic, stiren, phenol, axit acrylic B Ancol etylic, stiren, axit axetic, axit acrylic C Axit axetic, benzen, phenol, stiren D Axit axetic, axit fomic, stiren, axit acrylic Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tơi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) Câu 25: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH) đến dư vào dd chứa a mol Na 2SO4 b mol Al2(SO4)3 Lượng kết tủa tạo biểu diễn đồ thị bên Giá trị a A 0,03 B 0,06 C 0,08 D 0,30 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Al 0,35 mol Fe tác dụng với dd chứa hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 H2SO4, thu 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (gồm NO H 2), dung dịch chứa m gam muối 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại (trong kim loại mạnh chiếm 80,88% khối lượng) Giá trị m A 47,84 B 39,98 C 38,00 D 52,04 Câu 27: Chất hữu mạch hở X cơng thức C 8H15O4N Cho m gam X tác dụng với lượng dư dd NaOH, thu (m + 1) gam muối Y amino axit hỗn hợp Z gồm hai ancol Giá trị m Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 15,75 B 7,27 C 94,50 D 47,25 Câu 28: Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2,68A Sau thời gian điện phân t (giờ), thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 2,55 gam Al2O3 Giá trị t gần với giá trị sau đây? [Ph¸t hµnh bëi dethithpt.com] A B C D 3,5 Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm amino axit Y (H 2NCxHyCOOH) 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 tác dụng với 50 ml dd HCl 1M, thu dd Z Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,04 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dd chứa 8,135 gam muối Phân tử khối Y A 117 B 75 C 103 D 89 Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tơi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) Câu 30: Hòa tan hết 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 3O4 Fe2O3 dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu V lít khí SO (sản phẩm khử S+6, đktc) dung dịch Y Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào Y, thu 21,4 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 B 6,72 C 5,60 D 7,84 Câu 31: Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xong cạn dung dịch thu 27,3 gam chất rắn Giá trị V A 350,0 B 462,5 C 600,0 D 452,5 Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng X (C6H11O4N) + NaOH → Y + Z + H2O Y + HCl → HOOC–CH(NH3Cl)–CH2–CH2–COOH + NaCl Biết X, Y, Z hợp chất hữu Phát biểu sau đúng? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A Y axit glutamic B X hai cấu tạo thỏa mãn C Phân tử X hai loại chức D Z ancol etylic Câu 33: Cho chất X, Y, Z, T tác dụng với H2SO4 thỏa mãn sơ đồ: Fe(NO3)2 → X → Y → Z → T Mỗi mũi tên ứng với phản ứng Các chất X, Y, Z, T A FeS, Fe(OH)2, FeO, Fe B FeCO3, FeO, Fe, FeS C FeCl2, Fe(OH)2, FeO, Fe D FeS, Fe2O3, Fe, FeCl3 Câu 34: Cho 38,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOC6H5 (phenyl axetat) Val-Gly-Ala (tỉ lệ mol : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 54,5 B 56,3 C 58,1 D 52,3 Câu 35: Cho cặp dung dịch sau: (a) NaOH Ba(HCO3)2; (b) NaOH AlCl3; (c) NaHCO3 HCl; (d) NH4NO3 KOH; (e) Na2CO3 Ba(OH)2; (f)AgNO3 Fe(NO3)2 Số cặp dd trộn với xảy phản ứng A B C D Câu 36: Cho dãy chất: CH3COOH3NCH3, H2NCH2COONa, H2NCH2CONHCH2-COOH, ClH3NCH2COOH, saccarozơ glyxin Số chất dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 37: Cho phát biểu sau: (1) Điều chế kim loại Al cách điện phân nóng chảy Al2O3 (2) Tất kim loại kiềm thổ tan nước nhiệt độ thường (3) Quặng boxit thành phần Na3AlF6 (4) Bột nhôm tự bốc cháy tiếp xúc với khí Clo (5) Thạch cao sống cơng thức CaSO4.H2O (6) Đun nóng làm mềm nước tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu là? A B C D Câu 38: Hỗn hợp E gồm pentapeptit X, hexapeptit Y, Val-Ala (trong X, Y chứa Ala, Gly, Val số mol Val-Ala 1/4 số mol hỗn hợp E) Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,95 mol NaOH, thu hỗn hợp muối Ala, Gly, Val Mặt khác Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải đốt cháy hoàn toàn 139,3 gam E, thu tổng khối lượng CO H2O 331,1 gam Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E gần với giá trị sau đây? A 60% B 64% C 68% D 62% Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tôi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) Câu 39: X este mạch hở cơng thức phân tử C5H8O2; Y Z hai este (đều no, mạch hở, tối đa hai nhóm este, M Y < MZ) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X, Y Z, thu 15,68 lít CO2 (đktc) Mặt khác, cho E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp hai ancol số cacbon hỗn hợp hai muối Phân tử khối Z A 74 B 118 C 88 D 132 Câu 40: Hòa tan hồn tồn 216,55 gam hỗn hợp KHSO Fe(NO3)3 vào nước dung dịch X Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO, Al2O3 (trong m O = 64 m Y ) tan hết vào 205 X Sau phản ứng kết thúc, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí T tổng khối lượng 1,84 gam (trong H chiếm 4/9 thể thích nguyên tố oxi chiếm 8/23 khối lượng hỗn hợp) Cho BaCl dư vào Z thu 356,49 gam kết tủa Giá trị m A 20,0 B 22,0 C 22,5 D 20,5 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đáp án 1-D 11-D 21-C 31-A 2-D 12-A 22-A 32-B 3-A 13-A 23-A 33-B 4-C 14-A 24-A 34-A 5-D 15-C 25-B 35-B 6-B 16-D 26-B 36-B 7-C 17-B 27-C 37-A 8-D 18-A 28-D 38-B 9-C 19-D 29-C 39-B 10-C 20-D 30-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Mùi cá amin gây nên Mà amin hợp chất tính bazo ⇒ Dùng giấm ăn (tính axit) để trung hòa → tạo muối theo nước trơi Câu 2: Đáp án D Vì Al(OH)3 hyđroxit lưỡng tính ⇒ tác dụng với axit bazo Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tơi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) Câu 3: Đáp án A Các dung dịch kiềm LiOH, KOH, Ba(OH)2, NaOH chất điện li mạnh Câu 4: Đáp án C Polime thiên thiên phổ biến tinh bột, xenlulozo, tơ tằm Câu 5: Đáp án D t° Ta phản ứng: 4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2↑ Câu 6: Đáp án B Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO 2, muối cacbonat, muối cacbua, muối xianua) [Phát hành dethithpt.com] Cõu 7: ỏp ỏn C Cỏc kim loại thuộc nhóm IA kim loại kiềm Gồm: Li, Na, K, Rb Cs Fr Câu 8: Đáp án D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy Al2O3 Câu 9: Đáp án C Khí CO Vì t° Ban đầu C phản ứng: C + O2  → CO2 t° Sau đó: CO2 + C  → 2CO Câu 10: Đáp án C Để gọi tên este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự: Tên R' + Tên RCOO + at ⇒ Tên gọi vinyl axetat ứng với CTCT thu gọn CH3COOCH=CH2 Câu 11: Đáp án D D sai vì: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Câu 12: Đáp án A Glixerol CTPT C3H8O3 ứng với công thức C3H5(OH)3 Câu 13: Đáp án A Ta mMuối = mKim loại + mCl– ⇔ mMuối = mKim loại + nH2 × 71 = 2,33 + 0,04 × 71mol ⇒ mMuối = 5,17 gam Câu 14: Đáp án A Đặt nAl = a nFe2O3 = b ta có: PT theo mHỗn hợp = 27a + 160b = 15,6 (1) PT bảo toàn electron: 3nAl = 3nNO ⇔ a = 0,2 (2) Giải hệ (1) (2) ⇒ b = 0,06275 ⇒ %mFe2O3 = 0, 06275 × 160 × 100 ≈ 65,38% 15, Câu 15: Đáp án C Vì thu Y phương pháp đẩy nước ⇒ Y khơng tan tan nước Câu 16: Đáp án D Số chất bị thủy phân mơi trường axit, đun nóng gồm: Triolein, etyl axetat Gly-Ala Câu 17: Đáp án B Xenlulozo thuộc cacbohidrat ⇒ cơng thức tổng qt Cn(H2O)m t° ⇒ đốt ta có: Cn(H2O)m + nO2  → nCO2 + mH2O ⇒ nCO2 = nO2 = 0,1 mol ⇒ VCO2 = 2,24 lít Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 18: Đáp án A Vì amin đơn chức ⇒ nHCl phản ứng = nAmin ⇒ mTăng = mHCl = 24,45 – 13,5 = 10,85 gam ⇒ nHCl = nAmin = 0,3 mol ⇒ MAmin = 45 ⇒ Amin CTPT C2H7N X đồng phân là: C2H5NH2 (CH3)2NH Câu 19: Đáp án D A ⇒ Fe2+ + H+ + NO3– → Fe3+ + NO + H2O B ⇒ Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2↑ C ⇒ NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O Câu 20: Đáp án D Axetilen thuộc họ ankin etilen thuộc họ anken ⇒ (a) Sai Câu 21: Đáp án C (a) Sai ngun tố hidro khơng phải kim loại (b) Đúng tính dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự Ag > Cu > Au > Al > Fe (c) Sai dung dịch Cu2+ H2 ⇒ Na tác dụng với H2O trước (d) Sai khơng thể tạo điện cực khác chất (e) Đúng AgNO3 dư tạo muối Fe(NO 3)3 Tuy nhiờn cú thờm AgNO3 d [Phát hành bëi dethithpt.com] (g) Sai FeCl3 dư ⇒ Mg hết trước Fe3+ ⇒ không thu Fe Câu 22: Đáp án A Vì Este chứa ngun tử oxi ⇒ Este đơn chức Este đơn chức + NaOH theo tỉ lệ 1:2 ⇒ Este dạng RCOOC6H4R' Vì sản phẩm sau phản ứng xà phòng hóa khơng tráng gương ⇒ R ≠ H Vậy CTCT thỏa mãn X gồm: CH3COOC6H4CH3 (3 đồng phân vị trí octo, meta, para) C2H5COOC6H5 Câu 23: Đáp án A ► nCO₂ = 0,2 mol; nH₂O = 0,15 mol ⇒ nC = 0,2 mol; nH = 0,3 mol mE = mC + mH + mO ⇒ mO = 9,1 - 0,2 × 12 - 0,3 = 6,4(g) ⇒ nO = 0,4 mol ► nCOO = nO ÷ = 0,2 mol = nC ⇒ C khơng gốc hidrocacbon (chỉ nhóm chức) ⇒ chất thỏa mãn HCOOH (COOH)₂ X Y Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word li gii %O/Y = 16 ì ữ 90 × 100% = 71,11% Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án B Ta sơ đồ q trình:  Na 2SO : a  Ba ( AlO ) : 0, 02 + Ba ( OH ) → BaSO ↓ +   14 43  NaAlO : 2a 43   Al ( SO ) : b 14 0,3( mol ) 0,32 mol ( ) Bảo toàn gốc SO42– ta có: a + 3b = 0,3 (1) Bảo tồn Al ta có: 0,02×2 + 2a = 2b ⇔ 2a – 2b = –0,04 (2) Giải hệ (1) (2) ta a = nNa2SO4 = 0,06 mol Câu 26: Đáp án B Câu 27: Đáp án C Câu 28: Đáp án D Vì 2nCuSO4 < nNaCl ⇒ Al2O3 bị hòa tan OH– Ta nAl2O3 = 0,025 mol ⇒ nOH– cần dùng = 0,05 mol ⇒ nNaOH = 0,05 mol Vì Dung dịch chứa chất tan ⇒ Cl– bị điện phân hết chất tan Na2SO4 NaOH ⇒ mGiảm = mCu + mCl– + mH2 ⇔ mGiảm = 0,05×64 + 0,15×35,5 + 0,05×1 = 8,575 < 10,375 ⇒ Nước điện phân (10,375 – 8,575) = 1,8 gam ⇒ nH2O = 0,1 mol ⇒ ∑ne nhận = 2nCu + 2nH2 + 2nH2O = 0,1 + 0,05 + 0,2 = 0,35 mol ⇒t= 0,35 × 96500 ≈ 12602,6s ≈ 3,5 2, 68 Câu 29: Đáp án C Ta ∑nCOOH + nH+ = ∑nOH– ⇒ Y + 0,01×2 + nHCl = nNaOH + nKOH ⇒ nY = 0,02 mol nH2O tạo thành = ∑nOH– = 0,09 mol ⇒ Bảo tồn khối lượng ta có: mY + mH2NC3H5(COOH)2 + mHCl = mNaOH + mKOH + mH2O ⇔ mY = 2,06 gam ⇔ MY = 2, 06 = 103 0, 02 Câu 30: Đáp án B H2SO4 dùng dư đề cho rõ ràng → 21,4 gam kết tủa rõ 0,2 mol Fe(OH)3 Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 0,9 mol NaOH → chứng tỏ nH+ Y = 0,3 mol hết.! (p/s: đừng nhầm lẫn 0,2 mol Fe(OH)3 → ∑nFe X = 0,2 nhé.!) ♦ CB3: 19,2 gam (Fe; O) + 0,75 mol H2SO4 (lượng đủ) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 2x mol Fe → x mol Fe2(SO4)3 ||→ nSO2 = 0,75 – 3x theo bảo tồn S bảo tồn electron 2nO X = 3nFe – 2nSO2 ||→ nO X = 6x – 0,75 mol ||→ mX = mFe + mO = 56 × 2x + 16 × (6x – 0,75) = 19,2 ||→ giải ra: x = 0,15 mol ||→ nSO2 = 0,75 – x = 0,3 mol → Yêu cầu VSO2 = 6,72 lít p/s: giải CB3 nhiều hướng khác: ví dụ gọi x SO2 theo x; nH2O = 0,375 mol ||→ BTKL phương trình giải x ln.! Câu 31: Đáp án A Ta nP2O5 = 0,1 mol ⇒ nP = 0,2 mol ● Giả sử tạo muối NaH2PO4 Bảo toàn P ⇒ nNaH2PO4 = 0,2 mol ⇒ mMuối = 24 gam ⇒ Điều giả sử sai ● Giả sử tạo muối Na2PO4 Bảo toàn P ⇒ nNa2HPO4 = 0,2 mol ⇒ mMuối = 28,4 gam ⇒ Điều giả sử sai + Nhận thấy 24 < 27,3 < 28,4 ⇒ muối NaH2PO4 Na2PO4 Đặt nNaH2PO4 = a nNa2PO4 = b PT theo bảo toàn P ta có: a + b = 0,2 (1) PT theo m muối: 120a + 142b = 273 (2) Giải hệ (1) (2) ⇒ nNaH2PO4 = 0,05 nNa2PO4 = 0,15 Bảo tồn Na ta ∑nNaOH pứ = a + 2b = 0,35 mol ⇒ VNaOH = 0,35 lít = 350 ml Câu 32: Đáp án B Câu 33: Đáp án B Vì X, Y, Z T tác dụng với H2SO4 nên Loại C FeCl2 Loại D FeCl3 + Từ phản ứng X tạo X ⇒ Loại A FeS khơng thể tạo Fe(OH)2 thơng qua phản ứng Câu 34: Đáp án A Từ tỉ lệ mol 1:1 ⇒ nCH3COOC6H5 = nVal-Gly-Ala = 0,1 mol Ta mX + mNaOH = mMuối + mH2O Ta nNaOH pứ = 2nCH3COOC6H5 + 3nVal-Gly-Ala = 0,5 mol Mà nH2O = nCH3COOC6H5 + nVal-Gly-Ala = 0,2 mol Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Bảo toàn khối lượng ⇒ mMuối = 38,1 + 0,5×40 – 0,2×18 = 54,5 gam Câu 35: Đáp ỏn B Ta cú cỏc phn ng: [Phát hành dethithpt.com] (a) 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O (b) 3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3↓ + 3NaCl Sau đó: Al(OH)3 + NaOHdư → [NaAl(OH)4] (c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O (d) NH4NO3 + KOH → KNO3 + NH3↑ + H2O (e) Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH (f) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ Câu 36: Đáp án B Số chất dãy vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl gồm: CH3COOH3NCH3, H2NCH2CONHCH2-COOH glyxin Câu 37: Đáp án A (2) Sai Be khơng tan nước (3) Sai quặng boxit thành phần Al2O3 (5) Sai thạch cao sống cơng thức CaSO4.2H2O (6) Sai làm mềm nước cứng tạm thời cách đun nóng Câu 38: Đáp án B ► Quy E C₂H₃NO, CH₂ H₂O ⇒ nC₂H₃NO = nNaOH = 0,95 mol; nH₂O = nE = 0,2 mol Đặt nCH₂ = x Giả sử 139,3(g) E gấp k lần 0,2 mol E ⇒ 139,3(g) E chứa 0,95k mol C₂H₃NO; kx mol CH₂ 0,2k mol H₂O Đốt cho (1,9k + kx) mol CO₂ (1,625k + kx) mol H₂O ⇒ mE = 57 × 0,95k + 14kx + 18 × 0,2k = 139,3(g) || 44.(1,9k + kx) + 18.(1,625k + kx) = 331,1(g) ||⇒ giải hệ cho: k = 2; kx = 1,7 ⇒ x = 1,7 ÷ = 0,85 mol ● nVal-Ala = 1/4nE = 0,05 mol Đặt nX = a; nY = b ⇒ nE = a + b + 0,05 = 0,2 mol nC₂H₃NO = 5a + 6b + 0,05 × = 0,95 mol Giải hệ có: a = 0,05 mol; b = 0,1 mol ► Gọi số gốc CH₂ ghép vào X Y m n Chú ý X Y chứa Gly, Ala Val ⇒ X Y chứa ÍT NHẤT gốc Ala gốc Val ⇒ m, n ≥ (do ghép Ala cần CH₂; ghép Val cần CH₂) ⇒ 0,05m + 0,1n + 0,05 × = 0,85 Giải phương trình nghiệm nguyên: m = n = X l GlyAlaVal v Y l GlyAlaVal [Phát hành bëi dethithpt.com] Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ⇒ %mY = 0,1 × 430 ÷ (0,95 × 57 0,85 × 14 + 0,2 × 18) × 100% = 61,74% Câu 39: Đáp án B t° Giải đốt 0,2 mol E + O2  → 0,7 mol CO2 + ? mol H2O ⇒ Ctrung bình E = 0,7 ÷ 0,2 = 3,5 ⇒ CY < 3,5 ⇒ khả cho Y HCOOCH3; HCOOC2H5 CH3COOCH3 Tuy nhiên ý thủy phân E thu ancol số C ⇒ Y phải HCOOC2H5 để suy ancol số C lại C2H4(OH)2 ||⇒ cấu tạo X CH2=CH–COOC2H5 este Z no (HCOO)2C2H4 ||⇒ MZ = 118 Câu 40: Đáp án D Hỗn hợp khí D gồm 0,04 mol H2 || mO/D = 0,64 gam ⇔ nO/D = 0,04 mol ⇒ nN/D = 1,84 − 0, 04 × − 0, 64 = 0,08 mol 14 Kết tủa BaSO4 với 1,53 mol → ban đầu 1,53 mol KHSO4 → Fe(NO3)3 0,035 mol Bảo tồn N → Z 0,025 mol NH4+; bảo toàn H → nH2O = 0,675 mol Bảo toàn O → ∑nO Y = 0,4 mol m = 0,4 ì 16 ì 205 ữ 64 = 20,5 gam K +  3+ 1,53mol  Al   64 48   Al    KHSO   2+  Mg  +   → Mg Fe NO ( ) 3 O   43  Fe? + 123  0,035mol   mgam  NH +4 : 0, 025mol    mol   H : 0, 04     SO 24 −  +  N : 0, 08mol  + H O { { O : 0, 04mol  0,675mol 1,53mol       Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 20,5 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đáp án 1- D 11 -D 21- C 31- A 2-D 12 -A 22-A 32-B 3-A 13 -A 23-A 33-B 4-C 14 -A 24-A 34-A 5-D 15 -C 25-B 35-B 6-B 16 -D... khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn có + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2 018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2 017 trị giá 1, 000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị... 8 ,13 5 gam muối Phân tử khối Y A 11 7 B 75 C 10 3 D 89 Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn có + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2 018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm
- Xem thêm -

Xem thêm: 84 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề thi thử THPT chuyên phan bội châu nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết doc, 84 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề thi thử THPT chuyên phan bội châu nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay