138 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT chuyên thái nguyên thái nguyên lần 1 file word có lời giải chi tiết

24 104 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2018, 23:33

THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: THPT Chuyên Thái Nguyên Lần Câu 1: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  A B Câu 2: Biết  x2 x2  5x  C D a a (trong phân số tối giản a, b ��* ) giá trị tham số m thực để b b cho hàm số y x  mx   3m  1 x  3 hai điểm cực trị x1 , x2 cho x1 x2   x1  x2   Tính giá trị biểu thức S  a  b A S  13 B S  25 Câu 3: Với hai số thực dương a, b tùy ý C S  10 D S  34 log a.log  log b  Khẳng định  log khẳng định đúng? A 4a  3b  B a   b log C ab  10 D a log  b  x2  5x   Câu 4: Số nghiệm thực phương trình ln  x  1 A B C D Câu 5: Một bình để chứa Oxy sử dụng cơng nghiệp y tế thiết kế gồm hình trụ nửa hình cầu với thơng số hình vẽ Thể tích V hình bao nhiêu? A V  23   m3  B V  23   lit  C V  23   lit  D V  26   m3  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tơi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) 1 � � � � m � �1 � � m � � Câu 6: Rút gọn biểu thức P  � a a � � �: a 24 ta biểu thức dạng a n , n � � �a ��� �� �� � � phân số tối giản, m, n ��* Tính giá trị m  n A B 13 Câu 7: Cho hàm số y  C 10 D 25 x  2017 Mệnh đề đúng? x 1 A Đồ thị hàm số khơng tiệm cận ngang tiệm cận đứng đường thẳng x  1 B Đồ thị hàm số hai tiệm cận ngang đường thẳng y  2; y  khơng tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số khơng tiệm cận ngang hai tiệm cận đứng đường thẳng D Đồ thị hàm số tiệm cận ngang đường thẳng y  tiệm cận đứng Câu 8: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến �? A y  log x �1 � B y  log � � �x � x3  x 1� C y   � �� �2 � D y  2018 x Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình log x �log x � � A � ;1�� 2; � � � � � B � ; � � � C  0;1 � 1; 2 � 1� 0; � 1;  D � � 2� � Câu 10: Giá trị cực tiểu hàm số y  x ln x A yCT   2e B yCT  2e C yCT  e D yCT   e Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 11: Xét mệnh đề sau không gian hỏi mệnh đề sai? A Mặt phẳng P đường thẳng a khơng nằm P vng góc với đường thẳng b song song với (Dethithpt.com) B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với C Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thứ ba song song với D Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với Câu 12: Các nghiệm phương trình   cos x    cot x   sin x  biểu diễn sin x  cos x điểm đường tròn lượng giác? A B C D Câu 13: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình bình hành Hai điểm M, N thuộc cạnh AB AD (M, N không trùng với A) cho AB AD 2  Kí hiệu V ;V1 AM AN thể tích khối chóp S ABCD S MBCDN Tìm giá trị lớn tỉ số A B 17 14 C D V1 V Câu 14: Biết đường thẳng y   3m  1 x  6m  cắt đồ thị hàm số y  x  x  ba điểm phân biệt cho giao điểm cách hai giao điểm lại Khi m thuộc khoảng đây? � 3� 1; � A � � 2� B  0;1 C  1;0  �3 � D � ; � �2 � Câu 15: Cho hình chóp S ABC độ dài cạnh SA  BC  x, SB  AC  y, SC  AB  z thỏa mãn điều kiện x  y  z  Tính giá trị lớn thể tích khối chóp S ABC A B C D Câu 16: Từ hộp chứa cầu đỏ cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Tính xác suất để cầu lấy màu A 53 B 105 C 18 105 D 24 105 Câu 17: Hàm số y  x  x  3x  đồng biến khoảng đây? A  1;3 B  2; � C  �;0  D  0;3 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 2 2 Câu 18: Cho phương trình 2log  x  x  2m  4m   log  x  mx  2m   Biết S   a; b  � c; d  , a  b  c  d tập hợp giá trị tham số m để phương trình cho x1 , x2 hai nghiệm phân biệt thỏa mãn x12  x22  Tính giá trị biểu thức A  a  b  5c  2d A A  C A  B A  D A  Câu 19: Cho hình nón đỉnh S bán kính đáy R  a , góc đỉnh 60� Diện tích xung quanh hình nón A  a B 4 a C 6 a D 2 a Câu 20: phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  x  A y  2 x  B y  2 x  x2  x 1� Câu 21: Bất phương trình � �� �2 �  C y  x  D y  x  1 tập nghiệm S   a; b  Khi giá trị b  a 32 A B C D Câu 22: Cho x, y số thực dương thỏa mãn log 25 x x y  log15 y  log x a  b  , với a, b số nguyên dương Tính a  b y A 14 B C 21 D 34 Câu 23: Một hình lăng trụ 2018 mặt Hỏi hình lăng trụ tất cạnh? A 6057 B 6051 C 6045 Câu 24: tất cặp số thực x  x   log 25: thỏa mãn đồng thời điều kiện  5 y  4 y  y    y  3 �8 ? A Câu  x; y  D 6048 B Số giá trị C nguyên tham D số m � 2018; 2018 x   m   x    m  1 x3  x nghiệm A 2016 B 2010 C 2012 D 2014 Siêu khuyến mại áp dụng năm lần Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải để PT - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tơi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn r r r ur a   2;3;1 , b   5, 7,  , c   3; 2;  d   4;12; 3 Mệnh đề sau sai? r r r r r ur r A a, b, c ba vecto không đồng phẳng B 2a  3b  d  2c r r ur r ur r r r C a  b  d  c D d  a  b  c véc tơ Câu 27: Từ chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; lập số tự nhiên hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị lớn chữ số hàng chục? A 48 B 72 C 54 D 36 Câu 28: Trong mặt phẳng Pcho tam giác OAB cân O, OA  OB  2a, � AOB  120� Trên đường thẳng vng góc với măt phẳng Ptại O lấy hai điểm C, D , nằm hai phía mặt phẳng Psao cho tam giác ABC vng C tam giác ABD Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD A 3a 2 B a C 5a 2 D 5a �e ax  e3 x x �0 � � 2x y  f x  Tìm giá trị a để hàm số f  x  liên   � Câu 29: Cho hàm số � x  �2 tục điểm x  A a  B a  C a   D a   Câu 30: Cho hình chóp S ABCD đáy hình vng cạnh 2a, tam giác SAB đều, góc  SCD   ABCD  60� (Dethithpt.com) Gọi M trung điểm cạnh AB Biết hình Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải chiếu vng góc đỉnh S mặt phẳng  ABCD  nằm hình vng ABCD Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng SM AC A a 5 B 5a 3 C 2a 15 D 2a 5 Câu 31: Trong dãy số un cho đây, dãy số giới hạn khác 1? A un  n  n  2018   n  2018  2017 B un  2018 1    C un  1.3 3.5  2n  1  2n  3 1 n  n  2020  4n  2017 u  2018 � �1 D � un 1   un  1 , n �1 � � Câu 32: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  3sin x  cos x  A max y  4, y  6 B max y  4, y  6 C max y  4, y  6 D max y  4, y  6 Câu 33: Để chặn đường hành lang hình chữ L người ta dung que sào thẳng dài đặt kín điểm chạm với hành lang (như hình vẽ bên) Biết hỏi sào thỏa mãn điều kiện chiều dài tối thiểu bao nhiêu? A 18 B 27 C 15 D 12 x Câu 34: Cho hai hàm số f  x   log 0,5 x g  x   Xét mệnh đề sau  I  Đồ thị hàm số đối xứng qua đường thẳng y  x  II  Tập xác định hai hàm số  III  Đồ thị hai hàm số cắt điểm  IV  Hai hàm số nghịch biến tập xác định mệnh đề mệnh đề trên? A B Câu 35: Số nghiệm phương trình cos x  A B C D thuộc  2 ; 2  C D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải  Câu 36: giá trị nguyên dương m để hàm số y  x  x    3m  x 1 đồng biến  0;1 ? A B C Vô số D x � 0;50  Câu 37: Tính tổng tất nghiệm phương trình esin � � 4�  tan x thuộc đoạn  � � A 1853 B 2475 C 2671 Câu 38: Tính tổng diện tích tất mặt khối đa diện loại A B D 1853  3;5 cạnh D  C 3 3 Câu 39: Cho hình thang cân ABCD cạnh AB  2a; CD  4a cạnh bên AD  BC  3a Tính theo a thể tích V khối tròn xoay thu quay hình thang cân ABCD xung quanh trục đối xứng A V   a B V   10 a C V  10 a D V  14 a Câu 40: Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  mx  nằm bên phải trục tung Tìm số phần tử tập hợp  5;6  �S A B C D Câu 41: phép tịnh tiến biến đường tròn thành nó? A B C D Câu 42: Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' đáy ABC tam giác vuông A, � ABC  30� Gọi M trung điểm AB, tam giác MA ' C cạnh 2a nằm mặt phẳng vng góc với đáy Thể tích khối lăng trụ ABC A ' B ' C ' A 24 2a B 24 3a C 72 3a D 72 2a Câu 43: Tính đạo hàm hàm số y  log  x  1 A y '  2x  x  1 ln 2 B y '  x ln x2  C y '  2x x 1 D y '   x  1 ln 2 Câu 44: Tâm mặt hình lập phương tạo thành đỉnh khối đa diện sau đây? A Khối bát diện B Khối lăng trụ tam giác C Khối chóp lục giác D Khối tứ diện Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 45: Cho hình chóp S ABCD SA   ABCD  , AC  a 2, S ABCD  3a góc đường thẳng SC mặt phằng  ABCD  60� Gọi H hình chiếu vng góc A SC Tính theo a thể tích khối chóp H ABCD a3 A a3 B a3 C 3a D Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tơi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) 3 Câu 46: Cho hàm số y  x  x  x Tìm tất giá trị thực tham số m cho 2 phương trình x  x  x  m  6m nghiêm phân biệt A m  m  B m  m  C  m  D  m  Câu 47: Tìm tập xác định D hàm số y  log 2017  x    log 2018   x  A D   3;  B D   2;3 C D   3;3 \  2 D D   3;3 Câu 48: Gia đình ơng An xây bể nước dạng hình hộp chữ nhật nắp dung tích 2018 lít, đáy bể hình hộp chữ nhật chiều dài gấp ba lần chiểu rộng làm bê tơng giá 250.000 đồng/ m , thân bể xây dựng gạch giá 200.000 đồng/ m nắp bể làm tơn giá 100.000 đồng/ m (Dethithpt.com) Hỏi chi phí thấp gia đình ơng An cần bỏ để xây bể nước bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị) A 2.017.332 đồng B 2.017.331 đồng C 2.017.333 đồng D 2.017.334 đồng n � � x  �với x  , biết n Câu 49: Tìm hệ số x khai triển nhị thức Newton � x� � số tự nhiên lớn thỏa mãn An �18 An  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 8064 B 3360 C 13440 D 15360 Câu 50: Tìm tất giá trị thực m để đường thẳng y  x  m  cắt đồ thị hàm số y 2x 1 hai điểm phân biệt A, B cho AB  x 1 A m  � 10 B m  � C m  � D m  � 10 Đáp án 1-B 11-C 21-D 2-A 12-D 22-D 3-C 13-A 23-B 4-D 14-D 24-C 5-B 15-C 25-B 6-A 16-B 26-D 7-B 17-B 27-A 8-C 18-B 28-B 9-D 19-B 29-A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 10-A 20-C 30-C 31-A 41-C 32-C 42-A 33-B 43-A 34-A 44-C 35-D 45-A 36-B 46-C 37-B 47-C 38-D 48-A 39-D 49-D 40-D 50-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B TXĐ: D   2; 2 Ta y   x2  x2  x  x   x    x  3 y Do D   2; 2 � Đồ thị hàm số khơng tiệm cận ngang khơng tồn lim x ��  x2 lim y  lim x �2 x �2 4 x  lim  x    x  3 x �2   x x 3 2 x TCĐ  lim  x  �� x  x �2 x3 Vậy đồ thị hàm số đường tiệm cận Câu 2: Đáp án A 2 Ta y '  x  2mx   2m  1 Để hàm số điểm cực trị y ' nghiệm phân biệt � m  � 13 �  '  m2   3m2  1  � �  * Khi � m � 13 � �x1  x2  m � �x1 x2   3m m0 � � � x1 x2   x1  x2   �  3m  2m  � 3m  2m  � � m � So sánh với (*) ta m  2 � a  2, b  � S  22  32  13 Câu 3: Đáp án C Ta có: log a.log5 log a log a  log b  �  log b  �  log b  1  log  log log5 10 log a  log b  � log ab  � ab  10 Câu 4: Đáp án D Điều kiện x   � x  Khi phương trình � x  x  � x  5 � 57 Siêu khuyến mại áp dụng năm lần - Chỉ với 990.000đ bạn + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2018 trị giá 4,000,000đ Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2017 trị giá 1,000,000đ + sách tham khảo file word cực hay trị giá 2,000,000đ + Bộ chuyên đề khối 10, 11, 12 cực hay trị giá 10,000,000đ + Ngoài bạn trợ giá tốt đăng ký đề 2019 sau Khuyến mại áp dụng cho 10 thành viên hạn đăng ký đến hết ngày 28/2/2018 Để đăng ký Siêu khuyến mại vui lòng soạn tin nhắn "Tôi đồng ý đăng ký Siêu khuyến mại" gửi đến số admin website 096.79.79.369 (Hoặc bạn gọi điện trực tiếp để đăng ký) Câu 5: Đáp án B 250 cm3  Thể tích nửa hình cầu V1     3 Thể tích hình trụ là: V2   150  3750  cm  Thể tích hình là: V  V1  V2  250 11500 11,5 23  3750    cm3    l   l 3 Câu 6: Đáp án A 1 � 3� � � � 19 � �1 � � �  � � � � 24 24 24 24 � � Ta có: P  � a a � � �: a  a � a a � : a  a : a  a � � � � a � � � � �� �� �� �� � � � � � m  � m  n  12  22  n Câu 7: Đáp án B y  lim y Ta xlim � � x �� x  2017  lim x � � x 1 2017 x  � y  TCN 1 x 2 2017 2 x  2017 x  � y  2 TCN lim y  lim y  lim x �� x �� x �  � x 1 1  x � đồ thị hàm số 2TCN y  �2 Câu 8: Đáp án C x3  x x3  x 1� �1 � Xét hàm số y   � � � Ta y '   x  1 � � ln  0; x �2 � �x � � Hàm số đồng biến � Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 9: Đáp án D Điều kiện  x �1 Bất phương trình cho log x � log x  log x  1  log x  1 �� ۣ log x log x �1 � �  log x �1 �  log x  1 log x � 1 x � � (thỏa mãn) �  x �2 � � 1� 0; �� 1;  Vậy tập nghiệm bất phương trình � � 2� Câu 10: Đáp án A � x  0 L  x0 � � � � xe ĐK: x  Ta y '  x ln x  x  x  ln x  1  � �  2ln x   � � xe �  � 12 � y ''  2ln x    ln x  � y '' � e �  � x  e điểm cực tiểu � � � 12 � � yCT  y � e �  � � 2e Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án D sin x  cos x �0 � ĐK: � sin x �0 � PT �   cos x  sin x   �   cos x   sin x  cos x   sin x  sin x  1 sin x sin x  cos x cos x   � �   cos x  �  sin x  cos x     cos x   sin x  1 � � � � � sin x  cos x  sin x cos x   �  � cos x   x    k 2  loai  � � �� �  k �� � sin x   � x    k 2 � Kết hợp với điều kiện ban đầu, suy x    k 2 Suy điểm biểu diễn nghiệm PT vòng tròn lượng giác Câu 13: Đáp án A Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Ta có: 1 S V1 S BCDNM S ABCD  S AMN     AMN V S ABCD S ABCD S ABCD S AMN AM AN  1  1  1 AB � AB � AB AD S ABD AB AD �4  � AM � AM � AM AN AB � �AB 4 � AB � AB � AM AM ��4 4 Ta có: � � ��� AM � AM � � � � � V �1  �  V 4 V1 � � � � �V � max AB AM AB AB � 2 AM AM Câu 14: Đáp án C PT hoành độ giao điểm (Dethithpt.com)  3m  1 x  6m   x  3x  � x3  3x   3m  1 x  6m    * Giả sử A  x1 ; y1  , B  x2 ; y2  C  x3 ; y3  giao điểm  C   d  Vì B cách hai điểm A, C � B trung điểm AC � x1  x3  x2 Thay x  vào  * , ta  3.1   3m  1  6m   � 9m   � m   x0 � � x  (TM) Vậy m � 1;0  Thử lại, với m   �  * � x  3x  x  � � � x2 � Câu 15: Đáp án C Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Ghép hình chóp vào hình hộp chữ nhật kích thước a, b, c � a2  b2  x2 �2 x2  y  z 2 2 b  c  y � a  b  c  Ta � � c2  a2  z � �2 y  z  x c  � � �2 x  z  y �� a  � �2 x  y  z b  � � � abc  y  z  x2   x2  z  y   x2  y  z  1 Thể tích khối chóp S ABCD V  abc  y  z  x2   x2  z  y   x2  y  z  �y  z  x  x  z  y  x  y  z � 6 � 3  � VS ABCD max  �xyz � � 4 � � Câu 16: Đáp án B Xác suất để lấy màu C44  C64  C10 105 Câu 17: Đáp án B 2 2 Phương trình cho tương đương với log  x  x  2m  4m   log  x  mx  2m  Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải �x  mx  2m  2 � x  mx  m  �x  mx  2m  � � �� � �2 � �� x1  2m 2 2 x  x  2m  4m  x  mx  2m � �x   m  1 x  2m  2m  �� x2   m �� 2 Để phương trình cho nghiệm phân biệt x1  x2  2m �1  m � � m �0; m � � � 2  2m   m.2m  2m  � � � �2 � �� � � m � 1;0  �� ; � � 2   m   m   m   2m  �1  m  ; �m  �5 � � � � � m0  2m     m   � � � Vậy a  1; b  0; c  ; d  � A  a  b  5c  2d  Câu 18: Đáp án B Độ dài đường sinh l  R  2a sin 30� Diện tích xung quanh hình nón là: S   Rl   a 2.2a  4 a Câu 19: Đáp án B Ta y '  x  x � y x 1  2x   � y  2 x  đường thẳng qua điểm cực trị y' y' Câu 20: Đáp án C x2  x 1� PBT � � �� �2 � �1 �  � �� x  x  � 5  x  � S   5;1 � b  a  �2 � Câu 21: Đáp án D �x t �2  25 �x  2.25t � 2.25t  15t  4.9t � � x x y � � t  t � �y  15t � �y  15t � �x Đặt log 25  log15 y  log9 5� � �x  y �x  y  4.9t �  2� � t �3 � �y � � 9 �4 t � �5 � 1  33 � 2t t t � � a  1 � x 1  33 �3 � �5 � �5 � �5 � 1  33 � � � �  � �  � �  �  � � a  b  32 � � � �5 t 1  33 b  33 y �3 � �3 � � � � �� � � � �3 � � Câu 22: Đáp án D Số mặt bên 2018   2016 � đáy 2016 cạnh � đáy 2016 đỉnh � tất số cạnh 2016.2  2016  6048 (Dethithpt.com) Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 23: Đáp án B Với y  y    x  3 �8 , xét TH phá trị tuyệt đối, ta tìm nghiệm 3 �y �0 Khi Do x  x   log x  x  log  5 x  x 3 log3  y    x  x 3 � �y � y  �3;0  1; 4 5 y   51 �� x  1 � �x  x   � � �� �� x  �  x, y     1; 3 ;  3; 3  �   y    1 � �y  3 � Vậy tất hai cặp số thực  x, y  thỏa mãn yêu cầu toán Câu 24: Đáp án C Điều kiện x �0 Dễ thấy x  không nghiệm phương trình Xét x  , chia vế phương trình cho x ta x2    m  1 x x2   m    * x Đặt sin  x    �5 , phương trình  * � t   m  1 t  m   t2  t  Vì t �2 � t  �0 nên phương trình  * � t  t   m  t  1 � m  t 1 t  2t  t2  t  f  t  Xét hàm số f  t    2; � f '  t   suy min 2; � t    t 1 Khi đó, để phương trình m  f  t  nghiệm ۳ m f  t    2; � Kết hợp với sin  x    �5 sin  x    �5 suy tất 2012 giá trị nguyên m Câu 25: Đáp án B r r r ur Ta a  b   7;10;1 �c  d   4;12; 3 � r r ur r 2a  3b �d  2c Câu 26: Đáp án D r r Gọi số hạng cần tìm dạng a với a TH1: Với a  � b   2;3; ;9 , tức b cách chọn TH2: Với a  � b   3; 4; ;9 , tức b cách chọn Tương tự, với trường hợp a lại, tai      36 số cần tìm Câu 27: Đáp án A Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Gọi M trung điểm CD MC  MD; MA  MB Ta AB  OA2  OB  2OA.OB cos A  2a 3; OI  a CI  AB AB  a 3; DI   3a � CO  a 2; DO  2a 2 Khi OC.OD  OB � BCD vng B Suy MC  MD  MB (Dethithpt.com) Vậy M tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD Khi R  CD OC  DO 3a   2 Câu 28: Đáp án B eu  1 u �0 u Chú ý giới hạn đặt biệt sau: lim e ax  eax  a e3 x  e3 x  Ta lim  � lim  lim  � lim  x �0 x� x �0 x �0 ax 2x 3x 2x eax  e3 x e ax   e3 x  eax  e3 x  a  Do lim  lim  lim  lim  x �0 x �0 x �0 x �0 2x 2x 2x 2x Mà hàm số liên tục x  � lim f  x   f   � x �0 a 3  �a4 2 Câu 29: Đáp án A Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Ta có: SM   2a   a  3a 2 SM  MN  SN  MN SN cos 60� � 3a   2a   SN  2.2aSN � SN  2aSN  a  �  SN  a   � SN  a SH  SN sin 60� a ; MP  a  a  a HN  SN cos 60� a a a � HO  a   2 OM a 2   Ta HM 3a nên d  O;  SMP    d  h;  SMP   PN  a  a  a Mà � KH  KH MH  PN MN MH 2a 1 1 3a PN  a 2     � IH  2 2 MN 2a IH HS HK 10 �a � �3a � � � � � �2 � � � 2 3a a � d  O;  SMP    d  h;  SMP    IH   3 10 Câu 30: Đáp án C 2017 Ta  lim n  n  2018 n  2017  2017 20182018 �  2017 � � n � � 1  lim 2018 � 2017 �  � 2018 � � n � Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 1 �  lim � �n u n    � 1 �  3n � n  2020  4n  2017 � lim � � n � n  2020  4n  2017 � � 1 1� 1 1 � n 1 n 1     �      � lim  � 1.3 3.5 2n   2n  1  2n   � 3 2n  2n  � 2n  u  2018 � �1 � � 2un 1   un  �  un 1  1  un  1 un 1   un  1 , n �1 � � Đặt 1  un1  � 2vn1  � vn1  ; v1  2017 � cấp số nhân với v  2017 � n 1 n 1 �1 �1 � �1 � �  2017 � � � un  2017 � �  � lim un  � q �2 � �2 � � � Câu 31: Đáp án A � sin   � � �3 � Ta y  3sin x  cos x   � sin x  cos x �  5sin  x     1, � �5 � � cos   � 5 �5sin  x    �5 � 6 �5sin  x     �4 � 6 �y �4 � max y  4, y  6 Câu 32: Đáp án C Theo ra, sào qua điểm B, M , C (hình vẽ dưới) Suy độ dài sào L  BM  MC  BH CK  � � sin BHM sin CMK � �  90� x , L  24  Đặt BHM  x � CMK sin x cos x Yêu cầu toán � Lmin � f  x   24  sin x cos x Trang 19 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 3sin x 24 cos x   � sin x  8cos3 x � tan x  2 cos x sin x Ta f '  x   � cos x  Suy   tan x f  x   15 �� 0; � � � 2� � sin x   cos x  5 Vậy độ dài tối thiểu sào 15 Câu 33: Đáp án B Các mệnh đề (III), (IV) Câu 34: Đáp án A �  x   k 2 �  k �� PT �  � x    k 2 � �  5  � �7 �   �  k  �   � k � x   , x  � �6 k  1, � � 3 x � 2 ; 2  � � �� �� ��  k  0,1   � � � � 2 �  k 2 �2  �k � x   ,x  � � � 3 � �6 � Câu 35: Đáp án D x Ta y '   x   3m  x 1  3x  x   3m  ln Hàm số đồng biến ۳�� y ' 0,  0,1 � x  0,1  3x x 3m�  � m x 2 x 3, x  0,1  1 Xét hàm số f  x   x  x  3, x � 0,1 � f '  x   x   � x  1 � f  x  đồng biến  0;1 3�   1 � m  x  �f    Suy f  0;1  giá trị nguyên dương m thỏa mãn đề Câu 36: Đáp án B � � x � Điều kiện : cos x �0 Vì esin � � 4�  0; x � tan x  Ta e � � sin �x  � � 4�  tan x � e  sin x  cos x   sin x sin x sin x e e �  � f  sin x   f  cos x  cos x sin x cos x Vì x  nên sin x, cos x thuộc khoảng  1;0   0;1 Xét hàm số f  t   e t t , f '  t   e t t 2 2t   với t � 1;0  � 0;1 Trang 20 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Suy f  t  hàm số nghịch biến khoảng  1;0   0;1  � � Mà f  sin x   f  cos x  � sin x  cos x � sin �x  � � x   k  k �� � 4�  199 k�� � k   � 49 Lai x � 0;50  nên �  k �50 �  �k � ��� 4 Vậy tổng cần tính T  50   2475       49   50  1225  4 Câu 37: Đáp án B Khối đa diện loại  3;5 tất 20 mặt Tổng diện tích tất mặt khối đa diện loại  3;5 S  20 sin 60� Câu 38: Đáp án D Khối tròn xoay thu khối nón cụt Ta AB  � OA  DA  3a � DO  6a CD � OK  AH   6a    2a   2a; OH  OK  2a 2 DK 2a  a 2 Thể tích khối tròn xoay thu 1 V   DK OK   AH OH 3 1 14 2 a   2a  2a   a 2a  3 Câu 39: Đáp án D Trang 21 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Ta y  x  x  m Hàm số cực trị  '   3m  � m  Do hàm số a   � xCT  xCD Giả thiết toán � PT : x  x  m  nghiệm dương � x1  x2    � � � m  giá trị cần tìm Vậy  5;6  �S   5;0  Do � �x x  m �1 Câu 40: Đáp án D phép tịnh tiến biến đường tròn thành Câu 41: Đáp án C Gọi H trung điểm MC � A ' H  MC � A ' H   ABC  Tam giác MA ' C cạnh 2a � MC  2a A ' H  3a AB  Đặt AB  x � AC  tan 30� x 2x BC  3 Vì CM đường trung tuyến tam giác ABC � CM  AC  BC AB x 12a    12a � x  12 Diện tích tam giác ABC S ABC  24a AB AC  Vậy thể tích cần tìm V  A ' H SABC  3a 24a 72 3a  7 Trang 22 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 42: Đáp án A Ta y  log  x  1 � y '  2x  x  1 ln 2 Câu 43: Đáp án A Tâm mặt hình lập phương tạo thành khối bát diện Câu 44: Đáp án C Gọi K hình chiếu H AC � HK   ABCD  � �; AC  SCA �  60�� sin SCA �  AH � AH  a Ta SC ;  ABCD   SC AC � �AC  a suy HK  Và CH  cos SCA AH HC AH  HC 2  a 1 a 3a a Vậy thể tích khối chóp H ABCD V  HK S ABCD   3 Câu 45: Đáp án A Phương trình x  3x  x  m  6m � x  3 m  6m x  x 4  * 3 Dựa vào đồ thị hàm số y  f  x   x  x  x � Đồ thị hàm số y  f  x   C Số nghiệm phương trình (*) số giao điểm  C  đường thẳng y  m  6m Vậy để (*) nghiệm phân biệt � m0 � m  6m 0� � m6 � Câu 46: Đáp án C � x  2  �x �2  � �� Hàm số cho xác định � � Vậy D   3;3 \  2 3  x  � 9 x  � Câu 47: Đáp án C Gọi x, h (m) chiều trọng đáy chiều cao hình hộp chữ nhật 2 Thể tích bể nước V  h.3x  x h  2, 018 � xh  1009 (Dethithpt.com) 1500 x 2 Diện tích đáy bể S d  x.3x  x � Chi phí làm đáy bể T1  750 x nghìn đồng 2 Diện tích nắp bể S d  x.3x  x � Chi phí làm nắp bể T2  300 x nghìn đồng Diện tích thân bể S xq  xh  xh  xh � Chi phí làm bể T3  1600 xh nghìn đồng Trang 23 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Vậy tổng chi phí cần tính T  T1  T2  T3  1600 xh  1050 x  Ta 1050 x  16144  1050 x 15 x 8072 8072 8072 8072  �3 1050 x �2017,333 15 x 15 x 15 x 15 x Do T �2017,333 nghìn đồng Hay chi phí thấp 2.017.333 đồng Câu 48: Đáp án A  n  2 ! n! 18  n  5 !  n  6 ! Điều kiện: n �6 Ta An �18 An  2 �n� n� 18  n 5 �� n 90  � n  19 n 10 n  n  1 n5 18 n 10 10 k 6k 10 10  � 10 k � 10  k �1 � k 10  k �5 � �C10 x Với n  10 , xét khai triển �2 x  �  �C10  x  x � � k 0 � x � k 0 Hệ số x ứng với 10  6k  � k  Vậy hệ số cần tìm C105 25  8064 Câu 49: Đáp án D Phương trình hồnh độ dao điểm  C   d  �x �1 2x 1 �  x  m  � �x   m   x  m  4 43 x 1 �1 4 f  x � m6 � Để  C  cắt  d  hai điểm phân biệt � f  x   hai nghiệm phân biệt x �1 � � m2 � Gọi A  x1 ; y1  , B  x2 ; y2  giao điểm  C  (Dethithpt.com)  d  � AB  Theo  x2  x1    x2  x1   x1 x2 hệ thức Viet, ta �x1  x2   m � �x1 x2  m  AB  �   m    m    � m  � 10 Câu 50: Đáp án C x3 � Ta y '  x  x  � y '  � � x 1 � Suy hàm số đồng biến khoảng  �;1  3; � Trang 24 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 990.000đ bạn có + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2 018 trị giá 4,000,000đ Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2 017 trị giá 1, 000,000đ... thử file word có lời giải để PT - Chỉ với 990.000đ bạn có + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2 018 trị giá 4,000,000đ + Trọn đề thi thử THPTQG năm 2 017 trị giá 1, 000,000đ + sách tham khảo file word. .. 3 10 Câu 30: Đáp án C 2 017 Ta có  lim n  n  2 018 n  2 017  2 017 2 018 � 2 018 �  2 017 � � n � � 1  lim 2 018 � 2 017 �  � 2 018 � � n � Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi
- Xem thêm -

Xem thêm: 138 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT chuyên thái nguyên thái nguyên lần 1 file word có lời giải chi tiết , 138 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT chuyên thái nguyên thái nguyên lần 1 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay