Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường chuyên hùng vương – gia lai lần 1

5 68 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2018, 13:16

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM HỌC 2017 2018 (LẦN 1) MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHUẨN Họ, tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x) = cos x A ∫ cos xdx = sin x + C B ∫ cos xdx = − sin x + C C ∫ cos xdx = sin x + C D ∫ cos xdx = − sin x + C (2 x − x + 1) Câu 2: Tính giới hạn xlim →−∞ A −∞ B +∞ C D Câu 3: Từ chữ số 1; 2;3;4;5 lập số tự nhiên gồm ba chữ số đôi khác A 60 B 10 C 120 D 125 Câu 4: Cho khối tứ diện OABC có OA; OB; OC đơi vng góc OA = a; OB = b; OC = c Thể tích V khối tứ diện OABC tính cơng thức sau ? 1 A V = a.b.c B V = a.b.c C V = a.b.c D V = 3a.b.c Câu 5: Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên sau Mệnh đề sau ? A Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = B Giá trị cực đại hàm số C Giá trị cực tiểu hàm số D Hàm số đạt cực tiểu x = đạt cực đại x = Câu 6: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường y = x , trục Ox hai đường thẳng x = 1; x = quay quanh trục hồnh tính cơng thức nào? A V = π ∫ xdx B V = ∫ C V = π ∫ xdx x dx 1 D V = π ∫ xdx Câu 7: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ Hàm số y = f ( x) đồng biến khoảng ? A ( 0; ) B ( −2;2 ) C ( −∞;0 ) y D ( 2;+∞ ) −1 O x −2 Câu 8: Cho log = a Tính log 25000 theo a A 2a + B 5a C 2a + D 5a C x ln x + x + C D x + x + C Câu 9: Tìm họ nguyên hàm hàm số f (x) = + x 5x + x+C A ln B x ln + x + C Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC với A(−2; 4;1), B (1;1; −6), C (0; −2;3) Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A G(− ;1; − ) B G(−1;3; −2) 3 3 C G( ; −1; ) 2 D G(− ; ; − ) Trang 1/5 - Mã đề thi: ĐỀ CHUẨN Câu 11: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ Tìm m để y phương trình f ( x ) = m có bốn ngiệm phân biệt A −4 < m < −3 B m > −4 C −4 ≤ m < −3 D −4 < m ≤ −3 −1 O x −3 −4 Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng ( P ) :2 x + y + z − 12 = cắt trục Oy điểm có tọa độ A (0;4;0) B (0;6;0) C (0;3;0) D (0; −4;0) Câu 13: Tập nghiệm bất phương trình log (x − 1) > A (9; +∞) B (4; +∞) C (1; +∞) Câu 14: Một khối cầu tích 32π Bán kính R khối cầu B R = 32 A R = D (10; +∞) C R = D R = 2 Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua điểm A(2; −3; −2) có vectơ pháp tuyến r n = (2; −5;1) có phương trình A 2x − y + z − 17 = B 2x − y + z + 17 = C 2x − y + z − 12 = 3x − x + có tiệm cận đứng ? x2 − 5x + B C D 2x − y − z − 18 = Câu 16: Đồ thị hàm số y = A D Câu 17: Đồ thị hàm số y = x − 3x đồ thị hàm số y = − x + có điểm chung ? A B C D 4 2 x2 + Câu 18: Gọi M ; m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f ( x) = đoạn [ −2;1] Tính x−2 T = M + 2m A T = −14 B T = −10 Câu 19: Cho F ( x) nguyên hàm hàm f ( x) = A F (2) = ln + B F (2) = ln − C T = − 21 D T = − 13 ; biết F (1) = Tính F (2) 2x −1 C F (2) = ln + D F (2) = 2ln − Câu 20: Tính tổng tất nghiệm phương trình cos x − sin x = đoạn [ 0;2π ] 5π 11π π B C 6 ABC A ' B ' C ' Câu 21: Cho hình lăng trụ có tất cạnh a Góc tạo cạnh bên mặt phẳng đáy 300 Hình chiếu H A mặt phẳng ( A ' B ' C ') trung điểm B ' C ' Tính theo a khoảng cách hai mặt phẳng đáy lăng trụ ABC A ' B ' C ' A a a C A D 3π a a D B Câu 22: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người nhận số tiền nhiều 300 triệu đồng bao gồm gốc lãi? Giả định suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi người khơng rút tiền A 19 năm B 20 năm C 21 năm D 18 năm Trang 2/5 - Mã đề thi: ĐỀ CHUẨN Câu 23: Một hộp đựng 11 thẻ đánh số từ đến 11 Chọn ngẫu nhiên thẻ từ hộp Gọi P xác suất để tổng số ghi thẻ số lẻ Khi P bằng: 10 D 11 33 Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I(1;2; −5) mặt phẳng (P) : 2x − y + z − = Viết phương trình mặt cầu có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) A ( x − 1) + ( y − 2)2 + ( z + 5) = 25 B ( x + 1) + ( y + 2)2 + ( z − 5) = 25 C ( x − 1) + ( y − 2) + ( z + 5) = D ( x + 1) + ( y + 2)2 + ( z − 5)2 = 36 A 16 33 B C Câu 25: Cho hình chóp S ABC có SA = SB = SC = a , đáy tam giác vuông A , cạnh BC = a Tính cơsin góc đường thẳng SA mặt phẳng ( ABC ) 1 A B 3 C D  n x D 279 215 2n Câu 26: Tìm hệ số số hạng chứa x8 khai triển Nhị thức Niu tơn  + ÷  2x  dương n thỏa mãn Cn3 + An2 = 50 297 29 97 A B C 512 51 12 − 12x ) = có nghiệm thực? Câu 27: Phương trình log x 4.log ( 12x − A B C ( x ≠ 0) , biết số nguyên D Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A ( 2; 4;1) , B ( −1;1;3) mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) qua hai điểm A , B vuông góc với mặt phẳng ( P ) A ( Q ) : y + 3z − 10 = B ( Q ) : x + 3z − 11 = C ( Q ) : y + 3z − 12 = D ( Q ) : y + z − 11 = Câu 29: Cho hình chóp S ABCD có cạnh đáy a, góc cạnh bên mặt đáy 60° Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a a3 A a3 a3 a3 C D 12 r r Câu 30: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ u = (3; −1) Phép tịnh tiến theo vectơ u biến điểm M (1; −4) thành A Điểm M ′(4; −5) B Điểm M ′(−2; −3) C Điểm M ′(3; −4) D Điểm M ′(4;5) B Câu 31: Tính thể tích khối tròn xoay sinh quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn hai đồ thị y = x − x + y = − x − x + A 3π C π B π − D 2π Câu 32: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = , AD = cạnh bên hình chóp tạo với mặt đáy góc 60° Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp cho 250 125 500 A V = B V = C V = π π π 27 50 π 27 Câu 33: Tìm m để đồ thị hàm số y = x − 2(m + 1) x + m có ba điểm cực trị A; B; C cho OA = BC , O gốc tọa độ; A điểm cực đại, B C hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số A m = ± 2 B m = ± C m = ± D m = + 2 D V = ) ( n +1 n n +1 n Câu 34: Tính giới hạn T = lim 16 + − 16 + A T = B T = e Câu 35: Cho I = ∫ A 2ab = −1 C T = D T = 16 ln x dx có kết dạng I = ln a + b với a > , b ∈ ¡ Khẳng định sau đúng? x(ln x + 2) 3 B 2ab = C −b + ln = − D −b + ln = 2a 2a Trang 3/5 - Mã đề thi: ĐỀ CHUẨN 2 n m Câu 36: Giả sử ( + x ) ( + x + x ) ( + x + x + + x ) = a0 + a1 x + a2 x + + am x Tính C (n + 1)! B n A Câu 37: Tìm tập nghiệm S phương trình A S = { 1;2; −1} B S = { 1; −1} ( x − 1) ( x − ) ( x x m ∑a r =0 r D n ! + 1) = C S = { 1; 2} D S = { 2; −1} Câu 38: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với Kẻ OH vng góc với mặt phẳng ( ABC ) H Khẳng định sau sai ? 1 1 = + + A 2 OH OA OB OC C OA ⊥ BC Câu 39: Giả sử B H trực tâm tam giác ABC D AH ⊥ ( OBC ) (2 x + 3) dx ∫ x( x + 1)( x + 2)( x + 3) + = − g ( x) + C (C số) Tính tổng nghiệm phương trình g ( x) = A −1 B.ur1 r ur r C D −3 Câu 40: Trong không gian xét m, n, p, q vectơ đơn vị (có độ dài 1) Gọi M giá trị lớn biểu ur r ur ur ur r r ur r r ur r thức m − n + m − p + m − q + n − p + n − q + p − q Khi M − M thuộc khoảng sau ? A  4; 13 ÷ B  7; 19 ÷  2  2 Câu 41: Biết khai triển nhị thức Niutơn C ( 17;22 ) n D ( 10;15 ) n n −1 n−   n −3      x + ÷ = a0 × x + a1 × x ×4 + a2 ì x ì ữ + a3 ì x ì ữ x x x  x (với n số nguyên lớn 1) ba số a0 , a1 , a2 theo thứ tự lập thành cấp số cộng Hỏi khai triển trên, có số hạng mà lũy thừa x số nguyên A B C D uuur Câu 42: Cho hình vng ABCD có diện tích 36 , AB vectơ phương đường thẳng y = , điểm A, B, C nằm đồ thị hàm số y = log a x, y = 2log a x, y = 3log a x Tìm a A a = B a = C a = D a = Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = A ( 1; −1;0 ) , B (−1;0;1) Hình chiếu vng góc đoạn thẳng AB mặt phẳng ( P) có độ dài bao nhiêu? A 255 61 B 237 41 Câu 44: Cho dãy số (un ) sau: un = A 137 41 C n + n2 + n4 B D hai điểm 155 61 ( u1 + u2 + + un ) , ∀n = 1, 2, Tính giới hạn nlim →+∞ C D Câu 45: Một khối lập phương lớn tạo 27 khối lập phương đơn vị Một mặt phẳng vng góc với đường chéo khối lập phương lớn trung điểm Mặt phẳng cắt ngang (không qua đỉnh) khối lập phương đơn vị? A 16 B 17 C 18 D 19 Câu 46: Giá trị I = ∫x A 0,046 sin ( π x ) e ( cos π x3 B 0,036 ) dx gần số số sau đây: C 0,037 D 0,038 Câu 47: Cho hàm số y = f ( x ) xác định ¡ có đạo hàm f '( x) thỏa mãn f '( x) = (1 − x)( x + 2) g ( x) + 2018 với g (x) < 0; ∀ x ∈ ¡ Hàm số y = f (1 − x) + 2018 x + 2019 nghịch biến khoảng ? A (1; +∞) B (0;3) C (−∞;3) D (3; +∞) Câu 48: Cho hàm số f có đạo hàm khoảng I Xét mệnh đề sau: Trang 4/5 - Mã đề thi: ĐỀ CHUẨN (I) Nếu f ′( x) ≥ 0, ∀x ∈ I ( dấu xảy số hữu hạn điểm I ) hàm số f đồng biến I (II) Nếu f ′( x) ≤ 0, ∀x ∈ I ( dấu xảy số hữu hạn điểm I ) hàm số f nghịch biến I (III) Nếu f ′( x) ≤ 0, ∀x ∈ I hàm số f nghịch biến khoảng I (VI) Nếu f ′( x) ≤ 0, ∀x ∈ I f ′( x) = vơ số điểm I hàm số f khơng thể nghịch biến khoảng I Trong mệnh đề trên, mệnh đề đúng, mệnh đề sai? A I II đúng, III IV sai B I , II III đúng, IV sai C I , II IV đúng, III sai D Cả I , II , III IV Câu 49: Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm ¡ Xét tính sai mệnh đề sau: (I): Nếu f ′( x ) > khoảng ( x0 − h; x0 ) f ′( x) < khoảng ( x0 ; x0 + h ) ( h > ) hàm số đạt cực đại điểm x0 (II): Nếu hàm số đạt cực đại điểm x0 tồn khoảng ( x0 − h; x0 ) , ( x0 ; x0 + h ) ( h > ) cho f ′( x) > khoảng ( x0 − h; x0 ) f ′( x) < khoảng ( x0 ; x0 + h ) A Cả (I) (II) sai B Mệnh đề (I) đúng, mệnh đề (II) sai C Mệnh đề (I) sai, mệnh đề (II) D Cả (I) (II) Câu 50: Cho hàm số đa thức bậc ba y = f ( x) có đồ thị qua điểm A ( 2;4 ) , B ( 3;9 ) , C ( 4;16 ) Các đường thẳng AB, AC, BC lại cắt đồ thị tại điểm D, E, F (D khác A B; E khác A C; F khác B C) Biết tổng hoành độ D, E, F 24 Tính f (0) 24 A −2 B C D - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi: ĐỀ CHUẨN ... định suốt thời gian gửi, lãi suất khơng đổi người khơng rút tiền A 19 năm B 20 năm C 21 năm D 18 năm Trang 2/5 - Mã đề thi: ĐỀ CHUẨN Câu 23: Một hộp đựng 11 thẻ đánh số từ đến 11 Chọn ngẫu nhiên... thuộc khoảng sau ? A  4; 13 ÷ B  7; 19 ÷  2  2 Câu 41: Biết khai triển nhị thức Niutơn C ( 17 ;22 ) n D ( 10 ;15 ) n n 1 n−   n −3      x + ÷ = a0 × x + a1 × x ×4 + a2 × x ì ữ +... có đạo hàm f '( x) thỏa mãn f '( x) = (1 − x)( x + 2) g ( x) + 2 018 với g (x) < 0; ∀ x ∈ ¡ Hàm số y = f (1 − x) + 2 018 x + 2 019 nghịch biến khoảng ? A (1; +∞) B (0;3) C (−∞;3) D (3; +∞) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường chuyên hùng vương – gia lai lần 1 , Đề thi thử toán THPTQG 2018 trường chuyên hùng vương – gia lai lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay