Giáo án Hình học 8 chương 2 bài 5: Diện tích hình thoi

6 77 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2018, 15:39

GIÁO ÁN HÌNH HỌC DIỆN TÍCH HÌNH THOI I- MỤC TIÊU - HS nắm vững cơng thức tính diện tích hình thoi - Rèn kĩ vận dụng công thức học vào giải tập cụ thể - Rèn luyện thao tác đặt biệt, tư lo gíc - HS rèn luyện tính cẩn thận xác qua việc vẽ hình thoi tập vẽ hình II- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, máy chiếu, giấy trong, bút HS: giấy trong, bút dạ; ơn lại cơng thức tính diện tích hình thang III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS Ghi bảng HS: GV: Điền vào chỗ chấm SABCD = S ABC + S ADC tập sau: Cho hình vẽ Mà S ABC =1/2 BO AC S ADC = 1/2 DO.AC => SABCD=1/2AC(BO OD) = 1/2 AC.BD SABCD = S + S Mà: S ABC = S ADC = + Suy : S ABCD = GV gọi HS nhận xét cho điểm Hoạt động 2: Bài (35 phút) HS : Diện tích tứ giác có Diện tích hình có GV: Từ tốn , em đờng chéo vng góc hai đờng chéo vng cho biết cách tính diện tích tứ nửa tích độ dài đờng góc giác có đờng chéo vng góc? chéo S ABCD = 1/2 AC.BD + Chốt lại phơng pháp tính diện HS : Diện tích hình thoi Diện tích hình thoi tích tứ giác có đờng chéo bằngnửa tích độ dài đờng vng góc? chéo GV: Tìm cơng thức tính diện HS: Diện tích hình thoi tích hình thoi? tích độ dài cạnh S hthoi = 1/2 d1.d2 + Nhng hình thoi hình nhân với đờng cao tơng Chú ý: bình hành Vậy em có suy nghĩ ứng S hthoi = a.ha thêm cơng thức tính diện HS theo dõi * Ví dụ: sgk tích hình thoi? HS : vẽ hình + GV ghi ý Gt : ABCD; AB//CD; EA = GV: Nghiên cứu ví dụ EB; D = C; MA = MB; GD bảng phụ = GC; NC = NB Chứng minh vẽ hình ghi GT - KL kết luận: a) ENGM hình thoi tập ? Ta có : a) ENGM hình thoi + để chứng minh : MENG b) Tính MN? ME//BD mE = 1/2 hình thoi ta phải chứng minh HS : Ta phải chứng minh BD điều gì? GN//BD GN = 1/2 MENG: hình bình hành + nhóm chứng minh cạnh kề BD phần a? => ME//GN mE = HS hoạt động theo nhóm + Cho biết kết HS đa kết nhóm nhóm GN = 1/2 BD HS trình bày chỗ phần Vậy MEGN hình bình + Chữa phần a , sau gọi HS b,c hành (1) làm tiếp phần b,c Tơng tự: EN = MG = 1/2 AC AC = BD => ME = GN = EN = MG (2) Từ (1) (2) MENG hình thoi b) MN đờng trung bình hình thang có: MN = 1/2 (AB +CD) = = 40 (m) EG = 20 m S = 1/2 MN.EG = 400 m2 Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) GV: BT 32/128 sgk Nhắc lại cách tính diện tích hình tứ giác Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Xem lại ví dụ tập chữa - BTVN: 33,34/128 sgk DIỆN TÍCH ĐA GIÁC I- MỤC TIÊU - HS nắm phương pháp chung để tính diện tích đa giác - Rèn kĩ quan sát , chọn phương pháp phân chia đa giác cách hợp lý để việc tính tốn hợp lí, dễ dàng - Biết thực việc vẽ, đo đạc cách xác , cẩn thận II- CHUẨN BỊ GV: Thước kẻ, giấy kẻ ơ, êke, Máy tính điện tử HS: Thước kẻ, eke, MTĐT III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV HĐ1: Kiểm tra cũ:(5 phút) Hoạt động HS HS Gọi cạnh hình thoi a GV: Giải BT 36/129 sgk? cạnh hình vng b Ghi bảng Chu vi hình thoi P = 4a GV gọi HS nhận xét cho Chu vi hình vuông: P = 4b điểm Theo gt : P = P’ => a = b Vậy S S’ S = a.h S’ = a2 Do diện tích hình vuông Hoạt động 2: Bài (30 phút) lớn diên tích hình thoi HS chia hình cho thành Ví dụ GV quan sát hình 148,149 tam giác tứ giác Giải: Gọi S1,S2,S3 lần lbảng phụ cho biết cách tính mà ta biết cơng thức tính ợt diện tích diện tích hình đó? HS đọc đề + áp dụng phương pháp HS : 39,5 (cm2) hình ABCDEGHI, DEGC, ABGH, AIH nghiên cứu ví dụ bảng HS phụ? ta chia hình Ta có: S = S1 + S2 + S3 ABCDEGHI thành hình + Cho biết diện tích hình - Hình thang vng DEGC ABCDEGHI gồm - Hình chữ nhật ABGH: vng? - Tam giác AIH + Cho biết cách làm ví dụ Sau tính diện tích hình + Chốt lại phương pháp tính GV: Đọc nghiên cứu đề diện tích hình ABCDEGHI GV áp dụng giải tập HS : Shbh = a.h Một đường cắt đám đất a đáy hình chữ nhật với kiện đ- h đường cao tương ứng ợc cho hình vẽ (153) Tính HS: S EBGF = FG.BC diện tích phần dường EBGF = 50.120 = 6000 (EF//BG) diện tích phần HS: S’ = S ABCD - S lại đám đất? EBGF + Nhắc lại cơng thức tính S hình HS : hoạt động nhóm đa bình hành? kết + Cho biết diện tích hbh EBGF S ABCD = AB.BC = bao nhiêu? 150.120 = 18.000 + Muốn tính diện tích phần HS : S’ = 18000 - 6000 = lại ta làm nào? - Các nhóm tính S ABCD? Tính S’? + Chốt lại phương pháp thông qua tập 1200 * Mà S1  35  8(cm ) S2 = 3.7 = 21 (cm2) S3 = 1/2 3.7 = 10,5 (cm3) Thay vào S có: S = 39,5 (cm2) Bài tập BT: 38/130 sgk Giải: Ta có: S ABCD = AB.BC = 18.000 (cm2) S EBGF = FG.BC = 6000 (cm2) => S Còn lại= SABCD SEBGF = 1200 (cm2) Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) Nhắc lại phương pháp tính diện tích hình đa giác bất kì? Bài tập 37/130 sgk Hoạt động 4: Giao việc nhà (2 phút) - Xem lại tập chữa làm đề cương ôn tập chơng II/131 - BTVN 39,40 /131 sgk
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học 8 chương 2 bài 5: Diện tích hình thoi, Giáo án Hình học 8 chương 2 bài 5: Diện tích hình thoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn