Đề thi thử toán THPT quốc gia 2018 sở GD và đt bình phước lần 1

7 284 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2018, 13:06

ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 MƠN: TỐN – LẦN UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 06 trang) Họ tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh: ……………… Mã đề thi 485 x 1 Câu 1: Tập nghiệm bất phương trình    3 A ( ; 2) B ( ; 2) C (2;  ) D ( 2;  ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu có phương trình x  y  z  x  y   Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu Câu 2: 2 A I (1;3;0); R  16 B I (1;  3;0); R  16 C I ( 1;3;0); R  D I (1;  3;0); R  Câu 3: Cho hàm số y  f ( x) có lim f ( x)  lim f ( x)  1 Khẳng định sau ? x  x  A Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng có phương trình x  x  1 B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng có phương trình y  y  1 Câu 4: Cho hàm số y  f  x  có bng bin thiờn nh sau: x -Ơ y + +¥ - + +¥ y -2 -¥ Khẳng định sau ? A Hàm số đạt cực đại x  C Hàm số đạt cực đại x  B Hàm số đạt cực đại x  2 D Hàm số đạt cực đại x      Câu 5: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f ( x)  sin x F    Tính F    4 6         A F     B F    C F     D F     6 6 6 6  x4 2 ,x 0  x Câu 6: Cho hàm số f ( x)   , m tham số Tìm giá trị m để hàm số có giới hạn  mx  m  , x   x  1 A m  B m  C m  D m   2 Câu 7: Có giá trị nguyên tham số m   1;  để hàm số y  x  x  mx  đồng biến khoảng   ;   ? A B C D Trang 1/6 - Mã đề thi 485 Câu 8: Tính tích phân I   dx x 3x  B ta kết I  a ln  b ln Giá trị S  a2  ab  3b2 A C D Câu 9: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số  H  : y  độ Khi giá trị S A 2ln  (đvdt) B ln  (đvdt) C ln 1 (đvdt) x 1 trục tọa x 1 D 2ln  (đvdt) Câu 10: Cho hàm số y  x3  x  x có đồ thị Hình Đồ thị Hình hàm số ? 3 A y  x  x  x B y  x  x  x C y   x3  x  x D y  x  x  x Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng đáy Gọi M trung điểm CD , góc SM mặt phẳng đáy 60 Độ dài cạnh SA a a 15 A B C a D a 15 2 Câu 12: Cho số phức z thỏa mãn z   4i  Gọi M m giá trị lớn giá trị 2 nhỏ biểu thức P  z   z  i Tính S  M  m A 1236 B 1258 C 1256 D 1233 Câu 13: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA   ABCD  , SA  x Xác định x để hai mặt phẳng  SBC   SCD  hợp với góc 60o A x  2a B x  a C x  3a a D x  Câu 14: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 , d2 có phương trình d1 : x 2 y 2 z3 x 1 y  z 1     , d2 : Mặt phẳng cách hai đường thẳng d1, d2 có 1 phương trình A 14 x  y  8z   B 14 x  y  8z   C 14 x  y  8z   D 14 x  y  8z   Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y    A D   \  m ;    n ; m, n  Z       m ;  n ; m, n  Z  2  C D   \  sin x tan x     k 2 ; k  Z  4  B D   \     k ; k  Z  4  D D   \  Trang 2/6 - Mã đề thi 485 Câu 16: Nếu z  i nghiệm phức phương trình z  az  b  với  a, b    a  b A B 1 C D 2 A 511 B 1024 C 1023 D 512 Câu 17: Cho tập hợp X  0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 Số tập tập X ; có chứa chữ số x3  ax  3ax  , với a tham số Để hàm số đạt cực trị x1; x2 thỏa x  2ax2  9a a2   a thuộc khoảng ? mãn a2 x22  2ax1  9a Câu 18: Cho hàm số y    A a   5; 7        C a   2; 1 B a    ; 3    D a   3; 5    Câu 19: Đồ thị sau hàm số ? A y   x3  x  C y  x3  x  D y  x3  x  B y   x  x  Câu 20: Cho khối lăng trụ tam giác ABC ABC  có cạnh đáy , diện tích tam giác ABC Tính thể tích khối lăng trụ A B C D Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   đường thẳng x 1 y z    Viết phương trình đường thẳng  nằm mặt phẳng  P  , đồng thời cắt vng góc với đường thẳng d x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1         A B C D 1 3 1 3 1 5 5 Câu 22: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  2a Tính thể tích khối chóp S ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 12 d: dx theo bước sau:  x2 Câu 23: Một học sinh làm tích phân I   Bước 1: Đặt x  tan t , suy dx  (1  tan t )dt Trang 3/6 - Mã đề thi 485 Bước 2: Đổi cận x   t    ; x 0t 0    tan t   Bước 3: I      0   dt dt t   tan t 4 0 Các bước làm trên, bước bị sai? A Bước B Bước C Không bước sai D Bước Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 2; 1 , B  2; 1; 1 , C  0; 1;  Gọi H  x; y; z  trực tâm tam giác ABC Giá trị S  x  y  z B A C D 10 Câu 25: Tìm hệ số số hạng chứa x A 240 B 240 2  khai triển biểu thức  3x3   x   C 810 D 810 Câu 26: Cho hàm số y  x3  3x  Khẳng định sau sai? A Hàm số đồng biến  1;  B Hàm số đồng biến khoảng   ; 1  1;   C Hàm số nghịch biến  1;  D Hàm số nghịch biến  1;1 Câu 27: Cho hàm số y  x3  3x  có đồ thị  C  Tiếp tuyến với  C  giao điểm  C  với trục tung có phương trình A y  3 x  B y  x  C y  x  D y  3 x  Câu 28: Trong khơng gian Oxyz , phương trình mặt phẳng  P  qua điểm B  2;1; 3 , đồng thời vng góc với hai mặt phẳng  Q  : x  y  3z   R  : x  y  z  A x  y  3z  22  B x  y  3z  12  C x  y  3z  14  D x  y  3z  22  Câu 29: Cho mặt cầu  S  có diện tích 4 a cm Khi đó, thể tích khối cầu  S  A 64 a cm3 B  a3 cm3 C 4 a cm3 D 16 a cm3 Câu 30: Cho hàm số f ( x) liên tục   thỏa mãn f   x   x  , x    f (1)  Khẳng định x sau ? A f (2)   2ln B f (2)   ln C f (2)  D f (2)  Trong không gian với hệ tọa độ cho phương trình Oxyz , x  y  z   m  2 x  4my  2mz  5m   Tìm tất giá trị m để phương trình phương trình mặt cầu A m  5 m  B 5  m  C m  5 D m  Câu 31: 2 Câu 32: Cho  a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Tập giá trị hàm số y  a x  B Tập xác định hàm số y  log a x  C Tập xác định hàm số y  a x  0;   D Tập giá trị hàm số y  log a x  Trang 4/6 - Mã đề thi 485 Câu 33: Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  AD  Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật xung quanh trục MN , ta hình trụ Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ A Stp  4 B Stp  2 C Stp  10 Câu 34: Tích giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số f  x   x  A 20 B 52 C D Stp  6 1; 4 x 65 D Câu 35: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị hình bên Với giá trị tham số m phương trình x  x2   2m  có hai nghiệm phân biệt m  A  m   B m  C  m  m  D  m   Câu 36: Với giá trị tham số m phương trình x  m.2 x 1  2m   có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1  x2  ? A m  B m  13 C m  D m   x  3  2t  Câu 37: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng  1  :  y   t  z  1  4t  x4 y2 z4   Khẳng định sau ? 1 A  1  cắt không vuông góc với    B  1     chéo vuông góc    : C  1     song song với D  1  cắt vng góc với    Câu 38: Có số tự nhiên có chữ số đơi khác A 1000 B 720 C 729 D 648 Câu 39: Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  6z  13  Tính z0   i A 25 B 13 C D 13 Câu 40: Trong dãy số sau, dãy số cấp số cộng ? A 3;1; 1; 2; 4 B ; ; ; ; C 1;1;1;1;1 D 8; 6; 4; 2; 2 2 Câu 41: Cho số phức z   i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn hình học A  6; 7  B  6;  C  6; 7  D  6;  Trang 5/6 - Mã đề thi 485 Câu 42: Có số nguyên  0; 10  log  x    log  x  1 ? B A 11 C Câu 43: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x)  e 2018 x 2018 x bất phương trình B 2018 x D 10  f ( x)dx  2018  e D  f ( x ) dx  e  C  f ( x)dx  e ln 2018  C C  f ( x)dx  2018.e  C A nghiệm 2018 x  C 2018 x Câu 44: Sắp xếp 12 học sinh lớp 12A gồm có học sinh nam học sinh nữ vào bàn dài gồm có hai dãy ghế đối diện (mỗi dãy gồm có ghế) để thảo luận nhóm Tính xác suất để hai học sinh ngồi đối diện cạnh khác giới 9 9 A B C D 4158 5987520 299760 8316 Câu 45: Với mức tiêu thụ thức ăn trang trại A không đổi dự định lượng thức ăn dự trữ đủ dùng cho 100 ngày Nhưng thực tế, mức tiêu thụ thức ăn tăng thêm 4% ngày (ngày sau tăng 4% so với ngày trước đó) Hỏi thực tế lượng thức ăn dự trữ đủ dùng cho ngày? A 40 B 42 C 41 D 43 Câu 46: Cho hàm số y  f  x  liên tục có đạo hàm  0;  Đồ thị hàm số y  f '  x  đoạn  0;  cho hình bên Hỏi hàm số y   f  x   có tối đa cực trị A B C D Câu 47: Cho tứ diện SABC Gọi I trung điểm đoạn AB , M điểm di động đoạn AI Qua M vẽ mặt phẳng   song song với  SIC  Thiết diện tạo   với tứ diện SABC A hình bình hành B tam giác cân M C tam giác D hình thoi Câu 48: Cho lăng trụ ABC AB C  Gọi M , N trung điểm AB CC  Khi CB  song song với A  AC M  B  BC M  C AN D AM A 1; 2;  3 mặt phẳng   P  : x  y  z   Đường thẳng d qua A có vectơ phương u   3; 4;   cắt  P  Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm điểm B Điểm M thay đổi  P  cho M ln nhìn đoạn AB góc 90 Khi độ dài MB lớn nhất, đường thẳng MB qua điểm điểm sau ? A J  3; 2;  B K  3; 0; 15 C H  2;  1; 3 D I  1; 2;3 Câu 50: Cho số thực a  Giả sử hàm số f ( x ) liên tục dương đoạn  0; a  thỏa mãn a dx ?  f ( x) f ( x) f (a  x)  Tính tích phân I   A I  a B I  a C I  a D I  2a - HẾT -Trang 6/6 - Mã đề thi 485 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI THỬ LẦN - THPT QUỐC GIA 2018 MƠN TỐN Mã đề: 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D A B C D A B C D ... - Mã đề thi 485 PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI THỬ LẦN - THPT QUỐC GIA 2 018 MÔN TOÁN Mã đề: 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42... , đồng thời cắt vng góc với đường thẳng d x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1         A B C D 1 3 1 3 1 5 5 Câu 22: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam... Có số nguyên  0; 10  log  x    log  x  1 ? B A 11 C Câu 43: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x)  e 2 018 x 2 018 x bất phương trình B 2 018 x D 10  f ( x)dx  2 018  e D  f ( x )
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử toán THPT quốc gia 2018 sở GD và đt bình phước lần 1 , Đề thi thử toán THPT quốc gia 2018 sở GD và đt bình phước lần 1

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay