Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thiết kế xây dựng tại công ty heerim (áp dụng cho công trình trụ sở bộ ngoại giao) (tt)

18 105 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2018, 20:33

... cán công tác Công ty Heerim, đơn vị tư vấn thiết kế cho cơng trình Bộ Ngoại Giao, tơi chọn đề tài ‘hồn thiện quy trình quản lý chất lượng thiết kế xây dựng cơng ty Heerim (áp dụng cho cơng trình. .. trình kiểm tra thiết kế vẽ thi công 74 3.5 Áp dụng mơ hình giải pháp quản lý chất lượng thiết kế cho công ty Heerim (áp dụng cho cơng trình trụ sở Bộ Ngoại Giao) 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN... thẩm tra thiết kế quan quản lý Nhà nước xây dựng 80 - Thể nội dung cơng tác quản lý quy n chất lượng thiết kế mà trọng tâm thiết lập quy trình thẩm tra thiết kế sau thiết kế sở quan quản lý Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thiết kế xây dựng tại công ty heerim (áp dụng cho công trình trụ sở bộ ngoại giao) (tt) , Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thiết kế xây dựng tại công ty heerim (áp dụng cho công trình trụ sở bộ ngoại giao) (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn